Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, December 27, 1900, Page 5, Image 5

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    PoKnoK Západu
1
i
i
ZB ZÁMOŘÍ
ZPRÁVY PODMOŘSKÉHO LANA
Rozhledy re svété politickém i společenském
Rakoosko-Uhersko
Z Vídní se osnamuje že Wm
Kress vynalezl' novou vzdušnou
loď ' kteráž prý onu Zeppelina
předčí K vystaveni téže ve vět-
Uch roiměrech pfiípěl císař iooo
zl a jiní hodnostáři příkladu jeho
následovali
Francie
Ve Francii dosud utuchnouti
nechce známi afféra Dreyfusova
t skandály a nf spojené vytaho
_ vány jsou na světlo nepřátelí ny
nější vlády1 při- každé příležitosti
Posledně stalo se tak minulého
týdne při projednávání vládní
předlohy omllostfiující všechny
kdož s afíérou onou v jakémkoliv
spojení byli Útoky na minister
stvo byly tak prudkými že z
předlohy oné učiněna konečně
otázka důvěry a když hlasování
dopadlo vládě příznivě předloha
značnou většinou přijata
Německo
V Německu nabývají agitace
agrárníka v zájmu zákazu přívozu
amerických obilin značných roz
měrA a oznamuje se že vláda této
snaze jejich v příštím zasedání
říšského sněmu přijde vstříc tím
že navrhne clo na americké obili
ny v obnosu 60 neb 70 marků za
tunu Proti zamýšlenému kroku
tomuto ozvaly se hlasy teprve
pouze z Bavorska kdež v Mni
chnvě a jiných větších městech
přijaty byly resoluce v nichž
proti zamýšlenému tomuto zvýšení
cla se protestuje
V Poznani vsazen ve čtvrtek do
vězení obchodní rada Sauden ři
ditel zbankrotělé pruské hypoteč
ní banky pro švindle jichž při
řízení ústavu toho po dlouhá léta
prováděl Švindle své zakrýval
Suden velkou pobožností a věno
váním značných sum na stavbu
nových kostelů
Rusko
Z Ruska dochází zpráva že
vláda rozhodla sena rychlém po
ruštění Finska a že generální gu
vernér za účelem tím zvláštní mocí
pověřen byl Všechny časopisy
vycházející v řeči dánské švéd
ské neb finské budou prý potla
čeny a církev pravoslavná prohlá
šena prý bude za církev úřadní
vzdor tomu že 98 procent obyva
telstva dosud k církvi luteránské
se hlásí Pluky domácí přesaze
ny byly buď do vnitrozemí Ruska
neb do Sibiře a místa jejich za
brána pluky kozáckými- Všichni
ti kdož by tomuto porušťování
země se protivili budou prý ze
země vypovězeni
Nizozemí
V Nizozemsku postaral se již
sněm o nastávajícího manžela krá
lovny Viléminy vévodu Jindřicha
Meklenburg-šveringského a sice
přijaty předlohy jimiž postaráno
býti má o jeho vydržováni z po
kladny národní pro případ že by
královna manželka dříve než on
eemříti měla
Z bojišté v jižní Africe
V jižní Africe řádí dosud boj
aniž by byla vyhlídka na brzké
jeho skončení Dle posledních
zpráv počínají se prý bouřiti i
Boeři usazení v kolonu kapské
v kterémžto případu byla by ovšem
ohrožena dodávka zásob střeliva
i potravin armádě Kitchenerově a
postavení její značnou měrou by
bylo ohroženo Že postaveni ar
mády anglické vskutku kritickým
jest možno souditi nejlépe z toho
že Kitchenerem požádáno bezod
kladné odeslání dalších 30000
mužů vojska a že žádosti této mi
nisterstvem války vyhověno bude
Norvcžsko-Švédsko
Norvéžsko připravuje se k za
vedeni samostatného systému kon
siilárního V ohledu politickém
zůstsse í na dá!" tnnUfné zastu
pování se Švédskem
Ze Štokbolmu oznamují se po
divuhodné historky jež prý se
odehrály na švédském dvoře krá
lovském Dle těchto zpráv panu
jí na švédském dvoře skandální
poměry ' Jisto je že král Oskar
jejž ve vládě zastupuje korunní
princ Gustav Adolf který tou do
bou upoután je chřipkou na lůžko
v Christianii považován je za ší
leného a proto sotva kdy dostane
ještě vládu do svých rukou Král
Oskar již na jaře během svého
pobytu v Londýně byl nápadným
svými výstřednostmi Když pak
se vrátil přivedl ministry často
do rozpaků svými řečmi jež pro
nesl ná různých místech
Celému Stockholmu bylo ná
padno že král ▼ poslední době
vyjížděl jen v průvodu svých léka
řů a nikoliv ve společností svého
pobočníka' Král sice není zářivým
šílencem ale tolik je zřejmo Že v
hlavě nemá vle v pořádku Ko
runní princ ale vedle otce nařídil
nyní i vyšetřeni zdravotního stavu
své matky královny Sofie a není
pochybnosti že i tato prohlášena
bude za choromyslnou Pohnutky
k zakročení proti královně nejsou
právě tuze čestné neboť koruní
mu princi jedná se především o
její osobni jmění jež páčf ' se na
(3500000) t1 které tato chtě'a
odkázat svémo 'druhému synovi
Oskarovi Korunní princ chce to
mu ale předejít prohlášením ma
tky za nepříčetnou ' aby tím kpů-
sobem zajistil si podíl z dědictví
-v -Románsko
Přes Londýn oznamuje se že
Ruskem nabídnuta byla Rumusku
půjčka 16000000 rublů k ulevení
finanční knse v kteréž nyní zem
tato vězí půjčka ta byla však od
mítnuta Stalo se prý tak násled
kem toho - an b půjčkou spojeny
byly podmínky jimiž prý neodví
slost Rumunska ohrožována byla
Z ČÍNY
V Číně dospělo se po nekoneč
ných téměř odkladech vyjednávání
mezi diplomatickými zástupci jed
notlivých mocí konečně v sobotu
k podepsání společné noty v kte
réž vytčeny jsou požadavky na
kteréž Cína přistoupiti musí ma
jí-li velmoci uspokojeny býti Spo
léčnou notou touto požaduje se:
1) vysláni do Berlína zvláštního
vyslanectva s princem v čele
kteréž vyslovilo by hluboké polito
vání nad zavražděním uěmeckého
velevyslance a postavení přísluš
ného pomníku na místě kdež týž
zavražděn byl 2) přísné potře
stání osob ve vraždě oné a v ná
silnostech proti cizincům zúčastně
ných a zastavení na 5 roků zkou
šek úřadních v městech kdež ná
silnosti ony byly páchány 3)
odškodné vládě japonské za za
vraždění člena vyslanectví 4) po
stavení důstojného pomníku
hřbitovech těch národností jichž
příslušníci povražděni byli 5)
zastavení přívozu zbraní a mate
riálu k výrobě týchž potřebného
6) odškodné vládám spolkům
společnostem a jednotlivcům kte
ří o jmění neb Životy neb k úrazu
přišli 7) opevnění a ochrana
cizích vyslanectev tak aby násil
nosti opakovali se nemohly 8)
zničení pevností jimiž volné spo
jení Pekinu s pobřežím zamezová
no jest 9) obsazení se strany
velmocí míst jimiž by požadavek
předchozí zajišťován byl 10) po
tlačení spolků proti cizozemcům
namířených a učinění guvernéry
provine zodpovědnými za udržení
pořádku 11) uzavření smluv
obchodních jimiž by obchod ci
zozemský usnadněn byl a 12)
zdokonalení styků zahraničních
spůsobemjenž by velmocím iispo
jivým byl
" " Z FILIPÍN '
Na Filipínách vzmáhá se hnutí
v zájmu docílení samosprávy a
program vůdci strany autonomi
stické vypracovaný nalezl prý mi
losti před očima komise naší Dle
téhož utvořeny byly by z jedno
tlivých ostrovů území a správa
jejich řízena byla by senátem a
sflěmem voleným v jednotlivých
územích v poměru obyvatelstva
Vrchní správa spočívala by v ru
kou generálního guvernéra jme
novaného presidentem kterýž by
měl právo vetování a veto jeho
pouze dvěma třetinami přehlaso
váno býti by mohlo Do kongresu
ve Washintonu voleno bylo by
pět delegátů
Yědeeka lUhá
Neobmezena zkušenost profe
sorů' State Electro-Medical Insti
tute z Omaha Neb spojená s je
jich znalostí léků a nemocí při
vedla je k poznání že žádná
jednotná léčba nemůže vyléčiti
osobu trpící několika nemocemi
avšak novým zdokonaleným ieiich
systémem elektrické a lékové léč
by umožněno jim vyléčiti trvale
každou chronickou neb nervovou
nemoc a-z řečí vrchního lékaře
seznali jsme že každý může býti
vyléčen nechť si jest případ sebe
komplikovanější a choroba sebe
zastaralejší Každá choroba pod
maněna býti musí nové této léčbě
a dosvědčeními předloženými do
kázáno Že tisíce osob stížených
různými nemocemi bylo trvale
vyléčeno ač před tím v mnoha
případech těmi nejlepšími lékaři
za nevyléčitelné prohlášeny byly
Lékaři ústavu tohoto nenabízí
služeb svých k vyléčení snad jen
chvilkovému nýbrž zajišťuji vám
vyléčení trvalé zbavením systému
každé ttopy nemoci oněch
Ze všeho jest patrným že sy
stémem léčby jejich docíliti možno
vyléčení í toho nejzastaralejšíbo
případu kde jiní lékaři pochybili
Jejich domácí léčba nmožfiuje
jim léčiti poštou i osoby bydlící
jinde a v posledních letech tisíce
osob spůsobem tímto vyléčili
CHLAPEC UKRADEN
Nový spusobr zlodéjství
Tak jako průmyslníci obchod
níci a dělníci vymýšlí stále nové
spůsoby na vydělání peněz po
dobně to činí i různí darebáci
kteří nejsou příliš choulostiví u
vyhledáváni prostředků na získání
jich Zločinci pracují na svých
pianech právě tak obezřele a dů
myslně jano vynálezci nebo prů
myslníci Jejich vytrvalost jest
mnohdy obdivuhodná a péče
jakou plány své provádí lepší
věCi hodna
Ačkoliv v zemí této provedeno
bylo již mnoho velice důmyslných
plánů zlodějských nevyrovná se
žádný z nich tomu který minulé
ho týdne proveden byl zde v Oma
ze na boháči E A' Cudahym
členu společnosti vlastnící roz
sáhlý závod jateční Jeho ij
letý chlapec byl unešen a za ná
hradu 525000 rodičům opět
vráceni Výplatné za chlapce
obnášelo 95 liber samých zlatých
peněz a vážilo jen něco málo
méně než chlapec sám Únoscové
si tento spůsob výplaty ustanovili
a otec ve strachu o syna podmín
ce té také dostál z obavy aby mu
bandité dítě nezmrzačili jak vy
hrožovali
Plán na provedení únosu toho
byl již před delším časem vypra
cován ale k jeho provedení se
zločincům nenaskytla příležitost
až nyní Měli vlastně namířeno
na některé děvče dcerušku Cuda
hyho zatím však jim padl do
rukou chlapec a toho tedy unesli
Již před několika týdny chtěli se
téhož chlapce zmocniti ale on jel
tehdy s matkou a lupiči se obá
vali že by matka spůsobila veliký
rámus a proto provedení plánu
zase odložili Že se ku provedení
zločinu toho již dlouho připravo
vali dokazuje následující událost
která byla teprve nyní vyjasněna
Řiditeli policie zdejší bylo
oznámeno v polovici listopadu že
jacísi tajemní muži najali v Happy
Hollow domek od otce omažského
právníka Patricka Zaplatili 16
nájemného do domku se však ni
kdo nenastěhoval muži ti tam
přicházeli vždy jen na krátko
nejvíce večeř na dvéře dali nové
zámky a okna zalepili papírem
Poněvadž domek se nalézá již
mimo hranic městských vyslal
tam policejní ředitel Šerifa který
vniknul do domku násilím ale
tam nic podezřelého nenalezl Od
té doby však se noví nájemníci
více do domku nedostavili zvě
děvše Že policie bytu jejich ná
vštěvu učinila -Hádanka ta se
nyní vysvětlila tím že již tehdy si
únoscové připravovali skrýši do
níž by uchvácené dítě zavlékli
Příhodná chvíle ku provedení
únosu se naskytla v úterý 18
prosince večer Ed Cudahy
1 5letý syn E A Cudahyho od
běhl večer na návštěvu ku kap
Rustinovi který bydlí na již 37
ulici nedaleko residence Cudahy
ho Vracel se domů asi v 8 hodin
večer když tu před residencí gen
Cowina jen ob dva domy od
Cudahyho se nalézající vstoupili
mu v cestu dva chlapi s revolvery
v rukou Aby chlapce zmátli
zvolal jeden: "Jsem šerif z okre
su Sarpy a mám vás zatknouti
Vy jste Edy McGee a ukradl jste
tetě $500 Pojďte s námi a ne
dělejte křik neb by vám to bez
toho nic nespomohlo '
Tím byl chlapec upokojen neb
si myslel že se tu jedná o jakýsi
omyl a až ten se objasní že bude
zase puštěn Avšak chlapíci roz
uměli svému businessu neb chla
pec se nechal bez křiku a zdráhá
ní dovésti k buggy nedaleko při
pravenému vstoupil do něj a
nechal se vézti kam chtěli Tepr
ve po chvíli postřehl unešený oč
se jedná když mu jeden z únosců
zavázal oči šátkem Tak jeli
dlouho Často měníce směr cesty
aby hoch nevěděl kde se nalézá
až konečně jej kdesi v okolí So
Omahy složili svázali mu ruce a
zanesli jej do jakéhosi prázdného
domu Zde byl Želízky za ruce a
nohy připoután k židli oči mu
zavázány a ve vězení tom strávil
asi 24 hodiny než bylo výkupné
za něj složeno
Po mladíku byla ovšem sháBka
ale nikdo neměl ani potuchy o
tom kam se poděl Hádalo se
na únos ale nevědělo se nic urči
tého i ve středu ráno kdy jakýsi
jezdec asi jeden z únosců hodil
psaní do zahrádky před obydlím
Cudahyho a hned na to po tele
fonu z jedné půjčovny koní na
St Mary's ave o tom zpravil otce
uneŠéenho chlapce V dopisu tom
byly položeny podmínky za ja
kých bude hoch vydán rodičům
a sice: $25000 ve zlatě musí býti
za tmy samým otcem doveženy
na okresní cestu Center ul as
míli za parkem Ruserovým tam
peníze v pytlíku musí býti pone
chány u svítilny jež na křižovatce
dvou cest umístěna bude Pakliže
by se Cudahy dle toho nezacho
val a hleděl syna pomoci policie
z rukou zločinců vysvobodili by
lo mu vyhrožováno Že chlapci
zrak žíravinou vypálí a takto
zmrzačeného mu jej pošlou V
dopisu tom stálo dále že to bude
výstraha a až příště se jim podaří
zmocniti se dítěte některého bo
háče ten rád dá výplatné třeba
11100000 ze strachu aby i jeho
dítě podobně zmrzačeno nebylo
Otec uloupeného dítěte se za
choval přesně dle předpisu mu
daného a ve středu večer jel ce
stou mu naznačenou Naleznuv
pak u cesty na kusu dřeva rozsví
cenou lucernu položil k ní za
125000 zlata a jel zpět domů
Pozdě v noci pak přišel i chlapec
jejž lupiči zase tak jak jej od
vezli jzpět přivezli a složfce jej
na 36 u Leavenworth ulice nedá
leko domova rychle se vzdálili
Nyní teprve když malý Cudahy
jest v bezpečí chopila se té věci
policie a hledí darebáky vypátrati
Starý Cudahy vypsal na jejich
vypátráni a usvědčeni odměna
I5000 na jednoho £15000 na
dva a (25000 na všecky tři neb
se domnívá že byli tři Néjlepší
detektivové byli povoláni z Chi
caga od Pinkertonovy tajné po
licie aby napomáhali při pátrání
po únoscích
Toto jest snad nejpodařeněji
kousek taškářského důmyslu a
zvláště nepodafí-li se vypátrati a
potrestati jeho původce Tomuto
kousku se nevyrovná leč ukradení
mrtvoly milionáře Stewarta v New
Yorku asi před 20 lety Tehdy
bvla odnešena mrtvola ona ze
hrobky na 2 ave a Stuyvesant
náměstí požadováno za její vrá
cení veliké výkupné kteréž dle
všech okolností muselo býti ko
nečně vyplaceno poněvadž celá
afťra usnula náhle Policie new
yorská vynaložila vše na vypátrá
ní únosců a když se jí to nepodá
řilo' musela býti konečně mrtvola
přece vykoupena od lupičů Zda
řilá loupež Ed Cudahyho bude
asi nyní tím více následována tak
že děti boháčů všude ohroženy
budou
V pátek podařilo se policii vy
pátrati domek v němž mladý
Cudahy vězněn byl a sice jest to
prý o samotě stojící domek na 36
a Grover ul vlastněný jistým
Schneiderwinem vlastnícím dílnu
na košťata a zároveS podařilo se
získat dostati dobrý popis dvou
mužů kteří patrně ve spojení s
únosem tím byli Popis onen
dán sl Maud Munschaw-ovou
kteráž as 100 stop od domku ono
ho bydlí a kteráž oba muže něko
likráte viděla a dobře je pozoro
vala Posledně viděla prý je v
úterý večer v 8:30 kdy k domku
v kočárku přijeli a osobě třetí
dle tehdejšího domnění jejího opi
lé z téhož pomáhali Policie
právem domnívá se že byl to
mladý Cudahy kterýž jak tvrdí
spoután byl a proto volně pohy-
bovati se nemohl
Na základě daného popisu jest
policie toho náhledu že jedním z
únosců jest známý po celých té
měř Spojených Státech lupič Pat
Crowe a následkem toho pilné
pátrání po něm zavedeno Tato
domněnka zdá se býti tím pravdě
podobnější následkem toho že Pat
Crowe několik dnů před únosem
v So Omaze viděn byl a po únosu
beze stopy zmizel V pondělí
oznámeno ze St losepb Mo že
Crowe v městě tom viděn byl a
že policií tamní bedlivě střežen
jest tak aby uniknutí se mu za
mezilo 1
Druhého z podezřelých podaři
lo se vypátrati tajné policii v ne
děli v osobě Edward Johnsona
Dána na nějž popis jednoho z
lupičů výborně se hodil a kterýž
po nějaký čas v jatkách Cudahyho
zaměstnán byl Když Johnson
do úřadovny náčelníka policie v
neděli odpoledne předveden byl
prohlášeno mladým Cudahym co
nejrozhodněji že není to ten pra
vý a jelikož Johnson zároveS do
kázal kde v čase onom se nalézal
byl na svobodu propuštěn tak že
policie měla opětně o jednu stopu
méně
V pondělí dostalo se policii no
vé stopy a to Výpověďmi John F
Coada z Pacific Junction la
kterýž udal že v sobotu zanechán
v jedné tamní stáji koník odpoví
dající popisem svým úplně ono
mu na němž jel onen z lupičů
kterýž ze stáje na St Mary's ave
do residence Cudahyho o vhoze
ném tam dopisu telefonoval Vy
šetřováním zavedeným zjištěno
Že jezdec ve stáji oné zároveň- se
i převléknul a staté šaty své jež
patrně snadno ku ztotožnění jeho
vésti mohly tam zanechal veške
ré však pátrání po stopě jeho bylo
marným Lupič patrně přijel tam
v noci a ještě před svítáním zmi
zel o prvnějším svědčily stopy V
seně kdež patrně se prospal
Policie snažila se koně onoho do
Omahy dostati dosud však se jí
to nepodařilo a to hlavně proto
poněvadž majitel stáje v níž byl
zanechán za něho výplatné I5000
požaduje Patrně si myslí Že!
když Cudahy co výplatné za syn
ka 125000 složití mohl také ještě
jemu Jjooo za stopu lupiče dáti
může
Pro nás Čechy jest stíháni ú
nosců mladého Cudahyho zajíma
vým tím Ze ▼ případ ten zaplete
ná jest jakýmsi spůsobem i naše
krajanka pí Eloise Rudigerová
rozená Sernencova "dáma" lehké
pověti kteráž prý v jakémsi po
měru s jedním z únosců stála
Douláme že budeme o tom moci
čtenářům našim příště více sdčliti
Zprávy osobni
— Pan Frank Kaplan ml z
Atkinson je v městě našem za ji
stými záležitostmi při té příleži
tosti zavítal v naši úřadovnu
Úroda prý byla pěkná a cena též
takže maji veselejší svátky než
tehdy kdy se jim málo urodilo a
málo platilo totiž před čtyřmi
roky Těšilo nás seznámiti se s
ním a voláme jemu "Na zdar"
— Pan Jos Dajč z Crete Neb:'
byl tyto dny na návštěvě u bratra
svého' p Fr Dajče usedlého v So
Omaze a při té příležitosti zasko
čili oba mezi prohlídkou města v
naši redakci Bylo nám tňilo naše
příznivce seznati a potřásti jim
pravicí s přáním veselých svátků
a šťastného nového roku
Povídka Josefu Maléroví
Vyrván % drápů smrti Následu
jící vypravování zkušeností pana
Maiera z č 116 Beacon ulAkron
Obio čte se skoro jako stránka
vytržená z knihy povídek a ač to
může zníti podivně a skoro neuvě
řitelně některým našim čtenářům
správnost učiněné výpovědi je
bezpodmínečná an Maier je znám
co muž nejpevnějšíbo charakteru
Vypravuje povídku své osobní zku
šenosti vlastními slovy následovně:
"Asi před rokem jsem povážlivě
onemocněl Trápily mne Žaludeční
těžkosti trávení bylo slabéztratil
jsem chuť k jídlu a denně jsem
slábnul až jsem musel nadobro
ulehnouti Střeva mně ztvrdla a
pracovala nepravidelně Skutečně
se zdála úplně pozbýt schopnosti
vykonávání své činnosti
Radil jsem se s lékaři kteří
zkoušeli své nejlepší ale vše mar
ně léky jež jsem užíval nepro
spívaly a přátelé i sousedé vrtěli
hlavami nad mým na pohled bez
nadějným stavem Zkoršoval jsem
se a konečně naléhal na lékaře
aby mně sdělil pravdu jak dlouho
ještě budu živ Nerad mně ozná
mil že doba ta je krátká a že se
se mohu připravit na konec Dali
mi noční hlídku a očekávali smrt
okamžikem Jak jsem byl sláb
přece jsem si vzpoměl že jsem
četl v mém kostelním Časopise
"The Voice of Truth" článek o
jistém člověku v New Yorku který
se vzdal nemocničních lékařů a
byl zachráněn bylinným lékem
Hlas jakýsi téměř mne nutil ku
zkoušce který jsem slabě sdělil
svým lidem a ti mně dostali láhev
Hoboko a od té chvíle datuje se
mé zázračné zachránění od smrti
Počal jsem užívati lék a dali mi
tři velké dávky nežli bylo zname
nati účinek Cítil jsem jako by se
něco přehrabovalo v mém žalud
ku Lék zdál se pracovati veskrze
mými vnitřnostmi Sehnané plyny
unikaly a dostal jsem první přiro
zenou stolici již jsem neměl po
dlouhou dobu Upadl jsem v zdra
vý spánek a od toho času mé vy
léčení rychle pokračovalo Po
chvíli mně chutnalo jíst aniž bych
měl nějakých nesnází Síla se mi
vrátila a brzy bylo mi možno pro
cházeti se ve své zahradě a rado
vati se z boží přírody Dnes těším
se nejlepšímu zdraví a každý je
překvapen z mého vyléčení a za
chránění od jisté smrti"
Co výše uvedené je beze vší po
chybnosti význačná ukázka čin
ných součástek Dra Petera Ho
boko není nic obdivuhodnějším
než sta jiných oznámení o způso
bených vyléčeních které obdržel
majitel tohoto léku Dr Peter
Fahrney 112 — 114 So Hoyne
ave Chicago 111
Opakujeme znovu
Každý v Omaze pra
ví to samé
Jest těžkým Hel níco nového o Dobití
Ritlney Pilin Léčí sebromlá záda éii
trpícího nemocemi ledvio jako? i přípa
dy v nichž močové orgány náležitě ne
pracují Že to činí jest snadným k do
kázání tak že ani té nejmenSÍ pochyb
nosti nezůstává Veřejné dosvčdčení
místních občanů jest snadno dokazatel
ným Čtčte tento případ:
Pan Wm Coopr čís 518 již 17 ulice
Zhméstnaný n Waterloo Creamery praví:
"V únoru lo stlzen jsem byi tizkym
případem chřipky a ta zanechala mi
sebromlá záda — zvláStč t rána mčl Jsem
velké bolesti tak že sotva bnouti jsem
se mobl a bylo to obtížným se obléci
Práce má vyžaduje stání ve vlhkých
místech a to činilo mftj případ jeStě hor
sfar Vida Doan's Kidney Pills ohlášku
koupil jsem si je v Kuhn £ Co lekárně
Cplnč mnč vyléčily a to rychle1'
Doan't Kidney Pills prodávali se no
50c krabička u všech obchodníků aneb
zasílají se postou po obdržení ceny od
Foster Milburn Co Buffalo N Y vý
hradních Jednatelů pro Spojené Státy
ramatujie jméno uoan s neberte
náhradek
Severov Silitel Srdce jest při
praven podle předpisu lékaře kte
rý jím dosáhl velkých úspěchů ve
všech chorobách srdce: ztučněni
zmoženi a vysíleni prudkém bu
šeni l třeseni Cena f too
Na piti Ml) fýiÉ
Prodám neb vyměním za farmu
závod svůj se Železným zbožím
stroji postroji na koně vše úplně
nové a čisté Špatné zdraví nutí
mne ku prodeji neb k výměně
Pište na A A HAjEK
ax Linwooď Neb}
Vita iul Jm Jarní ktnrf ptal 8 rok
lYUfJ JCI byl minéitnán v dílní na bí
rvklo CMc&tfo Hled Jej Jeho Matra Fr
tUiuárek brval Janiiek W liber Neb —
Krajane JI ují by bylo mámo kde Je nechť
laakavt dopili tryie podepnané Jlitml
HH II llltiilllliinillrll
-T-NEJVĚTŠf—
MASNY KRÁM
na 6 a Pleree ulic! ?
má krajan nal _ -: '
IFB EUNOL í
+ Nejvétsi český řeznický závod
- 1 : na &ast trs ne
1 Velké zásoby masa víeho druhu
uzenek salám 6 Šunek s vSe co do
' ' oboru vurtcajkft sáhá — Koupíte
zde levněji s maso lepší jak u ně-
koho jiného
t-M-M-M-H' I 1 1 11 1 111 1 I I 1 1 1 1
Máte zvědět o farmařeni v Nebrasce
Eorna Je králem alo jiné oblil se vy
pěstuje zdařile a mfižetr koupiti pftelu
velmi lacino podél dráhy Fremont Elk
born a Missouri Valley R R
Pište o podrobnosti na
J H U4BLE
Traveling Pass Agent -
Denison Iowa
Aneb
J K BtICHASAN
Qen'l Passenger Agent
Omaha Neb
Výlety pro hledající sobě s
domovy
V první a třetí úterý v květnu
červnu červenci a srpnu Missouri
Pacific dráha prodávati bude líst
ky železniční na cestu tam i zpět
za ceny velmi nízké do Kansas
Arkansas Oklahoma Indián Ter
ritory a do některých míst na jihu
a na jiho-východě O podrobnosti
pište neb hlaste se v úřadovně
společnosti jiho-východní roh 14
a Douglas ul Omaha 70tí
J O Phlllippi
G F & P A
T F Godfrey
P4 A
W Ř Dalo™ ŮMÉ
sazňy ůo Part Arthur Texas
Lístky na prodej pouze dne 10
pros po dráze C & St L Ry
Pouze jeden den Neopomeňte vy
užiti této tak vhodné příležitosti
Lístky k dostání v úřadovnS na
Fnruani ul £1415 iPazton Hotel
B lk j aneb pište na
Harry E Moores C P & T A
OMAHA NEB
O vavříny
Pařížská výstava
udělila zlatou
medalii
S-WHaruer
kentneké
kořalce
Zlaté medalie dosta
la též v N Orleans
r 1885 a na svčtové
výstav t liaia g u
Proč stůněte?
"Změrla života" období k ně
muž ženy prostředního stáří hledí
s úzkostí a obavami mohly by po
zbýtt většiny svých hrůz a státi se
tak málo nebezpečným jako je pře
chod z dívčího do ženského věku
Nikdo nedovede pochopit! útrapy
žen které zůstávají při své domácí
práci vzdor všem bolestem pova
žujíce je za věc zcela obyčejnou a
přirozenou poněvač jsou tak časté
Teplý oděv lehká strava vystří
hání sc zimy a vlhka na krátký čas
pred změnou a užívám
MLeaifó
Liyerand
Kidney
posílá a zlepší celé tělo a upraví
nervovou soustavu tak že změna
životni pomine bez hejmenších ob
tíží Máte-li bolesti v zádech po
city mdloby bolesti v slabinách
krátký dech záchvaty horka ne
chať k jídlu jste-li nepokojné a roz
mrzelé neodkládejte Pomoc je
snadná
Hleďte ubystn dnitaly pravý lék Vyrábt
tPdini The Ur 1 H MoLean Medicíně Co
St LoaU Ma
Trpíte hluchotou?
Každí dmn nedoslýchavosti neb hluchoty 'w
naím norýra vynálezem vyléčiti Pouze hlucho-fiC-ml
n j-ioa vyléčitelní Hučení v nSich pře tane
3!utniitť Popi'te vd! pfijad Prozkoumáni
cvánwni výsledku zdarma Každý m£2ese doma
i :Kml úntami vyltíiti Dir ta'tnn's Aura]
Ci:n c 5 9 6 USalle Ave Chicago 10
XJllli! Ulili!
Tvrdé uhli J0 tuna Ji břeh l
pfil prodat! vám uhli teď ponéradl
posiluji lepil uhli v tento cu a cenjr
jsou Juta ie Díle nepůjdou
I LEVÍ 715 Sfl I3th SU
TauroH 1918
Severova Žaludeční Hořká1 ob
čerství a sesíll celou soustavy
povzbudí Činnost nervů obnoví
životni sílu osvřií mysl opraví
tsžívinL Jest to Čistý výtažek i
léčivých bylin Cena 50c a f 1
n tm
nu i i
IMLIU
M II II I II I II I 1 1 1 II 1 1 1 1 1 i t
Alloďs
Ť nyní jet ías
i naumii BalSuLi I
dobry domácí lék
+ mel by držen býti t kaid rodině 4
Dobrá len a Jedna v Jscktin Mici
pravit "Kdokoliv ul ml pontítoval n
DaatuHDloeb kálel vidy cdporutlla
jnm Allen' Lun BkIwid Pro nu
udělal mnoho Jest přítelem kaldemu
trpícímu v krku Deb plících
" Lékárník leden v Ottklv h pito ta
' ' nad Alln's Lunu bákám protlaálkrtu
[ neb modrému kalil
' Pamatujte te neobsahuje opium r
Jakákoliv formě
z Cena 25c 50c a $100
láhev k aostani
u lékárníků
Hlll II II HIHIHI 11111 +
"Jisté vyléčení
bolení hlavy
Ten jediný drái
dlř bez bodlák
"W Gillette"
Zbavuje
bez dalších
následků
Oranielne Jest fluycký pfedpls sdokonalený
po30ietých hádavých ikouSkácb
Otázka nenepMpouStí zda Je nebezpečný
dílnný coí dokázáno tisíci svědky ktefí byli
vyléčeni a zbaveni
Bolení hlavy křečí nastuzení záduchy
ženských nemocí nepravidelnosti žalud
ku a mnoha jiných nemocí
Dvě léta užíváni Orangelne dokazuje te Je
nellepííra lékem jež znam
v moji rodině vyléčí každou chorobu
FiSte o dokaž H K Kenyon Buffalo
Na prodej v každé lékárně po 60 a 60c
pakliíek Na zkouika zaSie se po obdrženi
2 centové známky
Orangeine Chemical Co Chicago 111
Hlavni stan pro
PASY
PODPĚRY
Elastické punčochy
BATERIE
SYRINŽE
Zboží pmoyé
Ž DLE PRO
NEMOCNÉ
H"P1
Alce & Fenfolá Ca
Lékařské potřeby a po
třeby pro nemocni
1408 Farnara ni
Iť
ijtntMiuMi
USTIW"""
OMAHA SFB i
IJACHOI
I přesvědcltl kteréhokoliv pána neb dá-
mu že více dobra lidu a více peněz se
I může vydělati zaěne-11 pracovat] pro
mne aež pro koho Jiného
NeJlepSÍ počestná věc a nejvděčněji!
obchod ku vydělání poctivých penSs I
i Plité poitovním lístkem o dalii po- j
i drobnosti na: g
T íiOEL 527-531 W North lve!
CHICAGO ILLINOIS 1
J- KLEIN majitel
Importéři a velkoobchodníci s dobrou ko
řalkou vínem lihovinami atd pro úíelp do
mácí i lékařské WJxlm
Obchod lahvový a jutový specialitou
Objednávky poitou správně se vyhotovuji
HLAVNÍ OBCHOD!
523 severní 16 ul Omaha Neb
ODBOČKA!
sev záp r 26 a N ul SoOmaha
C H Brewer & Co
pohrobníci a pfijčovatelé koni
420-428 sev 26 ul So Omaha Neo
f-t BHSIB__ Telefon SislotaO
W G SLOAftE & CO
obchodničíš
ÉyteiD iéé: roÉty
v tisle 503 507 411 sev 95 ulice
South Omaha
Zboži se prodává dle libosti buď za hotov
neb na splátky 41tf
ta Stroje na ploty
TH r&znť druh v SO vel
losti Cena SMM 11000
a 11500 s dodávkou na
nejbllžii stanici Plité sl
pro obrázkový oennik
Ma Fence MÍ2 Co
PAD BT
B1CHMOND IND
J50B1N5ON FENCE MA!
i
TYGATEGUAj RIGHMQNDíNuJ
s ss s
X
vrták] děr kfilo-
▼ycn rraeuji v
každá pftdi a ne
malí sobt rovna
Vjrvrtá se dira i
stopy hluboká ve
S minutách Za
4 (ctem zavedeni
snižujeme cea a
propfí#líchtřk-t
wt sioceasti
Banka PoataWťiC fUMklmH taft
tfnM Min Jsi vylétni i ryeblá -sYíílifl
illd Bodacui Měba awí Mli
Pile and FwtalM Cmv m knížka MfS M au-r-sast
Dr Best Ok aUaasapoiia aia M
dm
Optical Gooos
SmiKUsUrúiussis
Erts txAtMu Ru
I
HDEMITeCT m v
ri iiiii- ť
m 7M mm UL
f r i
-wswíii tii in ř -
KHIUi 7 "V
t
t
r
'Iť
ŽV
t
$
i
i
I
i '
I
V
i
TV
I-
i-
r-
l i-
1 " -
v