Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, October 10, 1900, Page 5, Image 5

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Pokrok Západu
Hlava katolické církve v Ameri
ce pro McKInleybo
Výstražná jeho slova mla by být
vodítkem leským katolíkům s
Arcibiskup Irelaod ze St Paul
který jest nejvyšSÍ hUvou katoli
cké cli k ve vo Spojených Státech
učinil v Londýně toto významné
prohlášení:
"Musím spěchat domů zpět
i abych všechen morální vliv svého
hlasu a své podpcry vrhnul ve
prospěch republikánské strany
Je mi milé Že mohu před od
jezdem svým do Ameriky prohlá
sili že jsem nikdy nekoKsal v
oddanosti k zásadám republikán
ské strany Jsera republikán a
zůstanu jím Administrace nad
níž má národ vynésti o volbách
svůj soud všechny důležité otáz
ky vyřídila s takovou moudrostí
státnickým důvtipem a vlastene
ctvím že zasluhuje podpory ame
rického národa
Ohromnému pokroku Spoje
ných Států obdivuje se celý svět
a já jsem pro stranu a pro zásady
které jsou původem všeobecné
úcty jaké naše vlast a národ náš
v celém světé nyní požívá"
Tato čistým vlastenectvím pro
dchnutá slova arcibiskupa Ire
landa zajisté že českým našim
krajanům budou nejlepším vodít
kem v nastávajícím volebním zá
pase Kdo překrucuje fakta?
České rolnictvo ať samo rothodne
dle tlchto úřadnlch ílslic
Litujeme že nemáme tolik zby
tečného místaabychom mohli otisk
nouti celý výklad "Osvěty' na niš
článek Naše odpověď "ten nej
lépe by Čtenářům "ť Z" a vůbec
všem nestranným Českým farme
rům okázal kde vlastni jest pravda
a kdo stoji na nezvratných základech
úředních číslic
Leč pro nedostatek místa ne
můžeme něž odpovědít "Osvětě"
krátce a zase jen úředními doklady
a ne malichernou filipikou
Republikánská strana a my chce
me zabezpečit předně dobrýdomácí
trh pro rolníka a pak dobrý světový
trh naše strana snaží se prospěti
rolníku každým způsobem a zku
šenost posledních Čtyřech let jest
nejlepším toho dokladem'
Strana "Osvěty" nejen že ničí
trh domácí ale hlásá Že jest to
chyba hledá li republikánská stra
na světové trhy pro výrobek rol
níka a dělníka -
Kdo ná v této věci pravdu
nechť rozhodnou čtenáři
'Osvěta'' píše:
"Pšenice a bavlna dvě to z nej
hlavnějířích plodin amerických zá
visí úplně se svými cenami na ci
zině" To jest výrclc svědčící o áplsč
neznalosti tržních poměrů v Ame
rice Pšenice na chicagské obilní
burse je častokráte mnohem vyšší
nežli na burse v Liverpoolu a
jestli se chce o tom '-Osvěta" pře
svědčit může nahlédnout do úřed
ních zpráv z bursy
Tu planou výmluvu o neúrodě
v Indii odbydeme úředními čísli
cemi vzatými ze zpráv temldllské
ho odboru ve Washington (Osvěta
si je může zaopatřit) V r 1894
urodilo se v Indii 252784000 bu
v r 1895 234379000 v r 1896
105610000 v r 1897 182667--000
v r 1898 242921000 v r
1899 23-2585000 bu pšenice
Dle těchto číslic rozumný1 rol
ník sám vidíjaký humbug pro
vádí „demokratická sttana s tou
svou výmluvou b neúrodě v Indii
á následkem toho zvýšení ceny
naší americké pšenice Kraje v
nichž panuje sucho pšenici téměř
žádnou nepěstovaly a proto úroda
pšenice v Indii jest od roku k roku
skoro stejná až na r 1897 což
ovšem nemělo na světový trh žád
ného vlivu
Co se týče výkladu o bavlně v
němž "Osvěta" tvrdí že Evropa
nám určuje cenu bavlny (stará to
demokratická povídačka) tu se tá
žeme "Osvěty" ví-li o tom Že v
Manchestru bylo zavřeno mnoho
" továren zabývajících se výrobou
bavlněného zboží pontval nechtlly
platit tak vysoki ceny ta americkou
bavlnu která dnes bohu dík nalé
zá nejlepšího odběratele na domá
cím trhu
V těch "Krásných" demokrati
ckých časech spotřebováno ku př
v r 1896 2505000 balíků bavl
ny v domácích závodech leč již v
r 1898 vzrostla spotřeba aa
3465000 a v r 1899 na 3632
000 balíků
Americký rolník pěstující bavlnu
prodal průměrně v každém roce o
více nežli 1000000 balíků bavlny
více domácím továrnám nežli pro
dal v letech demokratické správy
Kdo tím získal?
Americký rolník a dělník nalé
zající v domácích továrnách bojné
zaměstnání
Tu otřepanou výmluvu o pani
kách odoydeme krátce tím aby
"Osvěta" nám vysvětlila proč ty
paniky jsou vidy ta demokratické
správy My jsme měli před Lin
colnem demokratickou (právu a
všeobecnou bídu pak nastala doba
rozkvětu která byla jen přerušena
jedním rokem krise (1873) a na to
zase národ a zem šli dále ve svém
rozvoji ai opětně kolečka zas uví
zla v bahně bídy a paniky když
národ většinou povolal demokraty
k řízení vládního vesla
"Osvěta" se táže jak mohl Wil
sonův zákon okrásti dělníky a
rolníky a na 'o odpovídáme zvlášť
ním článkem na jiném místě
Naše sousedka beře v pochyb
nost naše "numera" o spotřebě
pšenice a korný na jeunu hlavu
nuže chce li se o pravosti jich
přesvědčit nalezne je v "Statisti
cal abstract of the United States"
My nebereme naše čísljcc z
"luftu'' anebo ze soukromých
zpráv nějaké firmy jako děla Bryan
ale z pramenů které jsou nade vší
pochybnost povznešeny
jak "spolehlivé' číslice uvádí
"Osvěta ' toho důkazem jest tento
její výrok:
"2a posledního roku vlády
Clevelandovy r 1896 průměrná
cena pšenice byla jak jsme již
uvedli 726 c na to příštího roku
kdy Cleveland odstoupil a McKin
ley místo zaujal pšenice byla 80c
Již jednou jsem dokázal že když
Cleveland odstoupil pšenice byla
za 808 c a p McKinley za ná
sledující dva roky přišel s ní sž na
58 c" -
Co si z toho máme vlastně vy
brat velectěný pane kollego?
Nejdříve "Osvěta'' praví žj
byla průměrná cena pšenice v r
1896 726ti! c a pak zase hned
na to tvrdí že byla 808HI cbušl
V 10 řádkách tvrdí pokaždé něco
jiného ale ani jedno ani druhé
není pravda
Zpráva zemědělského odboru' z
Washingtonu uvádí ceny pšenice
z veškerých států Unie a poněvač
Ncbraska nás nejvíce zajímá uve
deme jaká byla průměrná cena
pšenice v tomto státě
Nová demokratická urážka slovanského délnictva
"The VerdicťBryanfiv Jediný obrázkový časopis vydávaný
Jeho důvěrným přítelem milionářem O H P' Belmontem v New
Yorku dopustil s dne 1 října 1900 této nejsurověji urážky jaká
se jeStě kdy stala slovanskému delnictvu Časopis ten píSe na str
třeií: " ' ' ví ?
Nečistota clzlnských džlníjfSv
'Slované se nikdy nekoupají oni jsou Špinaví a koupou se
tómcř ve tvé vlastni spině Osmnáct jich bude žiti spáti jisti a
vést! dobytčí svůj život ve tří světnicích z nichž žádná není větší
než 10x12 K udržení své domácůosti mají Jednu ženskou Pro
hlídl jsem si dnes takové hnízdo hniloby a nalezl tam Jednu z ta
kových ženštin Byla silná s kravským výrazem ve tváři Muži
Ji platí Í81 0 týdně a zdravu a ona za to vaří pere a hlídá dum
Ona jest hospodyní chcete li— ale vedle toho udržuje pomřr se
vžemi těmi muži bydlícími v této domácnosti "
' Leč dost té surovosti pero se nám ošklivostí a rozhořčením
zastavuje máme li překládat tento btdácký útok Bryanova listu
proti slovanskému dčlnictvu
Nalenie-lí se dnes ještě některý Slovan některý Čech který
by po smrtelné urážce managera Bryanovy kampani Jonese
jenž obvinil přistěhovalce že ukrádají poctivé práci chleba od
úst a který by po tomto neJsurověJMm útoku jaký kdy byl na nás
slovanský kraen silněn mohl volitl pro lid! takováto morální
kopance mu uštědřujicí ten musil by být horším otroka líbající
ho bič jímž jest mrskáni "-'
189a 1893 1894 1895
50c 40c 49c 40c
Za oves dostával rolník:
1892 1893 1894 1895 1896
23 -: 22 30 14 rvi IIC
To postačí aby se každý pře
svědčil kdo překrucuje fakta
Ostatně jestli nám "Osvěta" při
vede rolníka který dle jejího
tvrzení dostával v r1896 808 c
aneb aspoň 726c za buši pšenice
pak jsme ochotni otisknout v čele
listu jakoukoliv satisfakai naší
milé sousedce
Když rolník v Sebrasce posti
žen byl hroznými těmi neúroďami
tu ceny za pšenici oves i komu
byly poněkud slušné ale jakmile
nastaly leta úrody tu nedostával ani
tolik co by krylo namáhavou jeho
práci kdežto ta republikánské vlády
i v letech nejvftsích urod dostával
vždycky plknou cenu to je tem rot
dli drahý pane kollego meti vládou
demokratickou a republikánskou
Ani v Chicagu na burse nebyla
pšenice v celém roce""í896 tak vy
soko jak 'Osvěta' udává a české rol
nictvo uvědomělé má příliš dobrou
pamět nežli aby uvěřilo takové
báchorce '
Znamenitá je taktika Kiokia
tův kteří by dnes rádi Clevelanda
a celou jeho bídu hodili nám na
krk a "Osvěta" ovšem také se ní
řídí a píše: "Cleveland v druhé
své lhůtě nebyl ničím jiným nežli
dobrýji republikánem"
Děkujeme za ten present Jen
si ho nechte! Vy jste lidu v r
1892 ukazovali v něm proroka
který prý národ dovede do země
zaslíbené a skutečně na ty "sliby"
bude každý rozumný volič pamato
vat do smrti
S Lincolnem jest to zase obrá
ceně Za živa nemohla mu demo
kratická strana přijít na jméno a
také strašila lid ie chce Lincoln
z naší republiky udělat císařství a
dnes se jej každou chvíli dovolá
vají a za krátko se toho snad také
dočkáme Že budou říkat Že Lin
coln byl vlastni demokratem Inu
u demokratické strany je všechno
možným
Přiznáváme se k učiněné chybě
týkající se vyplacení mzdy dělní
kům ve 200 závodech v r 18931c
zmenšení to stalo se jcM za Mc
Kioleyova zákona ale stalo se to
již pod vlivem Wilsonova zákona
který byl v kongresu projednáván
a všechny průmyslové závody v
obavě před tímto nebezpečím vý
robu zmenšovaly a tím i počet děl
nictva "Osvěta'' naše fakta týkající se
velikých rozdílů v ceně dobytka
za demokratické a republikánské
vlády nepokusila se ani vyvrátit a
učinila nejlépe Byla by to mar
ná a k tomu nevděčná pVáce
Mužné slovo starého českého pi
onýra z Nebrasky-
K jakým náhledům dospll svým vlast
nim uvažováním
Nesmrtelný mučenník Lincoln
kdysi pronesl hluboce významná
tato slova: "ty můžeš klamat vše
chen lid po nějaký čas můžeš
klamat část lidu po celý čas ale
nemůžeš klamat všechen lid po
všechen čas''
A 'slova ta vztahují se význam
ně na naše dnešní poměry mezi
českým lidem rolnickým dělni
ckým řemeslnickým a obchodni
ckým Ohropná část tohoto lidu dala
se klamat demokratickými sliby a
vidě'a v této straně svou spásu a
něteteří dosud neprohlédli ze své
ho klamu a hlásí se k straně té
mnoho však rozvážných přemý
šlejících mužův navrací se kam
je volá jich prospěch do tábora
republikánského a hrdě se k tomu
hlásí
Zde 'uvádíme dopij jednohq z
oejstarších pionýrův českých do
pis ctihodného čtyřaosmdesátile
tého starce p Franka Fajmana z
Clarkson Neb který takto píše:
"Četl jsem dopis paní Sojkové
w v I
a -musím se přiznat ze 10 musí
být vzdělaná žena když dovede
tak hájit ty falešné demokratické
zásady ale spoléhám že přijde
časem' k lepšímu poznání tak
zrovna jako jsem přišel já Byl
jsem také dlouhá leta demokra
tem poněvač veliká většina mých
sousedů hlásila se k této straně a
já neznal ještě rozdílu mezi těmi
to stranami
Snažil jsem se však vlastním
rozumem přijít k pravdě a proto
jsem četl časopisy obou stran
V demokratických jsem nalezl
sliby že rolníci bullou prodávat
pšenici po dollaru a dráže dělní
ci že budou mít dost práce úroky
z peněz že budou menší a všechny
ty sliby proměnily se v pravý
opak a lid trpěl na všech stra
nách a když jsem viděl konečně
že demokratická strana dovedla
jen mluvit a mluvit a nic kloud
ného nevykonala tu jsem přišel k
poznání že páchal bych zločin na
sobě na své rodině i na své vla
sti kdybych se dále hlásil k této
straně
Ty výčitky demokratův proti
presidentu McKinleymu pokud se
týče války' nemají dokonce žádné
oprávnění Pamatuji se z vlastní
zkušenosti jak demokraté zde se
mi smáli když jsem mluvil proti
válce jěstii prý se bojím ale já
jim poukázal že bojím se jen ná
kladků které každá válka vyžadu
je a nyní když celý kongres a
tedy i všichni demokratičtí členo
vé jeho prohlásili se pro válku tu
nesou stejnou zodpovědnost za
její následky a je to nepoctivé že
hledí nyní k vůli vytloukání poli
tického kapitálu zodpovědnost tu
se sebe setřást" —
Tato prostá slova ctihodného
toho starce měla by sloužit k po
učení jiným
Je stokráté~mužnčjší přiznat se
k učiněné chybě a hledět jí na
pravit nežli tvrdošijně v ní se
trvat 1
Pro vymknutiny otoky a ochro
mení není nic tak dobrým jako
Chamberlains Pain Balm Zkuste
ha Na prodej u všech lékárníků
— Bolestí hlavy předou okam
žitě vezmete-li ai Severovy prášky
proti bolestem hlavy Proti ne
uralgickým bolestem nenf lepšího
léku nad ně Cena 25c
ZPRÁVY ZAHsUMČNÉ
Telegrafické
Cechy — Němečtí pokrokáři a
nacionálové odbývali Sjezd vTrut
nově tamní rpěšťanosta však v
obavě před výtržnost 1 1 žádal c(
saře aby sjezd zakázal Nestalo
se tak a sjezd odbyt v Trutnově v
nejlepším pořádku V resoluci
přijaté se vybízí Němectvo ku
chránění zájmů státních naproti
přehnaným požadavkům Cechů
V Hamburgu byl zatčen jakýsi
Cech jménem Melkar na parníku
Patricia neb měl sebou tři krásná
děvčata o nichž však nemohl se
vyjádřit! co s nimi v Americe za
mýšlf Policie jej zatkla v domně
n že děvčata ona vezl do New
Yorku k účelům prostitučním
Rusko — Z Petrohradu bylo
oznámeno že v monastýru v
Nikandera v Porkhofu bylo shro
mážděno asi 5000 poutníků s ni
miž se prolomila podlaha V hor
ním patře spící se propadli s pod
lahou na dolní patro kdež leželo
též množství poutníků při čemž
byli 4 muži a 36 žen zabito mnoho
jiných pak potlučeno
Francie— V Paříži zasedal kon
gres mír j kterýž naznačil bouře
čínské za následek nesnášelivosti
křesťanských misionářů jejichž
snahy by neměly býti vládami
podporovány Pro zabezpečení
trvalého míru v Číně odporučil
kongres utvoření silné domácí
vlády a zavedení volného obchodu
mezi Čínou a ostatními zeměmi
Anglie — Volby anglické prove
deny byly již v 537 okresích po
slaneckých z nichž v 372 byli
zvoleni přívrženci nynější vlády a
jeb 165 poslanců oposičních Ny
nější vláda bude míti v parlamentu
většinu 150 — r 60 hlasů Nynější
ministerstvo se formálně poděko
valo ale aby se opět s těmhéž
muži zreorganisovalo
Itálie — Do Vatikánu se dostali
zloději a odnesli odtud cenné listi
ny v obnosu 357000 lír Papež
ský dvůr se nemohl dlouho odhod-
lati k tomu aby krádež tu policii
oznámil neboť tím uznává vládu
italskou ale konečně se k tomu
musel přece odhodlati Policie
římská tvrdí že je pachatelům na
stopě
ifnl Afrika — Pokoření obou
búrských repuplik jest dokonáno
a již jen malý počet nesmiřitelných
těch božích bojovníků se brání
beznadějně na nějaký úspěch Jak
president Krugertak gen Roberts
se cbýstají k opuštění jižní Afriky
a oba se vrátí do Evropy kdež
je čeká vřelé uvítání Uprchlíci z
dějiště války se vrací do bývalých
republik a Boerové skládají zbra
ně Kněži holandské církve ve
sjezdu v Kapsku protestovali sice
proti zničení samostatnosti obou
republik ale na to vítězná Anglie
málo dá
Z ČÍNY
V Čínských zmatcích nenastalo
dosud žádného dohodnutí jen ru
ská a americká vláda rozhodly se
odvolati svá vojska z Pekingu
Bojuje se víak v Číně dosud ' Na
severu Rusové na jihu Němci do
bývají stále města ČÍBany obsaze
ná Rusové obsadili Mukden a
Šanhaikuan kdežto Němci s ně
kterým jiným vojskem obsadili
různá města na jihu od Pekingu
Na zimu však má býti největší
část vojska z Pekingu a všech vni
troemních částí Číny odvolána
V Pekingu má zůstati jen 2000
Japanců 8000 Němců 1500 Rusů
anglická vláda dosud nerozhodla
mnoholi svého vojska v Pekingu
ponechá Avšak podél dráhy z
Pekingu až do Taku bude soustře
děno veškeré} vojsko spojenců
Dráha ta není dosud opravena a
Rusové na její opravě pracující
zastavili všecku další práci Kdo
dráhu tu říditi bude není dosud
rozhodnuto Čísařská rodina se
nalézala v Tajenfu ale přestěho
vala se do Šensi Vlády spojené
se vynasnažily o to příměti dvůr
císařský ku přestěhování se do
Pekingu ale marně Jediný ústu
pek jejž císař nebo císařovna moc
nestora udělali bylo sesazení vSech
princů a mandarínů kteří se osvěd
čili nepřátelskými k cizincům z
jejich úřadů Vláda německá
však také ustoupila od požadavku
aby všichni původcové vzbouření
v Cíně byli vydáni ku potrestání
Železniční bájky IV
Byl jeden král dobrák od kostí
a maso všechno kterýž měl kra
snou dcerku a jedinkým přáním
jeho bylo by provdala se za ně
koho z vlastní jeho říše leč mladé
dívce nelíbili se pranic princové a
jiní 4 nimiž golf hrála a kteří s ní
za zmrzlinu peníze své utráceli a
tak dala všem košíčkem a utekla
kočím svým do Hudson a živit
se pak musela praním
MorAlka — Kdyby král její tá
ta býval moudrým býval by si
přál aby provdala se na stanici
North-Western dráhy jejížto po
hodlí a krásné okolí bývalo by ji
omráčilo tou měrou že bývalo by
se podařilo některému t princů
hračkou ruku její ai získati
NEBRASKA
— Ve vsi Douglas mají prohl-
bici a Ernest Rottmann tam by
dopaden při prodávání lihovin —
Minulého týdne byl souzen v Neb
raska City a shledán jsa porotou
viným byl odsouzen ku pokutě
$1000
— Farma o 160 akrech 3 míle
od Linwood na prodej za mírné
podmínky a cenu Hlaste se u
Emil Folda Linwood Neb tf
— Nedaleko Plainview nalezen
byl vážený občan a starý vojín
Alva Aiken zastřelen nedaleko
svého domu Jel v kočárku domů
u večer a tu musel býti zákeřně
zastřelen asi dvě míle od města
neb na místě tom byl nalezen
klobouk Aikenův Koně s povo
zem a s mrtvolou však jeli dále k
domovu kdež pak při zatáčení
buggy mrtvola spadla Z Beatrice
byli dovedeni slídní psi na místo
zločinu ale nepodařilo se ani jim
vypátrati nějaké stopy po vrahu
— Omaha Loan & Building
Assotiation Bee budova — G M
Nottinge tajemník JHKopietz
jednatel 2419 N ul South Omaha
Dividendy 6% ročně Peníze k
půjčení — Týdní neb měsíční
splátky tf
— U Callaway se objevilo 4
října před večerem ohromné hejno
jestřábů táhnoucích na jih Chtěli
se přes noc usaditi v blízkém háji
ale hned se z celého okolí seběhlo
množství lidí s ručnicemi a zapo
čali střelbu do ptáků jichž asi 75
bylo zabito ostatní pak se dali na
další pochod Jestřábi letí oby
čejně jen v malých hejnech po
-5 tak že veliké hejno jako
bylo toto je něco nevídaného
Letěli v hejnu zšíří asi 100 yardů
avšak v délce několika mil tak že
jich bylo na tisíce
— T Duda v Linwood Neb
má na skladě vozy boxnyna vozy
kočáry všeho druhu drtiče šroto
váky větrníky pumpy kádě po
stroje ná koně a všeho druhn
řemení Krajané učiní dobře
když si u něho prohlédnou zásobu
a zeptají se na ceny než půjdou
jinam koupit (4tí
— Guvernér Poynter vypsal
odměnu Í200 na vypátrání vraha
který 15 srpna u Pickerell v Gage
okresu zavraždil Fred Schlake
Mrtvola Schlakova byla nalezena
se dvěma dírami do hlavy spůso
benými jbuď kulemi nebo ostrým
nástrojem a' poněvadž okresní
úřad nemohl vypátrati původce
oné vraždy vypsal nyní guvernér
odměnu na jeho vypátrání
— Jestli potřebujete dobrý va-
zač aneb sekací stroje na seno
obraťte se na p V J Uřídila v
Abie Neb jenž zastupuje jednu
z nejlepších firem výrobou strojů
takových se zabývající a sice spo
lečnost Deering Harvester Co tf
— V Hastings Obdržel Frank
Batton ku svým třináctým naro
zeninám od bratra pěkného koně
na němž se chtěl projeti Zvíře
se ale splašilo vebčhlo s chlapcem
mezi stromy a zde jej svrhlo
Batton si pádem zlomil vaz a zů
stal na místě mrtev
I SOUTlť OMAHA
XW03XX)KXKKXtK)OOKO(XXXX
— - S upravováním charteru pro
So Omahu bude započato až po
volbách Nynější městská výsada
byla upravena pro město o 8000
obyvatelích kdežto nyní čita 26
000 a tudíž musí býti změna před
sevzata Výsada města Lincoln
se nehodí též pro So Omahu neb
ustanovuje mnoho úředníků kteří
nejsou v So Omaze nutní a vyža
duje pro ně veliké platy Pro
nynější stav města postačí zvýšení
rozpočtu na policii a hasičstvo o
což bude v novém charteru nále
žitě postaráno
— V měsíci září bylo v dobyt
čích ohradách south-omažských
prodáno 99169 kusů hovězího
dobytka 146393 prasat 15840a
ovcí a 7368 koní a mul Z tohoto
počtu bylo v so-omažských jat
kách spotřebováno 40243 kusů
skotu 141301 prasat 365530
ovcí 5326 kusů skotu bylo po
drženo v nejbližším okolí města
ku krmení aby byly později pora
ženy — V South Omaze máte oděv
ní obchod v němž můžete koupiti
lepší zboží a méně peněz než v
které nkoliv obchodě v severní
Omaze Zvláštní výprodej tohoto
týdne jest na Melton zimníky pro
muže po I400 celovlněné Šedé
obleky zhotovené a vypravené
jako ty nejlepší obleky % 35 oo-ové
od krejčího naše cena tento týden
$775 a pár šlů dostanete k nim
zdarma Dáváme též zdarma po
příštích několik dnů kravatu s
každou dělnickou košilí kterouž
prodáme V obuvním našem ob
chodě v přízemku prodáváme
botky černé neb Sluté zapínací
či šněrovacf s ostrou či tupou
špičkou po Í125 a stojí dobře za
la 00 Též máme převlečky a
blůzy levněji než prodává kdoko
liv jiný Nebraska Shoe & ClcHh-
ing Hous roh 35 a N ul v South
Omaze čeltí prodavači jsou tu
zaměitnáváni Jedna cena pro
všechny Za všechno zboží se
ručí že uspokojí Též dáváme
zdarma dělnické čepice a zápisní
knížky každou koupí
— V obecní správě se vyskytl
pěkný pořádek Omaha Gas Co
dala městu záruku I5000 že při
kladení rour bude šetřiti všech
předpisů opatrností aby se neště
stí nestalo Do jam vykopaných
na ulicích spadli však lidé a po
tloukli se začež jim přirčena byla
náhrada Nyní chtěli obecní úřed
níci žádati náhradu tu na plynární
společnosti k čemuž potřebovali
oné zárukové listiny ta však není
nikde k nalezení Někteří úřed
níci tvrdí že ani listina podobná
nebyla vyhotovena avšak bývalý
mayor Ensor chce ndpřísáhnouti
že listina taková vskutku byla vy
hotovena Teď snad musí ohec
zaplatiti škody vzniklé z nedbalo
sti plynární společnosti
— Čechové southomažští zalo
žili stavební výpomocnou společ
nost a zadali již do Lincolnu žá
dost o výsadu Předsedou spo
lečnosti jest Fil Zelinka náměst
kem Jos Štěrba tajemníkem FJ
Fitle pokladníkem Fr Koutskýa
řiditely J M Tobiáš Fr Benák
D Hlávka F Zelinka Jos Dvo
řák M VolenecV Novák J
Štěrba a Fr Tlustý Společnosti
podobné pomohly tisícům Cechů
v ChicaguClevelandu Milwaukee
a jiných městech k domovům za
jisté že i v So Omaze se spolek
ten s dobrým výsledkem potká
Vyslovení soustrasti
Háj Palmové Dřevo č 7 Kruhu
DřevařekvSo Omaze vyslovuje
tímto upřímnou soustrast svoji
milované sestře
JOSEFINĚ BOUKALOVÉ
nad ztrátou mileného novoroze
Bátka Přijmiž milá sestro upřímný pro
jev naši sesterské lásky a nalezni
útěchu v bolu svém v té myšlénce
že společně jej s Tebou cítíme
Marie Vomáka
dftst pomčnice
Kalit Voeátek
' t - tajemnice
MEBBA&EAt
J KLEIN majitel
ImDortéři a velkoobchodnici s dobrou ko
řalkou vínem lihovinami atd pro ůielo do
mači 1 leuarejte juzum
Obchod lahvavý a jugový specialitou
Objednávky poštou správnS se vyhotovuj i
HLAVNI OBCHODÍ
623 severní 16 ul Omaha Neb
ODBOČKAi
se v záp r 26 a Nul SoOmaha
oABSTRÁKTTo
vyhotovuje
s n sADiiHE
17 a Farnam
PATTERSON BLOCK
Zeptejte se naň u tohoto listu
telí íaae
Dr J PLora Dr Frederlck Ruštin
Lord a Ruštin
domAcí lékaři
ea©eJce sr TOSEFA
Ranhojiči nemoci íenské a porady
501 Paxton Block 16 a Farnam ul
OMAHA NEBR
j_ v
jy Dopoledne v nemocnici sv Josefa
tJT Odpol v úřadovně od 2 do 5 hod
M-I 1 1 "!
Nora A Miller s Los Anireles Cal pito:
"Cestovala Jm-m kolikráte po rftiných drá
hách Mohu WcX ie vatooaohoft ríwná vý
lety předči víechny Hhledala Jsem vto
íitm a imbodlný a a renováoo ml tolik
pnzormMtl co v Pullmanové vote pH ceaté
na východ"
Paa Etra W Uecoto s Chicago III iie:
"Chci poděkovat! Calon Paclflc aa sp&aob
uspořádáni celábo výletu a pohodli Jel
nám připravila"
Z?Lr~tfr od I
I "ljL7 MKKOSTII
- la V r ' Obdržela I
~Jlr zlatoa medaili M
-4a@v-aa wniské výstavě 1900 r
Tyto osobně řízené výlety
vyjlidt % Omahy kaUý pátek
ISšy O podrobnosti hlaste se v
l Nové úřadovně městské 1324 Farnam cl Tel 313 i
Oiiiiiiiiiiiniiiiiiimiiiiiniihiiiiiiiiiiinii
IIIIIIIIIIIIIIHIIMIIIII
+ Jelikol
AllGlťS i
I nyní jest íat
Ikalle LUng
i naituseni BfllSQlTI I
aoorv aomaci kk
_ _ r
t měl by drien tyti r každé rodině +
t ±
4 Dobři trna Jedna r lacku n Mích' J
4 praví: ''Kdokollr ul ml pomACoral na X
ÍnuHtuionl ne kaíel vidy odporučil
iHAru Allen'1 Lunff Bílinám lro mne X
unenii mnono pmmeni mucMinu
trpícímu r krku neb plicích
" Mkárnlk Jeden rOaHly ty pti "
' dámy tam ni aoudl tu není lepMbo Unu '
' ' nad Allon' Iunř Balnum proti záškrtu ' '
' ' neb mndrámn kulil ' 1
I Pamatujte tu neobsahuje opium t I
i Cena 25c 50c a $100 i
lanev k dostání
n lékárníků
mm mm i ii nmiiiMii
W i ww
Ocbafclost 171 Jest v tr-
tčlesnoo J fan mnot
1 duševní padělá -
neeboť nýcMe-
ku práci meimxBubca rtmtfcli
a mysl po- vín proto
cbonrnoo i Žádejte
vyléčí U" vždy
vidy naše
PRAVÉ PŘÍRODNÍ VÍNO
z našich vinic
t Sonoma Co CaL
F KORBEL & BROS
Í84-6 W 12tfc St Chicwo EL
00000000000 ' O ' O
7
" (Kruh Dfevařek)
Odbývali budes-
POSVÍCENSKÝ PLES
TSr-cjp-tar-Pvg iy ifti iflj tar1
v sobotu 13 října 1900
i v místnosti
p J Koptsko na mt a Q ul
O dobrou hudbu a zákusky bu
de postaráno
2 Vctnnní Jednotlivá osoba' 25c
o
laiujjuiii miny
15c
K hojné návštěvě zve
o
te
-VÝBOR
o
00000000' O 'O' 000
Okrasa
TaSeho domova gáleží na tom
I padaly Krsgpe a aoy polepeni
bylo trvanlivým měli byste do-
Jiti do
C O Dl painit
WALL PAPER STORE
v Murphy btockji "
431 sev 24 ulic
A W BABCOCK řiditel
Hlavni stan pro tabulové sílo
Ceny jsou o oCco nl2t nei T kterém
koliv Jiném oocnoae v mesie
►4
C- H Brewer & Co
pohrobníci a pfljřovatelé koni
420-423 sev 26 ul tto Omaha Nj J
f-t Bjaraa_ Telefon ííslo30
W G SL0AE 4 CO
v obchodnici a - r
Éjli Mši toity
T čísle 407 409 411 ev Í5 ulice
South Omaba
JBjraaaMB___ Telefon 1
ZboCt se prodává dle libosti buď sa hotov
neb na splátky : j 4it!
M-I I 1 hM"HWH" 1 1 11 ' O
Oblíbené VýletyS I
ro
UNION PACIPIC
ro
CaliforniG a Orogonii I
VY51ATKYZ ČETNÝCH DOPISŮ I
Pani Oflorge Montiomery 1 Los Amrelea
pito: "Cestovala }M-m anacni dosud ala
nikdy nepomyslela Jsem si ie by cesto
váni mohlo byt tak pohodlným —
Union Paclflc voty byly pru mne překva
pením" Pan Oeoree Chadley se Seneca Palte N
T pile: " Vto co pro pohodli cestujících
oanéno býti mohlo bylo uelnino a odpo
ruíeoo a odporní!™ vato výlety v tem
vým přátelům Jsa Jistým se vypraveal
Jejich Jest tím najleptim"
r'
(
I h
i É
'
1 t
' 7
' r
i í
H
ťr-'
$ -
f J
1 l
i
t
i
!'
i
"i ví
1 -
-'P srn -
i ii
"t
"i"
i'"
1'
I'
í J V
k
í ?
ř
!
t
K V
f 1
K P -"
i -y
4
t
i V