Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, April 03, 1901, Image 8

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Déle
COrclúcsTédteal
Cra RICHTERA
BTétoznámý
"KOTVOVÍ"
PAltl EXPELLER
5ast nejlépe fm co maže by ti proti
lUtemaatismia
boleotem nervů
a v bocích atd
jfcftei 1 BHEUX1TICKYM
v OBTIŽÍX YŠEIIO DEUHT
Cena: 25 c a 60 o u všech kkár-
neb prostřednictvím firmy
A Richter o i
V S15 Petwl uL
NEW YORK
MASNY ICRAH
a Již straně mísu vlaatni krajan
Bratří Kunclové
íZff 1344 jilnt IJ ul
" RejvětSÍ zásoby mata vSeho druhu
BMnek talárnu iunek a vftbec vSeho co
v obor tento tpadá
Ceny levnější než kdekoliv jinde
1
S A BERANKA
16 a Williams ulic 3
odporuínjeme k nakupováni nejíistlich
hkfx Objednávky Ixi písemní Speciality:
Iwfdfiv Dlicní baisám priOky proti bole
mety
příprava
tementrn i Cech
lékařských předpis!
thé pro pisa po Sic
liste pan
RUD HAVELKA
OTEVŘEL
HOSTINEg
-: ia roin 13 a fillíam -
Poslouží svým známým a krajanům
vidy tím nejříznějším Schlitzovým leiá
kem- a všemi druhy vonných doutníku
mbodaými likéry a po cely den chutným
kměem
Ztb vSechny krafany by- mne navští
vili a ja je vzay vunne a ocnotne obsiou
- - RUDOLF EA VELKÁ
M oíyálí 879— TeL fiřadow 807
ílLouís Svoboda
ČESKÝ LÉKAŘ
ťhdovna L 301 Paxton Block
na roba 10 a Farnam ul -tMni
hodiny od 11 do 1S hodin dopoledne
Ou a uo 4 oa poledne
TeSerodT do 8 ▼obydli I 1MB WUIianu ul
Poslouží ochotně krajanům tf
Josef Kavan
O pozemkový - -
CLVll a pojišťující jednatel
Mil WUlfam ulice
Prodává loty ▼ Omaae 1 v So Omaze Do
sen ky aurorí a farmy t pobílil Omahy i re
táto ápojUtení opatři tídi a ch netlpch
Brém pH oenácb nejnláiicb Tel xabyvi se
vyaotovovemm acwtraata
Obraťte se s důvěrou na něho a
bude vám spravedlivě poslouženo
llegantni zařízený jLŽj
BUMC PBFKÍ Tli
„VLASTNÍ
Earel Chleborád
na rohu 15té a William ul
_: 11 1:1
eewotnlkv stále ve velké1 zásobě
_ Kfajany ochotni obiionžf všem známý
uui juutme jej a přesvědčíte té
f f f f f f f f f ff fff f f f f f f f f f f
— Ve čtvrtek odpoledoe sraien
byl k zemi pouliční károu na 11
Farnam ul dělník Gustav
Wickenberg avšak zranění jeho
ba Stčstf není vážné V městském
vězení ošetřen byl policejním lé
kařem načež dopraven do svého
příbytku
— Minulé úterý odpoledne sra
zil se povoz J L Brandeise 1
pouliční károu na Dodge ul při
čemž byl vozka svržen na dlažbu
avšak na štěstí neutrpěl povážli
vého zranění Povoz byl značně
poškozen
— V úterý v noci jely Omahou
dva prapory 5 pluku pravidelné
pěchoty nalézající se na cestě z
Fort Sheridan a Chicaga do San
Franciska odkudž dopraveny bu
aou na ostrovy nupmske Jely ve
dvou vlacích a čítaly 1 1 důstojní
kův a 600 mužů
— V pondělí večer min týdne
sorganisována byla v městě našem
unie grocernícb klerků s počtem
51 člena a přidružila se k mocné
mu dělnickému tělesu Americké
federace práce Hlavní snahou
unie této bude docíliti zavření ma
loobchodů v neděli
— Před několika dny zmizel z
okresního chorobince chovanec
William Schaeffer Veškeré pátrá
ní po něm zůstalo bezvýsledným
až konečně v pondělí min týdne
nalezena byla mrtvola jeho v pří
zemku ústavu Schaeffer bývalý
klerk stížen byl nezhojitelnou ne
mocí a dvě léta strávil v chorobin
ci Konečně si zoufal oběsiv se
— V době co nejkratší bude
otevřen jihozápadní boulevardve
doučí od Poppleton ave k Far
nam ul Jelikož cena pozemků
potřebných pro boulevarJ tento
nebude as přesabovati částku
$50000 může městská rada zále
žitost onu urovnati aniž by ji
musela předložití voličstvu k od
hlasování Boulevard bude na
někteiých místech až 200 stop ši
roky
— Městský stavební inspektor
Carter připravuje k žádosti někte
rých radních ordinanci kterouž
požární obvod města bude znovu
upraven Starou ordinanci sta
noven byl požární obvod města
hranicemi sekcí a townshipůkdež
to novou ordinanci stanoven bude
ulice n i
— V pondělí večer min týd
odbývána byla schůze městských
tavitelu s výkonným výborem
společnosti Auditoria v níž jedná
no o plánech na novou budovu
TTI _ I 1 V
vyoor se roznoai ze naklad na
postavení budovy nemá přesaho
vatí %i 50000 a celkový náklad na
postavení budovy a stavební místo
přibližně určen na f 200000 Než
konečného dohodnutí nedocíleno
ježto ani výbor ani stavitelé ne
mohli se shodnouti na pravidlech
jimiž závodění stavitelů o vypra
cováni nejvhodnějších plánů
odměna za ně má se říditi
Ot krajanům!
f
TJoTolnJl t tlaito lukavf m krafa~
asm ve marněni avem-ze Tjnoupii
)kh od F J Jíchy aploě ta Hlen
fotografický atelier
" srs! s!s9!s a sfs stsd!s :
mt ěuoTsnf obrazů dle fotografie Snahou
ml i bode vidy ct obeceoatro uspokojit!
fonrooft ObJednaYijr venkova přesné
a ryoaia ryriaaji a
"V T XTATST-Ž-
fkafealeký auliř
M58 jil 1J ul Omaha Neb
17©
přirozené
- ' fc4fc ) hrtovl— a nejl—Jteh cen
t ftmrt tk Jak Mby pfiroamé Ira
— 1 ka - in nitce pétím
1 mauve
IUEaI UJÍák
~3 ť X Vtk raraaai t
-3 fwtL-J 0Z
J iiJXJi l -3
pr$dejm
— —
'Zit
— Ve středu večer přiznal se
John R Palmer alias John R
Hall nalézající se v městském vě
zení policejnímu náčelníku a po
štovnímu inspektoru Sinclairovi
že dne 5 března s druhem svým
G H Grantem alias C Marti
nem ukradl z poštovní schránky
Cincinnati dopis s poukázkou
1 5 00 načež se rozešli s úmluvou
že se v Omaze sejdou Grant čili
Martin zpeněžil v Hastings pou
kázku prostřednictvím tamního
obchodníka Fishera na bance
avšak v brzku se vyšetřilo že
poukázka ta určena byla za vklad
do banky v Piqua O a že se i
zmocnil nezákonným spůsobem
Grant byl zatčen avšak dříve ještě
zaslal Palmerovi po Adams expres
su do Omahy kufřík O tom uvě
doměna byla policejním náčelní
kem Wanzerem z Hastings zdejší
policie kteráž Palmera v úřadovně
expressní zatkla Má ae za to že
Grant či Martin jest dávný zručný
lup 4 poštovní a že Palmer či Hall
jest jeho pomocník Oba pone
cháni prozatím ve vězení a spol
kové úřady zahájily vyšetřování
~ — ve stfčuif íiiězi 2:30 a 3:30
hod ranní navštíven byl hostinec
Owen McGaffreyho v č 1 1 1 již
11 uL lupičem kterýž odtud
odnesl #3450 v hotovostí a něko
lik bedniček doutníků Podezření
padlo na sklepníka H W Toho
sona a týi večer téhož dne zatčen
Na cestě k policejní budce odho
dil lobnson klíč což spozoroval
náhodou policejní náčelník Dona-
hue Klíč ten hodil se ku dveřím
salonu Johnson vida že by za
pírání asu neprospělo přiznal se
k loupeži Peníze prý utratil a
doutníky nalezeny v kufru jeho
milenky ' - 1
— Paa Antonia Kleček má ele
gantně tHzzzf hostinec aa roba
iy a nLa obslouží kra
jany oczz z řízným mokem z
Omslá E:w Co VfieZae likéry
Č3ttíZj vidy v hoj _:i tUobé
Lta-U Li!_3 neoceaeTU M tana
— Státní sněmovnou přijata
byla předloha Uhlová kterouž se
nařizuje aby ve viech městech
majících více než 35000 obyvate
lů zřízena byla komise olovnická
(plumbařská) Komise tato čítati
má pět členů jmenovaných mayo
rem a sestávat! má z náčelníka
zdravotního odboru olovnického
inspektora mistra olovnického a
dvou tovaryšů olovnickýchz nichž
každý složití musí záruku $ 1000
a sloužili jeden dva a tři roky
Náčelník zdravotního odboru a
olovnický inspektor obdrží každý
ročně (1500 služného ostatní
členové komise po #1300 ročně
V případu že by bylo nutno za
městnávat! dohlížitele jiné nečle
ny komise obdrží každý z nich za
každý den v němž dohled konal
plat #5 Všichni kdož prováděli
chtějí práci olovnickou musí po
dati psané žádosti komisi povole
ní udělující a složití před ní
zkoušku jak theoretickou tak
praktickou' Z těch jimž bude
povolení uděleno zaplatiti musí
za ně mistr #5 tovaryš #1 a za
každé obnovení 50 ctůdodatečně
Povolení vydána budou na rok a
při obnovování jich nebude třeba
žadatelům skládali zkoušky leda
by komisi doručena byla přísežní
výpověď Že žadatel stal se ne
schopným k další práci V pří
padu takovém musí se podrobiti
zkoušce jejíž výsledek rozhodne
buď v jeho prospěch aneb ne
Olovnický inspektor dohlížeti musí
na všecku práci konanou na změ
ny i opravy a hleděli aby tyto
dály se v souhlasu s pravidly
zdravotními přijatými komisí Týž
musí dále předepsati druh a veli
kost materiálu jehož má býti
použito jakož 1 spůsoh jakým má
býti práce vykonávána Jeho
povinností jest zastaviti nedosta
tečnou práci olovnickou aneb ne
vykonanou v souhlasu s požádav
ky komise a může takovou práci
vytrhati a odstraniti NejvětŠÍ
pokuta na porušení tobolo zákona
obnáší #50 nejmenŠÍ #5 a je-li
vinníkem osoba mající povolení
k vykonávání prací olovnických
není oprávněna k obnovení povo
lení po dobu jednoho roku Ko
mise má býti jmenována mayorem
v době 30 dnů po vejití zákona
toho v platnost a nové jmenování
má se dít ročně Účelem předlo
hy té jest zlepšiti poměry zdra
votní a pravidlovati zdravotní za
řízení vzhledem k odvodňování
domů a pracím olovnickým
Náš český grecensta C F
Heřmánek 1316 Williams ulici
upozorňuje ct obecenstvo zvláště
labužníky na svoji dle pražského
vzoru studenou kuchyni: vlašské
saláty nářezy z importovaných
salámů Šunek ryb a sýrů velm
skvostně upravuje Přesvědčte se
malou objednávkou" j
Městský : pokladník Hen
mngs pokračuje neúnavně v ko
lektovánf dlužných daní osobních
kolektoři den co den odvádějí
několik set dollarů do pokladny
městské
V nej bližší schůzi řiditelů
společnosti omažské pouliční drá
hy bude jednáno o prodloužení
tratě Harney ul od 25 a Califor
nia ul až k Prospect Hill o po
ložení dvojitých kolejí po ceíě
trati té a o zvýšení počtu kár
— Městský tajemník Elbourn
chce dokázali Poppletonovi
Woolworthovi že Bluff pozemek
jejž chtějí prodali městu na park
za jUqsoo lim neoatří nvbrž
městu ježto nebyl nikdy zákonně
zaujmut Poppleton a Woolworth
dovolávají se práva k pozemku
tomu na základě rozhodnutí nei-
vyššího soudu spolkového
— - Před distriktním soudcem
Keysorem projednávána byla po
několik dní v minulém týdnu žalo
ba paní Olivě Reddingové proti
Chas E Wilkinsovi na vrácení
klenotů Reddingová svědčila že
Wilkins dobrovolně vyzvedl kle
noty její ze zastavárny a že uvolil
se vrátiti jí je po náhradě obnosu
za vyzvednutí uch vvolaceného
-
Když pak Wilkinsovi obnos 4en
chtěla vypiatiti ta prý on odepřel
peníze přijmout! a vydati jí kleno
ty Wilkins opět tvrdil že mu
Reddingová neučinila nabídku na
vyplacení obnosu toho že mu byla
dlužna bezmála #900 a že mu
řekla aby klenoty ty si podržel na
vyrovnání účtu Porota konečně
rozhodla aby Wilkins '' klenoty
Reddingové buď navrátil aneb jí
vyplatil obnos #1704
"Paní představená" bu
de divadlo na Velikonoce
ausna t sokolovně Jo
va úprava gísé a nora hra
ILjtfctyJegtZTáa
— Chcete-li ti pochutnat! na
výtečném moka navštivte p Fr
Semeráda na robu 16 a Williams
ulici a poručte si sklenka pravih
pluAsklho Lepší nenajdete v ce
lém městě— Kdo nemá rád plzefi
ské najde a něho výtečný Mettáv
leUk % pijáci vína dostasoa zetě
sklenku výborného vína Korbelo
vá a kořalky jeho nejsou k bítová-
Pfemdčte te o tom " ti
A -
l+T~t o OH-e ffítm rfUH
rei-a a caa
— Ve středu večer odbývána
byla schůze klubu pro zvelebení
zapadni části města v níž učiněny
byly kroky k brzkému upraveni
4- ul Předseda klubu W H
Green oznámil Že společnost
pouliční dráhy zamýšlí položití na
14 ul koleje jakmile tato bude
vydlážděna S dlážděním má ae
co nejdříve započíti avšak dříve
ještě zřízeny budou na ulici té po
třebné stoky
— Ve čtvrtek v noci rozdrcena
Kolo t'cL(_X liD"
zaměstnanci William Curranoví
bydlícímu v č 2006 sev 23 ul
levá ruka v zápěstí Raněný do
praven byl úřadovny draDetwile
ra kdež mu zraněná ruka byla
obvázána a lékař doufá že bude
Curran v brzku úplně vyhojeo
— Ve čtvrtek odpoledne lehl
popelem jednopatrový dřevěný
dům William Pnesta č 3815
Fort ul Ohefi zaviněn byl pře
vrženou lampou a Škoda jím spů
sobená obnáší #1000 Dům
Newt Christiansona č 18 19 Fort
ul byl plameny valně poškozen
— Téhož odpoledne vznikl nezná
mým spůsobem oheB ve staré dře
věné budově na 12 a Pacific uL
bývalé to Omaha Medical College
a nyní částečně používané zubním
odborem Škoda odhaduje se na
#150
— Ve čtvrtek odpol zmrskala
pí W S Ebersoleová na rohu
13 a Dodge ul 22letou slušnou
dívku Van Hale-ovou do kteréž
zamiloval se muž její Na štěstí
Hale-ové jel náhodou kolem poli
cejní vůz a policisté Fahry a Rei
gleman zatkli obě ženštiny jež
dopravili na policejní stanici
Piúii pí Ebersoíe ové Dodána
byla Žaloba pro útok a po složení
záruky propuštěna na svobodu
kdežto nešťastná družka její v ne
dostatku záruky ponechána ve vě
zení jakožto svědkyně Ebersole
ová sdělila policii že provdala se
za nevěrného muže svého před
deseti lety a vydržovala muže své
ho když nemohl dostati práci z
výdělku získaného praním prádla
začež se jí tento na konec zradou
odměnil Domlouvala prý častěji
Hale-ové aby zřekla se lásky
tf
chotě leiího ale tato odbvla
vždy jen kousavou poznámkou
Konečně snížila se prý tak dale
ko že zapřísahala muže svého
aby rozpomněl se na daný slib
manželský avšak 1 tento hrubě j
odbyl V zoufalství svém rozhodla
se prý ztrestati Šťastnější soupeřku
svou- Koupila si karabáČ a když
vypátrala ji a tato odepřela vzdáti
se záletů tu prý ji zmrskala Po-
ucejni načerníte poslal si pro
kbersole-a a tento k velkému
udivení jeho vyznal otevře
ně že již dlouho nedbá o starou
manželku svou a že se nevzdá sl
Van Hale-ovy již boroneně milu
je O několik minut později byl
uvězněn a vznesena 7 proti němu
žaloba pro tuláctví Policejní
náčelník Donahue oznámilže věz
ni nezbývá než volili jednu 1
těchto tří věcí: buď opustiti mě
sto aneb 6luŠně vydržovati svou
manželku aneb — zůstali ve vě
zení
— Známý a oblíbený hostinec
na 15 ul vedle Creightonova
Orpheum přišel 7 min dnech do
rukou správy nové neboť převzat
byl z rukou majitele dosavadního
p K Havelky do správy dlouho
letého a všestranně oblíbeného
jeho sklepníka p Louise Mácha
la kterýž ze všech sil činí se aby
dosavadní příznivci místa onoho
změnu nepozorovali a aby přízniv
ci další získáni byli Nepochy
bujeme ani dost málo že obé se
mu podaří neboť jest všeobecně
oblíben a četní přátelé jeho zajisté
neopomenou u něho "na jednu'
se zastavili kdykoliv na cestě do
města kolem místnosti jeho ubírati
se budou Pravé ýlseňski má stále
na čepu
— Sněhové bouře kteráž v pá
tek odpoledne a v noci na sobotu
řádila po Nebrasce severním Kan
sasti severovýchodním Coloradu
východním Wyomingujižní South
Dakotě okusili jsme v Omaze
také Napadlo nám zde sněhu
zvýši 4 palců a jízda na pouliční
dráze byla na chvíli na některých
odvětvích zastavena Mayor na
řídil policii aby každé přetržení
drátů oznámila ihned městskému
elektrikovi jenž po celoa noc se
trval ve své pracovně Násled
kem křížení elektrických drátů
povstaly dva ohně v budově první
národní banky na 13 a Farnam
ul avšak byly v zárodku odušeny
přivolanými batici
K vyléíeaf Mstazeaf za éci
Svějte Laxatlra Bromo Qnlrtoe Tableta
Kaidy Mkaraik vrétl peaiae nevyltti-Il Pod
pta E W OroTM aa kaM krabttea ate
Wilberiká mouka Hld i Utni
poctěna byla prmi cenou na státní
výstave v Lincoln Zkoste ji a
budete jistě uspokojeni ti
r- V pátek večer odbývali řídi-
tele městské knihovny schůzi ve
kteréZto se nejprve usnesli le
za nepřítomnosti sl Tobbitovy
kteráž i května odjede do Evro
py majíc 3m££ní dovolenou po
vede fráva knihovny si Tbeo
Burstallova raní lesnic Kerao-
rová předsedkyně uměleckého
odboru dámského klubu sdělila
dopisem řiditelůnv že všechny
obrazy a sochy přeneseny mají býti
do dětského departmentu veřejné
knihovny K výplatě povoleny
byly účty v obnosu #179302
— Krajany upozorňujeme na
ohlášku pana Karla Chleboráda
vlastnícího hostinec na rohu 15té
a William ulice Pan Chleborád
jest všeobecně znám a oblíben
jelikož jeho krajanské jednání spo
kojenosti každého si získá a dou
fáme že krajané neopomenou jej
navštívit! a přesvědčili se o tom
co tvrdíme Vždy ochotně obslou
ží vás čáli
— Paní Charles Braniffová
bydlící v č 814 již 7 ul rozne
mohla se v sobotu neštovicemi
Zdravotní úředníci ji přemlouvali
aby se odebrala do nemocnice
zřízené pro osoby nakažlivou ne
mocí tou stíženéavšak tato za nic
na světě nechtěla k tomu svolit!
Chtěli tedy alespofi očkovati čtyři
její dítky avšak ani k tomu ji ne
mohli přiměli a tak nezbylo jim
nic jiného než umíněnou ženu i
dítky její ponechati osudu Oby
dlí jest drženo v karanténě
— Prvním českým přeplavním
a bankovním obchodem ve Spoj
Státech jest firma F Brodský &
Co založena v roku 1867 Zastu
puje všechny přeplavní linie mezi
New Yorkem Galveston Balti
more a Evropou Přeje-li si kdo
včděti ceny stačí zaslati poštovní
lístek na doleji uvedenou adresu
F Brodský & Co 1389 2ndAve
New York 4X
Pokrok Zásadu
SAŠA A-afhi alfíilíŤ-
Apríl Ird INI
i
Zprávy spolkové
Lože Jan Has ( 6 Eof P
odbývali bude schůzi svou (dnes)
ve středu 3 dubua Žádoucno
by všichni se dostavili jelikož
předléhá uvádění dvou nových če-
kanců do stupně prvého ' Schůze
se zahájí přesně o 8 hodině
Fred Sláma S A P
Ochotnici pocer!
raní ťředstavena Dude se
zkoušet v Sokolovně dnes večer
posledně pak v pátek dne 5(10
dubna Každý jest žádán by se
určitě dostavil J H Steiger
( řiditel
Tábor Columbns číhIo WOW
odbývá příští neděli dne 6 dubna
pravidelnou schůzi Přítomnost
členů jest nutná
Karel Štěnička klerk
ANNUAL MEETING
The annual meeting of tbe atockbolderc of
tbe National Prlntlng Company wlll be beld
a Saturday Apríl th MUl at 7S0 P M at
tbe offlce of tbe Company 603-511 So 12tb St
for the purpoae ot electlon of a Board of Dlr
ectora for tbe ensuin- year and auvb other
buslneai aa may te legally brought bafore
tbem i -
By order of tbe president
: -i JOHN KEECHLEE 8ec'r
Zvláštní!
Zvláštní!
1 °v 1ai iflh A A ° -
i
4
i
4
4
Hlť
nejlepSího a nej módnějšího jakož
i nejlépe zhotoveného
pro
muže a Hocliy
1
►
Velkonodní a Šatstvo
I l i II I _p u suj ej sjj bjsi mij m§ 1
Zrnko pravdy stojí za buši přehánéní
Podvádění daíiti se může pouze na krátko Pěkný oděv
na boží hod nemusí stát hodně peněz koupíte-li jej v pra
vém místě Pravým místem jest VNebraska"
Mužské celovlněnó obleky
NejnovějSf jarní vzory se salinovou podšív- flfi
kou dobře šité ?T ivjt UU
Mužské ceiovlněné obleky
v oblíbených šedých barvách se satinovou - t[C fifi
podšívkou dobře padnoudokonale žitépouze wJvUU
Mužské celovlněnó obleky
v pěkných oxford šedých barvách sako se aatinovou
podšívkou Nemyslíme že mohli byste tf[C '7R
koupit podobně levně jinde w0ÍJe V
Jiné obleky po #650 #800 #900 #9 50 #10 #11 #12
#13 50 a výše Nebraska Šatstvo jest dobré šatstvo
'a bw
I - -T t
w 11
p :
SKVĚLY PLES
'Pojený — —
2 bohatým programem
uaporidi
LOZE JAN HUS t 5 Ryt Pythia
v sobotu 20 dubna '01 v Sokolovně
VSTUPNÉ: - - - f Pán s dámou 50 ctil
Ples tente bude Jako vidy vypraven i neJvětJÍ paří program cbyatany
kaldébo lajimatl bude a pouze ta nejlepil hudba bude ACIakovatl Obsluha
akvělá Jak vidy 8 úctou krajany zve VÝBOR
I Velkolepý kotillionorý ples
pořádati bude
VELKOVYBOR J Ď I
v soboto dne 4 kvétna v Sokolovné
Výtečná hudba Chntné eákuaky
Vstupné: Pás s dámou 50 centu Další dáma 25 centu
Se vší úctou zve VÝBOR
3
i Znamení přírody
e
Jata ryrálks slasý vřed liieje bsnle
otoky atd Všecky značí
nečistou krev
i Dra petra joborto 1
odstraňuje příčiny a tvoří aovoo zdravou krev
K ttwtáaf n místních Jed- Omm Cahmatf MÍ M4 "W
nateianebprunood lir rCleP ťaniTlOy CHICAGO ILL
Íii!iiaiaiuiaiiiiainiui4iai4i4i4i!iiiii4iiiiiiiiiiiii!i
Zásobu tuto koupili jsme před
několika dny v Chicagu připra
vovali jame ji k prodeji Prodej
tento zpřevrátí vešker obchod ae
Šatstvem Změnili jame některá s
pořekadel Zminlme ono pravici
'Neočekávej" v "Očekávej vSe"
očekávej ty nejlevněji! koupi íat
atva pod sluncem a my aplnime
plně veikeré očekáváni Uvedeme
vám některé i onícb koupí a mi
me jich mnohem více Přijďte a
přiveďte tebou hocha
25 až $298
za vál vybir dětských obleků
krátkými kalhotami ►
až 3700
za kterýkoliv s naíich děukcb
obleků dlouhými kalhotami O
$600 až $750'
za vál výběr moiakýcb dobrých
oblekft
$908 až $1900
sa vát výběr sejlepiích aauiakých
oblekfj (a hedvábnou neb aatíno
vo podii vkou)
Uvádíme taovq ie ve výprodeji
tom uhrnnty jsou ty nejlepií a
aejaovějif látky a střihy pro tnu
ta hochy I děti viech velkoatí a
v eesi ss kterouí nike Jinde
koupit! byate nemohli 'r
Boston Store
OIIAIXA '
1
HSjSUJITtUar-
VYDRZI BOUŘI &WWi%Zk&
j i kváUivlalUdobrékenatrukol
a dokooaWmo vaeprent ocelová véie ale I následkem aviU:
slinbo aeatrnjenl větrníku samého Vidy pHfptaobf ae I tem
nejprudiln mtnlvym vatrom
S-áA-jVCSOlT vétrnllt
oaslrdkeni (elaýcn avýcb přednosti sul ae Ttoebeonf oblíbeným
hned po avsro aavedení a Jest uananfm předákem meal stroji toho
druhu Slloj dvojitý tah snadno premsnllelná lotlaka a velikost
choda tlol Jej Dejstlnijtim na svát Nekupujte dokud al nepro
falstlnete tento samaon Art katalog adarma
Stover mfr Ce 566 Wver St Preeaert llllaot
Ku otevření Jarního a letního období
riechny dámy krajanky ave
rJULIE ŠTÉrJIČKOVA
české modistka
v čísle 1412 jižni 13 ulice Omaha
Posloužit Nejvitilm výběrem
sejaovějiimi vzory
aejvětif prsksl " "
aejslišlsil Geassai
řtfdaoM ochotaoM otmlMketi
VELKOLEPÝ
KALIKOVÝ PLES
pořádati bod
Eij Pibi ta e!í Ui
v soboto 13 dubna
V sísl ssas taltsers
' Dámy Jspa uďányThy pflaasly vao
rekodiata vobáloe
VesobacB oblíbená kapela FraSko
va baée aclakovatl
Chated aakaaky bados podá raný o
pal aoel
UUUk 0 půl -mi
VSTCflÉ
Kaidáho activl
Zaetl
C- H BreTror & Co
pohrobBiel a pljcoratelé kesil
4-s1 sev m nl o Omaha MsU
' CaBSBBa Telefon CUla K
lY 6 CLOAiE A CD
- oeckoda(is
1 vBsUiOS inrllsevStaUea
i SoMhOmaka
XSJmBmma_--l Tslebm S
"?4pIí4T' " ''koaUbaďaahoMrv
ifflft PACOUCNICE (FIT3) YTtÉČENA
j Mam ejasetahllvtJSI lák aa avet srotí padeaeaist haaal av 1
zva H
safl a Jeďaa láhev aa akoalke adarma Dokonala vrMSlm
mvteOM td&m vieeky aaatanlá aemoel mmU Um a H1 mília aiii
eejte rk a poMete saimka aa edpaaď a a4su teatry Smlsl
la