Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, December 27, 1900, Image 4

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    FOICROK ZÁPADU
ťOKROK ZÁPADU
PUBLISHED WEEKLY
Publlahed by Pokrok 1'ublinblng Co
m-u ho íath st-rd íoos
dubicription by mml - $100 per ysr
Vychází kaidou středu
TjdáTá: VyáaTaielstá Spol Pokrok
Í09-5II Jlíil 12 Bl - Taltíoa 1008
Redaktor: - - R V Mlikovský
V miet dodávko do doma 1110
V mtett dodávkou poltorol 1100
Poltau pro Spojená Státj % Kanada li 11 00
Dobra íaLMM
Ohlášky '
Drobu a rotná oblálky uvereJButom poui
CO kdja peniM I oojanvc priiuaemy jaou
HVini nhlálkv nhvéfltuá VolknatL IlRtJlW
fehuiicT palec citaro TOcenta ía třikrál Za
xnl oniateni Diaooprani umru a jine w
li 00 ' Iři palce ía kafcl nvarvjolai
K_hr kj ' nroto nřilofl oólednávc tolik
Danti Jak vellfoo ohfiUka mlU al ptcte Ceny
hláak o dellí doba conámi leocbotnioa
Kattúagi i
' Zaallkv aeaei
i on nhaannlll kdri ne kousl na oolti
ab exprewu "Money Order" a tli nám ae
lafla let v regiatrovanero aopise aoo po
nbáiknu bankovní Jest fásllka Jista Kdo
kct platit! "ebeekem" na bank nechť aalle
banka ía kolekci aneb ať koupi aroéoku
Mrtft) na Omanu Chicago neb New York Na
miit drobnícb pene plijmeme tál 1 1- a
XWITOV KOIKV fWCDDř IHIIKJ nn j™
ttwiiav pod Jeuooaucoou aareaou pouw i
Pokrok Zapadá '
Omaha Neb
Omaha Neb 27 pros 1900
FifJřjJ a ííasiný
odběratelům
a 'čtenářům
ti v
Vydavatelstvo
Telegrafován! a telefonování
bez drátů jest snad možným a
budoucnost snad to dokáže avšak
politiku bez politických "dráto
tahů" nelze vůbec ani sobě před
stavit! BtfVALÝ PRESIDENT QEVELAND PRO-
hlásil že jest nejvyššf Sas by
strana demokratická vrátila se k
původním svým zásadám To se
snadněji řekne než provede Mě
nilať strana ta zásady své tak
často a rychle že nyní ani samot
ní vůdcové její nevědí] které ze
zásad vlastně ' těmi původními
byly
V texasské Svobodě čteme:
"Doba není daleká kdy i řepu
blikáné nahlédnou že trusty pod
rývají blahobyt amerických obča
nů a že se přičiní aby byly po
tlačeny" Milý pane Haidušku
to nahlédli republikáné již dávno
a sice dříve než demokraté jen
že z tohoto neudělali volební
otázku
V SEDMI STÁTECH V ILLINOISU
Ohio Indiána Michigan Wis
csnsisa Minnesotě a Iowěf obná
Sela republikánská většina při
poslední volbě 620688 hlasů pro
ti 387538 hlasům před čtyřmi
roky — Zvýšení většiny patrně
jest ne j lepším důkazem že lid
dalšího experimentování s chicag
skou platformou si nepřeje
V TWO RlVERS WlS UTOPIL SE
67 roků starý Jan Kubíček v řece
Byl stár churav a v bídě posta
ven tak že bídný ten život raději
zakončil než by se s ním dále
vlekl ''Takový jest osud starých
lidí v této křesťanské a civilisova
né společnosti Stane-li se Člověk
práce neschopným nezbývá mu
necbce-li krásti jiného než žebro
ta nebo smrt
Chicagská Jednota HŠe: "Žádný
dobrý člen naší I Ú Jednoty ne
měl by za člena navrhovali tako
vého muže o němž by nevěděl a
nebyl o něm přesvědčen že jest
praktickým katolíkem'' — Těmi
praktickými katolíky-snad myslí
Jednota ty četné obchodníky a
řemeslníky kteří se dávají ku
sscik&s katolickém z vvhlídkv
na zisk A tací že by byli v I
Ú J vítanými členy?
Poznání že xa výtížku kapitálu
má oráče hlavní zásluhu Siří se
stále více a výsledkem tohoto po
znání jest že kapitalisté udělují
část výtěžku svým dělníkům Jest
již veliká řada těch podniků ame
rických _ při nichž výtěžek jest z
části til dělníkům rozdělován a k
těm přibývají stále nové Letos
byla řada jich rozmnožena opět
společností Craneovou z Chicaga
a American Expresí Co Tak se
pozvolna řeíí otázka dělnická
Uzavření heren a jiných místno
stí nekalé pověsti v New Yorkn
neznamená ještě potlačení karba
na a hazardní hry Zrušení ne
t" "Jaců také nebude mít i za ná-
t!_! Jk odatraalaí prostituce Da
Lis L jest míti takováto místi
- ! c :a ftlicie nei )e potla
' r zra jxlkU ty nafiie
í í 1 xrlzzl cravnost
„ L_ "_iiJ tyfyy a rrdely
r i V) L'J t' trisC
NAS vklevvhlankc v Anhlii
Choate vzdá prý se svého místa
a to z té příčiny ie financi j'ho
déle mu nedovolují žití v nádheře
jakouž postaveni jeho u dvora
anglického vyžaduje ak velký
mi výdaje jeho jsou seinati lze
nejlépe z toho že roční jeho služ
né sotva stačí na zaplacení na
jemného z domu v učmž přebývá
Za takých poměrů nelze ovšem
očekávati že by kterýkoliv scbop
ný státník neb diplomat náš slu
Zeb svých zemi naší věnoval
Soudní nálezy v teto zemi jsou
jakýmsi druhem íetišství Pohlíží
se na ni s úctou byť se i vědělo
Že v nich spravedlnosti není To
platí o soudním rozhodnutí
ohledu zavodňování kteté by ná
rodu této země přineslo obrov
ských škod kdyby mělo zůstati
právoplatným Proto se nyní
čeká dychtivě na nový soud který
má býti v Lincoln o záležitosti té
rozhodnut Jedna čarodějná for
mule má tu zase jinou odčarovati
aby posvátnost soudcovské stolice
neutrpěla
Němečtí agrárníci kdvž téměř
úplně znemožnili přívoz americké'
ho masa pracují nyní plnou pa
rou k tomu aby docílili zákazu
amerického obilí Jelikož v Ně
mecku nesklízí se dosti obilí ku
krytí domácí spotřeby zdá se že
zákaz podobný škodil by více
Německu než nám mimo čehož
měli b zároveQ pamatovati na
to že "co nechceš aby jiní tobě
činili nečifi ty jim" Bude-li
totiž Německo politiku proti pří
vozu plodin našich čelící sledovati
tu snadno zahájena bytí múze
vládou naší politika odvetná a
pak uvidíme na čí noze bota více
tlačiti bude
Ze Svobody texasské se dočítá-
rae že v Hallettsville vycházející
katolický časopis Nový Domov o
poslední volbě podporoval kandi
dáta do kongresu který jest pří
vržencem organisace American
Protéct-ve Association známé
všeobecně pod zkráceninou A P
A Organisace ta jest rázu roz
hodně protikatolického a má za
účel vyloučiti katolíky ze všech
veřejných úřadů Dále jest orga
nisace A P A nepřátelskou
přistěhovalcům jako pověstná
strana knownothtngů Pakli jest
pravdou co Svoboda tvrdí pak
spáchal Nový Domov samovraždu
V texasskích káznicích nalézá
se 4 ioq trestanců z menz jen
204 jsou neslřídmí poživatelé lí- i
hovin kdežto 2605 jich jest tako
vých kteří lihovin vůbec nepožf
vají A potom nám chtějí prohi
bičáci namluviti že zločiny ponej
více mají původ svůj v požívání
líhoviu z kteréhož ohledu snaží
se zákonem veškerý prodej a vý
robu lihovin potlačili- Tuto
zbrklou zásadu chce mezi námi
Čechy také šířiti Křesťanský Po
sel co orgán českých evangelíků
Pane De Castello nedělejte si s
Čechy marnou práci a neodháněj
te je svým nesmyslným prohibi-
čáctvím od protestantismu!
Následující uSlechtílé vfiuzv
čteme v chicagském -'Katolíku"
"Amerikán" jest pln hnoje "Duch
Času" rozšiřuje mrtvolný zápach
pa celé Unii "Šotek" páchne
jako zcepenělá mrcha týden po
zdechnutí "Dennice Novověku''
jak by smet a několik těch neurči
tých časopejskú aspoS tak ob Čas
se namočí do hnojnice a posílají
se pak krajanům du?í jejich otra
vovat a mysl pro něco vznešené
ho a krásného ničit" — Teď se
již nedivíme když náš katolický
básník p Vránek se stydí uveřej
ňovat! své básně v "Katolíku'' a
zasílá je do slušnějšího listu kato
lického do Jednoty x
V CHICAGSKÉ KONVENCI O SMÍRNÉM
dohodování sporů mezi prací a
kapitálem se utkali v ostrém slov
ním zápase Gompers zástupce
dělnictva amerického s Luskem
zástupcem dělnictva novozeeland
ského Lusk zastával nucené do
hodování Gompers dobrovolné
Na Novém Zeelandě jest zákon
který nařizuje nucené dohodová
ní noh rnyhndnntí- státního smír
čího soudu se musí obě strany
podrobili Většina řečníků na
konvenci té se však vyslovila ve
prospěch dobrovolného dohodo
vání a dle toho se zdá že by novo
zeelandský zákon u nás obliby
aedošel Svoboda donucováním
ať k čemukoliv se srovnati nedá
Sněmovní vf bor na úpravu toku
řek a přístavů jak se podobá ne
hodlá ničeho učiniti pro státy zá
padní neboť nejenom že prohlá
sil že na další opravu toku řeky
Missouri nepovolí ani centu ale
zároveň i že předlohami na za
vodnění západních suchoparů za
bývali se nebude Na západě
počíná nabývati půdy názor že
poslanci ze států východních
mající ▼ kongresu většina západ
zúmyslně zanedbávají a zakořeni
li se smýšleni toto tu jistě přijde
čas kdy východ zanedbávání ny
nějšího litovali bude Západ nál
rychle roste a přijde čas kdy vý
chod oal&ati se bode tam kde
oyní sisftJ a proto nebylo by
- _ _ _ ji -
-'
OtrjNV monopol Standakd zase
dokázal Že je zákon proti němu
bezmocný Státní zástupce sám
navrhl nejvyššímu soudu státu
Ohio aby pře proti Standard Oil
Co vyškrtnul Nemá prý posta
čitelné svědectví aby monopol
byl v kterémkoliv z těchto přípa
dů usvědčen a odsouzen proto se
raději soudu vzdává Toť se roz
umí že proti- moci kapitálu jest
stát bezmocný ať si udělá záko
ny jaké chce
Bostonský soudci Roud ukázal
že i na stolici soudní zasedá lid
skost na místě někdejší kruté
spravedlnosti Propustil beztrest
ně dívku která zraku zbavili
svůdce svého a tím přiřkl právo
slabému pohlaví ku hájeni cti tvé
naproti bezcitným záletnfkům
Staré latinské přísloví: "Sprave
dlnost musí obstáti ledyby itvět
zahyoouti měl" pozbývá platno
sti a na místo její nastupuje lid
skost Bezectný svůdce dívek
nesmí více provádětí své zhýral-
stvi beztrestně a pakliže jej zákoq
ku zodpovědnosti nepožene nechť
se aspoB třese před pomstou
svedené
Z kongreso
vé sněmovně poslanecké věno
váno úterý výhradně projednáváni
záležitostí týkajících se Distriktu
Columbie a v debitS té pokračo
váno i ve středu Z předloh
projednaných zmínky zaslouží
ona jež nařizuje dráhám Penn
sylvania a B & O odstranění zvý
šených křižovatek a dráze prvnější
postavení nového nádraží nákla
dem ne méně než 11500000
Ve čtvrtek podána byla zpráva
většiny výboru na nové rozvrženi
kongresni kterouž počet členů
sněmovny pro příštích 10 roků na
357 stanoven jakož i zpráva men
šiny kteráž počet poslanců na
386 odporučuje Zprávou větši
ny výboru zvyšován byl by počet
obyvatelstva na jednoho poslance
v kongresu připadající ze 194
182 jak nyní tomu bylo na
208868 čímž by některé ze stá
tů v nichž vzrůst obyvatelstva
od posledního censu podprůměr
ným byl na zastoupení v kongre
su ztratily Mezi těmi státy by
se nalézala i Nebraska kteráž by
ztratila jednoho ze svých šesti
poslanců
V pátek oznámeno úmrtí po
slance Wise z V irginie a schůze z
úcty k památce téhož odročena
V senátu pokračováno v úterý
v zasedáni tajném v projednávání
smlouvy Hay-Paunceíote-ovy a
hlavními řečníky byli senátoři
Foraker a Morgan kteří ob? se
smlouvy vřele zastávali Ve
středu přijato 71 soukromých
předloh pensijních a mezi nmi
dvě povolující pensi 550 měsíčně
vdovám po gen J' A McClerna
novi a gen J M Palmerovi
Zbytek dne stráven v zasedání
výkonném pokračováním v debatě
o smlouvě výše zmíněné
Ve čtvrtek vyvolána dlouhá a
prudká debata návrhem aby bylo
zastaveno další vyšetřování sená
torské volby v Montaně a aniž by
táž skončena zahájeno zasedání
výkonné v němž po ktátkém jed
nání přikročeno ku hlasování o
smlouvŽ Hay-Pauncefote-ově a
táž 55 proti 15 hlasům schválena
Smlouva tato týká se kanálu nica
raguanského a obsahuje pravidla
jimiž v čase míru i války správa
jeho Spoj Státy vedena bude
V pátek nevykonáno zcela ni
čeho a to následkem zprávy o
úmrtí senátora Frye-e předsedy
senátu Po obdržení zprávy té
schůze z úcty k památce zemřelé
odročena do 3 ledna kdy prázd
niny vánoční skončí
Pomér náš ke Kott :
Argumenty předvedené v mi
nulých dnech příručím nejvyššibo
návladního spolkového před nej
vyšším soudem spolkovým při
projednávání žádosti za vydání
podvodného zástupce odboru po
štovního na Kubě Neely-ho úřa
důss ksbásskýs?ř práv!?? považ-o-vány
býti musí za projev stanovi
ska kteréž vláda naše vůči politi
ckému poměru Spojených Států a
Kuby zaujímá Kladlť v řeči avé
hlavní váhu na zavázky na kteréž
váda naše na základě smlouvy
pařížské vzhledem ke Kubě se
uvázala a dokazoval že na zákla
dě smlouvy té vojenské obsazení
ostrova plně oprávněným bylo a
sice že oprávněno bylo usoešením
''dle něhož zem naše zavázala se
spravovati Kubu dokud by tam
klid a pořádek zjednán nebyl a
dokud by nová a trvalá vláda za
vedena tam nebyla Do této doby
přináleží správa moci ostrov ob
sadivší i kďyž přítomně žádných
bojů tam taenf a když mír úřadně
prohlášen byL"
V resoluci kongresem přijaté
kterouž lid kubánský-za svobodný
a neodvislý uznáván nebyl ne
bylo obsaženo žádné uznáni vlády
kubánské Jeť velký rozdíl mezi
slovem "lid" a mezi slovem "stát"
neb "národ"' Stát jest politi
ckým a organickým svazkem a ač
kongres doznal ie !IJ Ircbinský
vybojoval si práva na svobodu a
neodvislost nevyplývá nikterak z
toho že jakákoliv vláda kubán
ská co trvalá organisace uznána
byla Naopak dovozoval Spa
nčlskem uzavřena byla smlouva
kterouž Kuba předána Spojeným
Státům do té doby dokud by se
jim nepodařilo a Kubě pravidel
né poměry ustálili a konstitučni
právo k uzavření smlouvy pařiž
ské nevyhnutelně a sebou nésti
musl i právo k provádění závazků
téže Co se týče otázky vydávání
zločinců dovozoval' že vláda naie
má totéž právo jako kterýkoliv
jiný neodvislý národ stihaného
zločince Vydati když tak učinili
chce a když toho zájem a dobro
veřejné vyžaduje a že jest to vlast
ně povinností kterouž každá zem
vůči druhé plniti musí
Zdá ae! nám že toto stanovisko
nejvyššibo návladního jest zdra
vým a správným a ' k' přání by
bylo aby nejvyšším soudem spol
kovým bylo schváleno Ač Spoj
Státy odepřely přejmout! svrcho
vanost nad Kubou jak Spaněl
skem požadováno to bylo přec
jen smlouvbu pařížskou přej muly
na sebe jisté závazky a povinnosti
vůči ostrovu onomu jichž prová
dění učinilo nutným prováděni
tam autority vládní aspoň do té
doby dokud by úplný klid a po
řádek zjednán tam nebyl a dokud
by dokonalá správa a vláda neod
vislá tam zavedena nebyla Ná
sledkem toho nemůže také býti
pochybnosti o tom Že Spojené
Státy za stávajících okolnosti mají
plného práva k provádění na Ku
bě moci svrchované a mezi právy
k tomu přfsluŠícími zajisté že se
oálézá i právo k vydávání zlo
činců Budou válčit dále
Předseda anglického minister
stva Salisbury prohlásil v minu
lých dnch v jedné z řečí svých
že válka s Boery v Jižní Aírice
vedena bude dále a že Anglie ne
ustane dřivě dokud vítězství zbra
ní anglických nebude úplným a
dokud Boerové pokořeni sami o
milost žádati nebudou Z řeči
jeho vysvítalo jasně že Anglie
neustane dokud vzdání se Boerů
nebude bezpodminečným či jiný
mi slovy dokud sami neuvolí se
samostatnosti a tím i vlastní jsouc
nosti své se vzdáti a toto prohlá
šení své opodstatňoval tím že prý
na vítězství tom sláva ba dokonce
i další trváni říše anglické závisí
Toto prohlášeni jeho zajisté kaž
dého naplnit! musí podivením
neboť těžko viděti kterak Že by
čestným mríem sláva Anglie utr-
větt mohla kdežto na1 straně
druhé slávy pramálo Anglie získá
potlačením nebo dokonce i vyhla
zením národa co do počtu i zdroje
daleko daleko za ní stojícího
S armádou pět až Šestkráte tak
velkou než obnášel nej větší počet
vojska kterýž Boerové kdy do
pole postaviti mohli válčí se v
Anglii nyní již čtrnácte měsíců a!
dodnes časem utrpí Angličané po
rážek tak velkých že vysíláni dal
šího vojska do jižní Afriky stalo
se nezbytnou nutnosti a že veške
ry tak pečlivě vypracované plány
anglických vojevudeft zhatěny by
ly A z toho nevyplývá přec
Anglii pražádná sláva
Jedinkou pravdu pronesl lord
Salisbury v řeči své totiž že po
měry nynější vážné obavy u kaž
dého poddaného anglického vzbu
zovat! musí Toto tvrzení jeho
plně oprávSováno jest poměry
nejenom v jižní Aírice ale í v
Anglii samé neboť obchod její
válkou trpí a lid její již proti
stále vzrůstajícím břemenům vá
lečným reptati poČiná
4
4 7C CTÍTI1 NPRBACIfA
tTfvv-tmvfvflf
— V Liberty vyloupen v úterý
v noc! obchod Beel & Son a ve
škerá zásoba hedvábí a dražších
látek odcizena Po stopě lupičů
vydal se šerif se slídícími psy a
ukradené zboží v Rulo nalezeno
po lupičích však stopy není
— Censovní úřadovnou' oznámen
v minulých dnech počet obyvatel
stva inkorporovaných měst ve stá
tu našem a sice jest týž následov
ním: Alliance 2535 Auburn 2664
Beatrice 7875Blair 2970 Colum
bus 3522 Crete2i99 Fairbury
3140 Falls City 3022 Fremont
7241 Grand Island 7554 Hast
ings 7i88Holdrege3007 Kearney
5634 McCook 2445 Nebraska
City 7380 Norfolk 3883 North
Platte 3640 - Plattsmouth 4964
Schuyler 2157 Tecumseb 2005
Wahoo 2100 Wayne 2119 Wym
ore 2626 a York 5132
— V Lincoln odbývána ve čtvr
tek za předsednictví státního ko
misaře práce Kenta porada zá
stupců 38 dělnických unií za úče
lem porokovánf o tom jaké ie
předlohy v zájmu dělnictva sněmu
ku přijeti odporučeny býti by
měly Výsledkem bylo odporučeni
osmihodinové práce sondu smír
čího k vyrovnání sporo mezi kapi
tálem a práci uniové známky na
všech tiskopisech státních tisk
vlecb tiskopisů sOtaíck v tiskár
□i
4'
#'
'
:
!
P-ť iO bi A iOíjSijtL et_ji J-
' Přivádí nový život do těla po celé hodiny oživuje nervy a přivádí silnou cirkulaci'
VyléČi kde jiné prostředky zklamali (í
léčí co žitím spíte jest dobrým pro každého an léčí veškery nemoce mužské i ženské
dodávaje orgánům potřebných sil Výsledky jsou příjemné a posilující a ten kdož jej
nosí pocítí občerstvení a posíleni již po několikahodioném užívání
]W Zašlete si pro popisní knížku a dosvědčeni Pište na adresu:
EDICOIJ ELDOTCIO BELT COf i" :
w DES M0INES 10 W A
ně státní zřízeni poptaváren po
práci prováděni všech práci ve
řejných v režii státní místo dosa
vadního spúsobu kontraktního
zrušení kontraktni práce v káznici
státní zřízení státní školy prfimy
šlové a státní prohlídku parních
kotlů a strojů tak aby bezpečnost
dělníka lépe chráněna byla
— U Chadron zasypáni ve
čtvrtek strží země kontraktor F
C Burns a dva jeho dělníci stav
bou velkého kanálu zavodflovacího
zaměstnaní Zasypáni ve hloubce
30 stop a než spousta země od
straněna byli všichni tři mrtvo
lám}
— Ve čtvrtek pd 3 hod ranní
povolána do státního kapitolu v
Lincoln policie zprávou nočního
hlídače že učiněn byl pokus na
vloupání se do pokladny státní
přišla však již příliš pozdě než
aby lupiče pakli že skutečně tam
byli dopadnouti mohla Hlídač
Good tvrdí že při obchůzce usly
šel podezřelý šramot v úřadovně
pokladníka státního a když prý
do vnitř vstoupiti chtěl tu prý
bylo po něm dvakráte střeleno
načež rány jim opětovány aniž by
však kdo jimi zasažen byl Výpo
vědi jeho byly takového rázu- ie
podobá se tomu že vše jest pou
hou smýšlenkou a že Good poví
dačkou tou dobré oko učiniti si
chtěl Poslední dobou byli s ním
totiž úřadníci nespokojeni a po
mýšlelo prý se na zjednání hlídače
jiného
— Guvernér Poyter oznámil v
pátek jmenování redaktora časopi
su "Anzeiger"' z Norfolk John H
Hulí fa členem státní komise ry
bářské na místo W L Maye z
Omahy jebožto lhůta již došla
— Ze Salině Co oznamuje se
úmrtí jednoho ze starých tamních
osadníků českých p Pomajzla
Týž narozen byl r 1826 do Ame
riky přistěhoval se r 1868 a po
dlouhém pobytu v Illinois přestě
hoval se do Nebrasky do Salině
Co kdež od doby té v Big Blue
precinktu přebýval — Zanechává
pět synů a tři dcery všechny do
rostlé a dobře zaopatřené Byl
mužem v každém ohledu čestným
a oblíbeným
— Z Butte sděluje nám pan
Ondřej Křikač o zabití se krajana
Ant Holečka následovní podrob
ností: Pan Anton Holeček vyjel
ze Spencer před 4 hod odpoledni
docela' střízlivý ačkoliv byl jeden
z těch co si rádi přihnou Asi
5 mil severovýchodně od Spencer
když jel s kopce přetrhl se mu
řemen u držáku voj vrazila do
země a zlomila se a Holeček vy
hozen z vozu zlámal vaz Patřil
ku řádu Karlín čís 40 v Butte a
zanechává šest dítek Nejstarší
dcera je provdána a nejmladši je
10 roků stará Byl vdovcem již
asi 9 roků "
— V Plattsmouth odkázání v
sobotu soudu krajskému J W
Wbalen a J Richardson pro ukra
deni 1400 1b mosazu 1 dílen B
6 M dráhy Zatčení prvnějšíbo
působilo velké překvapení ne
boť byl občanem váženým a v
dílnách dráhy po mnoho roků
zastával uuicziie uiiaiu uua u
krádeži se přiznali
— Ve West Point zničen byl v
sobotu o t hodině ranní požárem
domek L N Rice a škoda Í300
přesahující spůsobena Ohefi byl
založen a patrně byl dílem téhož
Žháře kterýž již celou řa Ju ohfiů
tam založil
— U Ord zasažen byl v pon
dělí as míi od města při přejíždě
ní tratě dráhy B & M povoz
krajana Haška při čemž on i
manželka z vozu vyhozeni a vůz
roztříštěn Hašek vyvázl bez
těžších poranění manželka jeho
však potlučena tou měrou že o
životě jejím se pochybuje Ne
štěstí událo se v hlubokém průse
ku a ▼ čase kdy prudký vítr pa
noval tak Ze Hašek hukotu při
jíždějícího vlaku slyšeti nemohl
Nastuzení pozbylo veškerého
nebezpečí od té doby co Severo
vy Tabletky proti nast uzeninám
byly vydány Vyléčí Vás za je
viný den Mějte je doma uií
dejte jich v čas Ctná 25c
I
Aí I I
1I1
NejlepŠim prostředkem proti revmatismu
bolestem v zádech nervosnosti tělesnému úpad
ku slabým ledvinám Žaludečním neb jaterním
nemocím jest
- vJB2clioii&v elektrický
Cbcete-li vína přírodní tdravtt
Ukaři odporufovand žádejte o vína
KORBELOVÁ Ta dodají Vám síly
chuti ku práci a veselí mysli Neoechte
se uspokojili lecjakými padělky!
F KORBEL & BROS
C84-CS6 W 12 tli St Chicago 111
WINES
SET]
DROBNÉ ZPRÁVY
Jessie Morrisonova souzená
pro zavražděni Olin Castloyé
byla dána pod záruku řjooo aby
se dostavila k druhému soudu
který bude odbýván ai někdy z
jara
V Hope Ind vyloupena
byla banka a z rozbité pokladny
její odnešeno asi í 18000 -
John D Rockeíeller daroval
opět chicagské universitě
500000 Z tohoto daru má býti
uložen milion na úroky pro nada
ce a půl milionu použito pro roz
šíření budov -
U pobřeží Britické Columbie
v zálivu Bayne stroskotat se par
ník Alpha při čemž osm lidí za
hynulo Dráha Union Pacific zadala
kontraktem lincolnské firmě Kil-
patrick Bros & Collins stavbu
ďráhy 40 mil dlouhé z Evan
stonu Wyo do Salt Lake City
která bude státi % 6000000
Státní návladní ohiský požá
dal nej vyšší státní soud aby vy
škrtl ze seznamu soudního všecky
pře proti Standard Oil Co poně
vadž prý je nelze vyhráti
V Chicagu bylo pokutováno
několik pojišťovacích společnosti
1 20000 za to Že ve státu Illinois
provozovaly obchod bez license
U Akron O Šli horníci z
práce po trati když se náhle při
hnala po svahu samotná kára a
zasáhla jich 5 z nichž 2 zabila a
3 těžce poranila
V So Dakotě obohází se oy
ni zákon prohibiční organisóvá
nfm a inkorporováoím "klubů"
v nichž členové mohou trunčiti do
libosti Skorém každé městečko
má již nyní svůj klub
Na úpravu toku řek a přísta
vů odporučeno výborem sněmov
ním povolení téměř 6ooooooo
— druhá to největší Čásika v naší
historii Nejvíce povoleno bylo
1897 a sice l7i375954'
V East Braintree Mass
spuštěn v pondělí na vodu nový
ničitel torpédových lodic "Mc
Donough" Rychlost nové lodi
této obsášeti má dle smlouvy 30
uzlů v hodině
Pfilcent
Jet hautl v proudu aby uveden v pfil
cent y ve T&eobecoé ui(ňl ve Spoj 8tf
tecb Ní kolik návrbo bylo vládě ařinéoo
a petice předloíena polepAnt Hlavami
velkých deparunentiilcb obrbodft rfi
zoych velkých ment naM zem dokazu
ilcl Dtitnosl peníze tobolo při p-řaiof
Pokrok na'ezi mnoho ceit ku zdokona
lováni avfak po půlstoletí vzdor mnoba
BÍpodobenioám nic Bevvnalezeno Co
rovnalo by U ttettťťa btomachBitter
největtfmu lo dobrodinci lidatva tk
tenio IcVI airpu aezářlvnoíL nerbuf k
Jídlu zlufnatoat nervoinoft a bezcen
aort a zamezuje materii zin-nici a bo
recko Hleďte by doatali Jita pravou e
tookromou zoímkoo voitrozemoi daai
na hrdle lahve
Kurd íiti líni
zvláštní druh českých volatých
holubů černé a červené
PiiU na VdcXftdm
itasaa Howells Neb
www
?$
1
oťířiv
US
TRŽNÍ ZPRÁVY
CHICAGO dna 91 proi
Ptaalc Urr otimka í 1 k okus
dodáoi 7ft74ebal!
Picnlca 1 1 okaml dodáni f£74c " '4
Plenic oclmka tvrdá í t k áoi 683706 "
Pfenlcc ozlmki tvrdá & I " MftW- "
Picnlca Jarka i I k dodáni 71071c "
Plenloa " i t " 7!ySe "
Kom í í llatá 87c "
Korní tUi u 8xe
Komat I " ix "
Ovei ť S bity " KKOaittc"
Otm í I bil " Jň&2c ''
Žito íl1ok dodání 4tc "
Žltotíilol ' 10949' "
Jeímen k piv dcel&m k dodáni ÍOc "
Jettnun ke krmeni k dodáni Sic '
Lniná lemeno 1 1 temeno tevz tl6?H ' "
Semeno bojínku (tfmnthrl Í4&I "
Semeno lete lorá i J5
Živý dobytek:
Píkná U nejlepíí roli 529@M0
Hubená 1 k proetředntm $1 7JV&SS0
Voli ke krm-nl ttrtííiiiO
Krávy $2 Ml10
JJorlce 1260(84 40
T_:u vi!hw
Temnili krmeni vol) t4Q4-80
Teiaelil voli a pwrtvln '„lí 2ř40O
Prasata tká BeJlepíS r40SSJ9
PrtMta kbká vybraná áru&MOS
Pračeti hrabá 4 F347Í
Ovce pAkná í k Tybranm l4 todtn
Ovce západní protfednl ! 24 0O
JfliBU I40UQ5-M
JektUU západní 1473 iO
OMAHA dno 2t Droa
Ptnc C 1 mv Nb a Oakota)
pHkáří „ j 3c kuli
puIm a a M bia u
Žito i S pH kára 60cv '
Kwna í 1 při káře Sic "
Oveaí bil ae ""
Brambory (oeCc "
Vele lar trretvá tiCilc
Háalo i máaláren teozie Ilb
Máilofam nejlepll I5lc "
Mánie farm Ipalná U dobrá II "
Ueplce tlHe "
KnfaU tmte "
Kaehnf SftaHc "
KobonU Vl ZC4c "
Krocaní ifle "
SOUTH OMAHA dna W pro
Voli pikat al aeJlepU I44OOI10
Kávy I5ft400
Jslovtoa Í50J7
Tolik krmeni tWíiÁJŮ
PraaaiaaeJlepU 4 cjr
Pívala proatrednl 4M
Praaauhraha tílM 4S5bá-87
OveaaeJIapU 4 00
Jeh&au 100
KAVKAS OTTT dnt M pro
Plenic 1 1- tvrdá k okdodánt' lo&etc fceO
Plenkatl tvrdá k ok 4od: eairdoHe
Koraaí t bílá k ok 4odáoi S4c "
Korní ť 1 k ok dodání Iic "
Komat lalct k ek dláol zaWet "
Oveat f bUf k ok dodáni fl "
Žilot kok dodáai„
Seno tlosoib) ybr IlUWQII tnna
aa 1 pralrl vyhr ItSitO "
V ' avicUIbo vy tm o aaro-"
cajrme aaaneoiaaao pnve
ae Jawlnalclalví naálrb ráma
puOoOkawa krajin aáboien
aach vlMtnw-kff-h a nod
obraia aSILBERMAN
PSBlFaaiMiBs HtzS
Stublé namočené unavené sva
ly nabudou rychle pružnosti a síly
oaifete-li je Severovým Olejem sv
r-„k v z 1 - 1
uviuaiua ikh lucunillltl'
bolesti oteklinv aamoieninv a
všechny bolesti vůbec často jedí-
0 ml #
nym natřením Cena 5oc