Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, January 03, 1901, Page 2, Image 2

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Foicmic NÁPADU
Velmi zajímavé ukázky ípatnýcb
vyko a hHioých pudů u zvířat
chceme tuto předvést! čtenářům
Alkoholismus! nímž marně bojují
nejmocněji! státy světa hrozí pod
kopali zdraví dobré mravy xvíf tj
jichž pověsť až dosud byla na
mnoze panensky neposkvrněni — í
i bude záhodso obxitit starastlivjf
zřetel společnosti ii na toto nalé
havé nebezpečí i
Anglický badatel Walsh nás
poučuje že většina wyiiích zvířat
opice sloni medvědi koně psi
mají instinktivní váiati pro kvle
ti Ultiny alka&olúúcU trpí fcko
nanífnl nAnflin 11 Mu tv4-Vt
I — - - - r
rtirr ri w 4-t4stV We vlral avauby závora u
i: "T ? ™"TPH Htklepaaoddával m
'O Crlati mlám vťma]nn
vik ferfto aefaowjf
u bh dm dny--jem Je víao za-f
enjwlHfí]Sím A úiinpějším
Šichni ředitelé zvfJíincQa opa
trovníci v zooloeickýc zahradách
vědí že sloai Číhají na jpiíležitost
opiti se jsou chytří sloni Jiteří
simulují nemoc aby vylákali ma
svých opatrovnících porci whisky
Medvědi a opice prý pájí piv
taho bnrSácí a ifian vSphn vlionn! '
j aby si zjednali kořalku ZJ45ťfl
opice se dovede zpit až padne—-'
ATétO jejich vlastnosti využívají k
jejich záhubě některé kmeny afri
ckých divochů umístí na kraji
jlisa soudek piva sebo kořalky
opice přiběhnou ochutnají a už
neustávají až se spijí do stavu
" ue nerozeznávají negra od opice
Přijde chytrý černoch vezme ubo
hou ppici za ruku a odvádí ji zpitá
opice podá ruku druhé ta třetí a
takejpodaří odvésti několik jich
najednou do zajetí V zajetí dávají
Jim negři ještě pivo ale stále v
menších dávkách a tak navykají
je zajeti
Podle Valsbe se oddává většina
koní v Novém Yorku opilství —
Zvláště koně sládkův a hoslin-
skýcb jsou prý skoro vesměs vy-
Biovnf alkobolisté Krmeni mlá
tem stávají se vášnivými milovní
ky piva donucují své pány "aby
jim piva dávali tloustnou otylostí
pijáka a smutně končí v delirium
třemen s Walsh vypráví o koni
který neminul jedné hospody aby
se nezastavil ať po dobrém nebo
zlém Jsou mezi koni opilci ko
mičtí kteří jsou obveselením va
gabundů v putykách je obzvláště
vítanou zábavou povalovačům v
putyiMpíjeti koně ''pod obraz
kofiský"
Rovněž paponlVům tni ne
bezpečí degenerace pou ? ™
VTf ▼ewlé joviálnf tak že
io ' V y ivi - -
' T — uo pro zaoavu
zvláště služebný personál v nepří
tomnosti pánů nachází zalíbení v
tomto stavu v němž prý papoušek
▼ypadá náramně směšně i nehezky
zároveň což není nic divného
uvážíme-li _ že ani nebožtík Noe
nevypadal v podobném stavu příliš
vážně
Že je krkavec náchylen k opil
ství ani nás nepřekvapí spíše je
divné že i paní sova si v této ne
řesti libuje špaček pije pivo ač
kůB nohama se všech sil kopal do
sudu nejbhžšlho s vínem Marně
se všichni pokoušeli zvednout!
opilce na nohy teprve přivolaní
hasiči vytáhlt zvíře pohoršení dá
vající do konírny přivolaný zvěro
lékař rozpoznal prudkou opici
počasný alkoholismus Vináraíku
se rozbřesklo ' Vzpomněl si že
před několika měsíci Pompon (tak
e jmenoval koník) byl jaksi usláb
ného ve
oálnější
hvejako
koním
očáckem
jy i aai mu ovsa nara
víně kočí uznal za
dávati mu rovaěwíno
dávají trenéři -závo-
šampaňského 'T
_ 1 Ě M
aaazy inreiugentatbo ťompoaa —
Uvědomiv si doéarotu a svůdcost
viaaa rovněž kat jest schováno
SOCI
t:
j s
fienii Bá til sobi k fůstlf a! spa
áavi a bidélka i něžný káňafek
nepohrdne -dbuSkeni jen co mu
přijde k chuti v
Pea mí pověsť pošramocenu
Jsott druhy bezúhonné ale je mezi
nimv mnoho chasy beze studu jež
se vpíjí do nepaměti Ba i mravný
ježek který celý ideo aby pama
toval na svoj výborný žaludek se
dá svésti I ulízané kočičky potají
pijí — a nikdo by to do nich neřekl
— jako mnohdy ne do jejich slič
ných majitelek
A tak se Šíři nešťastné břemeno
po celé říši živočišné od králů
tvorstva přes slony až k mlčelivým
a povážným rybám Ba Walsh
vypravuje už fuze americkou hi
tnrkn a rvhX v iednom malém
městečku Pennsylvanie — - zvané
Starý Tom která se loni zabila
nárazem na kámen v záchvatu
deliria tremens
Zajímavá historka stala se v
záM 1898 v Paříži Jednoho rána
bylí zavoláni hasiči na boulevard
de la Villette aby pomohli vytáh
nout! koně ze sklepa jednoho vi
nárníaa Vinárník tento pozoroval
po delší doba před tím že- mu
navštěvují sklep zloději jež ne
mokl polapit nejdivnější při tom
bylo že zloději nikdy ničeho ne
odaáSeli nýbrž vždy jen hromada
r Zlých likérft a vln mu vypili —
li-lixíl láhve a uraženými hrdly
f :!!al 01 bok a vyprázdněné
( V tCl době zdál se býti
I _1 viiirnuv který měl stáj
! dkrem poněknd nemocný
' íÍTtzZ: Bc!iy mn podkleaáva-
f " li o" ta i padal bez vU
J "_a z rlaa 04 hodml
' £ koefreya byl
_ '~ t'"'W ji
sklepa a oddával m tajnému Uí-
ho N neštěstí flbral osudné
nocLaityl imflagraati přistižen
Ještě jednu histarku neméoé
cajtoavu: V prosinov 1898 v Pa-!
líži Jakýsi JLouis R mělnád
bcrnéhaangorského kocoura jejž
zIjoiiovaLa na něhož syl pyšný
P!)d nějakou dobou Biem ark —
taknazval -{ R svůj poklad —
měl nápad okusili se stttlu svého
pána z láhve jcurau 'I shledal že
by ta dobEé &ylo I ochutnával
ěastě ji jl jednou přilákán ca své
t_ a #_
poiuice ao jouseanino kraaau cu
krářského pochutnal ai cvým
chlupatým jazýčkem nesmírstě na
řadě donů které tak chutnajUaa
šint dámám protěže mají dqcti
velité procento nápeje který se v
slušaé dáouké společnosti nevy-
lovj Ubohý labužiik byl však
polapen a ztrestán neúprosným
cukrářem tak že dodses na to
pamatuje měl# jednu nohu přera
ženu Bismark se svého výboje
nevzdával a piovozoval heslo
suum cuique podle svého veliké
ho vzoru Když cukrář panu R
pohrozil že mu kocoura zabije
dával mu p R aby jej udržel
doma každé ráno skleničku rumu
pro obveselení mysle Kocour se
stal předmětem obliby všech děl
niků p R Dávali mu v nepřítom
nosti pánově nejen rumu nýbrž i
absinthu koňaků chenreusy a j
A tak se stal z milého Bismarka
notorický opilec Vrávoravě cho
díl po stavení byl předmětem zá
bavy a s nebezpečím života se po
tácel po žlabech Než po jisté
době se počal měniti Až dotud
měl vždy opičku veselou nyní se
však stával samotářský nevrlý
ba i škrabal a kousal — Když se
jednou v nepříčetném stavu obořil
na svého pána a prokousl mu
nové kalkoty tu ubohý pan R
polekav se ie snad se Bismark
vztekl zavolal strážce bezpečnosti
ulice který neohroženě mourka
šavu 'ozsekl Íako 0 výttaostech
""é odvykyl
Tam veadn Šp - 'ktem
Alkoholisace zvířat jesr
určitým které se nedá popířatí —
Ba ozval se již hlas volající aby
se spolky proti týrání zvířat spo
jily s ligami antialkoholistickými
aby zabránily nebezpečí bezpro
střednímu! které zvířata ohrožuje
Něboť nejen že zvířata mají přiro
zenou náklonnost k opilství ' ale
nad to styky se špatnými lidmi a
s civilisacf vyvinují u nich vášeň
do takového stupně že za ne-
:4aI tn talř ňí& mi
diouno puj— t : -
hrne věštiti den kd od ryby a2
do anthropoií opice všechny
druhy zvířat budou přivedeny na
stav zvrhlosti jaké příklad nám
dnes bohudíky poskytuje jenom
pokolení lidské
každé příležitosti a to tím více
poněvač jí Schwab nikdy žádné
úplatky nedával jak to v New
Yorku až do dnes jest obyčejem
Co krutých bojů bylo Schwabovi
svésti s policií a co se ho natahala
před soudy Ve dni sváteční se
chodilo do salonu jeho skrze oby
dlí Slo se po schůdkách do domu
a z bytu po jiných schůdkách za3e
dolů Mezi četné hosti se často
vloudil přestrojený policajt který
pak byv poznán nebo aspofl za
podezřelého uznán vyletěl brzy
na to veo jsa doprovázen pádný
mi pěstěmi hostí Schwabových
Snad se nikdy nepodařilo policii
Schwaba usvědčiti z nějakého pře
stupku ale to neustálé vláčení jej
před soudy mělo konečně ten ná
sledek že se i on s policií smířil
Dělal to konečně jako všichni jiní
hostinští aby měl od policie po
koj — uplácel ji
Proč těchto věcí vzpomínám ř —
Abych ukázal že žádné radikální
přeměny ve společnosti lidské
možné nejsou nýbrž vše se díti
musí pozvolna přirozeným vývo
jem evoluce Schwab byl jedním
z iiejradikálnějších opravců spole
čenských odsuzoval co neirozhod
něa veškerá zřízení přítomná a na
koMc se musel chopiti hospody
aby e uživil Policii nenáviděl
z vláfid torause příčil jeho poctivý
aucd Aoyai j úplatky naklonil—
a na konec t tomu se musel pod
voliti
Na tomto muži be nejlépe osvěd
čilo že ty nejlepší zásady a náhle
dy není možno provésti rychle ba
ze provádění jjen kladou největší
odpor sami ti jimž prospéti mají
i-o spomůže :hlázání těch nejlep
&ch nauk když (hlasatel při nich
aojzi trpí? Ghce lise uživitimusí
komati pravý opak toho co hlásá
muaí se pod voliti ieleené nutnosti
Zakusil toho Schwabakusili toho
mnozí jiní Kterak možno očeká
vatí ie by se společnost lidská
přetvořila rázem jak tohoečekával
Schwab On věřil s počátku že
pomocí vcíebního osudí se lid děl
nkký i mocní vlády a až počne
společnost ituto přetvořovati na
socialistickou že samí kapitalisíé
sáhnou k revoluci budou hledéii
svrhnouti tuto ftjádu lidu avšak
národ konečně vítězí a vyvlastní
ty vyvlastSovatele jak temu učil
Karel Marx
Zatím však svět se jibíral svojí
pozvolnou dráhou dále a tu Schwab
a jemu podobní lidé přišli k ná
hledu že by na této cestě k cíli
kýženému nedospěli ani za celá
století Počali blásati revoluci
proletáře Učili lid že se musí
vojenský organisovati ve zbrani
cvičiti-všech vynálezů novověkého
válečnictví - se zmoeaiti a tak žá
doucí převrat spúsobiti Nauce té
padli tak zvaní anarchisté chicag
ští za oběť a dnes dčlnictvo uvě
domělé pohlíží na tyto naukv co
""♦"nské pokusy o povalení koná
losa kapitálu
lustus Schwab dokon
zahynulo i 000 hnutíkteré násilím
chtělo přetvořili nynějSÍ pCÍiícl:
společenský Žije -sicejeftě J?n
Most otec a hlava tohoto hnutí
avšak avět o něm více neví n&do
o něm nemluví tak ja bylbyjiž
yr' "UB''t dělnické sebere
aaie
P O H L A V H í SLA BOS T-:-x-
NE
CHVILKOVÁ
POMOC
111 1 awa—
ALE
TRVALÉ
VTLÉČENt
DOKTOR TOLSTOJ specialista aiaitký eh
aeaMri t SUte Electro-Medleal Istltute
1M9 Faraaai al Omaha Nebraska-—
tl 11 MMAM M tnl ---I nlll ÍM %1 M _ LI1 _ _
-7 JI — — — ~ ~ jm m— m v usu iiiu u fw v nuuuit vaaa umí iimiM
í!: -T""""-'' MO° P™' Mttraoelta eM Wemohouonost tulen horlí buďto mu
pf'(dft podobnfek e toám to do aoruboa dyi ladnou budau jrlenl námlti
olkdr Tle nebudm i obUlovinl ranl iml oeroooenil pohUvoiml DxrroaDoMl itrt
paméU neb jlnfal pHmkkr pa4ttba#nl ktnt HHurmruJi váa o vall diuídoiI kurii
™ °P'n OMcBoppf ml k MUL obobodu % riidoauini u anteMl! Nato aiactro madlkilal
v r™ wn ja uhihui im vetaoru léaiwo mne elektriky lek O naprav!
Ttocbn onr ila a aClal váa t ca jiHroda aiu pileta Hidravabo alloébo a aťtstnebo m ule
( flilckou duierai I poblaTa! alkMi
LMÍma til aaJÍ baablBOviMa lektre-medlkilol JaCbou
Variocele sevření trubice syfiliekou otravu
krve a nervovou pohlavní slabost
a Telkerr podobad Moope mnUké UMl Hmlt doetane ae Ulktho případu )aou aránl
k"P'rtlen aroovaaoo t allbo tvému doatojime Neatoji Tám aa to o rltm tom ae pr
rdltlr NemUeM-ll tltí plita a pHU mim ptUaakr Nato domicl laiba dotud vídj
KEFEBEHCEt Hejleptí baaky a přeéaí abelMaW aořiU
Ioracla zdarma
Uřadni hodiny: Od 8 ráno do 8 veler v nedili od 10 ráno do í odů
STATE ELECTRO-MEOICAL INSTITUTE
Trvale cinísíčca t í 1308 Farnam cl Oialia Seir '
v
nou ciseinou manckosr Černo
horcův Otázal se ho: "Kolik je
vás Černohorců? — "Stotřicet
milionův" Černohorec odvětil bez
rozpakův "a kolik je vá3?"
Car Mikuláš II uviděv žechu-
dobná černá Hora nemůže si ho
spodářsky sama pomoci ani sama
spořádati své finance již loňského
roku poslal na Cetyfi odborníka
aby prozkoumal stav černohor
ských financi a podal mu o něm
zprávu Nedávno y té příčině od-
Léčení souchotin ~
Dr Hoff známý víde&ský spe
cialista jenž po dlouholetém stu
diu nabyl přesvědčení že soucho
tiny nejstrašlivější nemoc proti
níž nebylo dosud léku dají se vy
léčili při vzorném léčení a opatr
nosti pacientově vvdal v tom
ohledu tyto dny následující pro-
masem:
Mnnnl: ti
uťvuvuj1 íucuiu veiKemu
1
ItliznONt A AI volní uil mormon ntsiiop-a immi uiirinr
lJ i? UiUI BB bl po lee jak Wroka vftl-l roir
nnak clrkr a J1lrh atuptip Jlatl yíéíl njliral pHpl náalwlkt aa
mopran prlllliiého iillvnl tK0Um1uhnl tarut Uíl Itrálu H no
Ucpu iimt-
llu vaem uriv
luja arkáal Vkiiny jaou ukainlliýml Vriu:i 50C
nuui nevaiirjt ae naioje neb lařhu ml po riuw 1'oalluje nuwek V
at4ia nrrwmf tun krabička aa li t uoiloii l'lmné aaruřenT ta r#Uí
Deo pěnice MTran po HarHlikt h DlrkuUřn vlarmii Adrma: li
mamu- nrxtiii i(iwHAJi
l'íi yi 'il_
Emil Čermák lťi Jliní ISU klice
ZDARMA 5"5 ZDARMA
va wiwva lUHibia
IM reTmatlam oeiilUnoit Bervoauoat Janu krreílatitelem a poalloTatelem '
motkui íln( díry — tlalce ylaíoinjř Jaou kaidodenni
Mámo podivuhodný lék
OX-BLOOD
TABLBTS
nemyji a upere
- u ehudokrerofch
Mimo leeebnfch avob rlaatooitl DapomibaJI tM k tloastmitl Hubeni lidí psdl
rubodnt pflblrajl na váie pontirtntm Wcbto pokroutek Proí Je neikualtf Dáma
▼tm Jich doati ku ikoulce Neíekejte obri plit Ihned
NejTttK lék aloleU pra akalen eyiUm Odkaíujema áa na pt i O Warreo-ooo
a Kaclne Wa p( Lydla Oravee oon i Philadelphie N T Jet afakaly Ib na
iae pouiiváufni nati tlitdennl leCby Jit dtrime idarma Jakot I na pf Jalla
Hoaae-ovou Councll Bluffa a pi K Tllton-orou i Temple Mo Jet dakalf
koidá IS b e ityrecb tdnech
Kaldf obebod a Ukr dt vám Ubletky oa tkoulku VU lekáf duu rtm bode W
aa ttitjidennl Wťbu Mjr Táni JI poskytneme idarma a poilema JI rán rrplaceooi
pHlotlte-11 ro cti na pottovot
►Miieme rás Tjríéělt a tokáleme rám to
ADRESUJTE:-
V7 a nniíDEBoon qou
městu aby zřídilo zvláštní nemoc
cestoval do Petrohradu černohor- nici pro souchotináře Mnozí umí
ve bkadru p Lazar
a věc byJU konečně
a s ním
Upomínka
V New Yorku dokonal svoji ži
votní pouť Justus Schwab Dosud
tane mi na mysli ta statná postava
jeho jak se mi v ní zachovala z
let 1877—80 Muž vysoký složité
postavý s dlouhými vlasy a plno-
aa a #!
vousem na niave ODrovsay sira-
v ruce pádnou hůl který ve schů
zích socialista zaujímal obyčejně
nějaké místo ▼ popředí Když pak
debaty tčehto opraven lidské spo
lečnosti dostoupily vrchole tu po
jednou zahřměl hluboký basový
hlas Schwabnv: "leh protestiere!
Zároveň i hůl jeho udeřila a po
dlahu a celé shromáždění se stiši
lo Hlásil se vždy k těm nejvý-
střednějším a když mezi německé
socialisty zaneseny byly tak zvané
nauky anarebistické stal se Jnstus
Schwab ihned jejich zastancem
AS dobrý dělník nemohl Schwab
práci nalézti pro své výstřední
smýšlení a tak se chytil Živnosti
hostinské V první ulici new-yor
ské si zařídil malý salonek v pod
zemí a ta ae a něj scházeli dělníci
všech možných i nemožných ná
hledů O reklamo se mu Časopisy
staraly zdarma neboť vše co se
tehdy v kruzích výstředních živlů
dělnických sběhlo bylo od časo
pisů přičítáno na rrub buď Schwa-
bovi samému nebo aspoB jeho
hospodě A podivno Oswald
Otteodoríer iehol N Y Staats-
zeitanx byl nejvěUím odp&rei
Sc&wftborfm zakoalU svoji livot-
tf rsf ja miíi dní fled Sehwa-
A hn'
ym volným Jkrokem vpřed
vyvinuje zdokonaluje se a Dere se
zcela jinými cestami k onomu cíli
k němuž jej socialisté vésti chtěli
byť i přes hromady mrtvol a po
toky lidské krve
Jak zcela jiný směr nastoupilo
hnutí dělnické od toho jímž je
Schwab vésti chtěl Jednoty děl
nické které s počátku jen o větší
skývu chleba pro dělnictvo se za
sazovaly tvoří nyní ty bojovné
legiony jež Marx v duchu slyšel
přiebázeti Ale tyto jednoty ne
chtějí vyvlastněni kapitálu žádají
jen o lepšUnzdu o zkrácení doby
pracovně? co bylo ideálním cílem
lidi druhu Schwabova nabízí se
iim samo Vždy více se množí
závody v nichž dělníci mají podí
lu kooperace práce s kapitálem
se šíří a za málo pokolení dosažen
bude ten ideál bez boje bez krve-
prolití ne sice ve smyslu sociali
stickém kollektivnÍT) nýbrž ve
smyslu individualistickém nebo
kapitalistickém J B
Z Černé Hory
f :!r ti 11-a citn i
-jct::-:
i ' Cl
ský konsul
MijuŠkovič
rozhodnuta
Car ještě před svým odjezdem
do Lvadie p před onemocoěním
rozkázal aby ze státní pokladny
zaplacen byl státní dluh Černé
Hory a knížeti Nikolovi aby dáno
bylo tolik peněz kolik potřebuje
na některé obecně prospěšné pod
niky a na upravení státního bytu
Černá Horyj Za několik dní při
bude týž ruský odborník rada
Miler oa CetyB aby zařídil co
třeba
Z ruské pomoci budou vystave
ny některé důležité cesty zejména
z Cetyně do Nikšice a z Nikšice
ku hranici rakouské v KrivoŠiji
Stanou se platná opatření! aby se
zvelebil obchod a vůbec hospo-
áfhký stav Vnitrozemí černohor
ské bude s přímořím (Barem) spo
'buo železnici 1
Zbaven veíkych finančních sta
rostí kn Nikola bude mú vel
kolepě rozvinouti svou práci poli
tickou S Itálii Í Francii Oeřná
Hora žije v nejlepším poměru I
s Tureckem žité V přátelství
Černohorci každou národní ju-
náckou pisců počínají slovy: "Vše
na slávu boha velikého i našeno
knížete černohorského i mocného
cara ruského!'' Černohorci vědí
že Černá Hora potrvá dokud bu
de Ruska a pod ruskou ochranou
bude nejen trvati nýbrž i prospí
vat! Nezvratnou oddanosti k Ru
sku kníže Nikola zasloužil si již
od cara Alexandra III pochlebné
ho názvu "jediného přítele Ro
ka" Car Mikuláš II zdědil
ym patři k Černé Hoře od otce
Za nedlouhého panování svého
podal černé Hoře mnohý důkaz
přízně A Černi Hora je za to
vdlěoa nejen carovi nýbrž celému
ruskému národu Právem Rasové
Waoii Hora narfvaií svou před
a! blídkon na Balkáně čerao
toccí se Rosy v pravém slova
tSTsla ststollajf Nodlwio
rxtrra jý tstcli etOI £z£m
Čcrtlcrd cuZU cli na mttsiť
Mnozí poddaal sultánovi dosud
nemohoo jpochopiti že by měli
zathóvavati s Černohorci pokoj
ale sultán sám je tomu učí tak že
krvavých srážek mezi nimi Černo
horci stále víc bude ubývati až na
vždy přestanou a cizím intrikám
bude nemožno k nové zášti je roz
palovat! Již nyní mnozí Turci i
Arnauté pochopují sultána Abdula
Hamida a uzavírají s Černohorci
oobratimství Stará nevraživost k
černé Hoře panuje už jen v Pla
vu Gusinji a dále směrem k Feči
ale příčiny její nejsou politické
Jaký je nyní skutečný poměr
mezi Černohorci a sultánovými
poddanými ukážern příkladem
Je tomu několik dní černohor
:k? scukomaiávr Bibezč meba-
medán z Podgorice" ženil tvého
syna s dcerou Osmana bega z Tuz
v Albánii Bibezič pozval podle
srbského obyčeje 1 50 svatu mezi
nimiž bylo 20 vyšších důstojní
kův úřadníkův a vážených obča
nů cetyfiských Protože Černo
horci chodí ozbrojeni Šli i na
mohamedánskou svatbu na ture
cké území ozbrojeni a dekorováni
Mezi nimi byl i velitel stálého
vojska Janko Vukotič a koman-
dýři Mašan BožoviC a Mitar Mar-
tinovič Turecké úřady občanské
jako vojenské nejen že nežádaly
aby Černohorci zbraně odložili
nýbrž i vyšly jim v ústrety srde
čně je uvítaly a počastovaly Za
stolem připil! knížeti Nikolovi a
Černohorci na vzájem sultánu
Abdula HamidovL Od černohor
ské hranice až do města Tuz tu
recké voisko a obou stran silnice
stálo špalírem a salotovalo Proti
mohamedánskému obyčeji podáno
bylo botům hojně vina a rakije
Zpívány písně tančeno kolo n po
svatbě černohorští hosté bratrsky
WDTOVOděni
Arnantům brto tím _ názorně
nkázlao jak M mI k Čeraehor
cia chovati tíry a smi&~~í asi
tiaorL
rajt poněvadž příliá záhy po lé
kařském ošetřování vrací se ku
své prác! a poněvadž nedostává
se jim potřebné potravy I když
jiné okolnost! zamezují úplné vy
léčení náš spůsob léčení zlepšuje
neobyčejně stav nemocného Při
mých zkušenostech podařilo' se
nám již v několika dnech odstra
nit! horečku noční pot a bezsen
nost Obtíže při dýcháni se umen
šily tráveni se zlepšilo a duševní
stav nemocného nabyl normální
tvářnosti
"Bacilly nejsou nikterak důka
zem nebezpeiaého stavu Objevují
se zhusta u lehce nemocných jin
dy zase dostavují se až po imrti
Mikroskopické vyšetřováci neuka
řujo vždy dostatečně jak dalece
nemoc pokročila-
"Jak dlouho třeba uŽívati léku
závisí úplně oď okolností V mno
hých případech bývají lidé vyléče-
ni ve dvou měsících Jiní musí
uiívati léku Keba několik roků
''Vedle léků máme ještě zevněj
ší léčení Prsa a záda pacientova
myji se před spaním studenou vo
dou Noční oblek tvoří vlněný ka
bátec bez rukávů jenž pokropen
je studenou vodou a který se ráno
po svlečeni vyždímá Pak následu
je zase mytí studenou vodou
Tímto spůsobem vyvinují se tě
lesné ergány podobně jako kvžti
ny v umělé výhřevně Studená
voda spůsobuje kýženou reakci
Mnohdy musíme poůŽíti silnějších
prostředků Já jsem přesvědčen
že jsme na nejlepší cestě abychom
premonit nejvetsino neprueie na
stva — souchotiny"
Nejednou za čas ale
Není nutno dírati se do
kalendáře kdy že vyjíždí
UNION PACIFIC
tourlštické yozf k tmrf
ílckému pobřeží neboť činí tak každodenně
Vlaky do Oreeonu vyjíždí z Omaky každodenně v 8:20 ráno a
do Californie ve 4:25 odpoledne
Osobní řízené vjřprary da Portland každého pátka r 8i20 rno
Osobně řízené vlaky do San Franclska a Los Augeleg každého pátka r
820 ráno a kaidé středy r 11:35 rečer
Tozy tyto opatřeny Jsou slamníky blankety polštiry atd Yo pohodlí
eestojících starají se srláštní slnhoré Json noré moderní a pohodlné
tak ie vyrovnají se spacím rozfirn prré třídy
WovA méataka úřadovna iaa4 Farnam ul Xol Slo
ala
IIAIa a%á% aaiiflAlaal -! '! L' ' lil § !
a
I
ředplácejte
se na
Paklíček "On Time Ytast" má
10 kODSkfl kdežto ostatní ma
jí jich pOBZe 7 t°ií ntejní -
Užíváme té nejlepií korný chmele 1
Unlch látek roatlionvcb Zádntthttu
' 1 k - m - -
tam %éoouu%am naze ort jeaie po
cbyby o tem jakfcb kvaanie pekari
míli bv Douifvatf Mimo tobo natě
kvainíca hotoveny laou zde v Umaže
lann vidv Ceratvé Ceaké boapodvllliy
liat ntetn nenes Donzivanim _ un tíme
~ 1 n_i_
Vaaat" yKuate leaDTiaiie riejie
do nich vašeho crocerlity Sm
OH T1EE TEiST CO 01AHA KEB
l J
PureMalt
VlIISKEY
DIST1UXD ANO
BOTTLED AT THE
DisnuERY
á IVA AftBatTaVain -Maaaaao
PUHITT —
STWtHtJTM AKP
řUkVOft
Xi i— v L '-tch A a
Schopnost toho závisí od velké míry na připravení ae Není
lepSÍ přípravy pro mladíky a dívky než praktické cvičení se v
oboru obchodním a tígnopianém Choďte hun kde dostane se
vám vyučování Jednotného kdež obchodu učí w tak tak se pro
vádí a kde pomáhá se žákům k dobrým poatavením a kde za
městnáváni Jaou nejlepíí učitelé a kde používá se té nejlepší
metbody r
Obchodní těsnopisecký stroj oplsecký a pravidelný kurs Škola
denní i večerní Přijděte neb plito si o cennik -
Boyles' Commercltl CD Shorthand Coiiege
503 Bee tsiovs Omaluu Mek
I!
ti -i
iaJiMaWka
Pokrok Západu
ponze $100
narok
J CPVFBfiV
4iif#tvan nu eíai z
A vždy vyléčí
A Zácpu
X Nechuť k jídlu
V Bolesti hlavy
O Závrať
Blaboať'
Sct-i
Severúv 4
Regulátor -
ženských
nemocí ]
Vyléčí rychle ženy '
MiniinnBni4 Tk7 "Picl
tllU II ! 1 II I lil nepravidelností
ewaaiw laiHawa Učtoaev
O'
Z
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
SEVEROVA
MAST'
PROTI SVRABU A
VYRAŽENlNiÍM
Jest vytoíni proti
vtem vyráikám aa
BO ct pottoa 88ot
Severúv
Krvectetltel
Bili Ulo
Čiatí krav
Hoji vředy
Zahání zádumeivoav
ft00
Severova
O Masť
V Na riay Mky
í
ř
DALSALlf
Pro
PLÍGE
Vyléčí
i Kašel
J Chřipko
Nastuzení
ICtnipot
čan
$100
boji otovfMérinySLAL! flX"
28 ct poitM 23ct
došek
Í25 a 50 ct i
Ri crcísl ve:
Severúv a
Nervoton a
L6či vyallěal X
Tfeaeni X
Neaparoať V
Nervóenoeť A
$loo $
OdDoroiuJe se dásási a
Za 1 den
Kaldě aastazcaíÁ
vyieaoa X
Severo vy v
Tabletky X
erotl aatautMlaánif
28 ct pottM 27et V
V
Severo vy
Pilulky
pro jitra
spraví ZaKvinl
Stolici
Choť k Jídla
2Sct pottOM X7ct
O
o
t
o
o
o
Iztz pepis Ý
leci a
Pc&lcis
nseseci
na arvl-íltaí
Uky