Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, December 27, 1900, Page 8, Image 8

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    o
POKROK 2JAPADIÍ
umům:
L3
na J 131 stran mru in vlastní krajná
V F Kunol
U'ů 1344 jíShI J
MejvCtM zásoby masa váebo druhu
HtMk salámu Junek a vlibec vJcbo co
obor tento spadá
Cc:y levnljšC než kdekoliv jinde
+ááAAAAAAAAAáAAAAAAAA
OMAHA
4
ff?f f 1
'TVVTVVVVVVWVVVVVVV
— P dráha oznámila svým
zaměstnancCtm že uzavřela smlou
vu s východní jednou společností
na pojištění jich v pádu úrazu
ie celou jednu třetinu ročního po
platku sama nésti bude
— V úterý po 5 hodině zemřel
náhle správce Ďellone hotelu
Wra H Čady a sice zasažen byl
ochrnutím srdce
- — Policejní a požární komisí
povoleno dosud pouze jenom 57
licensí hostinských "oiezi nimiž
isou dvě místností české a sice
hostinec p K W Bartoše a p J
Klepetky
— Policií vybrána byla v úterý
večer černošská zábavní místnost
" 'Tuxedo" na 14 a Dodge ul a
34 osoby při tom zatčeny a na
stanici dopraveny Zatčení ná
leželi vesměs mezi tu nej větší
sebránku černošskou v městě
— Stravování vězflft ve vězení
policejním zadáno pro příští rok
ta 3 centů jídlo
— Do konce minulého týdne
oznámeno zdravotnímu úřadu za
rok letošní 1000 úmrtí a 1812 po
odú proti 1 187 úmrtím a 1726
orodúm v roce minulém
— Městským inžinýrem ozná
měno radě rnestké že v městě na
lézá se téměř sedm mil starých
nepoužívaných tratí pouliční drá-
' hy a odporučeno by vytrhání jich
nařízeno bylo V téže schůzi po
dán na žádost prodavačů obchod
nich návrh ordinance kterouž
nařizováno bylo by nedělní zavře-
_ ~ :i - i_jc a 1 :_ijt_ t
ui giuieiii a mamu ic£uiiay(u
Přestoupení nařízení toho bylo by
trestáno pokutou od $5 do tioo
— Výbor občanský kterýž na
starost si vzal provedení stavby
auditoria oznámil koncem týdne
ie k účelt tomu již {102500 zaji
štěno má a že do nového roku
obnos ten na 1150000 zvýšen
bude Z částky uvedené jest
: {89850 v upsaných akciích a
12650 v darech -
— - Michael Hogan podal kon
cem týdne policejní komisi žádost
O propuštění kapitána Ilera jenž
prý jej bez příčiny ztýral a kterýž
také již smírčím soudcem -na ob
žalobu pro ztýrání soudu krajské
no odkázán byl V žádosti své
uvádí Hogan jména několika ji
ných osob jímž podobně se stra
ny kapitána Ilera se stalo a doka
zuje z toho že Her jest osobou k
zasi&viíit Oiioho vsokéLo úřadu
policejního neschopnou
— George Anthes nynější pří
račí okresního pokladníka jme
BOáa byl minulého týdne příru
čím nově zvoleného auditora stát
ního Chas Westona Anthes
zaměstnán byl v úřadovně po
icladníka okresního jako hlavní
kněhvedoucí po minulých 1 1 : roků
a že mužem schopným jest do
kazuje nejlépe to že v místě svém
ponechán byl ač republikán i
pokladníky demokraty
-— Známý a oblíbený hostinec
na 1 5 " ul vedle Creightonova
Orpheum přišel? min dnech do
rukou správy nové neboť převzat
byl z rukou majitele dosavadního
p R Havelky do správy dlouho
letého a všestranně oblíbeného
la kterýž ze všech sil Činí se aby
dosavadní příznivci místa onoho
zrněnu nepozorovali a aby přízniv
ci další získáni bylí Nepochy
tnjeme ani dost málo ie obé se
na podaří neboť jest všeobecně
c&uben a četní přátelé jeho zajistě
eeponaenou u něho "na jednu''
aatavitL kdvkoliv na cestě do
C—ta kolem místnosti jeho ubírati
cí tadou Pravé pitehské má stále
— - V So Omaze pokračováno
ti r?edu a ve čtvrtek ve výslechu
fZlzt kontestu poražených
Cí republikánských - kandidáta
( í tsěmu státního a hlavním
í "llím byl i náčelník policie
L iea kterýž dokazoval ie
iIla v So Omaze odbývána byla
{ a ie pakli nijaký pokus
£ Irtlu čian byl ta prý naopak
c t rty £?~ti se to ČHo Svii
v " : ' i irf j!ed volbou k slasa
: 1 p Cr: srátat a oabLttl mu
h r 'JLseaí demokrata tak
- y rcjstUkánský Ksfei to
:zt Lisovali a kextU! ftý
yrJLzu k LMi ízzztí £250
7 rclzUl tli ttf k
' J i Ulzl j tyto
J tj ta r:!lrJcU-
J r : J
- — r r- — í
9 l_" t " :
až do nyoějŠka kdy pán a velitel
jeho do trublu se dotI Vypadá
to nyní tak jako by svědectvím
tíinto pomstíti se chtěl těm kteří
ve stíhául mayora Ktllyho prsty
své mčli
— V páttční schůzi rady škol
ní zaujali místa svá nově zvoleni
radové Wm B Christie a M F
Funkhouser V téže schůzi bylo
nařízeno návladnímu zakročiti
soudně za účelem zaimzení stav
by zamýšlené hobloárny v bez
prostřední blízkosti školy na Cass
ulici
— Wilberská mouka bílá i liiná
poctěna byla první cenou na státní
výstavě v Lincoln Zkuste ji a
budete jistě uspokojeni tf
-V pátek odbývána f byla
zvláštní schůze rady městské v
níž v souhlase s nařízením soud
ním přijata byla ordinance kte
rouž ukládá se mimořádná daB
46 mills pro fond školní ku krytí
rozsudku v obnosu $15939291
kterýž ve prospěch fondu školní
ho proti městu vydán byl —Toto
usnešení učiněno bylo radou
městskou proto poněvadž rozka
zem soudním nařizováno bezod
kladné uložení daně oné avšak
rada doufá že podaří se jí dojiti
s radou školní k dohodnutí tak
aby Částka dotyčná splacena býti
mohla posloupně rok po roku
tak aby více než 1 mill zvláštní
daně ukládati se nemuselo
K vyléčení nastuzení za den
uífVejre ljtatívo Bromo Quinlne Tableta
Každjř lékimik vrátí peníze nevyiéčí-Ii Pod
pis K W Gruva-u na každé krabiíce v Í6c
— J F Kelly bývalý hostin
ský ze So Omahy odkázán Dyl v
pátek soudu krajskému na obža
lobu ze zpronevěřeLÍ jehož dopu
stu se s utečením s penězi jež
mu firmou 'Metz Bros Brewing
Co na výměnu poukázek dělníků
jatek svěřeny byly Záruka
ustanovena zan na Ji 000 a v ne
dostatku téže vandrovat! by musel
za mříže
— - NejlepŠí omažští lékaři od-
poručují svým pacientům aby re
cepty dali si vždy připravit od
osvědčeného zkoušeného lékární
ka S A Beránka kde možno ob
drželi vše z oboru lékárnického
jakož 1 vše co jinde není možno
obdržet za ceny nejlevnější tf
— V pátek započato v soudě
krajském s projednáváním žádosti
šesti bývalých hasičů o vydání
rozkazu jímž by komisi policejní
a požární nařízeno bylo zpět do
služby je vzíti Hasiči tito pro
puštěni byli ze služby na podzim
minulého roku a to proto an k
vydržování jich peněz v přísluš
ném fondu se nedostávalo nyní
pak tvrdí že propuštění ono bylo
nezákonnitým an dle zákona mů
že se tak státi jedině pro postači
telnou příčinu když by totiž po
vinnosti své zanedbávali neb proti
pravidlům se prohřešili Mimo
to uvádí že místa jejich ve 30
dnech zase zaplněna byla
Od nového roku budeme
míti v Omaze o jeden velkoobchod
více a sice bude to firma Racine
Wagon & Carriage Coí z Racine
Wis kteráž sem z Council Bluffs
skladiště a úřadovnu do Avery
budovy na již 10 ul přestěhuje
— uncete-u si poctiutaati na
výtečném moku navštivte p Fr
Semeráda na rohu 16 a Williams
ulici a poručte si sklenku pravého
plzeňského Lepší nenajdete v ce
lém městě— Kdo nemá rád plzeň
ské najde u něho výtečný Metzův
Ulák a pijáci vína dostanou zase
sklenku výborného vína Korbelo
vá a kořalky jeho nejsou k bito vá
ní Přesvědčte se o tom tf
— Ve schůzi Vclkovýboru Jed
noty Českých Dam zvoleny byly
pro příští rok následovní úřad ni
ce: Předsedka pí Anna Kalina
náměstka pí Magd Pivoňka ta
jemnice pí E Bandhauerová po
kladnice pí Vinci Čermák účet
nice pí Kir Fibigar výbor ma
jetku pL Anna Duda a dozorkyně
pí Marie Michal
— V sobota raněn byl v soudní
síni soudce Estella bývalý krajský
soudce Chas Ogden O zacho
vání jeho při životě se pochybuje
— Naši katol sokolíci pořáda
li hiinan tnaelrarm nl§ 3D 12
ledna 190 1 v Metzově sínL Ži
ples ten vidy se těší velké oblibě
jest každému známo a protož ne
opomeňte všichni připravili se na
tento rumreich tf
— V úterý na Boží hod sehráli
Ochotníci Těl Jed Sokol drama
z historie české obraz z dějin
národa našeho a sice z té nejpo-
hnutějšl jejf doby Kusem tím
předvedeny byly před zraky obe
centtva ty nejkrutější doby utrpe
ní národa českéno po osudné bit
vě Bělohorské po kteréž lid tím
krutěji trpěl pod jařmem poddan
ství po kteréž byl lid žalářován
Dopravován a zemi vypovídán
Ze ku ten učinil na posluchače
tes pravý dojem poznati bylo na
obecenstvo jež chvílemi i slzelo
tUZi ochotníci sehráli kns tes
cistrul neboť úlohy rozdíleny
byly dle karaktero silám nejjífí
o£?es£j~ai a získali si chvála cíi
r!iavení Bylo by fliaha
ťtj ks ten byl of sJrovia a sice
ra
r4
ptlpruvon rat výlwný proti
CllftiPCE
11
26)
IiHiUC
rheumatÍ8tnu neuralgii atd
DRA RICHTERA vttoznámý
"KOTVOVÝ"
PAIII EXPELLER
Jadnoi uetkUalnýcta tekahikca Tyviuni:
NwYbrkZft2rvnci IBKN
Upetrvbil JstmOra Rich
KOTVOVÉHO' WIN EXrfL'
URU a shledal jaemie jest]
podivuhodrymy bole]
fařinadaeh ontmoc
rtnumatiammneuřlgií td
2SC a SOe vSKk UMratka neb pilu flnri
r la Klrktcr t C Slft Pwrl Htw !
VYZNAhEJUHL
se nemohlo a jehož přáním dojista
jest seznat! tea kus vzatý z dě
jin předků našich v nejtěžší jich
době Po divadle se tanec ne
odbýval což úplni odpovídalo
smutku v nějž Sokolská síň v den
ten zahalena byla " Návštěva by
la velmi skrovná což přičítat! lze
asi zmíněným okolnostem Dou
fáme však že div odbor si dá říci
a bude kus opakovati
— DOBRÉ MÍSTO pro salon
v části české lze s dobrým! výho
dami najmou ti K doptání vřed
t 1 aneb 11 Krug Brewing Co tí
-- V pondělí dostalo se i8leté-
mu Harry Flothovi obviněnému
a odsouzenému ze zabití Ed Fěe
ho 22 srpna vánočního dárku v
podobě tříletého trestu v káznici
při těžké práci Lehký rozsudek
opúdstatuča soudcem dosavadní
dobrou pověstí odsouzence jakož
i tím že zločin spáchal ve stavu
napilém
— Krajane Dy se méii dnve
přesvědčili o ceně a jakosti zboží
všeho druhu nežli koupí jinde a
sice u Antona Nováka na 13 uli
ci Nejlepší zboží a nejlevnější
Ku vyléčeni aastuzení v jedinkém dni
rezmi Laxatle ítromo Quinlne oplatkr —
Každý druxgtt Vám rriu peníze pakliže rte
nevyleCi Známka E W Groveg je Da kaidé
Ikatulce Cena asc Srn
— Tangier Temple organisace
Nobles of Mystic Shrine podělil
v pondělí 200 chudých rodin zdej
ších vánoční večeří a sice kryty
výlohy s tím spojené z výtěžku
zábavy kteráž organisací tou před
14 dny v Creightonově divadle
pořádána byla Z Cechů patří k
organisací té pouze jedinký pan i
L Berka — Mimo toho darová
no téhož dne po $140 opatrovně
pro opuštěné dítky a nemocnici
dětské
- Náš český grecerista C F
Heřmánek 1316 Williams ulicí
upozorňuje ct obecenstvo zvláště
labužníky na svoji dle pražského
vzoru studenou kuchyni: vlašské
saláty nářezy z importovaných
salámů šunek ryb a sýrů velmi
skvostně upravuje Přesvědčte se
malou objednávkou tf
Zastaví kašel a atstrani lastuzení
iLaxatlre Hromo-Quinlne Tableu vjteči na
lruzení za den Nerjlé(i-ll nepiatHe Cena
(Jeua 26 centu
— V pondělí koiem i hodiny
ranní přišel na stanici Union k
vážnému úrazu jeden z nejstarŠícb
konduktérů Missouri Pacific drá
hy Ed Locke Při vystoupání
na vlak v pohybu se již naléza
jící sklouznul totiž tak nešťastně
že levá noha pod kola mu přišla
a rozdrcena byla" tak že v pod
kolení odejmuta býti musela Po
chybuje se že bude při životě
zachován '
Sktělý ples
ř 77 1 R R J
e
dne 29 prosince
V SOKOLOVNĚ
: VSTUPNÉ:
Pán s démon 50c
Další dáma 25c
O Mjiepii obilabu peíllrl poataráno
S zetoa zre - VÝBOR
IIHIIiaHIIIIHIIIMIII
PATNÁCTÝ
VÝROČNÍ PLES
Z j cspoJUdá
t 7 O E)
i t ssbcta 5 ledna 1S01 z
Ž vMXOLOVNfe
Z as ltté mezi Darcaa a Martha uL I
i Tí: Ml s Íí=í3 55c í
f O bojiM atfvMva v at v I
tlIlllllllilllflilllHlllt
I
7
IV Odpomfr vynOmjteimi IrlnH 1 I
miko i maJoMurnUty jQ„ 1
duchovními atd r"í&
í Ster Ela Ff wtoa !
I
rJ~ awria v—y Me— ▼ a a-v-
- — P i — -mtm mát lm
c — a f- al shs
i #jx O -~ -a
t m— kMk mmi kbš AjaS) I
KliEP'8 (0 Apox Eyo
i plné
Přímo od vtnopalnlks spotfe
bovatell k uietřenl
výdělku prostředníka -
Vestlé vánoce a
štastný nový tok'
Od 10 pm do II ladná
7IADMA íabeT v?lM)r
ÍUAKmA dlo rina a
Eíknoo upomínku a kaitlou
011 (1 za kořalek vina
nb lihovin (Vjuja píra a
Usu)
OíednÍTky a Dakot
omlnaru MuatanyOoloraua
a Arlzuay nuil btl na U
krartB wita 11 je -y plaUll
Sefcraace: merchaaťi Nit
BaakOoiab4: Paclur iKit
Baik outkOmaka South
OaahaBaak SontfeOaiaha?
vitchnr exarcMai iekt
akaitsoiciaosri 5t 1 r
tV w
I
I I1LLINS
aur mVia±je3k
JKLEIN
DitriLU
nwam ii
Plité n UtatrouJtollv avtlroa)
X KLEIN
Vtiweobcbod J
kořaUoa 1
SpolebllrtrHt této firmy Je t zarněfna
Úplně zdarma!
Po minulých dvacet lt bylo naílra pravidlem darovat! naSlm př(
znivcam Vdnotni dárek kterýžto obyfej na dála potrvá a dáme ka
' koupi Jeílnohx) gniunu kořalky lahee týletniho vína
rIi 4 IřM A Dodavkem k svrchu zniínřniímu každou koupi v
iilf A UJÍ A jystce s)aS neb vfce Mih a pivo vyjímaje) dáme
talířek skvostných hracích karet
Tato nabídka potrvá od 5 prosince 1U0rt do S ledna 1901 Douffime
ie mis v brzku poctite objednávkou za niž budem vám povilříni
přejíce vám veselí
Ml
o
t
♦Vánoce a šťastný Nový rok-E—
31 WollKtoill aV CO
ItuporlH a Tťllíoolicliwliiícl T liliiínich
522-524 S 13 St Omaliii Neb
FILIÁLKY:
Cliiciiíro Liquor House 402 N Kith St
M Wollstein & Co 2010 Jí St So Omaha
M Wollstein & Co 5:55 Hroadway
Council Bluffs Iowa
Oznámení úmrtí a soustrast'
Loíe Jan Hu i 5 Rytfřu 1'ithiových uvádi ve známost víera flenfim
řádu íe neÉťaatnou nehodou přisel o život milený bratr nás
Anton Kment
Nezměrným bolem dojati neopomínáme projevit! naši hlubokou aou
ítraať paní
ANTONII KMENTOVĚ
manželce zemřelého trodiné nad ztrátou milenného manžela a itaroitlivď
bo otce — Velecténá panf ziráta manžela Vašeho dotkla se náa tak hluboce
jak Vás nebof ztratili jsme našeho nejlepMho Clena a bolesf naňe budiž
Vám útěchou ve amutku Va&em tím přesvědčením že bolest tu stejně i
Vámi sdílíme
Za Lože Jan Hus ř 5 Rytířů Pilátových
Emil Čermák V K
Omaha Neb 26 prosince 1900
SOUSTRAST
PAfíl:
Přijměte naíii upřímnou sou
firnf nud Ktrátou Vašeho milova
něho manžela a našeho krevního
přítele
Antona Kmenta-
Bolest naše jest právě tak
velkou nebof ztrácíme odchodem
jeho přítele který tak úzce a námi
byl spojen a kterýž' nikdy nevy
mizí t myslí a ze srdcí našich
~ Neste zármutek svftj trpí-livž
jk my řinírne rxidrobujíce se
sudu
V títřchn hudiž Vám uiistční íe
Xol Vámi stejně cítíme
Vdc Vobořil bratr
Josef Leviy švakr
Proje? soustrasti
Nezměrným bolera itíženi pro
jevujeme tímto naii hlubokou sou
strast naši apoluaeatře a ělenkyni
Velkovýboru St Nebrisks
Antonii Kmentové
nad ztrátou mileného manžela
který nelítostným osudem o život
přisel dne 23 prosince
- Milunná aaatro dtěchou v bolu
Tvém budiž Tobé to přesvědčení
íe ztrátu tuto cítíme s Tebou
ZaVelkovýbor
MARIE ROSICKÝ T
' V i přadsedka
EM BANDHAUER
- tajemnice
Projev gocstrftsti
' Níže podepsaný vyslovuje
tímto hlubokou ouatraaf paní
Antosii KcísiJvé
a rodině sad ttrátot milensvého
atanielaaotea '
Váženi ptat přijměte sou
strast moji v aármatka Valem
aebof sám ztratil jsetn přítele
Tzacněho aármatek Boj kudli
pak itěehoa Vím v bola Va
iesa že s Vámi jej aetro
V F KUNCL
Omaha 36 noa 1900
ZA
Výlohy expressnl zaplaceny
V mini ťlm iralna
i ! miwv r awlvu
Zalleme 4 pln kvarto
lahve Kleinovy Apel Kye
( ruko atard láJH rilttllo
Vaná aa 93lt aipreaa vy
placen Zaayláme v jedno
durhých iiednlCkicb — nic
aanaavM£uJe obaabu AiJÍ
doatanete a okualto tu ma
tete Jl poslat ipét na oall
vlohn nenapokojl II a mjr
vím f3lt rHtíme Tenaa
mí druh korálky kterou!
aabitlnM sa SnlK nemalá
Jinde koupen btl M méat
mm
avotrca
SaifHeMMWl
Apex Ure nemi
rovna pro potřebo ro-
oďporueována viěml
Mkařtkou — leet
otetřuvatelkaml
2J aev ie olOauha Nek
ae v Ka rek 26 H ut Soutk OaMba
Vy l Pokroku- Západu
Ml
O
Náš
velký
výprodej
jest
nyní
v proudu
VSechno
zimní zboží
musí
se
prodat
bez
ohledu
na
ceny
ObŽtujeme ve výprodeji tomto
každičkou věc hraiky ozdo-
bné eboií zboží stříbrné
: atd pozůstalé nim z pro
deje vánočního Máte
tu dobrou přítěží
tost ku koupení
novoro£afch'
dárků
f
Boston Store
1
au 1
— a noa mv±
I KIHn'a
I zob rori
I dlnnou 1
I I ' rrnoce
leaatl a
I
] Dámské vánoční kožešiny
_ ' - :' ' '
1 Pravé Mattea nákrčníky e skupinou ocáska í 3 9°
Pravé Mink nákrčníky se skupinotTocásků 4-9°
Dobře střižené Coney pláštíky s hlavičkou a ocásky 390
Pravé Marten Derby pláštíky s větší skup ocásku
všude prodávané po H1800 za Q73
Výběr Marten nákrčníků 48 palců dlouhé po 490
Bobří pláštíky shotovené z vybrané kůže — s ocásky 1675
Kožešiny jest nebezpečné kupo váti
leda když je koupíte y závodě ::
který není nebezpečným
Cist zlaté plnéni
&2
DRB0&
Projev
-— —
Tímto vyslovujeme naši hlubokou soustrasť panf
Antonii Kmentové a rodině
: nad ztrátou milovaného manžela a otce "
Ztrácíme sami velectěná paní bratra "Sokola' kterýž
od nás byl vždy ctěn a vážen jak otec a proto doufáme
že zármutek VáS ponesete lehčeji s tou pevnou domněn
kou že s Vámi stejně bolest trpíme
Tžlocvičná Jednota Sokol
Omaha dne 24 prosince
riii-t?
lál
výprodej šatstva pod
cenou! - _
Následkem neobyčejně teplé zimy — nejteplejSÍ v posledních letech—
jest dosud zásoba naSe příliš velkou a snížili jsme proto ceny
každého kusu jšatstva Vše jest té nejlepší jakkosti a střihu a
nikde lepšího nekoupíte Ušetříte 30 až 50 procent
Poštovní objednávky
vyřizují
Mužské jemné obleky po Í500 675 750 950
1000 1250 1500 a 1S00 — Ušetříte od
25 do 40 proc na každém obleku neb pení
ze se vrátí -
Mužské zimníky vícuna raglon ker&ey neb
covert látek po I450 500 650 750 10
1250 1500 a 1800
Mužské ulstera po 1500 15-75 #750 f 1000
'' #12 00 a Í1300 " ' -j - ' i
Mužské jemné kalhoty po fi50 I195 řaao
3758500
Obleky pro chlapce 3 až 8 velkost po 1250
-95i 3-75 5 °9
Chlapecké dvojřadové obleky krátkými kalhota
mi velkost 7 až 16 po 95 centech' Jli75
: a50 a Í375
Ktitké i dlouhé zimníky pro chlapce po #175
a50 395 375 a 500
Zvláštní výprodej oblekft i zimníku pro muže Zvláště tlusté neb hu
bené a vysoké po l7'5° to00 u50 a 1500
Každý oblek má cenu dvojnásobnou
Zsštete objednávky poštou
Zastavte ae u Hayden Bros kdykoliv do Omaby zavítáte
lAYBrotlOg
I'uk Uoo M
neb mfcbané kterékMiv si budete
pfáti pjužijeme pro Vás
Zlatá plnění lest o něco draJM
ale my Jej odporuěujeme Jnbo
trvanlivěji!
Nrié pokoj jeat příjemný a dobře
'ařížený naíe práce Jest příliš do
bře známa a úplné chvály hodna
TT$fviittn rf ni ntlnmA IS( A
coz víe užlvfti o Je naml co nejlé
pe dlouholetou prakcí
BjÍXjEITv
ZUBNÍ LÉKAft
812 ťaxton blwk 10 aFarnam
TELEFON 1085
i - - 1- — Dámská obsluba
KoiiHtřnHti
i 900:
ihned
ty 1 csíjí slcríftí fej
Prctl yziti
a