Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, January 03, 1901, Page 5, Image 5

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    POimotC J&AFADU
5
ZB ZÁMOŘÍ
ZPRÁVY PODMOŘSKÉHO LANA
Rozhledy to srété politickém 1 společenském
Rikcssko-Ukcrsko
čeiký lemský něm při uvalo
vání o otázce apckulovánf ublfm
Dtvrbl aby prodej ublí stal
titnfm monopolem- Majitelé
dolft milí by -všechno vydobyté
ublí dodati zemským úřad 6 m a
cenu lUnovili by neitranof znalci
Zemi měly by právo ni velký i
drobný prodej Čistý výnos byl by
pak odevzdán temi po odražení
jisté částky kteráž-vrácena byla
by majitelom dolů havířskému
starobnímu fondu
VídeMtl průmyslnici v zájmu
vývozu rozhodlise pořádati vý
stavy uměleckých promyslových
výrobků v předních obchodních
střediskách světpvých První vý
stava konati se bude v Londýně
v roce 1903 Průmyslníci žádali
vládu o příspěvek dvou milliono
korun a chtějí aby vláda podnik
jejich podporovala prostředni
ctvím konsulů a ''obchodních
agentů
Ve Vídni vydány v sobota císař
ské výnosy jimii nařizuje se splá
cení v prvních šesti měsících to
hoto roku 50000000 korun na
krytí běžného dluhu roku xgox a
krytí vládních vydání z roku 1900
Oba tyto výnosy staly se nutnými
následkem toho že rozpuštěnou
radou říšskou rozpočet fctátní vy
řízen nebyl Též vydán výnos
jímž prodlužuje se až do roku
1903 zákon kterýž zbavuje ve
škerých daní a poplatků lodě s
cizozemskem obchod zprostřed
kující -
Německo
"Frankfurter Zeitung' ' ve svém
výrobním finančním přehledu po
ukaTuje na to že nejdůležitčjší
událostí právě uplynulého roku je
rostoucí vliv Spojených Států na
hospodářskou a politickou situaci
v Evropě "V prvých měsících
tohoto roku" praví se v dotyč
ném Článku "kdy německý prů
myslový svět ani v nejmenŠím ne
pomýšlel na nějakou reakci byla
to zpráva z Ameriky o železář
ském trhu a' bázeB že německý
trh zaplaven bude americkými to
vary co naše trhy naplnilo hrů
zou a znepokojilo naše bursy
Tomu bylo tak i když v obchod
ním stavu ve Spojených Státech
neudály se žádné důležité změny
Zkrátka všechny události jež po
ukazovaly na americkou konku
renci byly diskutovány s ohledem
na naše obchodní postavení
staly se nanejvýš důležitými fak
tory pro německé bursy a pro
kvótu cenných papírů Zcenění
ve Wall Street bylo často měřít
kem pro všechny ostatní bursy
Vstup Spojených Států do řady
naroďa-viřiieiú znamená změnu
časů Od války se Španělskem
nastoupily Spojené Státy světovou
1 - 1 Y - _ T7 L I _ií
" musí se smířit s myšlénkou že
-Spojené Státy budou mít velmi
důležité slovo při rozhodnutí o
nové politické konstelaci mezi
národy Americké vystupování v
otázce nicaraguajského průplavu
dakazuje dále že vojenské a ještě
více diplomatické účastenství Spo
jených Států při hlavních spor
ných otázkách ponese ovoce"
Na konferenci železářských děl
níků a uhlokopů v pátek odbý
vané v Bocbomu bylo usneŠeno
aby pruský dělný zákou změněn
byl následovně: 1 Šichta pro
práci pod zemí nesmí přesahovali
lech budiž zakázán j Chlapci
pod 16 roky nesmí pracovati pod
zemí 4 Nucené zavedení dělni
ckých komitétů 5 Důkladná změ
na zákona ohledně spoičování
Pruský sněm svolán byl na den
8 ledna
ZtojUtivjiioíAfrlce
Z jižní Afriky dochází pro An
gličany zprávy stále nepříznivější
Nepokoje mezi hollandskými o
sadniky v kolonii kapské kteří
Boery již dávno sympathisujf
stále rostou a jest pouhou prý jen
otázkou času kdy tajné tyto do
posud sympatbie ve zřejmý odpor
proti Anglii propuknou - Že do
tud se tak nestalo jest prý zavi
něno pouze tím že osadníkům
těmto zásob střeliva a nábojů se
nedostává
Ve čtvrtek dosia z Kapskeno
města zpráva že Boerům podaři
lo se zaskočit! a zajmouti škadro
nu jízdy při čemž ona část které
podařilo se uprchnouti značně
raněných doznala
Z Pretorie ďošla v nedělí pro
Anglii nová zpráva Jobova Ozná
meno totil generálem Kitcbene
rem že posádka anglická v Hel
vetia Boerům vzdáti se musela
při cemi Angličané ztratili 50
mrtvých a aoo zajatých
Dle f jrlv pr:kých nepřestá
vá feczJ t-n FrasciisáStv
í žitost Dreyf usova neboť nikterak
j utuchnouti nechce a stále znovu a
znovu před veřejnost různými
živly předvlékána jest Dne a8
prosince zaslal Dreyíus předsedovi
ministerstva WaldkckRousseauovi
dopis v němž prohlašuje Roché
fořtovo tvrzení v "Intransigeantu"
žer 1894 zaslal císaři Vilémovi
dopis ukradený v německém vy
slanectví v Paříži za pouhou lež
Týž prý byl na okrajích opatřen
poznámkami císařovými a byl dů
kasem zločinu' pro který jak
Dreyíus výslovně píše "byl jsem
já dvakrát nevinně odsouzen" —
Dreyfus dále prohlaiuje že nepsal
bordereau' nýbrž-major Esterha-
zy který zachránit! chtěl plukov
níka Henryho a žádá tudíž o nový
proces aby mohl dokázatí tvoji
úplnou nevinu '-
Pařížský časopis "Matin" uve
řejňuje rozmluvu s papežem ohled
ně ministerstva Waldeck-Rousseauova
oproti řeholím Vzhledem
k řeči Waldeck-Rousseauově 38
října v Toulousů pronéšené týka
jící se nutnosti zákona který by
učinil opravy v náboženských řá
dech — opatření to proti řeholím—
papež prý pravil: "Z konkordátu
stal se na místě nástroje pokoje
nástroj války a utlačování Ani v
protestantských zemích nábožen
ské řády nejsou zbaveny svobody
které těší se ostatní občané Bez
pochyby vrátí se do Anglie a do
Spoj Států jako za dnů brůzo
vlády aby hledaly tom útulek
proti nespravedlnosti katolické
Francie Návrh proti řádům jest
upírání všech zákonů svobody
Doufám že francouzská vláda
bude oamětliva služeb které do
sud mohu jí prokázat Častokráte
vyzván jsem byl náčelníkem moc
ného státu bych dal svolení k
tomu aby práva Francie na vý
chodě a na dalekém východě ne
byla šetřena Odmítl jsem ač vý
hody církvi byly nabídnuty Však
jestli řády bez nichž katolická
rozpínavost není možná budou
potlačeny jakou odpověď dám :
až podobná nabídka bude mi uči
něna?" Srbsko
Z Bělehradu oznamuje se že
revoluční plakáty obsahující úto
ky na krále Alexandra nalepeny
byly na rozích všech ulic —Ve
skutečnosti prý je obsah plakátů
sestaven tak aby králi Alexandro
vi dána byla příležitost ku pro
následování jeho otce Milana ja
kožto původce tohoto hnutí —
Plakáty prý nalepeny byly od
přátel Alexandrových
Turecko
Turecké vyslanectví v Petro
hradě obdrželo zprávu že se po
vstání venkovského obyvatelstva v
Albánii denně vzmáhá Edhem
paša přibyl se 6000 muži vojska
do Mitrovice aby povstání pokud
možno potlačil Chopí se prý nej
přísnějších opatření ježto sultán
nařídil aby se nikdo nešetřil
Z Cařihradu oznámeno v pátek
že zástupce anglického vyslance
De Bunsen a několik jiných členů
téhož vyslanectva 'bylo od čety
spitých tureckých vojínů přepade
no a značně ztýráno Porta vyzvá
na ihned k odčinění násilí tohoto
Anglie
V londýnských kruzích peněž
ních způsoben v sobotu nemalý
poplach úpadkem London & Globe
Finance Corporation kterýž v zá
pětí na to následován byl úpadky
dalších třinácti závodů peněžních
jež s firmou onou v úzkém spoje
ní byly
" Nizozemí _____
Ve sněmu nizozemském odmí
tnuta byla v "pátek senátorem
Rengerem jménem sněmu veškerá
zodpovědnost za dopis kterýž
pledsedou sněmu 7 prosince pre
sidentu Transvaalu Krugerovi
jménem Sněmu zaslán byl V řeči
své dovozoval že sněm oprávnil
předsedu k pouhému jen vyslovení
soustrasti a né ku schváleni šle
chetného účelu Krugera kterýž
pokouší se o zastavení nesprave
dlivé války v repulice boerská tak
barbarským spůsobem vedené a
zároveň že neoprávnil jej k vyslo
vení naději a Že nynější kroky
Krugerovy za následek míti budou
zajištění trvalé neodvislosti repu
blik jiho-sfrických -
Dánsko
- Z Kodaně oznámeno v sobotu
že vyslancem americkým Swan
soaem učiněna byla vládě dánské
konečná nabídka na odkoupení
dánských ostrovů západoindi
ckých a sice nabídnuto prý za ně
12000000 což rovnalo by se asi
13340000 Nenf prý dosud jisto
zda nábídka tato vládou dánskou
bode přijata neboť vyskytnul prý
se kopec nový a to vláda německá
kteráž by ráda ostrovy ony v ti-
jsn vývoz trdo získala
Špa nilsko
Z Madridu oznámeno v pondě
lí že vypukla krise ministerská a
že k udržení se ministerstva Asca
rragova úplnou nemožností jest
K sestavení ministerstva nového
povolán prý bude nejspíše lefior
Silvela
Finsko
Finský senát odhlasoval pro
příštích pět roků roční podporu
60000 marek přeplavní jedné spo
lečnosti za vydržování spojení
mezi Švédskem a Finskem v ob
dobí zimním
Z ČÍNY
Ze Šanghaie oznamováno kon
cem minulého týdne Že v provin
cii Shan-Si zatčeni byli princové
Tuari a San o jichž příkladné po
trestání totiž popravení pro úča
stenství a vůdcovství v protikře
sťanských výtržnostech spojenou
notou velmocí žádáno bylo '''''
Z Pekingu oznámeno v sobotu
žezástupce vlády čínské Li-Hung-Chang
odpověděl konečně na uve
denou jit námi v minulém čísle
společnou notu velmocí v kteréž
uváděny podmínky pod jakýmiž
velmoci volnými by byly mír pro
blásiti a v opětné styky přátelské s
Čínou vstojpiti : V odpovědi své
požaduje čang dříve nežli defini
tivní odpověď na notu onu podána
bude zodpovědění následovních
otázek: 1 Zda pevnosi v Taku
nemohly by zůstati státi a zda
velmoci pouze s odzbrojením týchž
by se nespokojily 2 Zda úmy
slem velmocí jest odpraviti zúčast
něné prince právě tak jako ostat
ní provinilce 3 Zda „ když Čína
na uvedené podmínky přistoupí
veškeré vojsko velmocí odvoláno
bude 4 Která že jsou to místa
jež velmoci co záruku k vyplnění
podmínek obsaditi chtějí a 5 Jak
dlouho vlastně velmoci posádky
své v místech oněch ponechati
míní
V neděli došla z Pekingu neoče
kávaná zpráva že zástupcům čín
ské vlády naříženo bylo bezod
kladné přijmutí podmínek obsaže
ných ve společné notě velmocí
takže odpověď na výše uvedené
otázky Li-Hung-Čanga zbytečnou
se stala
$50000 odměny
Na vypátrání únosců Edwarda
Codany bo ml
Pátrání po únoscích letého
syna milionáře Cudahy-ho o čemž
minule podrobnou zprávu jsme
přinesli dosud jest v proudu a
policie doufá že nebude to již
dlouho trvati a že všichni účastní
ci tohoto tak chytře provedeného
únosu za mřížemi se octnou Poli
cie napíná všechny síly své aby
vinníky do rukou svých dostala a
v pátrání jejím napomáhá jí celá
řada tajných soukromých kteří v
práci své posilováni jsou tučnou
odměnou kteráž kyne tomu kdož
k zatčení a usvědčení darebů těch
přispěje Jak známo vypsána na
vypátrání jich otcem uneseného
hocha odměna 135000 a podobně
velká částka vypsána v sobotu
i radou městskou tak že celková
odměna nyní již 150000 obnáší
Není vyloučena možnost že vy
psána bude ještě odměna další
okresními komisary a guvernérem
mimo čehož ještě í několik sou
kromníků jako ku př gen Mues
zvláštní odměnu vypisuje
Koncem týdne Izjištěno nade
rší pochybnost že známý a po
věstný lupič Pat Crowe v únosu
skutečně prsty své měl a proto
také činí se vše možné aby co
nejdříve do rukou policie padnuL
Zjištěno totiž nade vší pochybnost
že Crowe byl oním mužem kterýž
koupil koně na němž jeden z lu
pičů jel za kočárem v němž mladý
Cudahy do zajetí odvážen jakož 1
že byl to on kterýž ze stáje jedné
na St Mary's ave Cudahy-mu o
vhozeném dopisu telefonoval —
Vyšetřováním zjištěno že Crowe
s útěkem svým z Omahy a South
Omahy tak příliš nespěchal neboť
nalézal prý se v Omaze ještě v
pondělí min týdne Viděn byl na
15 ul blíže Creightonoa Orphe
um kdež na káru Harney ul na
západ jedoucí vstoupil Mezi těmi
kdož jej viděli byl krajan Josef
Šalda kterýž na to nedaleko sto
jícího policistu upozornil týž
však sdělení jeho víry nepřikládal
V sobotu vyšlo na jevo že ú
nosci zaslali Cudahy-mu nový
dopis a sice obdržen týž již ve
čivrtek dopoledne Rozdíl mezi
dopisem prvým a tímto byl pouze
ten že tentokráte zaslán byl
poštou a jak z razítka poštovního
zjištěno dán na poštu v Omaze z
čehož patrným jest že únosci buď
dosud v městě se nalézají aneb
zde spojence mají Jak v neděli
na veřejnost dáno zněl dopis ten
následovně: "Cudaby Ceníte li si
život hocha za cena kuleodvoláte
ihned odměna vypsanou a necháte
vše jak- nynf to jest Neučinfte-li
tak skončíme věc kulí Pakli kdo
koliv nechť vinnen Čí nevinnen
zatčen bode kale zavře hochova
otta Vzpomenete ti na toaž bode
pozdě -
Hrozba tato měla a Cudahy-bo
pramalého účinku neboť prohlá
sil že vypssnou odměnu na Žádný
spůsob neodvolá ba sp(še"hudt-li
toho třeba že ještě ji zvýší a při
tomto rozhodnutí svém setrval i
když v sobotu odpoledne rada
městská ve zvláštním zasedání na
návrh mayora sama na vypátrání
a usvědčení únosců odměnu Í35
000 vypsala a jeho o odvolání od
měny jím vypsané požádala-
V pondělí dopoledne obdržel
Cudahy dopis třetí též prostřed
nictvím pošty totožný t listem
druhým až na to že připojena
hrozba následovní: "Pkh že od
měna okamžitě odvolána nebude
dostaneme jiné z dítek vašich
Vaše manželka mluví sa y
mnoho hleďte k tomu by držela
hubu"
V úterý proveden policií prvý
krok kterýž ku chycení únosců
vésti měl a sice zatčen bratr Pat
Crowe a (J J Crowe vlastnící
hostinec- za hranicemi Council
Bluffs nedaleko východního kon
ce mostu na Douglas ulici a sice
stalose tak na základě dobře
opodstatněného podezření Zjistě
no totiž nade vší pochybnost že
je majitelem kočárku s koněm a
řemením v němž mladý Cudahy
odvežen a mimo toho má policie
důkazy toho že v kočárku tom
několikráte týden před provede
ním únosu přes most do Omahy
jel při čemž za kočárkem uváza
ného měl koně na němž Crowe u
večer únosu jel a na němž do stá
je z kteréž Cudahy-mu " telefono
val přijel Proti zatčenému svěd
čila mimo toho ta okolnost Že při
zatčení svém dvěma ostře nabitý
mi revolvery ozbrojen byl
Ve středu zjištěno mladým Cu-
dahym že zatčený není jedním ze
tří jeho únosců a proto také byl
tento na svobodu propuštěn
Severní Wisconsin
Jest velice pochybným zda
kterýkoliv jiný okres ve Wiscon
sinu poskytuje tak velké výhody
těm kdož nový domov hledají
jako okres Douglas Při vyhledá
vání nového domova nutno přihlí
žeti k různým věcem Jest tu tře
ba dobré půdy hodící se k pěsto
vání různých plodin cena pozem
ku musí býti přiměřenou a poze
mek musí nalézati se v blízkosti
trhu Všechny tyto podmínky
spojuje v sobě okres Douglas
Půda leckdes může býti dobrou
a lacinou avšak může býti vzdá
lena trhu následkem čehož zaklá
dání nové osady odporučitelno
není Jinde jest opět třeba půda
špatná následkem čefiož byť by
sebe blíže trhu byla přec jen ku
farmaření odporučena býti nemů
že Půda v okresu Douglas jest
různá
V jižní části okresu jest lehkou
půdou písčitou kdežto v části se
verní jest těžká půda hlinitá I
na té nejlehčí půdě písčité daří se
dobře zeleoiny obilí i travioycož
třeba bude se zdáti podivnými
těm kdož povahou půd písčitých
obeznámeni nejsou Půda ta ob
sahuje písek ledovcovýtotiž píaek
onen utvořen jest z rozmělněných
nerostů z dob glacialních Spodi
na jest tuhou takže vsávání vláhy
do hlubších vrstev se zamezuje
následkem čehož hnojenf má tu
bohatého a trvalého výsledku
Mezi půdou písčitou a těžkou
půdou hlinitou jest to půda třetí
kteráž jest jaksi smíšeainou písku
s hlínou a kteráž jest co do úro
dnosti daleko lepší obou a kteráž
nejlépe k střídavému hospodářství
se hodí Právě na této půdě vypě
stovány byly zeleniny jimž do
stalo se v září na státní výstavě v
Milwaukee první ceny Směle mo
hu tvrditi a tvrzení své snadno
číslicemi dokázati - že na laciné
této půdě farmařili se může s da
leko lepším úspěchem finančním
jež na drahých půdách v Nebrasce
Kansas aneb lowě aneb na kte
rékoliv půdě jiné kteráž umělým
způsobem zavodňována není Pro
ty ' kdož farmu s nepatrnými po
měrně jen prostředky zaříditi si
chtí jest okres Douglas nejvý
hodnějším - místem z celých Spoj
Států Tvrzení toto dá se lehce
dokázati Vše co tu farmeř vypě
stuje může prodali za ceny nej
vyŠŠÍ ' Přítomně jakož i v létech
nejbližších spotřeba domácí bude
si vyžadovati vše co se tam vy
pěstuje V okresu tom zakládá se
velké město a přítomně veškeré
zeleniny jež se tam pěstují z Chi
caga dováženy jsou Následkem
toho dostává tamní farmer za svo
je zeleniny ceny chicagské s při
rážkou dovozného kteráž při
vzdáleností tak dosti značnou jest
V městě Superior a Duluth za
městnáno jest tisíce lidí a další
tisíce zaměstnáni jsou v dolech
Železných a měděných jakož i v
táborech dřevorubců a tak spotře
ba jest téměř neobmezenou
The North Wisconsin Coloni-
zation Co může vám prodati po
zemky od 1500 do 8oo akr dle
vzdálenosti od města Superior
Žádný kut pozemka není více než
deset mil vzdálen Podmínky pla
tební vyjednány býti mohon dle
vůle kapajícího a pakliže kapající
může pouze velice malou čáatko
položití ta společnost ma bade
napomáhat! k tomu by konečně
neodvislým majitelem farmy se
stal Pozemky tyto následkem
velké blízkosti své k velkým mě
stům stoupnou po osazení krajiny
té měrou velice značnou Tvrzení
toto lehce opodstatnili se dá uve
dením kterak že v jiných částech
země cena pozemku stoupla Po
da kteráž ve vzdálenosti 30—60
mil od Chicsga prodává se za
jfioo — fa 00 akr ve vnitru státu
stojí jen I60— 8o a čím dále se
od města vzdaluje tím lacinější
jest Co platí o Chicagu to platí
o jiných střediskách obchodních
Dobrým trhem dodává se půdě
ceny a proto tu díme že jeden
akr pozemku v bezprostřední blíz
kosti města Superior má dvojná
sobnou cenu akru sto neb dvě sta
mil vzdáleného V poslednějším
případě farmer děliti "se musí o
výtěžek' tvůj t dráhami a komisi
onáři - ~
Rozdíl v ceně sena obilí a zele
nin v Superior a v městech 75 až
100 mil vzdálených zaplatí vám
každoročně cenu půdy Vezměme
za příklad cenu sena Seno v se
verním Wisconsinu sklízí se lehce
půl druhé až dvě tuny z akru a
stojí vždy o 14—16 tuna více než
v okresích Washburn Sawyer a
Barron Vezměme tu nejnižší skli
zen a nejnižší cenu a objeví se
nám rozdíl $6 z akru ve prospěch
okresu Dougias Daleko větší
ještě rozdíl jeví se nám při zeleni
nách Minulého roku byly bram
bory v okresu Washburn vzácno
stí na trhu při ceně 15 — 20 centů
kdežto v okresu Douglas nalézaly
hojného odbytu při ceně 35c bušlů
To nejlépe ukazuje jaký význam
dobrý trh pro farmera má
The North Wisconsin Coloni
zation Co prodává pozemky od
{5 do S8 akr kteréž když je vzdě
láte přinesou vám každoročně
nejméně tolik Čistého výtěžku co
za půdu jste dali Kolik roků
musí majitel drahého pozemku
jinde koupeného pracovati nežli
podobného výsledku se dodělá
Pakliže vás to zajímá pište spo
lečnosti na její odbočku v čísle
509 So i2th St Omaha Nebr
o bližší podrobnosti
TRŽNÍ ZPRÁVY
"CHICAGO dne 2 ledna
Plenic červ ozlmka i 1 k okamž
dodáni rSOftHcbnl!
Plenic 6 I okamž dodint U@74a
Plenic ozlmka tvrdá í t k dod 9t©78c
Plenic ozlmka tvrdá i S " MK®(9c 1
Plenic Jarka í 1 k dodáni 71®73o
Plenice " í t " 71@73
Koma í I žlutá " SOUttc
Koraa í Mlá " @JÍXe 4
Korná 1 1 " tac
Oti e t Mly " f Bxaawc
Ovťi bity " JSXdttiic
Žito Mlotk dodáni M@Wc
Žito Helo ť ' MQ44C
Ječmen k plT dcelftmk dodáni MaUic
Ječmen ke krmeni k dodáni ne "
Lntaá temeno í 1 eemeDC tm 1117 "
Semeno bojinka tfmothj) S4lt "
Semeno letělo? II KCI
Živý dobytek:
Pikná af nejlepli roli l4Bt)4-K
Hubená ai k prostředním $1 KOS 40
Valí k krmeni $ 7f4t40
ZráTj (3666)410
Jaloftet ~v $2UQ460
Telata MMQMO
Tezulti krmeni Toll I4Q4-I0
Texaaltt roli i aetrln 8 40Q41I
PratatatelkánejlepM
Pnuta lekká rjbraná 445-10
Prasata hrabá 4 9Q4 K
Oře ptkná al k T7branm$88oe)47i
Oře lápadnt prostřední t'VÍU
JebSata t41i5M
JtaSata aáeadnf ti IX&K
OMAHA sme t ledna
Plen'ce 1 1 sT Neb a Dakota)
pHkář (Se bil
Plenke i I při káře ' Mc "
ŽteM přlkiř 80e "
Ewne í I při káře lit '
Oreaí bil " " sta "
Brambory HQ)e "
V)ce aar {eretrá ltO0e
Máslo máaláren '''MeXle Hb
Másle farm nejlepti 14t)l(c "
Máslo farm Ipatuá ti dobrá 1 "
Slepice AtWit "
ířtta tec "
Kachny 0Ht "
Kohouti !Q4c "
Krocani && "
SOUTH OMAHA duel ledna
Voli píktí al nejlepli t4tOQIIO
Krá]T 1544 10
Jl0Tlce tO©40t
Voli ke krmeni I40&44Í
r-rassu ne] lepil ago
Prasata prostředni - i WH
PraeaU hrabá tříká - 4M
Oree nejlepti 40O34M
JehBata „ „4 7S4JÍI0
KANSAS CITT dnt t ledna
Plenice 1 1- Wrdák okdodáni
Plea'ce l t trrdá k ok doi
Kont i t bilá k ok dodáni
Korná ť I k ok dodáni
Korná i 1 mích k ek d odtaj
Oretí t bil k ok dodáni
lito t t- kok dodat!
Set ttaotby jbr
t70c kn
I4HC -
t40l4!i "
sieyttc) "
m "
iKttllt ttna
StOO0jtIO M
SM 1 pndri Tjřbr
Zprávy spolkové
fake-tuinéai HHlUvaí Spolek
Odbývá příští nedáli dne 6ho
ledna 1901 schůzi Žádá se pří
tomnost všech Členů neb jest to
schůze výroční Fr Svoboda
tajemník
Zprávy ooobitl
— Krajan pan I P Olšan z
Ames je za důležitými záležitostmi
v městě Stavil se též v naší úřa
dovně Bylo milo nám s panem
Olšanem porozprávěti a litujeme
pouze že více času neměl Přejeme
mu íťatný a veselý nový rok!
— Krajan pan Josef Mach z
Plasi Neb přijel na návštěvu k
přátelům do Omahy při kteréž
příležitosti navštívil naši úřadov
nu Úroda prý byla obstojná ale
býla by větší kdyby totiž více
dešťů bylo spadlo Přejeme panu
Machovi šťastný nový rok a dou
fáme že plíští rok úroda bude dle
jeho přání
— St Karolina Fibigarova za
městnaná u zubního lékaře Bailey
ho strávila nový rok u přátel svých
ve Wahoo Neb
'— Tyto dny navštívila" redakci
naši paní manželka pana Josefa
Kluzoně jednoho z nejstarších
odběratelů našeho listu Odbírá
Pokrok Západu již oďi čísla
když začal vycháztti Bylo milo
nám ji seznati
Úmrtí
Hlubokým žalem sklíčen 1 tdčlu
Jemt všem přátelům a známým že
dne 23 pros r 7 bodin večer na
vždy opustil nát po 17ti denní ie
moci m loTaný tyn a bratr nái
ADOLF HAMPL
a odebral te ku odpočinku věčné
mu Zesnulý narjzeo byl dne 4
května 1886 ve Bcbuyler Pohřeb
odbýván byl dne 26 pros po thé
bodině odpoledni za přítomnosti
Velp Kroupy faráře ze Spencer
Jemuž za provedeni obřadfi po
iřebnfch vzdáváme srdečný dik
Zároveň nechť přijme dfk ná$ pan
Křikač z Butte za pronesená slova
v domě smutku i na hřbitově pro
nesená Též pani Dvořáková za darování
květin na rakev
Taktéž dfk vzdáváme všem kte
ří doprovodili zesnulého k věčné
mu odpočinku
linymund a Anna Hampl
truchlící rodiče
August bratr
Lilie Stella sestry
Otto Johnson Svakr
Zastaveno
při
užívání
'Křeče1
'nastuzení
'bolení hlavy
OrariÉr me reguluje nervy ialudek a
játra Účinkuje rychle Jistě a idám Ni
kdy te nemine účinkem nikdy neuškodí
Úplný návod v každém baličku
Ví Henry S Mulllgan Chicago pige: Po
využiti práíku Or angel ne po dvou dnech
byla Jsem úplně zbavena křeči které mni
napadaly veice kruté Mám stále Orán
gelne pohotově kn předejití nastuzení
boleni hiavy a nervoanima vyčerpání
Na prodej ve víech lékárnách v 2Ao a
6O0 lahvičkách — Na ikoulku caile te po
obdrženi 2o tnátnky
Orancelne Cbemkal C Chlcw 111
A "H"l 1 1 1 1 M 1 f U h-i nu m
— NEJVĚTŠÍ—
MASNY KRÁM
na 6 a Plerce ulici
má krajan nái
FB EUNGLi
" NejvětSl český řeznický závod í
' ' ni Rast BtrS
Velké zásoby masa v?eho druhu 4
uzenek salám 6 Šunek a víe co do +
' ' Oboru Vllrtcaikfi Sáhá — Knnnfta +
I zde levněji a maso lepši Jak u ně- 1
m rujju jíněno'
1 m m 1 m 1 1 1 1 1 1 n n 1 n i
Mě Ř mlíia GbYĚeioé
sfly to Port Aio Teras
Lístky na prodej pouze dne 10
pros po dráze 0 & St L Ry
Pouze Jeden den Neopomeňte w-
ožftl této tak vhodné příležitosti
Lístky k dostání t úřadovně na
Farnam ul č1415 iPaxton Hotel
B'lkj aneb piíte na
Harry E Moores C P & T A
OMAHA NEB
udělila zlatou
medalii
S-WHaroer
kentneké
kořalce
Zla'é medalie dosta
la též v N Orleans
r 18?6 a na světové
i_
Tmíte hluchotou?
Kaldý drak acdoslřCBlvostt awb MaCfeOtT
Miimaovym vynálezem vrMátL Poom hlucho
amt nrjsoa vyléčitelní RaČCliv ajteb (fr taa
ikaaiiti Popito vál pHpad Prozkonmáal t
oznámeni výsledku zdarma Kaldf múz a doma
malými dtrtUml vyWitL Cár Dl'toa'S Atral
CBacS9 UStacAv CkkaronL
1%
t— Stl
%r# w
l I lllllllllll I II llllllll
J JtliM
Allon'8
t nyní jt st lat
I hasle
Lung
í £ja£u£fny Balsatii i
-A-
dobrý domácí lék
t měl by držen býti v každé rodině
Í Dobrá žena jedna v Jtcktm Mlth Z
praví: "Kdokoliv al ml postěžoval na A
Ínaatutenl neb kálel vždy odporučila
Jnm Allen't Lunu Balaam Pro mat al
Í udělal mnoho Jest přítelem katdéma )
trpícímu v krku neb pllolch m
" Lékárnlklerten vOakly ky„ pllele T
'' dámy tauinl soudí ie neul lepilbo lcao T
'' nad Allen't Lung Balaam proti zátkrtu T
' neb modrámu katil T
! ' Pamatojte la neobaahnje opium V Z
X jaaenouv iorm
Cena 25c 50c a $100 Z
lahe? k dostání Z
u lékárníků
iihimiiiiiiiiiiujiiii
presvědCltl kteréhokoliv pána neb dt i
„ mg te více dobra lidu a vice penis te 1
míle vydělatl začne-11 pracovati pro §
mne aal pro kobo Jiného s
Nejlepil i-ocettná věc a nejvděcnějlti
obchod ku vydělání poctivých peněi 1
Piíte poitovním lístkem o daiii po
drobnosti na: 1
T SOEL 627-581 W North Ave1
CHICAGO ILLINOIS
i
J KLEIN majitel
Tmnorttlfl a velkoobchodnici a dobron ko-
falkou vínem lihovinami atd pro účele do
mael 1 lékařská Mttxlm
Obchod lahvový a Jugevý specialitou
Objednávky poitou správně se vyhotovuji
llLiA vni uuutjutíi
623 severní 16 ul Umaba JNeb
ODBOČKA: _ _
sev záp r 2o a JN ul Boumaba
C H Brewor & Co
pohrobníci a pfijřovatelé koni
420-423 sev 25 ul Ho Omaha Neu
f-t aMamrnB Telefon CtsloO
W G SLOAfcE & CO
obchodníol t
iMoi Můk Met!
v íísle SOS BW 411 tev S6 ulloe
South Omaha
ajajam— Telefon 8"
Zboží te prodává dle libosti buď za hotov
neb na splátky 41tí
Hlavni stan pro
PASY
PODPĚRY
Elastické BRnčocHy
BATERIE
SYRINŽE
M řonioyé
ŽIDLE PRO
NEMOCNÉ
1188 & Míiih
Lékaftki potřeby a po
třeby pro nemocni
1408 Farnam ul
OMAHA SFB
Zdravé matky
Milo matek je tdrivo protoie
jejich povinnosti jsou tak vysi
lující Úzkosti těhotenství utr
pení porodu a opatrování dítek
le velkou KkouSkon pro každou
Senu Vsak má-11 Wlne of Cardul
v dosahu kaídá matka — kaidi
Zena t cemi— může splatit dluh
osobního adraví jel povinna je
avýra miHra Chcete míti pevni
tdřavi a viechny výhod v a potř
ienl? Wine of Cardul vám je dá
potil oje údy ženská a osvěžuje oslabt
nnn Ktnnnst Pm každnn alatmaS žen-
tkou jf tonejlepli lék ze vlech Žádej
te oa lettrniKt za tiw iney nineor
Oordul a nebtřtt nio Jiného za žádných
okolnosti
Hra lvi win uratn uormer Hlen:
"Kdyl Jsem poíala užívatl Wlne of
OaraaL totva Jsem pMla avěžntcL Za
dva tf dny potom Jsem nila pal mil a
sbírala Jahody Když se narodilo zaá
drah děcko trpěla Jatm bolen t! po
radní po Si hodin a vychovávala je po
moci láhve protože Jsem neměla agleV
Ka re nzivam n me nenem Mnown
trt tentokrát narodila te ml minul
mátlo holka a to ve dvou hodinách i
malfml Jen boleatml a znám bolnt
mléka Za toto valná alepienl tvého
zdraví děknjl Boha a Wlne of Cardul
O rada v Dřínadech let vyžádali
tvláátnl návod atite a udáním tymité
m&na: ThtLa- dleťAdvltory D
MnnL in
Uaooa-a itďlitatpi
CliIMtnnttmtv
XJHli! XJlllil
Tvrdé ahll mm tn na Já bych tf
pHI prodali vám nbil teď poóévtól
KiWilímv-'-'
L LETl 7Uf IKhD
Ofe
ÍTRU 5SE8lk
fmtttumtruumimu
Dptical Gooosf
Hm - "
aacwrari 1
0
J D