Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, October 10, 1900, Page 8, Image 8

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Pokrok ZApadu
FOXROXU : ZÁPADU
mleti M v ináme
lékárně JUrn fiermáka
m irlt #-iX r
Mi William
IdeŽ lze veškeré naše záležitosti
vyřizovati
TISKÁRNA POKROKU ZÁPADU
ars4 se v £ op-! í-
MASNY KRÁM
a Již straní mřít vlaatnl krajto
"V F KU110I
i i ílílo 1344 jiin! t3 nl
' Největsí t&toby maaa vSeho druha
usenek salámu Šunek a vůbec vieho co
v obor tento apadá
Ceny levnější než kdekoliv jinde
Z NAŠEHO MĚSTA
— Letošní sčítání obyvatelstva
mělo ten výsledek že v Omaze
napoCftáno bylo asi o 18000 oby
vateli méně než před 10 lety Be
dlivým zkoumáním obchodních
poměru však se zjistilo že město
naše nemohlo během uplynulého
desítiletí poklesnout! ani v počtu
obyvatelstva neboť v ohledu ob
chodním se značně vyšinulo Tak
bylo r 1890 v Omaze 24520 dí
tek v stáří kdy školu navŠtévovati
mají letos ale jest jich 30765 V
seznamy veřejných škol bylo před
10 roky zapsáno 13279 žáků letos
ale jest jich 19633 Daní škol
ních přijato bylo r 1890 Í371352
letos ale 1497355- Podobně se
to mát poštou Kdežto zdejší
poštovní úřad přijal v roce 1890
$354103 obnášel příjem letošní
1368642 Poštovních poukázek
bylo na zdejší poště vydáno r
11890 za 1188824 letos ale za
13935071 vyplaceno na poukázky
r 1890 $858869 letos ale Ji -609682
V berní úřadovně zdejší
bylo přijato před 10 lety fiio8
J05 letos však $3383918" Na
bankágh omažských uloženo bylo
I 1890 $14782300 letos ale
vklady bankovní vykazují $24085
000 Velkoobchod před 10 lety
obnášel v Omaze $42000000
kdežto letos vykazuje $70000000
Veškeré továrny jatky a tavírna
vyrobyly r 1890 zboží v cbnosu
$68000000 letos však výroba je
jich obnáší $11 0000000 Z těchto
všech dát vysvítá že obchod
Omahy se v každém ohledu během
At+ti T=-2ts: a-i 1 v:: mí
deže přibylo a tu se samo sebou
rozumí že se ani V obyvatelstvo
Itenčiti nemohlo Ze všeho vy
svítá že census aspoS u nás není
spolehlivý a poněvač letos census
byl sbírán co nejostražitěji vysví
tá z toho že census roLu 1890 byl
' nespolehlivý a přehnal počet oby
vatelstva Omaho o mnoho tisíc
ťiijcsu ptuKOvnuta Roose
velta do Omahy byl triumfálním
vjezdem vítěze Na 6000 lidí
pětky na koních a y povozích
očekávalo na nádraží příjezd
zvláštního vlaku jeho a jak se celá
společnost objevila nemělo volá
ní hurá a mávání šátky klobouky
a praporečky ani konce Celý
ten obrovský průvod pak se pohy
boval ulicemi města do velikého
stánu na rohu Čapitol ave a 15
ulice kdežto chodníky po celé
cestě byly lidem natlačeny Veliký
stán byt již spředu naplněn tak
Žje se jen málo lidí z průvodu do
aěj vecpalo Guv Roosevelt při
jel asi o půl hodiny později než
jak bylo oznámeno a sotva že se
mohl dostati ku slova pronesl
dlouhou řeč která byla často pře
rývána výkřiky souhlasu Po řeči
v stáau se odebral do divadelní
budovy Creightonovy kdež zatím
se shromáždil též četný zástup
posluchačů k nimž mluvili řečníci
jiaf Jakmile se však objevil
veškerý lid jásotem vítal velitele
drsných jezdců Zde nemluvil
Couho a odebral se asi po půl ho
lině da naši Sokolovny I ta byla
do všech koutů zaujata lidem obo
jího pohlaví Než se dostavil
Roosevelt mluvil ku shromáždění
generál Curtis Guild: Aeč jeho
byla plna vuvodů věcoycn proč
bv mél národ Spoj Států voliti
republikánský Volební lístek spíše
aež domokratický Kecnik mel
sxbou různé Jokaraenty i spisy z
ťxi1 citoval věty a výroky které
- m J m _t
Uxely tneone zasaa aemoarau-
clích jako koaa sekáčova sébla
cU:i Otázky" no z obecenstva
l':ieni zodpovídal tak rychle t
t Til le se nikdo více neodvážu
11 nové předložití Generál
C "J aa cnlilA býtí nejen dob
t " 1 Ttaeo tle i Únikem Zvlá
: : Ll l 't ř-Ii jls kde ctfcajo
í 1 s-3 tzty ríké ríed
r 1 1:7 iV-A Uko by
l "i r '~i r_l7 roSaJova-
: ' :iC- Ta
povioesl a! k básnickému nadie
ní kdyi líčil sceou ze života vo
jenského na Kub v ivstvečer vá
noční Vypravoval kterak půl
noční zpěv lidu Španělského po
vzbudil vojíny americké ku zpěvu
a kterak a od stánu ku stánu od
pluku k pluku po celém táboře
rozzvučely písně vojínů jedni
zpívajíce písně nábožné jiní vla
stenecké Mužové všech možných
věr různého původu národního
smísili tu hlasy své s lidmi jimž
ještě nedávno stáli naproti co ne
přátelé se zbraní v rukou aby s
nimi zárovefi oslavili památku na
rození spasitele lidstva "Táži
se vás' pravil řečník "jest tako
výto lid schopen páchati zločiny
jaké se mu vytýkají na Filipi
nechř" Krásná řeč gen Guilda
však byla rázem přerušena jak se
ve dveřích objevil Roosevelt Ve
škerý lid povstal na židle vylézal
mával Šátky a klobouky křičel až
do ochraptění a v před se deroucí'
ho kandidáti místopreidentství
div Že neumačkal Když se dostal
konečně na jeviště Sokolovny tu
nemělo dlouho volání a pokřiko
vání konce než se k slovu dostal
Nemluvil však dlouho jen asi 20
minut neboť ještě na něj čekalo
jedno sbroměžděnf a sice v Boy-
dovu divadle Zde byla budova
taktéž k umačkání naplněna a lid
zde shromážděný přijal plukovní
ka drsných jezdců 1 nemenším
nadšením než na místech přede
šlých Za tento večer mluvil
Roosevelt v Omaze nejméně k
10000 udí a těch kteří ej na
ulicích vítali bylo asi na 40000
Veřejný' koncert "české
hudby" s plesem odbývá
se v neděli 28 října y So
kolovně
— Při vjezdu guv Roosevelta do
města našeho hleděli ovšem také
dlouhoprsťáci loviti v kapsách
obecenstva a jeden z nich v Boy-
dově divadle byl zatčen Měl
smůlu chtěje okrásti obchodního
cestujícího Deckera vždyť "dru-
maneři' jsou vychytralí nadevše
cky taškáře Decker nechal chrna
táka uzmouti mu náprsní diaman
tový knoflík ale hned jej i s
lupem odevzdal policistovi který
nalezl knoflík v ruce zlodějově
jenž si na policii dal jméno Albert
Langer
— Kázání k hluchoněmým měl
minulé neděle episkopální kazatel
Fair v katedrále Svaté Trojice
Z Omahy So Omahy a CounciJ
Bluffs se tu sešlo asi 5 b hluchoně
mých a jak Fair kázal jeden sly
šící kázání znázorSoval hluchoně
mým posunky Taková kázání
budou nyní pravidelně odbývána
vždy jednou zde po druhé v So
Omaze a po třetí v Council Bluffs
— Chcete-li si pochutnali na
výtečném moku navštivte p Fr
Semeráda na rohu 16 a Williams
ulici a poručte si sklenku pravého j
pheňtkiht Lepší nenajdete v ce
lém městě— Kdo nemá rád plzeS- i
ské najde u něho výtečný Mettův
Uldk a pijáci'' vína dostanou zase
sklenku výborného vína Korbelo
vá a kořalky jeho nejsou k bítová
uí Přesvědčte se o tom tf
— jeden áctiletý Josef Siraodi
nes českého hospodského z Wa
hoo synátor chtěl vidčti větší kus
světa a minulé neděle se vydal na
cestu Aby se hodně daleko do
stal vzal si z tatink%vy pokladny
$85 a přijel až sem ďo Omahy
Zdejší policajti mají ale býstrý
zrak a policista McCarthy na ná
draží hned poznal podle chováuf
se Josífka že to s ním není nějak
v pořádku a ujav se ho zavedl jej
na policejní stanici kdež z kapsy
mu vyšacovali ještě $76 Přiznal
se bez mučení co vyvedl načež
bylo telegrafováno tatínkovi aby
si pro synka přijel
— Wilberská mouka bitá i litnd
poctěna byla první cenou na státní
výstavě v Lincoln Zkuste ji a
budete jistě uspokojeni ' tf
— Zdejší kolektor berní spol
kových se dověděl že po státu
cestuje několik divadelních spo
lečností které neplatí ustanove
nou válečnou da3 Společnosti
ty se drží blízko hranic Btáťt a
dovědí li se že jim hrozí nebezpe
čí přejdou do státu sousedního
Takových asi 10 společností se
zdržuje v malých městečkách po
dél hranic iowských zdejší ko
lektor však se dorozuměl s iow
ským a teď si je budou nadhánčt
Řiditel jedné takové společnosti
byl již strčen do basy a musí za
platit! dafi i pokutu ostatní pak
budou následovali
— Nikdy připálený nikdy ne
dokysaný nikdy tvrdý není ale
vždy čerstvý a chutný jest chléb
svatojanský n Čermáka v lékárně
ijc libra 45?
— Společnost která se zde
utvořila za účelem zbudovánf pro
storného auditoria má nyní skvě
lou vyhlídku na uskutečnění plánu
svého Z koncertů Belstedtovy
kapely přebude asi $10000 které
jsou určeny aa stavbu auditoria a
ayaf společnost pouličních átlh
dála k ££eU torna $f 0000 Spo
tečaoat která podnik tes aa sta
rssd má azbjrU ysistj le ka
ttvt! aarji ca t~ !dí
a la se postaví budova důkladná
která bude státi asi $200000
Zvláštní výbor byl vyslán do Kan
sas City ku prohlédnutí si tamní
nové budov) v níž konvence de
mokratická odbývána byladle nfž
by zdejší auditorium stavěno bylo
Místokde by toto veliké shromáž
diště státi mělo není ještě vyvo
leno - Telecí ledviny neprodávám
nýbrž pro lidské ledviny nejlepší
lék totiž Cramer't Kidney Reme-
dy Jistě vyléčí nemoci ledvin
jater a měchýře bolestí v kříži
reumttismus Žloutenku nezá-
Živnost nechuť k jídlu zácpu
atd Jinde $100 u mně pouze
75c S Beránek lékárník 4X
K vyléčeni aastoieal za den
utírejte Laxatlre Bromo Quinlna Tablftti
natirj KiarDiK Tnu peoiM neyyici u r
pia E W OroTe-a na katdé ltrablfee tte
Zastaví kašel a odstraaí nastuzení
Laiatlva Bromo-Quinlo Tableta rylMt na
tuuoi ta den NerjrlMi-ll neplatíte Cena
lr Cena cenil
— Asi čtvrt mile od Country
klubhousu bydlejí Gage a Hawk
ins podle sebe a oba mají zálibu v
drůbeži Minulého pátku y noci
zaslechli oba sousedé nějaký po
dezřelý šramot venku a chopivše
se ručnic vykradli se ven v do
mnění že jim zloděj jde na slepi
ce Tu pak viděl jeden druhého
při slabém svitit měsíce a považu
jíce se za zloděje střelili po sobě
Oba byli poraněni avšak jenom
lebce neboť měli ručnice nabité
drobnými broky
— Z několika západních mě
steček iowských došel do Omany
dotaz na jakéhosi reverenda Atte
buryho který prý tam sbírá pří
spěvky pro dobročinné nábožen
ské ústavy Poněvač zde nikdo
tobo reverenda nezná bylo tam
telegrafováno aby ptáka tobo
strčili do klece
— Kontraktor Harte zadal ža
lobu na zdejší cihlářskou společ
nost aby jí bylo zakázáno spojení
na základě zákona protitrustové
ho Všecky zdejší cihelny prý se
spojily v jednu společnost aby
udržely cenu cihel na značné výši
a vyloučily z trhu veškerou cizí
soutěž Poněvač Harte kupoval
cihly odjinud vyhrdŽoVali členové
trustu cihelného jeho dělníkům že
nedostanou na žádné jiné stavbě
prác: pakliže u Harta práce neza
nechají Na tom základě vydal
sodce Dickinson soudní zákaz uby
dělníci Hartovi nebyli od práce
zráženi a 12 října bude o záleži
tosti té konečně rozhodnuto
— Nedělní představení Dřevo
rubců v Sokolovně bylo Částečně
zdařilejší než ono první Obecen
stva bylo o něco méně za to
ochotníci doplnili paměť svoji tak
Že souhra byla poněkud hladší
Též statisté 'jevili větší činnost a
pohyblivost a proto vypadl celek
uspokojivěji než po prvé Obe
censtvo se zvláště rozveselilo ně
kterými časovými vtipy týkajícími
se našeho národního života které
do hry přimíšeny byly Všecky
hlavní útoby se nalézaly v rukou
našich nejlepších ochotníků a tu
není divu Že výsledek byl velice
příznivý
' — Sbor zástupců české svobo
domyslné školy odbýval schůzi
minulého čtvrtka v níž podány
následující zprávy: Návštěva ško
ly je stále stejná a obnáší ve třech
třídách kol 150 žáků Dívčí škola
ručních prací má zapsaných přes
100 žákyfi z nichž 70— 8ojravi
delně školu navštěvuje Z poslední
besídky odevzdán čistý výnos
$1130 Páni učitelové připravují
k sehrání dětskou činohru Učitel
ve francouzském zajetí která bude
dávána též v So Omaze Usnese
no rozděliti zbylé lístky železniční
od výletu mezi obě školy a dáti je
dítkám v kuse onom účinkujícím
aby zdejší představení soomažské
a tamní opět omažské navštíviti
mohly Představení ' Učitel ve
franc zajetí bude sehráno večer
při vstupném 25 centů proodrost
lé dítkám školním má býti odpo
ledne uspořádáno představení bez
platné co hlavní zkouška před
divadlem
— Sbor Marta Grove č 10 W
C uspořádá 20 října v Sokolovně
Havelské posvícení na něž se již
dnes těší mladí i staří jako na
posvícení Na koláčích tam prý
scházett nebude a také tanečníci
kteří se nejlépe vyznamenají do
stanou po metýnce (nebo po bně
týnce) v níž bude po kolena maku
Naše Dřevařky si také povídaly
že ty moc uondané a utancované
nechají i a vejsluŽkami donésti
domů jako po té hostině cara
Vladimíra j
— Krajan Václav Blána se
minulé soboty vracel ▼ povozu z
místav když se mu koně na 16 a
Leavenworth ul splašili a jej s
vozu vyhodili Bláha byl omráčen
a na hlavě potlučeni ale rány
jeho nejsou Životu nebezpečné—
Byl dopraven do nemocnice
Koně chytil - policista jimž ani
vozo ublíženp nebylo
— Malarii choroby jater a žlou
tenku větry atJýniní a bolesti
hlavy jakož i cíioroby žaludeční
vyléčí jisti Severovy Pilulky pro
I!ra
jxtf a prcamaý proti sác-
Délo
SOrckftcsYčdicn!
Dra RICHTERA
STétoznámý
"KOTVOVÝ"
PAIÍ1 EXPELLER
ieat aejlepéím 00 může býti proti
Ttheuxaa tlamu
boleatent nervů
a ▼ booíoli atd
Jaksi 1 KHZUXITICKf I
OBTÍŽÍM tSeho DKUHU
Cena: 25 c a 60 o n všech lekir-
nika neb prostřednictvím firmy
Richter
— Upozorňujeme čtenáře naše
na ohlášku lékařů Lorda & Rušti
na kteří mají úřadovnu svou v
raxtoa-DioKu cisio poicoje 501 1
Dr Lord vystudoval r 1 88 a lé- i
kařskou kolej Rushovu načež na
vštěvoval ještě nejpřednější kolej
lékařskou v Nw Yorku a v městě
našem provSzuje praxi lékařskou
již po 14 rok 0 Přítomně jest
profesorem chirurgie na zdejší
koleji Creigh tónově Dr Ruštin
jest zrozen v Otnaže a strávil osm
roků v nemocnicích new-yorskýcb
a graduoval tamní universitu —
Budete-li potřebovat! pomoci lé
kařské budete věru šťastnými
zajistíte-li sj jejich služeb neb
jsou vynikajícími odborníky jak v
raohojičství tak i v nemocech
ženských '
— Nejlepší a nejčerstvějŠÍ gro-
cerii dostanete u C F Heřmánka
číslo 1316 William ulice Veškeré
zboží jeho jest jakkostj prvé ceny
isou nejoižší a obslouženi budete
vzorně tf
— Včera z čistá jasna přivalil
náš český povozoík pan Kotyza
soudek piva z Metzova pivovaru
chtěje jím všecky v tiskárně dopá-
liti Posílá prý ho na košt náš
hospodský ze šestnácté pan Se-
merád Má prý takového stále
plnou "eisbaksnu" ať se ide kaž
dý k němu přesvědčili Že bylo
výborné o tom nejlépe svědčila ta
okolnost Že v krátké době byl
soudek prázdný Za to překva
pení volá veškerá chasa od Pok
Záp panu Semerádovi Na zdarl
— Nedakko 32 ulice se nalézá
malý rybníček 'ale velice hluboký
Dva hoši Carey a Waugh se pla
vili po rybníčku na kusu starého
chodníku vítr pak rozhoupal vor
jejich tak lže spadli do vody
Waugh doplaval šťastně ku břehu
ale Carey jsa nejspíše zachvácen
křečemi utonul-
Střevíce! Střevíce!
—: fir krajanům ™
Jellkoi lot nmí no nráidnlnách a rale dít
ky lapofely ebudltído Ikoljr t bodeta potře
bo ra ti nro n botou obav DH nei lajdete
jinam laataTteaau mm m
- ANTOIf BÍLKA
t(í IÍMJ1113UU1
Kda dostanete tu nelle ii a nellacinllit
obnr r méatl Zárovafi miia hojnou tamba
Pkd a laciná odutj jk pro muuaa taa 1
pro iemké Hprákr tMo drobu ttMiuJI
m rycble a b-vně Přijďte a přaTlf te m
Mtm overreoo vanu aaza večer 00 pui ae
▼áti m v nMlěll do Boledne Židam o nKceS
Í$£L A BÍLEK & CO
miiiiiiHHiinm in-i-
i řeznický - obchod J
ZAŘÍDIL
TB KUNOL
na 6 a Pitru ul
Nejlepíl moaa vieho rrubu uie- jr
niny vfibee vSe v obor řeznický 1
padajfci za ceny velice mírné Z
ťteavědCte ae
t HerapoieMe iMo: 6 a Pierce i
lllllllllllHlllllllllllt
UUll! XJHlil
Trrd ohll SRJ0 tnaa Já bych ul
přál prodatl vám ablt teď ponévadi
poaibOf lepii ablt v tento (ae a enoj
Jaou Jlatá ie nUe nepůjdou
I LETI 715 Ra ItthSU
- Tzucroi líis —
#1
FA Richter A co
I V JKrsarltbi A I
"Hle jak vínko perle hází
£0 nd3 slaví
Zpívali naši předkové a my nyní nikdy po'
nich opak ujem k témuž však musíme míti
víno Každý maže nyní piti víno neb je
' možno obdržeti za velkoobchodní cenu u
K "WV BARTOŠE
1911
V ' a-a—
Obdržel jsem celý Železniční voz známého Korbelo
F va vína všeho druhu a proto mobu je prodávat! za násle
dující levné ceny '
Druh 1 lloa Hfalon Labtv i
Bock vlno re I c
RlUhlBaoo lao oe I Ke
Žernoaefcnno l 6o J tfe
Jobanataaerf 1 ie 7Se afle
Cerveaa kveela 100 t Me J
Port viao ISS Cc c
™ Tokajská vlno ' lSS 8Sc c
' Sherry vlno 1 a SSe e 1
Ostataď turalky a aáfaje pnaUss téi levni Jak ktertkallT wlke
hekaé v aMi Zastevto se a skata aaie ria ia lOe velká sklealca
Hesai—řite Je to a
II1IHIMIIIIIIIIIIIIIII
Skvfllý ples j
uscoRÁná
8P3VJANA
na Havthki potvttent
dne 16 října '1900 v síni
pana J HROCHA
PM platu úMokovati bude hudba
pana EUaie
O Mdnou ohtlubu bude náležitě
postaráno 8 úctou sv
1 1 1 1 1 1 1 n 1 1 1 1 1 1 1 1 ii n i n
Nové
jř podzimní
: šatstvo pro
S MUZE
©- i unnuv
I MUUHIi
Boston Storc i
jest věhlasným výbor-
nou jakostí Šatstva kte
réž prodává jakož i ve
lice nízkými cenami za
kteréž Šatstvo prodává
Každý kus oděvu kte-
rýž přijde do našeho
závodu jest podroben
- zevrubné přehlídce —
Výrobky nejpřednějšfch
-amerických vyrabifelů
naleznou se vždy v
BOSTON ST0RE
rřijl'te ti
prohlédněte
si naší zásobu obleků a
svrchníka kteréž nabí
zíme od $500 výše po
dle výběru a přání —
Lepší druhy vyrovnají
se každému zakázkové
mu odžvu Střih do
brota zboží padnutí na
tžlo a práce jsou první
třídy v každém ohledu
Prosíme abyste si naše
zásoby prohlédli
Boston Store
OH AHA
Smrt nyM ú 1£ i Bcwla iT
Hlavní stan pro
PASY
PODPĚRY
Elastické pnčoctij
BATERIE
SYRINŽE
IM tllOTé '
Ž DLE PRO
NEMOCNÉ
&ks fc Feafitld Ca
Líkařtki potřeby a po
tteby pro nemocni
1408 Farnara ul
UllBá KFB
všech nesnází'
I91ÍT HÝní lílfá llllpp
awaw
í¥TKNBOODť
maolůDluun
SaBBaaaaSM
'fa
MCM1UII mm
WMmJJIJMl 111
12llžlJai IXUallee
"JíEBRASKA"
známo jest všude kde šatstvo e aosí co nejlepší za ty
peníze Pověsť tato 'není obmezena na nějaký zvláštní
' druh neb jakkost ueb na jakou zvláštní cenu nýbrž vzta
huje se na každičký kousek který v oboru šatstva muž
ského ženského chlapeckého i dívčího prodáváme
"NEBBASKA" ceny m
známy jsou po celé zemí co nejnižií— nejenom snad při
jedoé věci ale při všem co prodáváme Nemáme ceny
jež stoupají a klesají jako teploměr nýbrž znamenáme
nejnižšl možnou cenu na každou věc hned po jejím obdr
žení a ručíme že cena ta jest niŽŠÍ než kde jinde nalez
uouti se může
Náš podzimní cenník Jest hotov
Obsahuje vzorky a ceny šatstva mužského i Ženského a jest F
nejlepším jejž jsme kdy vydali: Chcete-li ho pište nám t
a UUUlíilC MU lHiCWDI pUBlUU
% r ' lis" yvf-pwr'-'"" -TT"
"i ij 'Sevřít er-J 1Ar
' f Komr(J6"srttr I -'-f
M-woiismniu
s'1 J toto M snerr-
SOUTH OMAHA 1
K HHOLlSTElHkm
C0UNOL BWfFSJOWA
n
Obchodníci získají měrou nemalou dopsáním nám o ceny TÍcho roby v ktc
réinkollv oboru putřcborall Máme v zásobě veSkeré nejlepší zboží do
mácí I cizozemské Dopištp nám
POVRCHNÍ KBKY
ss es
7
n n r tv rt r=N r==i
U U U U U U=b
pěkné podzimní a zimní
COBLBKY
Jste zváni pťohlédnouti si náš oble-
kovy odbor a četná ona ý-
hodná IťoupS jež 1
nabízíme
y
' o imiiiiumiiiiiiiiiuiomiiiiiiiimiiiiiiiiuiiiiii o
MUŽSKÉ CELOVLNĚNÉ MELTONOVÉ OBLEKY—bnědé a
šedé barvy- též pékné worsted obleky dobře zho- Ap AA
tovené a padnoucí jinde I900 u Hayden's vvlUU
MUŽSKÉ JEMNÉ WORSTED OBLEKY— Nejlepší a nejvzhled
nější obleky do obchodu jedno neb dvouřadové ftTf FA
vesty stály 11250 naše zvláštní cena )( U
MUŽSKÉ JEMNÉ OBLEKY— zhotovené z krásného -
worsted a oxíord vieuna
- prodává se jinde za I1800
uHaydenza
MUŽSKÉ OBLEKY— zhotovené z té nejlepší vieuna
tibetu neb worsted nejnovějších střihá a vzor-
kfi krejčí čítal by vám I3500 neb Olfl flft
' I4500 u Hayden za I15 a 'UUlUU
MUŽSKÉ CELOVLNĚNÉ ZIMNÍKY— nové střihy
dobrou podšívkou s hedvábnou podšívkou
v rukávech jinde je prodávají za i 10 00 : 0C 0(1
V u Hayden's za VlUU
3000 MUŽSKÝCH— pěkných worsted kalhot jinde prodávány za
I50 až 1650'-u Hayden's za $250 a $375
- - - r -
f"l Pošlete nám sré obÍedná?kj
MAYBEI BIOS
TI A£—-tt
ÍJr '? " í
Pfctl pečté
i 1 1 t'
Pokrok Dat 10 b
Šatstvo ®
I
' 11 1 in
" }
C Cřll r ArrMTC frtn - i-
V
HFf(tlsPORTllB
(? f
— v t
1VI WOLLSTJEIN aSc CO
Neradi uvidíme l# když bo
lesti a rozklad zasít hnou zub řádil
povr hni lťk tyto nepřtmužo —
Jedině zubní K-kař zbavili via
niníe boleatí zkafcných zubft a
ptarostl Netrpte dale kdyi naie
pomoc jeat po ruce
- ZUBNÍ LÉKA6
i i
812 Paxton black 16 aFarnaai
TELEFON 108S
Dátnaká obaluba
ito $i83 kísí
rvni
1
b IW
PoltOTDl
šMmAůáwlrm
U AJ
ttwmt aaaa— ——a
nejnovějších střihá Jfo
Olil flíl
- dlUlUU
Ě
i V - ' -í :]
fš
III
OIJIAHA