Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, January 03, 1901, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    f "
KROK ZÁPADU
_ — _ _ —
OMAHA KEBRYE ČTVRTEK DNE 3 ledna 1901
i
Císlo 116
Po
'i
Z MMERfY
ZPRÁVY TELEGRAFICKÉ
Přehled ze svéta politického a kronika události
5 -
Z POLITICKÉHO SVĚTA
tUrodal výbor popallatS
totii těch pravých populintů kteří
jsou proti každému spojování se
se stranou demokratickou aneb s
kteroukoliv stranou jinou odbý
val v sobotu v St Louis poradní
schůzi v kteréž as devadesát před
nich populistú se súčastnilo a v
kteréž pojednáváno o tom které
změny v původní platformě v
Omaze přijmuté učiněny by býti
měly tak aby organisace strany
byla zachována a další prospívání
téže zajištěno Z usaešení při
jmutých dlužno uvésti že usne-
Seno změnili jméno se strany lidu
na stranu populít0 že usneseno
požadovati vy vlastnění vládou
všech prostřed k ů výroby a do
dávky a že strana zavazuje se pro
takové zákonodárstvo jímž byl
'by znemožněn nynější stav který
umožfiuje jednotlivci týti z práce
druhého
KRONIKA UDÁLOSTÍ
Za mříže
pro provádění přesvědčení svého
dostala se ve Wklíita Kan paní
Carry Nationová před sed k a kan
sasské unie temp ínčních žeu
Táž vstoupila totit do nejlepšího
hostince tamního a kameny a ku
lemi z kulečníku rozbila nejenom
zrcadla sklenice a zařízení ale i
krásný obraz Kleopatry v láz
nich kterýž tam vystaven byl
Panička tato provedla podobný
kousek již v Kiowa a Madisine
Lodge kdež jí tb však odpuštěno
an majitelé místností dotyčných
obávali se že když by záležitost
ta před soud se dostala pro ne
dovolený prodej lihovin trestáni
by býti mohli Ve Wichita ne-
byli však tak milosrdnými a pani
čku jednoduše sebrati nechali
Po přečiuu svém dokázala že
bylo úmyslem jejím navštíviti i
ostatní hostince ve Wichita a tak
učiniti aby guvernéra který ve
městě tom bydlí na veřejné pře
stupovánl zákona upozornila a k
přísnému provádění zákona tem
pcreočnlbo jej phinžla
Úroda piealce
"v roce 1900 odhadována jest od
borem hospodářským oa 533239
505 busiů restovaná byl na
42495385 akrech průměrná
úroda obnášela 1229 bušlů
úhrnné sklizni připadá 350035
409 na ozimku a 172300196
bušlů na járku Ozimkou oseto
bylo na podzim 30282564 akrů
což jest o něco více než oseto
bvlo v podzimu roku i8qq V
Pennsylvanii Missouri Kansas
Kalifornii a Oklahomě oseto ten
tokráte o 971704 akry ozimky
vfce a v Ohio Michigan Indianě
Illinois Texas a Tennessee cel
kem o 1780191 akrů méně
Průměrný stav ozimky odhadován
byl ? prosinci na 971 SkhzeB
korný odhadováua jest v roce mi
nulém na 21051 3 516 bušlů
ovsa na 869135989 bušlů ječ
mene na 58925833 bušlů lita
na 33995937 bušlů pohanky na
-9366966 bušlů zemčat na 2
_ 310936897 bulla a sna na 50-
110906 tuo
OHť aaarcaUtí
V Barre Vermont poraněn byl
ve čtvrtek v noci ve schůzi ital
ských anarchista náčelník polici
stů Brown a o uzdraveni jeho ae
pochybuje Při schůzi došlo k
hádce z nit vyvinula sa rvačka
tak že policie k zjednání pořádku
povolána býti musela Krátce na
to přepaden pak byl náčelník po
licie na ulici několika Italy a nej
méně fučet ran na něj vypálena
Raněnému podařilo se dva 1 0
točníků poznati tak le tito xáby
sa mřížemi se octli Po ostatních
účastnících vražedného tohoto
útoku ae pátrá "
Sailáloaftel ? )
spáchána byla pátek v noci
ve Wyandott Mkh : Ukraden
totii ze stanice ielesníčnl poštovní
pytel obsahující zásilky registro
vané v nichž ples J 100 000 v pe
ězkh aneb lebce proměnitelnýeh
pejírtch se nalézalo Pytel nale
rea záhy na t poblíže vodní ná
dílky a nedaleko blízko toho n
lescao pak soačaě poukiaek baa
korci: ktoMS lvpičt rpeoUiti
e=ni3 a lsíl rnto pro si
tz~z t—z-rJ tfjrto laj
v 5V
Saarovraida
spáchal ve středu ve Filadelfii W
Irwiog Show kterýž do nedávná
byl konsulem našim v Barran
quilla v Columbii a kterýž před
týdnem presidentem generálním
konsulem v Simgapore jmenován
byl Podřezal si krk a tepny na
rukou a učinil prý tak následkem
chatrného zdraví
Dvojnásobaá tragedie
odehrála se u Weblem S D na
farmě Jana ťypiara kterémuž ze
mřelo děcko a večerem sešlo se u
něho několik sousedů byzarmotř
cené rodiče potěšili O deváté ho
dině nalezen Pytiar u stáje s roz
raženou lebkou a za nedlouho na
to nalezen jeden z hostů La
Frombois na nedalekém stromě
visící jéňž ale šťastně uříznut při
životě zachován a do vězení na
obžalobu z vraždy vsazen
Anflaa
zavedena býti musí ve všech ka
tolických kostelích vdiocesi green
bayské ve Wisconsinu Dotýčný
rozkaz vydán byl biskupem Mes
merem a jest pouhým následová
ním podobného nařízení kteréž
dříve již biskupem Saisem v M ar
qutte vydán byl
Pnlimanova pozSstalost
dle zprávy správců pozůstalosti
vzrostU od úmrtí téhož kteréž
sotva před třemi lety se udávalo
na loooooooooo na více jak
% 15000000 takže mezi dědice
ayní k rozdělení přijde o plných
šest milionů více než zemřelým
milionářem jim zanecháno bylo
Obrovsj Mento přírůstek pozů
stalosti vysvětlují sprácové jeho
stoupnutím akcií a jiných listin
z kterýchž pozůstalost sestává
Ničil kořalka
V Arďmore v Chickaspro Nation
v indiánském území zničil koncem
minulého týdne indiánský polici
sta ve skladištích a společností
ezpressních všechnu kořalku kte
rouž tam nalezl a -která odjinud
občanům tamním co dárek vánoční
poslána byla Zničil j( as 60 ga
lonů a společnosti expressnf po
daly na něj stížnost pro neoprá
vněné ničení majetku a pro klade
ní překážek obchodu mezistá
tnímu '
Malomocenství aa Flllplaica
- Ve výroíoí zprávě generála Mc
Artura o civilních záležitostech na
třicet tisíc malomocných z nichž
většina jest pak na ostrově Visca
ya Malomocenství zavlečeno bylo
na Filipíny v roce 1833 kdy vy
aláno tam bylo vládou Japonskou
150 malomocných aby tam kato
lickými mnichy ošetřováni byli
Od té doby neuČ:něno zcela niče
ho na obmezení hrozné nákazy
této a jak značnou měrou rozšíře
no tam jest seznati nejlépe z to
ho že podomní prohlídkou v Ma
nile v jedinkém měsíci 100 malo
mocných nalezeno
X - - i - ' - -
Arsenik v piva
V Chicaga odbýván koncem tý-
dat sjezd amerických chemiků na
kterémž pojednáváno mezi jiným
též í o zhoubné otravě kteráž
před nedávnem z Anglie oznáme
na a kteráž při požití piva spůso-
bena byla Dokazováno že otra
va tato lebce jent vysvětlitelnou
tím že sládci používají při výrobě
piva arseniku k zamezení rychlé-
ho kvašení piva a uváděno Ze
učiněny býti by měly kroky se
strany úřadů zdravotních aby na
dále tomu zabráněno bylo
Knrlaa '
řádil jak z London Ky se ozna
muje opětně v okresu Clay a v
posledních dvou týdnech bylo
tam šest osob nemrčeno a dvanáct
raněno Prolévání krve nabylo
tam takového rázu le do krajiny
té guvernérem nejspíše státní mi
lice poslána bude
rftsai (uraatéaa
prohlášena byla zdravotním úřa
dem v St Paul Mino proti mě
stu Winooa kdel neštovice y
obrovkých rozměrech řádí a ie
více než pět set případů nákazy
této státním odborem zdravotním
zjíStlno bylo: Neštovice řádily
prý ve Wmoaa jíl po celé léto
ale případy byly jen lebči a teprve
nastávající zimou ve vážnejSf
lome aa otjevovati počaly Dle
pmusat zrvivjr s:::o te
pJ t:aa Urtitiaca ata
Pozdrav ku dvccátómu stolalf
Dnes v listu našem konáme dvojf příjemnou povinnosť
Předně voláme ku všem svým přátelům: šťastný a veselý nový
rokt a k tomu připojujeme: šťastné a veselé nové století! -
Nechť se zrotením jeho zmizí trud a žal s cesty Vašeho
života a štěstí a spokojenosť ať ozařuje Vám bytí v tom dva
cátém století které každý z nás očekával a jistou touhou a
zvědavostí co nám asi přinese?! ' "' '
Devatenácté století zapadlo do moře věčnosti leč v histo
rii světové zářiti bude svým velikým významem daleko ještě
do budoucnosti
Bylo to století v němž lidský duch dodělal se neobyčej
ných úspěchů a učinil obrovský krok na dráze pokroku
vzdělanosti a na mnohé ty výkony lidského ducha jež zrozeny
byly v devatenáctém století ještě mnohé příští pokolení s
vděčností si bude vzpomínati j
My Čechové pak jako národ máme zvláštní příčinu
vděčně pamatovali na století právě zaniknuvší Když se bylo
před sto roky narodilo tu v Čechách nebylo žádného českého
národa víc Bydlel sice na vískách a dědinách lid který mlu
vil českým jazykem který V němu lnul vzdor tomu že lid
městský se mu za to posmíval a nazýval tu jeho češtinu "spro
stým jazykem" leč ten dobrý rolnický a dělnický lid mimo
lásky ku svému jazyku neměl jiného národního uvědomění a
Žil a trpěl v tupé resignaci
A devatenácté století které nalezlo národ český skoro již
♦ co mrtvolu mezi národy Evropy to stalo se svědkem jeho
obrození jež jest událostí tak neobyčejnou že nemá příkladu
v historii celého světa
Ten lid po kterém bylo plváno Jjenž byl vysmíván vlast-
ní energií a silou povznesl se v nej přednější řady národů světa
a na sklonku devatenáctého století každý syn českého národa
a i každý Čecho-američan může s pýchou hlásiti se k svému
'původu ' ' H
Devatenácté století nestalo se bohužel " ještě dějištěm úpl
ného vítězství českého národa ale bohdá" že v začátcích dva
cátého století český národ svojí neohrožeností a nepoddajností
i dobude si všech svýcu práv která mu byla cizákem uloupena
V tom zajisté vrcholí se přání každého muže i ženy z
české krve pocházejícího a doufejme že dvacáté století nás v
'nadějích našich nezklame '
Doufejme že nás nezklame toto nově zrozené století i v
tužbách které se nesou dále nežli jen k naší rodné zemi v
tužbách které chováme v_ srdcích svých jako Američané a
jako lidé Vůbec '
- Myšlénka svobody v devatenáctém století pomalu sice
ale stále dobývala si p&dy ve světě a áč mnohé národy stále
- ještě zůstávají do - jisté míry otroky a nechávají se ovládati :
'jednotlivci tu není pochybnosti že v průběhu dvacátého sto
letí národy ty setřesou nehodné to jho a stanou se samy pány
svých osudů a rozhodovat! budou o nich tak jako my činíme
v této veliké republice 1
Let svobo la jedině nepřinese lidstvu úplné štěstí a spo
kojenosť I v zemi v níž jet svrchovaným pánem lid trpí-lí :
některé třídy jho nespravedlivými zařízeními společenskými"
tu svoboda nepostačí k blahu celého národa a proto bude
nutno ty nesrovnalosti ve společnosti lidské rozluštit takým
t spůsobem aby každému dostalo se jeho lidských práv
V Veškeré opravy ve společnosti lidské berou se volnou
cestou a těžko určit zdali v tomto novém století dospějeme
na dráze oprav tak daleko jak bychom si toho přáli leč tolik
jest jisto že lidstvo učiní v tomto ohledu značný krok ku
předu a my a pozdravem ke dvacátému století voláme: StaS
se tak velikým svými pokroky v humanitě jako stalo se století
devatenácté svými pokroky ve vynálezích!
Pokrok Západu který poctivě vždy konal svou povinnosť
A a radu českému nau v jeno
lých let jest skvělým toho důkazem bude činit tak i nadále
my nebudeme re hnát jako nikdy jsme se nehnali za nějaký
mi nesplnitelnými ideály nebudeme okazovat tomu dobrému
českému lidu nějaká těšínská jablíčka ale v daných pomlrech
pe kterých lijeme nyní budeme okatevati na cestu vedoucí i blahu
0 spokojenosti v dobách přítomných
' A proto spoléháme že přfzefi našich dosavadních přátel
1 ve dvacátém století nám bude zachována a ie tito se přičiní
aby čtenářská rodina P Z rostla zkvétala a se množila!
♦ ♦
Podikaje prý ac
Z New Yorku oznamuje se že
náčelník policie New-yorské W
Dewery odstoupl z úřadu a sice
učiní prý tak následkem útoků
lez na něho v poslední době se
strany mravokárců tamních činěny
byly proto' že o potlačení heren a
nevěstinců nálelitou měrou nepe
čoval Pakliže se úřadu vzdá do
stane se mu doživotního výslužné
bo v obnosu #3000 ročně
Lidé XX etoletf
souženi budou mnohem méně ne
mocemi než-li aaii předchůdcové
ve věkách : minulých díky úžas
ným ai pokrokům lékařikévédy
v poslední době Vynalezena byla
fada znamenitých léků působících
jak oa jednotlivé neduhy tak i k
sesílaní celého těla a otuženi bo
vůči všem chorobám Jedním z
nejmocnljších v obojím směni je
světoznámé Trinerovo léčivé hoř
ké vfao které skytá rychle a neo
mylně pomoc i při nejtvrdoiijněj-
Ika chorobách ialedku střev
jater i ledvin Jo zároveX pjoaa-
fa nápojem Cfcrtif
a ♦
prospecnu jak zkušenost minu
před vznikem všech těchto a mno
ha i jiných nemocí jako chřipky
následků nastuzení atd sílí tělo
čistí a tvoří novou krev a osvěiuje
i mysl budíc náladu k práci Za
sýlá je první a jediný vy rabi tel
opravdu léčivého vína v Americe
Josef Triner 799 So Ashland ave
Chicago III Na prodej i v lé
kárnách ale pozor na četné a na
mnoze přímo Škodlivé padělky!
Lék tento odborníky vřele od pó
ru čovaný a bojně předpisovaný
jest opravdovým dobrodiním pro
liditvo XX století!
BftOHIÉ ZřKAVT
Na Brule indiánské jednatel
ně nastoupil ve středu v opilosti
ladian "Krásný Jelen" stezku vá
lečnou a Ženu svou k smrti stloukl
načež jinou Indiánku akalpoval a
do hor uprchl n
V Chicagu obžalováno bylo v
pátek Velko porotou 14 majitelů
heren a boréelft pro vydržováni
místaoetf neřeetných líezi oble
tovanými aaUzá ae jeden aUaoi
aeaator a jod aaletaký ujaý -
U Hot Springs Junction
Anz přepadena byla v pátek
pošta zakukleným lupičem Kořist
téhož však byla jen nepatrná neb
sotva na #50 se páčila
V Red Top S C pověstné
to černošské osadě nařídil min
týdne emírčí soudce Strorekeraby
nějaký ten dolárek na oslavu no
vého roku si získal oženění všech
svobodných mládenců a panen a
tohoto rozkazu asi 75 párku upo
slechlo
Za posledních 6 měsíců zaří
zeno bylo ve bpoi btitech 2aJ
nových přádelen proti 307? v
prvních 6 měsících tohoto roku
VCarroltown 111 učiněn byl
ve středu v noci pokus na-lynčo
vání Albert Shenkela kterýž: pro
přepadení a oloupení dívky jedné
vo vězení tam byl ale pokus se
nezdařil následkem toho že vězefi
v čas do sousedního městečka byt
dopraven
' Z New Yorku oznamuje se
že synem známého petrolejníbo
krále Rockefeliera darováno byio
$250000 na stavbu promyslové
školy pro chudé děti a dívky jež
na 10 ave mezi 47 a 48 ulicí
se staví
Guvernér texasský požádal
guvernéra státu New York opětně
vydání petrolejníckého krále
Rockefeliera kterýž jak známo
pro přestoupeni texasského zákona
protitrustovébo obžalován byl a
jehožto vydání již jednou guver
nérem new-yorským odepřeno
bylo'
V Indianapolis Ind nalezen
byl ve čtvrtek o polednách W H
Smithe tajemník zednářské velko
lože v úřadovně své s kulí v hlavě
a když k vědomí přiveden byl udal
že prý nějakou blondýnkou pře
paden a střelen ' byl Tomuto
tvrzení jeho nepřikládá se víry a
má se za to že jedaá se tu o pokus
sebevraždy
V Los Angeios Cal zastřtlil
ve čtvrtek na ulici J W Tinsley
manželku svou načež sám sebe
dobře mířenou ranou se světa
sprovodiLTinsley ženat byl teprve
rok a ža krátký tento čas promarnil
celé jmění kteréž mu ' manželka
přinesla a jež téměř na % 100000
se páčilo '
V Chicagu povolán byl ve
čtvrtek před velkou porotu náčel
ník policie Tipleyaby zodpovídal
se z obvinění kteréž ná nhó pro
upláceni vzneseny pylo
Ve Wichita Kans zemřel
ve čtvrtek plukovník Montgo
mery Bryant kterýž prý byl prv
ním bělochem v Kansas naroze
ným v
V Chicagu spuštěna byla
loděnici Chicago Shipbuilding Co
prvá loď kteráž dopravu mezi
Chicagem a přístavy zámořskými
sprostředkovati má Loď tato je
342 stopy dlouhou nosnost její
obnáší 3500 tun a první cesta její
bude do Hamburku s nákladem
obilí „
UBurgin W V udál se 1
pátek při rozhřívání zmrzlého dy
namitu výbuch kterýž si šest lid
ských Životů za oběť vyžádal
V Marion Ala lynčován byl
v patek cernocn ueo ruiier ze
žhářství obviněný
V New Yorku vznešená vel
kou porotou v pátek obžaloba
proti třem ošetřovatelům nemoc
nyen v nemocnici iJelevue pro
surové nakládáni s nemocnými a
každý z nich pod záruku H5000
dán Svědectvím dokázáno že
surovci tito když jinak nemocné
utišiti nemohli tyto škrtili a v
jednom případě prý dokonce i
smrt zadušením přivodili
Za uplynulý rok událo se dle
výkazu Dunový obchodní jedna
telny ve Spoj Státech 10630
úpadků obchodních a dluhy na
#37000000 se páčících
Ve Filadelfii zakoupeno min
týdne pro vládu francouzskou
aooooo tun uhlí
Chicagským mayorem Harri
sonem nařízeno předešlou sobotu
přísné uzavření hostinců o lahod
noční -
V Denver Colo událo se
dle zprávy policejní za neděli a
pondělí v noci 7 lupičských pře
padeni z nichž ve 4 případech je
poranění prý smrtelným
V New Yorku zazpíval v pon
dělí večer Ital - Louis Lombatdo
milence své xastaveníčko načež
srdce kuli ai prohnal Učinil tak
aa otec její proti poměru tomu
byL
V Baltimore nastoupil v pon
dělí 6měsíční trest dělnický vůdce
Wn Warner odsouzený pro d2a
steastvf v útoku aa aeuniové dli
iOj Čaee etívty v AJkieoy Co
éááááAAAááU
SOl J OMAHA
- — Na štědrý večer oznámeno
policii několikeré vloupání aniž
by se bylo podařilo lupiče éop4
noutii Tak z residence J Beng-
manana 26 a A ul ukraden stříbrný
příbor a značně šatstva z obydlí
Maberry na 34 uzmuto truhlářské
nářadí ze Sabotkerovy kůželny
ukradena zásoba doutníků a gro
ceristovi na sev 24 ul ukraden
kfli a vozem
— Výbor jemuž zamýšlená o
peava charteru městského svěřena
byla zanáší se myšlénkou na roz
dělení města na 6 ward a na vole
ní šesti radních za celé město —
Proslýchá se že za plánem tímto
vězí mayor Kelty kterýž prý při
volbě jarní přeběhnouti chce z řad
republikánských do řady demo
kratické za tím jedinkým účelem
aby nominaci za mayora pro 6ebe
ulovil a zvolení sobě zajistil —
Nová warda utvořena byla prý
rozdělením wardy prvé a sice tvo
řila by hranici ulice J čímž by
dvě demokratické wardy zajištěny
byly
— Známý důvěrník mayora
Kellyho Jack Maher kterýž za
pleten jest v přijímání úplatků od
sládků hostinských a karbaníků
kterýž pro vydírání peněz pod
falešnými záminkami pod zárukou
#700 se nalézá zmizel min týdne
ze bo Omany a někteří ze zná
mých jeho tvrdí že prý jej South
Omaha více neuvidí Raději prý
záruku svou propadnouti nechá
než aby k soudu se dostavil a svě
dectvím svým mayorovi uškodil
Ve Čtvrteční " schůzi rady
mostské zadány byly kontrakty na
práce a ' potřeby městské v roce
letošním a sice zadán tisk Sun
Printing Co a dodávka uhlí a
krmiva zadána A Z Bergquist
ovi V téže schůzi přijata měsíční
zpráva policejního soudce dle
kteréž projednal 104' případy z
nichž 63 beztrestně skončilo Po
kut vybráno #7215 a šest obžalo
vaných odkázáno soudu krajské-
mu "
— Frank Study kterýž min
týdne z Indiánského území přivá
žen byl na obžalobu z -jpíoaleje za-
iuBitovttucoTmajetkUi vzdal Be
práv j{ na předběžný výslech a ve
čtvrtek odkázán soudu krajskému
pod zárukou #500 Jelikož tuto
složití nemohl vandrovali musel
do vězeuí okresního
— Radní F J Fitle v českém
národním životě chvalně známý a
dosud v úřadovně Armour-ových
jatek zaměstnaný překvapil téměř
všechny známé své oznámením že
jmenován byl prvým kněhvedou-
cím v úřadovně státního komisaře
veřejných pozemků a budov kte
réžto místo již včera nastoupil —
Místa radního se nevzdá a do
Lincoln přestěhuje se nejspíše až
po doslctužení své lhůty
— Dlouholetý obchodvedoucí
south-omažskébo pivovaru F J
ťreitag vzdal se 1 ledna tohoto
postavení aby samostatný obchod
započal
— V sobotu postřelen byl těž
ce v Hostinci Doležalově na 27
Q ul krajan Josef J Malý bývalý
městsky zápisník později koo
stébl a nyní sklepník v hostinci
onom a sice postřelen byl jistým
btegemanem dělníkem z jatek
kterýž po střelbě prchnul Kule
nebyly určeny Malému nýbrž ji
stému Pat- Hickeymu s nímž
Stegeman hádku měl dříve ještě
než do hostince vstoupil Hickey
a Stegeman vstoupili do hostince
současně oba již ve stavu podna
pilém a v několika okamžicích u
stoupil Stegeman od nálevny do
zadu a aniž by slota byl promluvil
vytáhl revolver a rychle všech pět
ran po Hickeym vypálil Ani je
dinká z kuli cíle jí vytčeného ne
zasáhla za to však dvě zasáhly
Maieno za nálevnou stojícího —
Raněný dopraven ihned do south
omažské nemocnice kdež lékaři
prohlásili Že rána do prsou iei
zasáhnuvší smrtelnou lehko býti
může — Stegeman v nastalém do
střelbě zmatku uprchnul a dosud
dopaden nebyl
tm -
— V sobotu odpoledne odbý
vána společná schůze tří užších
výborů majících na starosti vy
pracováni žádoucích oprav chart
eru městského a mnohé z o Dra
přijaty jiné pak zpět výboru od
kázány Z toho co projednáno
dlužno uvéftti následovní: Město
rozděleno bylo by na 6 ward a
lhůta úřadnfků byla by tříletou
při černi úředníci yněj2t ai do
příští volby by setrvali Úředníci
složili by záruky od společností
zánikových a poplatek ta si kryt
byl by z pokladny městské Impi
čování úřadníků neb mayora může
ae díti na žalobu - podepsanou 3
radními neb 7 poplatníky Dosa
vadní odhadCI' wardní nahraženi
byli by taxovním komisařem po
spůsobu omažském Veškerá práce
fmmiílml prováděn a lýtr rjy-WMwM-
dělnfky uniovými s platem ne
menším než #2 denně— Vypraco
vané opravy předloženy budou ku
schválení valné schůzi občanstva
kteráž nejspíše v pátek neb sobotu
večer odbývána bude "-N
— V South Omaze objeven byl
v patek případ neštovic a sice sti
žen jimi dělník N M McCarty v
jatkách Cudahyho zaměstnaný—
Dopraven byl do prázdného dom
ku na 15 a Monroe ul a zde do
přísné karantény dán
— Stavitel Davis pracuje na
plánech pro novou vyšší školu k
jejíž stavbě rada školní přistoupili
chce Budova postavena býti má
cihel a kamene ve slohu klasi
ckém
Do dobytčích ohrad south-
omažských přiveženo bylo za min
rok 827092 kusů dobytka hově
zího 2196503 kusů dobytka
vepřového a 1274602 ovcí U
dobytka hovězího jeví se úbytek
9000 kusů u dobytka vepřového
úbytek 14000 a příiústek 188899
ovcí
U Deerfield postřelil se v so
botu dopol nešťastné u náhodou
1 3letý Clarence Sbaífer z pušky
tak těžce že smrt záhy na to ná
sledovala Hošík zaháněl prasata
do ohrahy maje při tom pušku v
ruce a oháněl se touto tak neopa
trně že rána vyšla a pod srdce
jej zasáhla Smrt následovala dříve
než lékař dostaviti se mohl
— Z Denver došla v sobotu
zpráva že G W Hobbick do
bytkářský komisionář v So Oma
ze dobře známý kterýž počátkem
týdne do Denver odejel aby s9a
tek tam uzavřel v návalu choro
myslnosti manželku svou střelil
načež sám sobě kuli do hlavy ve
hnal Poranění manželky jest
pouze jen lehkým za to však Ot
poranění svému jistě podle)'
rodiny zaieZl v ' 1
JDI
jsou-li všichni členovwUífř V
zcela zdrávi Opatrný otecaMTj4j
vá matka hledí stále k tomur-aDy-7- -měli
po ruce nějaké osvědčené
domácí prostředky Tím často za
ženou velkou chorobu Pan Josef
Augusta z Muscoda Wis píše: " "
"Žádám Vás abyste uveřejnili
tento list Severovy léky výborně
účinkují Máme v domácností
Severův Balsám pro plíce již po
dvanácte roků a isme s ním ÚDlně
spokojeni Účinkuje mně velmi
dobře na má prsa i mé rodině
Také Severův Životní Balsám a
Olej svr Gotharda mé manželce
výtečně účinkují" Nyní téměř
každá rodina již má zásobu Seve
rových léků ve své domácnosti -Ušetří
tím nejen peníze ale vyhne
se i chorobám Severův Balsám
pro plíce měl by zvláště v tomto
Čase býti po ruce aby vyléčil ka
šel nastuzení chřipku zánět prů
dušek hned z počátku Jest to
lék zcela spolehlivý a žádných
škodlivých přísad neobsahující -Cena
35 nebo 53 centů Na skla- !
dě ve všech lékárnách a obcho
dech s léky Vyrabitel W F Se
vera Český lékárník v Cedar Ra
pids Iowa opatřil obal každého
léku svým podpisem který nesmí
býti padělán
Z KRUHŮ ČSDP J
Spolek J A Komenský č VI
č S D P J zvolil sobě pro
příští rok následující úfadníky:
Předseda Frank Sístek místo
předseda Josef Fimfar tajemník
Vojtěch Pacovský Glenville
Minnesota účetnfk Karel Fimfar
pokladník Matěj Beneš Oakland
Minnesota '
Spolek Čechoslovan číslo 10
C S D P J zvolil pro rok 1901
následující úředníky: Předseda
K Kohn místopředseda J Le
peška tajemník K švihovec
úČetník M Petříčka pokladník
V Ployhard průvodčí V lakel
vnitřní stráž F Kříž venkovní
strái V Harazín účetní vvbor
Jakub Pávek
Rád Karel Veliké íla 1 ťLs
D P J v Nové Třeboni liina
svolil sobě následující nové úřed
níky: Jan Klein předseda: Voíl
Uhlíř místopředseda lan FilÍBek
tajemník Jan Podojil účetníkJaa
Noska pokl Vojtěch Klein pro
vodčí Ant Velíšek Joseí E4I
Frank Staska účetní výbor jaa
Fflipek Vojt Vht3 vfbor ari
Joaef Balau veakoval aírí Azt
VetSek Taitfaí atrii Yízlii za
MMftnL
JJ my
ji i
i
i ' ~J'
ďl J
4
f