Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, October 10, 1900, Page 2, Image 2

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Pokrok Západu
Hlad v Indii
Styr objevil se v krajinách suchem postižených
t _______ t
Obyvatelstvo 90 milion duší {(tající v nebezpečí "
úplniho zabynutí
' Co zatfm vlády chtivá hrabivá
Anglie napnutím veškerých sil
háji svou pověst jako světová vel
moc v jižní Africe a obětuje sta
milionu aby tuto svou pověst
před světem zachránila tu v Asii
miliony lidu jí podmaněného umí
rají tiše hladem Anglie pro tyto
ubožáky jež by mohla sama spa
siti desetinou toho obnosu který
ji stál zápas s jihoafrickými repu
blikami činí velmi málo a po
většině žebráním hlavně v Ameri
ce hledí nešťastný ten lid zachrá
nit!
Hlad se svými strašnými ná
sledky řádí ve střední a západní
Indu a v místech těchto objevil se
již několikráte před tím I bohaté
kraje Gujeratu na pobřeží blíže
Bombaje které sotva kdy byly
hladem oostíženv letos byly za
sáhnuty a vedle nich v Beratu a v
středních provinciích jež dosud
nikdy hlad nepostihl usadil se
strašlivý tento nepřítel Hindův
Obyvatelstvo marně očekávalo
po dlouhé měsíce spásonosný déšť
který by proměnil vypráhlé Jpu-
stiny jeho krajů v úrodnou půdu
a zde na této poušti žije více
nežli 90 milionů lidí kteří tvoří
úplnou třetinu všebo obyvatelstva
Indie Z těchto mass nešťastní
kův pouze asi šesti procentům do
stává se vládní podpory a ostatní
očekávají osud svůj s klidností a
oddaností v nezměnitelný osud
Hindovéf jsou fatalisté (lidé kte
ří věří v určení osudu) a proto
umírají bez reptání a bez slzí
Polovina obyvatelstva hladem
postiženého usazena jest v krajích
jimž vládne Anglie druhá polovi
na podřízena jest domácím kníža
tům a ani ti nejeví větší činnost
aby zachránili lid svůj od vymře-
ní
Hlad není tak strašlivým ho
stem v krajích hornatých kde na
lézají se prameny jež ani v době
největšího sucha nevyschnou ale
tam kde obyvatelstvo je nuceno
ukájeti svou žízeň ze studní tu
utrpení jest nezměrné
Voda v studnicích vysýchá a i y
umělých nádržkách a jezírkách —
které jen k vůli tomu účelu byly
utvořeny -— jest ji tak málo že
nikterak nedostačí davům k ním
se hrnoucím a když tyto nemohou
uhasiti zde svou žízeň tu pološíle-
ní počnou hrabati v písku vy
schlých řečišt potoků a řek a na-leznou-Ií
tam kapku špinavé vody
tu hltavě jí lejou do sebe a to prá
vě jest příčinou moru jenž nyní v
některých místech se objevil'
Nejhorší měsíce v těchto hla
dem postižených krajích byly kvě
ten a červen a nelze spočíst kolik
lidských životů bylo zahubeno
hladem a morem Začátkem čer
vence spadlo tu a tam něco deště
ale bylo to jen nepatrné probuze
ní naděje v konečné odvrácení
hrozící zkázy Leč i to málo při
neslo' již v mnohých krajinách
blahodárnou úlevu "
Hindové mají jeden velmi dobrý
rys ve své povaze a sice ten že
echtí býti na milosrdenství a ve
řejnou podporu odkázáni a jakmile
jen poněkud vidíže mohou z půdy
své docíliti nějaký užitek a najiti
v ní výživu tu rychle chápou se
práce v
Hlad zaviněný nedostatkem bla
hodárných dešťů trvá již mnoho
dlouhých měsíců a ztráty hlavně
na dobytku který pošel ve všech
krajích nedostatkem píce jsou
obrovské ~
- K tomuto měsíci říjnu hladí
obyvatelstvo Etickém postižených
krajů s veškerými nádíjemi vstříc
v měsíci ic-m dostavuji se totiž v
Indii podzimní deště a jestli pří
roda bude tentokráte milosrdná
vůči trpícím milionům tu mohou
být zachráněni od smrtí hladem
nř ozl Jim vsak jiný ač nemenší ne
přítel a sice: zimnice která vždy
cky po podzimních deštích násle
duje a i při obyčejném stavu věci
vyžaduje četné ooěti
Jeli však obyvatelstvo vysíleno
hladem jako nyní a zdravotní
jeho stav jest podkopán a sesla
ben tn zimnice tím hůře ř ádf a
je truchlivo pomysliti jaké ná
sledky letos nebezpečná ta nemoc
míti může -
Je to podivuhodné jaké různé
pohromy přestála jii Indie a oby
vatelstvo její Hlaď objev je se
tam vřJy po několika letech pra
videlní ale ještě nikdy netrval tak
—ocho jako tentokráte
Ililionjr lidí zahynulo jii v kra
j _ t_ďe_ a morem nejčastěji
r~ :ZZ vovach vzdor torna vlak
r " „ __y zotavuje se ze
_ rra a vlečko í:Utí
1 " i Tj_iá fc_ rycLla i
X L:~ ty _rti_i tlmí
' c t~A ti Ui_a
kávato svůj neúprosný Oiud záhu
bu smrti hladem aneb morem
Lidstvo má různé nepřátele v
každém dílu světa a Asie a obyva
vatelstvo její trpí živelními pohro
mami nejvíce
Sotva zacelí se tam jedna rána
ž přichází nová a lid v tomto
ílém boji s přírodou přece jen
ste a se množí s úžasnou rych
stí a při tomto stálém vzrůstu
uevezme to snad jen nčkoli- sto
letí kdy množícímu se obyvatel
stvu půda nebude moci poskytnout
dostatečné obživy
Neštěstí v Duchcově
Podmořský telegraf přinesl před
14 dny zprávuže v uhlodolu Nové
Štěstí u Duchcova vybuchl fiaska
vý plyn při Čemž asi ioo dělníků
zahynulo a s nimi i báňský inžinýr
Dyk Poštou došlé zprávy však
neštěstí ono značně zmirňují jak
vysvítá z následujícího výňatku z
Nár Listů Píše se tam:
V uhelném dole — nazvaném
"Frisch Glueck" a náležejícím
mostecké uhelné společnosti vzňa
ly se třaskavé plyny a s ohrom
ným rachotem vybuchly
První zpráva sdělovala že vel
mi značný je počet horníků kteří
při výbuchu v útrobách země těž
kými úrazy byli stíženi Důl tento
nedaleko Duchcova se nalézající
zklamal v důvěře která v něj byla
kladena zvláštním pojmenováním
"Frisch Glueck Očekávaného
rychlého štěstí dosud mnoho ne
poskytl Před nedávnem byl z části
zatopen a ještě následky této po
hromy nebyly odstraněny když
nastala opět pohroma nová mno
hem horší
Pn ní zprávy byly velmi skrov
né Nasvědčovaly tomu že výbuch
spůsobil nesmírné zděšení mezi
horníky v útrobách země zaměst
nanými a i na povrchu země Brzo
po výbuchu shromáždilo se u dolu
veliké množství obyvatelů z okolí
které se zimničnou nedočkavostí
očekávalo podrobnosti o katastre
fě Na všechny strany neprodleně
telefonováno o pomoc a ze sou
sedních dolů přikvapili záhy lékaři
a horníci Tito zahájili ihned práce
k zachránění nešťastných soudru
hů Po nesmírném namáhání a v
situaci nejvýš nebezpečné za ně'
kolik hoď'n vytáhli z dolu dvanáct
v?l mi těže? raněných hor_ík__)á!s
přivezen byl z útrob země na po
vrch správce dolil inženýr pDyk
jenž při výbuchu byl rovněž těžce
poraněn Horníci utrpěli popálení
na rukou a v obličeji
Výbuch Šťastnou náhodou ome
zil se jen na část dolu kde ovšem
všichni horníci utrpěli poranění
Ale valná část jich pohromě unik
la Zranění po poskytnutí první
pomoct byli odvezeni do nemocni
ce v Teplici a Mostě
Mocné vzrušení povstalo v zá
stupu obecenstva důl obklopující
ho v tu chvíli když došla zpráva
že z důlu byla vytažena mrtvola
jednoho horníka a jiný horník že
zemřel mezi dopravou do nemoc
nice V:--'
Výbuch povstal před 10 hod
dopolední a sice v rozsedlině kde
mour uhelný vlastním horkem se
vzňal a nahromaděné plyny vy
buchly V té doaě dle kontrol
ních známek nalézali se v dole 74
horníci Místo kde výbuch vznikl
je vzdáleno 80 metrů od místi kde
dělníci do podzemí sjíždějí Hor
níci kteří blíže rozsedliny praco
vali byli vesměs těžce poraněni
Kteří pracovali na vzdálenějších
místech zd "ecS prchali a dostali
se štolami do sousedních dolů a
odtud na povrch země Někteří
uprchli domů aniž se někomu svě
řili co se stalo Tím bylo stíženo
zjižtěaf obětí katastrsřjv: í
U dolu který byl četnickým
kordonem uzavřen odehrávaly se
srdceryvné scény Ženy horníků
s dětmi přišly tam aby vyhledaly
své mule o nichž nevěděly]sou-li
ještě na živu Do osmé hodiny
večerní bylo z dolu vytaženo 15
těžce a dva lehce zranění horníci
Mimo to vyvezeni byli ze šachty 4
horníci mrtví dva zranění zemřeli
mezi dopravou do nemocnice á 3
horníci zemřeli v nemocnici
Dusud je tedy známo že výbuch
třaskavých plynů vyžádal si za
oběť osm lidských Životu Počet
tento není však definitivní neboť
ještě jiní nebožáci kolísají mezi
Životem a smrtí O těžce raněném
inženýru p Viléma Dykovi pro
nášejí lékaři naději ie bude za
chován na živu
Po dlouhém a horkém léto při
chází z basu nemoce jter a v
kaliím ročním čase mono játra
k_c ponlíváaí— dra Anjuat
Coeaij s IIaaburcr Tropfea re
(ulmimj l?± TicX i-7
Uhlodoly v
Obraz kraje a lidu zabývajícího se téženíra
"černých démantů"
Nžkteré z příčin smutného stavu nhlokopív
Dějiště kde se nejen odbývá
jeden z největších zápasů mezi
prací a kapitálem poskytuje velmi
trudný pohled jak na krajinu v níž
se odbývá tak na lid který zápas
ten vede Soustava tam převlá
dající proměnila krajinu tu v čer
nou pustinu v níž kopce i údolí
rostlinstvo i vody vše jest zneči
štěno černým prachem uhelným
A pošmurná krajina ta 'jest oby
dlena lidem neméně truchlivého
vzezření
Pennsylvanské antracitové úze
mí zaujímá 376 čtverečních mil
půdy hrbolaté ve východní a střed
ní Části Pennsylvanie odku se
celé atlantické pobřeží Spoj Států
úhlím zásobuje Půda jest roz
brázděna četnými potoky a řeka
mi jichž těsnými údolími byly
pracně železné dráhy postavenyna
nichž se vydobyté uhlí odváží Pro
FRED DILCDÉR vf DCE HOKXÍKŮ
Ve východním distriktu Pennsvlv&nie a Ohia kde nyní stávka panuje lest
předsedou ortranisace hornfkfi Fred Ďilcher přezdívaný "Velikf in Fredem" Jest
horníkem od svého 17 roků štíří a po presidentu Mitchellovi jest prvním mezi
horníky což znamená že jest mužem neobyčejných schopnosti Jinak je velmi
veselý a zábavný
cestovatele zvyklého pohlížeti na
zelená pole neb stráně zelení po
rostlé poskytuje krajina ta pohled
trudný neb tam nelze spatřit! nic
zeleného mimo jedovatý břečťan
který se tu udržel neboť stromoví
všecko bylo vykáceno na podpory
do dolů 5itný kouř zničil ostatní
rostlinstvo a splacby uhelného
prachu jakož í železitých slouče
nin znečistily veškerou vodu která
vypadá jako inkoust a zabraňuje
vzniku každého života v ní '
V této nevlídné krajině ještě
daleko ne vlídněji vypadají vesnič
ky ublokopů" nastavěné v nepo
řádku na stráních podél údolí
Í
- -:z:::rJr-:i HORNÍCI PRACH KESOUCL:-: -::~~7 v~
Jednou z pHfiia nynějšího sporu mezlmalitelv uhlodolft horníky v pánvi
autracitové jest cena střelného prachu Obrázek tento představuje horníky ne
soucí prach kterak byli fotograficky zachyceni n vchodu do dolu u Sbenandoab
Jsou to ponejvíce domky společ
ností těžařských v nichž tu hor
níci bydlí avšak někteří mají též
vlastní domky ovšem že na půdě
těchže společností postavené z
čehož musejí přece jen velký ná
jem odváděti Vesničky uhlokopů
jsou si všude podobny a také všu
de sestávají ze dvou Částí Hlavní
část tvoři ulici někde i dvě kdež
postaveny jsou domky společno
sti Malé to domky nenatřeaé
všecky stejné se stejným počtem
oken í dveří a jen drůbež na dvo
rečkách jest rozdílná Jeden z
nájemníků má zálibu v husích
druhý v slepicích a opět jiný si vy
držuje kozy
Toto jest však ona lepší část
Vesnice hornické v níž bydlí an
glicky mluvící dělníci kteří jsou
také lépe placeni Dále se roz
prostírá tak zvaný "shanty íown''
chatrče to Slováků Poláků Italů
a jiných přistěhovalců
Ti sem byli přivezeni z Evropy
v celých lodních nákladech aby
zaujali místa dffvěj&fcb horníků
kteří nemohli xa tak "bízkou mzdu
pracovatí Lidi ti si postavili
Pcnnsylvanii
zvláštní město sestávající z bud
všeho druhu Každý tu stavěl
dle svého vkusu a dle spůsobu ve
staré vlasti panujícího Společnosti
platějí 50 centů neb 1 dolar ná
jemného měsíčně z půdy na níž
si chatrče ty zbudovali Materiál
z nějž jsou urobeny sestává ze
všech druhů odhazků a starého
dříví a okolí chat těch jest plno
smetí a nečistoty Není také divu
neboť lidé ti vydělávají fi15 neb
I130 denně a velmi zhusta se je
jich denní mzda scvrkla i na 50
centů za demokratické vlády kdy
pracovali pouze půl času
Tito přistěhovalí dělníci ač
málo vydělají přece ještě peníze
ušetří Není to žádnou zvláštno
stí že dělník takový dovede se vy
živiti za 6 měsíčně- Jsou mezi
nimi mnozí mužové kteří zane
chali rodiny své ve staré vlasti
jimž peníze ušetřené posílají Ta
kovýchto mu?ů spí v jedné svět
nici 16 — 20 na slámě podle sebe
ani se nesvléfiajíce' Ráno v 7
hodin jdou do práce večer v 6 se
vracejí a celý jejich život sestává
z práce jídla a spaní Na noc
svlečou 5? cphp Jaij vrchní ks?'
ku zují boty a tak spí nepřevlé
kajíce se po celé týdny
Za takovýchto poměrů ovSem
nemůže býti ani o čistotě aniž o
mravnosti žádné řeči V takové
společnosti a v takovém okolí vy
růstají i četné děti Ty jsou již
záhy 'ku prácí přidržovány a na-
vzdor zákonu který přikazujeaby
dítky do 14 let nejméně 4 měsíce
školu navštěvovalyIze víděti mno
ho dítek již v stáří 10 i méně roků
v prácí při dolech Děvčata pak
již 61etá lze tn vidčti ana vlečou
džbery s vodou až se slabá jejich
tílka ohýbají nebo se tahají se
svými mladšími sourozenej Musejí
již záhy z mládí pomahatí " nésti
břemena svých matek které jsou
v prácí zapraženy od noci do noci
Žena jest tu více tažným zvířetem
neboť musí péči vésti o celou tu
skromnou domácnost avykoaávat
veškeré práce v domě i kolem ně
ho Některé z těchto žen byly
již v 14 letech věku svého dány
mužům takřka za otrokyně a tako
vými zůstávají po celý život
Život těchto lidí není téměř lid
ským Životem I páni pro něž
pracují pohlížejí aa ni jako na
dobytek A lidé ti se tAé cho
vají k pánům svým jako otrocLba
jako psi plazíce se a nohou jejich
Přinesli si ono ponfieaí ze staré
vlasti ze zemí monarchických a
zde v této zemí svobody ▼ nhn
d_ pokračují tZávisí ve vlea
na pánech svých Nejen Ze Žijí
na půdě jejich nýbrž víc co ku
práci a výživě potřebují mají od
pánů Prach jimi uhlí dobývají
olej jímž lampy své naplňuji po
traviny í oděv - vše pochází z krá
mů společnosti a vše je také asi o
100 procent předraženo
Pracuje-li dělník kontraktoědo
stanf třeba 95 centů za káru vy
dobytého uhlí a vyšle třeba 25 ta
kových důlních kár na povrch v
týdnu Při slabém svitu kaháncV
se mu tam ale přimísí též kamení
které jest na denním světla od
straněno a tu horník při účtování
obdrží 3 až 4 dolary méně než si
počítal Tato srážka se činí na
kamení ale tu rozhoduje přijímač
libovolně z rozhodnutí jeho není
Žádného odvolání Horník vydo
byde 2400 liber uhlí což má zoa
menati tonu ale velmi zřídka jest
mu to za tunu čítáno Tu jst
váha nedostatečná tu mnoho ka
mení neb prachu v uhlí tak Žc se
skoro z každého vozíku něco od
počítá a to závisí úp'ně na libovůli
přijímače
Uhlí z dolu se vyváží' na vozí
kách tažených mulami jež chlap
ci pohání Jiní chlapci jsou zase
zaměstnáni zavíráním a otvíráním
dveří do chodeb vedoucích To
jsou učedníci kteří po néjakém
čase se uchopí náčiní a započnou
pracovati jako uhlokopové Na
povrch vyvežené uhlí se roztlouká
a pouští přes veliká řešeta kdež
se dělí na druhy dle velikosti Tu
zase jsou dítky které vybírají
kusy kamení z uhlí což jest nej
prvnější práce dětská v uhlodo
lech Dítky již od nejútlejlího
věku jsou přidržovány k práci
aniž by se jim dostalo jakého
vzdělání školního tak že nové po
kolení není o nic lepší než staré
Jest vypočteno že pennsylvanské
ďoly kamenouhelné vystačí ještě
na 200 a snad i 300 roků a ne
zlepšili se poměry tamního džlni
ctva lze s jistotou předpovědíti
že do té doby se pokolení horníků
úplně zvrhne tak že ani tělesně
aniž duševně nebude žádné činno
sti schopno A vůči takovýmto
krutým poměrům jsou přece kapi
talisté američtí tak bezohlednými
že ani ty nejskromnější požadavky
horníků povoliti nechtf Doufejme
však že vytrvalostí dělníků budou
k tomu přece donuceni
Celý obraz uhlokopů pennsyl
vanských podává opětný důkazže
lid jehož vzdělání jest nepatrné
nedovede práva svá bájiti tak
mužným způsobem jako lid vzdě
laný jež vedle snahy zabezpečiti
si denní potřeby životní má ještě
jiné ideály nesoucí se ku zlepšení
jeho stavu
Mzdy by byly v těchto dolech
nikdy neklesly takovým způso
bem nebýt dělníků kteří výdělek
$1 aneb li 25 denně považovali
za vícr než dnstatPÍfiý Phoť pře
váděli tento dollar ve své prosto
myslnosti na evropské peníze a
považovali to za veliký výdělek
proti tomu jak placeni byli v Evro-
p6-- " : : i
Společnosti uhlí těžící nabídly
již stávkujícím uhlokopům zvýšení
mzdy 010 procent a snížení ceny
prachu o $1 — na Boudku leč
stávkáři vyčkávají ještě lepších
podmínek pracovních a lze očeká
vat i Že zápas svůj ku zlepšení své
existence provedou vítězně
Spiknutí proti evropským
nářůfli
moc-
Pařííski policie přiíla mu na stopu
Hlavni sotnovattU uklonili
Tragickou smrtí jíž zahynul ne
dávno oblíbený italský král Hum
bert rozrušen byl celý svět
Vražda spáchaná anarchistou kte
rý schválně k účelu tomu vydal se
na cestu do Itálie z Ameriky do
kázala jasně že v podvratných
živlech to opět vře a že krvavým
svým činem chtí npozornití celý
svět že anarchismus je dosud ne
smiřitelným nepřítelem korunova
ných hlav —
Boj těchto pošetilcův kteří chtí
vraždou zreformovati lidskou spo
lečnost nemůže ovšem nésti jiné
ovoce nežli že vládyvystupovati
budou - ještě plísněji ~~ nežii
činily dosud a třídám vládami uti
skovaným tyto vraždy panovní
kův nepřinesou žádného zlepšení
v budoucnosti
Evropa dospěje sama v budou
cnosti přirozeným vývojem k u
rovnání různých nesrovnalost v
různých třídách lidské společno
sti a vraždy panovníkův jen po
stup tento zdržují
Policie veškerých hlavních měst
střeží po vraždě krále Humberta
podvratné živly se zdvojenou
ostražitostí a v moohých městech
nalezeny byly již stopy nových
spiknutí proti vládcům sedícím na
různých trůnech evropských říší
V Paříži v této obrovské me
tropoli odhalena byla policií pře
dešlý týden skrýš anarchistů v níž
se scházelo a o krvavých svých
plánech pojednávalo dvanáct nej- i
výstřednějších vůdcův této strany i
jejlmZ učením a prostředkem k cíli
jest yraZda V této skrýši xrozea
a sároveB vypracován plán jakým
způsobe— by čtyři oejpřednějSi
vládcové evropští salli být a pro-
voženi se světa s tajná policie pa
řížská přišla tomuto spiknutí na
stopu zatčením" společníka anar
chisty Lucchenihokterý zavraždil
rakouskou pološílenou císařovnu
Alžbětu a za to nyní odpikává do
životní trest ve Švýcarsku
Tento důvěrný přítel vraha ra
kouské císařovny jsa zatčen a na
policii vyslýchán přiznal se Že v
Paříži nalézá se dvanáct nej před
nějších anarchistův již zaměstná
vají se plány k zavraždění všech
evropských vládců Skrýše byla
po tomto doznání vypátrána a uči
něny tajné kroky k polapení všech
Členův tohoto sdružení vzdo tomu
však anarchisté v čas dostali vý
strahu a když policie skrýš obklo
pila a vrazila do vnitř tu nalezla
ji prázdnou „
Kdo tuto výstrahu anarchistům
dal nebylo možno policii vypátrat
als anarchisté v skrýší této se
scházející zmizeli a nezůstavili po
sobě ani nejmenší stopy
Malatesta vůdce celé anarchi
stické strany uprchl do Londýna
jak později se ukázalo a odtud
nyní řídí nitky celého spiknutí
anarchistův proti různým evrop
ským vládcům
Za nejprvnější oběť pomsty
anarchistův vyhlédnut nástupce za
vražděného krále Htunberta syn
jeho Viktor Emanuel II a něko
lik anarchistů vydalo se již za tím
účelem do Neapole ale jsou tak
opatrní že policie italská vzdor
vší ostražitosti nepřišla jim ještě
na stopu'
Je to tajný zápas který se nyní
vede mezi anarchisty a různými
policiemi evropských států Proti
lsti užíváno jest z obou stran opět
lsti aač někdy podali se policii
vypátrali nějakou stopu zapřísá
hlých nepřátel korunovaných hlav
tu přece jen hlavní sosnovatelé
unikají z nastražených pastí do
míst kde jsou bezpečni a zde
znovu zapřádají své zločinné plá
ny '
A mezitím jak Shakespeare
praví: "Neklidně odpočívají ko'
runované hlavy" Není panovní
ka v Evropě který by necítil jakýs
tajný záchvěv bázně před tím co
jej může v budoucnosti stihnout
Císař německý Vilém při každém
objevení se ve veřejnosti obléká
na se lehký ocelový pancíř aby
byl chráněn před vražednou kulí
aneb ostřím dýky
Sám papež nalézá se v seznamu
tčeb kdož anarchisty odsouzeni
jsou k smrti a z toho lze seznat
že tomuto podvratnému živlu ne
jedná se o nic jiného nežli vzbudit
hrůzu a děs před anarchií
Že prostředky jež volí anarchi
sté k dosažení svého účele učiní
tím více nepřátel dělnické věcí to
jest jisto a proto veškeré vzděla
né pokročilé dělaictvo zavrhuje
anarchismus pro zločinný jeho
směr :
Neodvážíte se žádného risku
koupíte-li Chamberlain's Colic
Cholera and Diarrboea Remedy
Všichni lékárníci vrátí vám peníze
nebudete-li spokojen po jeho po
užití ' Všude se doznává že jest
to nejúspěšnější lék proti nemo
cím střevním a jedinkým kterýž
nikdy nechybí Jest příjemným
bezpečným a spolehlivým
Stalo se v lékárně
"Jednoho dne minulé zimy dá
ma jedna přišla do mé lékárny a
tázala se po léku proti kašli kte
rýž na skladě jsem neměl1' praví
p C R Grandin oblíbený lékár
ník z Ontario N V "Byla zkla
mána á tázala se který jiný lék
proti kašli odporučiti bych ji
mohl Odvětil jsem Že směle
odporučiti mohu Chamberlain's
Cough Remedy a že může si vzíti
lahvičku téhož a po zkušení téhož
kdyby neshledala ho býti takým
jak tvrzeno! by přinesla lahvičku
zpět a že peníze ji vrátím Za
den neb dva dáma ta přišla zase
v průvodu přítelky kteráž lék
proti kašli potřebovala a odporu
Čovala ji by si láhev Cbamberlain's
Cough Remedy koupila Pova
žuji to za velice dobré odporučení
pro lék ten" Lék tento těší se
velké obiibě a velkému prodeji
hlavně osobním odporučováním
těch kteří užíváním jeho byli vy
léčeni Na prodej u všech lékár
níků tfto+BIrtďt ťMom AifttcU Listy vy
chisl orol v sla bot ůurv a phniíí hl
aoat mmortích porldek elánka a iprír
rViK druha anzMckr 1 toky I lak ne (tou
PHnUi také řemi vvobrueai Je to taaoplt
prokaldchoCeeba afolMebee trttl angli
cky od zafAlka nrbo eboo itfMI iduko-
uhhlinl dontsae rannoa pnttall Plil nro
Wfil „114 i_ i _ i f
biiu iiinwwoeiuouiiiutg Kdonjrnl
kterf v ttMtcra TTdirám fanda lki
knlbaaaí t lwtx 4 pak Hni aul nule 6
dlouhá II rok 4 Jaivt ba dn_tti KU rut
aaUtka Hlwte M nyni pokud limba tíí
VtoíuJI tak anaitekr po ion a mohu rit na
uřitl a tH mHít-9 tncllckv Polin Táni jadoa
iloha aa kou#k kdrl ml nrnl dopiieta —
Máni tak aa prodej tri knih? k aVni m h-H
-Milek a atea salao aaf UUn' dála -Prak
Ilekoa Ibola aacUcMbo Janka' a pak -Ctmar
aovla anallekck' OboU otktaroa attehto
knih pUM mL A4nm a: At- M luhaa Mi W
lata aCnim Staitoa C-iaaao li" mm
Rychlým a spolehlivým lékem
proti nervové bolesti hlavy ner
vosnosti duševnímu vysílení ne
spavosti sklíčeaosti po pití a hor
kosti jsou Severo vy prášky proti
boleateai hlavy a neuralgii ajc
niiMlMtppik meslnarml
u( výatave v Oniaxe olxlrivl
v odboru pivním
I—raanl— loká—:
Cabinot Beor
ZLALOU MEDAL1I
Mkladt Jnho ílnUity a Juno ot
ch:b a poalinujicicb vlualDoitl
Objwlnejta bednICku od
Fred Kru Brewlng Co
1007 Jnokaon wt
Tamarou in
AbitESÁft
ČESKÝCH SPOLKŮ
OMAHA
fcáf Palacký ě 1 ZCBJ
od fi st piavideln achAie katdou ttrrtnn
aatléll v mfmel o 2 h odp v liut p Kleuetky
aa II a WHIUm ul Předu Jaa Bcmtrk taj
J V Mek ldW Do W Bt diet V A Souhra
da 1317 Wllllannulpokl Fr Mach
Til Jed Sokol v Omaha
Odby t praTldeln sobola kaldf 1 {
Čtvrtek v mfíM £r to t miitoortl Z—
So lath St Predi Václav Burel tajemník
Ían Janák IKW-M1 io 12tb Bt úíotnik Karel
tínltka 4tH So lata Bt Pokladník Ant
Kment 1S47 So Uth Str
Podp Sokol Tyrš ě 1
odbfri it achnu dvakrát meiiCně kaidoU
1 nedali a 3 pondíli t měnící v lnl Mettově
Oelorofní arh6ie odbfvá tn 1 neděli v říjnu
pftlletni cb&ie 1 nedali v dubna a ítvrtletnl
v lednu a srpnu Předseda Pr Brojtek ml
tnpredseda JcMNe1eutosk) taj Joba Chlebo
rád t24JUn! 16tá cl Mělník Josef Katpar
1430 JU li ul Pokladník V F Kunci 1318 So
II Str Tibor majetku Jo Nimec Jos Vo-
SálkaaAnt Vařák praporecnfk J Serbklr
oaorce Vr Voltech náčelník A VaUk
Bohemia Loíe l 814 AOUW
odbfTá st praTldeln achtse v Národní lín
kaidou i a 4 jtredu veřor P W Haudbauer
II p Vác jf Paket Záp 1618 Wllllam BtrP
J V Vacek ttetn k 221 So 14 8tr O Koso-a-ater
spol lékaF á ůee Bulldlna
Tábor Colnmbas i 69 WOW
odbfrá scbtzo katdi 1 a S oterf v mfslcl v
síni n Jos Klepctky na 13 awllltam ultol
VelKonsul Jan Náměstek místokonsul Vác
Matek pokladník Olina Kunci klerk F J
Fltle 211 N89 st Bo Omaba: pr&Todíl Jos
J DoleJ Tnltfnl stráíce Josepb Krejíii Tan
koval stráice Josef Vaněk
Tábor Kcbraska i 4771 MfU
odbýTá svá praTldelná schfize ksldou prron a
třet středu t měsíci v osm hodin Točer
v síni pana Jana Hrocha Koasnl K HmrkOT
skf 1U3 Dominion Bt návodčí Mlke Votava
bankéf Jos Vopálka 3 a Wllliam ullca klerk
J F Přibyl 810 Hlokoryt pr&vodři Br Vele
chovskj Tnltfnt stráí Karel Skrdlaot: ven
kovní stráá John Strnad výbor majetku
Bud Beran Jan Obleborád Josef Fiala
Tábor Kebrastiká Lípa í 183 WW
odbývá eh6iekaidé poslední otěry t ročnic! v
lni HrochoTí Josef Síp předseda 1018 Hotner
St Vác DoleJI místopředseda 1310 So Oar
fleld Ht„ Jnhn&rár pokladník 133 So lath
St A F Norák taj 1818 Wllllam St Frank
Swoboda průvodci
Sbor YhwtUIava i 29 iCo
odbývá scb&ze kaidou í nedřll T mřsicl T So
kolovně o hod odp Predsedkya Marie
Michal 1808 Mason ul vysloužilá predbedka
K Bartoš náměstka Marie Koslcký tajemni
ce M Suchánek 11Í4 So 13th St úíetnlce
Josefa Mourka 16 a Williams ul pokladnice
Ksrolina Beránek 16 a Williams ul do~
sorkynS Marie Kunci
Sbor Boleslava č 60 JČD
odbývá ochoze kaidou 2 nedřll v měsíci v Ná
rodní sinlot n odp Pfedsedka Ant Mach
1291 llfc 16 ulice tajemnice Vinci Čermák
1247JIÍ14 ul úíelolce Marie PFÍIxírabá IDU
Jii 12 ul pokladnice Karolina Flblgar VSX
jlí 13 ul
Sbor lUháa Xoré lioby l 86 JČI)
odbývá svá sch&te kaidou 8 neděli v mfsid ve
hod odp v síni MeiKivé předsedkyni M
Peika pokladn! Msrte Zikmund Jvšú r I2th
Bt účetní Marie Krfil 11 i Bo Uth St talent
nice Vllb Bartoá 1SM Bo Klth 8u
Sbor Martha tírove £ 10
odbývá svá pravidelná schnze v£dy 4 nedilt
v měsíci v Sokolská síni Předsedkyní Mary
Boukal místopředsedkyně Anna Krejčí
tajemnice Koale David 1263 80 lts St poklad
nice Josle Janeček právodkyní Fannie Peiek
a Faonre Opočenský lékař Ur L Svoboda
Sbor Lilie i 9 Kniha Břevařk
ĎdbfrísTÍ pravidelná sobota vidy v čtvrtou
oedíll v měsíci v místnosti p J Hrocha Před
seukyue Marie řecáač Á a Osm ui misio
předsedkyni Fannie Krajíček tajsmnk-e M
5amec 1266 tltní 13 ul pokladnice Marie
Marei 6 a Wllllam ul prfivodkysi Antonie
fříska V K Anna Sova vnitřní strálAnna
Dvořák venkovní §lrál Katte Blunlčko výbor
majetku krama Majstrlck Emma Mrkvička a
Marie Mařík
Podp sbor Sokolek TjrS i 1
odbývá svá schtse Jednou nsesični a sloa
kaidou druhou neděli v síni Metiové Cvo:
ročni schoxe odbývá se vríjnu p&llatn! v du
bna a čtvrtletní v lednu % srpnu Předsedky
ni Frantiiaa Koutský luswlixlncíltyijf Ma
rie Bečin tajemnice Btasle Čadek 117 18tn t
Q Bta Bo Omaha áčfjtnire Marta Bílek 36 a
Charles Bu Omaha pokladnic Bol Bukáček
EllSka Přemjulovna „77 ZČBJ
Bchtie třetí neděli v měsíci v stol Jos Kle
pětky Antonie Kment předsedkyní Josefa
Bteift-er taj 14W 3_4tb Bt Hanna Šebek'
áčetulce 1407 Bo 4th~ it
Tábor M vrta í(s t22 R 5 A
odbývá schlil první neděli v měsíci v sokol'
ská sinl rredsedka Marie Boukal místo
přadsedka Kateřina VelechovHká tajemnic
vlarie Urbánek Um 8 18 Bt pokladnic
Prantllka Kousek marUál Pavla Hantelin
kancllřka Mary Smrkovský vnitrní strái
B Hrabá venkovní stráf Mary Pěchota
výbor majetku Anna Šemík Frant Pětek
Ant Stejskal spolkový lékař C Uosewater
nlieii k Táboru Nehraska i 4T7I
Český Hrad l 77 Imperiál Mjstle
Lelon
odbývá sebss kaldý prvý a třetí čtvrtek v
měsíci v sinl p Jos Ktepetky na robu 13 a
WlUlainul Jos Kiepetko tajemník v
SOT7TZ- 0________ '
TS1 Jed Sokol v So Omaba
aoývásTá pravidelné schQse Jednou měvíčnt
a sice kaád lot pondčll v měsíci v místnosti
Jana Koutakýho na rohu 20 a Q Starosta
Bedr Dlenstbler tajemník Fr Benák IU8 18th
a N Bt áčetnik Vác Vrabec Ith a8Bt„
poaiaania rraniuea usjea su man H a O ui
Praha Loieí 888 AOCW
odbývá svá pravidel Dá sch&se 1 a 8 středa
Fr Wellcb Mistr Práce FJ Fltle UÍ 811 N
a Jo Váchal áf etnik a P ulic Poklad
Bedh Dlenstbler isj aOuL
fcád Palmové Dřevo i 7
Kruh Dřevařek v 8o Omaie odbývá achtas
svá katdá poslední pondělí v mísíoi v mistno
sUBr Kouukých Marie VomáčkaDlutoJná
Katle Vocisek m No 23 Str tajemnice
Prantllka Pl volík a bankárka Anna Vlaeh
Těětkyoě BarVra Racek práTodčI Elen
Ebe4 vnitřní strái Terexle Vocáaek veuko
vnl strái
Tbe UmUed" e~aiD traia and Tba Expres"
ooa trala trom Omaha lor Chb-ffo t
UIIEXCELIED SERVICE
Day trala and rveolnf trala tram Omaha fce
laaeapon sod M PauL
Ttckets nf agenta o _naetbjř In
W B BKIIX Dlát Paasr AgL Omaha
a-BAinvixoru jrmBaraoj