Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, December 19, 1900, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Pokrok Západu
Založen 187 l--Ro0 X
OMAHA NEBR VE STŘEDU DNE 19 prosince 1900
Číslo 111
ZPRÁVY TELEGRAFICKÉ
Přehled ze svéta politického a kronika událostí
Z POLITICKÉHO SVĚTA
Senát tnlchlfsnský ' ř
vzdoruje guvernéru Pingreemu a
zavrhuje vše co on si Žádá Gu
vernér svolal legislaturu ku zvlášt
nímu zasedání aby přijala zákon
dle něhož by mohly býti daní
ukládány na majetek společností
dle plné jeho ceny Předloha k cíli
tomu přijatá ve sněmu zástupců
byla zavržena v senátu který se
odročil proti přáaí guvernéra Ba
ani sífi senátní nebyla gjvernéru
propůjčena k odbývání banketu
Pingree chce uspořádali banket
ku poctě soudců nejvyššího soudu
a lesislatury k čemuž požádal o
propůjčení senátní síně avšak se
nátoři 17 proti 5 hlasům žádost
guvernérovu zamítli
KRONIKA UDÁLOSTÍ
Nepoctivý íiřadník
v
Ciuctnnati zeiuíel nedávno
Geo
Griífith písař Školní rady a
po jeho smrti se shledalo že bě
hem 1 jetého úřadování zprone
věřil asi $130000 Bedlivější
prozkoumání účtů však ukázalo
nyní že schodek Grif íitha obnáší
$345827 Pakliže veškeré tyto
peníze sám užil nebo mu někdo
při krádeži té pomáhal zůstane asi
zatajeoo neboť se vše svede na
Griffitha
' Zemitřesení na Kovi
V Santiago bylo pocítěno v noci
na neděli 16 pros prudké země
třesení San Carlos klub odbýval
taneční zábavu když se ozval
jakýsi dunivý náraz jako když
vybuchne podkop Brzy na to se
dostavil prudký otřes země a ještě
jeden slabý následoval V taneční
síni nastal zmatek neb vše se ve
strachu snažilo utéci na ulici Ne
Štěstí se všík D65ts!o žádné jet
' tu a tam byl nějaký starý barák
roztřesen a něco nádobí neb skla
rozbito
Stoletá památka
13 prosince tomu bylo 100 let
co národní kapitol ve Washing
tonu byl odevzdán svému účelu
Památka ta byla oslavena od ve
škerého úřednictva i obyvatelstva
našeho hlavního města velmi oká
zale Všecky úřadovny byly za
vřeny přední úřadníci jak ústřední
vlády tak jednotlivých států se
shromáždili v Bílém domě kdež
odbyta slavnostní audience načež
se stupňů kapitolu přehlíženo bylo
vojsko Celé město bylo v pravém
smyslu slova zahaleno v prapory
a jiné okrasy Při té příležitosti
byl také odhalen model přístavku
ku paláci presidentovu jak jej
vypracoval vrchní spolkový dozor-
ce nad stavbami Iowský guver
nér Shaw měl pak slavnostní řeč
v níž nadšeně vylíčil pokrok náro
da amerického blbém uplynulého
století- Po přehlídce vojska se
odebralo veškeré panstvo do zase
dací síně kongresu kdež další řeči
byly předneseny týkající se hi
storie kapitolu a toho co se v pěm
během století odehrálo Slavnost
trvala pozdě do večera a byla pak
zakončena různými zábavami ve
řejnými i soukromými
Bratrská jedsota
Naši čeští "laciní bratři" kteří
by od podpůrných jednot rádi
hodně brali ale málo do nich dá
vali mohou se opět něčemu moud
cému přiučili z jednoty Chosen
Friends (Vyvolení nebo Vybraní
Přátelé Jednota ona založena
byla r 1879 v Indianapolis roz
vířila se velmi rychle tak Ze nyní
ftá 22140 údů v 31 státech V
tomto bratrstvu byla prvně zave
dena rovnoprávnost Zen a muži
£emuž se hlavni rychlé Mření řádu
tobo připisuje Poplatky byly
tnálé výhody veliké a tíui přive
dena jednota ona tam kam všecky
podobné dříve čí později přijíti
musí—k bankrotu Mi nahroma
děno $300000 dluhůnevyplacené
to pojistky na úmrtí a tajemník
státu Indiána již zadal n vrchního
soudu iádost aby byl řád Cbosea
Friends prohlášen bankrot V žá
dosti té se praví £e řád ooen ne
snaže tvé závazky splníti a ta má
mi býti dán ářadní správce který
by obchodní záležitosti lidu uspo
řádal Veškerý majetek jednoty
té aespenUí o výtX2ekt zbnde-li
jaký m ro---í possstall po se
císfii ll zf-É e fcia opadán
v r
Šílenec v hotelu
V Denver Colo se ubytoval
jikýsi cizinec v hotelu Markamo
vu k ránu však počal ve své lož
nici strašně řáditi rozbíjeje vše
co mu do rukou přišlo Hosté z
hotelu i lidé na ulici se sbíhali a
policejní stráž přivolaná po celou
hodinu se nemohla dostali do
ložnice šílencovy 1 Když byly
dvéře konečně vyraženy vyskočil
muž celý zkrvácený s revolverem
v ' ce a řval jako divoch Po
ouhém zápasu byl přemožena
zavřen Nalezena byla u něj
bankovní poukázka na $900 a
$120 oa hotovosti z listin u něho
nalezených pak bylo shledáno že
se jmenuje Newton Elliot že se
dal v Omaze roku 1898 na vojnu
to inžinýr a sloužil u vojska rok
Pracoval na dráze ale v posled
ním čase musel býti již na mysli
pomaten neboť neví kde se po
dva měsíce zdržoval
Loupeže na drahách
Na dráze Cotton Belt asi 30 mil
od Texárkany v Texasu byl olou
pen poštovní vůz Železniční aniž
by se vědělo kde a jak Dle
všech okolností byli lupiči dva
kteří se dostali do poštovní káry
u stanice Basset kde se pouští
voda do lokomotivy Poštovní
sluha byl v káře omráčen a když
vlak přijel do Texárkany myslelo
se Že je mrtev Byl přiveden k
vědomi ale nemohl pověditi mno
ho jen Že byl ode dvou mužů
omráčen ranou do hlavy když
vstoupil do káry Lupiči zatím
jeli v káře dále' na cestě rozřezali
pytle s registrovanými dopisy
zotvírali je a vybrali co se jim
hodilo Mnoholi uloupili' nedá
se hned tak zjistiti a kde vlak
opustili také ne — -Jiná loupež se
stalá blízko New Orleansu na drá
ze Jllisois CentraK v Jediný lupič
zastavil vlak postřelil konduktořa
střelil též po poštovním klerkovi
ale nezasáhl jej kulí nýbrž prach
mu jen okopopálil Na to lupič
vzal z poštovní káry pytel s regi
strovanými dopigya vypnuv loko
motivu odejel s ní blíže k městu
a utekl Železniční zřízenci tvrdí
že na místě přepadení viděli jeítě
více lupičů kteří byli skryti v
houští ale jen jeden loupež pro
vedl Dle všech okolností byl to
člověk s dráhou velice obeznáme
ný Mnoholi mu loupež vynesla
nelze také zjistiti
Smírčí soud
Chicagská společnost občanská
zvaná Civíc Federation která svo
lala loni tak zvaný sjezd trustový
svolala letos jiný důležitý sjezd
v němž se má pojednat! o smírčích
soudech - mezi dělnictvem a kapi
talisty tak aby se stávkám přede
šlo Konference ta zahájena byla
v pondělí 17 prosince v Chicagu
do níž se dostavili mnozí přední
vůdcové dělnictva i vynikající u-
čenci 'Komisař práce Carroll B
Wright Gompers a Mitchell vůd
cové aeimcti ano 1 Hugu Lusk z
New Zeelandu jsou přítomni —
Pojednáváno bude o tom zdaž by
bylo možno utvořití jakýsi národ
ní smírčí sond pro urovnávání
spora mezi prací a kapitálem
jakož i zákonech jakých by bylo
třeba odporučití jak kongresu tak
iegisiaturám pomocí jichž by se
smírčího dohodování docílit mohlo
Sedm lidi Bkořelo
V Dunkirku N Y vypukl z ne
známé příčiny ohefi ve státní vyšší
a průmyslové Ikole zvané Fredo
nia Ohefi vznikl v bytu domovní
ka který byl starým mužem a je
hož Život si požár nejdříve za
oběť vyžádal Bylo to v 6 hodin
ráno když požár byl spozorován
a chovanky jichž přes 50 v ústa
va bydlelo byly poplašným zna
mením varovány Veliká část se
jich zachránila ale 6 dívek zahy
nulo v plamenech a uhořely na
uhel Jak se praví nemusely cho
vanky nhořeti kdyby nebyly vcho
dy ku záchranným přístrojům za
mezeny drátěným tkanvem proti
mouchám Jedna z dívek byla již
venku z bořící budovy ale vzpo
měla si že tam zanechala diaman
tový prsten a proto se vrátila po
ložte Život svůj za tretko Škoda
požárem spůsobená obnáší asi
$200000 kryta pak jest jen poji
štěním na $93000 Budova vytá
pěna byla parou z kotelny aak
stííd a dskko od Lř 1 proto
jest vznik ohni aevytvlculiý
Jiné loapeie
V Sioux City la podnikli dva
l ipiči odvážný útok na pokladníka
divadla právě když přepočítával a
řiditelem stržené peníze a vstu
penky Dva maskovaní lupiči vra
zili dveřmi z ulice na kasíra Round
se ten se však nezalekl a postavil
se jim na odpor Obdržel ránu do
hlavy pažbou revolveru teké byl
střelen do páže ale bránil se s ři
ditelem tak že lupiči se dali na
útěk neukořistivše ničeho Mezi
obecenstvem v divadle by byl
málem nastal poplach který byl
však duchapřítomností herců a
hudebníků zabráněn Obecenstvo
nevědouc co se děje chtělo prchati
chvatem z divadla ale orchestr
na rozkaz herců se jal hráti veselou
a lid se utišil — Jiný odvážný čin
s lepším zdarem podnikli nějací
lupiči v malém městečku Shanes
ville O Vnikli do banky Doer
schuckovy když ale navrtanou
pokladnu roztrhli dynamitem zbu
dili tím několik sousedů Ihned
ce sbíhali ozbrojení občané ale
lupiči kteří byli čtyři dříve se
brali asi $3 — $4000 z roztržené
pokladny a 8 vedouce s občany
tuhý boj uprchli za deště kulí na
ručním železničním vozíku Lou
pež ta provedena byla stejným
spúsobem jako ona v nedalekém
Seville a má se za to že byla
spáchána od těchŽe lidí
Utrpení v bouři
Strážci na majáku na Sqaw
ostrůvku na jezeru Michigan ob
drželi rozkaz uzavřití maják a
odebrati se na pevninu Na svět
lárně se nalézali Shields McCau
ley Morden pí Shieldsová a její
neteř pí Davisová Odplouli z
ostrůvku v pátek 14 pros v bárce
hnané plachtou avšak náhlý náraz
větru bárku převrhl Všichni se
sice chytili převržené lodi ale
zima a boule je mučily tak že
Morden se lodi pustil a utonul
Zaněkolik hodin zemřela vysíle
ním pí Shieldsová brzy po ní
také pi Davisová skonala kdežto
Shields a McCauley byli zmítáni
bouří po celou noc a v sobotu po
poledni teprve byli zachráněni
parníkem Manhattan který je do
pravil do Manitowoku Oba muži
jsou veiice omrzií tak že buď ze
mrou nebo jim údy musejí býti
odejmuty
Soudce lynen 4
V Rockportu Ind Černoši
Henderson a Rowland zavraždili
a oloupiá holiče Simonse bělocha
Byli brzy zatčení a uvězněni krva
vé sltvrny na jejich oděvu byly
jedinými důkazy jejich činu ač to
rozhodně popírali Sotva se však
zpráva o tom roznesla seběhlo se
asi 1000 lidí a zmocnili se vězení
Šerif s příručími byli přemoženi
zavřeni avšak nechtěli vydati klíče
od vězení Lid však vypáčil dveře
a vyvedl Rowlanda na vězeňský
dvůr kdež se k činu přiznal na
značiv nejenom Henďersona ale
ještě jiného černocha za spoluvin
nika Byl na to rychle vytažen za
krk na strom a provrtán mnoha
kulemi načež zástup se vrhl na
celu Hendersona který byl v málo
minutách tímže spúsobem odpra-ve-
Na to se lynčovníci vydali
do města chtíce ještě třetího čer
nocha pověsiti avšak ten jsa co
posluha zaměstnán v hotelu doká
zal hodnověrnými svědky že v
době loupeže se nalézal v hotelu
a tak se lid upokojil a rozešel se
Druhého dne však bylo vypátráno
že černý ten sluha jménem John
Rolla ae na delší dobu vzdálil a
proto byl zatčen Z opatrnosti
však byl dopraven do sousedního
městečka Boonevil avšak na ve
čer se tam dostavilo asi 100 obča
nů z Rockportu a oběsili Rolla na
stromě u vězení Přiznal se že
on první ránu Simonovi zasadil
druzí dva černoši že iéj dotloukli
Vše sé dČlo největším klidem
jako při pravidelném soudu
_ Lidské zvíře
V New t prku byl na 20 let do
káznice odsouzen uletý Alex
Stewart pro zavraždění svého sou
druha Ed Piesela Stewart od
svého pátého roku jeví velikou
náklonnost ku zločinům a je téměř
zvířetem co do nkrutnosti- Když
byl 5 roků stár byl udeřen cihlou
do hlavy a od té chvíle jeril zví
řecí surovost a nečitelnost Na
lézal se v polepšovně pro mladé
provinilce a tu podřezal krk své
mu soudruha Pieselovi téměř ien
pro zábavu Hráli si na holiče
na místo břitvy měli ostře nabrou
šený ševcovský nůž jímž Stewart
Pieselovi místo holení krk podřízl
chlapec pak za několik dni ze
mřel Soudce plakal když mla
distvého v raň a odsuzovl ale klou
ček se jea drze smál což jut
dskasem že zločinní povaha jeho
spočívá v chorobě doléval '
Stávka telerraflstfi
Společnost dráhy Santa Fé sice
hlásí do světa že stávka telegra
fistů jest skončena! avšak ne
ní tomu tak Ostatní zřízenci
dráhy hrozí zastavením práce
pakli spor s telegrafisty urovnán
nebude a vrchní řiditel dráhy od
jel do Chicaga aby se tam poradil
s řiditeli dráhy co by se mělo
učiniti k urovnání stávky Také
úřadníci ostatních organisacf děl
níků železničních podali v Chica
gu presidentu dráhy Barrovi
Žádost ' za vyrovnání sporu jinak
že nastane všeobecná stávka všech
zřízenců dráhy Santa Fé Že
stávka skončena není tomu na
svědčuje i ta okolnost že se často
přihazují srážky na dráze a vlaky
pravidelně nejezdí "t
Mouttré slovo
Senátní výbor pro vojenské zá
ležitosti má v práci vojenskou
předlohu která byla sněmovnou
poslanců již přijata Před výbor
ten se dostavil též st-paulský
arcibiskup Ireland který tu pro
mluvil vážné slovo naproti pokry
teckému dodatku ku předloze jímž
se ve vojenských kantinech prodej
lihovin zapovídá Arcibiskup zná
kantiny a jejich účinky z vlastní
ho nazírání neb měl příležitost
vše seznati z" Fort Snelling v po
blíží St Paulu Proto pravil před
senátním výborem že kantiny jsou
ochranou vojínů proti pokušení
nikoliv ale pokušením samým —
Požívání lihovin se nedá potlačiti
a bude-li v kantinech zakázáno
vyžene vojíny jinamkdež se budou
teprve bez dozoru odevzdávati
obžerství Od té doby co byl ve
Fort Snelling zařízen kantin pro
vojáky stane se zřídka aby byli v
okolních putikách nalezeni opilí
vojáci Dříve po výplatě bylo v
okolních místech nalezeno a za
tčeno mnoho vojáků pro obžerství
a pranice kdežto' nyní se to stává
zřídka Arcibiskup Ireland pro
hlásil že ač sám zcela žádných
lihovin nepožívá přece nesouhla
sí se zápovědí prodeje jich nýbrž
si přeje aby se agitací pro zdržen
livost Šířily zásady stjKdraost'
Hromadné otráveni
V hornické osadě Foraythe -ne
daleho Marietty O se událo hro
madné otrávení horníků dle jmen
nejspíše Slováků V sobotu 15
prosince po večeři se roznemohli
členové rodiny Barnickovy Lai
čakovy a Litšicovy na strašné bo
lesti v útrobách a než jim byla
lékařská pomoc přivolána zemřeli
4 z nich Dalších ' ještě několik
je nemocno za stejných úkazů a
je patrno že se tu udála otrava ve
velkém' Panuje podezření že jed
namíchán byl ďo jídla lidem těm z
pomsty neb semřelý na otravu
Barnick měl míti za několik dní
svadbu s Růž „Laičákovou jejíž
sestra také otravě podlehla a ne
věsta tone mezi životem a smrtí
Federace práce
V Louisville zakončena byla v
neděli 16 pros dvacátá konvence
Americké Federace Práce ňej větší
to organisace dělnické Nejdůle
žitějším usnešením sjezdu toho
jest napomáhati dělníkům na
Portoriku v organisaci a tvořiti
odbory podle zaměstnání Tak
tiskařský odbor má pojmoutí vše
cky nnie sazečů tiskařů i těch
kteří pracují na strojích Stavební
odbor má pojmouti v sebe všecka
řemesla na stavbách zaměstnaná
atd Příští sjezd Federace odbý
ván bude v Scranton Pa — Do
úřadů zvoleni byli skoro všichni
staří úřadníci až na Maguire or
ganisátora tesařů který následkem
špatného zdraví úřad prvního mí
stopředsedy více přijmout! nemohl
Proti Portoriku
V době povstání kubského se
vláda španělská vypůjčila na Por
toriku $2500000 ku potlačení
povstání Portoričané kteří se
půjčky té účastnili požádali odbor
zahraničních záležitostí aby uznal
právo jejich požadovati splacení
půjčky té od ostrova Kuby Od bor
ten vsak v ohledu tom neučinil
žádné rozhodnutí dokazuje že by
tím ' byly otevřeny dvéře nesčísl
ným požadavkům jiných zemí na
placení dluhů jež vláďa Ipanělská
na ostrov Kubu nadělala
Boaře v Kalifornii
Na pobřeží kalifornském se roz
zuřila v 14 prosince krutá bouře
která natropila množství Škody
Telegrafní a telefonické spojení
bylo na všecky strany přerušeno a
aa budovách i lodích bylo též
mnoho škody spAsobeno V ply
nárně san-íranciské byla nádržka
na plyn zvrácena a maoho plyna
ailo ' který se vzdal a zapálil
dam Stejně řádila bouře v jiných
pobřežních krajinách kalifornských
' Lupiči zatčeni
Na vlaku dráhy Cleveland &
Wheeling v Bridgeportu v Záp
Virginii byl sveden zuřivý boj s
bandou lupičskou kteráž nejspíše
spáchala loupež v bance Doer
schuckově v Shanesville O Je
den venkovský konstabel spozo
roval podezřelé lidi na vlaku a
vstoupil tam aby je zatkl Chla
píci však sáhli ihned po zbrani a
nastal zápas 'mezi jízdou vlaku
který trval až po stanici Bridge
port kdež bojujícímu policistovi
domácí policie na pomoc přichvá-
tala Zatím však čtyři z bandy
té uprchli vyskočivše z vlaku
ještě před městem a fen dva padli
policii do rukou U jednoho ze
zatčených nalezena bylo $360 v
papírových penězích a několik
set centíků s vyraženou známkou
okradené banky ' Dále měli při
sobě několik lahví nitroglycerinu
dynamitové patrony zápalky a
zlodějské nástroje Kdo jsou za
tčení nechtějí pověditi a za u
prchlými vysláni byli stihatelé
Mezi bojem na vlaku panovalo
veliké zděšení mezi cestujícími z
nichž někteří byli - poraněni ale
ne těžce
Porota se neshodla
Soud s Jessií Morrisonovou pro
zavražděni paní Olin Castlové v
Eldorado Kans byl skončen 14
pros neshodnutím se poroty Po
4 dni se porotci radili o všem svě
dectví jim předloženém a když
shledali že se dohodnouti nemo
hou na jednohlasném výroku po
žádali za propuštěni Osm z po
rotců bylo hned z počátku naklo
něno k uznání Morrisonové za
nevinou tři jen její vinu uznávali
kdežto jeden hlasoval jednou pro
vinu jindy zase pro nevinu Tak
byl skončen tento velice zajímavý
soud bez výsledku a lze již před
vídat! že se Morrisonové žádného
trestu-za zavražděni Castlové ne
dostane: Porotci dali více víry
líčení události té od Morrisonové
než výpovědím Castlové na smr
telném loži Castlová vypověděla
před smrtí svou že Morrisonová
vešla do domu jejího 9 úmyslem jj
zavražditi Morrisonová Však při
soudu tvrdila že byla do domu
zavolání táni Castlovou napade
na již pak v sebeobraně zavraždi
la Výpovědi tyto nebyly nijakým
svědectvím zviklány a tak se sta
lo že Morrisonová byla pOvažo
vana spise za mučednici nez za
vražednici a bude-li znovu souze
na nedopadne soud zase asi ji-
nak "
Udusili se
Do New Yorku přijel z Chicaga
33letý Mileš-Novotný dle všeho
stenograf a ubytoval se ve stravo-
vatelně na záp 47 ulici V so
botu večer ulehl do své ložnice
ale ráno byl nalezen zadušeny
svítiplynem Myslí se že zadu
šení to se stalo náhodou že při
svlékání otevřel kohoutek jímž
veden byl plyn db ohřívacích ka
mínek Když byl zavolán lékař
ten spatřil velké díry do vedlejší
ložnice a když ta byla násilím ote
vřena shledán tu ještě jiný noc-
lehář zadušený Ucházející plvn
nejen že naplnil světnici Novotné
ho ale trhlinami sousední a tak
zahubeny byly životy dva
- Starý novinář zemřel
V New Yorku zemřel 15 pros
Oswald Ottendorfer majitel a vy
davatel snad nejstaršího německé
ho časopisu ve Spojených Státech
N Y Staatszeitungu Ottendor
fer pocházel z rodiny českých
Židů ale byl vždy velikým odpůr-j
cem Čechů a v časopisu svém
činil na nás čaté útoky Přijel
do New Yorku jako chudý mla
dík tehdejší vydavatel Staatszei
tungu Uhl se jej ujal po čase
však pojal Ottendorfer vdovu po
smrti pánově zůstavenou za
manželku a stal se majitelem ča
sopisu toho sám Pohřeb Otten
dorfrův odbýván byl 18 prosince
za velikého účastenství nejen
Němců ale i Amerikánů new
yorských
nebezpečí vánočních bodu
_ Ani tak radostná Vánoční doba
není bez vážných nebezpečenství!
Zvláště vánoční hody mohou státi
se vážným ohrožením lidského
zdraví a snadno přivoditi zlou ne
moc žaludeční neboť požívány
jsou potraviny namnoze méně ob
vyklé jmenovitě ryby a to ve
větším než obyčejně množství
ProU velí opatrnost aby se kaž
dý opatřil v čas vhodným proti
torno prostředkem jakým jest bez
odporu Trinerovo léčivé hořké
víno nejspolehlivěji! vůbec a nej
příjemněji! lék proti vlem choro
bám žaludku dále znamenitý či
stíte! krve a oavUotatel ceUhe
těla Dopište na jediného vyrábi
tele tohoto jedině opraydu léčivé
ho vína zde vyráběného jímž jest
pouze Josef Triner 437 W ztth
St Chicago 111 nebo požádejte
o ně v lékárnacn kde vsak neber
te jiné než-li pravé Trinerovo
hořké vínol To vás najisto vyléčí
a a ním v zásobě můžete se bez
obavy oddati požitku Vánočních
hodů! '
DROBNÉ {PRÁVY
Jedna z nejsmělejších ban
kovních loupeží spáchána byla v
Seville Ó Šest lupičů skoro po
hodiny pracovalo na otevření
pokladny při tom vzali do zajeti
maršála městského jednoho ob
čana a ženu když pak z pokladny
vzali $2130 odjeli na ručním že
lezničním vozíku
V městě Topeka Kan se
spojili bohatí občané k vyhubení
neřesti SebraM asi $25000 aby
mohli soudně stíhati všecky ma
jitele hostinců
Pittsburští vyrabitelé želez
ničních kolejí mají pro příští rok
objednávky asi na 1 milion tun
kolejí tak že všichni mají co dě-H
lati aby zakázky ty vyřídili
Na indiánské agentuře Uin-
tah v Utahu vypukly neštovice
mezi dětmi v indiánské škole ná
sledkem čehož se Iddiáni vzbou
řili a násilím odvedli déti ze
školy Z Fort Duchesne posláno
bylo na rudochy vojsko
Na stavbě nové dráhy neda
leko Walcottu Wis vyndávali
dělníci náboj dynamitu ze skály
ten však vybuchl a zabil jednoho
dělníka druhého pak těžce po
ranil Ve Fort Dodge la vyhořel
klášter Milosrdných sester i se
školou čímž škody za $12000
spůsobeno Deset jeptišek sotva
že vyvázlo s holým životem z ho
řící budovy
Sears z Chicaga a dr Bow
man ze Sioux City zmonopoliso
vali obchod měkkými raky neb
mají v rukou 90 procent raků již
SS 49 trh& ročně dostanou
Ná dráze íron Mountain ů
D# Are Mo se srazily dva ná
kladní vlaky jeden topič a jeden
brzdič byli zabiti a v hořících tro
skách upáleni kdežto druhý topič
byl před uhořením za živa zachrá
něn jen tím že mu byla uťata
ruka v troskách zachycená
V Brocktonu Mont bylo
rozbito několik železničních osob
ních vozů na vyhýbee při čemž
dva lidé a dítě byli zabiti několik
dalších cestujících poraněno
Společnost dobytkářú vyslala
zástupce svého do Washingtonu
aby hleděl v senátu potlačiti
předlohu o výrobě oleomargarinu
ve sněmu zástupců přijatou '
Ve Fargo N D zemřel
náhle vadou srdeční 1 5 letý chla
pec Timmins a shledáno bylo že
měl srdce na pravé místo na levé
straně
' V Shamokinu Pa zastavilo
líz 00 horníků v dolu Natálie prá
ci poněvač 15 kovářů a tesařů
nedostávalo slíbené ioprocentní
zvýšení mzdy
Zprávy osobni
— Pan Jan Němec farmer z
okolí Howells byl za obchodem
tyto dny v Omaze a navštívil naši
redakci Bylo nám milo s ním
stráviti několik minut a pozeptat!
se na časy letošní sklizně na kte
ré si nenaříká cena jak obilí tak
i dobytka dobrá "jen volá "Pane
Bože houšť!"
Zápal plic zabráněn
Mezi deseti tisíci kteří užívali
Chamberlain'sCoughRemedy proti
nastulen! a chřipce v posledních
několika letech dle našeho vědo
mí ani-v jedinkém případě nevy
vinul se zápal plic ' Thos Whit
field & Co 240 Wabash Avenue
Chicago jeden z nejpřednějŠích
lékárníků toho města mluvě o
tom pravil: "Odporučujeme
Chambarlain's Cough Remedy
proti chřipce v mnoha případech
jelikož přivádí nejenom rychlé a
úplné uzdravení ale zabraňuje i
vlivu chřipky na vyvinutí se zápa
lu' Na prodej u všech lékárníků
K udržení stáří
NetnoTřjií theoriif ieit použití elektH
ny di mozek Tvrdnuti tepen — prrA to
iDÍmkt — Dáiledorána ject odumíráním
cel mockovýcb Proces tento vyvolává
charekteriftické snámkr vysokého MH
Nejenom ie léřbi tato vyvolává pocit
mladoati ale pHvádl lét i tril vzhled
AS sta ckouiek bvlo podniknuto Jeit
poote ledlnká cesta k prodlouženi mla
dosti a tou je šachováni sdravl K dřeli
torna akvfiecenl tacpv esázivnnetL
t patného trávení nemoci jater a ledvin
Bosuueťs Stomaca Bitter dána ptnd
veřejnost pfed 50 lety Penise aeesoaoa
opa tnu md kb uneta 11 a mm
pfeevěacMl
SOUTH OMAHA
e VTvWVVVTfTTffVtVVYvTVTV e
— Minulého týdne ve středu
bylý na south-omažském trhu do
bytčím udělovány ceny těm kteřt
nejjepšf dobytek sem přivedli
První cenu piano za $375 ob
držel Shanon z Húskins za nej
pěknější bělohubý dobytek dru
hou cenu $25 v penězích obdrže
Thurber z Ong na pěkné býky
druhu Angus Na ročky první
odměnu $100 obdržel Clark z
Papillionu a druhou sedlo v ceně
$50 Stone z Malvern la Na
nejlepší prasata byly uděleny také
4 ceuy jakož i na ovce 4 První
cenu $75 hotově obdržel za nej
lepší jehňata Th Crowe z Ver
digree který přivezl 60 jehSat
jejichž průměrná váha obnášela
85 liber každého a za něž obdržel
od firmy Cudahy po $540 za 100
liber Druhou cenu na jehSata
$25 obdržel Templeton z Teka
man Dobytek první cenou po-
ctěný byl pak koupen od Omaha
Packing Co za $750 za ioolib
což jest nejvyšší cena za dobytek
jateční zaplacená Ročci' první
cenou poctění byli od téže společ
nosti koupeni po $6 Jeden dvou
letý býk druhu Polled Angus byl
dán do dražby v níž Armour a
Cudahy spolu závodili až jej ko
nečně Armourův závod vydtažil za
$20 sto liber živé váhy Býk ten
nese jméno našeho presidenta
Wm McKinley a byl vychován
od Thurbera v Ong
— Sborem zástupců čes svob
školy v South Omaze pořádáno
bude příští neděli v síni Koutský
ho divadelní představení ve pro
spěch české svobodomyslné školy
a sice sehraje se "Mlynář a jeho
dítě'' Jelikož úlohy nalézají se
v rukou ochotníků osvědčených a
nastudování jich náležitá pozor
nost byla věnována může každý
z návštěvníku očekávali pravý
požitek Vzhledem K pfo
kterýž představení pořádáno jest '
iDylb by k přání by téhož každý
příznivec České : 8vobodomvs]n£
Školy šé šužáštnii ták aby výtě
žek byl účelu svého dastojnj?iíl-
— Obec south-omažská nalézá
se ve veliké nesnázi neboť nemá
již nyní žádných peněz k vypláce
ní hasičů a policajtů Povolené
peníze na tyto dva odbory místní
správy již došly a' hasiči s poli
cajty mají vyhlídku Že od nyněj
ška až do srpna nedostanou žádné
výplaty Naleť! by se sice ban-
kéří i obchodníci kteří by brali
dlužné poukázky hasičů a policaj
tů jako peníze s nějakou srážkou
ale je tu nebezpečí že tyto dlužné
poukázky nebude moci obec nikdy
zaplatiti poněvadž zákon tomu
nedovoluje aby schodek z jedno
ho roku byl v roce příštím vyrov
nán Nenalezne-li se nějaký Ši
kovný paragraf zákona který by
tomu druhému paragrafu zakrou
til zobák budou muset south
omažštf hasiči a policajti buď
službou seknout nebo žiti od
luftu
— Český stavební a půjčovní
spolek south-omažský se statně
Činí Má již od $5000 do $20
000 jež může půjčili na dobrou
záruku a ti kteři by se peníze ty
vydlužiti chtěli mohou se o tom
přesvědčiti na vlastní oči ve čtvr
tek 20 prosince v místnosti pana
Frafika Večer toho dne budou
tam peníze nabízeny ku půjčení
za obyčejných okolnost! a pravi
del jichž se u podobných spolků
šetří Kdokoliv se chce státi
účastným výhod jichž Český Půj
čovní a stavební spolek poskytu
je necbť se do schůze 20 pros
večer dostaví kdež o všech vý
hodách těch zpraven bude
— Pokladník Koutský se pře
svědčil že se nelze mnoho spolé
hat! na jiné a byť to i bvli také
úředníci Jak jsme oznámili do
stal rozkaz soudní aby rozepsané
daně na vydláždění části 15 ulice
ze seznamu Škrtnul on vlak na
radu městského návladního a ma
yora neuposlechl Pan městský
žalobce slíbil p Koutskému že
se z rozhodnutí soudního odvolá
a proto že není třeba daně ty
ikrtati až jik to o soudu apelač
nfho dopadne Zatím ale žádné
odvolání nepodal a pan Koutský
byl v bryndě Musel nejenom
soudního rozkazu uposiechnonti
ale i výlohy ae žalobou spojené
zaplatiti aby dále v té záležitosti
stíhán nebyl
— MalariL choroby iater a žlou
tenku větry sfedýminí a bolesti
hlavy jakož í choroby žaludeisf
vyléčí jistě Severovy Pilotky rre
játra Jistý a l f-wý fttt tlt
i
'A
" í
ti-'
i -
-ta
í 1
13
h i
b
i
1 a
ř-
9
v
v-
%'