Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, October 10, 1900, Page 4, Image 4

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Pokrok ZApadu
Pokrok Západu
řUBLISHED WEEKLY
Publlihed by Pokrok Publlihlng Co
flW-lt Ho 13tb 8L-IV1 1008
Bubicrlpllon by Biit - $100 per yer
Vychiil každou středo
vydárá: Wmim SpoL Fotrokn
S09-5II Jlill 12 Ml - Tflífoi 1001
Redaktor :
R v Mlikovský
T omt dodávkou do doma 1180
▼ mlatt dodávkou poltovul í 1100
Foluiu pro Spojená ítáty Kanadu II 00
DoCerh IK
Mnictvo a politika
Jest v zájmu dělníka starat se o politiku?
Podáváme k nestrannému svážení českému dřlnlctvu
Ouláikj
Prohni rAzná otiliíky uverpjtlulmu poun
ru krty ueiiiut k objfdnávea pflloíeny Jaou
—l—i tUlu nhuAwIn vullfiiafl nitu_
VhuJi i pulec čitime JHce ntá Ea třikrát Za
Bie duo ' tM pulce ta kaíilí uvertjnenl
K hi k 't proio pftliiii objednávce mltk
1 knÍAL míli 1 nlala fitn
niirB # ciu' ifhibm
h'áek na delii dubu oioámi to ochotné na
v " Záaltkv eenéi
tou nbepeťníji kdyí m koupf na poltí
ab aiurewu "Muney Orcler" a tíž nám ee
ial Tii v rí-Kíittruvauera dnplm aneb po
učkou bankovní Jpsi táiillka jista kdo
ehce platili checkeni" na bank neenť aalle
centu vice proto i tolik miiiine platit
draft) na Omabu Chicago neb New York N
WKntfk Mni nrilnMtnA i 1
Xtentov kolky Vlechny laullky nechť Jwu
i i i A - I
auiany poa jeuDouucnuu wmuu yuuw tt
Pokrok Západu
Omahsnet
Omaha Neb 10 října 1900
o
CHCETE
si získat zajímavý a
pro každého Čecha dů
ležitý časopis?
Pak-H ano pošlete nám
25 centů
a my vám zasílat! fcn
deme "Pokrok Západu"
doJconce tohoto rokn
Výhoda tato platí Jen
pro nové odběrateíy
0ECHO-10IÍAVAJE
POZOR!
Velké republikánské schůze odbý
vány budou
T Unwood ve čtvrtek 11 října v 8 hod večer
va Dwigbt v pátek 18 - v ' "„ - "
T Bralnard v tobota 13 ve 2 ' " odpol
v Bruno v neděli dna H " ve S " '
▼ Able v ubotu dne 12 ve 3 "
Čeští řečníci: _ v
P Robert Růžička
red Pokroku Západu
Hon p J J Langer
' kandidát pro úřad elelrtora
DOBRÁ HUDBA
Přijďte všichni i se svými rodi
nami do tžchto zajímavých schází
V některých vrstvách pracujícího lidu ustálilo se přesvědčení
že obě přední politické strany které každé ctyry roky zápasí o vlá
du neučinili a neučiní pro dčlnictvo ničeho a proto mnozí zavrhují
"politiku' že prý nemá ua zlepšení ani zhoršení dělnického stavu
Žádného vlivu
Dříve nežli přikročíme k rozboru tohoto náhledu musíme pro
mluviti nakolik upřímných slov k českému dělnictvu
Historie nám dokazuje že každé provedení jakékoli opravy ve
společnosti lidské vyžadovalo sta a tisíce let a na důkaz toho budiž
de ku př uvedeoo Že vzalo to lidstvu téměř aooo let nežli aspofi
menší část jeho dospěla krvavým zápasem a velikými obětmi k opra
vám politickým Dnes vznešená myšlénka lidovlády která se obro
díla ke konci předešlého století ve Francii jest provedena pouze ve
větší Části severní Ameriky ve dvou státech evropských — ve Frao
cii a ve Švýcarsku (kde pochodeň svobody politické počala zářit
nejdříve) v jižní Americe a v malinké části jižní Aíriky — tam však
bohužel obě republiky dokonávají pod tlapami britického lva
Evropa z obrovské části díl sevAmeriky Austrálie téměř celá
jižní Aírika Asie všechny tyto země dosud nedomohly se politické
svobody a řízeny jsou samovládci a kdo ví jak dlouho to ještě vezme
nežli národové v těchto zemích shodí jho despotů se svých šíjí a uči
ní zásadu lidovlády skutkem
Že k tomu v budoucnosti dojde o tom není pochybností ale kdy!
— To jest otázka na níž nikdo nemůže dát odpověď
A tak jako došlo lidstvo k různým opravám politickým a k lido
viaae v neuterycn zemicn tu spěje taice k opravám sociálním a sice
evolucí čili neodvratným vývojem stále pokračující vzdělaností lid
stva Neilepší příklad jak různé opravy samy razí si cestu v lid
stvu podávají nám Čechy kde dělník a rolník před rokem osmačty
řicátým úpěl pod jhem roboty a byl na úrovni téměř s černým
otrokem
Porovnáváme-li na jakém stupni stál dělník před šedesáti sedm
desáti lety a na jakém stojí nyní tu teprvé vidíme jak obrovský
krok učinilo dělnictvo na dráze vedoucí k úplnému vydobytí jeho
práv a to jest nám též důkazem že dělníku dostane se jednou spra
vedlivého podílu za vykonávanou jím práci
Nebraska Kamsas a So Dakota
náleží prý Bryanovi tak tvdí
vůdcové jeho kampaně ale jak se
zdi voličové udělají jim kapitální
čáru přes rozpočet
' Bryan pravil y Illinois "tz
kdyby dnes byly volby tu že by
lid jej povolal k řízení svých osu
duv ale že nyní republikáni koupí
každý hlas (!) a tím změní vůli
národa'' Takovou urážku opo
vážil se vmést americkému lidu
cenícímu své : volební právo do
tváře! On vidíže hlavně íarmerský
lid jest syt jeho prázdných slov a
již dnes hledá pláštík kterým za
krýt chce hanbu své porážky
Guv Roosevelt v Chicagu odpo-
veaei scnurzovi velmi tretne na
jeho sympatie s Aguinaldem a Fi
jipici - rravu jtayz Byl pan
Schurz tajemníkem vnitrozemí za
presidenta Hayese že-nechal voj
skem stíhab a vražditi lndány
kmene Sioux a Ncz Perces Ná
čelník Indiánů Joseph byl mu
xetv inteligentním který stál u
vzdělanosti a mravnosti výše než
Agmnaldo kdežto Indiáni měl
tehdy více oprávněné stížnosti na
proti Američanům než mají nyní
Tagalové a přece nechal pan
Schurz Indiány ty bez milosti
zmasakrovatL Pan Schurz nyní
odsuzuje to co ministr této země
ám dělat
TlUST PROTI TRUSTU JEST KEJLEFSÍM
rozřešením otázky trastové ale ne
zákon- Trust jest orgaoisace ka
pitálo a není ničím jiným než jsou
bom dělnické Co největií volnost
v rrtmytla vytvoří nejen trusty
ťt i protitnisty a umožní soutěž
Ejl pak veškerá orgaaisace jak
l'Ut tak kapitála se bude díti
!-ií před zraky celého národa
c JLtraníse škodlivé následky obou
a ťn etisin ta bod rozřešena
1 " V ! "13 risaso o trastech na
' ' {zl-ZH tlučhubové demo
" ~ C ýtíszl ťJLxW pro
"7 ťi m skn
lc ' "" i tr:7Uidstře
Tak dlouho jest ale tato doba ještě vzdálena? Kdo to může
fici i
Má ale dělnictvo samo odsuzovat se k utrpení pro myšlénku
jejímuž splnění snad dojde za 200 — 300 let? Může žít z těchto
těšínských jablek může odívat sebe svou rodinu jimi?
V dneínlch pomirech lidstva kde dollar jest nutným k existenci dllnt-
ka a jeho rodiny kde penttelze vydílati pouze poctivou rukou tu dilnictvo
v zájmu sebeochrany musí přemýšleli jakou cestou má se briti v pomirech
dneíní doby které změniti se nedají
A zde ociťuje se dělnictvo byť i nechtělo u politiky
Za kterou stranou má jít aby tajistil si dílntk dost práce a tím dost
výdllku a domohl se různých oprav zákonných jinií poviechný stav dilníka
má být tlepíent
Strana socialistická nepodává dělníku také nic nežli jen těšínská
jablíčka a nežli by se jich dočkal tu dávno by kosti jeho setlely v
hrobě- Zásady a papíře v praktickém životě nemají mnobo ceny
to vidíme na Německu kde v říšské radě jest tolik členů socialistické
strany a přec dělnictvo tam jest daleko hůře na tom nežli u nás v A-
merice '
Prázdným burácením proti kapitálu se poměry v litlské společ
nosti nezmění V každém člověku ukryto jest sobectví — v někte
rém více v některém méně — a tento pud činí z každého mimovolaě
kapilalistu
Člověk který vlastní kus pozemku který z dělníka stal se za
měst nava tělem který provozuje obchod aneb řemeslojest do jisté míry
kapitalistou jehož vlastní prospěch a prospěch jeho rodiny žeoe k
hromadění soukromého majetku
" Všechno zlo jimž společnost lidská trplspočiviv penězích Ty
jsou základem lidského "sobectví a až ty budou odstraněny a člověk
nebude mít žádný předmět za kterým by se pachtil tu teprvé veške
ré nesrovnalosti v lidské společnosti vymizí
Ale kdy to bude?
Ne dříve pokud naše zem nebude přelidněna do té míry že ná
rody ji obývající — aby uhájili cvé Živobytí — budou nuceny odstra-
niti nynější systém založený na soukromém majetku a nahradí jej
pouhou výměnou životních prostředků za práci ať hmotnou ať du
ševní Ví tv ~ au
To může trvat ještě 1000 roků — snad víc — těžko hádat do tak
daleké budoucnosti
A proto v tito dob! americkému rozumnimu dllníku který musí prací
rukou tvých starat se o blaho sví a své rodiny nezbývá nic nežli volit mezi
oběma hlavními politickými stranami a pomáhat ku vílřzství straní té ta
jejií vlády hmotné pomíry dllnictva jsou lepíi
A která je to strana?
Zkušenost z minulých let může být v tomto ohledu dělnictvu
nejlepším rádcem -i
Nuže co nám okazuje minulost?
Tsou lidé iimž osud stele v cestu samé růže a jsou jiní kteří
při nejlepŠÍ vůli jsou pronásledováni osudem a' nač sáhnou to prová
zeno jest nezdarem a jak české jedno pořekadlo praví: "1 zlato pro
měří uje se v jejich rukou v bláto'' -
A jak s lidmi tak' jest to i s politickými stranami Na demo
kratičké straně za posledních šedesát let zdá se jako by spočívala
nějaká kletba V té době sice jen dvakráte dostala strana tato vlád
ní veslo úplně do svých rukou ale obe tato obdob! byla krizovou ce
Etou pro amerického dělníka farmera a obchodníka -
Neskonalou bídou a utrpením zaplatilo hlavně dělnictvo obě
tyto demokratické administrace a jako za Buchanana tak za Cleve
landa veřejné polévkárny staly se nutností a část délnictva snížena
na pouhé žebráky prosící o nasyceni sveno zaiouau — ---
Také to obrazy strasti mezi dělnickým lidem viděli jsme před
několika lety za demokratické správy!
Lid sice rychle zapomíná ale ty pocbmůrné dny snad nevyšly
w tkt t t 1 T _ I 1 liX! Jt i _i!
mu dosud z paměti ueinicay 11a oorovssou vcismuu ua se vesu
klamnými sliby demokratické strany která stavěla se mu přítelkou aJ
musel nejdráže ze všech vrstev našeho národa zaplatit tuto svou chy
bu Za devět měsíců po nastolení Clevelaodovu octnulo se 150000
lidí bez práce v New Yorku 80000 v Bostonu a 100000 v Chicagu
a jako v těchto třech městech tak lid ztrácel práci všude
Dne 15 prosince 1893 psala obchodní zpravodajská kancelář R
G Dun & Co takto: "Továrny jsou uzavírány ve všech Částech Ssp
Států a armáda nezaměstnaných jest daleko větší nežli byla kdykoli
před tím" " -
K ulevení bídy mtzí nejvíce postiženým stavem dělnickým ote
vřeny polévkárny v New Yorku v Bostonu v Chicagu v Omaze a v
jiných a jiných městech a zde tisíce tisící nešťastníkův marně prosí
cích o prácinalezalo aspofi bídné ukojení svého hladu -
Sta lidí denně hledalo přístřeší a nasycení v Rescue Hall v O-
_ a W a 1! a 1 _
maze Byli to muži se svalnatými pažemi oyn 10 starci oyu 10 mia
dí lidé a co nejžalostnějlího byly to i matky jež chvěly se zimou
nemajíce nic na sobě jen hadry nichž nalily tvá zmořená těla a
na rukou a kol sebe mnohá % nicb měla ubohé malé děti plačící hla
dem a zimou
Když jeden- % jpmalskýcb občanů Mr Clark přišel nabídnontí do
Rescue Hall jedněma t tlchto Beifastníkúv pria na den — názeti
uLlí — to zahrnníi lei vlekat prosSami aby prací ta jim poskytnul
a jeden i nich dokonce klekl před Clarkem objal jeho kolena Že
braje o tuto prácijedioého dnet
1 při vzpomínkách na tyto černé dny musde srdce kaŽdéholid
ským citům přístupného Člověka chvěti
Sedm tisíc lidí v tak poměrně malém městě jako jest Omaha
platilo svou zkušenost demokratickou vládou nezměrným utrpením
Dne to prosince Uniou Labor Club v Chicagu (Uniový dělni
cký klub) usnesl se na respluci obvinující demokratickou stranu z ce
lého neštěstí jimž dělnictvo bylo postiženo Dne 13 prosince W
C Pomeroy místopředseda Americké federace práce uvítal třináctou
konvenci veliké této orgaoisace těmito slovy: "Vejmenu dllnického
lidu který nemaje domovů v této poulti kamene a ocele který chvtje st
před vlastním ubohým svým stínem ve jménu lidu je hol ctiládost jt mrtva
jehoi nadje je mrtva jehoš duit jest mrtva atd
Policejní stanice chicagské byly každé noci přeplněny muži
ženami a dětmi nemajícími přístřeší chodby chicagské radnice staly
se útulkem stům dělníkův již na tvrdých kamenech skládaly zmořené
své údy jsouce šťastni že aspott nejsou vydáni zimě v šanc sta lidí
umíralo vysílením a hladem v české Čtvrti sestavil se výbor který si
obral za účel zmírniti tu bídu která panovala v dělnickém lidu če
skem a když dvakráte za týden rozdávána potrava — bocbník chleba
aneb kousek masa — tu v ulici stálo sta a sta mužů a žen čekajících
hodiny na tuto almužnu
Je možno že- kdo viděl a zažil všechnu tu strast mohl by zapo
menouti na tyto křižové dny? -
" Není to jen možno ale je to smutnou pravdou že dělnický lid
má tak krátkou pamčt a že sotva se vzpamatoval z rány zasazené
mu demokratickou stranou již opět popřává sluchu jejím slibům a
lákadlům
Ty klamné sliby Bryana ta lesklá ale prázdná slova jeho podo
bají se zpěvu sirény o němž čítáme ve starých bájích že sváděl
chodce s pravé cesty do bezedného bahna v němž bídně hynuli
Což někteří lidé nenaučí se ze zkušenosti ničeho?
Demokratická strana jest prý "stranou chudého lidu" praví
mnozí ti krátkozrací dělníci a skutečně do jisté míry je takovou stra
nou poněvač lid vládami svými vždycky ochuzovala ale -jinak je
stranou kapitálu tak zrovna jako strana republikánská jenže většina
kapitalistů drží se demokratické strany pouze ž politických ctižádo
stivých ohledů a jen malá část z obchodních a sice jsou to importéři
kteří dovážejí sem výrobky z ciziny a jimž nízké clo prospívá a plní
jejich pokladny a dále hlavy některých trustů jež demokraté zahrnují
svou přízní jako ku př trust cukerný whiskový a trust stříbrných
baronů jenž Bryana používá za svůj nástroj
_ - -
Deset z hlavních sloupů této strany vlastní více nežli 100 milio
nů dollarů a kdo může o demokratické straně — vůči tomuto faktu
—mluvit ještě jako o "straně chudého lidu" ten věří každému ne
smysiu a tu nemažeme nez zvoiati: "udozi cnudi duchem liz lži se
krmi ti nechají l"
Jako jednotlivce posuzujeme dle jeho činů a dle toho co vyko
nal pro lidskou společnost tak musíme posuzovati i politickou stra
nu co vykonala pro dělnický lid když byla u vesla jestli naši ob
hájci demokratismu naleznou jeden zákon v těch dvou obdobích de
mokratické správy který by byl dllnictvu prospll který by byl chránil
tájmy dilníka tu nechť nám jej laskavě ukáži
Najdou-li jeden Zin jedno slovo které by byl kdy Bryan pronesl
v zájmu dělnictva ať nám ho předloží
My o takovém zákonu nevíme a marně hledáme v kongresních
zápiskách jediné slovo které by svědčilo o Bryanově přízni k dělní
ctvu '
Ale nalézáme tam smutné stopy Bryanovy činnosti jenž pomá
hal ve výborech i ve svých íečích pronešených v kongresu dne 16
září 1892 dne 13 a 20 ledna 1894 ustanoviti onen prokletý Wilso
nův zákon jímž náš průmysl na polovic byl zničen a pod jehož vli
vem dělnictvo íarmářstvo 1 obchodnictvo veškeré tak nevýslovně
trpělo a zem soustavně byla ožebračována
Je-li demokratická strana takovou přítelkou děknictva — jak
vždycky před volbami se snaží lidu namluviti — proč neokáže to své
přátelství skutky ve státech kde má většiny v zákonodárnách? Kolik
zákonů směřujících k zlepšení stavu dělnického přijaly všechny ty
legislatury s demokratickými většinami?
- Sem s nimi ať dělnictvo může dle skutků a ne dle prázdných tlov
a slibů souditi o přátelství demokratické strany" " '
Hleďme jaké "přátely" dčlnictva staví demokratická strana' ve
své Čelo ku př v státu New Yorku kde učinila nyní kandidátem za
guvernéra advokáta Stanchfielda jedooho z nejzuřivějšícb odpůrcův
dělnictva v tomto státě
Hleďme jaké to vzácné "přátelství' jeví se k dělnickému stavu
v těchte slovech které před několika roky veřejně pronesl:
"V malém domku mém mám hošíka krerý jest zřítelnicí mého
oka krví mého srdce ale pravím Vám pánové že bych raději viděl
tohoto mého zlatovlasého hošíka oděného v rubáš smrti nežli abych
se dočkal toho že stal by se členem dělnické orgaoisace
Není to skvostný důkaz demokratického "přátelství'' k dělnické
mu stavur
# #
A jak zachovala se republikánská strana vůči dělnictvu?
Od doby vlády Lincolnovy až po vládu Harrisonovu nebyl dél-
nik nikdy snížen na žebráka jako za vlády demokratické
Každý zákon týkající se osmihodinové doby pracovní v různých
státech byl navržen a přijat republikánskými většinami v zákono
dárnách
V mnohých státech přijaty různé zákony těmito většinami na
jichž ustavení naléhaly dělnické organisace tak ku př v legislatuře
státu lihuois přijat zákon zapovídající zaměstnavateli aby zabraňo
val svým dělníkům by stali se členy unie
Ustaven zákon jenž zapovídá jednotlivé firmě aneb korporaci
získati dělnictvo pod falešnými klamnými předstírkami
Otevřeny státní dělnické kanceláře v nichž 40000 mužům že'
nám a dívkám zaopatřena byla práce od doby jich otevření -
f Přijat zákon zapovídající zaměstnávat! děti pod 14' rokem
jich stáří Z-::
Zapovězeno zákonem přivážení ozbrojených dělníkův z jiných
států firmami aoeb korporacemi za tím účelem aby tito importovaní
dělníci nahradili místo domácích dělníkův nalézajících se na stávce
-Legislatury států Ohio - Indiány New Yorka Pennsylvanie
Massachusetts atd přijaly též různé zákony j"chž podkladem bylo
zlepšení dělnického stavu a všechny tjrto zákony prosazeoy republi
kánskými většinami '
A jak hleděli republikáné prospět dělnictvu v mezích státních
zákonodáren tak republikánská většina v kongresu hleděla dělnický
stav pozvédnout z úpadku v němž se octnul za demokratické vlády
Prosften Dingleyův zákon poskytující celní ochranu našemu
průmyslu a našemu dělníku a ble jakou blahodárnou změno pod
vlivem tohoto zákona nalézáme v dělnické m stavu za posledních
několika let!
Na doklad toho budiž zde uvedeno několik prostých ale velice
výmluvných fakt
Když Bryan mluvil v srpnu r 1896 v Harrisburgu v Pa tu
bylo zaměstnáno v tamních ocelárnách 3988 dělníků jichž mzda
obnášela ne celých 1125000 _
V r 1899 v tom samém měsíci zaměstnáno bylo ▼ těchto oce
lárnách 6672 dělníkův a mzda obnášela £240000 V r 1896 zá
vod snížil 10 procent na mzdě nyní mzdu zvýšiL
Stodevatenáct továren vyrábějících bavlněné zboží zaměstnává
5157 lidí více a vyplácí měsíční o 1180590 více mzdy nežli
ř 1896 v'
V r 1893— Q4r-95 úplných 65 procent zlatnických dělníkův
pracujících v Attleboro Mass bylo na zahálce a museli se živit bídol
jak nejlépe to šlo_ Nyní pracují Um všichni plný Sas a ještl tři
novétovárny za poslední dva rok byly tam vystaveny a 80 nových
domov '
V r 1896 v jednom měiícl ve 170 závodech v Ohio bylo vypla
ceno dělnictvu $1468084 31 V r 1899 v mšsícl červnu vyplace
no v těch samých závodech M 412879 03 Čilí o I9447947i více
V 71sávodech v Clovelandu O pracovalo v r 1896 29374
lidí oynl prreuje tam 46923 lidí '
Od té doby co McKinley stal se preidontem Spojených Států
tu Readidg Iron Co zvýšila svému dělnictvu čtyřikráte mzdu a v
Lebanon Pa třikráte
American Wool Co zvýšila tvému dělnictvu mzdu o 10 procent
Dne i ledna 1900 American Steel and Wire Co zaměstnávající
30000 lidí zvýšila jim mzdu o 7 Ji procenta
V dubnu 1900 National Tube Co v McKeesport Pa zvýšila
4500 dělníkům mzdu o 10 procent
Stodevadesát jeden dřevařův v Minnesotě zaměstnává nyní
5080 mužů víc a vyplácí o {202641 více " mzdě
' Úplných 75000 dělníkův pracujících v závodech vyrábějících
bavlněné zboží dostalo přídavek 10 proc ku své mzdě
Berwind White Coal Co ve Philadelphii zvýšila svým uhloko
pům mzdu o 20 proc "
Bryan jsa v kongresu snažil se zničit továrny vyrábějící cínový
plech a nyní v závodech těch je zaměstnáno přes 18000 lidí a mzda
jich dosahuje okolo 10 mil dollarů
V r 1899 asi' 133000000 bylo vynaloženo na postavení no
vých továren a závodů na Jihu
The York Cotton Mills v Yorkville S C zvýšily mzdu dělni
ctvu o 33 procent
V r 1895 zaměstnanci při dráhách obdrželi $445000000 ve
mzdě v r 1899 obnášely mzdy $522000000 a letos budou obná
šeti asi $550000000 tedy o více než o $100000000 je mzda vyšší
nežli před pěti roky
Přestaneme na těchto málo dokladech ač mohli bychom podatí
z každého oboru průmyslového a obchodního důkazy zlepšení stavu
dělnictva za posledních čtyř let v 1
Budiž zde ale uvedeno ještě toto vysoce významné' faktum:
Za celé vlády McKinlevho bylo provedeno v naši" zemi pouze
PĚT STÁVEK PROTI SNÍŽENÍ MZDY Všechny ostatní stávky
týkaly se buď zkrácení pracovní doby aneb uznání unie a jiných
otázek zásadních
A přece vzdor všem těmto důkazům zlepšených poměrův dělni
ckého stavu vzdor tomu že demokratická strana nemá ničeho čím
by mohla přátelství své k dělnictvu prokázati tu má tolik odvahy
že přichází k dělnickému lidu a žádá jej znovu o jeho důvěru a jeho
hlasy
A jsou lidé kteří ač byli již jednou tak hiozně zklamáni se
dají přece znovu na vějičku klamných jich slibů a dávají tak v šanc
blaho svoje a rodin svých '
Nejintelligentnější živel mezit dělnictvem a nejlepší jeho vůdco
vé jsou ovšem příliš prozíraví nežli aby se dali opět svésti těmi
prázdnými slovy a sliby Bryanovými a uvádíme zde na doklad toho
výroky některých nejpřednějších vůdcův dělnictva
Mistopresident unie zeiezarskycn oeiniknv v Chicagu w C
DAVIS píše takto v "Inter Oceán":
"Dostalo se mi do ruky číslo Hearstova "Chicago American"
ze dne 2 října a zde nalezl jsem korruptnf lživý a zavržení hodný
článek y němž se praví že Illinois Steele Co donucuje dělníky jak
mají volit Poněvač jsem v tomto závodě zaměstnán již 12 roků a
jsem americkým dělníkem tu považuji za svou povinnosť hájit
intelligenci hrdost a zásady amerického dčlnictva a ptohlašuji člá
nek onen za nanejvýš urážlivý vůči dělnictvu South Chicaga
Kdyby ono tvrzení Hearstova časopisu bylo pravdivé tu by
chom všichni přestali pracovat a chopili bychom se winchestrovek
abychom jimi dali odvetu za spáchanou urážku která by se donuco
váním takovým stala na našich občanských právech
V Illinois Steele Co za poslední čtyry roky pracováno dnem a
nocí a závody tyto j&ině zavřeny byly na delší dobu za vlády Gro
vera Clevelanda kdy polévkárny musely být v Chicagu pro dělni
ctvo otevřeny
V železárnách je-nyní více zaměstnáváno lidí nežli kdykoli před
tím a my doufáme že nás více nestihne trest jeítí jedné demokratické
administrace"
- Co-soadí dilnictvo česká o tčehto slovech vynik: jícího vůdce
dělnického?
THEODOR SCHAFFER president "Spojených unií dělníků
ocelářských a železářských" čítající několik set tisíc Členů chtěl se
vzdát čestného svého místa aby mohl jako prostý dělník hájit slo
vem zásady republikánské strany a tím chránit zájmy dělnického
stavu leč musel vzít na žádost ostatních úředníkův resignact svou
zpět jelikož unie jím řízená je přesvědčena že jde hájit poctivou a
dllnictvu prospiinou víc -
V r 184G D F KENNEDY organisátor "Americké federace
práce'' ve státu Indianě byl jedním z největšfch podporovatelů Bry
anových a řečnil proB v mnohých dělnických schůzích leč přesvěd
čen jsa zkušenostmi posledních čtyř let že jedině za vlády strany
republikánské dělnictvo prospívá tu se zápalem perem i slovem hájí
nyní zásady její uznávaje že v nynějších poměrech hmotný prospěch
dělníka káže mu hlasem svým přispívali k vítězství republikánské
strany a tak poiistiti si lepší vvdčlkové poměry a neodvislosť
Naproti tomu žádný z vynikajících dělnických vůdcův nehájí
zásady demokratické strany kromě několika profesionelních politi
kářův dělnických stojících ve službě Tammany Hall v New Yorku a
ve službách demokratické mašiny chicagské a pak Sovereign presi
dent "Rytířů práce'' jenž kdysi mocnou tuto organisaci dělnickou
přivedl k úplnému úpadku takže rozklad její není již daleký
Jestli nyní ještě některý český dělník je na rozpacích kterou
cestou se má v nastávajících volbách bráti tu může si vzít příklad
výše uvedených třech poctivých nezištných vůdcův dělnických
# #
Nyní nezbývá nám než promluviti ještí o poslední stávce uhlo-
kopúv v Pennsylvanii Demokratická strana a vůdce její Bryan ač
zavinili tolik utrpení v dělnickém stavu prolévají kookoďilí slze nad
ublokopy _
To je vždycky to jediné co pro dčlnictvo mají lacinou sympa
tii a laciné sliby
Lid pracující v těchto dolech trpí - ač z veliké Části vlastní
svou vinou — poněvač v minulých letech ntchávala se velká Čásť
těchto ublokopúv používali za nástroj k potlačení různých tam vy
puknuvších stávek leč to šikovně Bryan i demokratické časopisectvo
zamlčuje že tito uhlokopové od r 1894 až do r 1896 pracovali
pouze půl lasu a jak mizerné musely být ledy j-ho týdllky jaký život
plný bld museli mít ta vlády demokratické strany když museli se spokojit
s polovičním ttýaeuem nynějšími -
Toto politické vykořisťování stávky a zamlčování úplného ttavu
vlci jest ovšem oblíbenou zbraní Bryanovou Poukazovati na utr
pení malé části dělnictva které za demokratů trpělo dvakráte tolik a
při tom mít částečně na svědomí utrpení celého dělnického stavu v
letech nedávno minulých to jest 'velmi smutná a k tomu dvojsečná
zbraň která Bryanovi u přemýšlejícího dělníka jen může uŠkoditi
Každý cám je strůjcem vlastního svého osudu a také dělnictvo
nastávajících volbách může si buď prospěli aneb na íeta si
uškoditi
Dá se český intelligentní rozumný dělník svésti jako se dal v
r 1892 kteroužto chybu svou musel zaplatit skoro čtyřletým utrpe
ním aneb půjde osvědčenou cestou po níž kráčí nyní k dalším čty
řem rokům slušné existence k níž je každý oprávněn?
Po důkladném uvážení všech těchto fakt mohl by některý český
dělník voliti pro stranu která značnou čásť dělníkův snížila na
Žebráky prosící za šálek polévky?
Tak daleko doufáme le se nezapomene proti tvým vlastním
rájmům žádný český dělník!