Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, December 12, 1900, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    '1 " t
'i
OKROK ZÁPADU
Založen
viiík XXX
OMAHA NEBK YE STÍIEDU DNE 12 prosince 1900
v vi
Číslo 113
' i A
P
I !
: 1
va
Z'KMLMKY
ZPRÁVY telegrafické
Přehled ze syéta politického a kronika události
S
Z POLITICKÉHO SVĚTA
Kiblý rocku
vlídni překvapil nemálo admirála
Kautze v Saa Diego Cal aby se
co nejrychleji vypravil s válečný
mi loděmi Iowou a Philadelphií
do jižní Ameriky Admirál Kautz
měl naložit! 1000 tun uhlí poně
vač však ho nebylo dosti ye skla
dištích bylo jen asi 500 tun na
loženo a lodi se vydaly na cestu
neodkladně Co by tento náhlý
rozkaz měl znamenati nikdo neví
Komise filipínská
uzavřela zařídit! rolnickou zkušeb
ní stanici na Luzonu asi 200 mil
od Manily Z kalifornské zku
šební stanice budou tam zaslána
semena 3 celý návod kterak sta
nice ta zřízena Dýti má
KRONIKA UDÁLOSTÍ
PrSplavy
Tajtmník vojenských záležiio
' stí předložil kongresu zprávu
-ohledně průplavů z nichž jedeD
má spojití jezera s řekou Missis
sippi cruny jezero Huron se
Superior řekou St Mary a třetí
ma Dytt
Sturgeon
prohlouben ze zálivu
ďo jezera Michigan
Průplav
který hy vedl z jezera
Michigan
do řeky Mississippi a
měl by hloubku 5 stop stál by
$7731000 pakli by ale měl býti
vyhlouben do 8 stop stál by
£8653000 Prohloubeni a splav
nění řeky St Mary jíž odtéká
voda jezera Superior do jezera
Huron by stálo $9000000
prohloubeni proplavu z jezera
Michigan do Sturgeon zálivu na
31 stopu by stálo $218000
Pomlry OkUhoay
Guvernér úzewJLOklaboinyve
své výroční zprávě udává že da
ním podléhajíc! majetek byl letos
odhadnut na $49338000 od mi
nulého roku pák ke rozmnožil
více než o 6 milionů Oklahoma
má nejen důkladné obecné škol
ství ale má též 5 vyšších školních
ústavo které se vyrovnají podob
ným ve státech jiných Posud se
nalézá v území s733385 akrft
veřejných pozemků které zaujaty
nebyly a ač mnohé k rolnictví se
nehodí přece by oa některých
jejich částech mohly býti zařízeny
četné domoviny Guvernér praví
ve zprávě své že počet obyvatel
stva i jeho dobré poměry oprav
Bují naději že území to v brzku
za stát bude prohlášeno
Obtíže s černochy -
S černým plemenem jsou veliké
obtíže nejen na jihu nýbrž i na
severu V New Yorku zase za
vdal jeden neurvalý černoch pří
činu k sroceni a kdyby se jej po
licie nebyla ujala byl by zajisté
lynčován Na 7 aveně a 35 ul
mají běloši Case a Rooney ústři
čovou jídelnu na chodníku Čer
noch Compton tam přišel poručil
si tak zvaný sandwich a drze žá
dal o křen k němu brože hned
uražením hlavy majitelům Roo
ney vyšel z boudy své chtěje
hulvátskébo černocha naučrti ma
nýře ale sotva vyšel střelil jej
Compton dvakráte do páže Case
spěchal" svému společníku ku po
moci ale byl té! od nygra střelen
do páže načež se Černoch dal na
útěk V blízkosti se nalézalo více
lidí a ti se ihned jali prchajícího
pronásledovat! Černoch uchýlil
se do domu který byl íbned ob
klíčen zástupem lidu volajícího po
lynčování jeho V oné části
města jest však policie velmi čet
ná v malé chvíli byl tu zástup
policajtů kteří zatčeného černo
cha v bezpečném průvodu na sta
nici dopravili
ProalMČai icay
Ve Washingtonu odbýván byl
minulého týdne výroční sjezd zá
stupky B orgsoisacíYVoman's Chri
stian Temperaoce President jim
uspořádal též hostinu kteréž se
účastnilo mnoho předních úřadní
ků Jejich přičiněním byl v kon
gresu prosazen dodatek ku před
loze vojenské kterým se zakazuje
veškerý prodej lihovin v kantinech
vojenských — - Temperenčnl lény
na konec svého sjezdu přijaly a
sncSeof ie budou dále pracovat!
na dpÍBá sípovědi prodeje lihovin
na i&mzZzzi se práva hlasovacího
pro Umy a vyšlí vily souklas po
taiavky 2xktynsL
Neitlstí na dráze
v' Západní Filadelfii vyskočil
prázdný vůz železniční z kolejí a
rozbil několik vozů v nichž byli
cestující poraněni Asi 13 lidí
přišlo při tom k úrazu z nichž
dvě ženské utrpěly velmi těžká
poranění — U Ranklnu v Penn
sylvanii vrazil osobní vlak do káry
lidmi naplněné při čemž byl je
den muž zabit jedna žena i s dí
tětem smrtelně poraněna n dalších
asi 12 lidí více méně potlučeno
Neštěstí to zavinil jakýsi opilec
který ležel na křižovatce dráh a
než mohl býti odstraněn přihnal
se vlak a do káry vrazil
Lidské bestie
Z Currysvillu nedaleko India
napolis došla zpráva o ukrutném
zmučení černého chlapce od hor
níků Chlapec se chtěl svézti
tajně na vlaku do Terre Haute
Ind byt však od konduktora se
sazen Tu se ho chopilo několil
opilých horníků popálili jej žha
vým železem na hlavě a obličeji
načež jej chtěli přitlačiti na roz
pálená Jcauna Chlapec se brá
nil opřev ruce o kamna jež si
spálil tak že zůstane mrzákem
Dostal pardon
Jak známo byl v únoru roku
loňského odsouzen ku propuštění
z vojska brigádní generál ChasR
Eagan za to že při vyšetřování
tak zvaného balsamovaného masa
se vyslovil nešetrně o svých nad
říuených— President McKinley
vrátil nyní gen Eaganovi jeho dů
stojenství odpustiv mu další trest
ale ihned byla jeho žádost za pro
puštění a dání do výslužby přija
ta Pardon gen Eaganovi udělen
byl jen proto aby mohl býti dán
do výslužby a na jeho místo usta
noven jiný
- Nové váleíné lodi
V úřadovně tajemníka válečné
ho loďstva byly přijímány minu
lého pátku nabídky stavitelů lodí
na zbudování 5 nových lodí bitev
nich a 6 obrněných křižáků Cel
kem tu byly zadávány stavby
plujících pevností v ceně $53
000000 o jejichž zbudovaní se
ucházelo 8 lodních stavitelů No
vé bitevní lodi -mají nésti jména
států a sice: Pennsylvania New
Jersey Georgia Virginia a Rhode
Island které až budou hotovy
poplují rychlostí 19 uzlů (moř
ských mil) v hodině a budou hoá
ny dvěma šrouby vodními silou
190000 koňských sil každá Na
bídky na jejich zbudování podané
kolísají mezi $3290000 a $4-
100000 za jednu O stabu kři
žáků se uchází těchže 8 firem
jejichž nabídky kolísají mezi $3-
050000 a $4132000 za jeden
Křižáky ty mají býti hnány dvě
ma šrouby silou 23000 koní 1
poplují rychlostí nejméně 32 uzlů
za hodinu Na každém bude tni
sta pro 2000 tun uhlí tak že bu
dou moci plouti na velikou vzdá
lenost aniž by musely přistáli
Zvláštní komise námořních dů
stojníků přijala nabídky a rozhod
ne o nich které firmě která stavba
zadána býti má
Válečná dal
tiongresni výbor na cesty a
prosireaiíy poaat zoravu svou v
níž odporučuje snížení válečných
daní asi o $40000000 Ve zprá
vě té praví výbor Se ač válka
pro jejíž vedení daně ty ustanove
ny byly jest ukončena přece
ještě nepokoje na Filipínách ne
dovoluji sníženi poctu vojska a
následovně nelze také odstraniti
eŠkrré daně válečné Příjmy
vládní za nynějších poměrů vyka
zují přebytek skoro $80000000
pro příští rok však se odhaduje
přebytek jen asi na $26000000
avšak výbor jest náhledu aby vá
lečné daně přece byly sníženy asi
o $40000000 Proto odporučuje
komise tato aby byla snížena vá
lečná dafl ze sudu piva o 25 ctů
z tisíce doutníků o 60 ctů dvou-
centové kolkj z bankovních čeků
a poukázek poštovních i bankov
ních jednocentové kolny z depeší
telegrafických a podacích lístků
jakož i veškeré kolky % úředních
listin Také kolky s patentova
ných léků a podobných věcí mají
býti odstraněny a ponechán jen
kolek na lahvích vina a na listí
náeh bursovnfcb Takto by plece
ještě válčeni daS vynC-la asi
$£4000000 cd tj mJ in krytí
výlea stačilo ✓
Ukrutník
V Catlettsburgu Ky jakýsi
John Gibson zavraždil svou ne
vlastní dcerušku vraziv jí rozžha
vený pohrabáč od kamen do hrdla
Když se zpráva o tom rozšířila
byl by od lidu lynčován kdyby
byl neupřeni avšak celé okolí
bylo stále na nohou pátrajíc po
ukrutníku Výpomocný šeru je
den jej zatkl a tajně odvedl do
Maysville aby jej zachránil před
krutou smrtí od jeho spoluobča
nů kteří slíbili Gibsona za živa
upáliti Ve vězení se přiznal ke
všemu a vyslovil i ochotu nechat
se od spoluobčanů potrestat! dle
zásluhy Dítě popálil šťourákem
od kamen aby se zdálo že ze
mřelo na neštovice a aby obdržel
pojistku Ve zločin ten jest prý
více lidí zapleteno
Metrická soustava
Již všichni civilisovaní národo
vé světa uznali a za svě přijali
decimální míry a váhy francouz
ské tak zvanou soustavu metri
ckou jediná Anglie a Spoj Státy
ji dosud nezavedly Kongresu
byl předložen návrh zákona aby
od 1 ledna roku 1903 byly deci
mální míry a váhy francouzské
zavedeny i ve Spojených Státech
tak aby od toho dne soustava
metrická byla považována za ú-
řední Výbor kongresní pro pe
níze míry a váhy jednohlasně
odporučil přijetí této předlohy
kongresu tak že jest naděje že
bude přijata Od nového roku
za da roky by tedy i v této zemi
byla zavedena výhodná tato sou
stava mír a váh do všech oborů
vládních vyjma měřictví a plánů
katastrálních kdež by i na dále
posavadní míry používno bylo
Federace práce
V LouisvilleKy zahájena byla
6 pros 20 konvence Americké
Federace Práce Zahájení bylo
přítomno 217 zástupců mezi nimiž
byli též zástupcové anglického a
kanadského dělnictva dále 3 ženy
a dva černoši Po zahájení byl
vyslechnut výbor na pověřující
listiny který podal následující
zprávu: Ve sjezdu je zastoupeno
61 národní a mezinárodní unie
10 státních ořgan!sací42 Centrál
ní dělnická tělesa 59 " místních
jednot a tři cizí organisace Před
seda Gompers měl ku shromáždě
ní zahajovací řeč' v níž poukázal
na nutnost organisace a na spol
čování : dělnictva bez ohledu na
pohlaví pleť národnost nábo
ženství neb politiku Příjem ú
střední pokladny Federace obná
šel během roku $79675 z nichž
po zaplacení výdajů $12301 zbylo
v pokladně
Chtěl povraidltl rodinu
asi 9 mu oa aeattie wash v
osadě South Park chtěl 22letý
Wm Seaton povraždit! celou ro
dinu strýce svého Dan Richard
se Sekerou rozťal hlavu strýci
usmrtiv jej na místě načež se jal
vražditi ostatní Sestru svou pí
Clarkovou a její dvě děti udeřil
do hlavy každého a považovav je
za mrtvé odvlékl ie do kůlnv
Paní Clarková a jedno z její dítek
však mohou životem vyváznout!
kdežto druhé dítě zemře Dále
ničemný ten vrah postřelil jistého
Kennedyho a maršála Kelleyho
když jej chtěl zatknouti maršál
však vraha ranou do hlavy a do
ruky sklátil k zemi " Vrah však
nebyl raněn smrtelně a nalézá se
ve vězení ~
Vražednice před soudem
V EJdorado Kan se zamilo
valy dvě holky - do Olina Castle
poněvač si ale vzít! mohl jen jed
nu z nich povstalo z toho velké
nepřátelství Slečna Jessie Mor
monova mela s nim zn Imost po
dva roky ale to mu nevadilo že
ji nechal sedeti a vzal si Kláru
Wileyovu družku to Morrisonové
za manželku Mladá panička
však Žárlila na svoji družku vioíc
ji že dosud udržuje nedovolený
poměr s její mužem neb oba
pracovali ▼ témže obchodu Jed
noho dne vešla Morrisonova do
domu Castleova jak tvrdí na za
volání mladé paničky Co se tam
udalo nikdo neví ale výsledek
byl ten že Clara Castleová
byla nalezena s podříznutým
hrdlem kdežto Morrisonova měla
na obličeji též několik hlubokých
ran spůsobených břitvou Mor
risonova byla pohnána před soud
pro vraždu neb ialoba tvrdí Že
vešla do domu Castleových ů
myslem zavraiditi sokyni aby
Castela mohla raíti opět sama
Morrisonova však tvrdí ie byla
do domu tavoláoa od Caatelové
zde od ní napadena břitvou když
pak spolu zápasily vyrvala Mor-
runová břitvu caouové a ní ji
podTesala
Trýzeli kárancí
V Georgii bylo státnímu sněmu
oznámeno kterak nelidsky se za
chází s trestanci při pracích ven
Kovsicycn iiyi zvolen výbor a
'ten vyšetřil ie 7 aj trestanci bílí i
černoši npali v prostoru 60 při
70 stopách pro nemocné taktéž
bez rozdílu barvy! byla za nemoc
nici ustanovena místnost 18 při
18 stopách a všichni trestanci byli
zároveů stejně krmeni z jednoho
džberu tam kde spali Vyšetřo
vací výbor shledal na trestancích
rány od holí a nožů jakož i četné
jvy y:-f 'v
Stávka telegraf Istll
Telegrafisté dráhy Santa Fé
prohlásili stávku 8 prosince na
níž se podílí asi 1300 členů bratr
stva telegrafistů 1 Veškeré tele
grafické spojení podél dráhy té z
Chicaga do Texasu a na západ až
do Kalifornie bylo v první den
zastaveno a následovně i mnoho
vlaků nemohlo býti vypraveno
Je-li však pravda co pozdější
zprávy oznamují vypadalo by to
jako prohra pro stávkáře Zprávy
některých míst oznamují že jeti
asi 40 proč telgráusiii zastavilo
práci ti pak že byli z velké části
nahraženi novými a železniční do
prava že tím ničeho neutrpěli
Stávka ta povstala pro snížení
ttízdy a prodloužení doby pracov
ně telegrafistům dráhy té v Texa
su a aby měla náležitý účinek
žáhájena byla na celém systému
drah Santa Fé Telegra6sté praví
že to co společnost dráhy té uči
nila nyní v Texasu brzy by učini i
la po celé dráze ý Přední úředníci
dráhy hlásají do světa že stávka
je poražena a že žádného ze stáv-
kářú do práce více nevezmou Za
to ale telegrafisté praví pakliže
by měli podiehnouti zastaví vši
ckni ostatní zřízenci dráhy té prá
ci od strojvedoucích až po brzda
ře a vyhýbkáře r
Bouře na jezera
Na jezeru Erie 1 řádila 9 pios
krutá bouře která stroskotata asi
10 mil od Erie Ta železnou
bárku Foster Bylo to asi ve 4
ráno když bárka ve vleku parníku
Iron Duke se blížila přístavu
Náhle se vzedmula mocná vlna a
než se kdo na parníku nadál bylo
vlečné lano přetrženo a bárka zmi
zela ve hlubině Na palubě lodi
té se nalézalo 8 osob a ty všecky
zmizely i s lodí tak že po nich
nezůstalo ani památky noboť v
místech je jezero 80—100 stop
hluboké Ráno se vydalo muž
stvo Záchranné stanice na místo
neštěstí ale ani po lodi aniž po
její posádce nenalezlo ani stopy
Bárka Foster vezla 1500 tun že
lzené rudy z Duluth do Erie cena
lodi té obnášela $19 000 a vše leží
na dně jezera Erie
Poštovní doprava
Ze zprávy vrchního poštmistra
jest nejzajímavější část pojedná
vající o dodávce pošty do domů
Ve zprávě té se praví žé jest nyní
dodávána pošta do domů asi pro
31000000 obyvatelů městských
a pošta se zabývá úkolem posky-
tnouti téže výhody asi 21000000
obyvatelům venkovským Dne 1
července 1899 nalézalo se po Sp
Státech 391 venkovských stanic
poštovních s domovní donáškou
do 1 č'ce t r pak vzrostl počet
stanic těch na 1214 a do 15 list
na 2614 Po venkově se dodává
nyní pošta na 61979 mílích kte
réžto poštovní 1 okrsky zaujímají
plochu 66842 čtverečních mil na
nichž žije asi 1801000 obýváte
lů Nyní se ještě o tuto výhodu
hlásí dalších 2100 míst tak že do
konce roku bude takových stanic
asi 4300 s obyvatelstvem asi 3
500000 duší Tímto zařízením
se seznalo že jak dopisy tak ti
skopisy se velice rozšířily v mí
srecb kam se pošta dodává —
Mimo byly to cesty velice zlepšeny
poněvač dodávka pošty do domů
závisí na dobrých cestách Vrchní
poŠtmistr jest toho náhledu ie
zavedení donášky pošty do domů
po celé zemi nebude vyžadovati
většího nákladu nei as! $12000
qoo ročně
Výbnck v tunelu
Na dráze Union Pacific se staví
mezi Aspen a Hillard ve Wyom
!ngn tunel a v tom se udál 10
pros výbuch jimi 4 dělníci byli
usmrceni a několik poraněno —
Výbuch povstal následkem nahro
madění plynů ale kterak se mohl
přihoditi nelze vyšetřiti Při práci
bylo používáno elektřiny jak ku
osvětlování tak k vrtání skaL Vy
šetřovací porota vynesla nález ie
neštěstí to bylo neodvratné V
době kdy se výbuch udál praco
valo v tunelu 35 dělníků x tich
byli 4 zabiti na místě tři jsou
tílec poranini a nSkolik lehčeji
Zlodřjství na Kubě
Senátor Platt z Connecticut co
předseda senátního výboru pro
záležitosti kubské uveřejnil zprá
vu ohledně zlodějství které bylo
provozováno v poštovním úřadě
na Kubě Ze zprávy té vysvítá
že čolkem zpronevěření to oboáší
$72631 peníze ty však vydány
byly na výlohy poštovních zřízen
ců Tak si vydržoval řiditel pošt
kubskýcb E G Rathbone ko
čár spřežení koSské i vozku z
peněz poštovních Finanční do
zorce nad poštami Neely jakož i
Rathbone sám si udělali výlety
do Spojených Států jež zaplatili
z peněz poštovních Dále platili
z peněz těch nájem z domů v
nichž bydleli a veškeré zařízení
do nich které objednáno bylo ze
Spojených Států ano i fotografie
a různé tretky
Škola vyhořela
Část státní university iowské v
Amesu používaná za obydlí pro
studenty vyhořela v noci na 8
prosince Oherl ypukl v kotel
ně kde topič spal a když se pro
budil byl oheň již velice rozšířen
V budúvě se ualezaio 25° studen
tů s 15 učiteli a někteří z nich
jen s obtíží vyvázli životem ztra
tivše oděv i školní potřeby Se
verní křídlo budovy shořelo úplně
kdežto ostatní části byly sice za
chráněny ale jsou přece poško
zeny tak že celá budova se stala
pro ten čas nepotřebnou k účelům
školním Křídlo toto vystaveno
bylo před 32 roky a původně tvo
řilo celou universitu později byla
teprve další křídla přistavována
asi 30 studenta vyvázlo jen v
nočním obleku ztrativše ohněm
veškerý svůj majetek Také šest
třídních místností vyhořelo ale
sbírky botanické v ceně asi $11'
000 byly vyneseny v čas Próza
tímné místnosti k dokončení toho
to běhu vyučovacího byly zjedná
ny do :?o prosince kdy nastanou
pololetní prázdniny
Listárna
Nemocný v N — - Trpíte-li zlou
chorobou žaludku nebo jater či
ledvin a vůbec zažívacích ústrojů
není možno doporučiti lepšího lé
ku nad Trinerovo léčivé hořké ví
no které působí zrovna zázračně
na nezáživnost zácpu obtížné
močení nebezpečný průjem na
stuzení rýmu chřipku a podobné
choroby i s jejich následky jako
nervosDOst nespavost trudno
myslnost atd Zároveň Čisťí krev
a jasní mysl Osvědčilo se "již ve
mnoha tisících známých případů
případů Adresa jediného a první
ho v Americe vyrábitele tohoto
spolehlivého o příjemného léku
jest: Jos Triner 437 W i8th
St Chicago 111 a možno jej do
stati i v lékárnách kde však nu
tno je žádáti důrazně jen hořké
víno Trinerovo které jest jediným
opravdu léčivým! To jest naše
poctivá rada
Z FILIPÍN
Mnoho povstalců upadá do za
jetí a zdá se že se zúmyslně
vzdávají aby nemuseli dále bojo
vati Na všech místech ustupují
Filipinci do hor zanechávajíce
všecky své zásoby v rukou vojska
amerického Oddělení 47 mužů
pěších se vypravilo na lodi na
jihovýchodní pobřeží Luzonu zde
však při vystupování na pevninu
bylo napadeno povstalci a muselo
ustoupiti ztratíc dva mrtvé a dva
raněné Kap Ellis zabavil v ho
rách u Sta Barbara mnoho ručnic
střeliva signálních pomůcek a
tiskařský lis Také u Victorie
padlo vojsku našemu do rukou 30
ručnic" a mnoho střeliva Jiný
oddíl vojenský zajal v Pasay po
vstaleckého plukovníka Gariona
se třemi důstojníky tábor povsta
leckého gen Ugnada byl také
přepaden a 24 povstalců zajato
ostatní prchli Několik dalších
Filipínců bylo odsouzeno k smrti
pro vraždy a žhářství
Na Aljašce bylo prý objeveno
nové naleziště ztála na pohranič
ním potoku mez! Kanadou a Al
jaškou kam se nyní zase pohrnou
proudy zlatách ti vých
Spolkový soud ▼ St Louisů
rozhodl ie bývalý kapitán Ober
lin Carter ku 5letému pobytu v
káznici odsouzený musí si odbýti
trest svůj v trestnici leavenwoth-
ské Jak známo okradl Carter
vládu íalešnými kontrakty asi o
$1000000
Do San Franciska přivezl
parník Hancock asi 1500 mrtvol
vojínů zahynulých buď v boji
nebo nemocemi na Filipinácb v
číoi a na Guamu- Parník vezl
tél 55a osob iivýcb t niebi na
cestě 1 1 zemřelo
1
SOUTH OMAHA '
flrtVTTVfVVVVfTTVffVVfVVf
— Pokladník Koutský má o ple
tačku se soudem pro neuposlech
nutí soudního zákazu Před ně
jakým časem bylo soudně rozhod
nuto ie poplatek ua dlažbu 25
ulice mezi L a Q není zákonitý a
městský poklakník měl dali tu z
berních listin škrtnout! Pan
Koutský však na radu mayora
Kellyho a městského zástupce tak
neučinil a za to byl u soudce Key
sora obžalován z nevážnosti k
soudu Minulé soboty mělo býti
stání ale na žádost městského
zástupce bylo odloženo jelikož
tento oznámil soudci Keysorovi
Že se z rozhodnutí nižšího soudu
odvolá k soudu apelačnímu
— Všem příznivcům mým v
So Omaze uvádím ve známost
že ve spolku s panem Alex Lemm
vykoupil jsem hostinskou míst
nost p Koutského na 20 & Q
ulici Řízné pivo výtečné likéry
doutníky mám stále ve velké
zásobě a budu hledět laskavé kra
jany co nejlépe obsloužiti Míst
nosti pro zábavy a síně spolkové
netřeba odporučovati jsou každé
mu dobře známy O laskavou
přízeň krajanů £ádá Ed Laitner
& Alex Lemm (1 m)
— So Omaha počíná býti též
důležitým tržištěm pro koně Od
1 ledna do 1 pros přiveženo bylo
na zdejší trh 58336 koní kdežto
loni za tutéž dobu jich sem bylo
přiveženo jen 33093 Přívoz ve
přového dobytka však se za letoš
ních 11 měsíců zmenšil o 29693
což se přičítá zařízení jatek Cuda
hyho v Kansas City kam se nyní
dováží značný počet prasat která
byla dříve dovážena sem Za to
zase přívoz skopového dobytka se
letos za těch 1 1 měsíců rozmnožil
o 185000 kusů proti loňsku
— Praha ložečís328 AOUW
zvolila následující úřadníky pro
rok 1 90 11 Thomas Lisec Mistr
Práce Mike Volenec dílovedoucí
Frank J Fitle tajemník 211
N 22 Frank Dvořák účetník
21" and S stri ' Rudolf Palík po
kladník J oh n Sitera průvodčí
Vincenc : Mareš vnitřní strážce
Frank Jaroš' venkovní strážce
— Víte kde dostane se Vám
nejlepšího občerstvení zavítáteli
na '26 a N ul v So Omaze? Pan
Vác ' PivoSka který 5 vykoupil
Court Saloon po p Papežovi —
Řízné pivo výtečná vína likéry a
doutníky má stále ve velké záso
bě přijďte a přesvědčte se im
— r John Flynn Food & Cloth
ing Co ráda by zajistila si vaši
přízeň a jestli dobré zboží a velice
nízké ceny mohou to dokázat! tu
jistě ji sobě získá Mají nižší
ceny na mužské a chlapecké šat
stvo než najít! můžete kdekoliv v
obou Omahách Prodávají dívčí
$3-50-ové kabátceza $175 dám-
sKe spodničky staiy si75 po
39c vlněné Haněly stály 30c
po 19c a mnoho jiného podobné
ho zboží při čemž peníze ušetřiti
můžete Mají velký výběr vánoč
ního zboží pro mladé i staré a
ceny jsou nízké v pravdě nižší
než sami byste očekávali Navštiv
te Flynna B Dienstbier jest
tam by vás obsloužil a obslouženi
budete královsky
— Teď se teprve vysvětluje
proč měli fusionisté v So Omaze
tak veliké většiny Při contestu
se strany republikánské bylo vy
pátráno nesčíslných podvodů jichž
se fusionisté dopustili při registra
ci a při velbě tak že by nebylo
nic divného kdyby na místě po
pokratických republikánští kandi
dáti do legislaturv za zvolené
prohlášeni byli NejpádnějŠÍ dů
kazy podali kontestujícf kandidáti
když uvedli dlouhou řadu jmen z
listin registračních která byla pod
vodnězanešenaBuďvdomě nazna
čeném člověka toho imena nikdo
nezná anii kdy o něm slyšel nebo
docela na místě udaném ani domu
není Nalezeni byli lidé na listi
nách registračních kteří jsou jii
dávno pryč ze So Omahy nebo
jinde bydlejí a zde byli jen na
návštěvě Toť se rozumí ie asi
někde jiný na tato falešná jména
hlasy odevzdal Vyšetřování to
je velice zajímavé a těší se všeo
becné pozornosti politikářů obou
stran Děje se před notáři Stut-
chiffem a Covellem ai pak ta
postačitelný materiál sebrán bude
obrátějf se poražení 4 republikán
štf kandidáti na legislaturu kdež
se budou uebázeti o uznání za
zvolené na místě oněch 4 popo
kratů kteří za zvolené prohlášení
byli Z toho je patrno ie to páni
demopopulisté s těmi poctivými
volbami tak upřímně nemynlejL
Tuto sobotu večer 15 pros
08 hod pořádá česko-Bratrská
šicí Škola v Národní síni na
13 a William dětský koncert ve
prospěch nakoupení nových zásob
pro dítky Program je velmi pe
strý: účinkují jak "mail" tak i
někteří velcí umělci Hry a po
chody dívek i chlapců budou jako
vždy velmi zajímavé— pravé hody
duševní Slečny a t p Fransée
súčastní se vybranými čísly na
housle a citeru Po programu
bude výprodej krásných věcí z
našeho bazaru Máte výbornou
příležitost k nakoupení si nejlep
ších vánočních dárků Vstupné
150 "pro dítky cc — Potěšte děv
čata z šicí školy hojnou účastí k
tím Ú8ilnější práci v jejich vzdě
lání
— Včera ráno kolem 6 hodiny
rozžehnal sc se světem krajan
Fr Velech o vský : podlehnuv po
1 denním zápasu zhoubné nemoci '
horečce Týž cítil se po delší iiž
dobu churavým avšak vzdor tomu
pracoval potudj 4 pokud nebyl nu---cen
ulehnouti Svědomitá péče
o četnou rodinu zmařila život
muže ještě ne 43 let starého!
Zesnulý narodil se dne 17 května
1858 v Běronicích kraj jičínský
a do Ameriky se přistěhoval na
podzim roku 1886 Usídlil se v
Omaze a po větší dobu pobytu
svého pracoval v zdejší tavírně
Nákžel k táboru Nebraska číslo
4771 M W A ak Podp Sokolu
Tyrš číslo I Zanechal zde vdo
vu se šesti nezaopatřenými dítka
nv Zarmoucené rodině vyslo
vujeme upřímnou naši soustrasťl
— Sbor Vlastislava čís 29 J
Č D připravuje se k pořádání
15 výročního plesu kterýž pořá
dán tentokráte bude v Sokolovně
dne 5 ledna Plesy tohoto nei-
staršího dámského sboru v Omaze
těší se oblibě nemilé a to vším
právem a proto zajisté i tento
kráte nebude ani jedinkého příz-
nivce sboru tohoto kterýž by
večera onoho domá zůstal
-— Dne 25 října vyjel Ray Bir-
um z Victor Colo aby se v
Lanon Wis oženil se sl Jones
ovou s níž se již od dětinství
znal Od té doby se ztratil a jeho
přátelé se marně ucházejí u zdejší
policie aby jim' pomohla Raye
vyhledati neb dle všeho se ztratil
zde v Omaze Jeho nevěsta ob
držela dopis datovaný poštovním
razítkem v Omaze 2 list v němž
se jí nějakým doktorem oznamuje'
že Ray upadl do neštěstí Na to
zase v dopise datovaném v Seattle
Wash 2 1 list bylo sděleno
bratru zmizelého že Ray byl blíže
Omahy postřelen a podepsaný dr
Guer že jej léčí Psaní ono se
nalézalo v balíčku v němž byla
skrvácená košile a vesta zmizelé
ho Veškeré pátrání policie zdejší
zůstalo bez výsledku a přátelé
Birumovi se nemohou dovědětico
se s ním stalo Ray měl asi $500
u sebe a myslí se že byl zavražděn
pro peníze
— Pohřeb zesnulého krajana
Fr Velechovského odbývat! se
bude zítra ve čtvrtek ve 2 hodi
ny odpoledne Členové táboru
Nebraska a Podporujícího Sokola
Tyrš mají se shromáždit! ve spol
kové síni a tam čekati až společ
ný výbor doprovodí tam tělesné
pozůstatky zesnulého bratra a
souseda z domu smutku
— Sbor Boleslava čís 60 J
Č D zvolil sobě ve výroční
schůzi pro příští rok následovní
úřadníce: Vysloužilá předsedka
Antonie Mach předsedka Anna
Krejčí tajemnice Vinci Čermá
ková účetnice Marie Příborská
náměstka Marie Rajtera: dozor-
kyně Josefa Jelen pokladnice
Antonie Kment výbor majetku
Marie Bečan Kateřina Benák a
Josefina Rousek
V Kalifornii nedaleko Sui-
sunu vrazil nákladní vlak do děl
nického za husté mlhy při černi
8 mužů bylo zabito a asi ao po
raněno 4
International Packing Co v
Chicagu tedy přece zavřela krám
a zanechá obchodu úplně Maje
tek společnosti sotva tak asi stačí
na zaplacení dluhů pojištěných
kdežto na akcionáře nezbude prý
ničeho
Jízda Spojených' Států na
Kubě se nalézající provádí do
ostrově zvláštní pochody pfi
nicňž se bere hlavní zřetel k vf-
cviku vojska při nakládání a skÚ-
dani potravin a stanů k alasto-
viní sifaaluovinf uifca v la
nech ve válce pcCítiii
i
i"
n
1
ti
1 í
í v
í t
?
t -
-I f i
j
1
1 W
1 TI
5 -
W 1
9
" Zí-i
1
i
!-!-
r-:ř
i-?
!' I
f ?
I V