Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, April 03, 1901, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    r
Pokrok Západu
ZsUita 187i--llénfr XXX
t _
OMAHA NEBR E STftEDU DNE 3 DUBNA 1901
Číslo 129
i
' s
i í
ZPRÁVY TELEGRAFICKt
m li
Z POLITICKÉHO SVĚTA
Z Washingtonu
X Státní odbor zaslal komisi
jejíž předsedou jest bývalý senátor
Win E Chaoďler z New Hamp
'shire úplný seznam nároků proti
vládě španělské vzešlých z po
vstání na Kubě jež podány byly
v odboru tom do 15 března
Všechny nároky tyto podány byly
americkými občany jež dle smlou
vy pařížské převzaly vláda Spoj
Státu a vláda španělská urovnání
nároku via pních svých občanů
Celkový obnos nároků těchto ob
náší 130000000 z nichž pět
přesahuje f 1000000 Největší
jest onen John W Brocka jemuž
zničeno majetku za #2162514
% Kancelář vnitrozemních daní
vydala a připravila seznam příjmu
jeí : vynesla - válcčúá dnu od 13
Června 1898 do 28 února 1901:
Seznam A (listovní kolky) #98
420099 seznam B (majetnické
kolky) #12784694 dafi pivní
#89154822 zvláštní daně Í14
026359 da3 na tabák #42405
859 na tabák sfiupavý #2393
375 na doutníky #8291608 na
cigarety #3-54749° daB na od
kazy #6889055 dafi akcijní
#2398)823 dafi na míchanou
mouku #20609 dodatečné daně
na tabák a pivo #978816 cel
kem válečná daří v době té vynesla
#281311515
KRONIKA UDÁLOSTÍ
Herny zavřeny
Ve středu odpoledne podepsal
arkansasský guvernér Davis přísný
zákon proti hernám přijatý záko
nodárnou a týž vešel ihned v
platnost Policejní náčelník v
Little Rock vydal rozkazy k oka
mžitému zavření všech heren v
městě Též i herny v Hot Springs
zavřeny byly ve středu odpoledne
na rozkaz mayora Beldingakterýž
zpraven byl o podepsání zákona
proti hernám samotným guverné
rem Následkem toho všechny
klubovní místností uzavřeny byly
večer ponejprv v mnoha letech
Zákon ten zahrnuje v sobě veške
ré druhy her kromě hry na kuleč
níku Přísné provádění zákona
toho nelfbf se četným podaikate
lůu kteříž na zařízení klubovních
itistností věnovali mnoho peněz
Útok na superintendenta
Ve středu večer učinil ve Wil
kesbarre Pa dav asi 500 mužů'
žen a chlapců čítající útok na su
perintendenta Bramfordovy továr
ny na hedvábí Spearse a jeho
příručího a byly po nějakou dobu
oprávněné obavy že dojde ku
krvavé srážce' Na Spearse jenž
ubíral se do města házeno blátem
a kamením ano bylo i stříleno
Tři policisté kázali vzbouřencům
rozejiti se avšak marně Když
superintendent s příručím svým
vstoupili do káry byla tato davem
obklíčena a na konduktérovi žádá
no aby oba cestující shodil Týž
se s počátku zdráhal žádosti této
vyhověti ale když rozezlený dav
počal vytloukat! okna káry kázal
pronásledovaným mužům vystou
piti z vozu Objeveni se Spearse
ďalo nový podnět k zahájení ne
přátelství a ač policie chránila
ba napadené přece byl superin
tendent udeřen kamenem do čeli
sti tak prudce že beze smyslů
klesl k zemi Tu policisté vytáhli
revolvery a po delším úsilí poda
řilo se jim vzbouřence rozehnati
Spears obviněn jest ze zrušení do
hodnutí mezi dřívějším superin
tendentem Shoemakerem a stáv
kujícími děvčaty v Bramfordově
továrně na hedvábí Po osmitý
dní stávce přidáno děvčatům na
mzdě 5 až 35 procent a tato vráti
la se do práce Než brzy na to
Sboemaker byl propuštěn a sprá
va továrnyodepřevši požadavkům
dělnic vyhověti vyvolala stávku
nynější stoupenci stávkujících
děvčat vylili si zlost na Spearsovi
Srážka vtaki
Ve středu odpoledne udála se v
Little Rapids Wis srážka osob
ního a nákladního vlaku Chicago
& Northwestern dráby při níž
strojvedoucí osobního vlaku Harry
A Joaea byl usmrcen a 8 osob
víc méně zraněno Srážka udála
ae áeledkeaa otevřené přesftvky
Osoba! via mail do vlaku aá-
rremiea ze sveia pomicucno a toiuu uunr"u
Y
v c7
3 '#
"6
i ' 1 1 _ ji
kladního kterýž nalézal se na
vedlejších kolejích Oba paro
stroje byly úplně rozbity vůz ku
řácký a pro zavazadla byly překo
ceny a přední část vozu pro
zavazadla ztroskotána Většina
raněných dopravena byla do ne
mocnice v Green Bay
Trojnásobná vražda a sebevražda
Zámožný farmer Emil Segerlin
bydlící asi 8 mil na severovýchod
od Devifs Lake N usmrtil
tři své dítky načež sám spáchal
sebevraždu Odešel se svými
dvčrna dceruškami 7letou Dellou
a 5letou Lilly do stáje a když ne
šel k obědu šla jej nejstarší dce
ruška Qletá Esther přivolat Má
se za to že před příchodem její
usmrtil otec obě dcerušky potom
ihned ji Esther byla silné děvče
a patrně se bránila ježto byla ně
kolikráte bodnuta a hrozně zoha
vena Segerlin byl před desíti
lety poslán do blázince odkudž
byl za nedlouho poslán domů ja
kožto úplně uzdravený Není
pochyby že hrozného činu svého
dopustil se v záchvatu šílenství
Pověsil se nad rovem svá choti
V neděli nalezena byla na hřbi
tově Elmwood v Kansas City
mrtvola 4oletého hostinského Flo
riána Irnera kterýž oběsil se na
stromě rozkládajícím větve své
nad rovem manželky jeho Ne
šťastný muž dohnán byl k sebe
vraždě hlubokým žalem nad ztrá
tou choti své jež asi před rokem
zemřela Větev na níž se pověsil
byla příliš nízko tak že noby jeho
dotýkaly se půdy a sebevrah ze
mřel kleče Lidé kteří jej nejprve
spatřili domnívali se že se modlí
a teprve později shledáno že se
oběsil Iroer pokoušel se již
dvakráte před tím o sebevraždu
Uniforaovaní dělníci
V chicagských kruzích dělni
ckých mluví se nadšeně o zřízení
uniformovaných oddílů ve všech
dělnických uniích ' Hnutí to na
lézá příznivého ohlasu ve všech
dělnických organisacích a očekává
se že před příští oslavou dne
práce četné setniny uniformova
ných a ve vojenském umění vycvi
čených dělníků objeví se v řadách
organisované práce Sbory uni
formované zařízeny budou dle
vzoru uniformovaných "Podiv
ných bratří" a Rytířů Pythia
Setniny ponesou jména organisací
k nimž členové jich náleží a po
něvadž v řadách dělnických jest
mnoho vysloužilců z války španěl
sko americké nebude o schopné
cvičitele nouze Vůdcové dělničtí
doufají že zřízením sborů těchto
vzroste značně počet členů unií
zejména mladších a zároveB že
nabudou příští demonstrace dělni
cké důstojnějšího rázu-
Hádhern hotel vyhořel
V Richmond Va zničen byl v
pátek časně z rána Jefferson hotel
nádherná to budova postavená a
zařízená zemřelým Lewis Ginte
rem nákladem #1000000 Hotel
postaven byl ze žlutavých cihel na
Žulových základech na půl čtverci
v nejvýstavněji! části města a čelil
na Západní Main a Franklin ul
Ohefi povstal v hořejší Části bu
dovy na Main ul a v brzku část
tato stála v jednom plameni
Ihned jakmile ohefi byl spozoro
ván uvedeny domácí hasičské pří
stroje v činnostsvšak když praskla
hadice rozběhli se zřízenci po celé
budově aby vzbudili hostyz nichž
mnozí spali a museli býti s postelí
vyvlečeni Většina hostí ubyto
vaných v části hotelu ua Franklin
čelící zachránila svá zavazadla
avšak ti již ubytováni byli v části
ohněm zachvácené ztratili vše a
mnezí i Šaty Ježto budova ta
byla velmi vysoká měli hasiči ná
ramně nesnadnou práci pokud se
o utlumení plamenů jednalo Ale
aa štěstí díky vzornému zařízení
hotelu pro případ ohně nepřišel
na zmar ani jediný Život lidský
Pouze kapitán hasičského odboru
Wise byl popálen a jeden host
zlomil si nohu Příčina ohně není
známa ale má se za to že zavi
něn byl nejspíše elektrickými drá
ty Budova pojištěna byla asi na
#650000
Hrozící stávka 143000 uhlo
kopft v anthracitové oblasti v
Pennsylvanii zažehnána byla usne
sením výkonného výboru "United
Min Workers" ve schůzi ve Wil-
kesbarre v pátek odbývaná
Zhoubný požár
V sobotu večer vznikl ohefi v
závodu Jacob Dold Packiog Co
na 8 ul v Kansas City kterýmž
bylo za #200000 majetku zničeno
a při němž pět hasičů bylo pora
něno Ohefi povstal z neznámé
příčiny v továrně na bedny a spo
zorován byl nočním hlídačem v 6
hodin večer V brzku dostrvili se
hasiči k požárovišti avšak brzy se
přesvědčili že jim nemožno jest
zachráoiti hlavní budovu v níž
ohefi povstal Pročež omezili se
pouze ua hájení sousedních bu
dov Hlavní budova však v době
tří hodin byla úplně zničena
Hlavní budova této společnosti
zničena byla požárem v září roku
1899 a společnost utrpěla 350
tisíc dol škody Společnost vysta
věla budovu novou v době tří mě
síců avšak používala ji pouze k
výrobě umělého másla kdežto
veškerý dobytek zasýlala k zabíje
ní do jatek ve Wichita Kans
Proslýchá se že společnost Dol
dova zamýšlí postaviti nový závod
v Armourdale kteréžto místo hodí
se lépe pro jatky a majetek v Kan
sas City prodati aneb pronajmouti
Následovaly příkladu Natlonové
V Ccnterville la zahájilo v
sobotu osm předních žen pod
vrchním velením groceristy John
Dailey-ho křižácké tažení proti
hostincům Křižačky shromáždily
se v domě paní Salterové kdež
ozbrojily se sekerami klacky a
podobnou zbraní a vytrhly nejprve
proti salonu D Johnsona Zde
rozbily všechen nábytek zrcadla
a lahve a lihoviny vylily Odtud
odebraly se do salonu B Roberts
ova kdež podobně řádily načež
u vítězoslávě táhly k hostinci B
Kindersovu Týž spatřiv je při
cházeti zatarasil dvéře a pokusil
se vynésti lihoviny zadním vcho
dem avšak rozkurážené sekernice
mu to překazily a on másel drahý
mok vyliti na podlahu Dvěma
předním lékárníkům udělaly pěk
né kázáníčko a vřele jim vložily
ti a srdce aby lihovin více nepro
dávali sice že je stihne trest po
dobný Další řádění poblázněných
paniček udělala konec policie
Žádné zatčení se neudálo
Z FILIPÍN
1 't
Z Filipin došly v -posledních
dnech mnohé důležité zprávy
Zpráva o zajmutf Aguinalda gen
Funstonem potěšila lid Sp Států
avšak zprávy došlé v neděti jej do
jisté míry opět zarmoutily
Z Manily oznámeno v neděli
sensační odhalení podvodů pá
chaných již po delší dobu v odbo
ru zasobovatelgkém Není dosud
najisto zjištěno do jakých rozmě
rů podvody ty sáhají avšak jest
oprávněná domněnka že prová
děny byly ve velkém Kapitán 30
pěšího pluku dobrovolníků Fred
J Burrows ubytovatel odboru
jižního Luzonu zatčen byl spolu
se sedmi zásobovacími seržanty
několika civilními klerky vynika
jícím vládním kontraktorem pří-
ručím řiditele hotelu Oriente ma
jiteli tří největších pekáren v
Manile několika obchodníky a
mnohými jinými osobami Sotva
že vyšetřování bylo zahájeno as
tisíc pytlů mouky mnoho slaniny
a množství jiného zboží opatře
ného vládními známkami naleze
no bylo v držení osob neoprávně
ných Zatčený kontraktor činil
prý obchod na #100000 měsíčně
a ohromné sumy vynaložil prý na
zábavy úřadníků Jeden zásobovací
ůřadník obviněn jest z pohoršlivé
ho a nemravného žití
Denně činěny jsou objevy nové
a praví se že nejspíše budou za
tčeni ještě jiní spolkoví úřadníci
Poručík 46 pluku dobrovolníků
Philip K Sweet vyšetřuje skan
dální záležitost tu pod vrchním
dozorem náčelníka policie plu
kovníka Wildera Vláda o podvo
dech těchto neměla prý ani tu
šení Z Cavite sděleno v neděli že v
7 hod ráno spozorován byl ohefi
v místě kde plachtoví bylo slože
no na dělovém člunu "Petrel"
jehož velitelem byl poručík Jesse
Mim Roper Místnost ta ivmalá
a přiléhá ka skladišti Žár byl ne
smírný kouř dusivý a ohefi ne
snadný k uhašení Velitel člunu1
Roper sestoupil první do spodní
prostory lodi avšak byl donucen
vrátiti se Za ním sešli jiní Ná
mořník Patrick Toner klesl omá
men dusivým kouřem a Roper
kterýž pokoušel se o jeho zachrá
nění se zadusil Z mužstva orná
meni byli 22 námořníci avšak
všichni se pozdraví Příčina ohni
není známa a má ae za to Že
zaviněn byl nahodilým výbuchem
Mrtvola Roperova poslána' bude
do Spoj Států po parníku Buífa
lo 5 dubna Zesnulý narodil se y
Missourt a do námořnictva vstou
pil 25 června1 1868 Velitelem
dělového člunu "PetrsP' jmeno
ván 15 listopadu 1899
DROBNÉ ZPRÁVY
Vydavatel chicagského časo
pisu "limes Herald Hermpn
H Kohlsaat vykoupil časopis
"Chicago Record" Oba listy tyto
sloučeny byly v jeden jenž nese
název "Record Herald'
Nejvyšší soud michiganský
schválil v úterý min týdne roz
hodnutí komisaře Osborna že vý
dělek Wabash dráhy v Michiganu
překročil #3000 za míli minulý
rok a tudíž že železniční společ
nost mus( osobní dopravu snížiti
na 2 centy za míli ve státu tom
Ve Wilkesbarre Pa poku
sili se dva dosud neznámí muži
unésti v úterý min týdne nletého
Edw McAvoye Chytili jej na
dvoře obydlí otcova odnesli do
kočáru přiložili mu na nos šátek
chloroformem napuštěný a odjeli
Probrav se z omámení vyskočil
chlapec z vozu a podařilo se mu
únoscům uprchnóuti
_ (
Ve státní zákonodárně iili-
noisské podal v úterý poslanec
Kelly předlohu kterouž stalo by
se nezákonným prodávati nebo
nabízeti k prodeji tisknouti nebo
uveřejflovati aneb do státu dová
žeti a tam prodávati časopisy a
knihy v nichž popisovány jsou
zločiny s vyobrazením aneb se
nalézají necudné podobizny mu
žův i žen Pokuta na porušení
předlohy té stanovena jest na #10
až #100 ":
Ze Seattle Wash sděluje se
o prvém neštěstí udavším se v
novém tunelu Great Northern
dráhy jemuž za oběť padl život
otrojvedoucího W W Bradley-e
V tunelu nahromadily se jedovaté
plyny takže zřízenci vlaku museli
z vlaku sestoupiti a položiti se na
zem aby se zachránili před udu
šením Záchranným mužstvem 6
omámených zřízenců bylo zachrá
něno avšak Bradley byl již mrtev
V Kansas City zatčen byl v
úterý min týdní 3letý William
A Deardruff klerk ve velkoob
chodu klenotnickém Edwards &
Sloana pro krádež diamantových
prstenů v ceně #3100 Týž při
znal se ku krádeži a zároveB
oznámil policii že on to byl kte
rýž zaslal členu firmy Edwardsovi
dopis v němž žádal na něm vy
placení #1000 ve dvacetidolaro-
vých bankovkách sice jinak že
mu unese syna George Bude
obžalován z velkokrádeže
V Galesburg 111 učiněn byl
ve středu v noci pokus lynčovat!
černocha Ed Jacksona kterýž
zavraždil Chas B Rowea stroj
vedoucího Chicago Burlington &
Quincy dráhy Vězení hájil šerif
Matthews Se zástupem ozbroje
ných mužů a přiměl dav skládající
se z několika set mužů a žen k
rozchodu když lim dovolil vězení
prohlédnouti Černoch byl tajně
odvezen do Monmouth
Parník paroplavební společ
nosti Severo-nčmeckého Lloydu
Grosser Kurfuerst připlul ve stře
du z Brém do New Yorku maje v
mezipalubí 1954 cestujících vět
šinou Němců Před 1 1 dny při
vezl parník Barbarossa téže linie
1814 cestujících v mezipalubí
Porota koronerova kteráž
vyšetřovala výbuch parního kotle
v prádelně Doremusovč č 458
záp MadiRon ul v Chicagu dne
11 března při němž osm osob
zahynulo odkázala Abrahama F
Doremuse velké porotě a týž za
tčen a dán pod záruku ZároveB
má velkoporota vyšetřiti proč
městský inspektor parních kotlů
Schlacks a jeho předchůdce opo
menuli zanésti do svých knčh ře
kotel byl řádně prozkoumán
V úterý min týdne o 1 Já ho
dině ranní oloupena byla banka v
Somerset O o #5000 v hotovo
sti sedmi lupiči Po dokonané
loupeži lupiči prchli v uloupených
povozech a vzdor pilnému pátrání
nebyli dosud postiženi
Y noci s pátku na sobotu za
dusili se v Sioux Fallt S D
Hannah Hollanhova a nletý sy
nek její Daniel uhelným plynem a
nuž její Joseph Holland zachrá
něn po ze tím že ohefi v kamnech
ubasL v
V pátek v noci vyhořela v
Clevelandu 6patrová budova č
384—288 Erie ul vlastněná M
A Bradleym Celková škoda
ohněm spůsobená odhaduje se na
#60000 v-
Následkem rozhodnutí obvod
ního soudce Watermana propu
štěno bude 27 policejních poručí
ků v Chicagu a místa jich obsaze
na budou zkoušenými žadateli
Propuštění ono stalo se na zákla
dě dokázaných podvodů při zkou
škách žadatelů v měsíci červnu
odbývaných
V Topeka Kansas vznesl
okresní návladní Nichols v sobotu
v distriktním soudu žalobu proti
50 pojišťovacím společnostem v
Topeka obchodujícím na základě
protitrastovnícb zákonů z r 1897
Bude-li vynešen rozsudek proti
společnostem musí každá z nich
zaplatit! pokutu #1000 a mimoto
#100 za každý den v němž bude
obchodovat! po vydání rozsudku
V arkansasské poslanecké
sněmovně servali se v pátek večer
poslanci J A Leary a S M Bla-
lock Tento pravil že Leary v řeči
své učinil o něm lživé udání
Leary udeřil jej holí do hlavy na
čež se soupeři popadli do křížku a
trvalo to hezkou chvíli než je
druzí Členové od sebe roztrhli
St-louiská velkoporota ozná
mila v pátek soudci Woodovi že
po důkladném vyšetření volebních
podvodů v minulém listopadu
spáchaných podala 201 obžalobu
z 227 oznámených případů Sva
tost volebního osudí porušena
byla prý spůsobem nejkřiklavěj
šim nanejvýš odpuzujícím a od
vážným Andrew Carnegie nabídl mě
stu Portland O re #100000 na
stavbu veřejné knihovny jestliže
město postará se o stavební místo
a o postačitelný roční obnos na
její udržování Portlandská kni
hovní společnost vlastní budovu a
knihovnu v ceně #360000 a budou
nejspíše obě později sloučeny
V St Joseph Mo řádí po
vážlivě nákaza neštoviční Zdra
votní od Dor se domníval před
týdnem že nákaza jest zaplašena
avšak od této doby oznámeno 35
onemocnění Rychlým šířením
nakažlivé nemoci té jest obyvatel
stvo velice poplašeno
Ze státního saérau
Zápas senátorský krom všeno
očekávání přec jen před odročením
sněmu skončen a právě tak jako
skončení jeho totiž provedení vol
by obou senátorů bylo neočeká
váným tak i neočekávaným byl
jeho výsledek — Když totiž ve
čtvrtek ráno v kaukusu shledáno
že odpůrci Thompsonovi odhod
láni jsou raději volbu senátorů
překaziti než aby zvolení téhož
připustili rozhodnul se tento ze
zápasiŠtě odstoupiti při čemž zá
roveB oznámil že činí tak ve pro
spěch — guvernéra Charles H
Dietricha kterýž také v zápětí na
to pro krátkou lhůtu nominován
- Odpůrci Rosewaterovi kterýž
hlavním kandidátem pro plnou
lhůtu byl soustředili aa to veške
ry síly své na Lorenzo Crounse
ovi a kdýž - Rosewater viděl že
vítězství jeho nemožaým jest ná
sledoval příkladu Thompsonova a
ze zápasu též odstoupil odporučiv
při tom pro nominaci buď Geo
W Liningera známého omažské
ho lidumila neb Joseph H Mili
arda předsedu Omaha National
banky a poslednější při třetím
hlasování nominován Při společ
ném hlasování obdrželi Dietrich a
Miliard po 70 hlasech a tím tuhý
zápas senátorský ukončen — Při
posledním 55 hlasování hlaso
váno následovně:
AUen
Berge
Dietrich
Hitchcock
'58
2
70
8
Miliard 70
Thompson W H 52
V senátu v úterý mezi jinými
přišla k projednání i předloha na
nové rozvržení distriktů kongres
nfch a táž 17 proti 16 hlasům po
ražena Proti přijetí hlasovali
populisté a s nimi republikáni Mc
Cargar ze Salině Newell z Cass a
Allen z Furnas Lépe pochodily
předlohy na nové rozdělení státu
v distrikty soudní a v distrikty
senátní a poslanecké neboť obě
přijaty 18 proti 14 hlasům Mimo
těchto přijato pět předloh jiných
z nich zmínky zaslouží ona zřizu
jící státní komisi knihovní a koču
jící knihovny státní — Středa vě
nována pilné práci a mezi přijatý'
mi předlohami nalézaly se násle
dovní: Předlohapovolující #20000
D E Thompsonovi za vypravení
zvláštního vlaku ze San Franciska
pro prvý nebrasský pluk dobro
volníka s Filipín se vracejících
předlohy na jmenování komisi k
úpravě hranic ae South Dakotou
Iowou a Missouri a předloha za
vádějící státní zkoušecí komisi
olovnickou Při projednávání roz
počtu státního ve schůzi plenární
škrtnuta na návrh Crounse polož
ka pro úřadovnu státního komisa
ře práce následkem čehož důleži
tý pro dělnictvo úřad tento již
tímto týdnem zrušen býti měl
Zasedání odročeno v 6:15 — Ve
čtvrtek ač zasedáno až do 10
hod večer mnoho toho nevyko
náno hlavně ovšem následkem
volby senátorské Z toho co vy
konáno zmínky zaslouží že při
jata předloha povolující #50000
na přístavbu křídla k státnímu
blázinci v Hastings jakož i před
loha nařizující že veškery popra
vy na dále v státní káznici odbý
vány býti musí Čteno též posel
ství guvernérovo vzhledem k výše
uvedenému usnešení jímž úřadov
na komisaře práce zrušována býti
měla a výsledkem bylo že usneše
ní ono znovu v úvahu vzato a po
ložka povolena s vynecháním
pouze služného pro písaře v úřa
dovně oné V zasedání večerním
projednáván návrh na povolení
#15871 Oxnardovu cukrovaru a
#31195 Norfolské společnosti co
podpora na vyrobený cukr státem
dlužná — V pátek věnován veške
rý čas projednávání různých účtů
za různé práce státu prokázané a
celá řada týchž přijata Zasedání
odročeno o 11 hodině večerní -
V sobotu přijata předloha povo
lující #35000 na zakoupení stát
ního výstaviště u Lincoln jakož i
dvacet předloh jiných Mezi při
jatými předlohami nalézala se i
ona na zastoupení státu našeho na
panamerické výstavě v Buffalo
účeli tomu nepovolen však ani je
diný cent Jednání protáhlo se až
do 1 1 =40 v noci kdy schůze do 9
hod ráno odročena — Neděle vě
nována byla výhradně projednává
ní konferenční zprávy o předloze
kterouž různé pohledávky proti
státu vyřízeny být! mají a jednání
protáhlo se až do půl jedné v pon
dělí z rána kdy konečně mezi
oběma sněmovnami dohodnutí do
cíleno a tím vlastní práce sněmu
skončena
V sněmovně poslanců věnována
v úterý většina času čtení celé
řady předloh v čtení třetím neboť
byl to poslední den v kterém dle
ústavy státi se tak mohlo Z jed
nání dalšího dlužno uvéstit 54
proti 30 hlasům odloženo projed
návání předlohy guvernérovy na
znovupostavení požárem zničené
části káznice státnf a že z rozpoč
tu škrtnuta položka na zřízení ú
střední státní elektrárny kterouž
by státním ústavům v Lincoln a
okolí světlo elektrické dodáváno
bylo Zasedání potrvalo da 7 hod
a před odročením vzdor protestu
populistů čteny předlohy na nové
rozdělení státu v distrikty soudní
senátorské a poslanecké— Ve stře
du věnováno značně času projed
návání obou těchto předloh a vý
sledkem bylo že předloha na nové
rozdělení státu v distrikty senátní
a poslanecké byla na neurčito od
ročena čímž ovšem osud její zpe
četěn Zbytek zasedání stráven
projednáváním různých předloh
schůze až do 6:30 potrvala — Ve
čtvrtek přijata byla předloha vy
slovující sympathie s Boerý mimo
čehož v zasedání odpoledním při
jata předloha povolující prová
dění praxe ostheopathické ve státu
našem Zbytek zasedání stráven
projednáváním různých předloh ve
schůzi plenární a v 10 hodin za
sedání na 830 ráno odročeno —
V pátek poražena 55 proti 26
hlasům resoluce požadující na
kongresu svolání ústavodárné kon
věnce za účelem opravy spolkové
ústavy a zbytek zasedání věnován
projednávání různých předloh
jichž celkem 1 7 přijato — V so
botu 53 proti 22 hlasům přijata
předloha na úlevu ručitelů zpro
nevěřilého pokladníka státního
Bartley-ho kterouž poplataictvo
téměř o #750000 okradeno býti
má Návrh na zřízení městské po
ptavárny práce v Omaze poražen
35 proti 20 hlasům za to však
přijata předloha dávající všem
ženským zaměstnaným v úřadov
nách státních v letě jednoměsíční
prázdniny při plném plata Gu
vernérem oznámeno podepsání 18
předloh mezi nimiž i předlohy
nařizující odbývání všech poprav
v káznici státní — V neděli prota
hováno zasedání jedině k vůli od
poru senátu proti čtyřem polož
kám předlohy na pohledávky proti
státu a dohodnutí docíleno teprve
v pondělí o půl jedné z rána čími
program sněmu vyřízen
Býti stížen vymknutím a po
hmožděním najednou jest zlé St
Jacob' s 01 má tu zvláštní vlast
nost že obé ▼ krátkém čase ry
chle vyléčí
ČESKÉ ZÁBAVY
— Milovníkům divadla naský
taje se příležitost mile se pobaviti
navelkonoční neděli dne 7 dub
na V nádherné umělecky malo
vané Sokolovně sehrají Ochotníci
Těl Jednoty veselohru "Paní
představená'' Kusem tímto po
prvé zde hraným předvádí se nám
skutečnost z našeho venkova kte
rak mnohdy hrdost honí se
za slávou třebas na druhé straně
ztráta povstala Mařík statný
sedlák jako dědičný představený
obce míval známost s Křepelo
vou nyní vdovou Okolnosti jim
nedovolovaly by se dostali což
však mezi nimi neuhaslo Bohatá
Křepelová se chce vší mocí státi
paní představenou čímž se stává
celý děj zajímavým Do zauzlení
toho přichází vesnický dohazovač
Víták který svou výmluvností
omámí obecní výbory kteří mu
slíbí též představenství kteréž on
však nedosáhne neboť konečně
stará láska přece vítězí Dědeček
přidá ku konci svoji spořitelní
knížku a svatba pak ukončí naši
veselohru ' Ochotníci jsou tento
kráte připraveni ctěné návštěvní-
ky mile pobaviti a doufají že
sváteční nálada pomůže prostran
nou a nově vyzdobenou Sokolovnu
naplniti Obecenstvo jistě neo
pomene říditi se naším heslem:
"Vzhůru do Sokolovny na "Paní
představenou l' Bližší na plaká
tech U ' ' i:v
— Velko výbor JČD překvapí
nás v sobotu dne 4 května novin
kou — cotillionovým plesem Zná
mo většině krajanům že plesy
druhu podobného jsou nejen veli
ce pobavující ale i co do stránky
morální velice ušlechťujícf Zvlá
ště tanec cotillionový který již
nyní pod dozorem výboru se cvičí
zajišťuje býti zajímavým : nejen
pro tančící ale i pro diváky -V
dobré paměti jsou plesy dříve
tímto sborem pořádané a že nejen
pochvaly ale i největší spokoje
nosti obecenstva tímto plesem si
získá jsme jisti -Přáli bychom
si aby příkladu jejích i jiné naše
spolky následovaly á ' podobné
plesy zušlechťující pořádaly čímž
by společenský život náš nejen
obnovily ale i pro budoucnost
zajistily - ' '
' Hvězda Nové Doby č' 86
JČD uspořádá mašličkový ples
dne 27 f m a jsme přesvědčeni
že zábava' tato' předčí každou kdy
sborem tímto pořádanou Výbor
snaží se věnovati obecenstvu tu
nejlepší obsluhu by spokojenosti
jeho si získal
— Katolický - Podporující So-~
kol uspořádá velkolepý ples dne
18 května v síni p Hrocha Dle
jednání výboru seznali jsme že
ples tento bude skutečně velkole
pým neboť nejen že o výtečné
pivo a doutníky ale též i o výteč
nou hudbu se postaral Obecen
stvo zajisté bude spokojen o pakli
že tento ples navštíví
— Aby zábavy a plesy české
dostoupily vrchole slávyuspořádá
lože Jan Hus č 5 Ryt Pythia
skvělý ples spojený s bohatým
programem Tak jako vždy i'
teatokráte jsme jisti že ples tento
bude králem plesů našich neb
jak několik členů se tuží (nemyslí
me výbor) chystají k plesu tomu
to skvělý program a obsluhu tu
nejvzornější toť se ví že i hudbu '
očekáváme tu nejlepší Co nejdú
ležitějšího bude to první český
ples v umělecky vybarvené Soko
lovně kdež zajisté každý cítiti se
bude jako doma
Písemnictví
Nákladem p Hugo Chotka v
Clevelandu začal vycházeti histo
rický román časový ''Bůrové a
Angličané'' v knihovně pod ná
zvem "U krbu" v sešitech týden
ních za #175 řečně — Jak z první
ho sešitu kterýž obsahuje 32 str
jsme seznali bude to velice pěkná
knihovna pro každého a doufáme
že krajané podnik tento podporo
vati budou hojným předplácením
neboť jest jen jediný spůsob pu
blikací toho druhu
Z RUvní úřadovny ZČBj=:ty
Ctěným řádům Západní česko
Bratrské Jednoty tímto v známost
uvádíme že v neděli dne 7 dubna
1901 bude v Canby Minn uvá
děn do Jednoty nový řád pod
jménem "Jonášova Ratolest" co
číslo 107 Dosavadní klub čítá
26 Členů Veškeré dopisy a bia-
hopřání řádu tomu buďte! zasílá
lány na Frant Čížek box 330
Canby Minnesota
Jménem Hlavni úřadovny
Anton Novotným předa
Alois Eli&a
i
! '
W
r
!!
II
1 I í
tt 1 '
I "
ti í '
Ho
1?
'I
ř 5
van'
1 1
li-
(V
4 v
r