Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, October 10, 1900, Page 6, Image 6

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    p
' ' j ' 'r j'
POKROk 2SAPADU
!
9 í t
m!
f "!!!
í:I:í
i
Jí -
- i %
f - 1
i '~-t [
"
I f
GUY DE MAUPASSANT
"Ježto nemel ae k tlovu znova
a ujala řeči hlasem tklivým jenž
třejraě prozrazoval zpod řas de
roncí ce ilzy:
"Neslíbíte-li mi že Šetřit bu-
dete ke mně každý ohled vrátím
M doma''
Něžně stisknul ji rámS a odpo
věděl: "Slibuju vám to a ve všem se
zachováte jak bude vám libo"
Zdálo se jako by se jí bývalo
odlehčilo neboť opáčila s úsmě
vem: "Pravda to skutečná pravda?''
Upřímně na ni pohlédl a od
♦větil: ' "Přísahám!"
Pravila chvatně:
"Kupme si tedy lístky"
Důvěrněji pohovořit si cestou
bylo jim nemožno jelikož želez
niční vůz obsazen byl do posled-
ního místa
Přibyvše do Maisons-Laffitte
vydali se k Seině
Slunce skvěle zářilo na řeku
listoví a pažit a tisícerým jasem
veselosti odslánělo se v útrobě a
mysli a vlažný vzduch nyvě půsb
- bil na duši i na tělo
Ruku v ruce kráčeli podél bře
i hu pohlížejíce na malé rybky jež
v hejnech plovaly těsně při hladi
ně vodní a tonouce v štěstí stále
brali se vpřed jak se země po
vznešeni v blaženství rajské
Konečně se ozvala: {
"Musím se vám zdát blábo
lou !"
Tázal se:
"Proč?'1
Pokračovala:
"Což není bláhovo takto sa
motná s vámi si vyjet?"
'Oh nikoli toť zcela přiro-
zeno!
"Ne ne přirozeno to není a
zcela přirozená pak ne již napro
sto! Nemíním pochybit v nej-
menším a přece zvlášť u přileži
tostí takových až příliš snadno
dooustit lze se poklesku Kdy
byste však věděl jak smutné t
každý den stále kol sebe vidět
totéž každý den po celý měsíc a
každý měsíc po celý rok! S ma-
4inkou úplně jsem osaměla A
ježto mnoho v Životě zakusila
příkoří dost málo není veselá
Foknd na mně činím se jak rao
bu Přes vše to snažím se smát
-ale uevždy se mi to dařívá Že
jela jsem nejednala jsem dobře
Ale co naplat! Za zlé mi však
-alespoS nemáte?"
Na místě odpovědi vroucí poli
hh !k! jí na oaško Prudc? 3?
mu vymkla a zvolala slítostnou
výčitkou:
"Oh pane Francoise vždyť
jste se mi zapřísáhl víte to!'
A zpět se obrátili k Maisons
Laffitte Posnídali v Petit-Havru tiché
budově stojící na břehu říčním a
- aastfaěné Čtyřmi ohromnými to-
poly ' ' : '
Volný vzduch libé teplo bílé
víno a lahodné vědomí že jeden
s drahým- vše to působilo na ně
dojmem ostychu a rozpačitosti a
činilo je zamlklými
Leč po kávě náhlé zmocnilo se
jich utěšení a přešedše Seinu po
dél řeky se dali ku vesnici La
Fxette
"Pojednou se tázal:
: '"Jak se jmenujete?"
"Louisa"
Opakovalť 4
Louisa!'
0 opět se odmlčel na drahnou
chvíli
Dlouhým křivíc se obloukem
Seina v dálce vinula se mimo řa
du bílých domků jež od základu
k hřebenu shlížely se ve vodě
Mladá dívka trhala sedmikrásy
-a vila S nich velkou pestrou kyti
ci a piflvodce jejíkřepce naladěn
jak hříbě jež neodvisle se bylo
octlo na drnu tlumeně moduloval
si popěvek za popěvkem
_ ' Y fcvo vínícami osázená stráň
-souběžně stáčela se s řekou
Nenadále Francois stanul ne
pohnutě a překvapením jat zvo
lal: "Olv pohleďte!"
Vinice přestaly a celý svah dále
objevil se v šeříkovém květu Fi
alový les l Velký jakýs koberec
rozestřený po zemi a nížící se až
dolů ke vsi na dva neb tři kilo
metry Zůstala všecka vzrušena a u
chvácena a zašeptala:
"Oh jak to krásné!"
Prošli polem a spěšně zamířili
k podivnému- onomu úbočí jež
kaldoročně zásobuje Paříž vším
Clím bezem ulicemi rozváženým
calými vozíky kočovných proda
va!& v
Úaká stezka ztrácela se v ke
' Cli - 1
Cíli ae jí a Stihnuvše malé mý
" ftzxZZi se aa mech
Ll tzzxh hemžily ae nad nimi
1 c 'lJ2 jia patýaa aepřetr-
J tr3 tztkotea A skvělí
sluneční deska objemně za bea
větrného dne zaokrouhlená září
svojí všecku polévala rozvitou
stran a vyluzovala z květinového
lesa onoho mocnou vůni nesmír
ný dech lahody a svůdného opo
jení Z dáli doléhal zvuk zvonu
A volně rozloženi v měkké tra
vině znenáhla se objali a těsoě
se ksobě přimkli aniž vědomi si
byli čeho kromě svých polibků
Zavřela oči a svírala jej plnou
náručí a tiskla úsilně bez myšlén
ky a s pojmem uniklým od hlavy
k patě tonouc u vášnivé touze A
cele poddala se mu aniž věděla
co Činí a aniž chápala jen že
zúplna byla se mu dala v moc
Vzpamatovala se v dojmu veli
kého neštěstí a tvář skrytu ve
dlaních plakat a úpět se jala
bolestí
' Snažil se ji potěšit ale marně
neboť zpět odejet a domů se vrá
tit chtěla neprodeleně
A stále jen opakovala v rychlé
chůzi:
"Bože můj můj bože!''
Naléhal na ni:
'Louiso prosím zůstaňme
Louiso!'' '
Líce měla zardělé a oči vpadlé
Jakmile se' byli ocitli v paříž
ském nádraží opustila jej aniž
byla se s ním rozloučila slovem
Když nazítři setkal se s ní v
omnibuse všecka se mu zdála
změněnou a vyhublou
Pravila mu:
"Musím s vámi mluvit Sestou
píme na boulevardu"
Když o samotě nalézali se na
chodníku ozvala se: i
"Musíme se rozejít Po tom
co se událo více nemohu se s
vámi stýkat"
Vykoktal:
"Ale proč?"
"Poněvadž nemohu Prohře
šila jsem se Více se tak ne-t-c"
Jak náruživě trýznivou žádosti
vostí cele ji pro sebe mít v bez
výhradě za nocí lásky prosil a
zapřísahal ji aby upustila od bez
nadějného svého úmyslu
Odpovídala zarputile:
'Nikoli nemohu! Nikoli ne
mohu!" Rozechvíval a rozvášfioval se
víc a více a zaslíbil se jí posléz i
manželstvím
Leč stejné se mu dostalo od
povědi: "Nikoli!"
A vzdálila se bez dalšího pro
dlení Celých osm dní nespatřil jí po
hledem nebyl s to setkat se s ní
a ježto známo mu nebylo obydlí
její měl za to že ztracena proB
navždy
Desátého dne u večer zazvoně
no bylo u jeho příbytku Šel
otevřít Byla to ona Vrhla se
mu do náruče a více se nestavěla
na odpor
Tři měsíce byla jeho milenkou
Když mu cznámila že jest těhot
ná počínal ohledávat v ní obtíž
A od té chvíle v hlavě měl jedi
nou toliko myšlénku: za každou
cenu s ní se rozejít
Ježto si nevěděl rady a zdaru
nedoufal od přímého prohlášení a
čím dále tím většf stíhán byl báz
ní před rostoucím oním dítětem
posléz odhodlal se k prostředku
krajnímu: kterési noci přestěhoval
se a zmizel beze stopy
Rána tato nad pomyšlení byla
krutá Nepátrala po tom kdo
takto hanebně ji byl zradil Padla
matce ' své k nohám a vyznala se
jí z celého avého neštěstí
A několik měsíců po té život
dala zdravému hošíkovu
"' '
Minula léta
Francois Tessier ustaral aniž
I jaká byla nahodila se v osudech
jeho změna vedl jednotvárný
krušný život úřadmeký bez vyhlí
dek a nadějí Každého dne vstá
val v tutéž chvíli brával se týmiž
ulicemi vycbásel týmiž dveřmi
mimo tutéž domovnickou budku
vstupoval do téže kanceláře se
dal na tutéž židliya konal tutéž
práci Samoten byl na světě
samoten za dne mezi netečnými
svými saudruhy a samoten v noci
ve staroroládeneckém svém bytě
Sto franků měsíčně ukládal stra
nou pro čas staroby
V neděli procházkou se vydával
na Clumps Élysées aby si pro
hlédl vznešenou společnost eky
páže a hezké ženy
A nazítří připomínal vždy dru
hu svému v kancelářském utrpení:
"Včeiejií návrat z lesíku byl
velmi skvělý I"
Kteréa neděle náhodou zamířil
jinými ulicemi a vesel do parku
Ifonceau
Bylo to zA jasného letního
jitra '
Rozsazeny podél stromořadí
chůvy i matky přihlížely k hrají
cím ai před sebou dětem
Leč náhl Francois Tessier s
zachvěl Opodál písčitou stezkou
brala se žena za ruku vedouc dvě
dítky: malého chlapce as deseti
letého a malou divku aa Čtyřletou
tyia io ouai
Dále popošel o sto ksoků na
čež schvácen rozčilením sklesl na
nejbližší žid' i Nebylať ho po I
znala Pak zvedl se opět a sna
žil se ji v sadech vypátrat Posléz
shlédl ji sedící v jedné z postran
nich alejí Hošík velmi spůsobně
stál po boku své matce kdežto
dívčiaka a blíny vršila na pěšině
kopce Byla to ona nad po
chybnost ona! Měla vážný vzhled
dámy šat její byl prostý a celým
chováním svým dodávala si ráz
důstojně klidný
Pohlížel na ni z dálky neodva
žuje se jí přiblížit Malý chlapec
zvedl hlavu Francois Tessier se
zachvěl Byl to nepochybně jeho
syn Pozorně nafl se zadíval a
měl za to že poznává sebe sama
jak spatřoval se na fotografii zho
tovené za doby útlého svého
mládí
A skryt zůstal za stromem a
čekal až se obrátí k domovu aby
ji sledoval
Noci té nezamhouřil vůbec oka
Zvlášť stíhala a rušila jej my
šlénka na dítě Jeho syn! Oh
kdyby mohl zvědět a být tím jist!
Co by si -však počal?
Bylť z pózdálí doprovodil ji až
k její příbytku a zevrubně vyšetřil
její poměry Zvěděl že se byla
provdala za kteréhos souseda po
čestného a mravopřísnčho muže
jenž vřelým citem jat byl vůči
žalostnému její osudu Povědo
most maje o poklesku její a smí
řiv se se stavem věcí manžel její i
dítě jeho Francoise Tessiera
uznal za své vlastní
A odtud co neděli docházel do
parku Monceau Vždy vídal ji
tam a pokaždé zmocňovala se ho
Šílená a neodolatelná touha uchvá
tit syna svého do své náruče
zlíbat jej a unést ho a prchnout s
ním daleko
V nudné staromládenecké osa
mělosti své prosté vší příchylao
sti trpěl mukou strašlivou: tisíce
rým spúscbem krutě doléhala naů
láska otcovská závist výčitky
svědomí žárlivost a neodvratná
ona nutnost milovat své dítě již
příroda byla vložila v útrobu lid
skou Posléz rozhodl se k pokusu
zoufalému a kteréhos dne a na do
parku vkročila v ůstrety jí vyšel
a stanuv prostřed stezky oslovil
ji s tváří zsinalou a se rty se tře
soucími:
"Nepoznáváte mne?'"
Zvedla zrak pohledla naS
vzkřikla pronikavě zděšeným lek-
outím za ruce uchopila obě své
děti a vlekouc je s sebou kvapně
se dala na útěk
Vrátil se domů a dlouho plakal
tiše a hořce
A přešlo několik měsíců více
jf nevídal ale trýzněn a rván
otcovskou liškou trpěl dnem i
nocU
Aby obejmout a políbit mehl
svého syna býval by vykonal ja
kýkoli skutek spáchal vraždu
vzdoroval každému nebezpečí
podstoupil smrt a zkusil se ve
všeliké odvaze
Psal jí ale neodpověděla Po
dvaceti listech zjevno mu bylo
kterak doufat nemožno aby ji
sklonil k slitování A hotov prsa
nastavit kdyby třeba bylo i kuli
z revolveru odhodlal se k roz
hodnutí poslednímu
i Odeslal manželu její dopis ná
sledujícího obsahox
Pane!
Wéno má must Vám být
předmětem ošklivosti a hrůzy
ale zármutkem soužen jsem tak
trpce a krutě že naději sklá
dám toliko vc Vás
Žádám Vás pouze o rozhovor
desetimimitový
V hluboké áctě
Francois Tessiet
Nazítří obdržel odpověď tohote-
znění:
Panel
Očekávám Vás v éterý páté
ksaia _ Jl FlanaeL
Vzhůru volaě sbíraje se po
schodech Francois Tessier zasta
voval ae na každém stupni Stu
dený pot skrápěl mu čelo i skráně
Mocným úderem střídavě tlume
ným a prudkým v hrudi bilo mu
srdce jako by se mu mělo roz
skočit A dýchal s ne j větším jen
namáháním a zábradlí se přidržo
val aby neklesl k zemi
Ve třetím patře zatrhl zvon
cem Otevít přišía služka
Tázal se:
"Pan Flamel?"
'Zde pane vstupte"
A uveden byl do měšťanského
salonu Ocitl se o samotě A
čekal úzkostlivě jak prostřed hrů
zné katastrofy
Otevřely se dvéře
Na praha objevil se muL Byl
velký vážný poněkud otylý a
děný těsným černým kabátem
Rukou kynul aa židli -
Francois Tessier uaedl načež
ozval se přerývaně:
"Pane pane nevím zda
vám moje jméno a zda
víte _
Pan Fiamel Vpadl mu v slovo:
"Netřeba výkladu pane pově
domost mám o věci úplně Žena
moje svěřila se mi se vším''
Měl důstojný výraz muže roz
šafného jehož hlavním rysem po
vahy přísná povinnost
Francois- Tessier pokračoval:
"Nu tedy pane Scházím
hořem výčitkami svědomí a han
bou A přál bych si tou
žebně přál jedenkrát nic
než jedenkrát obejmout
dítě "
Pan Fiamel se zvedl přistoupil
ke krbu a zazvonil
Do dveří vkročila služka
Pravil:
''Přiveďte sem Louisa"
Vzdálila se " '
Zamlkle zůstali sobě tváří v
tvář nic nemajíce co by si řekli
a čekali beze slova
A pojednou v saloně objevil se
malý desetiletý hošík a skočně za
mířil k tomut jejž pokládal za
svého otce
Leč v zápěti cizince spozoro-
vav stanul zaraženě
Pan Fiamel políbil jej na čelo
načež pravil:
"A teď drahoušku políbit se
dej tímto pánem zde"
Chlapec poslušně se obrátil k
neznámému vstříc dívaje se ne
směle plachým pohledem
Zatím Francois Tessier byl se
vzchopil Pak kloubouk svůj pu
stil z ruky blízek ku zemi skles
nout sám A upjatě zíral na svého
syna
Ze šetrnosti pan Fiamel se od
vrátil a oknem vyhlížel na ulici
Všecek jat úžasem hošík zvedl
kloubouk podal ho" ciziaci a dál
trval před ním v rozpacích
Posléz nenadále Francois Tes
sier uchvátil chlapce do své ná
ruče a vášnivě jal se ho líbat na
oči tváře čelo ústa a vlasy
Ulekán tímto přívalem polibků
hošík snažil se jim ubránit semo
tam vyhýbal se hlavou a drobný
ma ' ručkama- svýma odstrkoval
lačné rty muže jenž držel jej v
objetí
Leč Francois Tessier pojednou
rázem zpět postavil jej na podla
hu 9 zvolal:
"Sbohem s bobem!'
A prchl jak zloděj
Pobmfo trint bod
Ve člunu kolem svita
Kapitán Joshua Slocum vydal
právě velmi zajímavou knihu:
Sailing alone around tbe World'
Kniha obsahuje napínavé líčení
dobrodružné cesty kolem světajiž
vykonal Slocum zcela samoten ve
svém člunu "Spray'1 od i dubna
1895 do 3 července 189 -
Výplni z Bostonu ke Gibraltaru
odtud úžinou Magelhaensovou
Jižním oceánem přes Australiiln
dickým oceánem ' kolem mysu
Dobré Naděje a nazpět přes sv
Helenu Ascension Trinidad a
Portoriko - '
Člun k jehož vystrojení potře
boval kapitán 13 měsíců poněvafi
vykonal všechno sám má délku
36 stop 9 palců hioubka 14 stop
x palce a nosnost 9 tua
Když se byl dostatečně zásobil
vydal: se zcela samoten na moře
Neměl na člunu ani zvířete jediný
přístrojjenž mohl býti považován
za chronometr byly nástěnné ho
diny za dollar Nebyl ještě dlouho
na cestě když jej samota počala
hrozně tísoit "Byla-li bouře a
já měl mnoho na práci" — píše —
"cítil jsem voji opuštěnost nej
méně Když však nastala opět
pěkní pohoda užíval jsem svého
hlasu a dával naOém Člunu často
rozkazy poněvač jsem slyšel že
pozbudu hlasu nebudu li ho uží
vat Stálo-li slunce o polednách
počítal jsem hlaitě po námořnicku
"os sklenek" — anebo vela! jsem
ze své kabiny jakoby někdo byl
u kormidla: "jaký je směr?"
Když však jsem nedostával odpo
vědi byla rai moje situace ještě
trapnější Hlas můj zněl duti do
prázdného vzduchu ' neopakoval
jseni víc# tyto pokusy' -
Pak mi napadlo kterak jsem
jako mladý hoch zpívával a ačkoli
můj hudební talent nikdy nikoho
neomráčil vyskakovali delfíni
když jsem počal zpívat a staré
želvy s velkýma očima zvedaly
hlavy
Strava na palubě "Spraye" ne
byla nikterak hubená — "Jednou
odpoledne vrazil můj člun na vel
kou spící želva Probudila ae s
harpunou v týle probudila-li se
vůbec Bylo velmi obtížno dostat
ji na člun ale želví řízek byl vel
mi dobrý Nemohl jsem kuchyni
ničeho vyčítat Onoho večera byly
na jídelním lístku: želví řízek čaj
a topinkami pečené brambory
dušená cibule a smažené hrušky
se metanou
Když se Slocum blížil tvé vla
sti vypukla tatím válka se Špa
nělskem o čemž nevěděl poněvač
po celý měsíc nabyl na pevnině
Celkem urazil na tvém člunu více
než 46 ooe námořních mil
Kapitán Slocum chtěl vlastně
plouti Středozemním mořem a
Suezským průplavem aviak' zku
šení námořní důstojníci zrazovali
jej z toho a varovali jej před ná
mořními lupiči na Rudém moři
Také na Atlantickém oceánu měl
aiážku marockými piráty avšak
unikl jim
Cesta do Brazílie trvala 40 dnů
Avšak loď nebyla zcela bez prů
vodu — "Jakýs delfín následoval
"Spray" y vypravuje Slocum —
"a spokojQval se a odpadky jež
jsem vyhazoval z lodi Byloťrvíře
raněné a nemohlo vydávati se na
lup Poznával jsem delfína podle
jeho jizev Zvykl jsem a postrádal
ho konal-li delší výlety Jednoho
dne vrátil se třemi soudruhy a
malá společnost držela se pohro
madě Život delfínů byl často
ohrožován hladovými Žraloky Tu
se rozprchli každý jiným směrem
tak že žralok pronásledoval-li jed
noho z nich byl druhými odlákán
Po nějaké době pak se opět vráti
li a dali si dostaveníčko u mého
Člunu Po dvakráte oklamal jsem
žraloky plechovou pánví již žra
loci považovali za skvoucí rybu a
když se přiblížili rozstřelil jsem
jim kulí lebku"
U mysu Hornova setkal se kap
Slocurr opět s námořními lupiči
"PonČvač jsem nechtěl prozradit
že jsem na Člunu samoten ode
bral jsem se do kabiny a převlékl
se tak že se zdálo že jsou na
lodi dva lidé Opakoval jsem to
ještě jednou a Člun měl posádku 3
mužů Když se přiblížili na 80
yardů střelil jsem a když se přes
to ještě blížili vystřelil jsem po
druhé načež odpluli
Když se setmělo posypal jsem
palubu drobnými hřebíky Když
člun minul zlodějskou zátoku ná
sledovaly mne dva čluny domo
rodců V noci když jsem spal v
kabině přišli divoši na palubu
ale počali řvát jako posedlí když
šlápli na hřebíky tak že jsem ne
potřeboval použít ani pušky Vrhli
se o překot do svých člnnů a ně
kteří také spadli do moře"
- Ve všech australských přísta
vech byl Slocum přivítán s velký
mi poctami jen na ostrově Mau
ritias považovali jej domorodci za
vtěleného ďábla ' -
IfcTeJlepěi ze TréecH!
Po padcHita let Mra WlnUT"t ootbln
Syrup matkkul pbdávia )k-h ditktm t době
kclyl dmUvuJí muliky Jste tyrulováol
nocí & ibuvovini pánnu churTm násled
kem buláni aub& pltUicim dílkeror Jnatllano
inJUcm sl Ihned pro liber "Mra Wlnalow'
SootBlnit Syrup" pro ditky dottáraliciioubky
Cena Jeho JBttt neúdbadnitMliii lílevf ubohé
mu trpícímu dítko Ihned Spolehnete se naS
matky Vyléčí prijera irenulule íaludek a
streva vyletí koliku imekDe dáané imirní
zapal a dud av£eatt celí run tatrojl "Mra
WliuJowg SoottalM 8y rup " pro dítky zoubky
doatavajiot Jwtl příjemní choti a jeit předpi
sem Jedné Dejataréicbanejleplicta ienakéb
lékařek a opatrovnic ve Spoj Blatech Jev
ím prvdej u vioeb iékaruikti u celém évéw
Cena lbe liber Buďte JIM! a potédejta o
H re Wlnalow! Sootblng Syrop'
: Výlety pro hledající sobě
tWatory
V ptvul a iícií útciý V květnu
červnu červenci a srpnu Missouri
Pacific dráha prodá vat i bude líst
ky železniční na cestu tam i zpět
za ceny velmi nízké do Kansas
Arkansas Oklahoma Indián Ter
ritory a do některých míst na jihu
a na jiho-východě O podrobnosti
pište neb hlaste se v' úřadovně
Společnosti jiho-východnf roh 14
a Douglas ol Omaha ' 70tí
J 0 Pamippl T F Colfrey
a O F P A P A
Železniční pozemky na prodej
V severním Wisconsinu Chica
go St Paul Minneapelis & Oma
ha drába má pa prodej při nízkých
cenách a výhodných podmínkách
platebních as 400000 akrů vybra
ných pozemkt rolnických Ti
kdož koupí záhy mohou vybrati
si pozemky při krásných řekách a
jezerech v nichž jest hojnost ryb
a jež poskytují nevyčerpatelný
zdroj vody iak pro rodinu tak i
dobytek
Pozemky po většině jsou zales
něny půda jest úrodnou a snadno
zpracovatelnou Chicago Milwau
kee St Paul MinneapoWs
Duluth Superior Ashland a četná
jiná prospívající města na dráze
C St P M- & O a na dráhách
jiných poskytují dobrých trhů pro
plodiny farmerské '
O bližší podrobnosti pište na
-~ ~- 1— iTrcr rr-xrcr
pptemaorf kovtaar Hadaoa WI
G Jf UcKm
pres A O P K t Paul MrM
Laciné výletní ceny te Ctíorado
ve dnech IS a Června a 17 fervrac a
I í al srpna pro linky s hicss a míst
vychodná od řeky Miesunrl a v daeeb l a
II errvna ♦ 10 ir_ ia červené a f
f asi srpna od řeky MlesooH do tMaver
Ooiorai hprings ManWtra PueMo lalá
Lak Cíly ORden ClUsisll prwdáváav
budon
OBSAT
HOCK TTCj alTP
sgAxxocr
sa ea Jldv Jedná s BHrálkon B ta esatf
oti Iíitky platný bodoa do 11 října —
PlHe sl pro bil Já podrobnosti a pro spisek
"florsdo Tbe MsfnlOcienť' — sdarma
iOUM BEBAmH
UPACHICAOO
— Nemáte-li chuť k jídla motá
li se varn hlava trpíte-lt závratí
neb neilli vnoatí uiívejte Severo
va Žaladeení Hořkou a nchrafita
ae mnohých nemoct Odporncuje
M rvlálť itarým alabým oao
bám Cena 50c a lioo
Předplácejte ae aa Pokrok
Západu Pouie 1 1 00 rclnl
A
lllUt:
1
ROHREOUGH E30S majitelé OMAHA NEB
IVtdZÍnillf klím ZMJun 8 K !fov4 lUdy v obebodnfm kunu třtno
_—____ pitu itroJopUvctví a telegrafii
(JrVřřň V tÁiltnilfifr_u'ý aysteni nattoo nauíltolný inurinj k pasní a
lili -fcKMT HWIlUtHITv-: £( tnaf Jnt „ Df jryebfe tří ivitom v oií--
víni V katalogu podáváme návod ukAxiy a plné podrotaotti Toaletně vám
bo rotná i
PnlCO ZA StrHVIl Poskytujeme stravu ss I hodiny denní práce Zeptejte
_________ se a ryivétllnie vám to '
Zdarma každému katioff vytih "Coiiege ná w
___________________ ukágkykraopau
lluKÍ ImfiirmaMV WuduJfdplUtouplH mohou kdyko!hrř přes 1W studu
imisi niiiurmurt- j(cf(!hJn)ll'uléb0 kn lfth m c0(KtF dobrá
ulála Jeai to nejlep&f obchodní Jkola západně od Chicag - ""
tíitHii R01IBB0UOU BROS Omaha Neb
Lee-dlássrAádreesen Hardware Co
—prodávají ve velkém i— - '
Tlaíené vyráZené a lakované plechové náíinfc--Cínovaný" plech
železný plech a kovové rboí i —Ostnatý drát hřebíky nožířská
1 zboží bicykly střelné tbranč náboje a aportovaké aboií
I2i9-'223 Harney ulice OMAHA KZIRASKA
E£k
HESS áxvq
v Boydové operní tudové Omaha Neb
TĚSNOPIS STROJOPISRCTVť KNĚRVEDENÍ
ayatem Orabam&v I Greggbv methodu hmatová tbeoretloki I praktická
v Ústav výborné pověsti Úplni dokonalý
Schválen íetnjml Udíleli Ikol předními obchodníky a soudními tvsaoplscl
Vtvn Ml KrndimtitB nedávno duatslo dobrá miniu 1
Kuldf s udteln m dlouholetou ikutenoat ve avm oboru
Nová smlouva na Underwond poaci troje v obnosu II 10 ucavrenit mlnuKhi
Krtne hy polN-l se vyhovilo Letoa koupilo se JU30 ptačích aferuJA pro nová
tiky Žác-1 přijímají se kdykoliv
Piite li o katalog a leznamídků jimi míit opatřena bylo
'Není IcpSí fikolj za žádnou cenu1
mt4m!nti!jmjnnni
DOMOV! KDE SE NALEZNE?:--
V jižním Wisconsinu a: nikle jinde pro český národt
MÁME tisíc akru v óenké oaadž Cadott a Dryéood v okresu Cbippewa
při dráze Wisconsin Central Každý sobi mdle pomoci malým
kapitálem kusluWmu majetku Pozemky prodáváme za velmi nfzEč
ceny a na dlouhé splátky O dalfií kprávy piůte na společnost
CYPREANSEN BROS Eaj CCaire Wisconsin
=5
h
%
i? v
BENEŠ v českém oddčlenf=— :
-ft -rt A A A A íCK O fOs Xr lO
rtiifTiiHMiíuiíiiinii'iífníniiiimím
Učte se vydělal
li
li
iá Tg'
o a
Schopnost toho lávisíiod velká míry na připravení ae Keni
lep&f přípravy pro mladíky a rtfvky než praktickó cvKrcnt se v
oboru obchodním a tísnopiaoénu Choďte tsn kde dostane ae
vám vyučování Jednotného kdet obchodu uří se tak lak ae pro
vádí a kde pomáhá ae zák&mi k dobrým postaveníra a kde a
mřitnávánl Jsou nejlepií uciteló' a kde používá ae té nejlepíí
methody _ '
Obchodní tésnopisecký strojopisecký a pravideiný korá ©kola
denní 1 veřerní ' Přijdete neb piíte ai o cenník
Boyleť Commercíat "3 Shorthand Collefe
- SUT enort tnninh re&
áaifi'aiitfi
"JtS Soal oí KentocKy koíclka
Z vlaenaaavy a+íme raattenovatetL
$315 čtý-il celé q-uart3r
w-KSZxrTi Tyi!aferis3——
Kupnlte pHmo a vlnopalny-iletřite vf dílek překupníka a abranit fal
fováni fut r tiur pováM naii Stal of Kcatiuay kotalav roaáiHII se po celá
seml a Kanada Naíe celá vyiota pnxláváss uřimo sposřebsvaselam Má
ma tisíce lákainlka v kaJdeoi sUlu Unie kteH oiívajl nait Mletoa 8eal cf
Kentucky kořalky ktr laailáme vyplaesaí ttyřt plná kvarty aaHK
Kájt II obdriite skoste Ji a euMpoVoJl-ll vás pollele JI s nsfe átraty
xuět a mv vrátiuie váia psalse pét Taková kořalka neprodávána sa máo
M Ne 18711 9eaVa -Uatnckr kořalka Jest WkaXky ílstou Nabl
lme t50000ternikllv chemikovi léksfl neb komukoliv kdo by
dokáitiTv nljakotikolivnlatu neb falšováni Potleiu vám falkony
v iuau iall pneapress vyplacená Posíláme sbo v nenápadný h bed
olcsá"hT TDAkJahev lioyal aKkUU-Jedna tohev bJackberry
a kráaoá sklenička a vyuhovás na šátky sdarmas katdou objednávkou
! _!jI
Tbe Allantic ni Pacific Diitt Co Kansas City Mo
law SvrCI LW JWV JUlWSka w_-
aaaa _ 11-11
law Himii' —"l wítt AaMktf U(l DCif UCO je
DO TEXAS
M±lt S!3£i T127 1 T81&S
jotíTof tozt na Ttecíi iMil
Xejlepií dráha do viech uUt
Kaaaaa ladiiaakém éxasi Teiaaa
Mexika a aa raciflekéaa ftítU
Jda pHrao do
'"jnLi acnuu SnesiC'
Sallu : ' FLVoitliEWacrtaj
i3aiíxclilí17Ma Ttaf!a
Saltca Taylar ll-aasr-
ioctíiart SaorieíU SaaSCanM
ilSSTM CaíESTflH CTir
1 1 ms?a
Lciné Jízdné do Dallas
pO a
af K tk T 4ráMt
Pro oitatnf Texaskou výatavu
prodávány budou laciné výletní
lístky po M K k T dráte v
dnech 3 7 a a 10 října Lfst-
kjr platný k návratu do 15 října
Ptejte ae jednatele "Katy"
ppi
m
C ONG A M L L B
Předseda
II
m
nMWHltHm_MrnOT 'i r
4=
jOk XH_íl_rf?i fOl Clh„ 4 ACS'-I
si živobytí!
"fl"
Afiviaf K áVrtaUUI OttV 9 tOtllftA DbOrt- — RíBMiall
_--T_
tria Dřinu iuw co ovjTrnieji nAu
PoloTiiní cena do
Philadelphie
Chicaga
Charleston S C
Cincinnati v
mnoha jiných míst
The North-Western Line
IMM fiřadoma: 14111-3 Famam ni
Stroje na ploty
1
Tři řásná druřivaň vel-
Kwti Oena auo liu00
a IIVOH a dodávkou na
neJblIU! stanici ťitiaal
pro obrátko? oenuik
WaFeiceíííCo
paditt
richmond ind
ii i
S 5S 23
vrtáky dr kK-vy-h
Pracuj'
ksldá pád a aw
aa)i aobá rovna
Vyvná se díra 1
stopy hlnboká vs
t aJautáca Zi
4 tm mm aavsdsal
ssKnlenM ceaa
ra ptiiliek Iřtret
Plát sieceanlk
arafM Psax MU U- Paá tM tNckaieat
Ť fař-i
mm
: h
citát'Hl
st eur
4
-t