Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, April 03, 1901, Image 7

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAaVAAA
V P
▼VTTTTTTv-ffVTfifVTTVfVVf
Klesáme! V prosinci roku 1900
bylo v úředním oznamovateli
"ťražských Novin' 350 t-xekui-nich
prodejů usedlosti a nemovi
tosií v odhadni ceně 4305348
korun prohláSeno Z ttchto 330
usedlosti bylo 6 mlýnu v odhadni
ceně 648366 korun Soudní ú
traty obnátely 103477 korun
ZvláStě pro mlýny byl rok 1900
osudným neboť exekučních pro
dějů mlýnů bylo 63 v odhadní
ceně 4933770 korun prohláltno
což znamená valný úpadek druhdy
kvetoucího českého mlynáfstvl
Oproti roku předešlému zvýšil
se počet prohlášených exekučních
prodejů usedlostí o 653 v odhadni
ceoé 8415305 korun což na
čtské poměry sociální vrhá smut
ný stín Nejvíce exekvují a pro
dávají se malé usedlosti Kam
takto v Čechách dojdou? Již by
si měli tohoto smutného úkazu
všímnnuti páni jimž jde o blaho
lidu vlasti a státu
Jen t8 velkostatků pfeSlo v po
sledních třech letech z českých
neb Čechům přátelských rukou v
ruce úhlavních nepřátel Takhle
českého státu nevybojujemel A
kdyby pak nám chudákům ne
byl 'by nic pláten když by se v
něm roztahovali jen bohatí cizinci
a vetřelci! NejvyŠií jest již čas
aby pro hospodářské zájmy české
země bylo něco učiněno a aby do
savadnímu postupu bídy alespoB
nutné biáze byly položeny
čtvrtá vraida v Huslepeře Z
Brna se oznamuje: Dne 5 března
nalezena byla blízko Hustopeče
na cestě do Velkých Starvic mrtvo
la muže jenž měl krk podříznutý
Obě spodní končetiny byly usek
nuty a mrtvole vloženy do rukou
V mrtvole poznán byl jistý Jan
Ludwig domkář z Kurdějova
blízké osady německé 11 Husto
peče Pátrá se úsilovně po sto
pách vrahových a označuje se
vlastní syn zavražděného za pa
chatele Vzrušení v okresu hu
stopečském jest tím pochopitel
nější ježto jest to během krátké
doby dvou roků již čtvrtá vražda
poblíže Hustopeče se stivsí Pa
chatelé tří předcházejících vražd
nebyli posud vypátráni
Víbuch prachu ve Stříbře V
noci z úterka na středu dne 6
března odcizeno bylo ze skladiště
obchodníka Julia Wacha ve Stří
bře asi 18 kg střelného prachu a
četnický strážmistr Zwercnz zji
stil že krádeže této dopustili se
tři mladíci kteří byvše zatčeni
udali že odcizený prach ukryli ve
staré dolní Štole v městském par
ku vzdálené asi 1 km od- města
Strážmistr Zwerenz odebral se v
poledne s pachateli' krádeže a
městským policejním revisorem
do zmíněného parku a vlezl se
zámečnickým pomocníkem Jos
Theimen a řeznickým pomocníkem
Adolfem Mottlem do itoly v níž
byl prach ukryt Ostatní zůstali
státi před jejím otvorem Za
krátko zahřmel ve Štole výbuch
při kterém byly z ní vyhozeny ka
meny jimiž městský policejní re
višor byl zraněn v obličeji Štola
byla při výbuchu tak zasypána
Že se ďo ní hned nikdo neodvážil
Osoby v ni se nalézající nedaly o
sobě žádné známky života ač o
tragickém osudu jenž je stihl
nebylo nejmenŠÍ pochyby Štola
byla zasypána kamením a zemí při
výbuchu se sřítivší a horníci teprv
po pal hodině dostali se k místu
kde ležely oběti katastrofy Mrtvo
ly těchto byly téměř zuhelnatělé a
hrozně zohavené 1 čehož vysvítá
že všichni tří nešťastníci zabiti
byli hned při výbuchu Při něm
zraněni byli ještě nádenafci Šimon
Eichhorn Ondřej Reinioger a
Jiří Baier zůstavŠÍ s policejním
revisorem venku před štolou -—
Příčina výbuchu zjištěna nebyla a
zůstane na vidy utajena
Matka a Jiti uhořely V obci
Ronově-Oskořínsku u Nymburka
dne 7 března ve středu rozdě ala
manželka obuvníka p Pavla So
boty v 10 hodin dopoledne v ma
lých kamínkách obeB Poněvadž
dřív! pomalu hořelo vzala držíc
sleté dítko na ruce konvici s pe
trolejem a chtěla dřív! politi
Sotva však malou částku petroleje
do ohni vlila vyrazil plamen z
plotny a zasáhl Sobotovou která
posud konvici v ruce držela
Konvice se ihned roztrhla a hořící
petrolej polil pant i dítko Man
žel který pracoval u okna zády
obrácen k ženě slyšel tuto vy
křiknout když již stála v jednom
plameni Ve zmatku a strachu
neviděl po ruce ničehož čím by
nebohým přispěl ku pomoci a po
čal holýma rukama šatstvo jak a
manželky tak a dítka trhati V
úzkosti velké vyběhla manželka k
tomu ke všemu ven čími obeB
většího rozmachu nabyl Na po
křik ovšem sběhlo se více lidi ale
bylo jii pozdě Jak matka tak i
dítko byly ačkoli posud na živu
traSni popáleny Dítko zemřelo
ještě téhož dne matka později
oba po strašných bolestech I
mui byl si tak ruce popálil ie
musel dán býtl do nemocnice
nymburské maso takřka mu vise
lo spálené i rukou
A'ataiť-0u n ásledkem fovuduflab
mt Obyvatelstvo města Kolína
vzruíeao bylo neblahou katastro
fou která stihla mlýo dra Radim
ského na pravém břehu labském
v Kolíně V noci na den 7 břez
na pobořen a strien jez mezi
mlýny starosty Vojtěcha Formán
ka a dra Radimského a to na
straně pravé Mohutné vlny o
pětné a opětné nárazy ledových
ker do zdi mlýna Radimského ku
kterému po zborcení jezu hnaly se
vody širokého Labe byly příčinou
nových ohromných škod Pode
mleté zdivo povolilo a část veli
kého mlýna postavená na vodě
ukazovala jii na noc dne 8 břez
na trhliny až konečně asi po půl
noci na 9 březen sesypala se mlý
nice dvouposchoďová Ráno s
hrůzou dívalo se obyvatelstvo na
spoustu v noci spůsobenou mlýn
na straně k městu zel všecek ote
vřen a jen na straně východní část
rohové zdi strměla Stroje mlýn
ské obilí na biomadách a v py
tlích zely do prázdna veliké
množství obilí v pytlích bylo již
padlo do hlubin vodních a s hro
mad sypal se déšť obilí do vody
Ve mlýně se od úterka jednak
dříve pro velkou vodu jednak pro
stržení jezu nemlelo Majitel
mlýna činil hned po zborcení jezu
všemožné prostředky aby proud
vody narážející umírnil veliké
množství pytlů naplněných ka
mením házeno před zdi ale dvou
denní nával vod a ker ledových
přemohl namáhání lidské Hrůz
ná byla podívaná v sobotu dne 9
března ráno aa trčíc! dosud vý
chodnl zeď a roh mlýna Kolem
půl 8 hodiny objevila se okolo
oken zbývajícího zdiva trhlina
která v hodině očividně rostla a
dala tušiti blízké nové rozrušující
divadlo sřícení se nové části zdi
va strojů a obilí do vody O půl
10 hodině také za ohromného
rachotu a praskotu spadl trakt
východní do rozvodněného Labe a
rozvodněný proud vnikal do zbo
řených částí a drtil vše co mu v
cestě stálo Škody sahají do sum
velikých
Utonul Z Neratovic u Bran
dýsa nad Labem se sděluje: Ve
čtvrtek dne 38 února vyšel 7letý
synek železničního zřízence Ant
Krajníka se Svou tetou Rosalií
Stránskou k řece po níž plul led
Nasytiv se touto podívanou pra
vit hošík že jde domů Tam se
však více nedostal a jfžto dlouhá
nepřítomnost jeho byla domácím
lidem nápadná šli jej hledat
Teprve po několika hodinách byl
hošík nalezen a sice mrtvý Ne
pochybně že na kluzkém břehu
klopýtl a spadnul do řeky v níž
utonul -
Smrt mladé dívky Dne 5 břez
na odpoledne nalezl Antonín Pro
cházka z Ivančic na Moravě na
cestě z Tečic do Kratochvílky na
území obce tečické mrtvolu mladé
ženy Sukně vluěný šátek s hla
vy jakož i jeden střevíc ležely
několik kroků od mrtvoly V
mrtvole zjištěna byla služka Ant
Pudková z Jimramova jež slouži
la u rolníka Jana Zvonka v Teči
cích Odešla na Kratochvílku
dát si vytrhnout zub a od té doby
byla nezvěstnou Na mrtvole ne
shledány žádné známky nějakého
násilí Zmrzla
Mrtvola uduíeného dítka obklope
na plameny Politováníhodné ne
štěstí jemui za oběť padl iivot
malého děvčátka a které zaviněno
bylo trestuhodnou neobezřetností
matky stalo se 7 března ve Stře
šovicích v bytě 33leté dělnice
Anny Žákové O 10 hodině do
polední Žáková opustila příbytek
a zanechala v něm bez dohledu
svoji nemanielskou čtyřletou dce
rušku Bohumilu Nepostarala se
pro ubohé dítko ani o pokrm a
vrátila se domů teprve po čtvrté
hodině odpolední Mezitím jii
nsstala katastrofa Jakmile Žá
ková dvéře příbytku otevřela vy
valil se proti ní dým v němž z
vnitřku probleskovaly plameny
Na pokřik zděšené matky přikva
pili sousedé ale přispěni jejich
dítku jii nezpomohlo Ubožátko
leželo na podlaze na otepi slámy
Bylo již udušené Na podlaze
byly rozházené obyčejné sirky a z
okolnosti té se soudí ie děvčátko
si s nimi pohrávalo a ohefl způso
bilo Prohnilá sláma zpočátku
jen doutnala a v dýmu se dítko
udusilo jak lékařsky bylo zjiště
no Teprve později nedlouho
před návratem matky počala slá
ma hořeti takie když sousedé
přikvapili byla mrtvola dítka pla
meny obklopena
Bavorský 'Babinskj V Bavor
sku zmocnily se počátkem března
bezpečnostní orgány Člověka jeni
byl postrachem celé země a o
němi kolovaly všude pověsti jako
kdysi v Čechách o Babinském v
Uhrách o Rosa Szandorovi a pod
Avšak nejen pro Bavory — mui
tento byl postrachem i krásné
naši Šumavy do které často se
uchyloval zvláště kdyi na jiných
místech necítil se dosti bezpeč
ným Mužem tímto jest známý
lupič Kneissl o němi píše se z
české Kubice: Mladý ještě lupič
Kneissl zaměstnával bavoiské úřa
dy a Částečně i české po ct-lou
zimu iiyl minulého roku pro
vyloupeni krámu odsouzen k ně
kolikaletému ialáři avšak prchl z
něho a kdyi jej četnlci po dlou
hém hledáni dopadli zastřelil oba
utekl Postrach a hrůza zmoc
nila se veškerého království a
zděšení přeneslo se i do Čech
kdyi v bavorských časopisech
zvěstováno ie se Kneissl uchýlil
do Šumavy Jest to v Bavorsku
ustálené mínění ie vůbec každý
zločinec jehož tam hned nechytí
do našich vděkuplaých lesů jistě
utéci musl Četnictvo celé země
horlivě pátralo po smělém lupiči
každý občan jej mohl na potkání
za odměnu 1000 marek zastřeliti
avšak po Kneisslovi nebylo ani
potuchy jen pověstná jeho puška
(trojka) a revolver řádily mezi
pověrčivými dále Kdo 'nemusel
ze stavení v bavorské části Šuma
vy nevyšel Kneissl naleznuv
zatím bezpečný úkryt mezi svými
přátely poblíže Mnichova Žil s
nimi a iĎletou milenkou život pří
mo bezstarostný a náladu jeho ne
kalily ani četné šišáky kteréž
denně před okny svých chráněnců
viděl defilovali Idyllicxé toto
jeho žití nemělo však dlouhého
trvání Nejhorši nepřítel — ne
věrný druh byl chycen a odsouzen
byv znovu na 15 let do žaláře a
lakotou hnán prozradil ' policii
kde se ieho bývalý společník asi
nachází a kdo jest jeho milenkou
To zlomilo Kneisslovi vaz Tajný
policejní zřízenec vydav se na
venkov učinil si na oko známost
s Kneisslovou milenkou která
mu pak prozradila pravý jeho po
byt Ihned na to obklíčilo 140
četníků budovu číslo 8 v Geisen
hofenu Rodina přechovávače
lupičova vyšla na povel z obydlí a
žena jeho zvěstovala že na 29
ran jež Kneissl u sebe má musí
padnouti 39 četníků jemu že platí
třicátá Po úřadě začalo dne 5
března o 9 hodině nepřetržité a
soustavné bombardování stavení
zejména stáje Sta diváků 1 ce
lého okolí přihlíželo tomuto
zvláštnímu divadlu zejména jak
střely mauserovek na budově řádí
a pustoší V 9 hodin 40 minut
palba zastavena Když ani teď
Kneissl o socě známky nedával
vyrazilo 36 svobodných dobrovol
níků s nasazenými bodáky a revol
very k stavení Jediný výkřik
"trojka" zaplašil je však nazpět
Za nového pokřiku "hurá" vnikla
stráž do stavení v němž nalezla
lupiče na půdě schouleného za
komínem Kneissl maje pravou
ruku prostřelenou vypálil levou
hbitě na četníky dvě rány ale
chybil- Také četníci vystřelili a
Kneissl se svalil na zem Mocné
"hurá'' zaburácelo davem a divo
ká radost zmocnila se všech když
těžce raněný a nejvýše zbědovaný
lupič vynesen byl ven Rozčilení
bylo tak veliké že představeným
se stěží podařilo aby četníci sami
svého nejvčtšího nepřítele nelyn
čovali Z roztříštěných rukou a
života krváceje byl Kneissl poli
cejním lékařem obvázáu načež
hned na místě duchovnímu ze
všeho se vyznal a přijal útěchu
umírajících Dosud však ještě
žije a prozrazuje své přechováva
če Mnoho rodin i s dětmi bylo
v Geisenhofenu a okolí zatčeno a
s ním do Mnichova odvezeno Po
jeho zatčení oddechlo si Bavor
sko ale odechlo si i Pošumaví
ZPRÁVY ZÁMOŘSKÉ
roftxovisí
Rusko a Bulharsko — Do nového
ministerstva bulharského dostalo
se několik sympatických mužů
jako Pětko Karavelov Ljudska
nov Danev O ministru vnitra
Sarafovu se oznamuje ie není
totožný se svým jmenovcem před
sedou Makedonského komitétu
což a potěšením bereme na vědo
mí Však nad "slovanslcostí'' nové
ho ministerstva jásati nemůieme
dokud ji celá nová vláda nikoliv
jen jednotlivci kaidý zvlášť neo
svědčí skutkem A důkaz slovan
ství skutkem musí býti podán lo
yálním přispůsobenfra se ruským
pokynům i varování slovem ru
skému stanovisku Na ten důkaz
si počkáme a bude li podán rádi
vzdáme za to nové vládě bulhar
ské uznání Nechť jsou Bulhaři
pamétlivi ie to co pro ně učinilo
Rusko neučiní pro ně iádný jiný
stát a ie ani Rusko nemůže jim
obětovatí sebe jako mnozí horko
krevní vlastenci bulharští neskrom
ně žádají 7 ruských listů "Petro
hradské Vědomosti' upozornily
oa sebe v poslední době několika
články o nynějších bulharských
pjměrecb a z líště o poměru Bul
harska k Rusku jejž označuji jako
zcela falešný a Ruskem nepřijatel
ný V tomtéž duchu je pián jejich
nový dopis ze Sofie jehož obsah
podáváme — Bulhaři rozmazleni
svými úspěchy na poli nábožen-sko-národnlm
a politickém JSOU
přesvědčeni ie Rusko za nic ne
dopustí aby někdo opovážil se
sáhnouti na jejich zájmy Tato
hluboká víra v Rusko charakter!-
suje všechny Bulhary Na této víře
rakládal se i terroristický režim
Stambulova a všechny jeho ná
sledky v mezinárodních poměrech
knížectví bulharského Z této víry
vyrůitá i naděje hlav Makedon
ského komitétu které jsou přede
vším— nejrozhodoějši rusofobové
Jako někdy Stambulov tak nyní
Makedonský komitét chce vyvolat
na poloostrově balkánském zmat
ky a zastavit! potom ruské diplo
macii a ruským bodákům rozřešiti
otázku ve prospěch Bulharska S
touto politikou bulharští vlastenci
nikterak se netají Naopak veřej
ně ji hlásají Přivykši všechno vy
kořisťovali pro své strannické ú
čely rusofobské kruhy bulharské
hlavně Stambulovci užili prohlá
šení pana Zinovjeva a opověděli
Rusku válku jako by proti nejza
rytějšimu nepříteli Bulharů Stam
bulovské listy vrhají se na bul
harské rusofity jako na zrádce
vlasti Ačkoli podobné prohlášení
jako Zinovjev učinili v Cařihradě
také zástupci ostatních velmocí
mezi cimiž i rakouský a anglický
nikoho není tajno že diplomacie
rakouská i aoglická skrytě podpo
ruje tyto výpady na Rusko a ruso
fily
Rusovť proti Nimciim — Uzavření
spolku anglo-německého sprave
dlivě vyvolalo v Rusku rozmrzení
proti Němcům jemuž všecky listy
dávají výraz Tak píše "Rossia":
Německo ukázalo se nevděčným k
Rusku Rusko vypěstilo Německo
jako chůva a kdyby nebylo ruské
přízně Německo nebylo by dnes
velkým nebylo by zvítězilo ani
nad Dánskem ani nad Rakou
skem ani nad Francií A za to
vše Rusko se dožívá že totéž Ně
mecko vede celý trojspolek do
spolku s Anglií proti Rusku aby
bylo ochromeno na nějakých 30
let Němci opojili se učením Nietz
shovým a považuji se za jakýsi
nadnárod jenž má nepopiratelné
právo na světovládu k níž chtějí
si do pomoci násilím nad jinými
národy a státy — Rusko naproti
tomu vede politiku ideálnou ono
neporobuje nýbri osvobozuje ná
rody je silno hmotně tak že mu
netřeba nikoho se báti ale nespoko
juje se tím a chce býti silno také
mravně To je váecko pravda Ale
Rusko si nesmi tajiti ie politika
přízně k Německu byla chybou a
nikoli zásluhou
Nlmci nebojí se nikoho — krom
Rusů — "Novoje Vremja" dovídá
se z Berlína jaký poplach spůso
bilo tam prohlášení orgánu ruské
ho ministerstva ňnancí že Rusko
nedá se od Německa exploatovat
a že má prostředky kterými může
Německo donutit k slušnosti —
Článek "Trhové průmyslové no
viny" postavil do pravého světla
lež německých agrárníků tvrdí
cích jako by si Rusko samo přálo
aby Německo zvýšilo clo na jeho
zemědělské výrobky V prvé chvíli
agrárníci byli jakq hromem pora
ženi Byli tak zmateni že vyslo
vovali i domněnku že hr Buelow
objednal si ten článek v Petrohra
dě Buelow ovšem dopustil se
chyby ie agrárníkúiii učinil sliby
Chyba ta bude mít smutné násled
ky pro něj samého i pro jeho po
litiku Dostal se již tak do úzkých
že na otevřenou mluvu ruského
listu ani neví co odpovědět Ruský
článek silně ochladil německé
agrárníky a jejich noviny Kromě
toho přiměje hr Buelowa aby
lépe studoval hospodářské poměry
Německa k Rusku On snad neví
jiC Šand ni iome mniptes onoeaiMt iiimi"! ITij 'Pj)
5G PIECE wmm m
BOWL CREAM
lacfe PSstoa lTaCaps 11 Saacara é Pralt
Plate Bawt t Cak Plate Crmd Dtak
ETmENTION YOUR CHOICE— STATE WMETHER YOU WANT A BREAKFAST DINNER
EVERY PEMON annweriní thia
orated Krt abealatalv fr)— we moan it A ttraightíomard hont-st ofier by
a rpliable Houce to advertise its bnmnoss for everybdy to aceept Send at once
yoni name prwt-nffire addres and noarert Exprpfwor Freight Dppot and you vili re
ceive it bjT~RenK-mberevery onecan havetheirchoioeof aSQpieceBreakfast
IHnner or Tea Šot Frče All wtřcarpfully boxed and packgd at ourerpenap JJf-
ao one is fcaired out— we pouti vely will not go back on it no matter wbat tt coct as
FASHION COMPANY Station D Box 33 New York City
TO OUR RlkOlKt—TyúcmKpaKfUniiAbltamdatTiyoKtevrTfprxmtim madt i tkú mdvrrUtemrní tm odvát ail wuMaf a 8 MUI
ie by Německu nebylo se podařilo
aoi nynější obchodní smlouvu
Ruskem uzavřití kdyby i byl do
věci nevmísil sám císař Vilém
Militarism v Anglii — -V zhledem
ku známým projektům vlády an
glické na reorganisaci vojska ji
miž má býti vojsko o 136000
mužů rozmnoženo polní armáda
pak na 260000 mužů uvedena
píše londýnský radikální "Star"
doznávaje v souhlase s mnohými
jinými listy ie provedení projektů
těch povede neodvratně k zavede
ní branné povinnosti — takto: "Je
veřejným tajemstvím že naši ge
nerálové po této změně touží a že
6e jí musíme skutečně nadíti To
jest cena kterouž platíme za svCj
dobývavý imperialism Rámě osu
du jest v tom oloupivše Búry o
jich svobodu oloupili jsme tím
sebe o svobody své neboť Anglie
s nuceným odvodem k vojsku ne
bude již svobodnou Anglií!'' Též
"Westminster Gazette' protestuje
proti tomu by zavedena byla po
vinná služba vojenská dokud An
glii nehrozí nebezpečí nejvčtši
Trpíte hluchotou?
Ka2dý druh nedoslýchavosti nb hluchoty
na Jíra novyra vynálezem vyléČltL Pouze hlucho
němí nejsou vyléčitelní Hučtnl v ullcb pře tin
Jknmilté PopiSte vál případ Prozkoumáni a
oznámeni výsledku zdarma Kulůf míle te doma
mulíral útratami vylMItl )lr Da'tfB'S AuTSl
ainc596 USalleAve Chicago lil
Výlety pro hledající sobě
domovy
V první a třetí úterý v květnu
červnu červenci a srpnu Missouri
Pacific dráha prodávati bude líst
ky železniční na cestu tam i zpět
za ceny velmi nízké do Kansas
Arkansas Oklahoma Indiso Ter
ritory a do některých míst na jihu
a na jiho-východě O podrobnosti
pište neb hlaste se v úřadovně
společnosti jiho-východní roh 14
a Douglas ul Omaha 70tí
J 0 PhUltppl T F Godfrey
' i GFAP A Pfc A
Dráha s p Hni ni]
DO TEXAS
Pnllniaiiory BaMoyfi spací yozy a rolnc
DohoYkoru- yozy oa rsecti ílaUcti
Nejlepší dráha do viech míst
Kansas Indiánském temí Texasu
Mexiku a na Pacifickém pobřeží
Jde přímo do
"jnLov Sherman BrwnTUt
Callas Ti Worth Sillsboro
tfaxafeacliieWaoo Temp!
'íalton Taylor fiainesviJle
'ockhart Hsnrietta Saa SI areo
a Qrange Dentcs AlTarado
9UST0N Gí LVtSTON AUSTÍÍ
I ' Wt 1NT0N1G
THESE ELEGANT SETS
U&J&V 5 (3 P1ECE8 BACH
56 PIECEgS
PtTCřlER s4x
Plate é BatUr
i PlaUer
Baťter Ptat 4 Caps é
raiur a sánu naturs uu
advertiseinent can Krt a handarcroolv Deo
Fred Krug
OMAUA
Ntfttní vzorný pivovar
Vaří nejlepéi druli
C1elat m Eactrav tolodé
NAÍE 7Jh4I)Vi JIepSÍ materiál
—
NA!SE SNAHA t UtipokoJItl olfcenittT
NAŠE
Dopisy so ochotné
South Omaha Brewing Co
H3 JPTTEB majltel-
vaM
výtečné pivo obyčejné jakož I zvláštní druh "Pale Export"
Telelou v South Umaže 8
český zástupce: SINKULB
Jediný pivovar v Nebrasce
jícího zástupce
Metz Bros
-s-Vaří a lahvují
Telefon 119 r-
Omaha Brewing
átf v sudech i lahvích
celém západu rozesýlá
FRANK E BLISS proaavaí ( JOB BLIS8 prod ovci agyn u
ř O BLISS prodávat bovés dobytka 1 J H BLISS prodavač dobvap
Kterýkoliv z nich pracuje v zájmu ivych zákasníka
JOSEPH BLISS
komisi on ář se živým dobytkem-
330 New Exchange Building South Omaha Nebraska
Vleinolná peíe věnuje te vlem zásylkámll Frant Wellman vleobecni v OolfaxOo
lasýlateiam PKzeB Vaíe Jest uctiví íádáns známý co řádný a svědomitý mul ochota
Trinl ceny na požádáni -asaBaBanaa' 1 obslouii krajany v řeil české
Laciné výletní ceny do Colorado
ve dnech 19 a 20 tervna 3 9 a 17 července a
l7 a SI srpna pro lístky i ijhlcag a mlat
vychodni od řeky MlBsourl a v dnech 19 a
21 Června 3 7 9 10 17 18 července a 2
7 a 81 srpna od řeky Missouri do Denver
Colorado Sprlngs Manitou Pueblo Salt
Lake OHy Qgden Utah a zpit prodávány
budou
laoenu Jízdy Jedné s přlriikou 8200 zaoesty
obn Lístky platný budou do 31 října —
Plftte si pro bli2íi podrobností a pro spisek
"Oolorado The Magnlflclent" — zdarma
OHN SEBASTIAN
O P A CHICAGO
Ihe Limited" eveulng tpinanďThe Express
noon traln from Ouuilia fur Chicago
UNEXCELLED SERVICE
Day traln and evening traln from Omaha fof
Mlnneapolls and St Paul
Tlckets of agents of connecting Unes
W H BRILL Dist Pass'r Agt Omaha
i H HANSOK GPA J F MEKKY áGJ
Ghioaso Dnbuaus
CCT ContaJns TEA
Ar I DAT ciiniD
nn
:REAM PfTCrlÉRe Soap
t Ptatc é Dcuert Plata
i 1 11 ir
w w
Saacsrs 6 Pralt Saaesr i Larga
Pwtes la
runa i saap i araaa
I SaMlI
tr TEA SET NAHÉ DECORATION OESIRED— BLUE BROWN PINK GREEX ar
COUFOtl
3070
COaVITICI-Ooly pln this ! COVrCSl to rour sune lad saV
dm and wita tt ya mni asnd lae- ilTrr or uuitM to help pay advertiatac as
imm and vou áill reoHra a fmír niorvh' mihriiitioa to Wántifnl aiaaaafaa
together vith our offer oř a
we Miaii pnemveiy aafl tne sam day tni cnipoa te m um-o a ir yon
prntnptly aadaoDapt ve wl II omrryowt tni oftVr to bipa fnll SS r-e I
ffast B)laer ar Taa Sat shaolutrl fre all bniré mti tneked at our
ment i mo lieiauas we waat a bit drralatina
ai rurtner anaraatee nttwi
Brewing Co
NEBRASKA
tt
ležtUsvu
v aovLdUcAeh av v lalivtei
ueJlepSÍ technická dovarfnwit
Yr"Lrt peMIvont a ohchodní opatrawt
ODMĚNA Ntále se svMSujíci oběhat
vyřizují dle phínf
který zaměstnává českého cesto
—
Brewing Co
výborné pivo~
OMAHA NEBR
Ass n Pivovar
a po „ífvnií lo4tV
Tjiviiij ivavttiva
NOBTH-ffESTEI Ul
Vzlety! TTý-lotyl
Poloviční cena do
Philadelphie
Chicaga
Charleston S C
Cincinnati
'v a
mnoha jiných míst
The North-Western Line
E dostání v lékárnách hotelích t
vSech známých obchodech
nirnrrTEfls
IIZ MIZ nd CWEAM
saacer
Batter Plate i Cevarea
Platter a Cak Plate
Pie China lat (rxartly a llitntrated) ahiek
qntek ad if yoa whk a ivl of dia CMI dnat oVlt
mkc nr MaM i nm exTraornmrv iBaaaa-
SIT o CHIICWMS to replf J aac
MuMatiMoTia: 1401-3 Farnam il
®rffiXDm
CT oiitafíM tea ptrrTI
Cl SDOAR BOWLl
M PITCHER II Caaa I
é Lenre Platea Saaal I
[Klk i Larga Plataar