Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, October 10, 1900, Page 7, Image 7

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    (- -ln'í- M'! V"4!''i i M#ťt fini i{tlti
Pokrok Západu
OD NAŠÍCH DOPISOVATELŮ
EAU CLAIRE Wis tj záři
iQOO-ut reaakcei úrodu jsme
měli letos obstojnou totiž na po
zemkách těžkých kdežto na po
zemkách písčitých nebylo skorém
nic io t m jsme měli zde vel
ký deSť tak že se řeka Chippewa
rozvodnila a kdyby dešť nebyl
ustál co nejdříve mohlo být veli
ké neStěstí y městě Eau CUire
vody přibývalo' každým okamži
kem V české osadě kolem města
Cadott a vesnice Drywood posta
vili sobě krajané Česko Národní
SÍB ' Ovsem že síB ta není taková
jako v české Nové Praze Minn
ale jest to přece jen dost veliká
práce na tu hrstku Českých nových
osadníků neboť jsou české osady
již dosti staré a pokročilé ale pře
ce na takovou místnost která
každému Čechu a národovci jest
ku prospěchu se nezmohli Ta
nejmladší česká osada ve Spoj
Státech při městě Cadott v okresu
Chippewa ve státu Wis jde zdár
ně ku předu a každý osadník nový
hledí dobré budoucnosti vstříc
Baráky se staví na vše strany a
stromy se poráží bez milosti Jest
tomu dva roky co se začali kraja
né v kraji tom usazovat v kraji
totiž kde již před 25 roky Angli
čané bydleli a jaký veliký převrat
se stal v tom krátkém Čase Teď
se Angličané koukají co české
pracovité ruce dovedou Musím
se také zmínit Že jsem navStívil
asi před 14 Ony oyou ťranu v
Minu Podivil jsem se jak se tak
malé městečko v tom krátkém
čase změnilo Jest tomu již 5
roků co jsem v Nové Praze byl
První moje zastávka byla v hoteli
pana Brože Pan Brož má zna
menitě zařízený hotel každé jídlo
chutná znamenitě i české švestko
vé knedlíky neschází Druhého
dne ráno jsem sobě Šel prohléd
nout Novou Prabu a navštívit ně
které známé Jdu po chodníku
od nádraží myslím že zabočím
do hostince pana Cbalup&kýho
nejdříve ale jaké bylo moje pře
kvapení když na místo přijdu a
po pánu Chalupským ani pa
mátný Koukám kde by byl a tu
spatřím přes ulici krásný zděný
dům s nápisem Chalupský Tam
přišel jsem právě v čas neboť
sládek častoval Když jsem si
pohovořil s panem Chalupským
zašel jsem přes ulici k p Rybáko
vj Ten má také krásný hostinec
a obchdd se smíšeným zbožím P
Rybák je?st jeden z těch prvních
osadníků Nové Prahy kterým bylo
prvními roky mnoho vytrpřti Po
krátké rozmluvě s p Rybákem
jsem se chtěl také podívat do
chrámu páně ptám se tedy o kte
ré hodině drží pobožnost p Tichý
BIó mi řečeno kolem osmi Tedy
nechám ještě jednu nalejt a potom
hajdy do kostela ale když přijdu
ku kostelu již babičky jdou z něj
Každá se na mně podívala a já na
ni a byl bych to každé s úst vy
četl že mluvily o mě a říkaly:
to jest krásný katolík jde do ko
stel když je vše odbyto Ale já
přece chtěl moji pobožnost vyko
nat a do kostela jsem šel jen Že
již tam nebyl nikdo ani velebný
pán Po moji pobožnosti jsem
sobě šel prohlédnout ten veliký
podnik s kterým se maže Nová
Praha pochlubit Jest to obrov
ský mlýn na mouku v mlýnu tom
se vyrábí 1 500 sudů mouky denně
Po prohlédnutí mlýnu jsem ještě
zašel k některému známému a
ostatní kapličky navštívil abych
se na moji zpáteční cestu tou svě
cenou vodou posilnil Nová Pra
ha v Minn jest krásné městečko
má elektrické osvětlení vodárnu
krásné stavby a co jest nejlepšíty
Široké ulice - Co ale tam chybí
jest zesnulý pan Šery ten upřímný
národovec který snad každého
obveselil kdo Nové Prahy zavítal
a Národní Českou Sífií provedl
budiž čest památce jeho ' V Nové
Praze kam člověk zavítá všude
jest slyšet naší mateřskou řeč tak
Že se tam jeden dtí jako v Če
chách Po prohlídce Nové Prahy
a okolí obchod mi volal zpět a
první zastávka byla v St PauL
Tam jsem navštívil hostinského
pana Vrbu a několik jiných zná
mých Pan Vrba má krásně za
řízený hostinec po ipůsobn českém
a když uslyší mluvit česky hned
se k hostům přidi a nechá vše
jiné stranou Mnohý by si měl
' vzíti příklad z něho Jest mnoho
rodáků našich že jsou v Čechách
zrozeni anglickou feS neumí če
skou na oko zapomínajf místo če
ských novin nějaký anglický plá
tek odebírají když se ho pocest
ný na něco ps česku optá jest run
'jak by mu do srdce nůž vrazil
neboť se za jeho vlastní matku
stydí Zkrátka řečeno člověk
který za svůj jazyk stydí jest
boden potupy všech lidi S po
zdravem na všechny čtenáře t 1
V Benei
ČEŠI V AMERICE
W BraunY parku na úpatí
vých 65 ul v Mew Yorku uspo
řádány byly na ukončení sézony
plavecké závody při nichž mladí
stvá naše krajanka teprve isletá
si Františka Layerova vydobyla
první cenu při plavbě do vzdáte
nosti 50 yardů a obdržela vodmě
nu velmi krásně pracovaoý od
znak '
1 v Chicagu během týdne za
hynuli čtyři krajané následkem
požití kyseliny karbolové z nichž
tři se z úmyslně o život připravili
a jeden náhodou: Jan Kolenčný
jest posledním v této řadě který
se otrávil karbolkou Byl to člo
věk ničemný který zanechav man
želku se 4 dítky ve staré vlasti
zde po 9 roků jen pracoval tolik
aby si vydělal na chlast Bydlel
u _ sestry když jej ale ani ta ne
chtěla zdarma živiti zmařil ten
bídný svůj život
1 Josef Sloup 45letý krajan v
Chicagu byl na svoji 3gIetou man
želku velice žárliv a v záchvatu
této třeštivky střelil ji třikráte z
revolveru načež i sám sobě hlavu
kulí prohnal Paní Sloupová byla
postřelena do tváře do zad a do
nohy tak že uzdravení její jest
pochybné Manželé ti mají syna
již igletého dceru pletou pak
hocha i2letého a děvče gleté
Sloup pochází ze Záboří v Písku
a náležel k řádu Jungman ČSPS
listy z Čech
' li Do Svornosti píše z Galve
stonu jakýsi Martin Hrbáček že
při bouři dne 9 září v městě tom
zahynula mimo rodiny krejčího
Křečka ' také rodina českého za
hradníka Rosenkranze Hrbáček
s rodinou se zachránil v domě
kde asi 30 rodin nalezlo útočiště
ale přišel o veškerý majetek tak
že mu zůstaly jen 4 téměř pahé
děti Obrazí se na krajany kteří
by mu mohli nějaké pomoci po
skytnout! aby mu zaslali miloda
ry na adresu 26 Market St Gal
veston Tex v
1 Chicagské katolické časopisy
Jednota a Katolík vydaly u příle
žitosti sjezdu Kat Ústř Jednoty
zvláštní slavnostní čísla Oba
časopisy se honosí pěknou typo
grafickou úpravou a četnými vyo
brazeními kněží 1 laiků o Jednotu
zvláště zasloužilých
1 Osmiletá Zděnka Štěrbová v
Chicagu zemřela na strnutí čelistí
ač na těle žádné rány neměla od
jakých obyčejně tato hrozná ne
moc původ bere Spadla s postele
ale nespůsobila si tím poranění
které by strnutí za následek míti
mohlo a lékaři vvslovuií domněn
ku že dí(ě spolklo nějaký ostrý
předmět jímž si spůsobilo vnitřní
poranění které mělo za následek
strnutí čelistí
1 Václav Svoboda krejčí v
Chicagu učinil životu svému ko
nec střelnou ranou z revolveru
Slavil jmenoviny dítky mu blaho
přály ale odpoledne téhož dne
než se ze Školy vrátily nalezly
otce mrtVébo Jakási vnitřní cho
roba jej dohnala k sebevraždě
aspoB jiná příčina známa není
Svoboda pocházel ž Bečic na Bu
dějovicku před I4lety se přistě
hoval do Chicaga kdež1 se oženil
a nyní zanechal vdovu se 3 dítka-
mi waiezei k radu Jifl roděbrad
ČSPS a k jednotě Royal Arca-
hnum
Stuhlé namožené unavené sva
ly nabudou rychle pružnosti a síly
aatřeta li je Severovým Olejem sv
Gotharda- Vyžene rheumatické
bolesti otekliay aamoleoiny a
vUchay bolesti Obec často jedi
ným oatfcaba Cena 50 cento
i
AbtoluiUmut — Za haličských
manévrů císař přijal četné hodno
stáře polské a v hovorech s nimi
hlavně s Jaworskim schválil věr
nost Haliče a prohlásil že roz
puštění říšské rady jest poslední
ústavní pokus zachrániti parla
ment Selže-li také ten potom
nezbude nic jiného než že bude
ústavní kontinuita přerušena
Nuže co bude potom?
Absolutismus I — Vyslovení se
císaře souvisí s armádním rozka
zem '
Němce císařova slova zarazila
Očekávali něco jiného Chtěli:
Určitý projev se strany autoritativ
ní že rozpuštění rady říšské bylo
namířeno na Čechy a ne na Něm
ce Domnívali se ze manévrv v
Haliči a různá oslovení při této
příležitosti poskytnou k tomu pří
ležitost í dychtivě očekávali slova
káravá leč zklamali se Panovník
mohl říci jen to co skutečně řekl:
Ze konec bude tak zvanému kon-
stitučnímu zřízení v této říši když
spravedlivý ústupek v otázce ja
zykové národu českému kterýmž
by ale práva Němcův ani v nej
menším nebyla tknuta tou měrou
rozčílil ty jejichž nynější ústava
je dílem že vlastní svou stvůru
nemožnou činí ji ubíjejí a ničí —
Při tom všem pak Němci snaží se
ovšem uvaliti na nás zodpovědnost
kdyby Fředlitavsko přestalo býti
sr2:ěm konstitucním čteme ve
všech možných variantech na nás
že prý dolehne po druhé kletba
Že ústavní Rakousko uvrhli jsme
v jícen absolutismu Rozumí se
samo sebou že s touto "kletbou"
vypořádáme se hravě zrovna tak
jako jsme se vypořádali s tou
první Hájíme svá jazyková práva
a vedeme spravedlivý boj s těmi
kteří usilují o naší národní zá
hubu
ř _ _ ta
WlJYOvwmMřC
taiKJeCQj
in
Wm
Strýček Sam dělá pro nás
Dodá vin aál movf krIor otxubujicl ipopitu
Uclnrh koupi domácích I farraerk?Rb ZmIÍ
ma vlerhno itooll přlao Omdkikiho luleho
Ikladllti utotMm riia velki duroiná 1 rfcho
du N1I0 cen 7 Jion 00 molno noJnlžU s olslHiu
váto od 10 do V% NeobJedRircJte dok ad JhW ne
protkoiinikU nUe ceny wruéenl nUcho iboil
Nilcenalk JtěUIpodrobnJ41 nei kdjrdNva
ceny alUt Znileui Je idurma
WESTERN MERCANTILE CO
Destrtaeat OMAHA NEB
Závod jenž ušetří vám peníze
South Omaha Brewing Co
23 JETTEE aaastfitel
vaří
výtečné pivo obyčejné jakož I zvláštní druh Pale Export"
Telefon v South Umaže 8
LJ KZ SI1TKUJ1B
Jediný pivovar v Nebrasce který zaměstnává českého cestu
jícího zástupce —
HAMBURSKO-AMERICKÍ LINIE
Společnost tato udržuje celý rok pravidelné spojení sEvropou
dvoušroubovými loděmi Nejrychlejší jízda z New Yorku do Hambur
ku Lodě odjíždějí ve čtvrtek a v sobotu
1 Na dráze - Burlingtonské v
Chicagu zasažen byl vlakem osob
ním krajan Jan Hamr Ubíral se
přes koleje a tu se mu vyzul stře
víc s nohy pro nějž se Hamr shý
bnul ale v tom okamžiku již tu
byl vlak a Hamra zasáhl Byl 52
roky stár v Americe dlel již 26
roků a náležel k CSRD Za
nechal vdovu a 4 dítkymatka jeho
jest ještě na Živu -
1 Řád Jiří Washington ČSPS
Chicagu pořádal slavnost aole-
tého trvání která sestávala z řečí
zpěvů a hudebních přednesů Z
dějin řádu toho vysvítá že před
20 lety bylo do řádu toho uvedeno
66 členů z nichž však již jen 19
k řádu tomu náleží a ti byli zlatý
mi odznaky poděleni
1 Za vypátrání původců tak
zvaného dynamitového atentátu
na kostel methodisťepiskopálnf v
CedarRapids byla vypsána odmě
na Ji 00 od časopisu Gazetta a
f 200 od náboženské obce téhož
kostela O vypátrání útočníků
Českých to mladíků měli hlavní
zásluhu policista Jos Kroulík a
maršál Kozlovskýoni však odmě
nu tu odkázali ústavu pro upuště
né dítky V týdnu minulém byly
peníze ty v obnosu I300 fistavu
tomu takaV vyplaceny
1 Měsíční rozpočet jednoty č
S P S za měsíc záři vykazuje
úmrtí členů pojištěných na
fiooo jednoho na J 300 a 6 úmrtí
manželek členů Členů mi jed
nota č S P S 10535 pojiště
ných na f 1 000 600 na 1500 a
6536 manželek pojištěných na
1350 Kdyby jednota ona čítala
manželky za plnoprávné členy!
měla bj přes 17000 členů-
Oí půjdt novými volbami! Nechť
desetkráte to popírají pravda není
co namítají němečtí liberálové že
jim o naše národní bytí Dejde za
to pravdou je co nepokrytě hlásají
nacionálové bez rozdílu tóniny že
totiž Slované zejména ale my Ce
chové v německém zájmu vyhu
beni a zničeni býti musíme Tož
na jedné straně jest boj o národní
existenci na druhé boj o národní
panství Tak se věci mají Jaká
budou tedy volební hesla? "Pro
německou nadvládu — nebo proti
ní! ' Slované volte!
Volební ruch jest na všech stra
nách velice čilý Všecky strany
súčastní se boje Zradikalisovaní
Staročeši MladočeŠi radikálové
pokrokovci agrárníci Masary
kovci i sociální demokracie národ
ní i beznárodní Agitace je všude
zahájena Výsledek určitý přeučuj
sdělili nelze alé pravdě podobně
předvídáme: Národní děinictvo
půjde s Mladočechy čímž tito se
sílí internácionála připravila se
národní kredit a pohoří rovněž i
Masarykovci kteří vůbec půdy si
nezískali Strany národní je vy
loučili a internácionála na sjezdu
budějovickém též Ze stran ná
rodních ovládnou úplně pole Mla
dočeŠi tu a tam jen projde radikál
nebo zmladočechovaný Staročech-
Ostatní frakce vyjdou na prázdno
Smít — Tajný výnos o úřední
němčině byl dán ústně chéíům
úřadů a ti poučují své zřízence
písemně takto: "Shledal jsem že
někteří funkcionáři nedbajíce po
kynu ze dne 19 října 1899 podá
vají soudu návrhy jazykem českým
nikoliv německým
Připomínaje pánům funkcioná
řům přesné plnění vzpomenutého
pokynu vyzývám je opětně aby
všeliké návrhy jakéhokoliv druhu
jakož i veškeré zprávy podávali
soudu jen jazykem německým
jinak byl bych nucen zakročiti
proti nim dle § 97 vv bezohled
ně pro neuposlechnutí zdejších
pokynů'1
Vida nálady na smír!
— O rozsáhlosti letošních ma
névrů vojenských v Haliči svědčí
tyto droboty: Súčastnilo se jich
160 tisíc mužů skoro polovice
všeho důstojnictva a přes 500 děl
Není to hotová vojr ?
— Pohoda — Na konci leta
máme zase vedra Ale už snad
nastane ochlazení a dešť
Pozdrav! Nemo
' řolo zmořen íilnkl nemají ani
energii ani sílu aby mohli praco
vat jak by měli Stejné pravidlo
také se dobře týče našich těles
ných orgánů jsou staviteli našeho
těla ' Dostávají-lu náležitou po
travu jsou činné a zdravé Ne-li
tu celé ústroji trpí
Drá Petera Hoboko je lékem
pro nečistou a línou krev Dává
našim lilám nový život činí nás v
každém ohledu zdravými poně
vadž naše krev jest v pořádku
Je to poctivá Švýcarsko-němec-ká
příprava existuje po více než
století a dokazuje tvé zásluhy zno
va a znova
Lékárníci ji neprodávají Mů
žete ji dostati jen od jednatelů v
malém Pište o všechny podrob
aosti na Dr Peter Tahmey Chi-cago
- : r )
Hambur8ko-Americkí Linie Jest nejstarSf Nfimecká Trans-AtUntická Paro
plavební Společnost a vlastní 202 lodi majícfcb (Shrnou (nosnost 641083 tun 95 z
těchto tsou veliké námořní parníky zahrnující 24 dvouSrobovvch parolodí které ku
pohodlí cestujících zvlášť zařízeny jsou Takový počet parolodí nevlastní žádná
jiná společnost Ohledně přeplavu a cen obraťte se na
HAMBURG -AMERICAN LINE
New Tort 1 159 Randolpn Street Chicago 1:
17 Broaiwav
aeb jejich jednatelů
gen (Had
spolcíuOBtl
Paroplav Spol Sev-nemeckého Lloydu
Po parolodích expresních nejrychlejší jízda přes
moře za 5 dní 15 hod a 10 minut
' Přeplavní ceny i
Fo parolodích expressních z New Yorku do Břemen $3300
" pravidelných H " " 13000
" " ~ expressních z Břemen do New Yorku 13850
" " pravidelných s " " u " 3660
HLAVNÍ ÚŘADOVNA:
OELEICHS & CO
5 Bioadway "XTotíe
HLAVNI JEDNATELE PRO ZÁPAD v
DE3I- Cla-ussexiiias cSc Co
Deaxlsoraa Street CKicago 111
FRANK K BLIHH
r O BLIHH
iinHiTr ijvn KUffl
prodavač novta dobytka J H HLIHM
Ktarjkollv s niob pracuje v Ujmu ivub lakainlkt
prod ovci atan nni
prodavač dub rapi
komisionář se živým dobytkem
330 New Exchange Building South Omaha Nebraska
Viemotni péfe vřnuje vlem láHylkim I
ia?latel6m HiieH Vaie Jest uctivé Udánu
ítidi ceny na pocaatni
Frant Welmann vleobennl v Oolfai Oa
(náiny co řádný a ivěduuilty mni oeboton
oblouíl krajany v řeíl leUé
frg & art??? ti a tf $ $ twflrf art rtrf aaair
ti -i
r- BOLESTI
í
ti
DETI
maji lékfl právé tak za
potřebí Jnko dospěli
Severův Tišitel Dětí
usnadní zoubkovaní cmenSÍ hor
kost vyléií bolení kolika psot
nlk utUl a uspi děcko 25ct
Severův Laxoton
pMjb a jistý lék proti zácpě
větrům nepokoj! dětí Účinkuje
vždy jistě i u dospělých 2 5ct
ty
50ct E
Máte-ll hostec suché lámání M
stublosť úiS SEVERŮV LÉK Ok
proti REVMATISMU Vásvy- Ifla
Bevmatické a
Neuralgické
v Kloubech 1 Svalech
Namoženiny
Otekliny Kychle zažene
Severův
Olej Sv Gotharda
$100
9
MOČ k
MhsI býti čistá a
průhledná neni-li
aejate zdrávi
SEVERŮV SILITEL
LEDVIN A JATER
Vyléčí všechny cho
roby ledvin bolesti
v zadech řezavku
obtíže močení
76ct a $125
SEVERŮV
Lék proti choleře
a průjmu
vyléčí laksír letní ne
moc dětí i dospělých
rychle a trvale
25 a 60 ct
r
KAŠEL
může byti
POSLEM
SOUCHOTIN
nebo iluýcli tiž
kých chorob pllc-
ttlob
Severův
Balsám
pro Plíce
Vyléčí každý kašel
hrnpot zaslemo-i
vání krup bolesti'
v arau
25 a 50 cfS - 41S
liým {
to ae-r
Dodléhd mfloli
bezpečífytn iC
SEVERŮV SILITEL KV
ní sílí trvale i srdet i M
nervy jest nejlepiím lé-IfV
kem pro srdeční vady fi
SEVEROVY Prášky
proti Bolestem
Hlavy a Neuralgii
zmírní horkost' odstraní
bolesti hlavy v každém
připadč
zset poštou 27ot
Jsott-11 bolesti sa- A
zeny v jednom tnlste
kdekoli W
SEVEROVA Ob
Hojivá Náplast J
£111 flastr jisti je
zazené n
požtott 27ctjS
SILA
těla závisí na dobrem Za
žívání SE VERONA
žaludeční hořká
podporuje trávení udržuje zdraví
zahání malarii sílí tělo
SO ct a SlOO
Ma skladě ve všech lékárnách a obchodech s léky
Zvlbštni léky za $300 pošlete-li popis nemoci
1
j Ma ski
ag Zvlui
2PROC PLATITI NÁJEM
když můžete míti svou vlastní farmu ?
za
Nebude třeba všeobecné známo ale přes to je to skutečnost že dobrý pozemek lze kóupiti v severním Wisconsinu
tolik co se platí za užívání pozemku po dvě léta v Iowě Illinois a Nebrasce _
Od $250 do {300 ba i více nájmu v hotovosti platí na tisíce lidí v těchto státech Tento nájem za dvě léta koupí
dobré zemědělské pozemky od 1
ITortfa Wisoonsin Oolonizettion Co
f : 1 : _ — — — _ _ -==== -J - '
Leží ve vzdálenosti 20 mil od kvetoucích měst Superior a Duluth která dnes dohromady se svými předměstími čítají
100000 obyvatelů To činí idejšf trh rovný Chicagu co má farmář na prodej
Některé možné otázky zodpověděny
I
Půda jest dvojího druhu jedna jest čistá hlína Červenavé barvy silně nasycená železem a vápnem což jí dodává trvalé
jakosti Pod touto půdou jest pevná hlíaa která velmi účinně zabraňuje vysýchání Pod vrstvou hlíny kteráž sahá od 8 do
40 stop hloubky leží vrstva vody v pohyblivém písku Jiný druh půdy jest černý hnůj střídající se do hloubky od 2 do 15
stop Tato půda jednou oseta bude vydávati traviny po řadu let bez obnovení
Severní Wisconsin stojí skutečně v čele travinatých krajin na světě Jedním z tajemství toho jest že kořeny travin
nikdy nevymrznou Půda na výšině hodí se pro všechny druhy obilí a plodin Okres Douglas byl skutečně v čele seznamu
wisconsinských okresů dle své výstavky aa poslední státní výstavě odbývané v Milwaukee
Pozemky tuto ke koupi nabízené byly svého času hustě porostly lesem ale dřevařské společnosti dřívější majitelé
Wjf V Ovšem pařezy tu zůstávají ale lze je snadno odstraniti z toho důvodu že kořeny jsou všechny na povrchu země Tomu jest
víuyty idK v majiuc iu je iutuc vuiuy xneoni iQno jesi la oKoinost ze Kořeny stroma rostou aoiu pouze tenay když
jsou nuceny hledati vláhy jinak rozprostírají se blízko povrchu jest obyčejným způsobem při čistění pozemku v severním
Wisconsinu že přeřežou se kořeny stromů u povrchu nasadí se proti němu pružná tyč a převrátí se Čistění pozemků jako
každá jiná věc podstatně se změnilo v několika letech Nyní při Čistění farmy místo pálení dříví jako bylo dříve obyčejem
farmář nalézá pro ně otevřený trh za dobrou cenu Takovým způsobem ve mnoha případech více než zaplatí za svůj poze
mek strží za dříví V některých případech může tak číniti sám a vydělá vedle toho ještě dobrou mzdu Tak tedy dříví místo
aby bylo na škodu jest k uŽitkn Vypálený pozemek dá se poměrně snadněji vyčistiti Lze uvésti příklady že dva muži a
jedním potahem vyčistili v letošní sezoně 45 akrů této půdy Polovice jí oseta byla ovsem a prosem osázena bramborami a
zahradní zeleninou oa druhé poiovici byla dobrá skltzefi sena Přeje ti si kdo potvrzení těchto fakt nechť píše společnosti
a bude mu podáno
Mnozí lidé si představují ie zimy v severním Wisconsinu jsou kruté Ale není tomu tak Pravdou jest Že člověk
trpí tam méně zimou nežli na prériích Kansasu a Nebrasjcy Třebas teploměr klesal níže v této krajině přece suché čilé
ovzduší bez větrů činí zimu nejen snesitelnou nýbrž příjemnou Procento času které ztrácejí dělníci pracující venku jest
velmi malé Jistý muž který pracoval v lese po 19 zim ztratil pouze půl dne následkem počasí za celou tu dobu
Druhy dříví jež dosud zbyly na pozemcích jsou: javor dub jilm bříza řeleznec tamaryšek a v některých místech
cedr Podnebí jest jedno z nejzdravějších ve Sp Státech Vody jest tu hojnost a tak čistá že jest čerpána přímo z potoků
a jezer k pití a spotřebě v domácnosti Zvěře a ryb množství Velký počet lidí zaměstnaných na pilách a v lesích posky
tuje znamenitý domácí trh pro farmaře Většina zeleniny spotřebované v Superior a Duluth dovážena jest od kommisionář-
ských obchodu z Chicaga
Práci při dobrých mzdách pro lidi a potahy lze vždycky obdržeti pro ty kteří chtějí pracovat! jinde
To umožňuje lidem velmi skrovného jmění aby koupili st kus půdy a pracovali jinde část svého času tím ji splácejíce
Jsou-li ještě některé otozky nezodpověděny zde po nichž byste se ptali pište buď česky nebo anglicky na společnost
do její poboční úřadovny: 509-511 Soata 12th St Oouaa Ret a obdržíte rychlou odpověď Přejete-li si jeti tam a prohléd
nouti si pozemky snížená sazba na dráze bude vám opatřena Kdož bydlí blízko Omahy nebo kdo musí jeti skrz mohou
přijíti do úřadovny tohoto časopisu a lístky pro ně budou opatřeny '
iasi
Ě5J-
Sori m Wisconsin m Colonizata Company
(Severo-Wiscoisinská Osadní Společnost)
SUPEEIOE WISCONSIN
1 ~-JT~