Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, January 16, 1901, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Pokrok
APADU
Založen lTv % yníl XXX
0MA1IA NEBR VE STÍtEDU DNE 1G ledna 1901
Číslo 118
vKW
Z MMLIKY
ZPRÁVY TELEGRAFICKÉ
Přehled ze i svéta politického a kronika událostí
Z POLITICKÉHO SVÉTA
- - Z Washioftonu
t Chřipka jež řádí nyní v ce
lých Sp Státech zastihla také i
presidenta avšak nyní poněkud
e zmírnila ve svých následcích a
lékař mu dovolil poněvadž bvl
jarní slunný den aby s choti svou
projel se v kočáře AS nakázal
mu lékař aby ještě se nevěnoval
svým obvyklým pracím tu přece
jen president věnoval několik ho
din prohlídce své korespondence
a v kratičké době bude mu možno
zase věnovat se úplně vládním zá
ležitostem „ '
t Nebrasský kongresník Neville
jenž předešlý týden zachvácen byl
nemocí postižen byl v neděli krvá
cením: které jj velmi seslabilo
Lékaři však vyslovují nadčji že
při silné jeho konstrukci těla z
nemoci této se pozdraví
t Kongres má tento týden před
sebou důležité práce a sice skon
čení debaty o zákonu týkajícím se
vreorganisace vojska pan přikro
čeno bude k rozpočtu a k jeho po
volování a konečně projednávána
bude předloha týkající se podpo
ry obchodních lodí
Sympathle a Filipínci
projevena v úterý sněmem mis-
sourskýra přijetím 76 proti 47
hlasům resoluce vyslovující sym
pathie s Filipinci v zápase jejich
za svobodu Několik demokratů
hlasování se zdrželo Poslanec
Prairera ze St Louis prohlásil
před basováním že žádný z po
slanců pro vlastizrádnou resoluci
tuto hlasovati by neměl '
Národní zákon volební
V sněmovně poslanců navržen
v úterý min týdne post Smithem
z Michiganu následovní dodatek k
ústavě spolkovér~r5lSněmovna po
slanců sestávejž z členů volených
každý druhý rok ' lidem různých
států a ♦oHči v každém státu su
ší míti kvalifikaci na dále přede
psanou usneŠením kongresu kte
rážto kvalifikace ve všech státech
stejnou býti má" Jak patrným
namířen jest dodatek tento proti
oněm státům jižním v nichž čer
noši práva hlasovacího jsou zba
veni '
Bryaa rozlosčll ms politikou
Poražený popokratický kandi
dát presidentství Wm- J Bryan
byl ve středu v Chicagu hostem
demokratického klubu téhož jmé
na a při tom překvapil nejenom
přítomné ale i celý americký svět
politický prohlášením že veřejné
ho života politického na dobro se
vzdává Mezí jiným pravil násle
dovní: "Doufám v boba že až
zemru lid bude mocí o mne říci
že byl jsem poctivým k sobě sa
mému a Že pamětliv jsem byl oné
velké důvěry ve mne vložené Ne
budu míti nikdy pošt k rozdávání
To vše jest již pryč dodud však
mim přátele své —více přátel jak
pevně doufám než býval bycb
jich měl v pádu zvolení svém za
presidenta Jsem nyní soukro
mým občanem s výbornými vy
hlídkami že jím zůstanu Chci
í na dále činně zúčastBovati se
projednávání otázek veřejných a
nepřejí si bych do nesnází přive
den byl navržením pro jakýkoliv
úřad Zvolením si novinářství za
pole činnosti nejprospěŠnějšítjsem
si vědom toho že stavím se do
postavení v němž pomáhat! budu
moci jiným více než sobě samé
mu' avšak pole to vyvolil jsem po
zralé úvaze poněvadž mám více
zájmtt v šíření zásad demokratic
kých než v jakýchkoliv poctách
jimiž by spoluobčané poctití mně
mohli"
BUkobyt v tnu
'' V Topeka Kan zahájeno bylo
v úterý zasedání sněmu kansas
ského a guvernér Stanley v posel
ství svém mezi jiným pravil Lásle
dovní: "Nevídaný blahobyt ve
táta našem panuje Za posled
ní t leta cena hospodářských plo
din a tíarem vzrostla o #66000
000 bankovní vklady o # 17000
000 dluhopisy zaručený státní
dlah klesnul o #3000000 a mort
f iče na farmách váznoucí sníženy
v témže období o f 8000000
V Plyssovtb Mích udila se
v pLzk večer srážka dvou vlaků
fZi časti dva zříxead železniční
=rec2ia tik otob raaiao
KRONIKA UDÁLOSTÍ
Cnce ven
NejvyŠšímu státnímu soudu kan
saskému podána byla min týdne
Žádost o vydání habeas corpus v
případě pí yC' Nationové před
sedky unie - temperenčních žen
kteráž jak známo ve Wichita
Kan pro roztřískání vnitřníno za
řízení nejlepšího hostince tamního
do vězení se dodala O babeas
corpus žádá se na tom základě že
hostinští před zákonem žádných
práv nemají a že tudíž pí Natio
nová držána býti nemůže pro po
kus na zničení obchodu nezáko
nitého ' ': -
Pro neopětovanou láska
dopustil se v pátek k večeru v
Galena IH dvojnásobné vraždy
George Girnstein Týž udržoval
známost s A Bergmanovou kte
ráž však lásku jeho opětovat! prý
odmítla a když ani v pátek večer
kdy tuto zároveň s mladší sestrou
její domů doprovázel příznivější
odpověď mu nedala vytáhl revol
vera do obou několik ran vpálil
načež na útěk se dal Obě dívky
byly jedinou podporou stařičké
matky Po stopě dvojnásobného
vraha vydala se četa občanů se
slídícími psy
Farner proti dráze
U Crawfordsville odstraněny v
pátek v noci koleje dráhy Chicago
& Southwestern a sice stalo se tak
za přispění šerifa kterýž prováděl
konečně rozsudek soudní již v r
1884 proti dráze té vydaný Drá
ha chtěla si na to výzvednouti pro
ti farmeru onomu soudní zákaz
leč vydání téhož bylo odepřeno a
to na tom základě že měla v po
sledních 6 letech dosti času s far
merem oním se vypořádati a poze
mek k položení trati potřebný od
téhož sa příslušnou cenu vykoupi
li Aby dráze nové položení tra
tě přes farmu onu bylo zamezeno
vyhozeny dynamitem do povětří
dva mosty na obou stranách far
my se nalázající následkem čehož
veškerá doprava dráhy té jakož i
doprava poštovní úplně zastavena
Zabit manželkou
V Kansas City zastřelen byl ve
čtvrtek k večeru manželkou svou
T H Kennedyjednatel Merchant
Dispatch Transportation Co a si
ce spáchána vražda v úřadovně
téhož ve středu města se nalézají
cí Manželka jeho přišla do bu
dovy v níž úřadovna se nalézala
po 5 h a nechala vyvolat! si jej
ven a sotva že práh úřadovny své
překročil vytáhla revolver a čty
řikráte do něj střelila a na místě
jej usmrtila Kennedy oženil se
počátkem prosince min roku
avšak již min týdne podal žádost
o rozvod tvrdě že prý ku sBatku
tomu výhrůžkami donucen byl
Vražedkyně po zatčení svém byla
neobyčejně veselou a jedinkou je
jí starostí ve vězení jest co vlast
ně časopisy o tom píší a zda po
byt ve vězenf na zdraví a kráse jí
Škoditi nebude
NejvŽtíi prodej pozemkB
jaký kdy na severozápadě zazna
menán ohlášen byl v sobotu ze
St Paul Minna sice prodán drá
hou Northern Pacific zbývající ú
děl z r 1864 syndikátu kapitali
stů ze St Paul Mancato Kupní
cena páčí se do milionů pravý
však obnos dosud ohlášen nebyl
Pozemky dotyčné leží v Severní
Dakotě a měří 1500000 akrů
Jak se tvrdí náleží pozemky tyto
mezi ty nejúrodnějŠÍ na severo
západě a učiněny budou bezod
kladné kroky by co nejdříve do
prodeje uvedeny byly
Osadny popláči
V' sobotu večer událo se děsné
neštěstí v Chicagu při divadelním
představení kteréž židovskou ob
cí v síni turnerů aa ta záp ulici
pořádáno bylo Představení to
muto přítomno bylo na více než
800 osob a kdyi hra ta právě v
polovicí byla učiněn byl pojed
nou t příčin neznámých povyk že
boří čehož následek hrozným byl
Vle hrnulo se k východu a v na
stalé tlačenici bylo 8 osob k smrti
umačkáno a na 50 těžce zraněno
mimo čehož snačným jest počet
těch kteříž pohmožděninami men
šími vyvázli Jak pozdi zjištěno
byl působený poplach úplni zby
tečným spflsoben pouze několi
ka jiskrami s kamen jimiž míst
nost vytápina vyUehanviimu
Nové pozemky
otevřeny snad budou záhy v So
Dakotě Jak z Kimball se ozna
muje jest většina Indiánů usaze
ných na jednatelni Rosebud pro
odstoupení pozemků jejich leží
cích v okresu Gregory vládě spol
kové tak aby osadnictvu k zauj
mují otevřeny býti mohly a velkou
většinou poražen byl návrh aby
pozemky dotyčné ročně pronají
mány byly dobytkářům ku pasení
dobytka '
' Omilostněn
Posledním činem odstupujícího
guvernéra coloradského Thomase
bylo omilostnění Alfred Packera
kterýž roku 1883 na 40 roků do
káznice pro několikeronásnbnou
vraždu odsouzen byl ' Packer
obviněn byl ze zavraždění pěti
prospektorů v pustinách colorad
ských ' zlato hledajících a obhajo
bou jeho bylo že zabil pouze
jednoho z nich a to v sebeobraně
Týž prý totiž následkem nedo
statku potravy s rozumem se mi
nul a v návalu šílenství čtyři své
soudruhy zavraždil načež prý i
íivot Packerúv sekyrou ohrožoval
V čase tom nalézal se Packer přes
sto mil od nejbliŽšíbo obydlí lid
ského a dle vlastního doznání
živiti se musel masem lidským
aby sama sebe před smrtí hladem
zachránil
Nový únos
Z Montgomery Ala oznámeno
ve středu že N H Frazer vý-
běrčí daně okresu Bullock obdr
žel oznámení o únosu i81etého
syna kterýž v Atlanta školu tech
nickou navštěvoval a že za něho
výkupné o obnosu $5000 požado
váno jest V dopise sděleno
zároveB že další vyjednávání díti
se bude z Kansas City kamž prý
únosci s uneseným mladíkem v
den únosu odjeli' Frazer nalézá
se v poměrech skrovných a kdyby
i chtěl tu žádanou Částku sehnati
by nemohl "
Karanténa
nařízena byla minulého týdne v
Laramie Wyo proti městu
Cheyenne a hornickým osadám
Hanna a Dana kdež neštovice ve
značných rozměrech řádí V
Cheyenne by lq koncem jýdne 30
přípanů neštovic a v druhých
dvou výše zmíněných místech bylo
prý jich ještě více t
Pro smělou loupež
dostali se minulého týdne v Chel
sea Mass za mříže J Hart S
Goldstein D Karney D Werb
linsky a T Silverman a sice za
tčeni byli pro ukradeni minulého
listopadu ža bílého dne z klenot
nického závodu Morse Bros v
Bostonu nedobytné pokladny v
níž £1300 na hotovosti a as za
$2000 klenotů se nalézalo Lou
pež spáchána byla v poledne a
pokladna z krámu vystěhována a
na voze odvezena aniž by si toho
kdo byl povšimnul
Bude vyšetřován
Ve sněmu texasském jmenován
v pátek výbor kterýž vyšetřiti má
jakého že podílu měl bývalý po
slanec Bailey nyní na senátora
spolkového zvolený ve vydání
nového povolení ku provozování
obchodu petrolejnického trustu
když již charter téhož sněmem
státním odvolán byl
Nii vývoz
Dle výkazu pokladního odboru
vyveženo bylo v prosinci m r ze
Sp Států za #24323665 chlebo
ví n za 13163923 dobytka hově
zího a vepřového zs 115038289
různých potravin za #44154788
bavlny a za #6127893 olejů mi
nerálních Za minulých 12 mě-
Lsíců obnášel vývoz #832364250
což bylo o #119000000 více než
v roce předchozím
Telefon přes moře
Z New Yorku se oznamuje že
známou Tellovou společností vy
koupen byl v těchto dnech patent
dr N I Pupina na telefonování
přés moře a sice obnáší prý výkup
ní cena téhož #200000 přičemž
vynálezce na doživotí své k roční
mu příjmu #7500 oprávněn je
Papír anete vlečko
Málokteré z přísloví českých
hodí se tak i pro poměry ameri
cké jako toto zrovna jako by pro
ni dělané a jeiti případnější zde
nežli ve staré vlasti Papír snese
zde i tolik že padělek je starším
nežli původní výrobek 1 Lidem a
kouskem paměti jest však dobře
známo Ze první hořké víno v
Americe vyráběno bylo Joa Tri
nerem a Že před 10 lety nikdo zde
o jiném ani neslyŠeL Jest prvním
co do vzniku a času výroby a
prvním a jediným co do účinku
j#onc aevyrovnatelným lékem pro
ti vlem chorobám žaludku střev
jater i ledvin nepřekonatelným
čistitelem a tvořitelem krve a bez
pečnou ochranou proti všem ná
sledkúm nastuzení Vyléčí rychle
a příjemně 1 trvale zácpu nezá
živnojt chřipku špatné trávení
odstraní nebezpečný průjem hor
kost vyrážky ze špatné krve a j
Osvěží tělo i ducha posílí a po
vzbudí Jest to pravý domácí lék
v pravém slova toho smyslu a
každý by jej měl míti v zásobě
doma pro náhlé případy ochura
vění Pište si o cenník na adresu:
Josef Triner 799 So Ashland
ave ChicagoIll vyrábitel první
ho a jedině léčivého hořkého vína
v Americe nebo tažte se po něm
v lékárnách aby je objednali a
měli pro vás neustále na skladě
Z kongresu
V sněmovně poblanecké skon
Čena v úterý odpoledne debata o
předloze na nové rozdělení kon
gresních distriktů a sice 165 proti
102 hlasům přijato odporučení
menšiny výboru— tak zvaná před
loha Burleighova — kterýmž počet
členů sněmovny pro nynější dese
tiletí ze 357 na 386 hlasů se zvý
šuje Dle předlohy této neztratí
žádný ze států v počtu dosavad
ních poslanců což by se bývalo
přijetím zprávy většiny stalo a ná
sledovní státy v zastoupení svém
získají: Illinois New York a Te
xas po třech Minnesota New Jer
sey a Pennsylvania po dvou a Ar
kansas Florida Californie Colo
rado Connecticut Louisiana N
Carolina Massachusetts Missis
sippi Missouri N Dakota Wash
ington West Virginia a Wiscon-
sin po jednom Po přijetí před
lohy aby poslům přinesším hlasy
elektorální těch kterých států mil
né v obnosu 25c za míli povole
no bylo zasedání odročeno Ve
středu započato bylo s projedná
váním rozpočtu na úpravu toku
řek a přístavů dle něhož letos k
účeli tomu #32000000 vydáno
bytí by mělo Během debaty pro
testováno od poslanců ze západ
ních států proti tomu že z rozpo
čtu opomenuty všechny položky
na zavodnění suchopárů západníh
a ie vůbec státy zádní zanedbá
vány v ohledu tom jsou Ve čtv
rtek bylo pokračováno v de
batě o témže rozpočtu a to až do
4 n oapoieam kdy oznámeno
úmrtí posl Clarka z New Hamp-
shire z úcty k paměti jehož sně
movna se odročila V pátek vě
nován veškeren téměř čas projed
návání soukromých předloh pen
sijních a sice přijato jich celkem
170 Nejdůležitější z nich byla
ona kterouž zvýšováno výslužné
gen A V Kice z #36 na #100
měsíčně Rice raněn byl několi
kráte ve válce občanské a u Vicks
burgu přišel o nohu Byl též čle
nem kongresu ze státu Obio a jest
původcem zákona o pensích zpá
tečních V sobotu mnoho toho
nevykonáno neboť mimo krátké
ho uvažování rozpočtu na úpravu
toku řek a přístavů věnován ostat
ní čas k úvaze různých předloh z
nichž žádná širší důležitosti ne
měla V pondělí věnován téměř
veškerý čas projednávání předlo
hy výše uvedené a to vzdor tomu
Že den ten záležitostem distriktu
Columbie vyhražen byl
V senátu pokračováno v úterý v
projednávání předlohy na reorga
nizaci armády a téměř veškerý čas
věnován jednání o kantýně zda
totiž na dále prodej lihovin v ka
sárnách povolen či zakázán býti
má Ve středu v debatě o téže před
loze pokračováno a rozhodnut tu
konečně osud kasárních - kantýn
neboť 44 proti 15 hlasům odhla
sováno jich zrušení Po krátkém za
sedání výkoném schůze v 5:25 od
ročena Ve čtvrtek čten Tellerem z
Colorada pamětní spis podepsaný
2000 ' Filipínců a mírumilovnými
občany manilskými v kterémž žá
dána jest vláda naše by ustála v
pronásledování lidu za svobodu
svou bojujícího a v kterémž pro
hlašováno že lid filipínský se sa
mosprávou jakou ku př Kanada
neb Austrálie má nikdy spokojen
nebude a že v boji neustane do
kud úplné samostatnosti a neod
vislosti nenabude Po přečtení
žádal Teller by pamětní spis vtě
len byl v plném svém zněni v zá
pisky senátní proti čemuž však
protestováno načež zbytek zase
dání pokračování v debatě o před
loze na reorganizaci armády vě
nován V pátek pokračováno v
projednávání přwdloby o reorgani
saci armády při čemž největší od
por projevován proti onomu usta
novení předlohy kterýmž presi
dentu výhradně právo dáváno býti
má k rozhodováni o tom zda ar
máda na nej vysil zákonem stano
venou míra uvedena býti má Po
krátkém zasedání výkonném zase
dání v 5:20 odročeno Zasedání
sobotní věnováno výhradně chva
lořečím o zemřelém senátoru Da
visoví z Minnesoty a všeobecně
doznáváno že žádnému z minu
lých senátorů nevěnovány vzpo
mínky tak upřímné jako tomuto
což přičítali dlužno hlavně všeo
becné oblibě jakéž zemřelý mezi
všemi senátory se těšil V pondě
lí pokračováno v téže debatě aniž
by v projednávání téže jakým
značnějším spůsobem pokročeno
bývalo
Ze státního snému
' V sněmovní poslanců věnován
ve středu téměř veškerý čas prvé
mu a druhému čteni předloh
jichž toho dne podáno celkem 30
tak že počet podaných předloh
celk'em 79 již dosáhnul Z před
loh podaných zaslouží zmínky
ona povolující #115000 — o
#5000 méně než před dvěma lety
na krytí výloh sněmu a ona
kterouž povoleno bylo by #50000
na zakoupení státního výstaviště
v Lincoln a ca postavení stálých
budov výstavních Předloha do
tyčná týká se pozemku na němž
nyní výstava státní u Lincoln se
nalézá a kupní cena jeho na #25
000 stanovena jest
Ve čtvrtek usnešeno na návrb
populistů by každého dne přesné
zápisky jednáni ze dne předchozí
ho všem poslancům dodávány
byly což výlohy #596 za celé za
sedání vyžadovati bude Zbytek
zasedání stráven podáváním no
vých předloh — 17 — a druhým
čtením předloh dříve již podaných
a zasedání ve 4 hodiny odročeno
V pátek mnoho toho nevyiconá-
uo neboť veškerá práce obmezena
na přijetí ve třetím čtení předlohy
na povolení peněz na krytí vydání
spojeného se zasedáním sněmu
načež po čtení celé řady předloh
ve druhém jich čtení a po podání
dvacíti předloh nových zasedáni
do pondělka po druhé hodině od
polední odročeno Mezi podaný
mi předlohami nalézá se i před
loha kterouž svolávána byla by
ústavodárná konvence kteráž v
Lincoln prvé úterý v červnu roku
příštího by se sešla a do kteréž z
každého okresu voleno ' bylo by
rý okres přítomně oprávněn jest
V pondělí mnoho toho nevyko
náno a zmínky zaslouží pouze
usnešení dle něhož hlasování o
senátory spolkové určeno na úterý
011 hodině dopolední a dle ně
hož každý poslanec pro dva hla-
sovati má
V senátu podána ve středu celá
řada nových předloh z nichž
zmínky zaslouží ona na jmenová
ní komise železniční na rozvržení
státu v nové senátní a poslanecké
distrikty totožná s onou v sně
movně podanou a minule námi
uveřejněnou Návrh aby pasel-
stvi odstupujícího i nastupujícího
guvernéra v 2500 výtiscích tištěno
bylo odkázán výboru kterýž s
podobným výborem sněmovny o
tom uradit! se má
Ve čtvrtek přikročeno k projed
nání zprávy výboru jemuž odká
zán byl kontest z okresu Douglas
kterýmž odporučeno podržení
obou senátorů populistických
Výborem ve zprávě doznáno že
není ncjmenŠÍ pochyby o tom že
v South Omaze podvody volební
páchány byly jelikož však důka
zy toho přec jen úplně přesvědču
jícími prý nebyly nechtěl prý
výbor vyhozením obou populisti
ckých senátorů následovali pří
kladu daného populistickým sně
mem před čtyřmi roky kdy vyho
zeni republikánští senátoři a po
slanci z okresu Douglas aniž by
k tomu nejmenší příčiny bylo
Zpráva výboru dala populistovi
Ransomovi z Omahy o něhož v
kontestu se jednalo podnět k
prudkému útoku na Omanu kte
ráž vylíčena jím co pravé pařeni
šti zla a hříchů a zvláště pak na
redaktora Bee kterýž co původce
vší špatnosti líčen Útok ten se
mu však spatně vyplatil neboť v
zasedání odpoledním vůbec již ani
k slovu nepřipuštěn a zpráva přes
protest jeho všemi proti jednomu
hlasu přijata
V pátek obmezena veškerá prá
ce na čteni nových předloh jichž
celkem ti podáno a na druhé
čtení předloh dříve již podaných
Zasedání odročeno pak na pon
dělí
V pondělí podáno pit nových
předloh mezi nimiž předloha jíž
zrušen byl by úřad inspektora
olejů a předloha kterouž snižo
ván byl by plat komisařů okres
nich
V následovním podáváme nové
rozvrženi distriktů poslaneckých
jak v sněmovně i senátu navrženo
a kteréž prý nejlepších výhlídek
na přijetí má:
Distrikty poslanecké:
1 Richardcon t poslanec
2 Nemaha 1 posl
3 Richardsona Nemaha 1 po
slanec
4 Pawnee 1 posl
5 Johnson 1 posl
6 Otoe 2 posl
7 Cass 2 posl
8 Sarpy 1 posl
9 Douglas 13 posl
10 Washington! posl
11 Burt 1 posl
- 12 Cuming 1 posl
13 Washington Burt a Cum-
ing 1 posl
14 Dakota a Thurston 1 po
slanec
15 Thurston a Wayne 1 po
slanec 16 Wayae a Stanton 1 posl
17 Dixon 1 posl
18 Cedar 1 posl
19 Cedar a Pierce 1 posl
20 Knox 2 posl
21 Knox a Boyd 1 posl
22 Antelope 1 posl
' 23 MadisOu 1 posl'
24 Plate 1 posl
25 Madison a Plate ' 1 posl
26 Colfax 1 posl
27 Dodge a posl
28 Saunders 2 posl
29 Lancaster 6 posl
30 Gage 3 posl
31 Jefferson 1 posl
32 Salině 1 posl
33 Salině a Jefferson 1 posl
34 Seward 1 posl
35 Butler 1 posl
36 Butler a Seward 1 posl
37 Polk 1 posl
38 York 1 posl
39 Filmore 1 posl
40 York a Filmore 1 posl
41 Thayer 1 posl
42 Nuckolls 1 posl
43 Clay 1 posl
44 Thayer Nuckolls a Clay
1 posl
+5
46 47
48 Webster 1 posl
Adanis 2 posl
Hall 1 posl'
Hamilton 1 posl '
Hamilton a Hall 1 posl
Merrick Nance a Boone
Howard 1 posl ' " '
Garfield Wheeler a Gree-
49-
5°'
3 posí
51'
52 ley 1 posl '
53 Sherman a Valley 1 posl
54 Holt 1 posl
55 Holt Rock Brown Loup
Blane a Thomas 1 posl
56 Keya Paha CherryHook-
er a Grant 1 posl !
57 Sheridan a Dawes 1 posl
58 Box Butte Sioux Scotts
Bluff a Banner 1 posl
59 Deuel Keith Cheyenne a
Kimball 1 posl
60 Lincoln 1 posl
61 Custer 1 posl
62 Custer Logan a McPher
son 1 posl
63 Buffalo 2 posl
64 Kearney 1 posl
65 Franklin 1 posl
66 - Harlan 1 posl
67 Phelps 1 posl
68
69
70
1 posl
71
72
Furnas 1 posl
Dawson 1 posl
Dawson Gosper a Furnas
Frontier a Hayes 1 posl
Red Willow 1 posl
73
Hitchcock Dundy Chase
a Perkins 1 posl
DROBNĚ ZPRÁVY
V Minneapolis získal si ma-
yor Ames nepřátelství četných
policistů jež ze služby propustil
tak že nyní ozbrojen choditi musí
an zabitím vyhrožováno mu bylo
Z Weir City Kan oznamu
je se že práci zastavili všichni
hornici v okolních dolech zaměst
naní Stalo se tak následkem
vzetf do práce horníků neum
ových V Shiloh O vyloupena ve
středu v noci tamní banka a asi
#3000 na hotovosti a #15000 v
cenných papírech uloupeno
Osudná srážka udála se ve
středu z rána na trati B & O
dráhy nedaleko Fairmont W
Va a sice vyžádala si v oběť
osm životů lidských
V Chicagu nalezena ve stře
du ve Washington parku mrtvola
i81etého Ch Shedda Smrt spů
sobena kulí' do krku vpálenou a
doud nezjištěno zda jedná se o
vraždu či samovraždu
V New Hampshíre obdržel
ve čtvrtek republikánskou nomi
naci za senátora spolkového hned
při prvém hlasování H E Buro
ham s Manchester Týž obdržel
198 hlasů proti 47 hlasům vrže
ným pro dřívějšího senátora
Sbandlera
# V Detroit odbýván minulého
týdne sjezd zástupců amerických
cukrovarů a pro rok letošní zvolen
předsedou organizace Henry T
Oxnard z Omahy
V Kansas City nařízeno bylo
ve středu min týdne všeobegpé
očkování jemuž podrobiti selnusí
každý kdož nedokáže že očkován
již byl
Nastolení minnesotského gu
vernéra Van Santa přítomen byl
též Alexander Ramseyprvý územ-
_ -
m guvcroer iviiuuesuiy
Řecký potulný obchodník P
Santos pro jehožto domnělé za
vraždění před 2 lety v Ashland
Ky Geo Polltz na 10 roků do
káznice odsouzen byl objevil se
ve středu v Columbia S C O
omilostnění Polltzovo bude nynf
zakročeno
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
SOUTH OMAHA
— Stav krajana J J Malýho
kterýž jak známo v hostinci Do
ležalově jistým Stegemanem před
čtrnácti dny postřelen byl se
lepší tak že lékaři doufajf že při
životě zachován bude Stane-li
se tak zůstane nejspíše mrzákem
an následkem porouchání páteře
dolní končetiny ochrnuty zů
stanou — Nový charter městský o
jehožto přijetí sněm státní požá
dán býti má jest již vypracován
a do Lincoln v těchto dnech sněmu
k projednání poslán bude Dle
téhož rozdělena - by byla South
Omaha v 6 ward každá s jedním
radním kteří voleni byli by v ce
lém městě zaveden byl by pouze
jeden odhadčí a zavedeni byli by
th noví volitelní úřadníci městští
městský návladní taxovní ko-
mišař a komisař vodárenský —
BaS pro jednotlivé fondy dle cbar-
teru tohoto nesměla by překročiti
obnosy následovní: Pro fond vše
obecný 1 5 mills požární 5 poli'
cejní 7 osvětlovací 5 ?4 vodáren
ský 5 Já umořovací 8 knihovní
Yi rozsudkový a na opravu ulic
1 a parkovní 54 — Plat úřadníků
městských byl by následovním:
Mayora #1500 pokladníka (2000
píuučíiio pokladníka #900 zápis
níka #1200 příručího téhož #900
měřiče #2200 policejního soudce
# 1 000 náčelníka policie # 1 000
policistů #720 náčelníka hasičů
#1200 hasičů #720 návladního
#1500 příručího téhož #900 ta
xovního komisaře #1500 a rad
ních #600
— Ve čtvrtek přiveženy do So
Omahy z Weeping Water dva
železniční náklady kamene jehož
tlučením od nynějška baviti se
budou všichni oni vězBové v sou
dě policejním odsouzení Za ká
men zaplaceno městem 45 ctů za
krychlový yard a Štěrku používá
no bude komisařem pouličních
prací k opravě ulic
— K smrtelnému úrazu přišel
v pátek večer při sbíráni uhlí na
tratích železničních J Schultz
Týž vlezl si pod káry na O ulici
na trati dráhy Northwestern sto
jící když v tom do těchto paro
stroj přešinovací vrazil násled
kem čehož Schultz k zemi sražen
a levá ruka a noha mu rozdrceny
Nešťastník dopraven byl do ne
mocnice kdež záhy seznáno že
veškerá pomoc jest tu marnou
Smrt dostavila se v sobotu
— Do styku s policii dostal se
v neděli po 3 hodině ranní kra
jan August Papež vlastnící ho
stinec a hotel na 27 a L ul Po
pravidelné sobotní zábavě došlo
tam totiž k hádce bčhcm kteréž
Papež revolveru se chopil a něko
likráte střelil Jelikož D J Ber
ry v jatkách Armourových za
městnaný tvrdil že do prsou
střelen byl Papež zatčen a na
stanici policejní dovežen na záru
ku propuštěn pak v neděli odpo
ledne když z opičky trochu se
vybral a když zjištěno že Berry
vůbec ani kulí Škrábnut nebyl
— Městské radí oznámeno v
pondělním zasedání Že pí Jennie
McGregorová požaduje sa úraz
následkem ipatného chodníku u
trpený odškodné #3000 a le její
manžel za ztrátu společnosti její v
době nemoci její #2000 by chtěl
— Vyučováni v ve škole t
Brown's Parku bylo počátkem
týdne zastaveno obav) ie by
scházením se dítek neštovice roz
Sířiti se mohly Škola dle usne
šení rady školní zůstane zavřenou
do 24 ledna do kteréžto doby
budova í knihy školní nále£ití
prokouřeny budou a rodiče £uk
škola onu navŠtěvajících vyxvlxi
Dy tyt OUMMU 011