Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, September 26, 1900, Image 7

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    ni"
ROHRBOUGH BROS majitelé OMAHA NEB
vi ': v -uvij- v 'r-":' '-""'-"'ř ť'v í'--" ?s :V 'v''f%-'í-
Pnrlvlimif líiira Zahájen 8 siíří Novo třídy obchodním kurm tísno
hhiiiiihi Hiirs lltlletroj0ll(CV( a tfiKrrii
ílrntrnňv (Vturwitilia Nov systém snsďio nsutltelný snadný k nssnf K
1 1 -"M'i---unr„rf Vij
vrtní V
I u t I rilil un mu nilnl
bo ularni
Pníce za stravu
Poskytnjemo
se a vvsveiinne
Zdarma každému Sv L'Kt" "
II nlií iinfíirmnrw Htudujícl pfUtoiipltl mohou kdykoliv přes U'00 studu
JHIM IHIIurilHUt J(((cb mlnllll!bo 'rokl a vl(e )ft£ 400 „„trena dobrá
DíÍHttt Jest to nejlepšl obchodní Akola západně od Chicaga Bm
tíiXÍUř B01IRB0UO1I BROS Onwlia Neb
Lée-t !a ss-Andreesen Hardware Co
——prodávají ve velMm i——
v TlaScné vyrážené a lakovaaé plechové náčiní -Cínovaný prcek
železný plech a kovové zlxíi — Ostnatý drát hřebíky nožířské
zboží bicykly třelně zbraně náboje a sportovuké zboží
KIB-I223 Harney ulloe - OMAHA NIUAIKA
South Omaha Bre wing Co
val
výtečné pivo obyčejné jakož I zvláštní druh "Pale Export"
- Telefon v South Omiize 8
ÍL=J k shstk:xji_jE
Jediný pivovar v Nebra3ce který zaměstnává Českého cestu
' jícího zástupce i—
METZUV PIVOVAR
fyribí vyhláSený a po celém 1LIpÝ7y Ipifllf Objednávkám věnuje se
ápadč za nejlcyší uznaný iilvlfcUY lCfcíllYezvláStní pozornost
Omaha Brewing
iruíft v sudech i lahvích
Y jlťUjl celém západu' rozesýlá
HAMBURSKO-AMERICKÁ LINIE
Společnost tato udržuje celý rok pravidelné spojení s Evropou
dvoušroubovými loděmi Nejrychlejší jízda z New Yorku do Hambur
ku Lodě odjíždějí ve čtvrtek a v sobotu
Hambursko-Atnerieká Linie jest nejstaril Némeoká Trans-Atlantická Paro
plavební Společnost a vlastni 202 lodi majících íhrnou snosnost 5410H3 tun 95 z
těchto jsou veiiké námořní parníky zahraiijící 24 dvou&robových parolodí které ku
pohodlí cestujících zvlaíft' zařízeny jsou Takový počet parolodí nevlastní žádná
Jiná společnost Ohledné přeplavu a en obraťte se na
HAMBURG AMERICAN LINE
37 EroaáwaT &ni
neb jejich jednatelů
Faroplav Spol Sev-nčmsckélio Lloydu
Po parolodích expresních nejrychlejší jízda přes
moře za 5 dní 15 hod a 10 minut
ix-— -jía&gi Přeplavní ceny KS1
Po parolodích expressnlch x New Yorku do Břemen $3300
v pravidelných 1 " " " ' $3000
" expressu ích c Břemen do New Torku $3850
w DravMelních 1 " " " " — 13650
HLAVNÍ OftADOVNA:
1 l~i I 1
25 Bxoa1S-wra3r ITsw TTorle
HLAVNI JEDNATELE PRO ZAPÁD s
Olsi-CLsserLl-ULQ áz Co
MjceilB síla FbM ZWa Pouze $100 míč
o
X najl lék pravé tak za-
V potřebí Jako dospěli
S Séverfiv TiSItel Dětí
usnadní zoubkováni změnil hor
kost vyléčí boleni koliku psot
nlk vtiií a uspi déčko 25ct
Severuv Laxoton
pHje ) a jistý lék proti zácpě
větrům nepokoji dStí Uéinkuje
vidyjistě i u dospílýca 25ct
KAŠEL
mále ttftl
POSLEM
Mttsl být! čistí
průhledná) uaai-JI
ojnte zdrávi
SEVERŮV SILITEL
LEDVIN A JATER
Vylééí víechny ebo-
roby ledvin bolesti
V zádeeb řezavku
obtíže močení
78ct a 125
SOUCHOTIN
sebo Jlaýck těž
kých chorob pllc-alch
Severův
SEVERŮV
Lék proti choleře
a průjmu
vyléčí lakaír letni n
mo děti i dospělých
rychle a trval
28 a 80 ct
Balsóm
pro Plíce
Vyleil kaidýkaSel
hrapot
vaal krup
Krua
25 a
SEVEROVY Prášky
proti Bolestem
Hlavy a Neuralgii
z stíral korkosť odatraal
bolesti hlavy v kaideai
případ
2Sct pottoa 27at
ji
na akladě va všech 16 karmách obchodeah a leky
IvlattaJ téky za $300 poilete-U popla jaamacl
n
čtení Jest to nHrychl]í( sysOm v uží
liiWtfW A ilHA nnilril IHlIll
roíltime fám
šíravu za 8 hodiny donní práce
Zeptejte
vsm to
Ass'n Pivovar
a ]
S výtečný ležák
New Yorfc1159 MM$ Street CHicao 111 -
bolesti:
Revmatícké a
Nearalgtcké
v Kloubech I £valeeh
Kamoteniny
Oteklíny Kyehle zaiene
Severův
Olej Sv Gotharda 50ct &
Mite ll hostee suché lámáni fj
ítuhlosť ĎdS SEVERŮV LÉK (&
trotl REVMATISMU Vás vy- a
léíí $100 U
15
SRDCE
podléhá naokým řt
ckorobom coato ae
bezpecaým SEVERŮV SILITEL C
SRDCE X
povzbuzuje svaly ardtfS- 7
ní sílí trvale i srdeb
nervy jest nejlepiím lé- t
kena pro srdeční vady 7
flOO ÍJ
Ca
Jso-ll ttoleati waa-W
lA ř
kdekoli í
SEVEROVA &
Hojivá Náplast J
£111 flastr jistě Je 5
zaieae QL
28 poitott 27ct
zatleno
bolesti'
50 ct
'těla íévlal aa dobrém za- 27
živáai 5a
SEVEROVA
žaludeční hořká }
podporaje tráveni ndríuje zdraví
in
malarii sílí tělo
80 ct
aft OO
m
a
J
V-
' ČEŠI V AMERICE
H ťant Sojková l WaahínKtonu
v Iowě píso v ponlední Slavii 2c
se u nich scMa malá apoltSnost
která si při rozhovoru také Hpo
míl na Karla JonáSo a jeho po
mník NezQBtalo to ale pfi pouhé
upomínce nýbrž bodří krajané sá
hli do kapsy a sebrali mezi sebou
ř9 34 na pomník JonáSňv jež pí
Sojková Slavii zaslala Jak mno
ho hlučných a velikých schůzí se
odbývá mezi rodáky našimi po této
zemi ale na nějaký dobrý nebo
vlastenecký účel se při tom nese
bere ani centu Inu naši sedláci
ovSem jen ti uvědomělí tvoří do
sud jádro národa jak ve staré tak
i v této naší nové vlasti
H Ty naSe české ženy zastávají
i v této pohodlné zemi pracovitý
mi a starostlivými hospodyněmi
byť i při tom sebe více trpěly
Tak také Anna Ziková v Chicagu
ač byla již 37 let v Americe byla
stale přičinlivou hospodyní až ji
stíhla nenadálá smrt Trpěla ja
kési bolesti na prsou stěžovala si
s tím sousedce ale vzdor tomu se
dala do mytí podlahy když se
manžel její z domu vzdálil Ten
pak když se večer vrátil nalezl
manželku svou mrtvou na nedo
myté podlaze ležeti Přičinlivá
žena ta skonala při plnění své ho
spodyfiské povinnosti
H Z Texasu docházejí teprve
nyní zprávy od krajana tam usa
zených o spoustách jaké natropi
la bouře která zničila Galveston
V krajinách Četněji Čechy obydle
ných nebylo sice mnoho obydlí
lidských pobořeno ale úroda ba
vlny byla zničena V Sealy a
Industrii byly vichrem rozbořeny
české kostely a sice v'lndutrii ka
tolický i evangelický v Sealy pak
katolický Tento poslední byl
vystavěn na spáleništi kae dřívěj
ší kostel vyhořel letos z jara pak
byl již co nedostavěný vichrem
velice po&kozen a nyní docela sho
řen T V Oklahoma City bude" sta
větí tamní řád Z Č B J novou
spolkovou síří k níž plán má již
hotový Také se tam zařizuje če
ský hudební sbor který prý má v
té nové spolkové síni obecenstvo
ob veselo vati
1 V Chicagu byl přejet 81etý
Václav Mejta vozem na odpadky
a brzy na to skonal Kolo mu
přejelo přes hlavu a celé tělo a
než byl dopraven do nemocnice
skonal Jak se práví chytal se
voztt a tak se dostal pod kolo
Ctitcagský krajan Fr Routa
vyvázl z ráje manželského požitím
kyseliny karbolóvé Manželé Rou
toví se valně nesnášeli neb jednou
nechala manželka Koutu zatknout!
pro nepořádné chování Proto
asi sobě umínil z ráje toho uprch
houti a napiv se karbolky skončil
život svůj ač teprve 39 roků stár
Pocházel z Prahy a zanechal man
želku rodilou Němkyni se dvěma
dcerami ve stáří 16 a 18 let Ná
ležel k jednotě Columbických Ry
tířfl '
1 Zpráva již jsme minule po
aan o rvánu Hanušovi ze se v
Hatfieldu zastřelil ukázala se býti
nesprávnou Hanuš přišel o život
nešťastnou náhodou Byl na honu
a od souseda jel na voze k domo
vu Když pak slézal s vozu a
bral ručnici zavadil kohoutkem o
vás a rána vyšlá mu-roztříŠtila ce
lou pravou ruku od lokte až k ra
meni Lékař mu ruku uřízl ale
to nespomohlo a Hanuš do rána
zemřel Byl hlavní podporou
svých starých rodičů kteří násled
kem tohoto neštěstí se octli ve
veliké tísni tak le potřebují po
moci soucitných lidí
1 Tříletý Český chlapec Otokar
Wilt z Clevelanda zvrátil na sebe
konévku horké kávy a opařil se tak
strašně že druhého dne ve veli
kých bolestech skonal
li Paní Vlčková v-Clevelandu
odběhla cosi nakoupili a zanecha
la 4letou Anoičku saauotnou doma
PSHHBtjiXBOTaWBl
!RiA2jI
SI CESTU
Před šesti měsíci Burlington dráha rozmno
žila a zlepšila spojení mezi Omahou a Chica
gem přidáním Chicago Limited vlaku
Zkouška tu ukázala se býti zdarem a vlak tu
zůstane i na dále
Chicago Limited je jedinkým vlakem mezi
Omahou a Chicagem majícím pozorovací — kni
hjvní vůz Vyjíždí z Omahy v 27:45 večer a
přijíždí do Chicaga v 9:30 ráno
jiné vlaky do Chicaga vyjíždí z Omahy 7
ráno a ve 4 odpol
Úřadovna
1502 Farian ollce
Tel 250
„ -í-í „ '- fij
DiSvíáiko bylo ftt4 postelí ale
dostalo lírky niniií li ta hrálo
a když malka domu le vracela
nalezla dítě v hoNc(cl) peřinách
Uhasila sice olu-n ale malá Anič
ka byla popálena tou měrou Že za
několik hodin zemřelá
1 Krajan Alb Středi byl účast
níkem Živelní pohromy vGalves
tonu a píše o tomwe Svornosti:
Já jsem s mojí rodinou Šťastně
vyvázl když byly 4 hodiny v tu
dobu začala voda téci do světnice
ačkoliv byl domek asi půl metru
od země zdvižený V tom spadl
komín cihlový n střeše a my v
tom leknutí vzali děti plačící a
brodili ke po krk ve vodě do nej
bližšího vysokého domu na rohu
10 a Market ulice Byl ale nej
vyšší čas neboť potom to strhlo
zrovna náš domek se sloupků dolů
a voda vystoupila až nad hlavu
Když se setmělo nastala ta nej
hroznější doba jakou jsem kdy
zažil a není člověka který by něco
takového pamatoval Česká ro
dina p Křečka nalezla hrob ve
vlnách on sám ačkoliv byl do
brým plavcem přece té strašné síle
větru neodolal To jsou ty néj
bližší zprávy co jsem se o nich
dozvěděl jedna jejich dcera pro
vdána je v New Orleansu a jeden
syn jejich je v Dallas a jeden na
cestách V katolickém sirotčinci
zahynuly též dvě české dítky Ma
děrovy jejichž otec před časem
utekl do Dakoty a matka zemřela
I V St Louisů se střelil v úmy
slu sebevražedném igletý Aug
Bláha do pravé skráně Byl od
vezen do nemocnice" kdež o jeho
uzdravení pochybují Proč to
učinil nikdo neví Jest synem
řádné katolické rodiny a sám jest
též řádným mladíkem
II Ochotnický sbor cleveland
ský koupil od p Ant Jurky nyní
tajemníka ČS PS divadelní jeho
knihovnu a daroval ji tamní Nár
Síni Paní Zikanová darovala
knihovnu po zemřelém manželi
svém také knihovně Nár Síni a
mnozí jednotlivci clevelandští dary
kněh onu knihovnu stále obohá
cuji 1 V Chicagu byl 29 dubna v
noci zastřelen policejní 'seržant
0'Connell aniž by bylo nejménší
stopy po jeho vrahu Policie ob
vinila z vraždy té 24 letého Jiří
HenČíka který pohnán byl před
soud porotní Vyslýchána byla
celá řada svědků soud trval 14
dní ale porota shledala že Hen
čík vraždu onu spáchati nemohl a
uznala jej neviným Proti němu
svědčilo několik zvrhlých česlcých
mladíků kteří byli sami v pode
zření že vraždu onu spáchali
Svědkové však dokázali že v době
vraždy se Jiří líeačík nakzal do
tna a tudíž čin ten spácháti ne
mohl '
lt Teprve 14 roků je stá Ri
chard Novák z Chicaga a již sedí
v žaláři co vrah Bodl starým
doutníkářským nožem sousedova
r r rrvlr otarKn JLlbSítS 015CH2
do prsou a peranil jej tak těžce
že chlapec asi za dvé hodiny ze
mřel A to se stalo pro mladší
bratry obou kteří se poprali starší
pak se o ně zastali a dostali se do
rvačky též Olson si doběhl na
Nováka na dvůr domů kde tento
bydlel tu se dali do rvačky v níž
konečně Novák použil nože jak
tvrdí t sebeobraně - %
5 V české osadě nazvané Písek
v Texasu jel si do Columbus kra
jan Moric Kulhánek pro občanský
list se dvěma sousedy co svědky
Na cestě však byl shozen a koně
a paď tak nešťastně že si zlomil
páteř Lékaři mu pomoci ne
mohli a tak byl vydán pozvolné
smrti Jeho manželka jej oše
třovala ale tu pojednou se ská
cela na postel raněného manžela
a za 10 mjnut byla mrtva Dru
hého dne i Kulhánek podlehl
poranění svému a tak byli oba
manželé pohřbeni společně na
katolický hřbitov ve Fayetteville
Zůstaly po nich dvě málé dítky
Rádraii
10 a Maaoa
TtM28
1
RŮZNÉ ZPRÁVY
VrvíM ákat V Adriatickém
moři nedaleko Kěky zažil kapitán
plachutní lodi "Nettuno ae gvý
mi 5 muži velkého strachu — Za
úplně tiché plavby počala se loď
"Nettuno ' pojednou kolem tvé
oay točiti a byvši prudce na špici
vyzdvižena zahnána ohromnou
silou od břehu do širého moře —
Za krátko přeražen vichrem sto
žár a to vyrušilo posádku a hlav
ně ovšem kapitána z leknutí
Zároveň objevilo se velmi krásné
divadlo: asi 200 metrů od "Net
tuno" kroužil na moři ohromný
sloup vody který kus stožáru
ve strašné výši do kolečka 'točil
Za 5 minut bylo opět docela ti
cho jenom rozpěněné vlny pro
zrazovaly že se něco na místě
přihodilo Porouchaný "Neptun''
byl na vlaský jeden parník zavě
šen a do Terstu ku správě od
vlečen
Sulldci nevinní Nový věk ozna
muje že v Rusčuku vznikl nový
konflikt mezi vojínstvem a admi
nistrací a to proto že nový pro
kurátar rusčuckého vojenského
soudu major Michajlovský do
konav(f šetření trstenické selské
vzpoury shledal že zatčení a z
branné vzpoury obvinění sedláci
jsou nevinni a jedinými vinníky
jsou úřadníci V tom smyslu
major Michajlovský sepsal svou
zprávu svému vojenskému před
stavenstvu a propustil z vězení
posledních 29 trsteneckých se
dláků '
Uřadnl lakrotenl proti povlře
Z Bělehradu se oznamuje: Nový
srbský ministr vnitra pan Popo
vič zaslal nařízení veškerým úřa
dům země jímž je vyzývá aby
úřadně zakročovali proti pověře
zmáhající se zejména na venkově
jež má v zápětí značné hmotné a
i morální Škody Mimo jiné se
úřadům nařizuje aby některé
všední dny jež lid beze všech ná
boženských neb zákonných příčin
toliko následkem rozšířené pověry
považuje za dny odpočinku toho
to výjimečného významu nadále
pozbyly V době žní na př zna
mená zvyk sedláků nepočíoati
zemědělské práce ani ve středu
ani v pátek pro menší hospodář
ství přímo katastrofu Obyvatel
stvo budiž v takovýchto dnech
zejména jde-li o uzavřené smlou
vy důrazně přidržováno k práci
Kdo by proti tomu jednal a ze
jména ti kdož by podobné poměry
rozšiřovali propadají' policejním
trestům Jak nutné toto nařízení
ministrovo bylo dokazuje okol
nost že pověra lidu bývá často i
příčinou hanobení mrtvol a jiných
přestupků V četných případech
na př byly mrtvoly v době noční
na hřbitovech vykopávány a pro
ráženy dřevěnými kůly aby ne
božtík neobcházel jako "vlko
dlak'' Takovéto přestupky tre
stány budou dle nového nařízení
ministerského peněžitými pokuta
mi a vězením
MaUř na hřtitovi Z Pařže se
oznamuje: Horlivý žák pařížské
symbolické Školy malířské jenž
si svými obrazy získal již dosti
slušnou pověst vymohl si onehdy
od preíektury boulognského lesí
ka dovolení aby směl malovat
obraz na starém hřbitově v Bou
logne blíže závodiště longchamp
ského Hřbitov jest již od mno
ha let zrušen Staré hroby jsou
zarostlé plevelem a vysoká zeď
odděluje jej od ostatního světa
Tento romantický koutek zvolil si
malíř pro svůj obraz jenž měl
znázorniti z mrtvých vstání —
Usedl si tu se svým plátnem štět
ci a paletou a jal se malovat
Když byl obraz až na figury ho
tov přivedl si svoje modely a se
skupil je podle svého návrhu v
přiměřených posách na jakéms
náhrobku Modely ježto měly
symbolisoyat z mrtvých vstání
byly ovšem v rajském kostýmu
Vše by bylo Šlo dobře kdyby ulič
níci nebyli objevili skulinu ve zdi
Záhy shlukl se před hřbitovem
dav lidu a někteří rozhorlení di
váci přivolali hlídače z boulogn
ského lesíka jenž oznámil věc
dozorci Umělec zabrán ve svou
práci zpočátku ani netušil jakou
bouři vyvolal až mu policista za
klepal na rameno a vyzval jej
aby jej následoval Věc bude
mít i dohru před soudem neboť
umělec a jeho oba modely jsou
žalováni pro zneuctění hřbitova a
přečin proti mravopočestnosti
Ale žaloba sotva bude míti úspě
chu neboť hřbitov jest dávno
zrušen a domnělý přečin stal se
na místě úplně uzavřeném
Krátké msti Z Paříže se ozna
muje: Ve zdejší vznešené společ
nosti vzbuzuje pozornost nenadá
lý návrat krásné dědičky Marie
Ferandovy Vrátila se jakožto
vdova se čtyřměsíčním děckem do
domu svých rodičů kdež ji dávno
byli považovali za nebožku Hi
storie této mladé dámy jež jako
dívka byla miláčkem vznešené
společnosti a jak pro svoji krásu
tak i pro svoje jmění oblehána
byla četnými nápadníky jest na
nejvýš romantická V letě 1898
byla se svými rodiči na ville na
' - ť
venkove lo liiniioviia u uo
strojníka jenl opravoval plyno
vou lokomobilu náležející jejímu
otci Když práce byla skončena
a mladík odešel nemaje potuchy
jaké pocity vzbudil v srdci krásné
dcery millionářovy odhodlala se
dívka že stůj co stůj získá sobě
lásku toho jehož tajně milovala
Aby svého cíle dosáhla opustila
potají dům svých rodičů jež v
zanechaném dopise prosila aby
po ní nepátrali Nalezne li ště
stí jež hledá že se sama opět
vrátí Rodičové ovšem činili vše
možné aby nalezli zmizelou dce
ru ale snahy jejich byly mamy
konečně se domnívali že dcera
jejich není již na živu Mladá
dáma zatím pátrala po mladíku
jehož milovala a dozvěděla se že
bydlí v jednom levném hotelu v
Paříži Podařilo se jí dostati v
hotelu místo panské a když zde
po čtyři měsíce trpělivě konala
svoje povinnosti nabídl jl pilný
spořádaný strojník sňatek Ne
věděl kdo jest ona hezká služeb
ná jež často prozrazovala neoby
čejné vzdělání Když zvěděl z
jakých kruhů mladá žínka pochází
čeho se k vůli němu vzdala
přísahal jí že jí až do smrti bude
něžným milujícím manželem jest
liže i nadále nedá o sobě vědět
své rodině Ona to slíbila a přes
poměrně skrovné příjmy svého
manžela žila šťastný život Přede
dvěma- měsíci zemřel jí manžel
tyfem a mladá vdova vrátila se
hledat útěchy v domě svých rodi
čů kteří ji přijali s největší ra
dostí Strašidlo Z Milána oznamuje
se následující pitvorná historie:
Mladý tekruta 69 pluku pěchoty
stál na stráži před vězeSskou bu
dovou v Pallanze Statečnému
vojínu pojednou se zdálo jakoby
na střechách protějších domů pro
cházela se záhadná postava Když
na obvyklé zvolání: "Stůj! kdo
to?" — nedostalo se mu odpovědi
zvedl voják pamětliv rozkazu
pušku a vystřelil na postavu jež
se zdála pohybovati se neméně 14
ran Tato střelba ovšem způso
bila poplach po celém sousedstvu
a záhy shromáždili se na místě
četnf policisté a několik vojen
ských hlídek s důstojníky a vši
chm lakobv očarováni hleděli na
příšerný stín Pak vylezlo něko
lik policajtů na střechy a uspořá
dalo po záhadné postavě pravi
delnou honbu jež však zůstala
bez výsledku Zatím dal ředitel
trestnice zbubnovat všecky tre
stance aby se přesvědčil jsou-li
tu v plném počtu Výsledek byl
nanejvýš potěšitelný nikdo ne
chyběl Druhého dne ráno do
stavil se na místo jakož toho dů
ležitost věci vyžadovala státní
zástupce i s policejní komisí a tu
shledáno že záhadná postava ne
byla ničím jiným než praporeč
kem jenž na vrcholí komína ve
sele se třepal ve větru Komín
1 1 „ -1 : j
uy k &tteaaujl Btaiciuc silci&e- uu-
kladně rozstřílen Páni z komise
netvářili se nikterak duchaplně
když spatřili k vůli čemu vlastně
přišli
Hlava Chamberlainova Z Am
sterdamu se oznamuje: Jednou
z hlavních attrakcí pro mládež
navštěvující hollandské poutě jest
siloměr Tomuto přístroji říkají
mezi lidem: "De Kop van Juť
Jut byl nebezpečný zločinec jenž
v letech sedmdesátých zavraždil
jakousi paní i s její služkou Hla
va Jutová jest 'dřevěná palice se
železným kruhem Hráč těžkým
kladivem uhodí na palici - pří
čemž se stiskne péro jež uvede v
pohyb měřící tyč která pak způ
sobí byla-li rána přiměřeně silná
výbuch kapsle Důmyslný jakýs
kočovný kramář v Rotterdamu
připadl na myšlenku překřtíti ten
to přístroj: "Kop van Chamber
lain'' Úspěch byl velkolepý —
Každý mimejdoucí i hoši jedva
dovedli udržet kladivo chtěli an
glickému státníku dáti "jedna do
palice'' — a rány jen pršely Oby
čejně dokonali skvěle tuto exekuci
kováři a dělníci zaměstnaní asfal
továním ulic Po několika ranách
roztřepila se hlava za nekonečné
ho jásotu v drobné třísky a maji
tel hlavy se spokojeným úsměvem
rád snášel tuto škodu
Sirné doly v Japonsku s Japon
sko má na nejsevernějším hlavním
ostrově Hokkaido a na malých so
pečných ostrůvcích Kurilů bohatá
ložiska siry jež bezpochyby bu
dou svého Času nebezpečnou kon
kurencí sirným dolům sicilským
Také jinde na ostrovech japon
ských nalézají se menší ložiska
síry Nejzajímavější z nich jest
ložisko síry na Širanesanu čili
Bílé hoře nedaleko horských lázní
Kasacu proslavených po celém
Japonsku kamž každoročně pu
tují tisíce pacietů aby se vyléčili
ze dny a rheumatismu Širanesan
jest sopka as 2300 m vysoká jež
však neposkytuje nijak imposantní
pohled poněvadž vrcholek zvedá
se jen málo nad rozsáhlou a zvol
na se sklánějící vysočina Na
vysočině mezi sopečnými balvany
nalézá se les koster stromů Ro
stlinstvo bylo tu výbuchem roka
i882 vzničeno deštěm popele a
~ a
mrnymi výpary a uuariiieits a měny
stromů trčí tu do vzduchu Poblí
že kráteru nalézá le závod r
němž se síra čistí a slévá ve velká
balvany jež se pak odvážejí Od
továrny vede koňská dráha prů
kopem ve valu kráteru do vnitra
kdež se nalézá jezero 230 metrů
dlouhé a 100 m Široké se Blanou
vodou- Jezero to mělo dřivé dél
ku 500 ni a šířku 200 metru a
pokrývalo celou pánev kráteru
Podzemní stokou odňata jezeru
část vody tak že nabylo nyněj
ších rozměrů Koňská dráha vede
kolem jezera ku protějšímu konci
kráteru kdež se nalézá kotlina a
tmavou vroucí tekutinou z níž
vystupují sirné páry Odtud na
kládají se bahno a písek na vozy
a odvážejí do továrny kdež se z
nich vyrábí čistá síra Kolem
kotliny nalézá se as deset průcho
dů nichž sirné páry chladnouce
usazují skorém čistou síru jež se
tu rovněž láme a odváží do továr
ny Posledním výbuchem roku
1897 zasypána krajina spoustami
balvanů vypáleného kamení a po
pele takže továrna musila na čas
zastavit práci ' '
Ruština v obchod a průmyslu u
Nlmců "Český Lloyd" píše:
Učení se ruštině je věc prostě a
čistě praktická dokazují to Něm
ci kteří se učí pilně jazyku ru
skému Nikdo nebude snad tvr-
diti že tak činí z pohnutek ideál
ních Slyšme co vše činí Němci
k dosažení co největší znalosti ja
zyka jim zcela cizího a nám tak
blízkého! Máji v Berlíně veliký
spolek "Deutch Russischer-Ver-ein"
který se obrátil na řííské
úřady německé aby z úřadnímoci
dbaly by ve všech školách střed
ních hlavně v odborných pokra
čovacích školách co nejpřísněji
bylo dbáno učby ruskému jazyku
Ministr obchodu a živností ozná
mil spolku že vláda říšská koná
rozsáhlé přípravy v tó příčině a
jak právě německé listy oznamují
rozeslal dotazníky všem obchod
ním zastupitelstvím (komorám)
říše s těmito čtyřmi otázkami: 1
Jest v okresu vaší obch komory
aneb v jiných místech nějaká pří
ležitost vůbec kde možno osvojiti
si jazyk ruský? Jakého je druhu
a povahy? 2 Jest podle náhledu
komory potřeba zavedení ruštiny
jako povinného předmětu ve ško
lách? Kterých? a ve kterých mí
stech? 3 Jak asi veliké účasten
ství bylo by lze očekávati pro
první dobu? 4 Jaké návrhy po
případě tu činí komora?— Obchod
ní komora v Poznani odpověděla:
Zavedení ruštiny ve školách jest
velenutným Jest nade vše jisto
že mnozí průmyslníci a obchodní
ci kdyby úplně ovládali světový
tento jazyk mohli by zapřísti zna
menité styky obchodní s veleříší
ruskou- Odporučujeme zavedení
ruštiny jako povinného předmětu
na všech pokračovacích středních
a obchodních školách
v '
" Zajímavý nález Z Londýna se
oznamuje: Pod dlažbou kaple v
Newstead-Abbey nalezena těchto
dnů lidská lebka zpracovaná ▼
pohár jehož lord Byron stále uží
val Tento pohár má zajímavou
historii Když lord Byron žil r
Newsteadu nalezl velmi velikou
a neobyčejně bílou lidskou lebku
Soudil že náležela ''veselé duši"
starého nějakého mnicha a od
hodlal se že si z ní dá zhotovit
pohár Poslal lebku do Lqndý
na kdež elegantně zpracována
Když pohár -'došel do Newsteadu
založil Byron nový řád při opat
ství a jmenoval sama sebe "opa
tem lebky" Členové bratrstva
oděni byli černými rouchy a ob
čas konána řádová kapitola při
čemž pohár z lebky naplněný
červeným vínem koloval u stolu
jako u starých Gothů N
Dvaadvacetiletá matka 11 syni
Matkou vskutku příkladnou jest
vikomtessa de Rochemaille v Pa
říži aristokratka rovně krásni
jako roztomilá á kdyby všecky
Francouzky následovaly jejího
příkladu pominuly by záhy stesky
na nedostatečný přírůstek ehyvi--telstva
ve Francii" Těchto dnů
překvapila vikomtessa svého man
žela trojčaty hošíky V době
svého manželství od zimy 1895
měla již čtyřikráte po dvojčatech
hošících Těchto osm hošíků z
nichž nejstarŠímu nejsou ještě 4
let a' jsou děti tak zdravé a silné
jak si toho jenom šťastní rodičové
mohou přát Jejich radost nad
příchodem tří nových bratříčků
byla tak hlučná že se rr ušili se
svými chůvami přestěhovat do
nějvzdálenějšího pokoje elegant
ního paláce
Nová bezpečnostní zápalka
KonečnS vynalezena byla sirka kterái
vyráběna býti mfize bez použiti fosforu
Tato noví bezpečnostní sirka neobsahu
je ani červený neb žlutý fosfor ani řád
nou 8'ouřeninu fosforovou a mi tu vel
kou výhoda ie vyráběna býti může po
mocí strojfi nyní v užíváni Jsoacíck
Vynálezy pokračují dosod v každém
oboru a pfec Jsou vřci kteréž zlepéiti
nemožno Na příklad Hostetteťa Bitters
proslavený tento lék po 50 roků jeat ne
překonatelným co prostředek proti ne
mocím isludeíním Nápodoben iny alce
vznikly avšak Jako maják stoji nezdol
ně okazuje cesta ka zdraví od podob
ných nemocí jako cicpa aezažvaort
patné tráveni tloěaatost otupělá Játr
acb setisbené ledviny