Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, December 27, 1900, Page 2, Image 2

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    n
POKROK ZÁPADU
Domttí iotlf
NapaJ Josef UiWli
Škodu ie nepřišel do naSl ves
nice nikdy malíř V pantátovi Ko
iinovic byl by nasel figurku k
portrétování nad jiné vděčnou
Jednou-li ie Člověk ním setkal
nevymizel mu napotom dlouho a
dlouho z pamfcti Říkám vám ves
nická postavička jako by ji ze
žurnálu vystřihl Na oholené do
brácké tváři seděl věčný úsměv v
ústech zavěšena na dásni houpa
la S krátká dfevěnka koženky
ačkoli vyily již z mody nosil na
desátý rok a hlavu před rozmary
přírody chránila vypelichaná be
ranice po viechná Čtyři toční po
lul Pantáta byl dobrák od kosti
pravda ale zlí jazykové ve vsi
přisuzovali mu také jiné méně
ušlechtilé vlastnosti V neděli a
ve svátek chodil pravidelně do
kostela ale byl při tom lakomým
drigreSličkou o bolím těle a o
vzkříšení nosíval "nebesa"' ale
Žebráku se nikdy nepředal A na
jeho příslovečnou pověrčivost hře
Sili sousedé často lecjakým čtve
ráctvím a to vždy s výsledkem
neboť v tomto ohledu nebyl Koši
na k vyléčení Pokládalť to za
bystrozrak spatřovali ve všem co
se kolem něho dálo mocnou ruku
domácího bůžka ctěného našimi
předky již v dobách pohanských
Bylo po žních a mlátilo se
Také u Košina jednotvárné hučení
a drkotání žentouru ozývalo se již
po několik dní Dodělána jedna
strana ve stodole a výsledkem
práce byla vysoká hromada zrna
tého ječmene Žid Nathan vyme
tal statky jako posedlý a kupoval
o všechno pryč
"Pbantatinku dnes budeme
moudře hovořit '' pravil Košinovi
s mžouravým úsměvem pošilhá
vaje na baldu krásného obilí
"Váš ječmen bych mohl potře
bovat'' Pantáta vycítiv zálusk Natha
nův na svou úrodu počínal si
zdrželivě a rozvažoval Měl v
úmyslu prodat ale šlo mu o to
stržiti co nejvíce aby se mohl
pochlubit sousedům že dostal o
Čtvrtku na metrickém více než ten
neb onen Nespěchal tedy a měl
velkou radost z nedočkavosti Na
thanovy
"Phan tatínku osma - čtvrt"
hartusil žid na Košinu
"I to raději počkám" odbýval
ho tento
"Pšidám deset"
' "To je málo!''
"Phantáta se dnes špatně vy
spal a na ubohém Nathanovi si
chce schladit žáhu" pokračoval
židák
"No thaknež si to rozmyslím!"
"Jen si dobře rozmyslete Na
thane a přidejte než prodám ji
nému"
"A což kdybych dhal ještě pět?"
"Ani pomyšlení!"
"Aj váj aj váj phantáta myslí
že jsou to brillianty a on je to
jen obyčejný zažloutlý ječmen"
' "Třeba zažloutlý ale nedám"
"Thak dám osm a půl abyste
věděl že mí na vás záleží Na
mou dhuši phantáto že mě to
stojí vlastní khúžit"
To byla cena jež zdála se Ko
šinovi obstojnou a proto prodej
uzavřel
Ječmen se zvážil v přítomnosti
obou nasypal opět na hromadu a
přešel do židova vlastnictví Bylo
ho celkem jedenadevadesát metra
kb Když bylo vše hotovo vzal
Žid lopatu a udělal si na hromadě
nějaké znamení
"A nebojíte se Nathane" tá
zal se Košina "že se vám hroma
da přes noc ztenčí?" ~
"I nebojím pbantatinku u vás
jako u mne' dodal sebevědomě
- Rozešli se pantáta uzavřel vra
ta u stodoly klíč pověsil v sednici
na obvyklé místo a po večeři ode
šel do hospody
"Tak jak" ptali se přítomní
ousedé "prodal's?"
"Prodal' zněla vítězoslavná
odpověď
"A zač?" doleha) nan basovým
hlasem soused Hrazdila
- "To víš ie za víc než ty" vy
smívavě odvětil Košina
"Pochybuji!" :
"Kolik tedy?"
"Osm a čtvrt"
"Nu vidíš a já osm a paL"
"Mál z pekla štěstí!" r -
"Milý brachu se Židem musí
člověk umět!"
"lnu máš protekci u lsraele''
- "Poslouchej" vyzvídal Košina
důvěrně na Hrazdilovi "nevšiml
jsi ai ještě toho Žida co to dělá
ca znamení na hromadě?
IIraidila se tobo hned uchytil a
nl kul válečný plán proti KoŠi-
nOVl
"A to ty nevil? Je to xvláitní
txjcisRi a mocné znamení '
'Je-li noiair
"Zti a ani veJiý účinek"
"Ta ta povejsne" slevoval
' TLi t— la Ld kromaja
- f
O ji St rravITeBÍ A
"A přibude ho opravdu?1'
"Můžeš se přesvědčit''
Koftina zakončil rozhovor a
vmísil ke mezi ostatní Neměl
však nikde stání a myslel jen na
to jak se hromada zvětšuje a
ječmene tajemným způsobem při
bývá Prapodivná historie! V
mysli vířily mu najedoou steré
báchorky o kouzlech a Čárách
které jako chlapec doma slýchá
val "Hm hm nadarmo to zna
mení žid nedělal" byl závěrek ku
kterému dospěl po chvíli vzruše
ného rozjímání
Pantáta ' měl po dnešku velmi
nepokojnou noc Ošklivé sny bo
pronásledovaly Tak zdálo se mu
již k ránu ie jest pávem a že si
vykračuje po střeš svého statku
a chlubně se vzhlíží v dlouhém a
nádherném peří lesknoucím se
sterými duhovými barvami v jasu
paprsků slunečních Přicházela
čeleď jeden po druhém a každý
vytrhl mu po péru Přišla i ho
spodyně a nastojte — učinila totéž
jako ostatní Konečně přiběhl
vlastní syn a vytrhl nemilosrdně
poslední péro ze skvostného chvo
stu tak že pantáta neměl více
čím by přikryl nahotu ohyzdných
nohou A tam dole pod střechou
číhal Nathan sbíral péro za pé
rem a když zmocnil se posledního
dal se do posupného smíchu až
se pantáta celý zachvěl a probudil
Podivno zaslechnul skutečně
smích Nathanův který přijel tak
časně pro zakoupené obilí a roz
mlouval se synkem hospodářovým
na zápraží
Rychle se oblekl vzal klíč od
Stodoly a šli pro obilí Pantátovi
hrálo to ve všech žilkách neboť
byl posledními událostmi pobou
řen a znepokojen Hledal nějakou
záminku které by použil aby se
mohl na vlastní oči přesvědčit a
obilí převážit Za to Nathan byl
růžově rozpoložen a jen jen zářil
Řeči měl jako vody a nic neušlo
jeho kousavému někdy až dotěr
nému vtipkování
"Nu pbantatinku" pravilkdyž
přistoupili k ječmenu "nepřidal
mí nikdo na mou hromadu?"
Košina použil těchto slov a
hned zahájil akci pro svůj plán
"Nesmějte se Nathane" pra
vil vážně "viděl jsem skutečně
cos podezřelého když jsem se
včera z hospody domů navracel"
Dořeknuv to byl překvapen
dojmem jejž toto krátké sdělení
na všechny přítomné učinilo Žid
hryzl se do pysků pod čeledínem
třásly se nohy a syn zahleděl se
do země nemoha pohlednouti
otci do očí
Prvý vzpamatoval se Nathan a
pokračoval klidně v rozhovoru:
( 'Ale já nevěřím phantatinek
pil na radost že thak dobře pro
dal a pak se mu dělaly mžitky
před očima"
'ó nikoliv Nathane'' odvětil
Koáina s důrazem "pil jsem mé
ně než obyčejně Pokud je obilí
pod mou střechou jsem také já
zodpovědným Nechci abys po
zději přišel s nějakou stížností
že stalo se to tak neb onak Záleží
mi na tom abys dostal poctivě
své jako já a proto ječmen převá
žíme" í
Kdyby byl Nathana had uštknul
nevyskočil by více než při těchto
slovech Košinových Ale nezpo
mohlo vytáčení ani _„ vymlouvání
že nemá pokdy a že s vážením ne
může se zdržovat Košina byl
velmi rád že našel jakous takous
záminku k ukojení zvědavosti a
proto stál houževnatě na svém
Váženo tedy poznovu a pantáta
dával na všechno bedlivý pozor
Bylo naváženo již pětaosmdesát
ale zbývající hromada zdála se
Košinovi příliš velkou na patrný
zbytek Již již byl utvrzován
ve své domněnce že ječmene sku
tečně přibylo Zvědavost jeho
stoupala za každým nově odváže
ným množstvím Devadesát me
tráků — a ještě hromada čítající
šest nebo sedm
"U všech čertů bručel si Ko
šina jemuž vyvstával studený pot
na čele a dech se zatajoval — "na
mou věru ječmene tajemným způ
sobem přes noc přibylo "
Ale kdyby si byl pantáta všiml
žida synáčka a chasníka byl by
zpozoroval na jejich tvářích ještě
větší překvapení než jaké jevilo
se o něho Žid byl vztekem
zsinalý chasník třásl se jako osy
ka a Frantík v smrtelných úzko
stech čekal běhu věcí příštích
"Dělej dělej" zahřměl nedoč
kavý Košina na chasníka jemuž
paže nadobro službu vypovídaly
Ale chasník nebyl již více sebe
mocen lopata vypadla mu z ruky
padl před hospodářem na kolena
a zaúpěl prosebným hlasem:
"Pantatíoku pro všechno na
světě odpusťte mi to ji to víc
krát oeuděláml"
"A co" tázal se rychle Košina
nechápaje dobře význam pronese
ných slov
"Panímáma nakázala "vyzná
val se kajícník "abychom pro ni
chovali pit metráků a mladý páa
ú poručil dva Schovali jsme je
tedv pod slámo a iá je ▼ soci na
hromada nasypal!"
Tablcoul Teď M teprve
Klanoví fíL:ulL: Jeimene
tlntcl lf" )t:t o raetrá-
ků přibylo ale nikoli kouzlem a
čarováním nýbrž podloudným si-
ce
ale vyjvětliteloým způsobem
0 Žhářství a žhářích
O tomto thematě přednášel v
sále pražské Řemeslnicko-živnn-stenské
besedy universitní docent
a lékař ústavu pro choromyslné v
Praze p MUDr Antonín Heve
roch Ze zajímavé této předná
šky uvádíme:
V dnešní době neuznávají psy
chiatři právnickou thesi že se má
přihlížet! pouze k činu ale vše
obecně se hlásá že se má při
zločinu žhářství přihlížeti hlavně
k osobě obviněného Dle trest
ního řádu není soudce nucen aby
si přivolal na poradu lékařského
znalce a tím se stalo že odsouze
na již byla celá řada lidí kteří
nepatřili do žaláře ale do ústavu
pro choromyslné jelikož se svého
činu dopustili v duševní chorobě
Jsou to obyčejně lidé kterým
schází úplná kritičnost aby do
vedli posoudili dosah svého činu
a nejčastěji jsou to individua ve
lice vznětlivá a ve svých náladách
značně měnivá a citlivá
Lékařové duševních chorob ro
zeznávají několik chorob které
postižené nutí ke žhářství Jest
to především imbecillita nedo
statečný vývin duševní kteráž
může mít i různé stupně Jsou
individua jimž intelligence jest
úplně sice zachována takoví lidé
dovedou se výborně ve společno
sti baviti dělati dobré vtipy ale
při tom nemají žádného citu
schází jim všechen smysl pro
slušnost — tak zv morál insani
ty naproti tomu jiní zas zůstávají
na nejnižším stupni a schopnosti
jich nejsou ani tak veliké aby si
získali ty nejobyčejnější abstrakt
ní pojmy Tento kontingent do
dává veliký počet žhářů Při
otázce proč zapálili dávají oby
čejně takovou odpověď že zkuše
ný laik při nich rozpozná duševní
chorobu
Vjpražském ústavě jest ošetřo
ván emocný v jehož bydlišti
hořelo Nemocnému se náramně
líbili hasiči a mermomocí chtěl
také při stříkačce pumpovati
Když jej jeden soused odehnal
rozčilil se tou měrou že nějakou
dobu pobíhal kolem vesnice a
když šel kolem stavení onoho
souseda který jej odehnal hodil
mu na střechu červeného kohouta
Jest to týž mni který pomáhal
pověstnému Špicarovi na útěku z
blázince Špicar mu slíbil 200
zlatých a zároveň mu namluvil
že s ním pojede do Ameriky
Slabomyslný a lehkověrný nemoc
ný mu uvěřil ale chytrý Špicar
mu potom utekl a nechal jej na
holičkách
' Před půl rokem souzena byla
na Moravě děvečka která vypá
lila sedlákovi stodo:u Za svou
omluvu uvedla že se bála že by
musila všecko obilí přes zimu
sáma vymlátili Imbecillita to
zřejmá
Druhá trupa z níž se žháři re
krutují jsou tak zv vagabundi
Lidá všude nespokojení všude
nešťastní které každý pronásle
duje a které každá práce dusí
Do vážné práce se pustiti nemo
hou nastává u nich bída kterou
zahánějí krádeží oddávají se pití
alkoholu a každý z nich má 20 —
30 trestů pro urážku Veličenstva
stráže potulka a žebrotu neíli
se dostane do ústavu Zapalují
obyčejně proto že byl k nim ně
kdo při žebrání hrubý nebo aby
se zaopatřili
Před několika měsíci zapálil
jeden z této odrůdy za Vinohrady
stoh a sám se udal doznav Že to
učinil proto aby se zaopatřil
Státní zástupce charakterisoval
ho tím že je zpustlý práce se
štítící že byl několikrát trestán
pro urážku Veličenstva V praž
ském ústavě jest jich několik a
nejlepší z nich říká že dát se za
vřití pro urážku Veličenstva není
čestné ale že je lépe krást poně
vadž si každý může přečíst co věc
stojí a podle toho si vypočítati
kolik může dostatL Obyčejně
přicházejí do donucovací pracov
ny a odtud do ústavu choromy
siných -
Ku žhářství jsou dále velice ná
chylní epileptikové neboť choro
ba tato nejeví se pouze škubavými
křečmi a jinými příznaky ale
působí zhoubně i na duchu Tito
nemocní jsou význační sobci jsou
velice dráždiví žijí v domnění že
jim ka£dý ubližuje a při tom jsou
marniví (V pražském ústavě je
léčena nemocná Češka která ne
chce mluviti česky Nejraději
mluví francouzsky ale umí jen —
čtyři slova) Povaha epileptika
točí se pouze kolem jeho "já'
které nikdo nechce uznati a tak
se snadno dopustí Žhářství zvlášť
když se na někoho rozhněvá
Jistá složka sbírala v lese dříví
a kdyi jí sedlák vzal nůši běžela
a zapálila mu statek Vyšetřová
ním zjistilo se že trpí epilepsií a
porn chám i vědomi Jiný epilep
tik bodnul svého otce kterého
velíce miloval nožem do krku
Sem patří i ti nemocní kteří se
dávají na daleké cesty kdyi je
záchvat opustí nevSdf kde jsou
ani kde byli Takoví liJé slySl
za sebou křik cltl se pronásledo
vány zástupy lidí a čisto v tomto
stavu aby se bránili zapálí
V rodinách se obyčejní zapírá
je-li některý Člen stíže epilepsií
a zapírají jeho nemoc 1 tehdy
když něco provede A přece v
každém skoro případě kdyby se
to podařilo octl by se pachatel
místo před soudem v ústavě pro
choromyslné a rodině by byly uše
třeny útrapy hanby z odsouzení
člena rodiny plynoucí Z příčiny
té se radí aby epileptikům dávaly
se do kapes lístky od ošetřujícího
lékaře ie touto nemocí trpí aby
v tom případě kdyby něco pro
vedl se ihned poznala příčina
Jiná nemoc která bývá podně
tem ke žhářství jest progressivní
paralyaa Trvá to obyčejně dlou
ho nežli se tato choroba rozpo
zná a postižený může choditi i do
společnosti zkušených lékařů
přece žádný z nich na něm počá
tek nemoci nepozná Takový
případ se stal nedávno v Praze
Trvá to však jen tak dlouho do
kud nemocný něco neprovede
Když na př dosud řádný a intel
ligentní úřadník začne dělati růz
né hlouposti zapomíná že jest
otcem rodiny a začíná vesele Žiti
chodí nepořádně do úřadu atd
jest zde odůvodněné podezření na
paralysu Takový nemocný se
snadno může dopustiti žhářství
poněvadž ponenáhlu ztrácí paměť
a blbne a při tom se stává dráždi
vým a mstivým Jak dalece může
paralitik hřešiti nežli lékaři jeho
stav poznají o tom svědčí násle
dující případ:
Učitel cizích jazyků potloukal
se po smrti své milenky po městě
žádného si nevšímaje a nedbaje
na zevnější slušnost Po čase u
něho vznikl oheB a když strážníci
vnikli do jeho bytu nalezli ho s
revolverem v ruce jakoby bránil
se proti loupežníkům Byl od
souzen Na to zapálil ve veřejné
místnosti koberec a počínal si tak
výstředně že to vzbudilo i u laiků
pozornost Smál se hlasitě a
plival jednomu hostu na záda
Na to zapálil vedlejší dům a při
zatčení udal že tam chytal krtky
Lékaři ani tehdy neučinili posu
dek a za čtyři měsíce zemřel zmí
něný učitel typickou progreisivoí
paralysou
Jiným podnětem ke Žhářství
jest blbost starých lidí která jeví
se přílišnou a zbytečnou starostli
vostí a nespokojeností Různice
mezi domácími lidmi jsou obyčej
ně tohoto původu Tito oemocuí
dopouštějí se žhářství buď ze za
pomětílvoti nebo ze hněvu ale
obyčejně bývají odsouzeni jelikož
předcházející různice okazují na
mstu
Z jiných nemocí jest to dále
mánie a trudnomyslnost z nichž
popud ke žhářství pochází Jeden
z takých nemocných zapálil sám
pod sebou postel aby se zbavil
Života Jiný si vymyslil zločin
aby byl odsouzen poněvadž ne-'
měl odvahy sám stbe zabiti Po
zval k sobě neteř kterou zastřelil
a pak zapálil dům Dostal se k
soudu a pak do ústavu
Nejvýše zajímaví jsou paranoi
ci nemocní kteří mají správné
úsudky správně hovoří ale ve
své duši mají jisté přesvědčení na
něž nikdo nesmí sáhnout Na
př Že ze sousedního domu mu
telegrafují do uší že je poslán od
boha spasit svět a j Při odporu
stávají se dráždivými a mohou se
státi žháři
Značný kontingent žhářů tvoří
alkoholikové mezi něž patří i
onen druh vagabundů Obyčejně
trpí poruchami vědomí Intere
santní jest druh žhářů kteří vyvo
lávají dosud ve vědecké literatuře
spor Jsou to individua dospíva
jící která udávají za příčinu své
ho činu neodolatelné nutkání
jemuž nemohou oddolati Jest
to tak zv pyromanie Někteří
psyebisté ji uznávají Jiní nikoli
ale všichni se shodují v tom že
jest těžko na veřejnosti o ní mlu
viti poněvadž každý obratný ob
hájce by pak dovedl 1 opravdu
zločinné mladistvé individuum
pyromanií obhájili Několika za
jímavými případy objasnil před
nášející tento pojem pyromanie
Mezi tato mladá individua patří
žháři kteří zapalují z nostalgie z
touhy po domově ' Jako výstraž
ný příklad pro rodiče uvedl řeč
ník tento případ:
Děvče dvanáctileté bylo přijato
do eousední vesnice jako chůva
Po čase si naříkala matce ie tam
nevydrží že se jí stýská a byla
utišena tím že jestli dítě zemře
že se vrátí domů Dítě na to za
nedlouho zemřelo a malá chůva
dostala do opatrování tříletého
chlapce Chůva na to zapálila
dům hocha udusila a při zatčení
se přiznola ie i první dítě uškrti
la aby se dostala domů Bez
úplného vědomí zapalují somnara
bulisté ale tyto případy jsou
řídké
Ti kdoi trní akutní neuralgií
vědí jak áčinlivým a pomáhají
cím iest ooaiití St lacobs Oel
a jak rychlé a bezpečné vytéSení
použiti jeho následuje
Farmařeni t Sebrance se vjU'l
V roce 1896 na farmách v
Nebrasce sklizeno pres 296 mih
onů bušlů korný
V roce 1897 sklizeno v Neb
rasce korný 399000000 bušlů
V roce 1898 sklizeno jí 180
milionů bušlů v roce 1899 340
milionů bušlů a v roce 1900 241
milionů bušlů tak iev pěti letech
sklizeno ve státu našem přes bilion
bušlů korný
Od té doby co Anglie Ně
mecko a jiné země evropské se
znaly cenu a láci vyživování ob
rovských svých armád kornou a
kornovými produkty koma naše
nalezla trhu jehož před deseti
roky neměla a vyvážíme nyní nej
méně 230000000 bušlů neb více
každoročně a vývoz tento rychle
vzrůstá Z průměrného ročního
vývozu 57000000 bušlů v letech
1881 až 1800 vzrostl vývoz na
350000000 Duši o rocne a oude-me-li
vyživovati armády evropské
naší kornou nebude to trvati
mnoho roků než vývoz její na
jeden bilion bušlů vystoupí
To znamenat! bude ustálenou a
zvýšenou cenu korný a tím záro
vefl i zvýšenou cenu kornových
pozemků Iowa Nebraska Illi
nois a Kansas jsou hlavními státy
kornovými a celá úroda jejich v
několika letech zapotřebí bude k
vývozu Následkem toho farmy v
pásmu kornovém budou velice
hledány a cena jejich v letech nej
bližších velice vzroste Vzrůstající
vývoz korný není věcí nahodilou
nýbrž stálou a vzrústati bude stá
le víc a více
Každý moudrý farmer zajistí si
proto farmu a domov tam kde
nejlépe farmaření vypláceti se mu
bude Pozemky podél Elkhorn
dráhy a v údolí Elkhorn řeky v
Nebrasce jsou těmi nejlepšími
kornovými pozemky ve státu a
cena jejich rychle vzrůstá
Dr Fenner'8 60LDEŇ RELIÉF I
Staré rán rfedy revmatlstn nen-
f-d ralgte prarl pomoo re rtech
apaleoh
holeql krku íiltrr f mlontl iubi
(1 minutu) sutaralá rfodjr bldloky
td atd
WasSajtal pedátta fcorsžfcy' chřltk y
íáíi každou bolet t ternl 1 raltrni
1 ai 30 mlnutáirh II otwihndnlkA
Wetov krabička poitou 60c Fredoula N
aniSMMCollep
v budovl Boy do v a divadla
Moderní škola Úplné dokonalá
Schválena Hditeli vyšších Skol
předními obchodníky a soudni-
mi zpravodaji
TítnopU System Grahamův a Gregguv
Stroiopiteeťit Methoda cbmatnvá
Knihtedtní Theoretický I ikut obchod
AngliHna Praktická a dokonalá
Za 2500 bankovního nábytku
Jest zhotoven z nizozemského oře
chu mexického mramoru a krásné
kovové práce a předči kteroukoliv
obchodní Školu na západé
Za 3300 nových psacích strojů
knp?Bo letos r zíjma žifeft tak ie
nyní jest to nejlep&í vypravená škola
pro onen obor '
Za 2000 Smítá Premiér psacích
strojů
Deiet jich nedávno uraÍBtSno v
tomto oboru Máme íegt razných
druhft itroju tak ie iáci mají příle
žitostí naučili se na v&ech i
Další poschodí
zjednáno býtí muselo tak aby tu-
dentura ruznťch oboří vyhověno by-
ti mohlo Dost mista pro nové žáky
Ctt&v tento poskytuje vlechnjr moiné rýho-
aj pro miftuj ua KierjEcoce obenoa
Dt Tzd&lat a kterýs nnuflt se ebee
tinop!fU trojoplnectvi a správ
né ang-lKiut
Pište si o náš katalog
A C ONG A M L L B
Pakiíček "On Time Ycasť' má
10 kODSkfl kdežto ostatní ma
jí jich pooze 7 a tojí stejně
Uífváme 16 neIeptf korný chmele
jinrch látek rostlinných Žádných cht
wiikatU nepoHlitáme Muie být jesté po
chvby o tom jakých kvasnic pekaři
méli by pouiívalf Mimo tobo na&e
kvasnice hotoveny Jsou sde v O maze a
jsoo vídr čerstvé České hotpodyftky
Jisté nsetH peníz pou£ívánfm "On Time
Yeasr Zkuste je uvidíte Ptejta se
po nich va&ebo groceristy 8m
01 TIIE TE1ST C0l0IABAHEB
PureMalt
HISKEY
DISTltLEO AND
OOTTUD AT THE
DisniiEnV
KilABAllTf IH
pubit —
5trcnctm ak9
f LA VOR
C sltMttotv Kkánáek kottUdi v
I Práca flomž£l
jest ílim
bez
IWznost a životní síh W"VlZWJ:il&tfpL
uumtUieUkv % Inlďh umpmirl Jmt vWl nojhorsl přímil ná-ledk
murn phllliiáfm utWsul ilvnt a kihni Hs-uret Ltii ftrátV lily
bouesost ttráctil sesun itráta ssáilm varicoals cfki- " M?ÍT
tu) '! tmikf Jmu okmíli jmi VrM 3VQ Hu víero or~
utin Nnvsillrojw se mulím owli lMu máta po rucw Hollujs niowk a j
lio n rvj ti krsMlka sa tth putinu 1'iiwmns sarufanl š rlci
aol) wnlwi vráli po krnhlrliarh CJIrkuIsHt ulurma Adrma: Ir
1JISHOP KEMKUV CO MAS IBAMCIHCO ťAL
CmII ÍWmik IÍ6Í Jižní 18tá kH~
ZDARMA
Láci rsrmstlim nexállvnost nervos nott jsou krveflstltelema posllotalelem
moskut einl divy — tlsica vvlétovány jsou kaldodsnDl -
Máme podivuhodný lék
OX-BLOOD
Mimo lířebnfch svých vlastnosti napomáhají M k ttoaittltl Hubeni Udá podi
vuhodní pflblraji na vás pouifráalm tfchto pokroutek Proí i neskuslt? Dám '
vám Jich dosti ku skoule Heteke)M nýbrl pllte Ihned
NeJvětlI lák století pro tkstený systfm Odkasujema vás na pl J O Warren-orou
s Raclna Wli asi Lydta GraTeora s PnlIadelpMa N T Jel tiskaly I lb na
váMponlIránlm nall třítýdenní lby jll dávám sdarma Jako I na pl Julia
House-orou s Council Blufřs a pi B Tllton-orou a Temple sto Jel stskaly
kafdá W b v ttyrach dnech
Kaldý obchod s láky dá vám tabletky na skonlku Vsi lákáf eitatl vám bude SM
sa thtdeonl IMbu My vám jl poskytneme sdarasa a poslem jl vám vyplácanou
prUoltte-U tO cti na poltovná
--+Xaieine vás vléčit
ADRESUJTE:-
f%v li ii m ti irv
ilckému pobřeží nebot činí tak každodenné
Vlaky do Oreeono vyjíždí z Omany každodenní v 8:20 ráno a
do Californle ve 4:25 odpoledne
Osobni řízená výpravy de Portland kaidého pátku v 8:20 ráno
Osobni řízené vlaky do San Franciska a Los Angeles kaidého pátka v
8:20 ráno a každé středy t 11:85 vežer
Vozy tyto opatřeny Json Mamníky blankety politáry atd a pohodlí
cestujících starají se tvláitní slohové Jsou nové moderní a pohodlné
tak že vyrornujf se spacím vozím prvé třídy
Nov& méatakát nřaďovna 1334 Farnam ul Tol 310
hJkmj s n-MSi-nišasS) i w r lrirttsiti'iiifaéiMÍf
li Učte se vydůlat
Schopnost toho závist od velká míry na připravení se Nenf
lepit přípravy pro mladíky a dívky než praktické cvičení te v
oboru obchodním a těsnopisném Choďte tam kdo dostane se
vám vyučování jednotného kdež obchodu uří se tak lak se pro
vádí a kde pomáhá se žákům k dobrým postavením a kde za
městnáváni jsou nejlepší učitelé s kde používá se té nejlepM
metbody '
Obchodní tSsnopisecký strojVpÍBecký a pravidelný kurs Škola
denní i večerní Přijdete neb pista si o cennlk
i
Boyles' Commercial
503 Bee
DETI
ra'i Mk& prtvi %tX Za
potřebí Jako dospěli
Sever&v Tišitel Děti '
'usnadní zoubkování zmenáí hor
- kont vylééí bolení kolika psot
nik ntiéí a uspi déčko 25ct
Severův Laxoton
pfíibJ Jistý lék proti zácp8
větrům nepokoji détf Účinkuje
vtdy Jisté i a dospělých 25ct
IvIOČJ
Msf t)ýtl čistí
prAhtodnáf eaiMI
ejsto zdrávi
SEVERŮV SILITEL
LEDVIN A JATER
VyléM viechny cho
roby ledvin bolesti
v zádech rezavko
obtito moeení
78ct $125
KAŠEL
snfiže bytí
POSLEM
SOUCHOTIN
nebo llflých tiž
kýck chorob plic
leh
Severův
Balsóm
SEVERŮV
Lék proti choleře
a průjmu
vyléií lakaír letní n
faoa déti i doepélýeh
ryebh) a trvale
25 80 ct
pro
Vytéci každý ktUtS
cti ra pot zaslctiio-tv
véal krup
ktUM
3 SEVEROVY Prážky
proti Bolestem
Hlavy a Neuralgii
z safra! horkost odstraní
bolesti hlavy v každém
připadé
2Sct posto 27ct
v1 Ma skladé ve všech lékirméck
oá ZvitoStai May nm avovw possmm-n popw
4 1
"GOLD PUST"
ZDARMA
TABT T7TS
nemsjl suupets
o tbudokreTnfch
a dokážeme vám to
7 a nanDnnoon co
DE3 ICTW-A
Nejednou za čas ale
KA200DENNE
Není nutno dírati se do
kalendáře kdy že vyjíždí
UNION PACIFIO
touristické vozy k uaci-
sí živobytí!
I
"'M Shorthand College
budova Omaha Met
A
IS3CSI f "'3
BOLESTI
Neuralgické
v KIouIh-cU i Svalech
Kamotoniny
Oteklinr Kyehle zažene
Severův
Olej Sv Gotharda 50ct
Mite-II bostec suché lámání
StublOSťĎdfi SEVERŮV LÉK Í0
proti REVMAT1SMU Vis vy
teči
podléhá mnohým ml
vuuruugm vsibio BO i L
bezpečným f
SEVERŮV SILITEL flb
SRDCE J
povzbuzuje svaly ardeé- í
nl silí trvale i srdtv '
nervy jeat nejlepáim lé- fli
kem pro srdeční vady jj£
Jsom-II bolesti
zeny vJedtioM mlstéK
kdekoli Kt
Plíce
SEVEROVA
Hoiivi Náolasf
bolesti'
£lll flastr Jist JejCrk
skw V V Á%
vaos mm v savs a sa awa vms mm—
álvénl lUk
SEVEROVA O
žaludeční hor kó &
50ct
I 'I — ' - - M V f
taháni malarii aiU Ulo E+ilJ
BO ct aflOO iř LI
declist lék MMM'pV j
pls atsiocl (a i
obchodech
r