Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, December 19, 1900, Page 4, Image 4

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Pokrok nápadu
í i
í ]
'ti
í i
Ví
4
i
'7'
'i
A
J I
# t
: -i !
-i a u
i
i
f
11
_
1
li
!
j- i Ji
f '
I
t r
- : o
1 í
í {
5
Pokrok Západu
PUBLISMEO WEEKLY
Publlihed by Pokrok Publlubiof ťo
SOe-UBo I3tb 8t-Tell008
dubacrlptlon by mail - $100 per year
Vycaizl kaidoo středu
FjiáTá: VyJaratelsKá SnoL Pokroki
SO-SIIJUaf 12 Ml - Tttefoa IOOS
Redaktor: - R V Mlíko vský
' V muil dodávkou do doma li su
V mlate dodávkou poitovnl 1100
Tolton pro Spojená ÍUty Kanado U M
Ddóacfc Ilto
Ohlášky
Prohn a řflmí ohláfky nvereJRujera pont
kdvi peniM k ebjedaivea pNIoteny )aou
drobné oblá obyéejné velknuti nepře
ěiaá on
li OD
Machť lu 't proto prllol! objednárc tolik
penta Jak velkou ohlaiku oilil ai přeje Ceny
palec (JUme 7b cen 16 ta třikrát Za
látáni blahopřáni amrtt a Jiná ltá-
tri paice aa aaie nrarijneai
hiiUek na dělil dobu oaaámt te ocbotná na
Oáádánb
Xáallkjr peaěs
neupoalechnutf soudu nyní tepr
ve vrchní elitní soud obioský o
tom rozhodl Vlastně nerozhodl
nikterak neboť tři soudci byli pro
potrestání trustu a tři proti tak
že monopol ten maž? dále vzdo
rovat! zákonu vykořisťovat! ná
rod dle své libosti Nový to dů
kaz že proti moct boháčů jest
t stat se svými zákony bezmoc
nfm
f kcf platltl -cbeckem" na bank nechť aaile
otteentA vfoe pnito to tolik tnuoime platit
kank o la kolekci aneb ať koupi smioku
M ft) na Omanu Chicaco neb New Vork Na
T i -1 i i i_ i m A _
mjece uroDnrun pvnes pujmcaie hi i i-
J-ornlová kolky Vlechny lisilky nechť Jou
aaiany poa jeaaoaucnou aareituu pouae tai
Pokrok Ztfpadn
Omaha Neb
Omaba Neb 19 pros 1900
ti
9
Yeselé
'7ÁIT0CE
všem
odběratelům
a čtenářům
pftj -
Vydavatelstvo
Na zadost pand sládků snížena
sněmovnou poslaneckou válečná
daB z piva To nejspíše na tom
základě že pivo ukázalo se býti
výborným civilisačním prostřed
kem na Filipínách
Před čtyřmi roky bylo na kni
faách úřadních v Nebrasce za více
jak $7dooooo dlužných daní
nyní však zbývá jich pouze jen as
na 13000000 — To možná jest
jedním z důvodů pro kteréž ten
tokráte Nebraska od Bryana se
odvrátila ' '
Dle ůřaddníhÓ sčítání obnáší
většina McKinley-ova téměř 280-
000 hlasů nade všemi jeho protiv
níky a více jak 850000 hlasů nad
Bryanem samým Čísice tyto
jsou zajisté výmluvnějšími než
všechno ono vysvětlování poraže
né strany kterak že vlastně se to
stalo
Jak se zdá rozplyne se strašidld
imperialismu jako pára nad krn
cem Vynese-li nejvyšší soud roz
hodnutí že nově nabyté ostrovy
jsou Částí území Spojených Států
bude po celém tom bubáku veta
To byla také jedna shnilá plaňka
v té popokratické platformě
proto není divu když se celá ta
platforma propadla —
O vVm J Brvanovi se po vol-
tá:h vypravovalože bude knězem
ta zase advokátem a úřadníkem
kdežto on nyní prohlásil že se
chytí novinářství Jen ať jej ne-
sklame to novinářství právě tak
jako jej sklamaly volby již dvakrát
Novinářské řemeslo přináší daleko
více sklamání než kterékoliv jiné
povolání
Chudáci Kubánci teď by ještě
měli platití všecky dluhy jež na
ně vláda španělské nadělala To
by ještě scházelo aby si předložil
každý kat účet své oběti za to že
ji katanoval Portoričané kteří
r pAjčili vládfe španělské peníze na
potlačení povstání kubského ať
si jdou se svým požadavkem do
Španělska a ne do Spoj Států a
i- 8t Knbo -
VsioBEOfa SK klJtA 2B POCTIVOST
již ze světa zmizela ale není tomu
tak často se vyškytají případy
kde lidé splatí staré dluhy nebo
vrátí peníze po letech jež si ne
" právem přivlastnili Podobná udá
lost se oznamuje z Creston la
Jednomu farmáři vbylo před ao
lety na bance vyplaceno o 1 12 50
více neZ tam měl Ten nyní vrátil
I30 majitelům oné banky mno-ho-li
totiž činí přeplacená částka
s úroky za 20 let-
Dennick Novověku kárá New
yorského guvernéra Rooswelta z
toho že mayora města New Yor
ku Van Wicka nesesadil za to e
bral podílu v trustu ledařském
Kdyby jej byl ale sesadil to by
byl teprve rámus v Israeli a Den
Novověku by t toho byla udělala
straivé mučednictvf demokrati
iííiio mayora a celé strany Toto
ílci stranictví D N nelouží
vtlil okrase ostatních zásad jež
c--~"j tsa tlírá a má velikou
~ — s — " _
C_: -J C Cj vnaOLA v Co-
l ' iCLli i JLStf aoud Roka
t r J t trtlzl ezsíaa za trust
í 7" :~3 jí rt r~ ~ % CztiX
Naši krajane si velicí rádi
odkazují na bratrské jednoty ame
rické jak jsou laciná a výhodné
Každý se shání jen po tom laci
ném ale nepováií že právě to la
ciné bývá velice drahé To nám
opět dokazuje úpadek řádu Chosen
Friends který sice prospěl těm
jejichž živitelé již zemřeli ale
poškodil veliký počet živoucích
posledně zemřelých Co si počnou
nyní rodiny jejichž otcové neb
matky zemřeli zanechajíce jim
odkaz pojistky která nikdy spla
cena nebude? A co si počnou ti
řádu sestárlí Členové kteří iiž
žádnému jinému řádu přijati býti
nemohou? Ale komu není rady
tomu není také pomoci
Pan Haidušek majitel texasske
Svobody teď nadává Bryanovi
podvodníků a darebáků kdežto
do volby jVj prohlašoval za nej
většího a nejpoctivějšího politika
Ma omluvu tohoto svého tvrzení
píše p H ve Svob že Bryan je
podvodníkem proto poněvač hlá
sal zásadu volné ražby stříbra ač
v ní nevěřil Nu a tentýž "velký
novinař cesko-americký tam
siunnem lexasu z počátku ošal
pro ziaty zaklad peněžní pak ale
když viděl že by s tím požadav
kem ploul proti proudu honem
obrátil a zastával theorie Bryan
o vy Nu vida a za to je Bryan
darebák kdežto pan Haidušek je
um nejpoctivčjším člověkem na
zeměkouli VvDadá to iako ono
_ - '
kopaní do lví kůže
Šotek pí$e: "Sblížení se Pok
Západu 8 věřícími se asi nezdařilo
a tak holt bude muset milv
Omažan zůstat zase svobodomysl
ným'' Zdá se Že má Šotek malér
— "k zoufání hloupý" hází-li svo-
Doaomysinost s nevěrou do iedno-
ho pytle Pok Západu byl a po
vzay zastal svobodomyslným ien
že ve škorpení se s kněžími a v
řícími ponechal volné pole Šotku
a nechce se mu plésti do řemesla
My neučinili žádných bližších kro
ků ku shlížení se s- včřícimi leč
ten že jsme odřekli další kočko
vání se s nimi které beztoho ne
má jiný výsledek než další prohlu
bování té propastí která zeje mezi
věřícími a svobodomyslnými Tuto
blahodárnou' práci ponecháme
pro příště Šotku a časopisům ná
boženským Loupeže na dráhách v ulicích
měst na bankách a v obchodech
se množí úžasnou mírnn KU ní
snad jediného dne aby ve velkých
časopisech nebylo několik zpráv
toho druhu Nouzi a nedostatku
obživy nelze zajisté úkaz ten při
čítali poněvadž poměry obchodní
jsou ty nejlepší jaké jsme kdy
měli ťatrně se tedy musí rozmá
hali třída zločinců kteří bez pfáce
na útraty jiných chtějí býti živi
A není také divu Dělník i rolník
musí těžce za pár grošů pracovat!
kdežto bohatší třídy vydělávají
tisíce obratem rukou bez práce
Tento zlý příklad to jest který
odjímá lidem lehkovážným chuť
ku práci a vštěpuje jím bláhové
myšlénky na lehké zbohatnutí
ProtO gSVžneSení stavu dělnického
a rolnického zaopatření lidu pra
covného lepší odměnou za práci
jest i jedním z hlavních prostřed
ků k odstranění zločinů Jiným
mocným činitelem v ohledu tom
jest vzdělání zušlechtění mysli
aby lidé lépe dovedli šetřiti práv
vlastnických 1 boháči musí býti
poučeni o tom že majetek jejich
vytvořili lidé pracující a tudíž žé i
001 mají jakési právo na něj byť
třeba nepřímé
V pátek pokračováno v debatě
o předloze výše uvedené a do a
hodiny kdy debata všeobecná
ukončena polovice předlohy pro
jednána Ze změn kteréž v před
loze učiněny zaslouží zmínky že
daB na stvrzenky ezpressní sice
zůstane že však na dále ne zasí
latelem nýbrž společností placena
býti musí a že poražen návrh na
zrušení pivních osmiček a šest
náctek na kterýžto návrh poblí
ženo co na pokus na potlačení pi
vovarů menších
V sobotu konečně debata skon
čena a předloha na snížení daně
válečné přijata při černi menšina
odpařen předlohy hlasovaní se
zdržela Návrh aby předloha od
kázána byla zpět výboru návo
dem by snížení daně nejméně na
(70000000 přivedeno bylo po
ražen 155 proti 131 hlasu Z by
tek hlasování věnován projednání
rozpočtu pensijnfho a týž v obno
su 1145145330 ve 13 minutách
projednán a přijat
V pondělí přijata předloha roz
dělující Kentucky a West Wirginii
ve dva soudní distrikty spolkové
a poražena 105 proti 51 hlasu
předloha kterouž vojínům a ná
mořníkům z války občaaskéz vál
ky filipínské přednost při obsazo
vání úřadů vládních dávána být
měla Odpor proti předloze vzbu
zen blavné tím že by tím civili
stům pro dloubou řadu let každá
příležitost k zastávání kteréhoko
liv úřadu vládního odejmuta byla
Z jednání dalšího dlužno uvésti
že přijat dodatečný rozpočet
obnosu 1182500 na krytí schodku
v odboru indiánském a v domově
pro věkem sešlé dobrovolníky
Senátu předloženo v úterý mi
nulého týdne několik smluv ku
schválení a sice byla to smlouva
Anglií kterouž prodlužuje se
lhůta ku schválení vzájemnostní
smlouvy obchodní vztahující se
na anglické državy v souostroví
západo indickém o jeden rok a
dále vzájemnostní smlouvy ob
chodní t Nicaraguou Ecuadorem
Dominikem a s vládou dánskou
poslednější vztahuje se výhradně
jen na ostrov sv Kříže Též
předložena senátu ku schválení
smlouva kterouž Španělsko za
$ 100000 odstupuje nám pět ma
ličkých ostrovů v souostroví fili
pínském jež nedopatřením ze
smlouvy pařížské opomenuty byly
a smlouvy s Chili a Bolivií ohled
ně vzájemného vydávání zločinců
Nejvíce času stráveno bylo roko
váním o předloze na podporu
loďstva obchodního mimo čehož
ve 30 minutách 45 soukromých
předloh pensijnfch přijato '
Ve čtvrtek dospělo se v zase
dání výkonném ku hlasování o
dodatku ku smlouvě Hay Paunce-
fote-ově jímž Spojené Státy se
oprávřlují k hájení zájmů svých v
kanálu nicaraeruanském a tví 6
proti 17 hlasům přijat Zasedání
veřejné věnováno jednání o před
loze na podporu loďstva a hlav
ním řečníkem v zájmu téže byl
senátor Hanna kterýž po plné
tři hodiny dovozoval proč že by
předloha ona zákonem státi se
měla
V pátek schváleno usnešení
sněmovny vzhledem k prázdninám
stránky těchto obchodních sdru
žení
On praví že nelze popírali že
trusty jsou mocnějším nepřítelem
dělmctva nežli malé závody jedno
tlivců a že soustřeďování kapitálu
mělo by míti v zápětí též soustře
ďovánl dčlniciva aby toto mohlo
v každém případě silnému svému
nepříteli čeliti
(ioak GúUipers -plizuává lm
dělnictvo nemá žádných zvláštních
příčin aby se muselo trustů obá
vati poněvač zmenšení počtu n-
městnavatelů povede zároveB k
zmenšen] sporů mezi prácedajcí a
delnictvem a zárovefi bude mít v
zápětí zavedení stejnoměrných
poměrů pro dělnictvo jemuž se
od velkých obchodních sdružení
dostane stálejší práce
Třetí část Gompersovy řeči vě
nována byla arbitraci Čili smírné
mu dohodování mezí zaměstnává
tely a dělnictvem ve veškerých
sporných otázkách a Gompers
rozhodně varoval dělnictvo aby
přivolilo k takovým ' dohodčím
soudům ať povolaným v život od
stitů aneb spolkové vlády
Gompers nevěří v nynějších
poměrech Že soudy podobné by
byly nestranné a obává se že by
řízeny byly vlivem dčlnictvu ne
příznivým Vzdor tomu však
uznává některé dobré stránky ta
kovýchto dohodčícb soudů a mož
ná až tato myšlénka se vytříbí
že dojde k jejímu uskutečnění a
že ponese lepši ovoce dělnictvu
nezu stávky jez jsou nyní po
slední a mnohokráte dvojsečnou
zbraní pro dělnictvo
Zákon o zreonranlsování armá
dy Spoj Státá
Návrh zákona jednajícího
zreorganisovní armády Spojených
Států vypracován a předložen
byl v ' tomto zasedání kongresu
sekretářem války Rootem a po
krátké debatě byl též přijat Zá
kon ten ustanovuje že armáda
Spojených Států má obnášeli
době míru 59000 mužů kterážto
hotovost zvýšena býti může dle
potřeby na 97000 mužů Pod
starým zákonem měli jsme asi
95000 mužů ve službě — počíta-
v to pravidelné vojsko i dobro
volníky — leč dne 1 července
budou dobrovolnické pluky vyřa
děný ze služby a tu bylo by zbylo
opět jen 29000 mužů k činné
vojenské službě jež by vzhledem
k rozmnožení našeho obyvatelstva
byly úplně nedostačtelny k po
třebám naší země a k udržení po
řádku v Dynějších našich zámoř-
kých državách
£akon přijaty kongresem ne-
zvýšuje zbytečně břemena poplat
nictva a az bude ukončena revo
luce na ostrovech Filipínských
tu snížena bude hotovost naší ar-
ias
Z kongreso
V sněmovně poslanecké pokra
čováno v úterý v projednávání
předlohy na snížení daně válečné
mnoho tobo však nevykonáno
zasedaní ooroceno tak aby po
skytnuta byla dělníkům příležitost
k dekoraci ku oslavě stoletého
umístění sídla vlády ve Washing
tonu kteráž na středu připadla
Středa věnována wplně oslavě
výše zmíněné kteráž" zahájena do
poledne slavnostním průvodem
přehlídkou vojska a skončena od
poledne společnou schůzí slav
nostní v kteréž slovnostními řeč
ky byli sen Daniel z Virginie
sen McComas z Maryland posl
Payne z New Yorku a Richardson
z Tennessee a sen Hoar z Massa
chusetts
Ve čtvrtek pokračováno v pro
jednávání předlohy na snížení da
ně válečné a debata příliš zajíma
vosti neměla Debata protáhla se
do páté hodiny kdy acbůze odro
čena po usnesení aby prázdniny
vánoční od 21 pros do 3 ledna
potíraly Z nově podaných před
loh zmínky zaslouží ona podaná
Carlcls llaiae kttroui pc!H
členů sněmovny poslanecké i aa
J-7 staaovea jt
vánočním a nrsváína včtíma
strávena v zasedání výkonném
projednáváním smlouvy Hay-
Pauncefote-ovy Senátorem Alle
nem navržen dodatek k předloze
na podporu loďstva obchodního
jímž Vypisována byla by odměna
na vývoz plodin farmerskýcb -a to
sice to centů na každý buši pse
nice neb žita 50 centů na sud
pšeničné neb žitné mouky 5 ctů
na buši korný 7 ctů na na 100
liber kukuřičné mouky x centu na
libru bavlny 2 centů na libru
chmele a 2 centů na lb tabáku
Sobotní zasedání stráveno bylo
téměř výhradně ve schůzi výkon
né -pokračováním v debatě o
smlouvě výše uvedené á to samé
platí též o schůzi pondělní v níž
konečně usnešsno by ku hlaso
vání o smlouvě zítra ve čtvrtek
odpoledne se přikročilo
S pole práce
Dvacátou národní konvencí A-
merické federace práce odbývá
nou v Louisville Ky zahájil
předseda její Gompers delší řeči
z níž tři body jsou zvláště zajímá
vy pro celou veřejnosť
Předně Gompers poukázal na
úspěšcé rozšíření e dělnických
organisací v posledním roce za
kterouž dobu založeno bylo 3027
nových místních unií s úhrnným
počtem 294329 členů V celku
jest v nniích nyní soustředěno asi
jeden milion dělníkův kterýžto
počet vzrostl do této obrovské
výše hlavně v posledních čtyřech
letech Z tobo vyplývá poučení
že jsou-li poměry v zemi příznivé
tu dělnictvo jest tím nejen hmot
ně ale 1 morálně síleno a unie se
rozmnožují jsou-li však poměry
nepříznivé jak ' jsme poznali za
demokratické vlády tn dělnictvo
nejen hmotně trpí ale i unie kle
sají a se drobí
Drahý zajímavý bod Gompers-
ovy IzU tfkal se vzrůstajících
trusta a pfedáeda Amer federae
ffic poukazuje ta na dobré i cl
Přijatým tímto zákonem má být
rozmnožena naše armáda o deset
pluků jízdy a pěchoty a dva bata
liony zákopnikov Rozmnožení
našeho dčlostřelectva bylo učině
no vzhledem k lepší obraně na
šich břehů neboť až dbsavad
měli jsme sice pevnosti a děla
chránící naše břehy a přístavy
ale neměli isine dčíostřelee : kteří
by byii schopni k činné službě
těchto děl Mužstvo k dělostře
lecké službě musí býti vycvičeno
aby dovedlo zacházeti s moderní
mi děly a dovedlo fiditi je pro
veškeré možné pnpady a proto
sekretář války zcela rozumně ve
svém návrhu zákona postaral se o
rozmnožení tohoto důležitého vo
jenského sboru
Tento zákon reorganisující do
savadní naši armádu jest tak
praktický a konservativní že ani
demokratická oposice neměla mno
ho proti němu k namítání a proto
též přijetí jeho nesetkalo se s žád
nou obtíží
Osady a ústava
Poslední zápas byl sice rozhod
nut ve prospěch vlády nynějšího
presidenta McKinleyho ale tím
ještě nebylo rozhodnuto zdaž
jeho politika ohledem na ostrovy
válkou nabyté v národu převládne
Zápasem volebním sice vyslovila
většina národa souhlas s posavadní
politikou vládní ale tím ještě ne
bylo rozhodnuto zdaž si národ
přeje podržeti ostrovy ty jen jako
osady dle spůsobu anglického
nebo zdaž území nabytá státi se
mají nedílnou částí této republiky
a majf-li býti účastna všech svo
bod a práv jakých ústava obča
nům této země zaručuje
Nejdůležitější otázkou před ce
lým národem nyní jest zdaž se
ústava Spojených Států má vzta
hovati také na Portoriko a Filipi
ny Malý ostrov Portoriko s oby
vatelstvem ani ne celý milion duší
Čítajícím tu ovšem nehraje veli
kou úloho hlavně se záležitost ta
týká Fiíipin s obyvatelstvem asi
10 milionů Nejchoulostivější
stránkon této otázky pak jest
mají-li divoši a polodivoši ostrovů
těch být! prohlášeni za občany
této země a těmitéž právy a po
vinnostmi Ústava Spoj Států
zaručuje každému občana úplnou
volnost tak fa a snila pohybo
a! t a u J _ 1
aw v aivieiiikoiiv scatu neb uce
mí obchod tam volně provozovat!
a zboží své beze cla z místa
místo zasílati Kdyby ostrovy vál
kou nabyté byly prohlášeny
část území Spojených Států
všemi právy ústavními pak
každý Filipínec a Portoričan mohl
přijeti do Spojených Států kdyko
liv mohl by se sem stěhovati bez
závady a veškeré zboží z ostrovů
těch by mohlo býti přiváženo sem
beze cla
Jsou tu tedy obtíže obyvatel
stvera těchto ostrovů a a jeho vý
robky které přijetí jich do svazk
unie americké činí nežádoucím
Z toho ohledu president McKinley
a vůdcové strauy republikánské
se vynasnažujf o to aby ostrovy
tyto nebyly prohlášeny za Část
Sp St nýbrž aby tvořily jen ja
kési osady O tuto záležitost bude
nyní nejpřednější spor který má
býti v brzku rozhodnut nejvyšším
soudem spolkovým Kterak spol
kový soud rozhodne od toho bude
záviseti budoucí směr vlády jakož
osud nabytých ostrovů
Před nejvyšším soudem spolko
vym se naieza několik při roz
hodnutých sice soudy nižšími
avšak teprve nejvyšší soud Spoj
Států svým výrokem může tako
véto sporné záležitosti konečně
pravoplatně rozhodnouti Jedná
se tu hlavně o clo na zboží
Ponořila sem nebo odtud tam
vyvežené Dle ústavy spolkové se
nesmí vybírati žádné clo mezi
jednotlivými státy a územími
kdežto nyní se vybírá clo ze zboží
na Portoriko i Filipíny dovážené
a tamodtud sem Rozbodne-li
nejvyšší spolkový soud že Porto
riko jest částí území Sp Států
nesmí se žádné clo více vybírati
ale toto rozhodnutí se bude vzta
hovati také na Filipíny
První podobný soud započal ve
Washingtonu 17 pros John H
Goetz z New Yorku si nechal při
vézti z Portorika tabák a prote
stoval v celnici naproti tomu aby
mu clo na tabák ten uloženo bylo
Jak celní rada tak L newyorský
obvodní soud rozhodly že se na
řízení ústavy ohledně cla na Por
toriko nevztahuje poněvač ostrov
ten jest zemí cizou nestojící pod
pravomocí ústavy Goetz se z roz
sudku toho odvolal k nejvyššímu
soudu a v pondělí 17 'pros byly
zahájeny argumenty právníků
ZároveB se před nejvyšším sou
dem nalézá záležitost Manuele
Pepke z Chicaga Ten co vojín
přivezl z Filipín prsten se 14 di
amanty z nějž clo nezaplatil
začež mu byl později prsten zaba
ven Nižší 60ud rozhodl naorotí
Pepkovi uznav zabavení prstenu
od vládních úředníků za správné
a nyní se octnul i tento spor před
nejvyšším soudem Na žádost
právníků aby oba případy byly
zároveB oroiednánv ořivolil net-
vyšší soud a tak byly započaty
argumenty od zástupců obou těch
to stran
Před nejvyšší soud předstoupil
nejprve zástupce Goetzúv který
podal následující argumenty: Ná
rod Spo-ených Států co úplně
samostatný má právo prohlásiti a
vésti válku což svěřuje svým
prostředníkům Válka podmiňu
je právo k nabýváni území cizích
jejichž obyvatelé po dobu váleč
ných operací mohou býti spravo
váni vojenskými úřady dle práv
mezinárodních po čas války Jak
mile však válka jest skončena a
nové državy připadnou ku Spoj
Státům musí se šetřiti všech usta
novení ústavy ' " j
Tuto zásadu ještě dále rozšířil
právní zástupce Perkins který
dovozoval Že ústava Spoj Států
následuje prapor tak jako stín ná
sleduje člověka Citoval celou
řadu soudních rozhodnutí kde
byla vždy ústava prohlášena za
nejvyšší zákon v každém nově na
bytém území Smlouvou paříž
skou nebylo dáno vládě právo
aby vládla ostrovům- libovolně
nýbrž na základě ústavy Smlou
va ta přeměnila cizí země v domá
cí půdu v části Spojených Států
na něž se vztahují veškerá usta
novení ústavy
V argumentacích těch bude po
několik dní pokračováno nli
soud vynese rozsudek na němž
spočívá příští osud nově nabytých
osad ano 1 celý směr vládní
Pakliže rozhodne že ústava platí
1 pro ostrovy ty bude muset vlá
da politiku svou úplně změnili
aspoB co se týče Filipín A ruož
né je to neboť i bývalý president
Harrison se vyslovil v tom smě
ru Jest znám co jeden z nejlep
ších konstitučních právníků 1
když ten uznává že nově nabyté
ostrovy mohou jen dále dle ústavy
Spojených Států spravovány býti
pak zajisté náhled ten nabude
vrchu všeobecně Stane-li se to
pak musí vláda obrátiti politiku
svou neboť zajisté si nebude
přáti aby Filipincí prohlášeni
byli za občany Spojených Států
se všemi právy ústavními Máme
jil nyní dosti obtíží a Černochy
kteří náhle prohlášeni byli za ob
čany tím ' více nových obtíží by
nám vzniklo a národy lijícími na
Filipinech ktefí jsou a vzdělání
svém ještě daleko ca Černochy
jiba 1
A I Chcete'' v'a přlrodnU tJravá 1 L'
tgpJ MaH odporuícvaná Žádejte o vína fífeiM?
r-ry £ a ukxů í v vaj Ta dodaif Vám ifv I '
Chcete-li vína přirodnU iJravď
Ukaři odporníovaná Žádejte o vína
KORBELOVÁ Ta dodají Vám tily
(kuti ku prdd a vest mysli Neoechte
se uspokojit! lecjakými padělkyl
„a -A KORBEL & BROS
e8t8a W Izth 81 ttlcsra III
WINESl
lei
illw„„„w„t
ZE STÁTU NEBRASKA
— Ráno dne 12 prosince byl
nalezen mrtev krajan Jan Steiner
půl míle od Black Wolf Vezl
do Black Wolf ze svojí farmy as
dvě míle od městečka vzdálené
náklad pšenice Na cestě zpá
teční koně se mu splašili a on ne
šťastnou náhodou vypadl z vozu
kterýž na něj koně převrhli a jej
zabili Nešťastný krajan byl 45
roků stář a zanechává tu manžel
ku se čtyřmi dítkami Náležel k
řádu Vesmír ČSPS Zpravodaj
— Nejvyšší státní soud vydal
rozkaz Standard Oil Co aby
předložili obchodní své knihy
vrchnímu státnímu návladnímu k
prohlédnutí aby mu také před
ložili seznam nynějších akcioná
řů jakož i všecky potřebné zá
pisky Rozkaz tento jest výsled
kem soudu který započat byl se
polečností na základě zákona
ptotitrustového
— Brzdič Wm Schwartz přišel
a nádraží v Grand Island ku
zmrzačení Vlak mu přejel nohu
která mu musela býti v lýtku uříz
nuta Byl ve válce na Kubě a
nic se mu nestalo nyní však v
práci přišel o nohu Schwartz
jest předsedou jednoty železnič
ních zřízenců a velice oblíben
mezi svými spoludělníky
- Asi 4 míle severovýchodně
od městečka Spencer byl nalezen
na cestě mrtev Ant Holeček
Myslí se že jel z města opilý na
cestě spadl a zabil se Asi přede
dvěma roky již by byl zahynul
tímže spůsobem Jel opilý s pří-
_ l f nn v _
ieiem Bvym íureckem domu po
voz se zvrhl do jámy a oba zůstali
na místě přes celou noc Kdežto
Tureček nebyl již více přiveden
k životu byl Holeček tehdy na
lezen živý ač téměř zmrzlý z
čehož si přece výstrahu nevzal a
Qjní vášeB svou pijáckou životem
zaplatil — Zprávu již tuto podá
váme nalezli jsme v Omaha Bee
již pak doplail p F Jfrman ze
Spencer následovně: Ant Hole
ček jel z města s kopce se mu
vypnul držák voj padla na zem
asi třikráte se zlomila při čemž
byl Holeček svržen a zlomil si
vaz Byl členem řádu Karlův
Týn čís 40 ZČBJ přijel sem
před 10 lety z Howard Co byl
vdovcem a zanechal pět sirotků
— Pan Bryan obdržel od něja
kého svého ctitele z Floridy' veli
kého aligátora Nevěda co si s
s ním počíti svěřil zatím zvíře
universitnímu museu neb jest to!
neobyčejně veliký ještěr
— V Columtus byla zařízena
společnost 8 kapitálem i2ooo
která tam vystaví továrnu na za
vařeniny a nakládaniny rolnické
Na zavodňovaných pozemcích v
údolí řeky Platte se vypěstuje
vždy tolik plodin že pro jejich
preservování lze továrnu na 50-
000 krabic denní výroby postaviti
— V Alliance se objevilo mno
ho případů neštovic na něž jeden
mladík a dítě zemřeli Škola byla
zavřena veškeré schůzky byly za
kázány a pečuje se všemožně o
to aby se nákaza dále nerozšířila
V okolí města mezi farmáři bylo
již také několik případů objeveno
— V Beaver City se prořezali
dva včzBové z okresního vězení a
uprchli Jsou to Griffin obžalo
vaný z pokusu násilí a fciisbee
začený pio krádež dobytka V
tomtéž vězení se nalézali ještě
další čtyři vězňové kteří však
nepoužili příležitosti té k útěku
ale přece uprchlým útěk umožnili
a jej co nejdéle zatajili tak h
stíhání stalo se obtížným
— Náš zvěrolékař dr Draský
z Crete chce přece jífcti komisárek
nositi to dvojí sukno Jak se
dovídámo z cretské Vidette při
hlásil se co vojenský zvěrolékař
ve Washingtonu že ebee na Fili
pinech ošetřovat! ta boží hovádka
Arýce Sama Pan Draský jest
prý jíi přípraven na marš tak že
může během 14 hodin vytrhnout!
do pele do světa širého do dale
kého ai na Filipíny Jsme pře
svědčeni že ten boíí dobyteček v
okolí Crete bude po panu Dra
ském velíce bučeti žalem ale za
to zase hovádka naší slavné vlády
tam na dalekých Filipinech se ra
dostí budou řehtat! že jim pečliví '
vláda vyslala tak zkušeného od
borníka ve zvěrolékařství a dr
Draský se zajisté za krátko vrátí
s mnohými novými zkušenostmi z
dalekého Orientu
— Ve Fremontu se sešli may-
ořové nebrasských měst čítajících
od 5000 do 25000 obyvatelů aby
se poradili o to jakými zákony
by města tato řízena býti měla
Hned při zahájení debaty bylo
dáno mínění na jevo že všecky
zákony jimiž se řídí správy střed
ních měst nestojí za fajfku tabá
ku a bylo by nejlepší aby hozeny
byly do starého haraburdí Jeden
zákon odporuje druhému a ve
správě obecné pak panuje vše
obecný zmatek Přijato bylo ta
ké usnesení aby se v příští legis
latuře pracovalo o to aby nynější
státní zákony měst se týka
jící byly Šmahem změněuy
— Nedaleko St Paulu v Neb
rasce musí býti nějaký Kasejovák '
neboť ctihodným občanům st
paulským provedl tenže Šibalský
kousek jejž asi před 35 lety pro
vedl šelma žid občanům ctihod
ného města Kasejovic Ve stu
dánce blíže St Paulu se objevo
val Časem petrolej a hned bodří
St-pauláci sháněli kumpanií na
dobývání petroleje Teď se z
toho vyklubalo Že jakýsi šelma
sedlák lil jen tak pro špás olej do
studně ' aby sousedy a měšťáky
pobláznil Nyní chlapík ten prý -někam
odcestoval a s ním zároveB
zmizelo i zřídlo petroleje tak že
St Paul má po radosti že se kdysi
stane druhým Clevelandem
— Dvakráte již poražený kan
didát presidentství Wm J Bry
an zaslal ž Lincolnu do světa
zprávu že započne vydávati časo
pis Bude prý to týdenník jejž
nazve Commoner a který bude
pojednávati o všech otázkách jež
tvořily program strany poďvftd- -co
všivím - Bryana Vedle toho
se bude zabývati též přednášením
hlavně studentstvu na vyšších
školách r
— Mladý farmář Curt Stevens
Žijící poblíže Grand Island jel na
koni hledat ' zaběhlý dobytek v
údolí řeky Loup a nevrátil se více
Přiběhl domů jen jeho kůB sedlo
pak bylo později také nalezeno £
ale je?dec nikoliv Jeho tchán
vypsal odměnu I500 tomu kdo
buď nalezne mrtvolu Stevenseř
nebo vypátrá kde se zdržuje po
něvač se vyslovuje oodezření že
utekl aby se zbavil své rodinyt
— V Crawfordu se strhla ho- '
spodská hádka mezi Haguevood
em majitelem hostince a starým
indiánským zvědem Baptistem
Garnierem který je znám pode
jménem Líttle Bat Hospodský
střelil Indiána do krku zraniv jej
smrtelně a vydal se pak sám poli
cii Těžce raněný Garnier vvko-
nal mnohé dlležité služby vládě
zvláště při tažení gen Cronba -proti
Indiánům a ve všech válkách
s Indiány "Nyní žil ve Port Ro
binson co velitel zvědů indián
ských a do Crawfordu si vyjel na
flám což ho stálo život neb dru
hého dne zemřel
— Ve 28 senátorním okrsku
nebrasském dopadla volba pro
kandidáty obou stran tak stejně
že Hodges kandidát fuaionistů
prohlášen byl za zvoleného větši
nou jen dvou hlasů Republi
kánský kandidát Johnson s tím
ovšem nebyl' spokojen a volbu
kontestoval Z výpovědí svědků
vyšlo na jevo že Johnson obdržel
dva hlasy většiny v Kearney 2 v -r?
Phelps a 4 v Harlan tak že vlast
ně on jest zvolen většinou 6 hla
sů a nikoliv Hodges většinou
dvou
deivivií:
avtoaUMho vfwika tara
ea)eme fcaMéwaMo pNvM
Mlednateletrf Ulrřrtmí
PoJoWeea kJ!„ itra:
akfckvlMUBM-tfrh pod
P S U Paol Mino UtiH
4
r
í
I
r vr
1 %
1
X
1
A
l
I
J