Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, October 02, 1901, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    r
t ipímt'" !i U- tf"
Pokrok Západu
Založen 1871-Row e°i
OMAHA NEBB YE STŘEDU DNE 2 ftÍJNA 1901
Čísl:
a
k
r
1
Z KMBRlrCY
ZPRÁVY TELEGRAFICKÉ
Přehled ze sréta politického a kronika udaWí
Z POLITICKÉHO SVĚTA
Z Wtshlnftonu
t Pí Theodore Rooseveltovi
choť presidentova přijela ve středu
¥9:30 hod večer do Washingtonu
se dvěma dítkami svými B tich
vychovatelkou a hospodyní aby
se trvale ubytovala v Bílém domě
Col Bingham superintendent ve
řejných budov a pozemko uvítal
společnost k žádosti presidentově
na nádraží a doprovodil ji do Bí
lého domu kdež u vchodu čekal
na ně president Roosevelt Do
pokojů určených pro rodinu pre
sidentovu koupeny byly nové ko
berce a nábytek
t Joseí ] Langer z Wilber
jmenovaný konsulem v Solingen
Německu odjel ve čtvrtek do New
Yorku odkudž na místo určení
svého vyplul v úterý ' Paní Lan
gerová se synem již dleli návště
vou u příbuzných V Milwaukee
přibyli ve čtvrtek do New Yorku
% Signální úřadovna válečného
odboru má nyní přímé spojení te
legrafické s Fort Egbert Maska
Spojení dokončeno bylo dne 24
m m
KRONIKA UDÁLOSTÍ
Pověstní lupiči zatčeni
Ve Stonega Wise okres Va
vzrušeno bylo předminulé pondělí
obyvatelstvo příchodem dvanácti
policista přivádějících třináct věz
ila 1 PinevilleKy aby je umístili
v tamním vězení do té doby kdy
postavení budou před soud Věz-
fiové ti jsou členové Ku Klux ban
dy kteráž jak se tvrdí po několik
minulých měsíců bohopustě řádila
v Letcher ok'resu Ky Během
doby té několik mužů a žen bylo
tajemným spůsobem zavražděno a
zločiny ty připisovány jsou na
vrub Ku Klux bandě zároveS i s
četnými jiný-ri zločiny jež v okolí
tamním byly spáchány Muži ti
zatčeni byli blíže Whitesburgu a
odtud dopraveni pěšky do Stonega
Jeden člen bandy oné jest dosud
na svobodě a pronásledovatelé
jsou mu v patách Očekává se že
při soudu dojde k sensačním obje
vům Statečaý trzdař
V New Buflalo Mích vybuchl
předminulé úterý parní kotel pa
rostroje nákladního vlaku Michi
gan Central dráhy při čemž topič
Michael opařen byl smrtelně a
strojvedoucí J B- Palmer a brzdař
Q J Crouch nebezpečně Vzdor
strašným bolestem běžel Crouch
značný kus cesty a odstranil s jiné
trati kus Žhavého železa z rozbité
ho parostroje právě v čas aoy za
chránil před strokotáním vlak
osobní
Vrah se zastřelil
V Rolla Mo zastřelil předmi
nulé pondělí v 11 hodin v noci j
S Croswell učitel na hornické a
kovoznalecké škole slečnu Mollie
Powellovou Když tato odepřela
stád se jeho chotí V den vraždy
slaveny byly u večer narozeniny
sleč Powellovy v obydlí její
matky kamž se též Croswell do
stavil Hosté se konečně rozešlí
jediný Crowell zůstal ještě v do
mě Konečně i matka dívčina
odešla z pekoje aby se uložila k
odpočiníu Sotva však vyšla
zahřměla v pokoji střelná rána
Vrátila se a k zděšení svému usly
šela od zmírající dcery své že
Croswell ji střelil Vrah po spá
chiiém činu prchl Zpráva o za
vraždění vážené dívky roznesla se
rychostí blesku po městečku a v
krátké době vydali se studenti a
občané na stíhání vraha V úterý
konečtě zjištěno že vrah skrývá
se ve stáji blíže středu městečka
Když byl vypátrán přeběhl Cros
well do stáj souseiaí kde davem
obklíčen V okamžiku kdy pro
následovatelé chtěli do stáje vnik
nouti ozvala se uvnitř rána Cros
well střelil se do srdce a okamžitě
se usmrtil Samovraždou zachrá
nil se před lynčem "
Aatoalo Mtfflo olkázia k velko
porotě Anarchista Antonio MaggiojenŽ
prý před několika měsíci prohlá
sil i Ví tV president McKinley
r'rr'"fi bude před 1 líjnem
l~ ' ' i Mve středa k pfed
f n' "1 1 i tpcíkové-
City Nové Mexiko a odkázán k
spolkové velkoporotě kteráž se
sejde v La Cruces 7 října pod
zárukou $10000 Jelikož nemohl
Maggio záruku za sebe sehnati
byl ponechán pod ochranou spol
kového maršála Fornofía jenž do
pravil jej do vězení v Albuquerque
Několik vážených občanů svědčí
lo že Maggio asi před třemi měsí
ci tvrdil na ulicích i v hostincích
v Silver City že president před 1
říjnem bude zavražděn a že osoba
která jej má zavraždit! byla již
vybrána Maggio při předběžném
výslechu výpovědi ty popřel avšak
připustil že jest anarchistou
nepřítelem ne Spojených Států
ale každé korunované hlavy v jeho
rodné vlasti Itálii jež prý zodpo
vědný jsou za všechny útrapy
jichž zakoušeli musí chudé třídy
lidu italského
Mrtvola Lincolnova trvale pochována
Tělesné pozůstatky Abrahama
Lincolna presidenta-mučedníka
přeneseny byly ve čtvrtek k žádo
sti Koberta 1 Lincolna syna
Lincolnova do nové hrobky Ra
kev vyňata byla z dosavadní hrob
ky v pomníku a odnesena do Me
moriál hallu kde byla otevřena a
mrtvola prohlednuta státními
úředníky některými členy staré
čestné stráže Lincolnovy a kon
traktorem Po prohlídce tělesných
pozůstatků jež nebyly shledány
sice prius v dobrém stavu ale
přece snadno byly stotožněny ra
kev byla uzavřena a dopravena do
nové hrobky Hrobka tato jest
15 stop hluboká osm stop široká
a osm stop dlouhá Kolem rakve
jejíž dno chráněno jest betónovou
dlažbou dvě stopy silnou jest
ocelová klec jež obehnána bude
silnou zdí z betónu (conerete)
Hrobka tato nalézá se zrovna pod
onou kde až dosud rakev byla
umístěna Přeložení mrtvoly pro
věTíéW největší tajnosti a novi
nářští zpravodajové zvěděli o něm
teprve tehdy když bylo skončeno
Místo peníz vězeni
V Platte City Mo uvězněni
byli předmin úterý v noci mladí
farmeři John a James Sandersono
vé kteříž výhrůžným dopisem po
kusili se přinutiti superintendenta
Kansas City St Joseph & Council
Biu fis dráhy G M Hohla ze St
Joseph ku složení 14000 ve zla
tě na označeném místě Hohl
obdržel dopis ten poštou Spoj
Států předmin středu večer a k
radě spolkových úřadníků vložil
případ ten do rukou úřadů stát
ních Šerif Elgin z Platte okresu
rozestavil několik tajných kolem
místa vyděrači v dopise určeného
a když i Sandersové přišli si pro
peníze byli zatčeni V brzku
učinili plné vyznání a následek
tohoto byl že ve středu zatčeni
byli ještě John Pierce a Charles
Nash
Po čtyřiceti letech spojeni
V Racině Wis oddáni byli
předminulé útetý Antonín Čaban
ze Schuyler Neb s pí Antonií
Musilovou z Racioa Oba man
Želé narodili se Čechách Před
čtyřiceti roky chodili spolu do
školy a mezi oběma vyvinul se
přátelský poměr Když pak An
tonie vyspěla v sličnou děvu a An
tonín v statného juna zahořeli k
sobě vroucí láskou Než štěstí
jejich netrvalo dlouho Zámožný
otec Čabanův zvěděv o lásce syna
svého k dívce sličné sice ale chu
dé zakázal mu o dívku dále se
ucházeti Antonie odstěhovala
se později do Ameriky kde se za
nedlouho provdala za krajana Mu
sila Též i Čaban během času
se oženil a odstěhoval se do Ame
riky Nezapomněl však nikdy na
prvou láku svou a když choť
jeho zemřela počal pátrati po An
tonii Konečně ji nalezl v Racině
Ihned nastoupil tam cestu a vy
zvednuv si povolení k BatkuoŽe
nil se a šťasten vrátil se s chotí
svou do svého domova — Pan ča
ban znám jest v Omaze klež má
příbuzné
Spor aezl vfidcl dílalckýml
V minulých dnech vydal před
seda Amalgamated Association o!
Iron & Steel Workers prohlášení
ve kterémž tvrdil že dělníci oce
lářští spoléhali v bojí svém proti
trustu hlavně na pomoc jiných
organisacf dělnických zejména
však na Americkou Federaci Prá
ce která! viak neučinila ničeho
e prospěch stávkářů ač na po
čátku stávky byly dobré vyhlídky
na vítězství Ano předseda mo
hutné této organisace 'dělnické
Gompers nedostavil prý se ao
ku poradě s Pierpontem Morga
nem Též i předseda unie spoje
ných uhlokopů John Mitchell
jenž byl přislíbil že vyzve uhloko
py na stávku aby dělníkům oce
lářským k snažšímu vítězství do
pomohli tomuto slibu prý nedo
stál Obvinění toto mělo v násle
dek že Gompers a Mitchell
uveřejnili otevřený list v němž
nařčení Schafíerovo rozhodně od
mítají a na konec praví že volni
jsou vzdáti se úřadů svých jestliže
výbor jmenovaný z úředníků ná
rodních řemesel shledá Že stížno
sti Schafferem podané jsou odů
vodněné — Schaffer přijal vyzvání
Gomperse a Mitchella a prohlásil
že sám si přeje důkladného vyše
třování a navrhl za jednoho Člena
vyšetřujícího výboru Simona Burn
se předsedu National Window
Glass Workers Association ten
pak má jmenovat! člena druhého
a Gompers a Mitchell člena tře
tího
McKInleyova poslední vfile
V pátek odpoledne ve 3 hodiny
odebrali se soudce Day a sekretář
Cortelyou k probátnímu soudci v
Cantonu aby nabídli poslední
vůli zesnulého presidenta McKin
leyho k prozkoumání Poslední
vůli svou napsal president McKin
ley 32 září 1897 a připojil k ní
podpis svůj u přítomnosti sekretá
ře Cortelyou-a a Charles Loefflera
Odkázal veškeré jmění své nemo
vité a příjem z osobního jmění
milené choti své již zavázal aby
matce jeho po čas její života vy
plácela ročně $1000 a po její
smrti touž částku vypláceti má
sestře jeho Heleně McKialeyové
Po smrti choti jeho má veškeré
zbylé jmění stejným dílem býti
rozděleno mezi bratry a sestry
jeho Veškerá pozůstalost Mc
Kinleyho odhaduje se asi na
$225000 až $250000 v čemž za
hrnuto jest pojištění na život v
obnosu $67000 Správci pozů
stalosti té ustanoveni byli soudce
Day a sekretář Cortelyou V pon
dělí byla poslední vůle McKinley-
bo prozkoumána probitním soud
cem Maurice E Aungstem Správ
cové pozůstalosti soudce Day a
sekretář Cortelyou ustanovení k
žádosti pí McKinleyové složili
společnou záruku v obnosu
$100000
' Pomník odhalen
Pomníkzbudovaný státem Kan
sas na místě kde poručík Zebulon
M Pike vztyčil prvně americkou
vlajku odhalen byl v pondělí za
přítomnosti asi 7000 až 10000
osob Pomník ten jest žulový
sloup 25 stop vysoký Když s
pomníku toho sňata rouška vypá
lena byla salva 21 dělové rány
Úkladný vrah Czolgosz zemře
V Bufíalo N Y odsouzen byl
ve čtvrtek odpoledne úkladoý vrah
presidenta McKinleyho Leon F
Czolgosz k smrti ve stolici elek
trické ve státním vězeni v Aubur
nu během týdne počínajícího j&
říjnem 1901 Rozsudek měl býti
prohlášen o 2 hodině odpolední
avšak již v 1 130 hod byla síň
obecenstvem přeplněna tak že o
2 hodině musely býti dvéře uzav
řeny a nikdo nebyl více vpuštěn
Czolgosz přiveden byl do síně pět
minut po 7 hod O pět minut
později soudce White zasedl na
soudnou stolici načež soudní vy
volávač oznámil že soud jest za
hájen Distriktní návladuí Penney
poručil ' Czolgoszovi aby vstal
Pak klerk Fisher odpřisáhl vraha
a tomuto předkládány různé otáz
ky Týž udal že je r8 roků stár
narozen v Datroit bydlil v hotelu
Nowákově v Bufíalo zaměstnáním
dělník svoboden chodil do obec
né i farní školy katoiík otec jeho
žije matka zemřela střídmý a ni
kdy před tím nebyl trestán K
otázce má-li nějakou zákonitou
příčinu proč by soudní rozsudek
neměl býti proti němu prohlášen
vězeB neodpověděl Na to soudce
White povstal a po krátkém úvodu
pravil: "Zbavením života milého
našeho presidenta dopustit jste se
zločinu jenž ohromil a potupil
mravní cit vzdělaného světa Při
znal jste se k vině oné a po sezná
ní všeho co v době této seznáno
býti mohlo z důkazů a okolností
případu dvanácte dobrých po
rotců prohlásilo vás vinným a
shledalo vás vinným vraždy prvé
ho stupně Pravil jste dle svě
dectví věrohodných svědků a va
šeho ze tadna jina osoba nepo
máhala vám anii vás štvala ku
spácháni hrozného činu tohoto
Dej bože aby tomu bylo tak
Trest za zločin t něhož jste
usvědčen stanoven jest zákonní
kem státu tohoto a nyní nastává
mi povinnost prohlásili tento roz
sudek proti vám: Rozsudek sou
du jest že v týdnu počínajícím
28 říjnem 1901 v místě spůsobem
a pomůckami předepsanými zá
konem podstoupíte trest smrti
Odveďte vězněl" doložil soudce i
dav zvolna ze síně odcházel
Czolgosz se netřásl ani jediný
sval jeho se nezachvěl Jakmile
rozsudek k Smrti byl prohlášen
usedl tak lhostejně jak činíval
době vyšetřování Musel však
povstati načež byl spoutáu a od
veden do vězení V noci v 10:06
hod vyjel vlak s Cfeolgoszemjenž
střežen byl šerifem Caldwellem a
16 jeho příručími fs Buffalo a do
Auburn přibyl v pátek ve 3:15
hod ráno Státní Vězení vzdáleno
jest pouze asi 50 yardů od nádra
ží Zde shromážděno bylo asi
200 lidí Snad následkem strachu
před shromážděným lidem neb ná
sledkem pohledu na vězení vypo
věděly nohy Gzolgoszovi službu a
příručí šerifovi museli vnésti jej
do vězení Když pak se vrata
vězení za ním zavřely stav jeho
se ještě zhoršil Byl vlečen po
schodech a v hlavní chodbě posa
zen na lavici kdež okovy z rukou
mu sfiaty načež klesl vzdychaje
a Úpě jsa překonán děsnou hrů
zou Na to doviecen byl do hlavni
úřadovny vězeňského správce kdež
byl vysvlečen a oděn v Šat nový
během převlékání Czolgosz plakal
a rval a vězeňsky lékař nandu
aby dopraven byl do své celi na
lézající se v oddělení pro k smrti
odsouzené zločince kdež setrvá
do oné doby kdy posazen bude
na elektrickou židli Z chování
Czolgoszova vysvitá že na odiv
stavěná statečnost jeho byla jen
strojená 5 :
Zhoubný výfcoch
V Newarku N J vybuchla ve
čtvrtek veliká olejová nádržka při
čemž šest neb sedm osob usmrce
no a několik jiných více méně zra
něno Ocelová nádržka ta 20
stop hluboká byla ráno vypuště
na aby mohla bytí vyčištěna Dva
dělníci vešli do ní hlavním otvorem
avšak brzy byli výpary omámeni a
foreman jenž nebezpečí v jakém
se dělníci nalézat} spozoroval a
na pomoc jim přispěchal spadl
omámen do nádržky Dělníci
chtěli dlátem vysekati do nádržky
otvor avšak nejspíše jiskrou spů
sobenou nárazem dláta na ocel
zaviněn byl výbuch a tři z nich
byli vyhozeni do takové výše že
pádem Všechny kosti byly jim v
těle rozdrceny '
Opravená národní
Pijte pivo s bobkem
jezte bedrník
nebudeme stonat
nebudeme mřít!
Tak to říkávala bába v Čechách
ale silně pochybujeme že by zde
Americe mohla i bába trochu
jen rozumnější raditi k hojnému
pití piva jako zdravotnímu pro
středku! Zkušení lékaři a osob
nosti vynikající vzděláním dopo
ručují však jako pravý životní
eliksír sílicí tělo a zahánějící ne
moc po léta již skvěle osvědčené
Trinerovo léčivé víno mocný to
lék na všecky i zastaralé choroby
zažívajících ústrojů a příjemný či-
stitel krve který dodává svěžesť
tělu i difthu Jediným vyrabite
lem tohoto zaručeného vína do
poručeného sty vysvědčení jest
pouze Jos Trner 799 S Ashland
ave Chicago a v lékárnách nutno
vždy žádati jen pravé původní
Trinerovo hořké víno má býti stále
doma v zásobě a starou tu českou
písničku dlužno v Americe opravi
ti asi následovně:
Pijme hořké víno
Trinerovo jen
nebudeme stonat
nikdy ani den!
Z Filipín
Nešťastní přepadení Američanů —
Skoro eeld sel ni na tnitena —
Dobrý je ji rekord —Meníl srilky
Na celém filipínském souostroví
jest odboj domorodců potlačen
jedině na ostrově Samar dosud
doutnají zbytky tohoto nesprave
dlivého a neoprávněného boje
Dne 28 září strhla se tam srážka
mezi vojskem Spoj Států a po
vstalci a sice blíže Balangigi Ve
liká přesila povstalců napadla
setniou C od 9 pluku spolkové
pěchoty a z celé Setniny uniklo
pouze 24 mužů Všichoi ostatní
snad zabiti aneb zajati a poněvadž
dle posledního výkazu setnina čí
tala 71 mužů ta by obnášela ztrá
ta 48 mužů - Vojáci nalézali se
zrovna a snídaně kdyl byli pře
padeni ale okamžitě se vzchopili
a postavili se na odpor leč
ohromná přesila povstalců donu
tila je k ústupu Z uprchlých
kteří dorazili do Bany bylo jich
11 raněno Mezi vyváznuvšími
-nalézá se kap CoddcII poručík
Bumpers a lékař Gnswold Kap
Bookmiller od 9 pěchoty sděluje
Že gen Hughes hodlá podniknouti
proti povstalcům výpravu Tito
ukořistili všechny zásoby setniny
a pušky až na 12
Devátá pěchota jest dosti pro
následována osudem Při výpravě
do Cíny utrpěla také značné ztrá
ty a největší z nich byl její plu
kovník Liscum Pluk ten je jeden
z nejlepších v pravidelném vojště
Po 17 roků konal službu na zá
padníra pomezí a byl jedním 2
pluků které za bouří v Chicagu r
1894 byly tam poslány k udržení
pořádku Až do r 1891 byl po
sádkou v Arizoně načež Část plu
ku "poslána byla na východ do
Madison barrácks N Y V po
slední válce se Španělskem 9
pluk súčastnil se bojů u Santiaga
přidělen jsa k brigádě Wyckoffo-
vě Po dobytí Santiaga pluk zů
stal posádkou ve městě a potrval
tam až do srpna r 1898 načež se
vrátil do Montauk Point a odtud
opět do New Yorku Odtud
slán v březnu tr na Filipiny
po
Kap Lawrenc J Hearn od 21
pěchoty podává zprávu o tuhé
šarvátce s povstalci blíže Cande
laria v níž Američané ztratili 1
mrtvého a 2 raněné Ztráta po
vstalců nebyla zjištěna Americké
vojsko ukořistilo 30000 liber rýže
několik set balíků nábojů —
Domorodec Juan Cardona kte
rý až do nedávná byl presidentem
v Gerona prov Tarlac a byl jme
nován tajemníkem provinciální
vlády v Tarlacu byl zatčen na
obžalobu že na lidu vydíral pení
ze a v celku asi od padesáti osob
podány proti němu stžínosti
l NAŠEHO MĚSTA
— Guvernér Savage se svým
štábem odjel v pondělí ve 4:45
odpoledne z Omahy do Buffalo
aby na Výstavě vše-americké sú
částnili se slavnostníko dne Neb
rasky — Kdo je milovníkem chutného
Žitného chleba- -dobrých koláčů a
rohlíků a vůbec všeho pečiva jež
do oboru pekařského náleží nechť
neopomene zastavit se u Adolfa
Svobody č 1420 Williams ul tf
— Devátý pluk pravidelné pě
choty jehož setnina C bezmála
celi zahynula na filipínském o
strově Samaru blíže Balaagiga v
sobotu ráno ležel dříve posádkou
Omaze později přeložen byl do
Arizony pak Ao Fort Russell
Wyo a r 1890 do Madison Bar
rácks N Y
— Správa lihovaru "Willow
Springs'' činí přípravy k zbudova
ní nového skladiště blíže lihova
ru ťodroDne piany nejsou dosud
hotovy avšak pokud známo jedná
se o postavení šestipatrové cihelné
budovy v rozměrech 66x125 st0"
pách
— Dámský sbor Mattha Grove
č 10 Kruhu Dřevařek (W C)
uspořádá příští sobotu dne 5
říj o a posvícenský ples svůj v So
kolovně Pořádající výbor hotov
jest s přípravami a je přesvědčen
že postaral se o vše čeho třeba je
ke zdaru plesu tohoto jenž předstih
nouii má všechny plesy až dosud
-i borem tím pořádanéJelikož sbor
tento těší se velké oblibě v kru
zích českých není té nejmenší
pochybnosti že návštěva plesu
bude hojná zvláště při nízkém
vstupném pouze 25 ctů
— C F Heřmánek grocerista
v c 1310 wuiiam ui — teieion
B 2172 má největší výběr ve
zboží pro domácnost jako: porce
lánové skleněné kamenné želez
né plechové ozdobné a veškeré
potraviny tf
— Pí Jane Johnsonováspráv-
cová pozůstalosti po zemřelém
choti svém Frank C Johnsonovi
zažalovala v distriktním soudu
Mutual Benefit Life Insurance Co
na 120000 na kterýžto obnos
Johnson v ďobě smrti své u zmí
něné společnosti byl pojištěn Po
jišťující společnost hájiti se bude
asi tím že pojistky ty v době ú-
mrtf Johnsonově byly již propadlé
— Včerejškem počínaje dovo
leno jest stříleti prérijní slepice a
svátečni střelci činí rozsáhlé pří
pravy k Vytaženi do pole Záko
nem povoleno jest pouze 30 dni k
hubeni tohoto ptactva Žádnému
obchodníku není dovoleno mfti na
prodej více než 50 těchto ptáků
Honci kteříž si chtějí vyraziti do
západních okresů mast si opatřiti
honební lístek jinak jim železnič
ní společnosti olovenou kořisť ne
dopraví na místo určent Zbrojní
Prnfl á Trá tmo neJkpií Bhí 0hIe' ?CR
Vl UU4 V tWIU HanMSherIdanWalilDtc:
Naše Southern Illinois oblí Jest velmi dobré Jak pro ml! i
pro vytápění ořechové 1550 kusové $576 Cherokee ''rslu '
hrerné uhlí ořechové 5 75 kusové 500 Bevler ořech titt)
kusové 1425 — říaíe tvrdé uhlí Je Seranton chralně tuit ) J
nejlepií Peimsylvanský anthraelt Dobrý poloanthraeit i i
eích pecí 9800 Všecko naše oblí Je čistě přesírané a lee Jí
žit na kterékoli mÍNtké váze ' " - -
COUTANT & GQUIIIEQ
Telefon 980 : Úřadovna H16 Frar~
lístek stojí Nebrasčana $1 ale
střelce z jiných států $10 a vydá
jej Kazdy okresní klerk a sice na
dobu jednoho roku
— J W Johnston omažský
jednatel Blanke Tea a Coffee Co
zmizel v pátek z města a později
zjištěno že neblahý stav finanční
byl nejspíše příčinou náhlého jeho
odchodu Úřadovna Johnstonova
nalézá se v rukou konstébla a vě
řitelé asi o obsah její se rozdělí
Jednomu ze svých zaměstnanců
O B Reederovi zůstal dlužen
$32515 Jednatelské místo John-
stonovo zaujal S R Cotton
— Ctěným krajanům! S roztři-
ďováním žáků a žaček České školy
započato bude příští neděli Jelikož
vyučování každého oddělení zapo
čato bude od počátku dle schop
ností dítek vyzýváme rodiče by
dítky nechali do Školy zapsati by
od počátku ve vyučování účasť
bráti mohly Jest to povinností
každé matky a otce by nechali
dítky svoje učiti naší mateřštině a
neklamali sebe domněnkou že
doma právě tolik se naučí co ve
škole- Pravíme v mluvě ano
nikdy ale ne v písmě na což hlav
ní zřetel ve škole brán jest o čemž
každého přesvědčíme Zápis do
školy odbývati se bude v 9 hodin
neděli ráno v české škole u So
kolovny Ceši plate svoji povin
nost! Karel E Stěnička učitel
- V pátek ráno v 8:05 hod
vyjel z kolejí osobní vlak Omaha
& St Louis dráhy blíže Ponv
Creek asi 6 mil jihovýchodně od
Council BlufÍ3 Vzdor tomu že
všechny vozy kromě parostroje
sjely 8 náspu 1 2 stop vysokého
žádný cestující nebyl nebezpečně
zraněn Největšího zranění utrpěl
konduktér Arthar:j-SíWilsoa-4
Council BlufÍ3 jemuž dvě žebra
zlomena a mimo to zraněn byl ua
ruce v obličeji a snad i vnitřně
- V pátek odpoledne odbývá
ny byly republikánské předvolby
jichž hojně voličů se súčastnilo
zejména ve wardách kde byly
jmenovány delegace dvě Jenom
Omaze dostavilo se k volebnímu
osudí 3176 voličů Boj byl tuhý
krajanů zvoleni byli zfe delegáty
Karel Stephan James Wolešenský
James Zezulák z prvé wardy
Frank Brodil James Dušátko a
oseph Kavan z druhé wardy a
Louis Berka z wardy sedmé V
sobotu odpoledne odbýváná byla
okresní konvence ve Washington
Hallu Konvence ta byla neoby
čejně četně navštívena jak delegá
ty tak i diváky H E Ostrom
předseda okresního výboru zahá-
:1 zasedání konvence ve 3:30 hod
kratičkou řečí v níž předpověděl
republikánům z Douglas okresu
isté zvolení celého lístku v pod
zimních volbách budou-li spojeni
Na to představil C W DeLamat-
rea z pate wardy jakozco prozatím
ního předsedu Když byl vyřízen
spor delegací zClontarf precinktu
zvolen Van Dusen ze South Oma
hy stálým předsedou konvence
Na to podal John P Breen násle
dovní resoluci doručenou mu vy
davatelem Bee Ed Rosewaterem
jež jednohlasně byla přijata:
"Usneseno že tato konvence re
publikánů z Douglas okresu pro
jevuje nejhlubší žal nad hroznou
pohromou jež stihla národ a vzdě
laný svět odklizením milovaného
jich presidenta Williama McKin
leyho rukou ničemného vraha
Vyjadřujeme sklíčené vdově naši
nejsrdečnějŠÍ soustrasť Raduje
me se že zemi zajištěn trvalý bla
hobyt zachováním politiky našeho
oplakávaného presidenta silným
a schopným nástupcem jeho The
' odorem Rooseveltem' Na to
podal Breen resoluce pochodící z
téhež pramene jimiž čekanci v
konvenci zvoleni zavázáni jsou
republikánským voličům těmito
sliby: 1) Větší šetrnosti ve sprá
vě okresních záležitostí ) Zru
šením zbytečného služného v domě
soudním ve vězeni a nemocnici
3) Skončením strýčkováni při
jmenováni úřadníků 4) stejno
měrnějším odhadem za účelem oda-
néní a 5 odevzdáváním do po
kladny všech úroko získaných z
vkladu okresních peněz Po jedno
hlasném přijati závazků těch na
vrhl Breen aby jednací pořádek
4 plné kvarty
10 roků staré
í "Caney Creelf j
í
I
i
kořalky
za 8300
$
1
I
! ZÁSILKA VYPLACENA }
Spokojenost
zaručena
met '5
peníze se
vrátí
ADBBSUJTE) S
Chicago Liqnor House J
402 North I6tk St OmahaNet f
REFERENCE: Vleotan
obphndnf tadnA I
teloy a expreasnl
! ipoleinostl I
' Za správné vyfíien! ríech objednl- {
velt ručí red 1 1 tmUS
I
~ —
čisti kořalka
plné kvarty
$300
neb gallonoTplucar
Zásylka vvplaoeh
Neaili rboii takým
jak tTrdíme penna
se vrátí
Reference: Která
koliv banka neb ex
pressnt společnost
SOU GOÍ
B
Skladišfó v So Omaha žff
Objednávky lápadně od Neb'''
musí soítt nejméně na 3 galloem
sasilkyjplaeebya
Rašíme za pravdivost výie nvedt
byl suspendován a aby Dun0
Vinsonhaler znovunavržetiy
r9í
dfi- S
aklamačně za okresního soudce r
Thomas S Crocker za fístovníhrjf
kterýžto návrh byl přijat Nato ~-'i
přikročeno k jmenování ostatních t '
cenaacu i sice: za senia ueoree
M cBride za okresního klerka i
Charles 'Unitt za okresního po
kladníka William J Hiinter za
okresního měřiče P A Edquist
za školdozorce £ I Bodwell za
koronera E F Brailey za okres j '
ního komisaře prvého distriktu ':
Lyman Waterman za okresního ' ')
komisaře čtvrtého distriktu Fred '
Dienstbier za policejního soudce g
v Umaže Jouis iserka za pqhc n
soudce v South Omaze Charl I
Alstadt za poslance do legisla'' í
ry John W Battin za smf
soudce v Omaze William ALta
Bryce Crawford Arthur Baldwm(4
George A Prichard E K- ho cg j
a W A Foster: za smírčí soudce $
South Omaze H S Duke
Barney Grier za konstébly v '
maze Fred M'Ginnis AvPť!
sel W P Snowdent V „ II
Morrow Henry Knodell í
Church za konstébly v"?
Omaze fohn J Daly a lat
Masters Z lístku tohoto i
že republikáué respektují
nost českou neboť dva n
jsou krajané a sice pp m
Dipntchipr a Tmiia Rrlr L
_ — — DII I
pak pro kterém jsou krajaij
navrženi jsou důležitými a mno
národnosti čítající více voličstv
nei ČeSi byli by zajisté hrdými na
takovéto zastoupení Někteří kra
jané naši kteří hlásí se k jiným
stranám politickým sami doznali
že lístek republikánský v sobotní' i
měrně lepší a daleko silnější nel
lístek demokratický nepřihlížejíc -
ani k tomu zs Cest ani jedm W I
čekaneem neinnu na ním '
peni Příště zmíníme se o rej '
blikánských navržencích podrb
něji
Nemáte-li pražádné chuti
chatná-li vám pokrm a cítíte !
nevolnými po jidls mažete vět - i
že vám je třeba dávky CLzdZ i
lain's Stomach and Livsf Ti-' (
Cen 15 ctt Viat ij zlz? j
IirS 1 -
'
f
1 ':
i
i-t
i
A '
t
- (rsí sí
? -
r-
3r
- i Ar
k
I
ml
v r :
f ♦ 1 ' '