Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, December 19, 1900, Page 8, Image 8

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    POKROK ZÁPADU
VAŠE PŘIKRÝVKY
měkkými jiko nové
praním jich
GOLD DUST
mycím práškem
=
m mast KMI
aa jli stran města vlastni krajan
V" OF Kunol
ilslo X244jiin{ 13 ul
HejTěUl zásoby mm víeho druhu
scének salámu Šunek t vůbec vleho co
f obor tento spadá
Ceny Icvnéjší než kdekoliv jinde
— Do domu Wma Krugera na
28 a Poppleton ave se dobyli v
noci na minulý čtvrtek dva zloději
kteří dům důkladně prohledali
- Krugerovi z kapsjr vzali $15 2
dětské pokladničky a ze skříně
také něco peněz tak že odnesli
asi {30 v penězích Chlapíci s!
v domě museli počínali velmi
směle neb rozsvítili plyn přinesli
si ze sklepa dvě láhve piva jež u
stolu z koflíků vypili a otevřevše
krabičku sardinek snědli je při
bravše si k nim suchary Museli
projiti celý dům a nikoho nezbu
dili tak že se Krugerovi domnívají
že byli nějakou omamujicí látkou
uspáni aby se neprobudili
— Náš český grecerista C F
Heřmánek 1 316 Williams ulici
upozorňuje ct obecenstvo zvláště
labužníky na sVoji dle pražského
vzoru studenou kuchyni: vlašské
saláty nářezy z importovaných
salámů šunek ryb a sýrů velmi
skvostně upravuje Přesvědčte se
malou objednávkou tf
Ve schůzi T6L led Sokol
minulého čtvrtku bylo oznámeno
Se nani Zelená obchodnice na
William ulici darovala spolku
akcit jež měla co podíly na nové
Sokolovně Za dar ten provoláno
' paní Zelené hlučné "Na zdar!" a
vsnešeno výsloviti jí za to srdečný
dík imenem celé lednoty Ze
— -
zpráv cvičitelského odboru vysví
tá ie cvičení jsou navštěvována
průměrně od to sokolů a 8 žáků
ořeš ií roků starých kteří cvičí
se staršími sokoly Žáků malých
kteří školu navštěvují cvičí prů
měrně 28 v každém cvičení i Zá-
" havný výbor oznámil že pří dět
ském divadle za nálevnou vydělal
" ~ I4 25" Knihovník oznámil že se
v knihovně Sokola nalézá 260
svazků kněh jež se dlužili 53 čle
aové Domovník odevzdal $84
eo čistý výnos z budovy za měsíc
uplynulý Následovala pak volba
iřadníka a nadpoloviční většinou
přítomných zvoleni byli: Za sta-
roštu J Mik za náměstka Jan
Šteiger za tajemníka Kar Špalek
za účetního K Štěnička a za po
kladníka A Kment Schůze se
protáhla až přes půlnoc a proto
byla odročena na příští čtvrtek
kdež bude v jednání pokračováno
— - Známý a oblíbený hostinec
aa 15 uL vedle Creightonova
- - Ofpbeua přišel v mía dnech do
rukou správy nové neboť převzat
~ byl 1 rukou majitele dosavadního
p R Havelky do správy dlouho-
letého a všestranně oblíbeného
jeho sklepníka p Louise Mácha
la kterýž ze všech sil činí se aby
daatvadni příznivci místa onoho
zsinu nepozorovali a aby příznív-
'- dsiií -rfsfcási byiL - NepocSy
tajeme ani dost málo le obé se
ou podaří neboť jest všeobecně
c-ben a četní přátelé jeho zajistŽ
trcpomenoti u něho "na jednu''
tj zastavit kdykoliv na cestě do
r !ta kolem místnosti jeho ubírati
í bilzu Pravé ýluásié má stále
L í tepu -:
— Presbíterianská česká obec
"J uspořádala minulé soboty
" 1 dodatečnou výstavu ručních
JdívC lioly při černi byla
' ll tíila programu výstavy v
" : ! jvrl crtkováoa Avšak opa
'zt t3 tiiieiiem malého jevi
) c v7-H tik f Eknl jako prvé
zízzL IkH čísl© aobet-
T-I:r tyl čtver--1
a Ctz':z-U ceaj2vy-
ziirA ra v::::-—
":„! f t
— r:-tl rrfj
" ' - ' Jr "7
— Pan A V Soubrada zamě
stnaný v Nár tiskárně střelil s
v noci na sobotu do prsou avlak
nespůsobil si smrtelné poranění
Přišel domů pozdě v noci z ho
spody a jak to již bývá obyčejem
u starostlivých manželek obdržel
zi to nějakou důtklivou domluvu
To jej ala dohněvalo v té míre že
se chopil revolveru a střelil se do
prsou Kule mu vjela do prsou na
levé straně ne příliš daleko od
srdce ale musela přece jca mi
no uti hlavní zřídla životní neboť
již v neděli prohlásil lékař jej
ošetřující Že se nalézá mimo ne
bezpečí Není pochyby že se
příště pan Souhrada dvakráte na
to rozmyslí než podobnou hlou
post opět udělá Kdyby se měl
každý muž hned stříleli když jej
manželka za pozdní návrat z ho
spody kárá tu by se počet našich
sebevrahů teprve strašně rozšířil
— Nejlepší omažští lékaři od-
poručují svým pacientům aby re
cepty dali si vždy připravit od
osvědčeného zkoušeného lékární
ka S A Beránka kde možno ob
držeti vše z oboru lékárnického
jakož i vše co jinde není možno
obdržet za ceny nejlevnější tf
— Tak zvané Coliseum nebo
též přezděné Ak-Sar-Ben stand
má býti od novéna roku sbořeno
a ze dříví té ohromné chalupy bu
dou prý na témže místě postaveny
obydelní domky Budova i s po
zemkem byla koupena pro pozem
kovou firmu Graham & Urt jest
350 stop dlouhá a 250 široká za
ujímá pak s okolními přístavky a
dvorem 2}í akru plochy Společ
nost Ak-Sar-Ben platila z ní nájem
$100 měsíčně ale smlouva její
novým rokem vyprší načež noví
majitelé chtějí půdy í stavebního
materiálu lépe využitkovati ku
postavení obydelních domků
— DOBRÉ MÍSTO pro salon
části české lze s dobrými výho-
dami najmouti K doptání vřed
t 1 aneb u Krug Brewing Co tf
— Ty loupeže se zdají býti
jaksi nakažlivé neb se do nich
pletou lidé kteří se v ňebezpeč
ném tom řemesle nikterak nevy
znají To se aspoň osvědčilo na
lupiči který vrazil do Dahlmano
vá salonu na o a Pacific ulici mi
nulé středy večer S revolverem
v ruce a šátkem na obličeji poručil
Dablmaoovi aby mu vydal peníze
z registeru ten však na místě
poslechnutí zmizel za nálevnou
Měl tam pejska jejž by mohl do
kapsy strčiti a toho na milého lu
piče poslal Pejsek štěkal zuřivě
chytil lupiče za nohavici a ten do
stal strach a dal se zadními dveř
mi na útěk Dahlman dostal ku
ráž kdyŽ viděl lupiče prchati a
poslal za ním nějakou kuli z re
volveru Prchající hrdina ze stra
chu před malým pejskem ztratil
ještě za domem čepici a uprchl s
nepořízenou
'Exulanti" drama z hi
storie ve čtyřech výprav
ných obrazech z doby bi
tvy na Bílé Hoře bude se
hraná na vanece dne z&
prosince v Sokolovně
1 Po hit vé na Bílé Hoře
2 U soudu apelaemho
3 Sen a shledání exu
lantů v žaláři
4 Noc v dobé persekuce
a loučeni s viasu
— Spolek Nebraska číslo 16
č S D P J v poslední schůzi
zvolil sobě následující úřadniky:
Josef Dolejš předseda Fr Sou
kup tajemník 1913 So uth St
Jakub Mareš účet nik Josef Vo-
pálkapokl N W cor 5th and
Williams St Anton Rychlý prů
vodčí Tomáš Došek vnitřní stráž
Frank Mareš venkovní stráž A
Hnilička K Mareš výbor ma
jetku -™ rí7„:V:-r-r' -7-:":= -f --:-r--
— Zámkové společnosti se dle
všeho dohodly na zvýšení poplatku
za pojišťování AspoB to tak vy
padá neboť na zvoleném poklad
níku státním Wmu Stueferovi
byla žádána dvojnásobná částka
za záruku Posavad ní pokladník
platil za záruku na i 500000
ročně Í1500 kdežto na nově zvo
leném pokladníku se žádá J3000
Plat státního pokladníka však ob
náší jen I2500 a tu by musel ku
služnému ještě připlatit! f 500 za
tu čest býti státním pokladníkem
Proto se Wm Stoefer shání po
záruce od jednotlivců a nevezme
více zárukovou společnost za ru
čiteie
Ca vyléčení ustazení v jedinkém dal
ivni Lazatl ve Broeso Qnlalaa oplatky —
KaadJ drurtlvt Via Trati aeaiea aakliae via
BavyML ioiaika C W Orovee J aa katae
Ikatalea GaaaStc oat
— Naši katoL sokolíci pořádá
ti budou maškarní ples dne 1 1
ledna 1901 r Metzoví síni že
ples ten vidy se třlí velké oblib
jest každému známo a protož ne
opome&te všichni připraviti se na
tento rnmreicb tf
- Za ifaatnoa ptllLi M
rllt trzjink fL jsacu Laj-L-á
vijva-po FrLVLlavitLtxý2
v k%ít mianirio rcbi ai=
trzllí pzi:nizĚ kxLa t-L±ú
z~Ji:j iZllil t k tlil V7szl
=r — 72
NlMBCITNI KAKONT
M t—l výutiiy prou
FRSKlrJ EiESTEI1
rhiBxitltxi pfckiai i bocích itd
DRA RICHTERA avátoiiUa-t
"KOTVOVÝ"
PAII1 EXPELLER
Jedna I omokych doavtdtnl marných oaob l
7
Srand IUsMiMWJL kvitu Ii89l
ffMvMilla tm m it Dm
J5C SOc viech likérníků MbpMM flrnt
ř A airhtorftClPMiBlJlw Itn
podpory úmrtní bylo odepřeno na
základě usnešení sjezdového jímž
samovrazi z podpory úmrtní se
vylučují Paní Lanková nedala se
však usnesením tímto zastrašiti a
podala proti řádu tomu Žalobu na
částku na kterouž manžel její byl
pojištěn a to s tím výsltdkem že
v sobotu dopoledne porotou roz
sudek v její prospěch na plný
obnos s úroky vynešen Obratným
právníkům podařilo se totiž vzbu
ďiti v porotě pochybnost o tom že
Lank skutečně samovraždu spá
chal a zároveň uvedeno silné svě
dectví' jež prý nasvědčovalo tomu
že Lank v nepřítomnosti manžel
ky neznámým nějakým mužem
kterýž do bytu jeho nejspíše k vůli
loupeži neb krádeži vnikl v zápa
se zavražděn bvl V ohledu tom
nejzávažnějším bylo svědectví lé
kařské dle něhož bylo prý úplnou
nemožností aby Lank nožem u
mrtvolv ieho nalezeným sám sobě
krk podříznouti mohl
Zastaví kašel a odstraní nastuzení
stLaiatire Bronn-Quinlne Tablet yjltii na
truteoi sa aeo Jevyieci-ii nepiauie
Cena
véna
Sb cenit
— Frant Pecháč jel s chlap
cem svým minulého pátku po
Farnam ulici a kdvž přijížděl k
29 kůS se mu počal plašili Po
děšené zvíře vrazilo do káry pou
liční a pan Pecháč i se synkem
vvletěli z kočárku Chlapec ušel
vážnějšímu poranění avšak pan
Pecháč se potloukl na hlavě
vnitřní poranění utrpěl tak že se
o něj musela policie postarali —
Povoz páně Pecháčův však nebyl
velice poškozen
— Wilberská mouka Ulá i Hind
poctěna byla první cenou na státní
výstavě v Lincoln Zkuste ji a
budete jistě uspokojeni tf
— Ve čtvrteční schůzi Těl
lednoty Sokol zvoleni byli pro
příští rok násjedující úřadoíci:
Předseda Josef Mik místopřed
seda J H Steiger tajemník Ka
rel Špalek účetník K Stěmčka
pokladník Anton Kment náčelník
F S -Fiala podnáčelník a W
Bartoš praporečník v' Raba
knihovník J Koláčný výbor ma
jetku na tři roky Emil Čermák
na dva roky S- L Kostoryz za
bavní výbor R- Havelka Ant
Kovák a " j J Kaíčtk zástupce
do hřbitovního spolku A Kment
Školní výbor K Špalek j Koláč
ný a Jos Bunata a dopisovatel
do Sok 'Am Josef BuSata
K vyléčení nastuzení za den
uřÍTpJfe Laxatlve Brom o Qulnioe Tableta
Kaidí lékárník vrátí peníze nevyléíl-U Pod
pls E W Qrove-a naka2d krabiíce S5c
— Maškarní ples T61 Jednoty
Sokol odbýván bude dne 9 února
a z příprav kteréž pořádající vý
bor již nyní činí soudili lze Že
bude plesem prvého řádu Bližší
oznámeno bude později '
— Těl Jednota Sokol připra
vuje se k pořádání Sylvestrovské
zábavy kteráž předčí prý vše co
dosud tu kdy na Sylvestra bylo
pořádáno Bude to zábava pou
ze pro zvané hosty a Sokolové
kteří dosud pro známé své po
zvánky si neopatřili monou si je
vyzvédnouti v lékárně Sokola E
Čermáka : '
Chcete-li si pochutnati na
výtečném moku navštivte p Fr
Semeráda na robu 16 a Williams
ulici a poručte si sklenku pravého
pheUskéko Lepši nenajdete v ce
lém městě — Kdo nemá rád plzeň
ské najde u něho výtečný Mettiv
Uldkiv')ic vína dostanou zase
sklenku výborného vína Korbelo
vá a kořalky jeho nejsou k bitová
ní ' Přesvědčte se o tom tf
— Na vánočnf hod boží budou
tedy v Sokolovně na jeviště uve
deni "Exulanti" historická tra
gedie Králova Po tich mnohých
fraškách a veselohrách nám zase
jednou předvedou Ochotníci Soko
la něco vážného obraz to z dějin
národa našeho a sice z té nejpo
bnutější doby jeho Divadelní
kus tento předvádí před zraky
diváka ty kruté doby utrpení lidu
českého po nešťastné bitvě bělo
horské kterak vzdor své pevné
vile a Lásce k vlasti byl štván za
učován popravován a z zemi
vypoviiáa Koma c prsou nevy
BÚzel veXkcrý cit pro vlasť a doji
ty její zajisti ie neopomene ae
i podívat ni představení
E_r!t:i ti vyLaasdl t vlasti a t
l Ji ttrj-f a ti=xc=3 veura
36ZUnCHVYZKEW5L
Odpartit% vnikajícími Iřhařt J I
V tmlko { matoláarnlky Tv 1
KLEIN S m
Ř Plné
Přímo od vlnoeilníka spotře
feovateH k ošetřeni '
výdělku prostředníka
Veselé vánůct a '
tlaslný nový rok
Od 10 pro do lk ledna
TMDHl láhev vf Uor
AUAltJTIA oho Tlo
E tknou upomluku katdou
ouil M Bllb Itotalek 1n
neb llbovla (TJid bit a
llou
OJednáTky t Dakot Wy-
omltru Montany Colpraua
a Ariaoay muai ofu na I
kvarta d áine U Je ryplaUll
efereace: Ntrcaisťs Hat
aaak Onaká Packef Nat
Baak oatkOauaa Soatfe
ha Baak Soatk Oaaka:
a viechar nsrctHÍ t ieki
alíai sseltíaMtl
Klein s
Ditriui - kvoarte 1
Ptat na kteroukoliv etdreai "
JtTTVTltJ Veiuoohoa I JJS wv t6 lOk Hk
li- LaXfXXl t s kořalaoa i atviAsrah 26 a N tu Soutk Oaaka
KpalehllTMt této flrnír Je t sarucřna
Úplně zdarma!
Po minulých dvacet let bvlo nam pravidlem darovat) naiim pH
zuivcfim Vdnotni dárek který to ohyřej na dále potrvá a dáme ku
kaidé koupi Jednoho galonu kofalky taAe týtttniho vín
7 Tkánu i nádavketn k avrebu zmíoStidmu každou koupi v
AHA IX JI A cagtce 0 50 neb vfce Uih a pivo vyjímaje) dáme
balíček skvostných hracích karet
Tato nabídka potrvá od 5 prosince 1000 do 5 ledna l0t Douřáme
ie náa vbrzku poclite objednávkou ra niž budem vám povdeřni
přejíce vám veol#
in
O
i
Zl -Vánoce a šťastný Nový rok-3=
31 WollHtein &t Co
Imporiéři velkoobchodnici v llkérách
522-524 S 13 St Oníalia Xeb
FILIÁLKY: =
Chicago Liqnor House 402 X 16th St
M Wollstein & Co 2fil0 N St So Omalia
M Wollstein & Co 535 Broadway
Conncll lllnťfs Iowa
strahy Výpravě kusu věnována
bude zvláštní péče jakož i jeho
nastudování
— Sbor Hvězda Nové Doby
86 J Č D zvolil v 'poslední
své schůzi následující za úřednice:
Vysloužilá předs Marie Pešek
předsedka Anná Chleborád taj
Wilhelmina Bartoš účetnice Em
Chleborád pokl Mariu Zikmund
dozorkyně Lizzie Vodička výbor
majetku W uoiejs oa 9iniuie
Mane jelínek '
— Nově zvolené úřednice sbo
ru Vlastislava 5 Í9 J C D pro
příští rok 190X : Vysloužilá před
sedka Marie Micbal předs- Anna
Kalina náměstka Josefina Macho
vá tajemnice M Rosický účet
Nelíie Svobodova poklad Anna
Piťhová dozorkyně Marie Pechá
čová výbor majetku M Kapková
Františka Fitle Marie Štěpán
— - Pohřeb krajana Fr Vele
ebovského odbýván byl ve čtvrtek
odpoledne za hojného počtu účast
níků Členové Podp Sokola
Tyrš č I- íeta lesníku a četní
spuw-dé táboru Nebraska č 4771
M W A četné Družky Králov
ské jakož i četní přátelé a známí
doprovodili zesnulého k posled
nímu odpočinku na Česko-Národ
ní hřbitov
-- Nedělní obrázková "Bee1
přinesla podobizny předních ku
chařů města našeho a mezi nimi
nalézala se í podobizna vrchního
kuchaře nejlepší restaurace v mě
stě "HenschaVs" p- F Van
gáta ktetýž v oboru svém pravou
autoritou jest ~
ua pořad 4
C 71LCBJ
dne 29 prosince
V SOKOLOVNĚ
VSTUPNÉ:
Pán s démon 60c
Další dárna: 25c
O aajiepii obaluha peíllil ppetarana
Slctoutr - VTBOB
MIIIIIHIIIIIMIIIIHII
PATNÁCTÝ
VYR0CN1 PLES
t7BPORÍDÍt 4
ÍEí:rYl:U20i
v r S90KOZXTN£ X
Z sltUssed Dwcas a Martbs uL
{ O hoj— névfctvi v ert sve X
VkUWIM v
ělý ples
Apex Rye
ZA $Q1S
Výlohy expressnl zaplaceny
V miste" $275 falon
Zalleme i plní krartOTi
Iabve Kleinovy Apex Kye
raka Maře tvlatt dlitllo
vane ta $l& xpreea vy
placen Zaajlame v Jedno
dárkách uednlCkich — ale
nenaavUíuJe obeahn AI JI
doatanete a okualta ta md
lete JI poelat ipét aa oail
vyiubn DeuapokojMl Diy
vátoS&lavrtllme Ten ta
my drah korálky kterou!
aablitme aa tl oemtie
Jinde konpeubtl ta není
no to ň
Klein1 Apex Bye neme
enM rovna pro potlebu ro
dinnou I Mkatrkou — Jeat
vyeooe odporučuvina vieml
MaaH aoieihivatelkaml
Vyti Fokroka Západu
ni
9
O
— Velké nettísti přivedeno bude
do každé rodiny která koupí svoje
vánoční dárky dříve než prohléd
ne si zásoby pana Ant Nováka v
naší Praze na 13 ulici — Látky
všech druh& za mnohem nižší cenu
jako v městě' tak i střevíce klo
bouky hračky a jiné a jiné —
Zvláště upozorňujeme na velkou
řadu voBavek v lahvičkách a též
ve vkusných krabičkách nejvhod
nějŠích za dárky váaočoí Přijďte
a přesvědčte še dříve než koupíte
jinde — Nejvitíi a nejlacinfjtt távod
na J uliei '
Tři velké láce
získané od Kuh Nathan
& Fischer Stocks-sí-
Olovlněné obleky
pro pány
s francouzskými výloiky
hedvábím lemované serge
podšívka Dělané pouze dle
nejlepších a nejnovějších vzo
rů s kulatým neb rohovým
'střihem kabáty a seříznuté
' fraky-
$70
L Trikotové Lawn obleky pro pá
By pracované pouze dle nej-
novějších vzorů kulatě stři
iené kabáty Obyčejná cena
' všude Jiooo oblek na této
výprodeji pouze za
$500
Sakové obleky pro pány (kula'
té roby) pouze té nejnovřjil
modv oa této výproaeji po
0500
rv
Sta jiných vzoro obleky a
zimníky z výše uvedeného zá
vodu budou na prodeji právi
tak lacino jak uvedené -
Boston Store
x : majitelé :— '
týrala Mtaf
řeaT"v a er
r nál Im
-ať— t mm T - a4 -
'tt VB— 41 - -a
11117 'VM--I _______
Neoííkládejte
a vašimi objednávkami vánočních darů až bude pozdě
Nejlepší věcí jsou zde již nyní nové Čisté a vkusné
MUŽSKÉ ODĚVÝ
ŽENSKÉ ODĚVY
' CHLAPECKÉ ODĚVY
Muhké střevíce
''i i
Chlapecké střevíce
Muhké rukavice
Mužské kšandy
Vše to činí příslušné dary vánoční ''
Peníze vrátíme pakli nebudete úplně spokojeni
Ježto před vánoci
ao
Úmrtí a díliův-Kdtiiií
Plubnkfm ialem aklltenl adélhjeme vlem oallm přátelům a inámfm troch li
rou iréať ta oil rroucoe mlloTan ohof otc a Ivakr -
František Velechovský
TTrrín byl ie uhida naieho nelítostnou amrtl po krátká nemoci do 11 prmtnoe
1WU Tiieané pozbatatky drataábo atMnulébo uloioojr byly dne li proalaca k věcné-
m iwtrmfnkii ni MalFlaiHVln1m hfhltálvA
V beiroírtiíra tálo nemateme opomenoutl vtdátl sejardeeníjli diky viem tím
III w dobe namoci drahého tuoulého radon
kterit v tak nojaem poctu ponr&aaeaaeiutnui
ZvlUtnlm dikem lamě povinni Podp
4771 M W A Ubora Myna e Ul B N A
Wleaaych poiůtatk& aeanulébo k poalednlmu odpočinku Jako! 1 laakarym dároftm
Teaca a aue -
Konfínt noc lir pfljmon srdetná diky nale pp Jan Chleborád a Karel 8rnrko
akf za potHnáilora domi amutku I na hřbitov prrtneaená pani Boukaiuvá pani
Oormanová ppV V Kunclajoe Kalpar ca pumoo pH vyiiraveni oolilbu a pak
Tllcbnl tl jll Jakýmkoli aponobem hluboký bol náá imirnltl aa inaJlU
Kateřina Vtiechovski j Frank
truchlíc) choť
Albína
Tosef Přibyl
"Vde Přibyl j
Švakři
M i_n m m vž" iAn
poštovní
vyřizuje
i i :
Připomínáme tisícům našim zákazníkům še máme ten nejlepší
a nejrychlejší systém vyřizování poštovních objednávek v Americe
Náš důkladný systém nezměrné zásoby zboží a rychlý prodej umož
ňuje nám dáti vám ty nejlepší služby a uspořili vám čas a výlohy se
zasylicanji jsme ocpuiai vypium tuuuu vaši uvjcujaiau uulc J
kéhokolív cenníku jejž máme po ruce Na vaši žádost zašleme vám
jakékoliv vzorky a ceny našeho zboží
Pište o náš nový vánoční cenník zvláště zhotovený
Kteréhokoliv zboží bude zasláno vám na zkoušku
Zašlete nám objednávku poštou Obrovský prodej obleku pro
Výprodej na úplnou zásobu známé firmy B Rothscbilds & Co
Roctester N Y -r -' -- ' -
Poloviční cena za toto zboží které svoji jakkostí a cenou uči
nily závod B Rothscbilds & Co
Neopomeňte použiti této
oděvem na zunu neboť nikdy
levnějšího
#1200 Oxfordové obleky
£2250 Vicuna oxfordové
$ 1 o 00 Worsted obleky
$1250 Kersey zimníky
Jt 1 3 50 černé pláště
$1800 modré neobrubované worsted obleky $1000
$1500 Vicuna zimníky $ 750
$12 50 zimníky t 750
$13-50 pěkné Čisté obleky $ 750
$2000 13500 Vicuna taglau & Cbesterfield
zimníky po $1250 a $1800
$400 celovlniné kalhoty pro páoy t 250
i__ '11 ji: _jx_
ptejte se na ceny naších Stetson
vlci ' "
Zašlete objednávky poštou
Zastavte se u Hayden Bros
Tur a TrmwiM wu
ťuk Um l
Ženské střevíce
Dívčí střevíce '
Mužské čepice
Mužské kravaty
dejte svoje zuby
pořadka
abyste mohli dplně a naokojanfi
lířaitnitl ae radosti třehto ivátko
Dobodníte ie Dilmi v kterém
č ue a my e dohodneme vámi o
ceifi která vždy Ja nízkl
Nepotřebné tuby trháme bez bo
lesti) chybná vyplhujeme rychle
a' nové zuby holovíma ca nojnlř-l
ceny
ZCBSÍ LÉKÁh
812 Paxton block 16 a Farnam
TELEFON 1085
1 - — Dámaki obaluha
I pomoci k ruce nám alall jakot 1 Um
Sokolu Tyrfl 8 L táboru Nebraaka e
a HokoUcám Tyri ě L ta doproroienl
Anna Barbora
dítky
miém Allbíta )
Marie Přibylová
švakrová
I Poítomi I
MMH
M yyřicuJI
objednávku
světoznámým
tak vhodné příležitosti a zásobte se
a nikde nenajdete zboží lepšího a
pro pámy
obleky
Í73
fl250
)oo
$ 650
i 750
I
_z_x :l _iu_u_L j r
klobouka a nejlepších Stetson stře
'
kdykoliv do Omaby zavítáte
ihned-—
rittttt
ta ' k