Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, September 26, 1900, Image 8

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    OTÍKU : ZÁPADU
D kleti m V Inámé
lékárně m permdka
9 fíilt u66 jilnl ?
blllt Williams
kdež lze veškeré na&e záležitosti
vyfizovati
TI2XÁRNA POKROKU ZÁPADU
naleti st v l 509-511 Ví li ul
MASNY KRlM
aa Jli straoS města vlastni krajta
"V F1 Kunolf
' ' ' llslo 1 244 jilni jj ul
" Nejvetsí sisoby masa vlebo druhu
aienei uitmu šunek a vůbec všeho
v obor tento spadá
Ceay levnější než kdekoliv jinde
I NAŠEHO MĚSTA
— Nedělní představení Dřevo-
-jrubců v Sokolovně povzbudí ochot
niky Sokola zajisté k další činno
-stí dramatické neboť snaha jejich
tu byla plně oceněna Ač se s
večera spustil drobný dešťarolže
' lo stále přece se do Sokolovny
dostavilo četné obecenstvo které
prostornou sífi mírně naplnilo
-Návštěvá tedy byli nad očekávání
skvělá a trnen divu že i ochot-
Tlící se jak náleží přičinili aby
jt~Mx — ~-1 1
' VCIUE IU UUOCU31YU USpaKOJUl —
Dřevorubci jsou kusem pro naše
obecenstvo jako schválně dělaným
a tily ochotnické jsou mu tak při-
r — 1 — —~-J "'""J
se nalézaly v rukou nejlepších V
Dřevorubcích jest plno svěžího
humoru a přece je děj poutavý a
r poučný Není to pouhá komedie
i prs pobavení obecenstva" ale j
pro pončení Zvláště pro ženské
7 pohlaví skýtá kus poučeníže mar '
aivost a strojivost dívek je hlavní
příčinou jejich nevěry : v lásce a
spnsobiti může i veliké neštěstí
Y Dřevorubcích však to k neštěstí
nedospěje nýbrž vše se skončí ca
nejšťastněji spojením dvou mla-
dýcb párku ' O provedení jedáoi-
livých úloh nám referovati nelze
aeboť by pak referát musel vypad
1 awuti příliš dlouhým 'Obsazení
úloh bylo velíce šťastné a proto
také vypadla hra velmi uspokojivě
pro každého Tu a tam sice bylo
k "pozorovaní ze napoveaa jest
veledůležitou osobností ala naši
I- jíl arjačně routino raní ochotníci
-kdovedh pohyby zakřídovati to co
na slovech chybělo Jen ti nešťast
ni atatísté hlavní to kámen úrazu
divadel ochotnických ' bvlí zase
plfiíi dřevění Ale při divadlech
ochotnických se již na takové roa-
"Tliekosti bleděa nemůže Když
jsou hlavní úlohy v rukou osvIJ-
eeaýcb vypadne celék přec uspo-
kojivě Bylo by jen k přání aby
1 tento rozhodný úspěch prvního
-představení dramatický odbor So
kola povzbudil k další vytrvalé
' Činností by nám více podobných
pouínS zábavných kusu předvedl
během letošní divadelní sézony
na rezn oyio znau ze oyia pecu
- vá neboť proměny prováděny
byly dosti rychle a nic na jevišti
nechybělo jak se to zhusta přiházL
Nአsokolský orchestr pak si zů
stal důsledným přednášeje v me
ziaktí samé skladby české pro-
tkané melodiemi našich písní ni-
- rodních — Snad by neškodilo
opakovati Dřevorubce neboť když
si ochotníci dají tolik práce s na
studováním kusu byla by snaha
-jejích lépe uplatněna provedením
íej vícekráte Zajisté mnozí z těch
kteří byli přítomni představení
minulé neděle by přišli zase a jiní
-oďporučíce jim Dřevorubce co kus
velice pěkný a zábavný
— Chcete-li ti pochutnat! na
SitJf-říúrri ril-iiftt- BMUI Vte O t
v IJHBCrilU Bl IUUU 1 U m VVJ141uia
~ i j_ 1 e _"nr:ii:_
ivlieU a poručte si sklenku pravého
sfhesklh Lepší nenajdete v ce
lém městě — Kdo nemá rád plzefi-
mÁ !! n nZhn vůiefni Kftllúti
Itiík a piiácí vína dostanou zase
sklenku výborného vína Korbelo
-▼a á kořalky jeho nejsou k bítová
' ? a( Přesvědčte se o tom - tí
— Minulého týdne bylo koneč
tě po tříměsíčních prázdninách
započato vyučování v našich ve
- tejných školách Během týdne
' se přihlásilo 15607 žáka o 1412
více než -loni AČ byly přes
- orisdniny rfizné místnosti školní
XTCliCDY IIMUIUUKUT
l
vslo se ještě místa některých
£iol£cb pro všecky láky Na
rjill školu ' se přihlásilo letos asi
O IOO alka více sex loni
— S II SaJtar jsUolto oblái
- La ČUnIi naši aa jiném místě na-
- lazaoa rozumí vyhotovování ab
itrtlíS lipenel kdo jiný vOmaze
r :lcí umCÍ aa tím jil po mnohá
' Jist f-'leLlirýai a álrUy-
tUU caay přimSTeaé a
- - rrllae jej každí 21 a odpo-
— ran Měitccký který vyrábí
u pana Kuncla vleno druhu řesni
cké a uzenářské sboží poslal
pondělí do tiskárny asi 10 yard 0
jaternic a jelit ale jen se po nich
chumel zatočil octly se v útro
bách našich hocha Když poslední
coul tich naďátých sthv zmizel v
propastech personálu Pok Záp
projeven unisono náhled ie byly
fajn a fidel a ie by neškodilo
"repete" Kdo se chce o prav
divosti tvrzení našich hocha pře
svědčili ať si doběhne ke Kunclo
vi a sezná že personál Pokroku
Západu nemá špatné gusto
— Nejlepším lékem pro nemo
ce ledvin jater a měchýře bolesti
v kříži reumatismush nezáživnost
nechuť k jídlu a zácpu jest vy
hlášený lék Cramer's Kidney Re
medy Za nejnižšf cenu v městě
75 centů v Beránkově lékárně tí
— Naši grqceristé se opět or
ganisují Bývalá jednota Retail
Groceťs Ass se asi před 4 roky
rozpadla a nyní se pracuje zase na
její založení Dvě schůze byly
již svolány v nichž bylo pojedná
no o odstranění některých vadjež
předešlou organisaci k pádu při
vedly j — Nejlepší a nejčerstvější gro-
cerii dostanete uC F Heřmánka
číslo 1316 Williaro ulice Veškeré
zboží jeho jest jakkosti prvé ceny
jsou nejnižší a obslouženi budete
vzorně tí
— Máme v Omaze nového pří
štího Edisooa v osobě 1 jetého
chlapce Reubena Grosjeana kte
rý bydlí na Brown ulici Chlapec
ten se dlužil z městské knihovny
samé vědecké spisy pojednávající
0 elektřině a v nch pilně studo
val Dle návodů z knich vyčer
panycb sestrojil dva elektrické
motory na nichž sám pracoval a
které ukazují velikou píli a doved
nost chlapcovu Zdejší dílna na
stroje elektrické nabídla Grosjea
novi místo na jeho stáří velice
skvělé avšak chlapec to nepřijal
neb se chce ještě dále ve Školách
vzdělávati
— Kťrá m+uko ie jtst nejlepfit
Nu Wilberskd Zwortička a Aksami-ta-
To se vat
— Smlouvání a šachrováoí leží
již v povaze některých lidí Tak
minulého týdne se chtěl ade ne
chat oddati jakýsi občan z Iowy
když pak zvěděl že soudce Vin
sonhaler žádá z to £3 smlouval
Nemoha docíliti sleven ír odešel
ale za chvíli přišel zase řka ie na
lezl smírčího soudce který chce
bo oddati za r dolar ale že by dal
ten dolar raději soudci Viodson
halercvi &by - jej oddat v troudní
síni Když mu ale soudce slev i ti
nechtěl odešel a dal se oddat u
smírčího' gSOudac p &
Z — Nikdy připálený nikdy ne-
dokysaoý nikdy tvídy neatV ale
vidy česstvý aehataý jest chléb
svatojanský u Čermáka v lékárně
1 jc libra -
— Dva povedení zloději okra
dli minulého týdne Burnsuw hrn
čířský obchod na Farnam ttlki o
í 55 ▼ penězích a o Cek aá £5
Vešli do obchodu odpoledaekdyž
klerkové odskočili na hanč a ve
stoiu byla jen jedna ženská " Je
den z darebft pravil ie chce jaký
si talíř kasírka s ním šla do base
mentu aby si tam vyhledal to
Žádá ale ač se dole zdržela jeaasi
minutu vybral druhý dareba ze zá
suvky všecky peníze a prchl Ka
sírka zahlédla zloděje mezi dveřmi
prchajícího a běžela honem ku
kase ale než mohla přivolali lidi
ku stíhání zlodějů byl i ten druhý
dareba tentam
j — Dl A P Jobnston zubní
lékař 1404 Farnam ulice opatřil
svou pracovnu těrňl nejnovějšími
a nejdokonalejšími nástroji a zaří
zením Zuby trhá úplně bez
bolesti'-' -V tí
: — Mayora Moorese došly li
dosti z některých malých měst te
xaských v nichž se snažně prosí
o podporu pro nešťastné oběti
"£fle Jak vlnko perle hdsl f
£0 ná3 žhaví všech nesnází
Zpívali naši předaové a my nyní někdy po f
A
nich opaku iem
víno
Každv
možno obdržeti
E W BARTOŠ
--t2l4-l216
Obdržel jsem celý železniční vůz známého Korbelo
c
I
vá ivina vseno druna a proto
dající levné ceny
Drak
I I gahrn
Bock rimo
RllabJoc viao
Ženaack rtno
tm
í
1M
IN
IJS
' in
Johuatoberv _ f
Červen kraeM
Port víao
Tokafetka TÍao
Saarry rtaa J
Ontataí karatkr a aáaafa arvéaat
bc k4 v mtett Zactarte se a saete
Heasaeateite Je U a
tsit
katastrofy V žádostech těch se
pile Ie veškerá podpora dochází
Galvcttonu kdeito na malá mtsii
e nepamatuje ač je tam právě
tak pomoc třeba jako v Galvesto
nu Žádosti doMy a Alvin Am
sterdamua Nortb Galveston ně
steček s obyvatelstvem a 00 — 600
v niebi téméf vše bylo zničeno
obyvatelé tamaf nemají pokrmu
přístřeší anil oděvu Mayor za
slal ze sebraných peněz #100 do
Alvinu a do druhých dvou městě
ček bude také nějaká částka za
slána
Soukromou záfeari uspo
řádá podporující Sok Týrá
c 1 na oslavo sveco íuie
tého založení dne 13 Ki
na t r v síni pana J liro-
cna
- Svobodomyslná škola south-
omažská připravuje se ku prove
aent aetske činohry učitel ve
francouzském zajeti a páni učite
lové omažské školy se rozhodli
totéž divadlo sebrat' zde Bude
to závod českých škol obou sou
sednícb měst a zajisté ie vyvolá
veliký zájem nejen mezi mládeží
ale i mezi dospělými Zařídí se
to tak aby jedné neděle kus ten
mohl býti sehrán v So Omaze a
druhé neděle zde tak aby mládeži
i dospělým poskytnuta byla příle
žitost posoudili výkony žáků obou
škol Starý avšak dosud ještě
poutavý kus tea přivábí zajisté
četné obecenstvo na obou místech
povzbudí mládei naši ku pilněj
šímu se učení řeči rodičů její V
So Omaze jsou již úlohy rozdány
první čtená zkouška byla prove
dena ade v Omaze pak se to stane
během týdne příštího
— Wilberská mouka bili i hlni
poctěna byla pwní cenou na státní
výstavě v Lincoln Zkuste ti a
budete jistě uspokojenu tí
— Poněvač se podatk koucert
nf vydařil tak ie slibuje nějaký
přebytek zabývají se někteří ob
čané- zdejší plánem zbudovali zde
velikou hudební síňi na jejíi stav
bu by přebytek tea obrácen býti
mohl ' ťočitá se že přebytek z
koncertů Belsteadovy kapely bde
obnášeti asi % ooo a n stavbu
Auditoria že by se snadni 15c
000 ' sehnalo Záležitosti té se
uchopil obchodní klub a chce ji
také se zdarem provésti
V sobota 21 ziří odbývány
byly v So Omaze tři okresní kon
vence spojených straor' demokra
tické populistieké a stlíbrařskýxh
republikánů ' Všecky tři konvence
se dohodly na- společných kaodi-
aasecn sice navrženi Dyn za
státní senátory demokraté 0'Neill
a Liddel z Oaaahy a Ranaom
stlíbrařský republikán téi z Oma
ny za zástupce do lepslarúay pak
navrženo bylo demokrata a 3
populisteW Z okresního psávai
bo zástupce- navržen byl demokrat
Shielda a za kresniho komisaře
prvního okrsku náš krajan p & j
& Letovský Do ústředního
okresního výběru svolen byl jedi
ný Čech a sice p Kjwet Pospíšil
za prvon wardn — Pana Letov
skému dostalo se aominace za
komisaře okresního zajisté jen
proto poněvadž aikdo paý z po '
liti káře demokratických o ni ne
stál VHř každý dobře le kandi
dát republikánský Hart má své
znovuzvoleuf zajištěno nejenom
snad proto ie distrikt jebo se
stávající z drahé čtvrté a sedmé
wardy jest rozhodnou většinou
republikánský ale i proto poně
vadž ukázal se býti pravým mu
žem na pravém místě a tu ovšem
demokratická mašina a radostí
dala nominaci p Letovskému
vědouc ie bude beránkem obět
ním Zabity tak dvě mouchy jedf
nou ranou: čeští demokraté uspo
kojeni tím ie dáno jim místo ca
lístku a zároveB nalezen kandidát
kterýi volným byl vzíti nominaci
v tom jii předem vědomí ie na
zvolení své téměř pražádné- vy
hlídky nemá '
k čemuž však musíme mítt
ne mítt C
mnže nvní cítí víno neb ie ea
za velkoobchodní cenu o
# w
Jllat UUBlice [
r=3
moha je proaavati za aasie-
E
I M tatom I Lak
[
13
i
Vk Ivrai Jake kterfkeBv
naše visa sn 1 §s veaá Smkalm
1
- iiiaan ii=a
acnut siiÍKowrNř
)m nfutmf mil
fQnuTV
rtaeumatims neuralgií atd
OKA KIWI TURA IvtttlWU
"KOTVOVÍ"
PAlll EXPELLER
A NYhfiS Kina 1697
DraJichlnňUuTrVOVTTAm
UPUURdctnkujt doWe
ua6CJtí--VDri4aS-
uau Bveuutiu
Míl lIrtTl'M V Itwl
NEBRASKAsc
LfQaor Souše
i-KLEIN majitel
ImDOrtW m nlkootichodiiljl dohrnn ko
satkou manin hbavtnanil aul pro mteir do-
Dfwi 1 ieHr IUV1 lm
Obekwt rnkvevý a Jufrerý spcelaliton
OhJedDáky auts aarára K Tykotovu)!
ITLAVNf OBCHOD!
528 teverDl 1 ul Omnii a 5řb
ODIW)£KAi
ev iúh t ž N ul SoOmabá
0ABSTRAKTY0
vyhotovuje
S O SADLER
17 a Farnam
PATFERSOM BLOCK
Zeptejte se nai u tohoto listu
TELi 13
♦♦JIIIIIIM1II 1IIIIHIHH
Díkůvzdání
rrojevQjpme tínalo erejn diky
v5?m těm jež e esoboě dostavili í
!_
k slavnosti otevfťal Juogmuoovy
kdy která- odbjřwíiii byla dne
23 září 1900 ZVIái5f neobí přijme
n vřelý dfk kaeli pana ť Ji
Fraňka a Pír odbor Těl Jed 80
kol 2 Omnbjr kteří se z-vlástnfm
Tybřrem skludeh hudebních a pě
veckých přiupřli k tiíto slavnosti
nabídnuvše svých g-nieb tdarma
UKle děkujeme pp H C Murpby
Ed Bosewatero Oř H Ku Wolfb
a Jos Bufiatovi Jakoi i sk-čně JI
rii Šubrtové ta krásné přednesy
řečí p Adktw- za pp6jf en( po
vozu aOmaba Ohs Gí za osvětlení
ikolnf síně zdarma nrcbf též při
jmou nás dík —Za česko- americký Ť
velebovsci klub 2hé wardy Scuth Ť
FilipZélenisA
J" M Totis
Jos Dvořák
výbor I
miiiiii tntiitmuiiitiT
I
Oznámení ůarrtí
a díkůvzdání
Tímto oznamujent) ie náí milo
vaný manžel a otce
' -
A ToH ]Xa?VřÍlC-
te odebral
na věcnost
p dlouhé nemoci1
v pondělí odpoledne-
oky - - -
1 imto vzaavaro srdečné díky
fiem přateloai n známým kteft
srdečné díky
v takt hojném počtu pohřbu
idřastnili a v herno i ho návštěvo
vali a zvláAtní dtk ncobt příjmoa
polkv I O WaMi W A čísla
zdejší I ťístaze Schuylen ku kte
rým zesnulý přiaáleieL
Mamtyoiák manželka
Emma Jiuft Lučit dítky
H0WELW3BB 21 zářTuiwL
Střevíce! Střevíce!
fit krajanům!
Jeltkot }t aani po praadolnica-a vaiaalť
f anpotely caudlU do Ikoly ta badru ptato
bovatl pra ni aovon obav DHve aut stt4aa
lloam inmrtr iti 11 _ _ r
ANTON A BÍLKA
v í UBSjlL 13tá ul
Kda dostaaete ta sejlexii DeJlaetaSttf
bav v mlmU Ziranfl máni kojnou 4obu
aknalariu' obuvj Jak pw aiuliiak t
pro Ivatké fprltl vteho drobu vrtistill
m rychu a Itvoi PHJďte a pteaviaVM w
Mám otevhmo ijána katdy veíer dua&l de
váU a Badlll do- yoledna Žádám pKaett
íiSf"" A BÍLEK á CO
ÚMRTÍ A
f
a wannuisiBsvMHMaMB-
I JSS SSt vtich UkAnrikS Mk pilu tma'
l r M ZUMn a C 1 1 ř mrt ml K w mkf
33 ZUTÍM £S VYZKAENAuL j
V seto t MUjWA&Oy J
ffy duchovními aM
ITwluký9 Wntm skiíceaa podávám správu o Joirlf raího SBaní!
JOSEFA BÁRTY
který se dna 14 září na věcnost odebral na tvé farmo v Devjoeae
Zesnalý narosen byl v Lettíně kra] Čáalavský r 1820- —
Pohřeb odbýván byt dne 1 4 m na hřbitov ve FsiriLeld kdei kn
tlíoéíaa 1 pánka nloien -
i : ysásvám srdečné diky viem pMtelam s známým zaJaakavé dopro
vozeni - t„ _'"-!
J Ivláitnl dík vídávám laskavým přátelům st vset 00 dobrého pro
maaiela po dobu trvání jeho nemoci uřinili ' '
- t- tTrnchlIcí manželka
~ -?yv v 'HWCozie Baxtsu
II I I I I I I I I I I I I I I II I I I I I I
easBEjPlOV Ymbssh
I feznioký obchod
ZAŘÍDIL
FD EUIWL
na 6 0 rif rte ul
Nejlepší min vleho ťruba oie
ninýavfibeevievobnrřesalck pidallri ts etny velké mirat
1'hiTídíU se
Nczspomeflte lis): 6 a Fíera :
I4HIIIIIIIIIIIIIIIIII
TU
o SMlf o
PÍL E S
ek)hÍDÍ
Krabu DřfTkfek
dne 201 října 1900
V SOKOLOVNĚ -
na 13 mezi (Mra Dorcaí
8 úctou z8 VÝBOR
tt
St
:-: THE :-:
'Overíand Limited'
'SpirTOr
jedi azay aen t roee
PO'
UNION PACIFIC
Jedinká přímá dráha přes
pr""w
X&íete vyjeti z Omaky vlakem
tiatta pa snídani a přijedete
na pobřeží pa ifk-ké tak brzo
jako ti re jeti p jlaé dráxe
í dm stol tías
- — THE-
8U aadesát mil padél Oiambla
: " ťtkysaMéaaaae
Ja dvV nool na 'oaté e
OMAHT do POItTLAND
Noví městská úřadovna f
TEL 316 j TEL 31j
Btavai stan pro
řM'
P00PĚRY
BATERIE
SYRINŽE
Mí pffloTé
Ž DLE PRO
NEMOCNÉ
IJJ-fcLZ
k 1 M
LéWšké potřeby a- po
Rrcaat dí
' I1IIU1 KBtn
DÍKŮVZDÁNÍ
kterýž se netřeš a neutíká
před hrázami spatných a
zkažených zubO? Uteče -li
se k nám ta pomoc a úleva
jest po ruce a výjde ven co
živé svědectví pokrofilosti
moderníhe zubolékařstvL
kXBHf ttaua
lit
íbet lCaranazs
Tauros' tam
w _ay a a v
TUttQO0oV
BMBaalfaaiiM
amavl
NaSo nové podzimní odfivy
očekávají vaši prohlídku a vašeho posouzení Naše na
bídka vám jest dát vám oděvy levněji než kdekoli jin
de Tímto tlika ie moct obchodu a vám ušetří se
f11 o — — -
Chlapecké
školní (c
odévy (3
CatNne vilm íiu
Ínkli vát úplní
kolafmi oiíivy
Školní obur
pro chlapce
MiižmU
podzimní
klobouky
Mv ovšem na nich mnoho nevyděláme ale za
to jich mnoho prodáme To jest lepší pro nás a pro vás také
1
— ir t
1 Jtfí?VSi
HOimt KnSTŘtct
- ni0 H STŘtrr 1
I SOtJTt OMAHA
'te'wusmMUB
ycovncéL8iunsiokA'
1 1 -1
Obchodníci zinkují měrou nemulou dopsáním nám o reny Tncho roby v kte
rěmtolir vbnru potřebovali Máme T záKobé veškeré nejlepší zboží do
máčí 1 rlzozpiiitké DoplSte nám
Koóárý k jDOlirb"ůin
obdržíte vždy nejlepší a nejlevnějšf
M$IW k Cáry i pnioitmi ráfy opatřené za&řlyaaiy pro iiouy t zimě
Telefon 257
si— n
Paláce
HODÍ
SE
i i i
Níw nwf JJUle Giant" U k s gasolinoTý parostrej
i Mi ct n vihf ve tleli pro iaiJAa dobytí&f farmě fa
nábň vtni k haáiiL vHrntk tak ledohrtiek
Kolik t via zirstVto eaBoscenr tohoto tiarostroje v Jedinkém dnu následkem nediwtataS
tariilfli m)T'id í tísni viu Vutui oafi
iedHvi uiluíe n ála boili aa ks sta Jlnřm
mokro v&unn 11 tiltdao Brartle vtdv siJo
kdyi e s nim nfprvuja a I as c sa bodlna
nurarnnr: není ircaa sauiaoti a uwin vam
IMe st océnutk a avlattnt (atieaéiCBy
ntieenýar' Ilnutvione v-cdbt velkosti uukillnovfcb uarnslroM
nA ií iu lei li i i
17= n= v líJtfhí ::
Zvláštní zahajovací
hotového
Nejlepší příležitost ze všech kdy nabízených Béhem této
prodeje prodáme 273 krejčovsky zhotovených obleků ceny Ay KA
J1500 Í1800 a £2000 pouze po i 'fjiaOll
1 stůl ženských sukní z nových vlněných látek QQ
ceny po 5- 00 prodává se po 0
375 ženských Živfltků celohedvábnýcb ceny Í600 tJWft QA
al$65o na prodej po VřaílF
V a 00 ženských žaketfl pro řasný podzim s hedváb- Ai qq
nou podšívkou veskrze ceny Jjooo na prodej po vO
300 ženských žaketa pro
jsou po
t I stol ženských spodniček
fo
_ — :_r7J tuct( jensjjýci pukalinovýcb spodniřek ceny
$100 prodává se po
Zvláštní
prodej nových mužských obleků
- 4 v ceně poloviční ř i
Hart Schafíner & Marx v Chicagu hotovi nejlepří hotové
šatstvo v Americ Z minulého roku zbylo jim tisíce yardů nejlep
lích látek jež zpracovali v obleky letošní mody a s nesmírnou výlo
hou hotových jsme je koupili po 50c na dolaru Počínáme podzi
mní obchod nabízením této velké zásoby za poloviční cena— nnbídka
to neslýchaná při poČátkn období # ' '-
Latlcy jsoa nej jctniiéjáí
Globe & Hackamun worsteady
tované Se v 10 ty a kašmíry— vtech
ky zaručeny že padnou dokonale
V Se ve třech cenách $750
- Vizte ceny a vzorky ve výkladním okně
krásných nových mužských klobouků
! ' Neopomeňte nixvňtívlt '
lAIBBIllOg
Obchodníci ve velkém i v mUa
MkAsV
Pokruk Hapt M
My Jíme tnbo vřdoml Ce íídnt krilm není tH tolik pe
nis D oflAreth pro chlapce ]ko NEBRAHKá PH
vnďle vifcho chlattoa aam a mv lei Tvnrarfme doikoly
a aeiWekAvdme fe od adi koupíte
nf iipokoJlme
jeit upravena
N-An TŤkladof KH6l
I'oAlmlí Jíte ilJIT
na
Chlapci budou vyžadovat dobrou obuv co
nevidět Máme ji skřffl u vchodu Dle toho
můžete soudit co jest uvnitř
Je to rbytečnost platitj joo za derby Dva
po dolaru á půl dá vám dva nové klobouky v
sézone a moohew lepší službu Naše za dolar
a par derby jsou tak dobré jako jinde ža fa 50
c£řfRÍVlilJ
i tUfiivžaf I
WOLISTEIiX Sc CO
Stables 1623 Dáven port St
K VŠEMU
rit bez tojv liita!
nsn&anbt a uecbť il lent 1
Uaatrte si ovm Jtim au
t UTko H uma incko H
vli lm na řarm neb doiatcDostl
Tét vám vydroli kornn avtuetr krmivo rmtre-
kdy uraco]
Zaila s Ailn aesiavenf k oráct
Denex i Draca
Nepattnbuie obsluh a Jmi ilpln
i oa ao n aontaycn mi
WWW WrW J
- ' t
Roh 16
YWwlopA til
A US
prodoj
2enskčho
šatstva
i
9
řasný podzim ceny $6
J298
25 c
45c
prodává se
r 11
unuuviuura iweeay impor
ano
~"j -~ "'uuu vcoiaa--a obia
Neopomcfite tuto prodej
f 10 a ?i
Vlimněte si naiich
Proti požté
Ml ani aaleokr