Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, January 03, 1901, Page 4, Image 4

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    ťÍ ijfci-— ří~
POKHOK "ZÁPADU
Pokrok Západu
řUBLISHED WEEKLY
ťubllibed by lokrok ťubliblng Co
609 JI Ho 13tb Bt— Tel 100H
dubscrlptlua by mail 1100 per year
Vychází každoa středu
Tjížt: TjMIsU Spsl Petráka
S0-SIIJtfall9 sl - Ttltfea I00S
Redaktor: - - R V Mlskovský
SMv&plavtaaé:
▼ mlli dodávkou do doma II
▼ BtoU dedivkou poitornf 1100
Po tou pro Spoje' Uty a Kanadu „Sl 00
Do Čech — (iio
Okláiky
uroDBf a roine odiukt uTerejnulem pooa
ta drobni 61
eni kdrf uei
n lanu
bujl-l palec tiUme 7 ceotft a tl
OSIUI obteelne Valkn
elkoMI nepře-
mi oBíateni blahopřáni dm rit a jiná (Iti-
tnarw
Meehť lu If proto pUloli objednárce tolik
aa li 00 IM Dílce u halda nvahlnlnf
panea jak válko oblafkn mitl el přete Ceny
ZeéV
llfcjr aeaes
JUM BJbetpefnUU kdrl se kousl na polti
éi nf letrovaDéni dopité aneb
-mnner uroer" a tfl nim M
oner
uktkoa buktwni )rmt
CkAO platiti -ebecketn" nabaok nechí lail
-aneuKa ju
o m cenin iee proto w louk nuiim Platí
banka aa kolekci aaek ať koupi aminku
taft) na Omahu Chlcaao neb New York Na
nliata drobnfek pente pUjmeme Ua I 1- a
ceniore koikt vieeMj ueiiK necnr jenu
Miwy poa jeaaoaucaoaaieou puue lak
Pokrok Západní
Oaaaha fleb
Omaha Neb 3 ledu 1901
E povšimnutí!
Laskavé čtenáře iádáme by krajany
srasedy npeMrnlU na list náš Kai4ý
aTt předplatitel obdrží romái od za-
ěátka zdarma Vydavatelstvo
Děti
CHUDASU MAJI PŘECE JEN
'VňAnnui rfA A3ítnt míl
wuuu r-"-
i netfiwsi se Dati ze je
níkdrk vůli výkupnému ukradne
' ťlKOS MLADÉHO CUDAHYHO V OmA
ze píispe'0 ku zdr2ent rala-
v ctarsicn klukn doma po
araku než všechny "klekání
" Iky'' dohromady
_ Korporace jsou prý bez srdce
To nezeje se platiti o dráze penn
sylvaASké kteráž novým rokem
do výslužby s plným platem dala
400 starých svých zaměstnanců
V ČíNÉ JEST PŘÍTOMNÉ PRAVIDELNÝ
poměr obchodní převrácen — vel
moci totiž podepsaly "notu" a
Čína musí platit kdežto jinak
musí zpravidla platit notu ten
kdo jí podepsal
O NOVÉHO PROROKA MÁME V SOU"
státí více Předseda národní or
ganísace v zájmu ženského práva
hlasovacího předpovídá totiž že
do konce tohoto dvacátého sto
letí žena na stolec presidentský
v zaseje i-
MlLlONAi CUDABY ZAPLATIL ZA
ukradeného synka svého výkupné
v obnosu 125000 oznámky vlak
jichž následkem toho jemu a zá
vode jeho v časopisech po celé
zemí se dostalo měly cenu nej
méně desateronásobnou
Pakliže Turecko zamýšlí spla
- títi veškeré dluhy své objednávka
mi nových lodí válečných tu záhy
bude prvou námořní velmocí svě
ta — pakliže totiž kontrahujfcí
firmy vystavené lodě dodají aniž
" okamžitého zaplacení poža-
V fJCTlCfl KOKORESNÍHO VÝBORU
kterýž zabýval se vyšetřováním v
zájmu předlohy proti falšování
potravin nalézá se též i položka
I384 za víno pivo doutníky atd
To nejspíše slavný výbor přesvěd
čit! se chtěl zda falšování í v
těchto oborech prováděno není '
Na Filipínách založena byla
nová politická strana To by si
měl Bryan pospíšiti a podporu
její sobě zajistiti : Má-li vůbec
kdy zvolen býti presidentem tu
soudě dle dosavadní zkušenosti
bude muset míti podporu nejméně
čtyř dalších stran než kolik jich
dosud za sebou mil
Německo protestuje prý proti
í torno aby Tureckem přednost
dána byla výplatě náhrady atneri-
ekýs : asisiosářftnj před výplatoa
účtů za dodaní Kruppem děla a
podobné "civilizační" pomůcky
Protest tento zajisté stane se sul
tánovi vítanou záminkou k dalším
vytáčkám a průtahům
KaHADSKE 15 RADY VYJEDNÁVAJÍ PRÝ
o umístění finské kolonie kteráž
jrry faned při založeni svém 5000
rodin čítati bode a kteráž prý
každoročně zesilována bude Toto
hromadné stěhování Finů nebylo
ty ničím divným vzhledám k pro-
Clsledování iakémož národnost
ta se strany ruské vlády vysazena
ryní jest
Jas obrovský pokrok učinila
' jí í " za právě uplynulé sto-
i V roca 1800 jsme měli vše-
Zj 5500000 obyvatelů
~ztfha a Anzlie mělv obvvatel-
i trflkríte tolik Španělsko
v tcíi mali£kd Portn-
' ii tla c do počta obyva-
i VTrsfiiIo- Zipadně od
I :ií pnstina a
'" Vr "llz fson
V NCmecku rrtiujf si n vzmá
bání se ttuitů jež malé závody
průmyslové s pole soutěže vytla
čujl a podobné zprávy dochdzf i 1
jiných zemí evropských Vsdor
těmto zprávám demokratické listy
zajisté že nepřestánou dovozovali
že trusty jsou přímým následkem
ochranného cla a nepřestanou
předpisovat! svobodný obchod co
jedinký lék proti týmž
Zloděj kterýž v Nkbkascz k
kradné koně neb krávu může'
poslán býti do káznice až aadoou
10 let ten však kdo ukradne
dítě více jak 10 roků staré a ca
bránice státu je neodvede vůbec
ani do káznice poslán býti nemů
že a nejvysším trestem jest poku
ta 1 5 00 Patrně ceněn jest v
Nebrasce dobytek více než dě
cka byť by i o jedináčka při tom
se jednalo
Ti kdož tvrdili 2z blahobyt
v poslední době v zemi nafií pa
nující jest pouhou jen částí bla
hobytu všeobecného ve ' všech
zemích panujícího měli by bedlí
vě prozkoumat! cizozemské zprá
vy tržní a obchodní Shledali
by že zatím co ve Spoj Státech
blabobytpanuje a každé téměř
odvětví průmyslu v rozkvětu se
nalézá v Anglii obchod klesá
průmysl stísněn jest a v Německu
že v odboru průmyslovém nastal
úplný téměř klid an nových ob
jednávek se nedostává
Kongres nepřijme ani jedinkého
zákona pro nové naše državy do
kud nejvyšŠíra soudem rozhodnu-
to nebude o stanovisku jakéhož
državy tyto vůči Spojeným Stá
tom zaujímají Rozhodnutí toto
jest pouze jen patřičným neboť
není možno zpracování jakých
koliv zákonů dokud se neví ja
káho stanoviska nei vyšší soud
náš v otázce té zaujme Snadno
by se státi mohlo že zákony ony
byly by v přímém odporu s roz
hodnutím soudním a v tom přípa
dě byla by veškerá práce ta na
darmo Přes Cařihrad dochází zprávy o
pětném vraždění křesťanů aniž
kteroukoliv z velmocí evrop-
kých čehokoliv v zájmu jich pod
niknuto bylo Jest jisto že v
posledních letech povražděno v
Turecku daleko více křesťanů
než v Cíně — velmoci evropské
nehnou tu však ani prstem Jeť
každá téměř z velmocí u větší neb
menší míře věřitelem Turecka a
bojí se že pádem "říše" té náro
její poškozeny a vyhlídky na
vyrovnání týchž zkaleny by byly
proto raději násilnosti tyto trpí
na věcnou hanbu civilizace
Úkosém litého synka milioná-
ře Cudahybo v Omaze obrácena
byla veřejná pozornost na rodinu
kteréž y několika málo letech po
dařilo se vyiinouti z řad dělni
ckých do řady milionářů Před
nemnona teste lety pracoval v
závodě Plankintonově v Milwau-
icee statný ircan jmenoval se
Cudaby a měl čtyry syny Micha
la Jana Patricka a Edwarda
Dnes representují tito čtyři syno
j£ iho úhrnný kapitál $15000-
000 zaměstnávajioGC? !idí vla8t'
ní jatky á nakládárny v Omaze
Mil%aukee Sioux City Louis
ville Nashville Wicbita a Los
Angeles mají sta a sta železnič
ních vozů a vlastní lány petrole
jových pozemků na pobřeží paci
fickém — Kde jinde než ve
Spojených Státech bylo by po
dobné vyšinutí se možným?
Ze státního ssémo
Dvacátý sedmý státní sněm
nebrasský zahájil v souhlase s
ustanovením ústavy státní zase
dání své v úterý o polednách a
jak obyčejem obmezil práci svou
výhradně jen na provedeni orga
nizace Práce ta v obou sněmov
nách mnoho Času ' nevyžádala
neboť vykonáno pouze to na
čem republikánská většina v kau
kusu svém předchozího večera
odbývaném se byla nanesla -
V senátu zahájeno zasedání pře
sně o 13 hodině místo-guverné-rem
Gilbertem a po obvyklé mo
dlitbě přednesené rev Cressma
nem z Crete jmenován tříčlenný
výbor na listiny pověřující kterýž
po přestávce desetiminutové ohlá
sil že všichni přítomní dle před
ložených listin k zasednutí opráv
nění jsou s výjimkou senátorů
Lymsna Campbella Crounse a
Trompena jichž pověřující listi
ny dosud nedošly Na návrh
bylo jim zasednutí prozatímně
pvvoleno Po složení přísahy
ůřadaí do rukou nejvyššího soud
ce státního Norvala a po přijetí
jednacího pořádku z roka 1899
přikročeno k organisaci a násle
dovní prohlášení zvolenými:
Předsedou prozatímním C F
Sioele z Jefferson tajemníkem J
C F McKesson z Lincoln příru
čím tajemníkem A R Keim z
Falla City kvestorem Clark Ro
binson g Fairmoat strážcem dveří
coL Patrick z Washington Ca
tprávcem iatay HBeabe m Stan
t3B kaplanem řev C C Cresa-tr-j
t Crata ' _
r pvísi Tíitn 1- :
1 r~!ilil virt3 gzlzzrj
Kuvernéru oroámil že senát
přijetí poselství jeho jest připra
ven zasedání na středu odročeno
Ve sněmovně zahájeno jednání
tajemníkem státním Porterem
po předoešení obvyklé modlitby
rev Martinem z Palmyra Čtena
jména zvolených poslanců Pří
tomni byli všichni až na Alex
Baaiiera ze Sauoders Co
Prozatímním předsedou zvolen
R W Laflin z Gage Co proti
němuž populisty John C Sprecher
z Colfax Co postaven byl a sice
zvolen týž 53 proti 46 hlasům
Prozatímním tajemníkem zvolen
John Wall z Dawson Co
Po schválení zprávy výboru na
listiny pověřující a po složení pří
sahy Afadní přikročeno k volbě
předsedy a sice zvolen jak v kau
kusu usneseno Wm G Sears z
Burt Co kterýž navržeq byl Mc
Canthym z Dixon Co kterýž až
do pondělí nejblavnějšfm protiv
nikom téhož pro hodnost onu byl
Tajemníkem zvolen John Wall z
Dawson prvým příručím jeho A
D Cilmore z Autburn druhým C
H Barnard z Table Rock třetím
C E Sandall z York čtvrtým J
S Wetherell z Harlan kvestorem
A Wilaey z Froutier kaplanem
J H Presson z Milford strážcem
dveří F Miller a pošt mistrem E
D Preston z Milíord
nasedáni odročeno ve 3:45 na
středu dopoledne
Německo požaduje náhrada
Německým velevyslancem vtě
leny minulého týdne v odboru
státním požadavky německých
poddaných za škody spúsobené na
rvu oe na majetku jejich nejen v
době války španělsko-americké
ale i v době kubánského povstání
kteréž ku válce této vedlo Vládou
naší sice popřena veškera zodpo
vědnost za Škody tyto vyrozumívá
se však že následkem popření
zodpovědnosti nároků těch zane
cháno nebude nýbrž že pouze jen
s nimi se počká až Kuba samo
statnosti úplné nabude kdy před
loženy pak budou přímo vládě
kubánské k vyřížení Vlády jiné
čekají prý podobně 8 nároky pří
slušníků svých a celkem páČiti prý
se budou nároky podobné do mi
lionů
Předložení nároků těchto jest
věcí daleko důležitější než na
pohled prý se zdá neboť byť by
nyní Spojené Státy veškerou
zodpovědnost za ně upíraly může
přijití čas kdy vláda naše bude
muset činně zasáhnouti do řešení
Otázky té a čas ten nadejde až
nároky ony vládě kubánské před
ložený budou Jistým jest Že ani
Německo ani vlády jiné nebudou s
nároky svým! odkládati a že na
vyrovnání jich naléhat! budou
jakmile Kuba samostatnosti úplné
dosáhne a tu budeQpovinností a v
zájmu vlády naší by hleděno bylo
k tomu aby Kubě dostalo se vyří
zeni čestného a spravedlivého
Proto také nemůže se nyní tvrditi
že vládě naší ničeho do nároků
těch není a že státním odborem
žádná pozornost jim věnována
býti nemusí
Nový ústupek Číny
' Nejnovější rozkaž vlády čínské
jímž otevírán jest obchodu světo
vému nový přístav na Yangtse
Kingu jest nejenom velice důle
žitým se stanoviska obchodního
ale zároveň i naznačuje volnost
Číny vybověti požadavkům vel
mocí a že nové důležité ústupky
obchodu světovému učiněay bu
dou Tímto novým přístavem
otevřena bude obchodu světovému
jedna z nejúrodnějších nejboha
tějšícb a nejlidnatějších částí Čí
ny tak že když podnikavost
cizozemská vládou čínskou chrá
něna tam bude zajisté kapitál
měrou nemalou ku zvelebení kraje
toho přispěje čímž zíroveB pak i
mír a pokoj v Číně měrou větší
zajišťován bode
Jednou z podmínek obsažených
ve společné notě velmocí za kte
rýchž okkupace Číny skončena
býti má jest učinění rozsáhlých
ústupků obchodu světovému ji
miž by vzájemné styky obchodní
usnadněny byly Není nejmenší
pochyby o tom že ústupků těchto
velmocí lehce dosáhnou Již nyní
oprávněny jsou na základě smlou
vy japonsko-čínské k týmž výsa
dám jimž obchod japonský se
těší a možným jest že výhodjr
tyto rozšířeny ještě budou dalšími
ústupky jimiž umožněno bude
zakládáni v Číně kapitálem cizím
závodů průmyslových stavba
dráh a úplná volnost rozpínavosti
obchodní ve vnitrozemí čínském
Jelikož pak ústupky tyto stanove
ny budou vyjednáváním společ
ným jisto jest že týchž výhod
jichž dostane se vládě jedné do
stane se vládám všem tímž pro
vedena bude zásada za kterouž
veškeré jednání Spojených Států
od samého počátku zápletky Cín
ské se neslo
Ke tak snadno dá se provéstí
požadavek svterých velmocí za
mczzzizzú ttZUmkb a
Čínské Systémy tyto v činnoiti
jsou již po tisíceletl a proto ne
bude jen tak suadným úplný jich
převrat mimo Čehcž otázkou
ještě jest zda tím nová nespoko
jenost a nepokoje vyvolány
nebyly Zavádění oprav se smě
ru tomto dít! by se muselo do
zvolně neboť lid jakým ČiHané
jaou novému zařízení najednou
přiučen nikdy býti nemůže
stým dosud pouze jest že prove
deny býti musí radikální opravy
v systému dameném a v oboru
hospodářském byť by to i několik
roků vyžadovali mělo neboť
opravy tyto nezbytnými jsou má
li Čína obchodu světovému ote
vřena býi Jest to nezvratným
rozhodnutím všech zúčastněných
velmoci a ničeho nesmí státi
cestě provedení rozhodnutí ono-
ho Jak V výše uvedeného ros
kazu vysvítádoznávána jest spra
vedlnost rozhodnutí onoho vládou
Čínskou a proto také právem oče
kávat! se může že každý jen po
někud ospravedlnitelný - požada
ves veimoci v onieau tom unou
splněn bode a vláda naše zajisté
I 4 # JL
Ze dovede se již postarat! o to
aby při tom obchodních zájmů
spojených Států opomenuto ne
bylo
ZE STÁTU NEBRASKA
f
HHHMIIflflMIflfím
To
— v cukrovaru v Ames prsco
vati se bude až do 15 ledna
V Lincoln odbýván koncem
týdne sjezd státní učitelské jedno
ty Předsedou svazku zvolen N
Conn z Wayne
— Ve Fremont poražena v pá
tek 5 proti a hlasům ordinance
kterouž armádě spisy pochodová
ní ulicemi zakázáno býti mělo
— Popokratická správa státní
káznice zanechala nastávající nové
správě schodek téměř $ 18 000 ob
nášející o jehož vyrovnání sněm
požádán bude
— Ve Wahoo odkázán byl
krajskému soudu pod zárukou
íiooo Dr J„B Guttery z Valpa
raiso obžalovaný ze souložení s
osobou nedospělou
— V Columbus raněn byl mrtvi
cí Wm Burke jeden z nejstar-
ších strojvedoucích na U P drá
ze a sice stalo se tak právě když
holičem holen byl
— Wilberský pivovar vlastně-
ý p Fr Hájkem prodán byl
min týdne U L Castorovi se
vším zařízením a příslušenstvím
za #13000 1 I'
" — U Ames údáía se v úterý ve
čer srážka páru splašených koní s
rychlovlakem U P dráhy při
čemž oba koně usmrceni a povoz
rozbit Šťastnou náhodou nena
lézal se nikdo ve voze-
— Ve Wymore vzBal se min
týdne při oslavě vánoc v kostele
methodistickém šat na pletím
Floyd Higbovi oblečeném za Mi
kuláše a než hořící šat s něho
strhán týž značně na rukou a
obličeji popálen j
— U Crete postřelil se min
týdne na honu nešťastnou náho
dou Ed Farley Sklouznul totiž
a při pádu puška spustila a rána
do pravé noby a strany jej za
sáhla Na štěstí poranění není
těžkým ' ' -
— Z Lincoln se oznamuje že
populističtí členové sněmu státní
ho hodlají pří hlasování o senáto
ra spolkového odevzdati kompli
mentární hlas Bryanovi a guver
néru Pointerovi -
— V Merna zastřelil ' se ve
čtvrtek nešťastnou náhodou I7le
tý Perry Stoufer Týž bral do
rukou ručnici' počínal si však při
tom tak neopatrně že rána vyšla
al do podbřiší jej zasáhla Smrt
byla téměř okamžitou
— V Plattsmouth zatčen byl v
pondělí muž udavší jméno své co
P Pudnet na podezření že vla
stně jest Stegemanem kterýž v
sobotu večer v So Omaze krajaaa
Malýho v hostinci Doležalově
smrtelně postřelil
— V Plattsmouth spáchal v
pondělí ve vězení okresním samo
vraždu oběšením 4oletý Charles
Frish x Omahy kdež manželku a
6 malých dítek zanechal Ve vě
zení nalézal se pouze proto an
na ulici bez centu nalezen byl a
kdepřespati neměL
— Z Lincoln oznámeno v pon
dělí že Hjalmar Edgrenovi pro
fesoru románských jazyků na stát
ní universitě nabídauta byla sto
lice jazyka německého na univer
sitě švédské kteroužto nabídku
prý také již přijal S universitou
nebrasskpu spojen byl Edgren po
minulých 35 roků
— V Crete vloupali se ve stře
du v noci neznámí lupiči do řez
nického obchodu T M Marka a
vypáčili pokladnu v níž as #50
se nalézalo Lupiči patrni byli
v řemesle svém nováčky neboť z
vypálené pokladny uzmtsli pouze
#ao ostatek pak t?iUi£i '
V Danrkl rzírí krrpiia -
zranění minulé soboty Vil pře
jlžděnl tratě vrazil do povozu vlak
- - Í I 11! b M
a ounouu jej na 20 stop pri cem
paní Ilejsková povážlivě zraněn
byla Pí Hrjtková nepovšimnula
si přijíždějícího vlaku a jak se
udává strojveda výstražného sne
mění nedal
— T H Miller předseda
Crete State banky nabídnul městu
Crete 1 10 000 k postavení veřejné
knihovny s tou jedinkou podmiň
kou Ze město opatří k účeli tomu
pozemek jehožto poloha by dár
cem schválena byla Městská
rada má nabídku tuto v úvaze
nejpíše že přijata bude
— Z Níobrary se oznamuje že
klub tamních obchodníků zabývá
se myšlénkou na postavení dráhy
kteráž by ze Siouz City přes Ni
obraru do Lyncb Boyd Co
veoia xez pomýlil se na vy-
užitkování vodní sfly řeky Niobra
ry kteráž tam velice prudký
tok má
— Pan Fr Zajíček z Minneso
ty nám poslal předplatné a neudal
svoji poltu nechť laskavě tak
učiní bychom jej zanésti mohli
— V Lincoln poraněn v úterý
večer min týdne smrtelně vlakem
Missoun Pacific dráhy John Riley
Týž přejížděl se synem křižovatku
na sev 14 ul když tu povoz
jeho vlakem zasažen a on do
vzdálenosti téměř 300 stop vle
čen Syn jeho zachránil se před
vážným úrazem včasným skokem
— ve čtvrtek dne 24 prosince
odbývána byl debata v Lincoln o
tom ' měl-li by se spolkový sená
tor voliti přímým hlasováním lidu
Po delší debatě a projevení rů
zných náhledů soudcové přiřkli
prvé místo co se týče debaty panu
Josefu Tůmovi z Crete kterýž
byl pro volení senátora přímo li
dem ale dali za pravdu straně
druhé která nesouhlasila s přímou
volbou senátorů lidem
— V Lincoln spůsóbil v pátek
noci v hotelu Lindell značnou
sensaci šermířský mistr Lyth Ed
Maitland as před měsícem se tam
z Chicaga přistěhovavší Kolem
půlnoci vběhnul s dvěma rapíry v
ruce do rotundy kdež útočiti po
čal na každého kdož do cesty mu
přišel Než přemožen a zbraně
mu vyrvány poranil dosti těžce
na hlavě policistu kterýž k za
tčení jeho přivolán byl
— - Ve Winside vypuknul v pá
tek z rána požár v řeznickém ob
chodě na Main ul a než plamenv
utlumeny budova 1 s obsahem
zničena a škoda #1500 spůsobena
Sousední obchod s hospodářský
mi strou poškozen v obnosu
1300 a jiný obchod v obnosu as
100 Při hašeni přeříznuta Geo
Meilkeu kusem skla tepna na
pravé ruce a poranění jeho pro-
iášeno smrtelným
Nově ' zvolený pokladník
státní Wm Stuefer z West
Point musel si vyzvednouti záru-
svou v obnosu #1500000 u
společnosti zárukové za kterouž
musí ročně platiti #3000 tak že
bude prvým pokladníkem státním
kterýž bude míti to potěšení slou-
iti státu nejenom zdarma ale
ještě #500 ročně aa to doplácet!
bude Obnášíť služné jeho pouze
#1500 ročně Není nejmenší po
hyby o tom že jednou z prvých
předloh v sněmu podaných bude
ona kterouž ustanovováno bude
by výlohy záruky státní poklad
nou neseny byly
Příhoda z rslvestouké povodil
Úřadovna výběrčiho cla přístav
Galvestonu 37 října 1900 Dr
Peter Fahrney Chicago I1L Ct
pane: Ucenuji vaše laskavá slova
týkající ne truchlivého neštěstí jež
na naše město dolehlo Jsem
šťasten že mohu říci že jsem
všecky své miláčky zachránil však
ovšem utrpěl jsem těžkou peněžní
ztrátu jako každý jiný
Mnohé dojemné výjevy odehrály
se během katastrofy dne 8 září
Otevřel jsem dvéře celnice uprchlí
kům už ve 13:30 onoho památné
ho dne Když jsem opouštěl do
mov ve 3:30 odp velká budova
byla plna vody- Mezi množstvím
lidu kteří nezachránili njčeho
kromě svých životů zpozoroval
jsem starý párek — starý muž nesl
dvě láhve vašeho Hoboka Neznal
jsem staré manžely a odešli z bu
dovy dříve než jsem mohl jména
jejich zvědětí ale opatrovali svůj
lék který snad byl to jediné
cenné co jim zůstalo
Děkuje vám za vaši laskavost
zůstávám váš upřímný A ] Ro-
seothair
DoWnUricitíí!
Ctěným příznivcům našeho listu
re Wilber a okolí dovolujeme si
oznámili že pan los - Langer z
ochoty převzal jednatelství v mě
stě a okolí a je ochoten přijlmati
předplatné a vyřizovali záležitosti
naše zároveň s psnem j Mslatem
Ci iit3 n!m Li J
zvládni druh českých volatých
holuba černé a červené
FZteaa Vit Zttim
&níiiíwwwijniriiřw
i Znamení přírody
jra
i Dra petra fiobofccyl
odstraňuje příčiny a
K eottáaln mlataieh ied
natelo aeb pflmo od
—a— 1 rtrTrrTTniTiTiiiiiisisssssssssasisiimiiiimiiiiiiiiiiiiniisiiiiMissisiii
ROZHOVORY TJ BÁRU :
St$ij$a: : yv f(
V tom dvacátém století
' jak to asi poletí?
Hlavní věc je to se "vajs"
bychom měli vždy "monajs"
k tomu stálé zdravíčko
jako malvaz pivičko
a jiných dobrých věcí víc
to přeje Vám Sazima strýci
P a a tt
iua:~-i Koukneme Se na na
šeho kmotra) Ze jsme ho tak
dlouho v naší společnosti neviděli
najednou chce to vynahradit no
voročním veršovaným přáním
rtlný: — Na zdar strýče v tom
dvacátém století ať se nám vše
cko splní co jste nám zde vynšo-
vall
Satima:— Na zdar kamarádi
To je právě moje vroucí touha
aby se to všecko splnilo ale nejen
vám nýbrž všem čtenářům Pokro
ku těm nynějším i příštím jež
doufám Že se budou množit jako
písek v moři
Vorel: — A kde pak jste vlastně
kmotře byl celý ten čas?
Sazima: — Inu to víte rolník
teď má plné ruce práce A člověk
toho pěkného počasí a pak těch
pěkných cen kteié za toho našeho
tatíka McKinleyho máme musí
využitkovat Ale když přišel ten
nový rok a s ním to dvacáté sto
letí tu jsem sipomyslelteďjezas
čas otevřit ta naše pravidelná
každotýdní sezení v Pokroku
tak zde jsem opět na svém starém
místě k přátelskému hovoru i fajtu
povždy hotov
Kotal: — No s tím fajtem budeš
muset kmotře počkat až se zase
přiblíží politika
Satima: — Brachu ta politika to
je jen malá část toho životního
íajtu který podniká většina lidí
od kolébky až do hrobu Život
kamarádi není nic jiného nežli
neustálý boj v nynějších společen
ských poměrech Mezi jednotlivci
je to boj o ten denní chléb a ten
všemohoucí dollar boj sice ne
krvavý ale přece často k smutným
koncům vedoucí a mezi národy je
to boj krvavý jehož podklad však
je stejný jako u jednotlivců totiž
sobectví
Vorel: — Strýc má pravdu! To
je zdroj z kterého vychází nespo
kojenost a neštěstí nejen u jednot
livců ale celých tříd lidstva
Satima:—' Kdyby se nalezl ně
kdo kdo by dovedl sobectví vy
mýtit ze srdce člověka ten by si
získal o lidstvo větší zásluhu nežli
všichni vynálezci devatenáctého
století Jak mnoho běd a neštěstí
vzalo původ svůj v sobectví jed
notlivců i národů I Leč co plátno:
Sobectví co kletbu lidstvo vleče
stále my trpěli jfm a budem trpět
dále!
Liská:— Snad v dvacátém století
i v tomto ohledu stane se v lid
stvu náprava a sobectví — jestli
stále pokračující vzdělaností ne
vymizí — ta aspoS se zmírní
Satima:"— Nebylo vzdělanějších
národů nežli staří Řekové a Říma
né a přec blízá sobectví stala se
tam tak vládnoucím činitelem tak
jako je dnes mezi námi po několi-
katisíci letech V tomto ohledu
lidstvo nepokročilo ani v nejmen-
ším Hleďte ku př k čemu svedlo
sobectví brabivou Anglii
l„i I
a_t f
Chcete-li vína přírodní idravd
UkaH oáforufovand Žádejte o vlna
KORBELOVÁ Ta dodají Vám tily
iknti km ýréei 'a veselé mysli Nenechte
se uspokojili lecjakými padělky!
F KCSXEL A EřCS
t4~M W IKk St CUeafa I1L
"l
o
vyrážka slaný vřed liitje boole 3
toky atd Všecky taacl
ne£!fitdtf krev
tvoří covou zdravou krev
Dr Poter FihrMy!c5a4ei
utkala se v zápsse s malým rolni
ckým národem Boerúv jen proto
aby mohla'' sé zmocnit! démanto
vých ložisek a zlatých dolft v jich
republikách se objevivších - Ona
snaží se Boery pokořit a když
vidí že tito raději volí smrt nežli
anglické jbo tu véde s nimi válku
do úplného vyhlazení
Pilný— Ale zdá se že trest
který přichází v zápětí zlého Činu
počíná stíhsti již Johna Bulla neb
gen Kitchener na jehož vojsko
sypou se v posledních týdnech
Bouři jako vosy zoufale volá o
pomoc do Anglie a žádá nové po
sily Kotal— Kdo by to byl řekl Že
v těch jiho-afrických sedlácích je
tolik odvahy a zmužilosti že ne
jen pustili se v zápas s obrem ale
tohoto jiz tak řádně pocuchali že
mu z toho přichází na nic
Satima:— Kamaráde z rolníků
dčlnlkůzápasí-li za svou rodnou
zem stávali se neořekonatelní
hrdinové Toho máme příklady v
české náší historii a v historii
nové naší vlasti
Vorel— -Nejvíc dává Bulíkovi
pro rozum ten znamenitý chlapík
De WetKdyž už každý po vzdání
se gen Lronjeno a po obsazení
hlavních měst obou republik oče
kával že Boeři se vzdají na mi
lost a nemilost tu vyskytne se s
malým hloučkem a zasadí tako
vých několik ran Angličanům že
účinky jejich cítí i ta stará babka
Viktorie která prý nad každým
výpraskem vojska svého pláče
Satima:— To v posledních ně
kolika týdnech z pláče ani nevy
chází poněvadž jsou Angličané
všude biti jako žito A ta stará
liška Salisbury v těch výprascích
vidí zlé znamení pro budoucnost
Anglie a také v poslední své řeči
se s tímto svým přesvědčením ne
tajil Leč za tuto svoji upřímnost
dostal co proto Angličané zúmysl-'
ně uzavírají oči před tím co bu
doucnost jim přináší ve' svém
klínu leč tím průběh událostí ne
zastaví a dvacáté století stane se
hrobem anglické světové moci a
Slávy - ' -
Pilný:— A kromě Buiíka bych
to také přál z té duše německému
mluvkovi Vilémovi který vlastně
se svými feudálními středověkými
názory ani do naší doby nepatří
Satima: — I na něj dojde ' řada
jako snad na všecky (ty potentáty
a despoty již žijí a tyjí z dobro
myslnosti a ze slabosti evropských
národůJestli ne my tak naše děti
dočkají se toho že dosud v pou
tech sluhů vězící národové se
vzchopí a řeknou: Až potud a ne
dáli A trůny se budou kácet jakb
domky z karet a svoboba bude
jedinou panovnicí která sedět
bude na trůně světa a celé lidstvo
pod jejím žezlem půjde k dalším
cílům směřujícím k štěstí a spo
kojenosti nás všech 1
a vteetUleho TftMku tam
tajeme kai4makdo ureTet
m jednatelství nmiirfa ráma
pndnMaeo krajin nébolen
akch vlaat neckfcb a pod
obrat OAMLBBBJIAN
PSbPasLiLss - llSti
Zlatá m&teůft
Ittenf rychlá íleraled-
l'lle and k latnlae Co re a
lecoe aan Kea uroae
knltka Mile aa adar-
Ur Kea Co
Mlnneapolla Mino Sm
Jw-í
&
J