Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, December 27, 1900, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Z
POKROK
APADU
i:
1
1
í
0MA1IA NEBR TE STŘEDU DNE 27 prosince 1900
Číslo 115
Založen 1871- V -ík XXX
l_
ZPRÁVY TELEGRAFICKÉ
Přehled ze svéta politického a kronika událostí
Z POLITICKÉHO SVĚTA
Z Washingtonu'
Presidentem zaslána min
týdne senátu ku sch álenf násle
dovní jmenúvání: J C Leischer
-' z Pentibylvanie nynější vyslanec
ve Švýcarsku jmenován vyslan
cem v Turecku A S Hardy z
New Hampohire dosavadní vy
slanec pro Řecko Srbsko a Ru
munsko jmenován vyslancem pro
Švýcarsko a Chas J Francís z
New Yorku jmenován vyslancem
pro Kicko Srbsko 'a Rumunsko
V Minnesotě' -
odevzdáno při poslední volbě dle
úřadnCio sčítání blasů násť dovnč:
Pro McKinleyho 190461 pro
Eryana 112 901 pro Woolley-ho
8555 Debse 3065 a pro kandidáta
sociální strany dělnické 1329 -McKinley-ova
větŠiua obnášela
tudíž 77560 hlasů Pro guvernéra
obdržel VanSant rep 152905
Lind dem 150651 Haugan
proh 5430 Lucas soc dem-
3546 Kresc soc- děl' 886 a
Fairchiid pop 763 hlasy
KRONIKA UDÁLOSTÍ
Poštovní posel oloupen
V St Louis přepaden byl ve
čtvrtek 1 1 letů nnslířek Victor Wil-
lich pěti černošskými kluky a olou
f pen o hotové peníze a několik re
gistrovaných zásylek peníze obsa
hujících Loupež Epáchána na
' 8 ulici mezi Market a Walnut a
pilnému pátrání podaiilo se poli
cii dva z kluků záhy dopadnouti
WaKabu
odebéře se prý po novém roce ar
cibibiskup Irelaad a sice pojede
prý tam co zvláštní zástupce pre-
sidenta McKioleyho aby vyšetřil
tam íisM ripflnnťí líimrt #-frlru
' — 1
1 _ 1 ' 1 _ y 1 _ : _ e _ ' j
saiuiituc bc [yHaiíci o a 1111 pujeue
prý biskup McGoldrick a oba
procestují celý ostrov
Skončení stávky
Stávka telegrafistů na dráze
Santa Fé byla od výboru výkon-
ného odvolána a za skončenou
prohlášena Trvala 15 dní a aniž
by stávkářům nějakých výhod při
nesla byla odvolána Mnozí z
TPiroranirrí ?iriii firif i auhib uki
o — 1 -
jejich Část bude opět přijata do
služeb dráhy neboť není telegra
fistů na zbyt Společnost dráhy
Santa Fé nebude více uznávati
jednotu 'telegrafistů a bude přijí
mat! do práce kdo se přihlásí a
bude schopen
Spravedlivý soudce
V Bostonu svedl zubní lékař
Taylor řádnou dívku Mariou Rcg
anovu nacez ji pohrdlivě odmí
tnul Zkamaná provedla na svůdci
čin pomsty tím že mu vlila do
obličeje žíravinu která dra Tay
íora na vzay zraku zbavila A za
tento čin pomsty zrazené dívky
starý soudce Bond vyřkl rozsudek
osvobozující Ve svém rozsudku
pravil že Taylor byl znám co
svůdce ieo a že ku svedení řádné
dívky upotřebillsti i opojných ná
pojů a když dosáhl účele svého
ze ji Dezcitně odkopl Ano on se
chlubil tímto svým vítězstvím a
svedené radil aby se oddala živo
tu prostituce Pro tento zlotřilý
čin svodce není omluvy a jen jest
co litovatí že svedená dívka ne
ponechala vykonání pomsty moci
vyšší Na to soudce Bond vyřkl
nad dívkou rozsudek osvobozující
řka že během jeho aoleté činnosti
soudní se mu podobný případ ne
naskytnul tak Že osvobození div
Jcy bere na vlastní zodpovědnost
Podíl z výtěžku
Chicagská společnost Craneova
vytěžila během tohoto roku
000000 čistých avšak s výtěžku
toho ustanovils diti část svým
dělníkům Na konci roka obdrží
každý zaměstnanec Craneovy spo
lečnosti 5 procent přídavku ns
mzdě co dar Tedy ten který
během roku vydělal Jiooo obdrží
nyní $50 hotově Společnost ta mi
svá odvětví v Omaze New Yorku
San Fraacisku a v jiných městech
kdež bud asi f 100000 rozděleno
zaměstnancům její — Také Ameri-
can Express společnost podělí své
t zíízeoca zlatým pětidolarem kaž-
dého který se v službách jejich
i nejmíň rokoalézá Společnost
íta slaví íoietáxjubileum svého
xvíáL
rs i
Výsledek presldtntské volby
V následovní tabulce podáváme
výsledek ' poslední presidentské
volby dle úřadního sčítání hlasů
odevzdaných:
Státy: McKInleys Bryan:
Alabama 55634 96368
Arkansas 44700 81142
Califomia 164755 124985
Colorado 93141 122944
Conaecticut 102572 74OI4
Delaware 22457 18856
Florida 7499 28007
Georgia ' 35 °56 '81700
Idaho 27196 29414
flllinois 597955 5OI-975
Indiána 336063 309584
Iowa: 307818 209265
Kansas'' 185995 161001
Kentucky 226801 234899
Louisiaua 14233 5371
Maine : 65435 36822
Maryjand 136212 122271
Massac'setts 238866 156997
Michigan 316269 211685
Minnesota 188829 111814
Mississippi 5 753 51706
Missouri 314093 35- 9'3
Montana 25373 37 146
Nebraska 121385 114013
Nevada 3849 6347
NHampshire 54798 35489
Newjersey 221707 164808
New York 821992 678386
N Carolina 132997 157736
N Dakota 35891 ' 20519
Ohio : 543918 474882
Oregon 46294 33067
Pennsylvania 712665 424232
Rhode Island 33784 19812
S Carolina' 3579 47233
S Dakota 54530 39 544
Tennessee 123008 145250
Texas 121175 267432
Utah 47089 44949
VermODt 42568 13206
Virginia ' 115865 136080
Washington 57456 44833
W Virginia 119706 -98667
Wisconsin 265866 159285
Wyoming 14482 10164
Celkem 7207269 6355027
Většina McKinley-ova 852242
Před čtyřmi roky odevzdáno pro
McKinleyho celkem 7167304 a
pro Bryana 6533080 hlasů s
většinou 603514 hlasů pro Mc
Kinleyho tak že letos většina re
publikánská o 248728 hlasů zvý
šena Veselý íibenlčník
V Paris lil zavraždil jakýsi
John Owens Jamese Hoyne začež
byl odsouzen na šibenici Poprava
Owense byla vykonána 21 pros
a vrah zemřel velice statečně
Kněze před popravou k sobě ne
připustil řka že má velice na pilno
7atím se bavil ve vězení naslou
cháním íonografu čemuž se srdeč
ně smál a při jednom veselém po
pěvku zvolal: "S tím chlapíkem
se zítra v pekle seperu!' Na po
praviště šel klidně a sám dal povel
ku spuštění padáku Nikomu ne
řekl kde má příbuzné a zdá se
že ani jméno Owens není jeho
pravé
Zastoupení v kongresu
Kongresnl výbor na záležitosti
censu podal tři různé zprávy o
tom kterak by národ Spoj Států
na základě letošního censu v kon
gresu zastupován býti mčlZpráva
většiny výboru navrhujeaby příští
sněm zástupců sestával ze 357
poslanců Šest členů výboru toho
podali návrh aby sněm sestával
ze 386 poslanců a indiánský zá
stupce Crumpacker navrhl aby
sestával ze 374 poslanců Dle
návrhu většiny by bylo 208868
obyvatelů zastoupeno jedním zá
stupcem tak že by se počet zá
stupců v kongresu nezměnil Tím
by některé státy ztratili nějaké
zástupce k jiné by je nabyly Aby
se to nestalo odporučuje menšina
zastoupení takové aby Žádný ze
států neztratil zástupce a lidnatěj
ší státy aby obdržely zastupitel
stvo větší Crnmpacber sice pod
poruje stanovisko menSiny avšak
poukazuje ve své zprávě na státy
jižní které obmezily právo voleb
ní a žádá aby v tomtéž poměru 1
jejich representace v kongresu ob-
mezena byla
Pokrytec
V Esthervilie la spůsobena
koncem týdne značná sensace za
tčením John Freemaoa vážného
dosud občana a předního člena
církve na obžalobu ze zavraždění
manžalky klan Želé v úterý se po
lil a tu Freesaaa ve zlosti
ji omráčil tu nejsa s tím spoko
jen ještě ji chloroformoval a po
loživ ji do lůžka peřiny na ni na
kladl a poliv tyto petrolejem je
zapálil a na to pak sousedům ještě
vniknutí do vnitř bránil pod tou
záminkou že prý by Životy jejich
ohroženy byly — Freeman k činu
svému při předběžném výslechu se
přiznal
Morální New York-
Nové hnutí občanstva new-yor
ského naproti místnostem nekalé
pověsti má za následek uzavření
heren které dříve stály pod dozo
rem policie Řidítel policie a ně
kolik kapitánů byli dáni v obža-lobu-za
to že zákon neprováděli
a v samé straně Tammany se
utvořil výbor který naléhá na
provádění zákonů — Následkem
tohoto nátlaku byl vydán policejní
rozkaz aby veškeré herny byly
uzavřeny a 48 heren které známy
byly policii uzavřelo své dveře v
sobotu
Opakovaný zločin
ijnešení syna Cudahyho upo
míná na podobný zločin provede
ný v Kansas City r 1891 Tehdy
bylo 61eté dítko Bealsovo unešeno
a vráceno rodičům po vyplacení
II5000 muži který se nazval Ral
ston ač se neví jaké jest pravé
jméno jeho Únos byl tehdy pro
veden podobně jako únos Edw
Cudahyho kdežto ale dva spo
jenci Ralstonovi byli vypátráni a
každý na 5 let do káznice odsouzen
ušel původce únosu trestu Proto
se má za to že tentýž Ralston
provedl též únos chlapce Cuda
hyho 1
Stíhatelé černochů
V malém městečku mississipp
skám Gulf Port se dostal městský
maršál Richardson do hádky s
černochem při čemž byl od jiné
ho černocha zastřelen Na to se
všichni Černoši rozběh li kteří hád
ce té přtomni byli a občané se je
jali stíhati Jeden z nich byl
chycen a ač ničeho nespáchal byl
od rozezlených občanů zastřelen a
v pronásledování ostatních se po
kračovalo Stříleli se
4 - Jižní horká krev zase byla hojně
prolévána ve Floridě V Sop
choppy v jakémsi odlehlém hníz
dě floridském se pro nějaké ob
chodní nedorozumění dostali do
hádky státní senátor Rouse Ed
Nims Edwards a Walker Jak se
to zhusta stává sáhnuto bylo ku
zbrani a následek toho byl že
Nims zůstal na místě mrtev sen
Rous brzy na rány zemřel a zoý
vající utrpěli také vážná poranění
" Po 40 letech
podařilo se konečně jak v neděli
z Tamaqua Pa oznámeno ob
meziti požár v uhlodole Sunimer
Hill řádící tak že nyní naděje jest
že ve dvou letech opětně bude se
tam moci s prací započíti Požárem
tímto strávena byla úplně ložiska
na 35 akrech e rozkládající a spa
sobená Škoda páčí se do statisíci
Vládni osada pro chudinu
Kongresník Naphene z Bostonu
podal min týdne v domě zátupcĎ
zajímavou předlohu směřující k
zaopatření veškeré chudiny ve Sp
Státech a sice pomocí obrovského
kolonisačního podniku jejž by
vláda sama provedla a řídila —
Vláda má dáti pět milionů akrů
veřejných pozemků na západě k
disposici tajemníka orby a pro
půjčili peníze k postavení domů
továren škol bank a jiných budov
potřebných k založení průmyslo
vých osad Všichni členové ko
lonie mají tam býti dopravení na
vládní útraty členy by se mohli
státi pouze chudí lide Předloha
ustanovuje dále aby část orné
půdy rozdělena byla rovným dílem
mezi rodily chudých a opatřena
obydlím a na ostatní půdě praco
vali by společně dle podmínek
jež by si pracovníci sami ustanovi
li Z přebytku výtěžku splácelo
by se vládě jisté procento na sumu
kterou by do podniku vložila —
Vláda má Hditi banky a obchody
ale veškerý obchod má se provo
zovat na záklrdě výměny tak aby
krylo vydání a aby nebyl Žádný
zisk
Rotebad reservace
r So Dakotě totiž ona její část
nalézající se v Gregory Co a se
stávající z 323 towošipů výbor
ných vesměs pozemků otevřena
prý bude příštího roku osadní
ctvu k zaujmutí Indiané jsou prý
volni pozemky ony v rozloxe
50000 akrů vládě spolkové od
stoupili a kongresní delegace so
dakotská zasadí prý se o to aby 1
příslušná komise k vyjednávání a
Indiány presidentem kfcKinleyem
jeltě pléd odročením s kongresu
jaseaovmna byla
Statistika Železnic
Mezistátní komisí obchodní vy
dán bude v těchto dnech výkaz
příjmů' vydání a výtěžku dráh ve
Spoj Státech a z předběžné zprá
vy vyjímáme následovní: : Příjmy
dráh spravujících celkem 190406
rril tratí obnášely v uplynulém
roce $1480673054 neb $7776
na jednu míli Z obnosu toho bylo
£396860760' za dopravu cestují
cích a ři 048 268 875'za dopravu
nákladu V roce předchozím ob
nášely přímý $ 13 13616 r 18 Vy
dání obnášelo 95681 4Í41 2 neb
I5025 na míli Čistý výtěžek ob
nášel 15238589120 f73i 10747
vlce než před rokem Dividend
vyplaceno čelkem £109400147 o
$27555388 více než před rokem
Zavraždí n v úřadovně
Ve Washingtonu zavražděn byl
v sobotu v ministerstvu války au
ditor válečného odboru F H
Morris z Ohio v úřadovně své
Samuel McDonaldem zObiokler
kem téže úřadovny kterýž hned
na to do podbřiší se 6'řelil a péro
řízkem krk si podříznul McDon
natd nenáviděl Morrise následkem
toho že prý týž "nížením platu
jeho vinnen byl a to také nejspíše
as příčinou tragedie této bylo —
Kterak věc vlastně se udála zů
stane as pro vždy zahalena rouš
kou tajemství neboť v úřadovně
kdež vražda se Udála nalézali se
oba samotní a poranění McDonald
ova jsou rázu takého že zachování
jeho píi životě jest téměř pravou
nemožností On sám odpírá o tom
mluviti a doznává pouzeže vraždu
spáchal
Stávku
prohlásili v neděli zřízenci Scran
ton Railway Co následkem čehož
doprava mezi Pittston a Forest
City Pa v délce 30 mil zastavena
byla Zřízenci Wyoming Traction
Co mezi Pittston a Nanticoke
hrozí též zastavením práce v kte
rémžto případu přerušeno by bylo
spojení mezi Scranton Wilkes-
barre Pittston a Carbondale po
kud aspoS dráhy elektrické se tb
týče Požadavkem dělníků jest
zvýšení platu na 20 ctů za hodinu
a zavedení iohodinovédoby pra
covní Společnost tvrdí že na
zvýšení platu přistoupiti uemůže
Vaitrozemních daní
Vybráno bylo dle zprávy úřadní
za listopad {125344285 což jest
o 1886851 více než v témže mě
síci roku minulého Z příjmu toho
připadalo $1075320 na daň z
lihovin $4905067 na daQ z ta
báku $5447787 na daS z nápojů
lihových $238627 na dafi aoieo
tuargarinu $6374 na dau různou
a $39615190 na příjem různý —
Za posledních 5 měsíců obnášel
příjem vnitrozemm daně $131
279187 o $2718766 více než v
témže období roku minulého
Otec a syn usmrceni
Ve Filadelfii přišli v sobotu Ed
Clark 68 roků starý kovář z Cam-
den N J a jeho 381etý syn
Willam kteří pracovali v jedné
tamní továrně hrozným spůsobem
o život — Mladý Clark při práci
náhle zachvácen byl mrazením a
po žebříku vylezl na jeden z par
ních kotlů aby se zahřál Sotva
že se ale na kotel dostal zaslechli
všichni dělníci mezi nimi i otec
Williama sykot unikající páry —
Starý otec spěchal po žebříku sy
novi ku pomoci smekli se ale a
padl na velké odstřeďovací kolo a
byl k smrti rozdrcen Pára kolem
kotle houstla stále více a dělníci
nemohli proniknouti k mladému
Clarkovi který byl ve vařící páře
v pravém slova smyslu uvařen —
Mladý Clark byl ženat a otcem
několika dítek z nichž nejstarší
I4letý chlapec byl očitým svěd
kem hrozné smrti otce a děda
1 sáa cizí lékař to azaal
Celá již řada vynikajících če
ských lékařů vydala svědectví že
na veškeré nemoce žaludku jater
a ledvin není vhodnějšího domá
cího léku nad Trinerovo léčivé
hořké víno které jest zároveB nej
lepším čistitelem krve a sil i tělem
celého těla Jest to neomylný a
příjemný prostředek a ochrana i
při nastuzení a jeho následcích
To vsak vztahuje se pouze na pra
vé hořké víno Trinerovo které
jest jediným opravdu léčivým ví
nem v Americe vyráběným a ni
koliv na bezcenné padělky zdraví
přímo Škodlivé O tom vyslovil se
velmi rozhodni známý francouz
ský lékař a odborník dr Ferd H
Pirnat v Chicagu a sice násle
dovně: Panu Jot Trínerovi 437
W i8th St Chicago I1L— Ctěný
panel Prozkoumav a vyzkoušev
mnohá t hořkých vín zde vyrábě
ných seznal jsem ie ani jedné se
Valenu nevyrovná! JelMpojiSfu-
jící vlastnosti činí z něho výtečný
lék pro vyčistění krve Uznávám
co nejvýše jeho znamenitou způ
sobilost a doufám že se vám plně
podaří uvésti v nejširšf používání
lék tak cenný pro trpící lidstvo!
Výborný lék ten lze obdržet! i v
lékárnách ale nutno žádati vždy
jen Trinerovo a žádné jinél Kde
ho nemají ať dopíší na shora uda
nou adresu jediného jeho vyrabi-
rtele a bude hned zasláno Zkuste
aspofi jednu láhev a budete zcela
spokojeni I
E
Anton Kment
V sobotu odpoledne po třetí
hodině ohromena byla celá naše
osada česká překvapující zprávou
že jeden z nejoblíbenějších Čechů
osadníků českých známý a vážený
stěhovač domů bývalý radní a
přední člen několika spolků če
ských pan Anton Kment přejet
byl na 14 a Mason poštovním
rychlovlakem B & M dráhy a že
poranění jeho jest tak vážné že
na zachování jeho při životě pra
malá naděje jest
Zpráva tato kteráž zpočátku
zdála se býti neuvěřitelnou každé
mu kdož obezřetnost Kmentovu
znal ukázala se býti bohuželzáhy
pravdivou neboť po dopravenj
raněného do nemocnice zjištěno
pspěchavším k lůžku jeho drem
L Svobodou že každá pomoc je
tu marnou a že smrt jest pouze
otázkou několika hodin kterážto
diagnosa ukázala se býti pravdi
vou— dotrpělť nebožák v neděli o
4 hodině Yanní za necelýqh tři
nácte hodin od doby kdy neště
stím zasažen byl
Jak z výpovědí těch kteří krátce
před neštěstím oním s Kmentem
byli a z výpovědí svědka kterýž
viděl když rychlovlakem zasažen
byl zjistiti jsme mohli stalo se
neštěstí as následovně:
Krom pravidla svého vyplácel
Kment dělníky své tentokráte v
v příbytku svém při čemž poslal
manželku svou do města by tam
pro dítky nějaké dárky vánoční
nakoupila a když s výplatou hotov
byl rozhodnul se podíváti se ještě
na práci na kteréž dělníci jeho
dopoledne u Merzova pivovaru
pracovali Aby si nadešel šel
po patnácté ulici směrem k tratím
prošel nově otevřenou dřevařskou
ohradou Chicago Lumber Co a
po stezce po mnoha roků užívané
sešel na trať dráhy chtěje si po
této nadejiti V okamžiku kdy k
mostu přes 14 ulici vedenému
se přiblížil přihnal se z ostré za
táčky rychlovlak poštovní ze zá
padu jedoucí a téměř o 30 minut
spozděný a když strojvedoucí
Kmenta na trati spatřil a výstraž
né znamení dal t bylo již tomuto
pozdě na záchranu pomýšleti a
tak zasažeu byl noscem parostroje
a na stranu odhozen načež vlak
dále ku nádraží uháněl Jedinkým
kdož toho svědkem mimo strojve
doucího byl byl p Monsky ne
daleko bydlící a týž ihned spěchal
aby se přesvědčil kdo to byl a
jakého poranění utrpěl Přích vátav
ke trati naleznul Kmenta jehož
dobře znal zakrváceného a hned
na to přijel zpět parostroj téhož
viaku jímž nebožák zasažen byl
by na nádraží jej dopravil Z ná
draží kdež poranění jeho za lehká
pouze považována dopraven bez
odkladně do nemocnice svJosefa
kdež shledáno že poranění jeho
jsou rázu mnohem vážnějšího než
za to se mělo a že na zachránění
jeho při životě pramalá ne-li
úplně žádná naděje jest Měl
totiž levou nohu v podkolení úplně
rozdrcenou což platilo zároveB i
o levé ruce mimo čehož zjištěno
že přeraženo mu šest nebo sedm
Žeber a to tou měrou že žebra
plicemi proniklanásledkem čehož
vnitřní krvácení následovalo
Když vážný stav raněného zji
štěn byl připraven raněný na
možnost nejhoršího a následek
toho byl že kolem 10 hodiny
večerní v přítomnosti pJ Kavana
a G Jelena poslední vůli učinil
načež záhy na to do stavu polovič
ního bezvědomí upadnul a o čtvrté
hodině ranní v přítomnosti švakra
svého p J Vobořila ducha vypu
stil Kterak zpráva o úrazu jeho na
manželku a pět dítek jeho puso
bila možno si představit! a zá
rmutek jejich sdílí a nimi zajisté
každý kdož zemřelého znal a a
ním kdy co činiti měl
Pohřeb zesnulého odbýván v
úterý odpoledne a ohromné úča
stenství bylo tím oejlepším důka
zem jaké oblibě a vážnosti se
zemřelý tětiL Pohřbu zúčastnily
se Těl Jed Sokol z Omany i So
Omaky Jan Hus lože čís 5 KP
H
Řád Palacký čís 1 ZČBJ jakož
i deputace Podporujícího Sokola
Tyrš č 1 a prostranná dvorana
Sokola kamž pozůstatky po 2
hodině t domu smutku dopraveny
byla českým i jinonárodním obe
censtvem do posledního téměř
místečka naplněna Řečníky nad
rakví byl sok -BuHata za Těl Jed
Sokol a p J Rosický za řád Pa
lacký a slova jejich byla dojemná
že nebylo snad oka kteréž by ne
zaroseným zůstalo K poslednímu
odpočinku dopraveny pozůstatky
výše jmenovanými spolky a nedo
hlednou téměř řadou kočárů a není
pochyby o tom Že byl to největší
český pohřeb v Omaze kdy pořá
daný Anton Kment narodil se 18 břez
na 1850 v Janovci v kraji čásiav
slavském a do Ameriky přistěho
val se před 25 roky a celý ten Čas
v Omaze strávil — Po krátkém
klerkování v grocerii věnoval se
zaměstnání stěhovače domů a od
vykoupení obchodu Fred Boehma
výhradně jen tomu se věnoval
Co obchodník i co občan získal si
následkem čestného a přímého
svého jednání záhy oblibu a váž
nost všeobecnou čehož nejlepším
důkazem bylo zvolení jeho radním
druhé wardy v roce 1895 proti
převážné dosud většině demokra
tické Y životě spolkovém a ná
rodním hrál vždy Kment přední
úlohu a k naleznutí byl vždy tam
kde čeho v zájmu jména českého
vykonati bylo třeba Byl jedním
z nejstarších členů Těl Jed Sokol
mimo čehož náležel i k Západní
Česko-Bratrské Jednotě k Jan
Hus loži K P a k spolku Česko
Národního Hřbitova a ve všech
spolcích těch byl nejenom pracov
níkem neúnavným a nezištným
ale zastával i nejpřednější úřady
v organizacích těch a zajisté že
dlouho bude v řadách jejich po
hřešován Zanechává manželku a pět dí
tek vesměs dcerušek z nichž nej
starší 14 roků starou jest
' Čestná budiž mu paměť!
SOUTH OMAHA
— South-omažský pan mayor
Kelly kterýž jak známo z úplat
nosti obviněn a po vzdání se prá
va na výslech předběžný soiídu
krajskému pod zárukou $1000
odkázán byl musí z rozhodnuti
soudceBaxtera záruku tuto složití
aneb za mříže vandrovati Kelly
odpíral záruku složití a Žádal o
propuštění na habeas corpus na
tom základě že prý na něho co
výkonného úřadníka zákon o ú
platnosti se nevztahuje avšak soud
byl jiného náhledu a žádost o ha
beas corpus odmrštil
— Dle výkazu městského zápis
níka nalézalo se v minulém týdni
v pokladně městské $31112 kte
ráto částka rozvržena byla mezi
jednotlivé fondy následovně: Fond
úrokový $24336 rozsudkový
$11114 policejní $1452 požární
$112 osvětlovací $1101 služební
$4069 měřičský $718 na opravu
ulic $7 pro svědky $111 vodá
renský $1346 a zvláštní licenční
$2708 Ve fondu všeobecném
jeví se schodek $39 — Mimo toho
nalézá se ve zvláštním fondu
$550 kteréžto Částky použito
bude k zakoupeni vozu na hadice
pro novou stanici hasičskou v
druhé wardě
— Dělnické unie so-omažské
pomýšlí na zřízení dělnického
stánku budovy to kteráž by stře
diskem organizovaného dělnictva
tamního se stala Na plánech se
již pracuje a náklad odhadován
jest na $5000
— Výbor městské rady pracuje
pilně na novém cbarteru měst-'
ském o jehož přijetí příští státní
sněm požádán bude Klub ob
chodníků svěřil vypracování ná
vrhu nového cbarteru právníku
Welkovi a radní Johnston též po
dobnou prací se zabývá tak že
až k valné schůzi poplatníků do
jde o výběr nouze nebude
— Ve středu v noci vypuknul
požár v příbytku Chas Sanforda
na 30 a R ul a než plameny u-
tlumeny za více jak $1000 škody
způsobeno Při požáru splašili
se koně zspřažené ve vůz s hadi
cemi a chyceni byli teprve u
Seymour parku
— Klubu obchodníků předložen
byl ve čtvrtek zástupcem angli
ckého kapitalisty Horace Plunketa
kterýž v So Omaze značně majet
ka vlastní návrh dle kteréhož
postavena byla by na jihovýchod
ním rohu 24 a L oL nákladem
nejméně $70000 operní budova —
když by totiž občanstvo south-
omažské k tomu částkou $10000
přispělo Částky této použito by
bylo k přikoupení pozemku tak '
aby získáno bylo staveniště roz
měrů 120x100 stopách a ku stav
bě přistoupeno bylo by časně z
jara Jelikož všeobecně uznávána '
jest potřeba důstojného divadla v
So Omaze soudf klub že sehnání
požadované částky nebude vyža
dovati žádných velkých obtíží
— Ve čtvrtek v noci nalezeny
na nosci parostroje Missouri Pac
ific dráhy čís 225 když tento do
So Omahy přijel zbytky těla
lidského a okamžitě zavedeným
vyšetřováním zjištěno že neštěstí
jímž život lidský utracen byl udá
lo se na křižovatce 26 ave — Z
dopisu v kapse nalezeného zji
štěno že nešťastník jmenoval se
Ed Rich že pocházel z Vermil
ionSD a že bratra v Omaze má
tento však dosud nalezen býti ne
mohl Zda Rich na trati spal či
zda při pokusu na vyskočení na
parostroj sklouznul a pod kola
padnul jest nerozřeSenou dosud
záhadou
— Důležitý pro South Omanu
rozsudek vydán v sobotu soudcem
Baxterem a sice stalo se tak v přj-
padě L Connersé kterýž požado
do val vrácení $1000 jež zaplatil
co da9 za dlažbu 24 ul dříve než
uložení daně té nejvyšším soudem
neplatným prohlášeno bylo Po
žadavek svůj opodstatňoval tím
že prý když daně ony platil ne
věděl že uložení jich nezákoni
tým bylo a že tudíž měl by míti
týchž práv co ti kteří daří onu
do doby té nezaplatili a rozsud
kem oním placení téže zbaveni
byli Soudce rozhodnul že toto
stanovisko jeho správným není a
že jedině tenkrát daně vráceny
býti by mu mohly" kdyby byl při
placení jich protest svůj ohlásil
— So Omažská rada mostská"
zanáší se myšlénkou na uložení
daně živnostenské kterouž prý
by zuboženému stavu financí tam
ních značnou měrou pomoženo
bylo Mayor Kelly navrhuje ulo
žení následovních obnosů: Ho
stincům po $50 jatkám po $300
ohradám dobytčím $300 groce é
rjím" fr óTltomisionářským firmám
$10 oděvním a krejčovským ob
chodům $5 lékárnám $25 po
hrobníkům a restauracím po $10'
Počítá že přidání toto pokladna
městská nejméně o $7000 ročně
obohacena by byla
— Smělé přepadení událo se v
Albright v sobotu večer a sice pře
paden byl grocerista Fr Hart v
obchodu svém třemi zakuklenými
lupiči a značně poraněn Hart
postavil se lupičům na odpor při
čemž pažbou revolveru k zemi
sražen byl načež lupiči dali sena
útěk aniž by čeho byli odcizili—
Jelikož dle dobrozdání lékaře ra
nou onou lebka rozražena mu by
la může poranění ono snadno
smrt za následek míti
— B Smith dostal se v sobotu
za mříže na obžalobu z pokusu
oloupení P Wolfa na 46 a R
ul bydlícího Smith viděl Wolfa
v hostinci jednou na 24 ul večer
měniti pětku a když ven vyšel
následoval a přepadnul jej chtěje
mu peníze z kapsy vyrvati Pokři
kem Wolfa přivolaný hostinský
přispěl tomuto ku pomoci a Smith
zadržen a policii odevzdán
— V sobotu 011 hodině ve
černí přišel na 29 a Q ulici pod
koly pouliční dráhy o život soletý
Wm Rowley Při přecházení
tratě byl totiž sražen při čemž
obě nohy mu přejety a i jinak po
raněn tak že smrt záhy následo
vala
— Tímto číslem skončena jest
moje Činnost u Pok Záp Kdo
má se mnou jakékoliv jednání
nechť se na mne obrátí pod adre
sou: Josef Bu&ata 1731 So iith
St Omaha Neb
— Včera ve středu odpoledne
zabývala - se porota koronerova
vyšetřováním příčin smrti p Ant
Kmenta a výsledkem bylo wne-
šenf následovního rozsudku: -—
"Shledáváme Že A Kment zemřel
v Omaze Douglas Co Neb 23
prosince ve 3:30 ráno co násle
dek zachycení parostrojem B&M
dráhy západně od 14 ul na ~
trati zmíněné dráhy kolem 3:20
odpol dne 22 prosince Paro
stroj dotyčný jel velice prudce v
obvodu městském " — Jak rychle
rychlovlak jel souditi možno z
toho že dle svědectví strojvedou
cího vyjel z Lincoln ve 2:10 a do
Omahy již ve 3:20 přijel
Rychlým a spolehlivým lékem
proti nervové bolesti hlavy aer
vosnosti duševnímu vysQení ne
spavosti sklíčenosti po pití a hor
kosti jsou Severovy fttlij pred
bolestem hlavy a nwinl-l ajs
r
1- i to
e
u '
f
v -
p
K
i-
m
í
I : '
:} 7:
k
o
Si
1
v -1
1
'"'