Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, December 19, 1900, Page 2, Image 2

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Pokrok Západu
Boj osli s vínem
Výprava spojenců "na obnovení
pořádku v čínské říši" kteráž ae
vždy více vyvíjí a uplatňuje jakož
to diplomaticky maskovaná vý
prava na úplné ovládnutí a oseká
' uí lió-ii ptané rozdélčQÍ číay
mezi zúčastněné velmoci vzbuzuje
nebývalou měrou veřej oý zájem
nej širších kruhů pro věci čínské a
otevírá zárovefi "říši středu' ve
řejnému badání takže seznáváme
vždy jasněji a spolehlivěji poval u
čínských krajů a jejího obyvatel
stva se všemi zvláštnostmi příro
dy a lidu Proto lee nyní z boha
tého proudu zpráv a líčení zahra-
ničného tisku z publikaci missio
nářů učených pravodcu vojska
atd čerpali hojné poznatky o
"žlutém copatém plemeni'' jeho
domovu a spúsobech Života a ne-!
bude snad ani zde ad místa lec
která črta
Mezi domněnkami v příčině
prostředků jimiž spojenci aneb
jednotlivé moci dosábaou-li ký
Ženého vítězství nejstarší kulturní
národ nynějšího člověčenstva po
evropsku ''civilisovati" chtějí za
ujímá ne poslední místo otázka
nebude-li zase kořalka hlavní po
můckou "mravního výboje'' jako
jí dosud byla všude kde noha ev
ropského civilisátora v cizích dí
lecn světa vítězně stanula a s tím
souvisí pak další otázka jak se
povaha a vku3 ČíSanů chová k
Jihu a lihovým nápojům?
V celé sev Cín rostou skvost-
né viane hrozny nejlepší z nich v
okolí njučvanském a tyto hrozny
rovnají ae namnoze slaveným
hroznům jiboevropské révy Také
v Pekině Tiencinu a Čifu bývá
dostatek chutných hroznů a je prý
pravdě podobno že réva dobře
dafiti se bude také v pásmech
jež Francouzové Němci a Rusové
poslední dobou neodvratně již za
brali tak že se Čína nadíti může
dokonalého evropského vinaření
labužníci kterýmž dosavadní výběr
německých a francouzských "ma
tek" již bezmála nestačí těší se
už že se co nevidět na "vinném
lístku" elegantních vináren objeví
"Cintauská perla mořská" "Tien
cinský samotok'' atd Dosud ne
pokusil se žádný Evropan o "vě
decké'' a obchodní sklepování vína
v severní Číně což se vysvětluje
okolnostíže pravověrní mandaríni
1? tomu BeshtěH Csáti svolení
Sniíme-íí věřit čínským kroni
kářům připravovalo se již několik
set let před Kristem v Číně z
hroznů pitné víno a v tomto vina
ření pokračovalo se tam až do 15
I X_1 Ku T
dobou nelisují se nikde v čínské
říši hrozny po živnostensku a ne
vyrábí se nikde "ve velkém' opoj
ná krev révy hrozny čerstvé i su
šené prodávají se tam ponejvíce
jenom k jídlu s Je tedy naděje že
po vítězství spojených vojsk ko
řaleční mor triumfální vjezd svůj
do čínských krajů slavnostně za-
u~ti tacíjsa :sc£c íizry zz pra
otci Noemovi spůsobil velikou
?íudu Tak docela beze VŠÍ pří
pravy k této reformaci Číňané
ovšem již nejsou
' Dosud mají Číňané jenom jediný
druh kvašeného flápoje jejž z rýže
si připravují a ''čiu'' nebo také
♦'ciu nazývají z tohoto moku do
bývají destillací ostrou kořalku
kteráž se jmefljje "Sao-Čiu" t-j
pálené vino Tedy také pálenka
- kořalka — kořalka Teprve v
13 století dle našeho letopočtu
seznámili se Číňané s praktickou
a vhodnou destillací Avšak již
Více Uež před 2000 lety před Kri
stem připravoval muž jakýsikterý
se nazýval Itych Číňanům z rýže
jakýsi drah vína a dosud tedy po
více než 4000 let čte se tu a tam
nad krámy s různými poživatina
mi nápis: "Znamenité víno Itych-ovo'V-
Avšak vynálezci tohoto skvostné
ho prý nápoje se objev nevyplatil
po přání spanilé dcery císaře Iy
vyrobil Itych výtečnou ukázku
kterouž iim císař skusu a za vel
mi vkusnou uznal avšak starost
livý ten potentát obávaje se aby
mu Itychův nápoj lid a říši na
mizinu nepřivedl vylil celou zá
soba "vína" a dal Itycha upálit
Zároveň vydal přísný rozkaz aby
působ úpravy onoho nápoje peč
liě utajen byl aby se nikdo ne
odvažoval v tom směru dělati po
kusy Tisíc let později tedy ve
ra století pfed Kristem vydán
nejstarší nám známý edikt ve pří
čin! zachování střídmosti neboť 1
Šalamounovy průpovědi jsou asi
o 200 let mladší dc£ tento císař
dkaz Kníže Čao správce
Čiaská I2n za aezletilosti svého
rynovce praví v tomto výnosu:
"Z~lvt slívalo se vína jenom ja
L:":s cílli pro bohy ale nyní
t_LI LU Lio cilu pro
" " " : a clliví se uszlmimu
- Jili LZlzf sta Iwnlch
c 1 rllii i Hljú vysvIJa
i ti i z -a t"r:3 tla Proto
že není tou dobou o žádné nestříd
m os' iv pití nikdy téměř ani vidu
Edikt toho smyslu a spůsobujako
byl výnos knížete Caabyl by nyn
noprosto zbytečný ba zhola ne
místný Odpověď na tuto otázku
je zcela prostá opim nastoupilo
na místo vína a kořalky '
To doznává i dr Dudgeon
Pekina jehož svědectví jakožto
bývaiého missionářského lékaře
každým spůsobem j :enoé a který
v tom ohledu praví: "Zdejší Čína
né ujišťují mne že se nyní pije
mnohem méně opojných nápojů
než dříve a že bylo před zavede
ním opia často viděti lidi opilé
Jako nyní opium považoval lid
tehda víno za nutný příměsek spo
lečenských styků a při uzavírání
důležitých smluv či obchodů
Docela kořalka z požitků čínského
lidu nevymizela avšak opium ne
dává hojnému pití vzniku
Někteří Číňané zejména ti kteří
se s Evropany více stýkají pijí co
den jakousi mírku vína ale větši
na jich přestává na čaji a požívá
lihovin jenom při zvláštních příle
žitostech a to nemnoho Takovými
příležitostmi jsou pro mandaríny
nebo úřadníky dni kdy úřadní
pečeti na Čas novoroční slavnosti
se uzamýkají aneb později zase
zrovna tak slavnostně vynímají
tolikéž případy vyznamenání
povýšení pro kupce pak otevření
nového obchodu a pro všechny
lidi narození dítěte svatby a po
orby Také dámy pijí víno ale
vždy jenom velmi střídmě Mnoho
li muž který vypije závisí v Číně
— více než u nás — na hostiteli
Žádný host se bez vybídnutí ne
napije a nikdo nesmí si sám více
vína poručili nýbrž musí to zů-
staviti hostiteli a jeho sluhům Při
pití řídí se všichni hosté dle do
mácího pána Omáčí-Ii si hostitel
vždy jenom pysky Činí tak i ho
sté vypije-li sklinku na ráz násle
dují jeho příkladu všichni hosté
pijíce vesměs "ex'
Je-li při takovéto slavnostní
schůzi živá zábava aneb je-li ho
stitel dobrým vy pra vova tělem pří
běhů pije se málo U nás jak
známo zrovna obráceně VyŠlo-li
pozvání od muže jejž bohové čín
ští obdařili vzácným darem že
snese větší dávku vína buď si již
za hranicemi z hroznů připrave
ného janebo doma z rýže "pálené
ho "musí se pozvaní připravit že
jim bude' piti Číšku za číškou Ně
kdy stává se také že podniká ho
stitei "holandský souboj" s ho
stem jenž slyne také tím vzácným
darem bohů a ostatní hosté mají
pak volnost aby pili jenom dle
libosti Činské víno jež Evropané
výjimečně tu a tam z hroznů při
pravuji nemá více lihu než lehké
sherry a ježto pak sklínky vždy
jenom malinké jsou nebývá nebez
pečí opice nikdy veliké ať de již
pije víno z ciziny nebo z vlastní
révy avšak víno z rýže čili ko
řalka kteréž znetvořeným slovem
také "samšu" říkají má v sobě
mnoho přiboudlioy čili fuzlu a
působí rušivě na nervovou sousta
vu dříve ještě než se dostavilo
jakési opojení celá hlava zčervená
a dostavují se palčivé bolesti v
žaludku
Takto dostává piják vždy vý
stražný pokyn a jsa bedliv vroze
ného Číňanům citu pro slušnost
bývá tohoto pokynu vždy také
poslušen Slovo "vždy" musí arci
pojímáno: býti jakožto pravidlo
jsž "ikdy" penj prosto výjimek
Avšak na ulicích čínských měst
bývá jenom málo kdy vidět hlavu
Vínem či tuziem zrudlou
Ani "samšu" ani vino tu a tam
v £íuě lisované nechutná jazyku
Uvyklému evropským toho druhu
výrobkům a sami Číňané uznávají
evropské lihové nápoje za lepší
domácích a není tedy pochybnosti
že s proudem "civilisace" zároveň
do bran říše středu se přivalí proud
evropské kořalky všeho druhu a
že se Číně vrátí časy z 12 století
před Kristem jenže snad ve zhor
šeném ještě vydání' Vlastně se
prorokuje že se domácí pramén
ky a potůčky lihu v Cíně pod du
chem evropské civilisace samy tak
rozhojní a "rozvodní" že říšrod
konce ku konci zaplaví neboť vý
roba lihu je v Číně mnohem laci
nější než v Evropě a je prý jenom
potřebí aby se tam zřídily po
evropská novodobé lihovary s no
vými stroji na čistění A civili
satoří germánských plemen An
gličané a Němci jistě tak učiní
kdož by o tom pochyboval? Pak
ovšem propukne v Číně nový roz
hodný a snad zuřivý zápas mezi
opiem a "vínem' neřesti a neřesti
Sociální hnutí v Čechách
Pokrok vědy a průmyslu zasa
há poznenáhla do všech koutů ze
měkoule tak že se ho účast
nými stávají všichni národové ci-
vilisovaní Pokrok ten má ovšem
v zápětí také změnu stávajících
poměrů společenských a tuto
změnu možno pozorovati i ve
staré vlasti naší Lid dělnický
obce tam býti účastným vymože
aostí vědy a průmyslu chce vésti
život pohodlnější poměrům lépe
odpovídající a proto se domáhá
podobného zlepšení svého posta
vení jako dělmctvo americké an
glické a jiné Tak čteme v Nár
L pražských Že dělníci tesařští
ve valné schůzi vypracovali násle
dující požadavky:
1 Počínaje 29 dubnem budiž
doba pracovní zkrácena na 9 hod
denně 2 V neděli ie-li práce
nutná a pracuje-li se dopoledne
Duaiz pocitam den celý a pra-
cuje-li se do večera buďteŽ
čítány dva dny 3 Práce
přes čas a ve svátek počítá se o
třetinu dráže než obvyklá irzda
denní 4 Před každým božím
hodem pracuje se jen dopoledne
při platu celodenním 5 V den
výplaty zkrácena budiž doba pra
covní o jednu hodinu 6 Mzda
budiž rozdělena na tři kategorie a
sice: I každému vyučenému te
saři 1 zl 65 kr (dosud 1 zl 35
kr) II schopnějším tesařům
zl 85 kr (dosud x zl 65 kr) a
Všichni lékárnicí zaručují kaž
dou láhev Cbamberlain's Cough
Remedý a vrátí peníze každému
kdo spokojen nebude po využívá
ní dvou třetin obsahu Jest to
oejlepif lék na světě proti chřipce
kašli nastuzeni záškrtu a modré
mu kašli a jest příjemným a bez
pečným k nlívánL ZabraSoje
přeměnu z nastuzeni aa slyal plk
TCiá tsEnl sirxva tterll
v sial se politi f-taste n no
ta lilíiilria r— tri ťrtCi
rzi tle lrH tJ (z Ar~rt
III dovedným tesařům po 2 zl
denně proti dosavadním 1 zl
85 kr
rrazsti aeintci skien&tštl se
usnesli na následujících požadav
cích: '
1 Zkrácení doby pracovní z n
hodin na 10 hodin dne všedního
při čemž pracovní doba začíná o
bod ráno a konči 0 6 bod
večer 2 Veškerému dělnictvu
10 proč přídavek na mzdě 3
Zavedení úplného nedělního kli
du 4 Povolení celoročního pau
šálu předsedovi hromady pomoc
nické na hrazení výloh způsobe
ných svoláváním člen schůzí hro
osady pomocnické 5 Zřízení
odborné pokračovací školy pro
dělnictvo a učně sklenářské aby I
těmto umočněna byla dostatečná
řemeslná kvalifikace 6 Zřízení
poptavárny pro dělnictvo sklenář
ské aby toto v čas nezaměstna
nosti snáže mohlo práci najiti
Dělnici tnlyůářští ve své veřej
né schůzi dne 25 list si stěžovali
na pány mlynáře že smlouvu
dělnictvem ujednanou nedodr
žují Výbor za tím úč- lem dříve
zvolený podal zprávu že smlouva
ta není závaznou a že musí býti
podepsána™ každým " z mlynářů
zvláště k čemuž byla výboru
tomu další moc dána Stran za
chovávání klidu nedělního a vytá
pění šaland Žádá dělnictvo důraz
né zakroční a slibuje ve věci té
účinnou podporu pomocí své od
borové organisace
Dělníci odboru uzenářského ro
kovali o poměrech svých na veřej
né schůzi a stěžovali si zejména
na dlouhou úmornou práci a malý
plat ťracovati musí deimctvo
od 3 až 4 hodin ráno do 9 až 10
hodin večer při týdenním platu 2
až 8 zl ke stravě
Stran řádu pracovního jenž r
1897 podán byl dělnictvem spo
lečenstvům ku schválení stěžová
no že předměstská společenstva
vůbec jej odmítla a pouze pražské
společenstvo o něm jednalo
Vzdor tomu však ani v Praze se
pracovní řád nezachovává
Nedělní klid a náhradní odpo
činek nemá dělnictvo žádný a
učňů používá se pravidelně píi
prodeji v krámě a k vožení zboží
na dráhu - Jaké dílny pak jaměM-
navatelé mají o tom nejlepší pří
klad podává nedávný případ jed
noho zaměstnavatele jemuž v no
vém domě dílna úřadně zavřena
byla Proti těmto nešvarům děl
nictvo uzenářské důrazně prote
stuje a hodlá také proti nim po
mocí své odbórné organisace za
kročiti -
Jiným novým úkazem hnutí so
ciálního ve staré vlasti jest mno
ženi se ústavů dobročinných a
četné odkazy k účelům vzděláva
cím i dobročinným Rok od roku
e stávají odkazy zemřelých čet
nějšími i bohatšími tak že již
značný počet ústavů z nich zalo
žen nebo obohacen byL
Na dělnict o se však v Čechách
počíná bráti také ohled od majite
lů závodů průmyslových Tak
valná hromada akcionátů pivova
ru českobudějovického uzavřela
z výtěžku rozdělili 25000 kornn
mezi dělnictvo a úřednictvo dal
ších 6000 k pak věnováno účelům
vlasteneckým a dobročinným
Toto vše nasvědčuje že hnutí
sociální ve staré vlasti valně po
kročilo a Ze se sa dělníka neb
chuďasa vůbec nepoblSÍ jíl tak
vysoká jak to Um bývalo v
obUceji je:! pfed snilo lety
Dělník musel býti spokojen s tím
co aaa psa mistr aStldíÚ a bl£3m
ní se o lefU existenci mílo sa ná
tiaáek cpovrllivá prepaS~af a
ixlat ríU o chaíý Ui acifla
ií~'3 HlzS tía sažsl itý ai
Můžete vyjeti od Mlssourl řeky po snídaní dneska po
"OVERLAND LIIIITED"
a přijedete do Kalifornie dříre nei kdy bjte vyjol Jiným vlakem rřera
Cesta do Kalifornie
podniknuta býti může pohodlně
po "OVERLAND LIMITED"
pověstném Union Pacific vlaku
Má ty nejkrásněji zařízené vozy
na světě Má nádherné vozy spací
vestibulové spojeni vozy pro ku
řáky Čítárnu buffeta vozy jídelní
v nichž možno poručili si dle jídelního lístku Vozy osvětleny
jsou světlem Pintsch-ovým a vytápěny jsou parou Bezpečnost
pohodlí a rychlost sloučeny jsou tu v jedno
Pouze dvě noci
Omany do San Francisca
fová mtUkt AKdovna 13a4 Farnam Tet 810
vání lidu který mu k bohatství
tomu dopomohl Tak zvolna po
kračuje ono hnuti sociální a nabý
vá půdy ve všech zemích civiliso
vaaých Během doby nebude
národa aniž žádné vrstvy národa
některého jimž by se nedostalo
části vymoženosti vědy a průmy
slu '
Vznešená pomsta
Bývalý guvernér státu Missouri
Robert Stewart byl velice dobro
srdečným Člověkem Vypracoval
se ku svému vlastním postaveni
přičiněním neb mu bylo již od
útlého mládí těžce pracovati za
svoji výživu Ale těchto svých
počátků krutých byl pamětliv ještě
co nejvyšší úředník státní a také
dle toho jednal
Jednou byl guvernéru Stewarto
vi předveden plavčík který jsa dp
káznice odsouzen žádal o milost
Byl to statný veliký chlap a když
byl guvernérovi představen jevil
nejvyšší úředník státu veliké pře
kvapení bedlivě si jej prohlédna
Konečně podepsal Stewart dekret
jímž se plavčíkovi další trest od
pouštěl a pravil:
"Obávám se Že se v brzku do
pustíte zase nového zločinu a do
stanete se opít do káznice"
Plavčík se slavně zapřísahal a
sliboval že se již nikdy více zlo
činu žáóucliu nedopustí načež mu
pravil guvernér:
"Půjdete opět na řeku a stanete
se opř-t plavčíkem není-li pra
vda?" Muž přisvědčil a guvernér po
kračoval: "Nuže tedy od vás žádám aby
ste mi slíbil až budete zase plav
číkem Že nevezmete kliček a ne
seženete neiuocočuo cLlapcc z
lože aby vám pomáhal nakládati
na Icď za bouřlivá noci"
Lodník to ovšem slíbil ale tázal
se co tím míní náčež guvernér
pokračoval: " fc
"Může se jednou státi že z ho
cha toho se stane guvernér a vy
pak budete žádali toho guvernéra
o mHost za zločin svůj Jedné
tmavé a bouřlivé noci před mnoha
lety zastavil jste loď na jednom
místě řeky Mississippi abyíte na
ložil dříví Na palubě lodi té byl
chlapec který se nabídl pracovati
za převezení z New Orleansu do
St Louisů) ale ten těžce nemocen
na zimnici ležel ve svém lůžku 1
Vy jste měl dosti lidí pro práci
tu aie vy jste běže! klickcm na
hocha toho ranami a láním jste
jej vyhnal do bouřlivé noci a ne
chal jste jej pracovati jako otroka
pokud dříví naloženo nebylo Já
byl tím hochem Zde jest váš
omilostňovací dekret ale nedo
pouštějte se nikdy více tak své su
rovosti" Člověk ten 'pak zakryv studem
tvář svou vyšel ven beze slova
Jak šlechetná to pomsta a jak
mnoho poučení skýtá!
mu podati světu v tekutém sku
penství pro dobro mnoha tisíců
spolutvorů Dra Petera Hoboko
které dnes roznáší jeho jméno
slávu po celé zemi Z malého
zvědavého Žaludu vzrostl v mohu
tný dub dobro činnosti
DrFenneťs KIDNEY
-and BACKACHE CURE
Proti víem nemocím ludrln měchf
™ moiovtcji dirojů proti boleni
r krííi vadám irdoíním nemocím
kožním revmutlsma mlmovolnému
nyVnf td i
Nechybící tři ítnkrh mirh
naproaejuviecňMkáriiíkt Fredoila H Y
Farmaření vyplácí se
v Nebrasce
ZWáSUS v téchto okresích:
Camloff Pieree Antelope
CfllfaxHUntonKnoiHilt
Plat e Madisoo Bojd Rock
uuone
Ladní jiidni pro hledající domovy
tišiny os prodej po "Xforth Western
Lint' domlit os Frement Etkhorn á
jĚtiwurt rauty ar 1114
Vývoj Žaladkal Leže na zemi
mezi podzimním listím na pohled
ztracen všemu užitečnému účeli
žalud prý vedl následující samo
mluvu: "Běda! co jsem za neuvažované
bytí jenom žalud v této ohromné
rozloze Proč mám být posledním
mezi těmito božími výtvory?"' On)
který jediný je vševědoucí vidů
vod proč Postavil každé stvořeni
do patřičného místa a dl malému
žaludu jistou část provésti svoji
činnost v rozlehlém světa poli
Taktéž i my ve svých útlých
létech rozumíme možnostem o
práci svého vlastního života Když
Dr Peter Fabrney jako hoch pro
hlížel staré knih jel jeho děde
ček zanechal pošetile sbíraje jeho
výroky o vlastnostech bylia a
květin poněkud sail o tom co ca
okamžitý výsledek aaa vlastni
pfiaes tato chlapecká zvídavost
Ale tato ca jíaavá snalost potají
cr£U a se rosila stadia U
kitrí a IZJjziXii cel =íIíí
íiod Síiortband Goilese
v budovl Boydova divadla
Moderní škola Úplni dokonalá
Stíhválena řiditeli vySSÍch Skol
předními obchodníky a soudní-
mi zpravodaji
Tlšnopi System Grahamův a Grcggfiv
StrojopUecM Methoda chmatová
Knthuedeni Theoretický 1 skut obchod
AngUtina- Praktická a dokonalá
Za 2500 bankovního nátytku
Jest zhotoven z nizozemského of e
cbu mexického mramoru a krásné
kovové práce a předóí kteroukoliv
obchodní řkolu na západě
Za 3300 nových psacích strojů
koupeno ietos v zájmu žáku tak že
nyní jest to nejlepší vypravená škola
pro onen obor
li 2000 Sffllth Premiér psacích
strojů t
Deset jich nedávno umístěno v
tomto oboru Máme Sest r&zných
druhů strojfl tak že 2áci maji příle
žitosti nuuciti se na všech
Další poschodí 3
zjednáno býti muselo lak aby stu
dentům různých oborů vyhoveno bý
ti mohlo Dost místa pro nové žáky
Y LÉČÍMJE TRVALE-
DOKTOR T0LST0N
Křečovité SHťhratý ftvíráni muních fér otra
ra krve nervové lárhraty ' vfceky po
doliné nfdiihj unik Jící so slabosti lid
Nklho ústrojí jjMH trvale na&e elektro
ltiřcbuí methiMla v nii ►pojeny Jsou íílo
ky medicínské elektrickými '
Přejeme si aby každ# takto postižený dft
klndoi' poznal náí ipAsob lVn( alekiro-ma-dicluKkélio
ZviásiA tveiiMi ty již byli jinak
letěni bez výsledku a jejíchž případy byly
prohlášeny a beznadciné od jiných lékařo
takzvaných expertt My vám vysvětlíme
proč vás jiná soustava léčebná nevybojllts
riuaážeme vám že vás mfižeme vvléclti Jistě
rychle a trvMa Poradí naie nebude vás státi
ničeho a nás poplatek sa úplná vale vyléčeni
nebude vétii než mnoho li sami budete volni
uplatltl za výhodu takto nabvtoa Naložíme
sváml tak jak bychom ti v opácněm pádu
toten
_tiA _ -__ pMII aby naloženo bylo námi Jistota vvlé-
pcciaiisis muwayiy swi čeaí jest toto co si přejete My vát odkážeme
V State ElCCtro-Medlcal Insti na některé nejlepší občany zdejlí jejich tvo-
tnte1308 Farnaa oliOfflSlia Jež jsme vylMIli uíinili la ířaatnýmř
kteM vám radosti doavedčf nati finanční 1
vědeckou tpfisobilott Co jtmtpro ni učinili ntoemt i pro ti uHniH
FřpřflTité TáfhTatT naílm PDobam léčeni elektro medlcínikého rychle zml
ĎJClUFllD ídUUFÚlJ j Bolesti Dřeatanou támtf okamiia Zuná kr
ca iil zachvácených se rychle rozproudí tak ie Jak bolesti tak otekllny jycblo
i mizí Každá stopa stažení žil smicí tak ia v bnkn nahvHsta hM ttinmti
svěžesti tesíct se vrácenému zdraví a mužnosti
SYÍrállf t&í NaSe elektro léčeni odstraní avírání cev okamžitě a odstraní
UIUDU1 bbl veškeré Dřekážkv Z trub c moěoveh: ulDnu winlt t na
E Hrožený odtok překazí tvoření hlenu vyčistí a zhojí měchýř ledviny sešili po
lavnl orgány a tak přivodí tdravf a tilu kaidé tátti tila némocl itUeni
ZáDÉt 3 0fPaT3 iTTR Níí líítní drul elektro-léčení této nemoci jest vý-
Ílřň této i Jiných zemí Není při něm nebezpečných léků aniž jakýchkoliv
dlivvcb medicín Přilde se lim na kofan zla a Tvěistf u tak kH2 tw
zdravatV BrZV zmizf VnílcnrÁ xndmkv & nmntnmv nsmfvl tn rfnlnX nM
Krev cévy svaly kosti a celá soustava tělesná ae vyčistí a přemění v úplně edrá-
tuu 111 20 jmi pocieui au mvnatn njepovmnoiu a 1
wrtmen
' radotUm iitota jako §notu~
Ústav tento pcwkytuje ríecbnf motoé vf bo
dy pro mladý lid kteří chce se obchod
né rzaetat a uteru nauílt obce
tésappUa Ktrojopiwctvi a spriv-
os ang-iícioe
Pišťe si o náš katalog
A C ONG A W L L B
m ' ♦ Hdltel
Pakiíček "On Time Yeast" má
10 kODSkfi kdežtp ostatní ma
ji jich pODZe 7 stoji stejně
p"--p1
Užíváme té ne)lep5í korný chmele a
Jlnýcb látek rostlinných Zádních che
mikálií neponUtám Mfiže být jeitě po
chyby o tom Jakých kvasnic pekaři
meli by použivatt Mimo toho naie
kvasnice hotoveny Jsou zde v Omaza a
jsou vždy řerstvé České hospodyňky
jistě Bftetrf peněs používáním "On Time
Yeast" Zkoste je a uvidíte Ptejte ae
po nich vašeho rrocerlaty Srn
01 TIEE TEAST CO OIAEA IEB
1
Í%ei~Í c
PureJIalt
Yhisiley
DIST1L1XO AMD
BOTTLED AT THE
DisniiEu
6UAKAHTC10 -7 —
-— pumTt —
STMENSTH AK9
FLAVOn
B — l"- afc£á a ve
¥firFflT(i filinmIlT Mnozí lidé skllzt následky svého dřívějšího nerozumu
UblIUlU lUUlUUJ Mužnost ieiich chahne a hurie knv nnrhrt nmiMnf U
cosi pro sebe Není řasu na zbyt Neschopnost Jako ostatní pohlavní nemoct
nikdy nezóstane na jednom stuDni a n( aa nemf otlleti Buď llmniftn ntimwl
nebo ona přem&že vás a naplní ostatek vašeho života nepopsatelným utrpením
My léčili tak mnoho pilpadft této nemoci že jsme a ní tak obeznámeni jako vy
s denním světlem Budete li jednou od nás vyléčeni nebudete nikdy vlce trápeni
ztrátou a odtokem semene slabosti orgánu nervosou ztrácením paměti ztrátou
chuti a podobnými Úkaz V které vás zbavnlf mužnosti a llčlnf vál nrhnnnřml nrn
studie obchod zábavu f pro manželství Na5e léčení slabostí napraví vlečka tato
zla a učiní 1 vás to k čemu vás příroda povolala: blaženého spokojeného zdravé
ho člověka s obnovenou tilou finekou mulnov i pohlavní
Vfifllfiiíí UPITI PÍ Mnohé choroby jsou vedlejší vznikajících z Jiných Pří-
a Svfránf cev Bezročetné ncinnM kram Irnatnf nAHitlf ia mtnAto kratrwilUn
Jiných částech těla Jiná tělesná chabost mívá často původ v oohlavní malomoc-
nosu Léčlme-li nemoc jakoukoliv vždy odstraníme průvod její a tím vyléčíme i
všecky její náéledky '
EleHro-mefiiciBSíí sDecialisté rftzaf cli odboru t?uen'riiz°h
konali Již divy u vyléčení nemoci
botu hrdla plic hlaTj srdce ialadko a střev jater ledvin
revmatlsmu kataru ochromení atd
Tajných nemoci zápalfi zácpy křeči nervových záchvat! atd
Všech příbuzných nemocí lidských
DODiadfállí Jedn níteva u nás Jest vždy dobrou ale nemůžete li se do-
VVHlIUrUUJt Slavili An nKI ' I _ _
A „ " "= uiuuujr TjpiDie num symptomy vaši nemocs
dokonale Naše léčení pomocí dopisováni se vždy také s dobrými výsledky setkalo
_~Z7lr — -"tpiiiuwni xicBiwuucjie xiemuzeie 11 nos navští
vili popište nám své nesnáze I poštou můžete dosáhnout! vyléčení
Odporučí nás všechny banky a vSlcknl přední obchodníci v mesle 1
Porada zdarma
hodinách od 8 ráno do 8 večer a v neděli od 10 hodin ráno do 1 bod odpoL
STATE ELECTRO-MEDIGAL INSTITUTE
Stále se nalézá v č 1808 Farnam nl v Omaze Ueb
B
TfT
Učte se vydělat si živobytí!
Schopnost toho závisí od velké míry na připravení se Není
lepSÍ přípravy pro mladíky a dívky než praktické cvičení se v
oboru obchodním a těsnopisném Choďte tam kde dostane se
vám vyučování Jednotného kdež obchodu učí se tak lak se pro
vádí a kde pomáhá se žákům k dobrým postavením a kde za
městnáváni Jsou nejlepší učitelé a kde používá ae té nejlepší
methody
Obchodní těsnopisecký strojoplsecký a pravidelný kurs Škola
denní i večerní Přijděte neb piSte si o cenník
H i
í 'i m
1 í!
ČI
Boyles' Commercial fí'sí Shorthand College
f 503 Bee budova Omaha Neb
-TS m"S-WttU TlflUTPi!! 5T K'tIrnrťWB3SBir!
aaoKwaaav —'xmmmBrumm±mBcSm-mMt
A wlv WIX II MUIV II iu IIIVW a í
Á SEVERĎV
a ŽIVOTNI BALSÁM
Mechm? k jídia
Bolesti hlavy
A vždy vyléčí
Zácpu
A Závrať
X Nadýmaní
V Blabosf
Á Větry
75ct
J
X SEVEROVA
ž MAST
PROTI SVBABII 4
VYRAŽERIŇÁM
Jeat výteěoá proti
vaem vyrážkám ni
těle
80 ct postou BSctT
ISEVERUVI
iDALSAr11
Pro
PLÍCE I
t
v-
Severúv
Krvečistitel
Sílí telo
Čisti krev
Hojí vředy
Zahání aáduměiroaf
StOO
ó Soverova
Mast9
' Um rány a boláky
boji oUrvřené rány
vředy spáleniny atd
28 ct poete 39cf
Ki pniz] n
a t
'Vyléčí 1
Kašel
Chřipko
Nastuzeni i
Chrapot
Zácít při-
dašet
25 a 50 ct 5
Severúv
Regulátor
ženských
nemocí v
Vyleil rychle ženy V
a dívky trpící niJa-A
koa nepravidelností
Léčte ac v češ A
$100 A
Severúv
Nervoton
Leči vysUeaf
Třernnf '
Nespavosf
Nervóanosf
SlOO A
Odponiípje se oijaási a
txporodq V
Za 1 den A
Kaidé aastoieaiA
vyieaoa X
Severovy v
Tabletky Y
proti atsuceailmdtBf
28 ct poito 27ct V
V
O
O
:0
Pcilsía popis £
esetsci a 53-Y
na zvláštní ?'
Uiy $
Severovy
Pilulky
pro Jitra
npravt Zaifvioí
HtolieU
Chaf k jídla
3Sct postou 27ct
a