Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, December 27, 1900, Page 6, Image 6

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    o
Pokrok Západu
PEKLEM K RÁJI I
tJTĚK DO SVÁTÉ ZEMĚ
(Pokračování)
' MProc myslíš že je to můj duch?''
"Poněvadi jsme tě považovali za mrtvu''
"Kdo pak ti to řekl?"
'Bela Štěpán" '
"Od koho to slyfiel?''
"My jsme věděli žes byla zavřena v zámecké věži která právě
vyhořela a myslili jsme že jsi tam zahynula"
Stará cikánka se potupně usmála a pravila:
"Tu radost tomu tyranovi neudělám abych se dala za živa upá
litil Mnoho již ovšem k tomu nescházelo ale mně jest ten zbytek
života přec jeste trochu milým než abych nehleděla tak dlouho jej
chrániti pokud nu to bude možným
Jerda byla ovšem od hejduků do zámecké věže odvedena a tam
do malé postrannf komůrky zavřena která se nalézala vedle klenuté
síně poněvadž se s ní bezpochyby nechtěli po starých vylámaných
schodech k podzemním žalářům irmáceti
V té klenuté síni měli hejdukové a někteří sluhové svou mistnost
a proto nemohla Jerda ze svého vězení uprchnouti
V té komůrce byla i ve dne taková tma Že nemohla ani ku
stěnám dohledoouti
Jen skulinou ve dveřích tam vnikal večer slabý proužek světla
od lampy která visela v síni
Jerda se tam chovala docela tiše a nikdo se dále o ni nestaral
Hejduci a sluhové tam večer statně popíjeli a vesele se bavili
Oslavovali také pohřeb hraběnky Ady — rovněž jako jejich pán
Stará cikánka seděla dlouhou chvíli na otepi slámv která jí měla
sloužiti za lože přemýšlejíc o svém osudu a jakým spůsobem by jí
bylo možným ze svého vězení se dostati až konečně zemdlením
nsnula
Spala dosti tvrdě Že se neprobudila ani pustým hulákáním jež
ve vedlejší síni panovalo
Konečně ji však probudilo silné hřímání Vzchopila se rychle
a zvolala hlasitě:
"Bože spravedlivý sešli na tu spustlou rotu své zničující
blesky! '
Skoro v témž okamžení zarachotila opět strašná hromová rána a
celá věž se otřásla jako by se měla sřítiti
Jerda byla prudkostí vzduchu ode dveří odhozena a sklesla u zdi
'na zem
Zde zůstala několik minut jako omrážena ležeti a když se zase
vzpamatovala a posadila se vnikalo do jejího vězení jasné světlo a
ona shledala že jsou dvéře pootevřeny
Ve vedlejší síni slyšela jen šramot rychle se vzdalujících kroků
Najednou zaslechla ze dvora pokřik:
"Hoří! Hoří!"
Tento pokřik který jí zvěstoval nové nebezpečí přivedl ji zase
k úplnému vědomí Vzchopila se rychle a skočila ku dveřím 'Tyto
byly ze závěs vytržené a z části rozbité Na dveřejícb byly zurážené
i i
šusy aujcue
Bylo patrno že byl blesk do věže udeřil a až do dolejší síně ji
prorazil a zde že rozbil dveře u vězení v němž byla Jerda
Tato se již ani okamžik nerozmýšlela a použila této příležitosti
k útěku
Proklouzla rozbitými dveřmi do síně jež byla prázdná
Odtud se dostala šťastně na dvůr kde již bylo mnoho lidí kteří
ve zmatku sem tana pobíhali a křičeli
Jerdy si nikdo nevšímal která podél samé zdi ku vratům chváta
la a těmito šťastně ze zámku se dostala
Tak znělo její vypravování k němuž pak ještě doložila:
"Pak jsem seděla pod hustým křovím a dívala jsem se jak pla
meny z věže vyšlehovaly Doufala jsem že shoří celé to proklaté
hnízdo ale oheň se obmezil jen na tu věž"
Když byla všecko vypověděla ohlédl se Jánoš na dveře u pří
stavko a poslouchal zdali se tam nic nehýbe Tam však bylo ticho
Jerda mrštila pohledem na plotničku a pravila:
"Bezpochyby chceš časně ráno někam odejít že si již vaříš
snídaní?''
''Ano' přisvědčil Jánoš s chvatem
" ' " Doufal totií že tu starou 2c au Um přiměje aby brzo od něho
odešla
Ale v té naději se zklamal Jerda se vyjádřila že si u něho asi
hodinu odpočine a pak ře s ním půjde na pustu ale dříve že s ním
posnídá an prý vidí že bude jeho polévka také pro ni dostačovati
Pokročila ku plotně a podívala se do' obou hrnků které na ní
stály
"Tyť toho vaříš že to dostačí pro tři osoby! zvolala s podive
ním "Dnes musíš mít pořádný hlad Jánoši!"
Tento byl chvilku v rozpacích Ale najednou se upamatoval Že
umí Jerda výborné léky připtavovati a že by Ada také nějakého léku
potřebovala
Netroufal si však s tím tajemstvím se jí svěřiti
Jerda však jeho rozpaky hned spozorovala a pravila upírajíc na
něho pátrá vý pohled:
''Mně se zdá jako bys měl něco na srdci Jánoíi" '
""Ano mám'' odpověděl tento s povzdechem
"Tydy mi to řekni"
-'Ale je otázka zdali dovedeš mlčeti"
"O tom jsi snad již přesvědčen"
iiti : 3 _ Z li- i LI
bys jí snad mohla ty poskytaouti'
"To udělám s radostí když mi to bude možným Tedy řekni
co mám dělali a já budu mlčet''
"Mohu se ubezpeciti že to u sebe zachováš co tajemství s čím
se ti svěřím?" '
"Na to tí přísahám!" odpověděla Jerda a pozdvihla očí k nebi
Jánoš jí nyní vypravoval jaké osoby u sebe skrývá jak se k němu
dostaly a v jakém stávu se hraběnka nalézá
Terda iej poslouchala s velkým užasnutím a Dravila nak: : L
' "Pro tu ubohou paní bych obětovala í svůj život9 Ty víš jak
byla ke saně vždycky laskavou a dobrotivou a jak jsem ji ctila a mi
lovala Uveď ml k ní Kde pak ji máš?"
"Počkej chvilku Já se musím podívati zdali nespí a musím jí
ta&íve ohlásit"
Vklouzl po tichu do přístavku chtě to dříve oznámití Evgenovi
la je stará Jerda u něho a jakou naději on na ni skládá
Ada byla ze svého klidného spánku již ee probudila a také byla
Jlaolovu rozmluvu s Jerdou částečně slyšela -
Kdyi byl JánoS domluvit pravila septem:
"Když je to Jerda tedy ji ke mně pusť Ona má poctivý
Jánoi se vrátil ku staré cikánce a uvedl ji do přístavku
Ada jí podala obě ruce a pravila slabým hlasem:
"Euď mi vítána přítelkyně í"
Jtti k nl pfiklekla "pojala ji za ruce a zvolala tisknouc si je
iTJ k dstlm:
"Ano ty jsi lira ubohá dušinko a šťastně jsi té hrozné smrti
~a Dá B&h ie bodel jeitě šťastnou- a že budou i jiní lidé
Iritaataýai
'-'"i f !Itoopil Jílci ku staré feně a napomenul jí aby tak hla
r — 'eLx tm fzf se nemalé vědéti zdali tam- jeitě nikdo
_ 1 t !J fa Cm z chaty a dával se Sultánem pozor nehrozf-li
c " ' --La ILlzi nebezpečí
Z j Z: tlT-t jcU Ady a vyptávala se jí starostlivě na
"i t'~7 í j t — j&rýu s~iscbem by jí mohla pomoci
"Především potřebuješ klidu a spánku který tě ponilnf s já pak
ti uvařím nápoj který dodá tvému zemdlenému tčlu nového života i
tvému srdci nové zmužilosti Jen hleď zachovat klidnou mysl a od
dej se bez starosti tichému spánku neboť máš a sebe věrné přátele
kteří tě opatrují
Ada jí stiskla vřele ruku a zamhouřila oči chtíc se pokusili
bude-li moci usnout)
Evgen se nyní obrátil k ženě a tázal se jí šeptem co o stavu
Ady soudí
Tato mu pohlédla do obličeje na němž se jevila veliká starosti!
vost a odpověděla též po tichu:
"Ona je mladá a mladé síly dělají zázraky — a co tyto nezmohou
to dokáže můj lék"
"Ale máš zde všecko co k tomu potřebuješ?'
"To najdu všecko u Jánoše' odpověděla žena "Jen se postarej
aby nebyla ta dobrá paní ze svého klidu vyrušena
Pak se tiše vykradla do vedlejší světničky
Ada byla zase usnula a Evgen seděl tiše u ní a nespustil s nl ani
oka
Asi za půl hodiny otevřela Jerda polehounku dveře a pozorně
poslouchala Venku byl již bílý den ale v tom přístavku bylo posud
šero které hořící lampa svým slabým světlem poněkud rozptylovala
Nyní tam zaslechla Jerda slabý šramot
Obrátila se k Jánošovi a pravila šeptem:
"Ticho ona již nespí Já jí tam teď donesu ten nápoj"
Nalila do půli vinní sklenice tmavého odvaru který byla na
plotně z nějakého koření uvařila přilila do toho trochu vína a vody a
pravila dívajíc se na to proti světlu:
"Bude to dobré Do večera bude Ada tak dalece zotavena že
se bude moci vydat na cestu"
Pak se odebrala s tou sklenicí k Adě
Za chvilku vstoupil do světničky Evgen a pravil:
"Ada se toho nápoje trochu napila který jí ta Žena připravila a
povídá že je jí po něm lépe Jerda myslí že bude do večera již tak
zotavena že bude moci na další cestu se vydati Nevíš jakým spů
sobem by nám bylo možným odsud dále cestovali a nemohl bys nám
do večera zaopatřiti nějaký povoz a koně?"
''Koně má čikoš vždycky a nějaký vozík mohu také zaopatřiti
Do večera to Dude všecko připraveno a přes pustu vás povezu sám'
"Kéž bychom měli tu pustu již za sebou!'
"Na pustě jste jistější než kdekoli jinde" pravil Jánoš "ČikoŠi
drží všickni dohromady a já potřebují říci jen slovo a budou všicksi
při mně"
"Já ti věřím ale tam dlouho zůstati nemůžeme Ty víš že
nejsem v Uhrách nikde jist Proto musím hledět abych se co nejdříve
zase dostal přes hranice'
"A sice s hraběnkou Adou!" čoložil Jánoš
"Jen bude-li chtít se mnou jeti Já ji k tomu nutit nemohu"
"O tom nepochybuj že s tebou půjde Ona' se o tebe vždycky
vřele zajímala a často se mne ptala zdali jsem se již něco o tobě do
věděl a zdali vím kde se zdržuješ Měla vždycky o tebe strach že tě
snad stihlo nějaké neštěstí Já jí ovšem nemohl na ty otázky nic
určitého odpověděti poněvadž musím stále být u svých koní a nikam
nepřijdu kde bych se mohl něco do věděti''
Tato slova Evgena velice potěšila
KAPITOLA V
- - t
ícr
JI o t
-Zit--
A ts jí vyjtala zamyslila se na
Útěk n ti pimtu
Jánoš osedlal hned časně ráno svého koně a odjel tryskem na
pustu jsa provázen svým věrným Sultánem
Za chvíli po jeho odjezdu se Ada probudila cítíc v celém těle již
značné osvěžení a posilnění
Jerda jí zase přinesla ve sklenici svůj nápoj Ada se ho napila
a pak zase zavřela oči a za chvilku usnula
Konečně se vrátil Jánoš ze své vyjížďky Otevřel po tichu dveře
u přístavku v němž nyní jeho cbráněnci tiše spali a chvíli je pozoro
val jevě na obličeji velkou starostlivost
Pak zase polehounku zavřel a vrátil se do světničky
Jerda si k němu přisedla a oba se spolu zabrali do tichého hovo
ru radíce se spolu jakým spůsobem by bylo možná Adu a Evgena na
jejich další cestě před všelikým nebezpečím zachránili
Najednou počal pes vrčeti a Jánoš vyšel ven aby se podíval
zdali nehrozí nějaké nebezpečí
Spatřil člověka jenž s velkým chvatem k jeho chatě přicházel a
poznal v něm Josefa
Pokročil mu rychle vstříc chtě tomu zabránili aby se nepřiblížil
až k jeho chatě a nedověděl se jeho tajemství
"Jsi doma sám?" tázal se ho Josef již z daleka
"Koho bych u sebe měl?" odvětil Jánoš Co tak pospícháš?"
"Musím kamaráde Ale pojďme do chaty aby nás zde nikdo
neviděl
- "Já se nemusím bát nikoho''
"Ale já!"
"Proč?"
"Poněvadž jsem pronásledován" -"Kdo
pak tě pronásluduje?"
"Hrabě za mnou vyslal své pochopy Proto nemeškejme a
pojďme do chaty''
To se však státi nesmělo a proto Jánoš pravil:
"Když jsi pronásledován pak je pro tebe lépe když zůstaneme
venku poněvadž můžeme hned vidět kdyby se tvoji pronásledovatelé
sem blížili" t
"Ano máš pravdu Máš nějakou skrýši kde bych mohl zůstat
až do večera?''
Tato otázka přivedla Jánoše opět do nových nesnázi — Pročež
odpověděl:
"Já ve své boudě takového místa nemám kde bys se mohl
ukrýti Na pustě jsi přece mnohem bezpečnější než u mne"
"To je také pravda Tedy mě aspoS nech chvilku si zde odpo
činouti" Hodil sebou na trávník a vypravoval Jánošovi co bylo příčinou
že se na& hrabě tak rozzlobil
"Jak víš" pravil "byla dnes za nebožku hraběnku zádušní mše
Do kostela se dostavil'také nějaký starý mnich který byl také čera
na pohřbu s hraběti veřejně vytýkal že svou ubohou paní utrápil
Když ho dnes hrabě zase v kostele spatřil chtěl ho dát svými pocho
py zatknouti Ti se ho chtěli hned chopiti jakmile vyšel z kostela
On se jim sice statečně bránil že jsme se všichni divili kde se ta síla
v jeho rtarém těle vzala ale poněvadž na nej byli tři hejdukové byli
by ho konečně přece přemohli Když jsem viděl že mu hrozí nebez
pečí sjsl jsem se ho s ryzra! jsem taká jiaá sby a ho zai!L " Pak
musili hejdukové odtáhnouti s nepořízenou a ten starý mnich měl
dosti času aby mohl zmizeti Proto má hrabě na mě vztek a chce mě
za to potrestat Já jsem to již napřed tušil a chtěl jsem se do večera
schovat u starého MikloŠe Ale když přišli hejdukové dO vsi a počali
tam po mně pátráti dostal Mikloš stach a prosil mě pro Boha abych
ho nepřiváděl do neštěstí Proto mi nezbývalo nic jiného než otéci
přes zahradu do polí a tak jsem se dostal al sem-"
"Viděl tě někdo?"
"Vidělo mě několik lidí kteří pracovali na poli"
' JánoS zavrtěl povážlivě hlavou a pravil:
"Tedy jsi vlastně jii vyzrazen Proto bude nejlépe když si co
nejdříve vyhledá! nějaký bezpečnější útulek nei jaký ti mohu já ve
své boudě poskytnouti' Ti lidé tě viděli ke mně utikati a také jest
známo ie my dva spolu žijeme v dobrém přátelství Proto také se dá
s jistotou očekávali Ze tě budou hledat nejdříve u mne
"Ano mái pravdu starý Ale kam se mám obrátit?''
"Musil hledět někam se dottati kde nemá zdejší hrabě co po
roučet a to není tak daleko"
"Snad abych se utekl k beťárv Běloví? Nevíš kde teď je?"
To nevím" odvětil Jánoš
"Ale někde na blízka být musí Ji ho včera viděl v kostele na
tom pohřbu a v noci prý ho lidé viděli na zámeckém dvoře při to
požáru Ten Člověk jc neohrožeoý a odvállivý a proti zdejšímu hra
běti prý má nesmiřitelné záští Povídá se že byl dříve vznešeným
pánem a Ze se také ucházel o Adu ale bez výsledku Také se mluví
ie se zdržuje ve zdej lim okolí jíl celý rok a Ze se několikráte o to
pokusil aby se mohl k hraběnce Adi ptiblOiti ale to prý se mn také
nepodařilo Koneční prý si umínil jí unesti Ostatní ty to víš lépe
eJ JáV"
"To by všecko bylo možným Odvahy k tomu má dost'
"Já myslím starý že to niutIl ty nejlépe věděti"
Jánoš nafl pohleděl překvapen a tázal se:
"Proč zrovna já?"
"Lidé to říkajíl"
"Lidé říkají obyčejně více než vědí Ale já říkám jenom to co
skutečně vím Proto ti radím kdyi jsi toho hraběte a jeho hejduky
na sebe poštval že učiníš nejlépe když se ještě v čas někam uchýlíš
kde budeš jist Poněvadž tě lidé viděli že jsi utíkal sem není o tom
pochybnosti že se ti pochopové co nejdřív přiženou a budou tě zde
hledali"
Josef se zase zdvihl a pravil zamračen:
"Tedyraději půjdu Doufám ie budeš tak chytrý a pošleš ty
chlapy po jiné stopě kde mě nenajdou'
Také Jánoš se vzchopil a pravil:
"Co mohu udělat tp udělám Tedy buď s Bohem a vezmi po
řádně nohy na ramena Bylo by nejlépe kdybya jich měl několik
párů abys je mohl střídali''
"Však já si pospíším Nejprvése pustím na Zombor"
Jánoš k tomu přisvědčil a Josef chvátal pryč
Jánoš se za ním díval až mu zmizel s očí a zabručel pak kroutě
hlavou:
"Že musil ten člověk zvrovna sem při jiti! Teď mi sem snad ještě
přiláká ty pochopy!"
Vrátil se zas do chaty a projevil cikánce a Evgenovi který byl
zatím se probudil své obavy
"Chovejte se co možná nejtišeji abyste se nevyzradili'' doložil
pak
"Já mám nějaký nápad'' pravila Jerda "Zde v tom přístavku
je velká zásoba sena a také je tu několik otýpek kukuřicové slámy
Mohli bychom ten koutek v němž Ada ležíněkolika tyčemi zahradili
aby nad ní dělaly krov a ty bychom mohli obložit tou slámou a po
krýt to všecko senem aby se zdálo že je ten kout celý senem a slámou
naplněn"
Evgen a Jánoš uznali ten návrh za dobrý a také jej neodkladně
provedli
Ada byla ještě dále do kouta uložena a Jáooš a cikánka počali
s chvatem upravovat! navržený zákrov čímž povstala zakrytá pro
stora jež dostačovala pro tři osoby
Tato práce byla brzo hotova Jerda lezla malým otvorem do té
skrýše Jánoš jej z venku zakryl senem a vyšel zase ven
Vzal s sebou okopávačku a zaměstnával se zdánlivě na políčku
na němž měl kukuřici
Při tom se však každou chvíli po celám okolí pátravě chlddal a
pozorně naslouchal dávaje též pozor na psa jenž před chatou tiše
ležel
"Ať přijde kdo chce" pravil sám pro sebe "ty lidi u mne najít
nesmí Bude-li třeba budu tomu hledět i násilím zabrániti Sultán
přemůže dva chlapy a já se také ještě mohu proti dvoum postavili To
jsou dohromady čtyři a tolik jich sem nepřijde"
Čeho se Jánoš obával stalo se velmi brzo
Najednou pozdvihl Sultán hlavu a počal hlasitě vrčeti — Tím
upozornil svého pána a tento se hned ohlédl směrem ke vsi a spatřil
dva jezdce kteří odtamtud k jeho chatě klusali
Poznal v nich hraběcí hejduky a pospíšiv k dveřím zaklepal na
ne třikrát dávaje tím Jerdě umluvené znamení že se někdo k jeho
chatě blíží
Jezdci brzo přiklusah a stanuli před chatou byvše od Sultána
hrozivým štékotem uvítáni
Jánoš stál proti nim opíraje se o motyku a ze své krátké dýmky
silně bafaje J
Jeden z hejduků jej ostovil dosti hrdbě:
"Proč nejsi ve službě u koní?"
"Chcete-li to vědět dojeďte si na pu?tu a tam se dovíteŽe jsem
svou obhlídku již vykonal když jste vy ještě spali a že v noci vlci zase
jedno hříbě napadli Proto pojedu dnes v noci se svým Sultánem na
stráž abych těm hladovým bestiím jejich choutky zahnal Máte-li
chuť a nejste-li lenoši přijeďte v noci za mnou na pustu a můžete
hlídat se mnou"
"Byl dnes někdo u tebe?"
"Já tu neviděl nikoho Kdo by byl u mne býval?''
"Ten lump ten Josef! ' odpověděl bejduk zhurta "Však ty
o tom budeš vědět My máme poručeno abychom ho vypátrali a na
zámek k panu hraběti ho přivedli Ale on utekl a lidé ho viděli že
běžel ku tvému baráku"
Jánoš zůstal docela klidným a odvětil lhostejně:
"Pakli zde skutečně byl muselo to býti v tu dobu když jsem
byl ještě na cestě ale od té doby co jsem doma jsem ho tu ne
viděl" "
Hejdukovi se to zdálo k pravdě podobným a on se ho ještě
jednou otázal:
"Tedy jsi ho skutečně neviděl?" t
''Zde jsem vůbec neviděl nikoho Ale počkejme — někoho jsem
přece viděl ačkoli byl ode mne daleko Podle chůze a podoby mohl
to býti on ačkoli to s jistotou tvrdit nemohu Kdo pak také může
dávat na každého člověka pozor když má plnou hlavu jiných starostí
— jako já s těmi proklatými vlky"
"Kde pak jsi toho člověka viděl?'' ptal se hejduk dále
"Když jsem se asi před hodinou vracel domů" odpověděl Jánoš
tváře se při tom docela lhostejně "spatřil jsem nedaleko od své chaty
člověka který měl jak se zdálo velmi na spěch a který pak svou
chůzi ještě více urychlil když mě spatřil Já jsem si ho sice dále
nevšímal ale podle chůze a postavy by to mohl být Josef"
"Kterým směrem šel ten člověk?" i
"Tamhle v tu stranu!" odvětil Jánoš a ukázal rukou na východ
"A již také bych podle toho soudil že to byl Josef Tam právě leží
Velká Ves (Nagyfalu) a on tam má příbuzné a přátele — a zvláště
svého strýce Maroše Ten je velmi chytrý lišák a pakli se k němu
Josef utekl budete po něm marně pátrati Budete-li ho chtít dostali
musíte si pospíšit abyste tam byli diíve nei on"
"O tom MaroŠovi jse:n již také slyšel" zabručel hejduk "A ten
že by byl Josefovým strýcem?"
"On mi o tom aspoň vypravoval'
"Pak si musíme pospíšit Pojď kamaráde!"
Obrátil svého koně a cválal se svým druhem v tu stranu kterou
mu byl Jánoš naznačil
Tento se za nimi tak dlouho díval až mu zmizeli s očí a pravil
pak mna si spokojeně ruce:
"Šťastnou cestu! Hledejte si ho tam! Však vy ho nenajdete1"
Pak se vrátil s chvatem do chaty a oznámil svým chráněncům
že je prozatím to nebezpečí šťastoě odvráceno a že doufá že budou
aspoň pro tento den jisti - -
"Ale hned jak se setmí musíme se vydati na cestu" doložil pak
"Ale je otázka v kterou stranu se máme dát i" podotkl Evgen
"Nyní musíme především na to pamatovali abychom tu ubohou
paní co nejdříve z okolí zámku Oroše odvezli čím dále tím bude
jistější Mái nějaký plán?"
"Ano víš kde je zámek Arpadov?"
"Velmi dobře! Ale ten jest až za Dunajem a odsud tam máme
několik dní cesty"
"To je právě dobře neboť pravíš sám čím dále odsud tím bude
tépe Jak sám víš žije na tom zámku moje teta Vladanová"
"Aoo je to velmi hodná paní která zasluhuje všecku čest"
"K té paní mám největší důvěru a chci tam dopraviti naši Adu
aby se tam zotavila Tam také naleznu pomoc a pak se chci vydsti
přes Bosnu do Albánie kde mám několik dobrých přátel — a Adu
chci vzíti s sebou
adkhsAk
ČESKÝCH SPOLKŮ
OMAHA
Rá# iMUrký ě 1 Zf!U
od vá ava pmirielná echo kaftilou řtvrU- 1
aeUÍII míaicl o J b odp y ainl p Klfpelk
II Willinm nl Vfcá Jan Rkk
J V Mk vm Ho 18 Ht it't- V A Buubr
(U 1117 Wllllimt ulpokl Kr Macb
Těl M Nokol i Omaha
odbfvi it prldoln (ObAl VMf i 4
étrrtrk v mtaiol refxr v tri miatnoMI tm
Sa Mlh Bt PteU Véoltv Burel tmallt
Karel Špalek IZf? 84 IfVtb St aCetolk Káral
Itéolíka 41 go I3tn Bt Pokladník Ant
Kment ISt? So Uth Htr
' Psdp Šekel Tyrš é 1
odbývá a4 acháte dvakrit mítiín kaMnv
I nedali a I Dondáll mfli l v lni Untmrt
Oekronl eehote odbřrá ae I neděli v Mina
pouetni aenese l neděli v dubnu a čtvrtletní
1 Ind nu a nml f#wtaM4 Jnh nhlah#4t
mletnpredeeda Vr Svojtek taj Anton Novák
1SI0 Wllllane ul oeetnlk tr frenoall 146 lil
IStáol pokladník F Konci UUBo II Htr
yfbor majetku na I roky Joe Vopálka výbor
úfetnl Joeef Kalpar a Joe Merta praporeenik
KraJItok výp pr F Maellko doaorce Phlllo
Svoboda nafelnlk A Kapek výp nit Simon
Koknaek tiatop do C H H Spolku Joeeř
Kalpar
Bohemia Loie ě 814 10CW
£dífTDVdl v Národní Hn
Suí?u£ : i""" eer F W Handbauer
M
1 V V~_L
water apoL lekat M tlee Bulldlnx
r vao j raket Zin I5IA wmiam B#
umm ipo 14 utr o
Boee-
Tento den minul bez dalšího nebezpečí a jii se počalo stmívati
Od vzdálené vsi se tam zanášely čistým a klidným vzduchem
zvuky večerního klekání
Poněvadi byl po celé odpflldne v okolí chaty neporušený klid
panoval vyila Ada která byla jii značně zotavena ze svého tmavého
a dusného úkrytu do světničky a posadila se u stolu na lavici
V tu dobu byla v chatě mimo Evgena pouze Jerda neboť byl
Jánoi pozdě odpoledne jeitě jednou někam odjel ale přislíbil že bude
ďo slunce západu zase zpátky
Ada byla velmi smutná — Rozmlouvala s Evgenem a s Jerdou
o svém zoufalém postavení a oni jf hleděli dodati útěchy a posily
Ada si smutni vzdechla '-
Tábor Colnmba l 99 ffOVT
ort1b?T "i"" I nedíle a nterý v
méelcl v ainl p Joe Klepetky na : a Wllll
am nllot Vel knn1 FSnkvobodVmlato
koninl Frank !Wn al pokladník Frank J
III NM at So Omaha: nrňvnriM in irii
vnitřní atrálce Váolav Vwwi -i„_rí
itráíce Frank Vcjvoda vfbor majetku na
roky Karel Stepán
Tábor Sebranka ě 4771 MWA
wiljj -vi avé pravidelná acháte knídou prvon a
třet etfeda v míaícl v oam bodln veltr
JÍInÍ?ř'?'iJ'n'í Konaní K Hmrkiv
iSiia1 r"0?'"1!!? Hti: ""'""I Votava
SVJ"' "P1" a Wllliam ulice: klerli
JF PHbyilldHlokoryi privodíi Kr Velí
chovakýj vnitřní etráá Karel Sardlant: ven
kovní střel John Ktrnad výbor majetku
Kud Boran Jan Chleborád Joacř Fiala
Tábor NebiasHká Lína í 183 WOW
odbý-í scbftiekafclá po:6iui ii-tf v méalcl v
lni Hrochoví Joaeř &ip ph-dacda 10l2Honjer
8t-Vác Dolejí aiiatopredaeda 1lloHo Oar
fleld St Jobn řafář pokladník 1M3 8o l:itb
8ti A F Novák taj im W lilium Ht: Frank
Swoboda pru vodil
w t _ í-1-r 1 aa
ouui fiaauniura v z u 4tlř
odbývá aohfize kaidott í nedtll v mřetcl v So
kolovo o í% hod odp Vylrullá předa
Mane Michal ISi Mason ul př-ddkyn
Anna Kalina náměstka Jooeflna Machová
tajemnic Marie Koalcký flínnlce Nelilo
Svobodová pokladnice Anna Piniová do
jorkyné Marie Pecháí výbor maietku Franl
FItíová Marie Stefan M Kapková
8bor Boleulata l 60 JČD
odbývá eebíze k&ádoti S neděli v mísící v N
rodnieinloa bodp předa Anua Krelíí
tajemnice Vinci Čermák 124? III 14 ul ůiet
nice Marie Přfboraká ISIiilí la nl poklad
nice Antonie Kment námíalka Marie Kajte
ra doiorkyní Jenu-tu Jelen Výbor malinku
Marie Heiao Kateřina Benák Joe Koutek
Sbor H Třída Nové Doby i 86 JČD
odbývá tré scbSie kaMou J nedíll v mísící ve
S hod odp v ainl Motaoví Předsedkyní A
Cbleboráď 1407 Wllllam oíetnloe Bmlllí Cble
borád I4IU Wllliama pokladnice M Zikmund
iic Ho I2th at tajemnice Vilb Bárto 12H
80 13tb St
Sbor Mastná Urore č 10
odbývá avá pravidelná achftze vídyá nedíll
' mcaici eoaoiaae ainl rredeedkyne Mary
Boakal miatopředaedkvní Au tm KreJÍÍ
nice Joele Janeček prnvodkyní Fannie Peáek
a maure upocenaky Ukar Ur
So 16 bi poklad-
r annie ťe
L Svoboda
Voůp sbor Sokolek Tjrt i 1
odbývá avé acbdie Jednou mSiiíní a aloe
kaidou drubou nedíll v ainl Metiovi Pfed
aedkné Franttlka Knntir4 mltiru i-
íAí1''8 Beíán tajemnice Antonie Stejekal
MM 80 Mtn H g atr uíotnlce Marie Bílek M
a vuariea utoana pokladnice Aneika Mu
aílek vfbor majetku FreetlAka Štípán a
Anna Bílek uíelnl výbor Bolena Důlek
Marie MaUJUa doaorkyoí Marie ťííba
Eliška rřemyslenia e 77 ZČBJ
Bcb&xa proiatlm třetí nedíll v mSald o a
odpol v atol br J Klepetky na 13 a Wllllam:
předeedka Antonie Kment 1347 80 ISth 8t„
oíetnlce Marie Opoíeneký tajemnice Josefa
Steiger 1407 80 4th 8t Oroaba Neb
Táber Hyrta lí 922 R A
odbývá scb6zl první nedíll v míaicl v aokol
ké ainl fředaedka Marie Houkal mitn
ředeedka Julie Votava tajemnice rfarle
rbánek 8024 8 18 Ht taili ladní™ Ann
ltkoaký kancliřka Mary ttmrkovaký ntar
ťavia Hanaeiin imř airat M Hrubý venk
atráa Mary Pěchota výbor majetku Anna
šem!k Prant Peíek Ant Btejakal apolkvoý
lékař Loula Bvohoda Mary Houkal vyslán
kyni doajetdu Pavla Hantelin mlatovyal
Věrno! Západo Ž 474 Bratrská
Unie v Americe
Oabývá ave acháze kaMnn I ntňHinňn m
i pátek veíer v měaícl v ainl Praha Hotel
81 Antonie Třiaka aekretáfka 17U& 80 tb
Btreet
' Těl Jed Sokol v So Omaha
wOýváavá pravidelná achnse iednon míaíín
a alce kalde lni nondíii v mřl v mlat
Jana Koulakýho na rohu ) a Q gtaroata
Bedř IMenatbler tajemník Fr Benák lm [Mih
a N St ucetník Vác Vrabec Iflth a8 8t
pokladník Frantliek Hájek Su meil N a O ul
Prrha Loie é $28 AOCW
adbýváiv pravidelná achftae Lat atředu
v míaicl v síni p Koutakýno na 80 a Q ulici
Tbomaa Llaec Mlatr Práce Mike Volenec
dflovedouoí Anton Kubát dozorce Frank J
Fille taj (1N a Fr Dvořák áíetnik si a
8 Ht Rudolnb Palík poklad John 8itera '
prorooci Vincenc Marci vnitřní atrálce
Frank Jaro! venkovní atráá
ÍU FalnsTé Dřevs i 7
Kruh Dřevařek v 80 Omau nAhvl k
poaieani pona:i mealel v miatno
ojn
dli a
ti Br Kouukfch
poruínlce Katle Vomařka miatopředaed'
Baue vocaaea mi Bo a Btř taJemnlna
Frantllka PIvoBka bankárka Anna Vlach
""ne naroora Kaček nrarodíl F1
Kbel vnitrní atrii Tereale Vocáaek ven
vni nm
ra
venko
The Umlted" evenlnr t-ilnand The Cxpreva
ooon traln (rum Uiutha l Cblcs£o
UIIEXGELLED SERVICE
Dar trala aad eveotnf train froa Utnalu tof
Mlnoeapolla and 8L PauL
TlekflU of ageati of eonneeUnf Im
V H BPILL WaL Taaa'r Afu Omaha
4aH4SHKo a ir kiim icj-t
IL
rf rychle vyléčen -
The Bvedlth Anb
ta Care ta dokiie PaUKck as
skoeike taile ss sdama 107b4
CWEfM Art XšdOt&L Mt