Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, September 26, 1900, Page 6, Image 6

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Pokrok Západu
QUY DE MAUPASSANT
Nebyla příčina toho že by jej
byly trápily výčitky ivědomf —
Otrlá povaha jeho oepoddávala se
nijaké byť nejmenSí lítosti ani
bizni morální Pln ráznosti ano
i násilnosti zrozen k válce plenu
dobytých krajin a kosení premo 1
fených a pln divé vášně lovecké a
zápasnické nevalně cenil život
lidský AS u vážnosti měl církev
z vypočítavosti nevěřil ni v Boha
ni v ďábla a nečekal tudíž v onom
Životě ní trestu ni odměny za
skutky vykonané v životě tomto
Vůči každé víře počínal si s neur
čitou filosofií sestavenou z ency
klopedistiďých názora minulého
věku a náboženství pokládal za
mravní sankci zákona ježto obé
vynalezeno bylo lidmi k upravení
poměru společenských — Zabit
někoho v souboji neb v bitvě či v
hádce neb náhodou či pomstou
neb i ze svévole bývalo by se mu
zdálo věcí zábavnou a hrdinnou a
v mysli jeho bývalo by zůstavilo
nejiný sled nežli rána vypálená
po zajíci Leč hlubokým dojmem
-působila naň vražda onoho dítěte
Spáchal ji především v jakémsi
rozníceném výbuchu smyslnosti a
pak v záchvatu neodolatelného
zděšení jež mu bylo urvalo veške
ru rozumovou úvahu V srdci
svém na svých rtecb a v celém
'těle svém až do vražedných svých
prstů trochu zvířecí lásky a zároř
ve3 i hnusné hrůzy uchoval si k
oné dívčince ničemně ím napa
dené a utracené Každou minutou
myšlénka jeho vracela se ke straš
livému onomu výjevu a jakkoli
snažil se 2apudt představu onu
jež stíhala jej trýzní a mukou
stále"jěn cítil ji se vznášet ve svém
duchu těkat kolem sebe a slídit
po příhodném okamžiku aby zje
-vila se mu opět
Pak obava zmocňovali se ho
před večery a strach jímai fej před
každým stínem jenž počal se roz
stírat vůkol něho Neviděl dotud
proč temno zdá se mu děsivým
ale bál se ho z pudu neboť měl
vědomí že prosyceno jest jakousi
hrůzou Jasný den nebývá vhod
ným-k trapným úzkostem Lze
tu vidět věci i tvory a lze se shle
dat s věcmi i tvory přirozenými
kteří se mohou zjevit ve zřetelném
světle Leč noc tmavá noc a ne
prohledně] ší zdi prázdná a roz
aáhlá nnr talr rrn j a nemfrnj
noc v níž ve styk možno přijít s
nferimětv nríSprntfmi a v ní tiiSonfl
cítí vířit a plížit se tajemný jakýsi
úkaz zdála se mu skrývat nezná
mé fclízké a hrozivé nebezpečí
jaké? vv
' Věděl to dobře Když za beze
sné noci kterés pozdě seděl ve
svém křesle domníval se že spa
třil ana se byla nenadále na pro
tilehlém okně zvlnila záslona —
Cekal nepokojně se srdcem buší
cím Řasnatá látka splývala bez
pohnutí Pak náhle zazmítala
sebou znovači podobalo se a 3po8
ie se byla sčeřila Neodvažoval
se povstat a neosmělo val se dýchat
A přece byl "'''mysli neohrožené a
začasté potýkal se a rád byl by v
domě svém postihl zloděje! ~ ' "
t"u '"'TT °"u' lkávaje každou vteřinou že zpod
Uvažoval o tom a obával se ahyT ' _ __ Ji
ebyl býval klamán svým pohle
dem Ostatně prostá jen mali
chernost to byla Lehký záchvěv
tkaniny nepatrný a jedva znatelný
pohyb třásní jakž působívá jej
zavanutí větru
Renardet zůstal se zrakem vy-
tFe&těnvm a s hrdlem napjatým A
4 v -
zahanben strachem svým pojed
nou se zvedl čtyřmi kroky octl
se n okna oběma rukama chopil
se záslony a široce ji rozhrnul
Zprvu nezřel ničeho krom skleoě
nvch tabulí černých jak desky
potažené lesklým inkoustem Noc
i rira nonrnniírn ntf na ntic in i j 1 1-
rali se za nimi až k neviditelnému
obzoru Plni přivrácen tváří
stanul vůi neobmezeoé oné tem
notě A náhle spatřil zábřesk jak
zdálo se vzdáleného světla Při
klonil obličej svůj k rámu v do
moěníže kterýs rybák bezpochyby
podloudně loví v Brindille -neboť
bylo po půlnoci a svit onen kmital
se na břehu říčky pod vysokým
lesem Ježto dotnd nerozeznávat
zřejmě přiložil k očím dlaně
A nenadále matný onen jas
proměnil se v záři a Renardet
zřel malou Roquovu nahou a
skrvavenou na mechu
i
Zapotácel se jit hrůzou nara
zil nť sesli a překotil se naznak
Tak zůstal několik minut s myslí
úzkostně rozechvělou načež pode
přel se o loket a jal se přemítat
tZU halucinaci toť vše — přelud
liodilj odtud že noční kýs zá
tladilk se byl plouhal po břehu
íly se srojí lucernou Co úžas
t"3 estatnět Ie vzpomínka na
í iiz jeto začasté nítila v něm
_ in vyí 2 silici vody a
- --„ - j
'bu-
de li tak dále?"
A bude tak' nepřetržitě a stále
cítil to a byl tím jist
V zápětí již vábilo okno jeho
pohled loudilo a lákalo jej mocí
démonickou Aby je neviděl obrá
til svoje sedadlonačež vzal knihu
snažil se číst Leč v brzku zdá
lo se mu že cosi za ním se bylo
pohnulo a prudce na jedné noe
otočil své křeslo Záslona vlnila
se dosud Věru tenkráte hýbala
se opravdu a nebylo nijaké pochy
by! Přiskočil dravě uchvátil ji
hrstí a dolů strhl ji s celým závě
sem Pak chtivě přitiskl tvář
svoji na okenní tabuli Nespatřil
ničeho Vše venku bylo černé A
oddychl si s polehčením jako by
mu býval zachráněn život
Na to se vrátil zase ke stolu a
opět se posadil ale v zápětí téměř
zmocnila se ho touha znova vy
hlédnout oknem Co záslona byla
stržena vyzíralo jak přitažlivě
rozšklebený a mámivý otvor do
temného kraje Aby nebezpečné
mu pokušení svému nepodlehl
svlekl se shasil světla ulehnul a
přimknul oči "
Nepohnutě spočinul na znaku s
tělem vlhce rozehřátým a očekával
spánek Nenadále slnivý blesk
prošlehl ' jeho víčky Vytřeštil
zraky domnívaje se" že dům se
byl octl v plameni VŠe vůkol
bylo však Čerué Nadzvedl se na
loket a snažil se rozeznat okno
jež nezdolně bez přestání k sobě
jej vábilo Po delším zbystřeném
úsilí zdařilo se mu postříci něko
lik hvězd
A povstal tápavě prošel jizbou
nastavenýma rukama nahmátl o
kenní tabule a přiložil k nejbližší
své čelo daleko pod vysokým
stromy jak z fosíoru zářilo tělo
dívčino kol do kola vyjasňujíc
šerou tmu
Renardet z hrudi vyrazil skřek
a prchl do svého lůžka kdež
schoulen zůstal až do ríca s hla
vou skrytou pod polštářem
Od té chvíle stal se mu život
nesnesitelným „ Všecky své dny
trávil e strachu před večery A
každé noci vidění dostavovalo se
znova a znova Jedva že se byl
uzamkl do své jizby pokusil se
vzdor a boj ale marně Síla ne
překonatelná jímala a pkjdila jej k
oknu jako k vyzvání přízraku a
spatřoval jej neprodeoě rozlože
ntf neiorvé na místě zločinu a ru
kama i s nohama rozpjatýma jakž
tělo bylo nalezeno Pak nebožka
se zvedala dávala se v před drob
ným krokem jak dívčinka byla
učinila vystoupivši z vody Brala
se přímo a zlehka trávníkem kře
meny a mechem načež povznáše
la se do povětří a zvolna tíhla k
oknu mairovu Blížila se k němu
jakž byla spěla ku vrahw svému v
den krvavě násilného skutku- A
ten ustupoval před hrůzným zje
vem a couval až ke své posteli a
klesal na ni dobře věda že příše
ra se byla octla uvnitř a že stanula
za záslonou jíž pohne v příštím
okamžiku -
A do samého zábřesku na zá-
slonu tu zíral zrakem upjatým oče
ní zjeví se mu jeho oběť Ta však
více se neukazovala a nepřetržitě
jen zůstávala za tkaninou ob chvíli
rozvlSující se slabým záchvějem
A prsty maje zaťaty do své po
krývky již křečovitě svíral jako
druhdy hrdlo malé Roquovy na
slouchal odbíjení hodin Tichem
slyšel tikat kyvadlo na stěně a
hluboce bušit své srdce A trpěl
oídný rozervanec nad kteréhokoli
člověka na světě
Jakmile však na stropě zasvitl
prvý matný piblesk zvčstující
blízký den býval zbaven své tíhy
samoten se konečně cítíval ve své
jizbě a ulehal k pravidelnému
spánku Dřímal pak několik hodin
snem nepokojným a horečným v
němž Začasté zouvá stíhaly jej dě
sivé přeludy z večera a v noci pře
stálé Když později dolů sešel aby o
polednách posnídal cítil te seb vá
ceným jak lopotnou námahou a
sotva pojedl a popil čeho stále
rušen strachem před tím co spatří
opět noci příští "
Přes to bezpečně věděl že ne
byl to aijaký zjev nadpozemský
že mrtví nikterak nevracejí se
zpět a že churavá a utkvělou my
Šlenkou a nepryníjivou vzpomín
kou zaujatá jeho du&ft jedinou
byla původkyní jeho trýzni a je
dinou zaklíoatelkou nebožky kří
se a é vyzývané a stavěné před
jehj zrak v němž nevyhnutelně
ostrými rysy zůstávala vtištěna-
Leč známo mu bylo také že se
nepozdravi i ie nikdy nevyvážné
divému pronásledování své parně
ti a cdhodlal se raději umřít nežli
dále snášet takováto muka
Uvažoval pak o spůsobu-kterak
br se zbavil živou Na zřeteli
"Co si počnu'1' uvažoval
měl cos prostíh a přirozeného
aby nevznikla domněnka o sebe
vraždě Neboť zakládal si na
pověsti a jménu sdědčném po
ivých předcích A kdyby pode
zření vynořilo se o podstatě jeho
smrti nepochybně pomnělo by se
na nevysvětlitelný zločin a nevy
pátraného pachatele a neprodleně
zajisté by obviněn byl z vraždy
Podivný úmysl uzrál v jeho
duchu a to nechat se sdrtit stro
mem u jehož paty byl zardousil
malou Roquovou Rozhodl se
tudíž ku vykácení vysokého svého
lesa a k nastrojeil zdánlivého ne
štěstí Leč buk byl se mu vyhnul
smrtící svoji ranou
Vrátiv se demů v šíleném zou
falství chopil se revolveru ale
neměl srdnatosti aby se zastřelil
Tak nadešla chvíle oběda i po
jedl a pokouřil načež opět se
odebral náhon A nevěděl co
by si měl počít Co prvé ušel
zhoubě cítil se nevystihlé zbabě
lým Před krátkém ještě neohro
ženě a vzdorně byl odhodlán a
úplně vládl nezvratnou svojí zmu
žilostí ale ve chvíli té byl sláb a
strach měl rovněž před smrtí jako
před mrtvou
A mumlal:
"Nemám odvahy nemám od
vahy!"
A s úzkostí střídavě pohlížel na
bambitku na stole a na záslonu
zastírající okno
Současně zdálo se mu že cos
hrůzného musí se udát jakmile
přestane žít
Cos hrůzného? Nuže co? Se
tkání snad? '
PKžila se kol něho slídila po
něm volala ho a čekala naň a
proto zjevovala se každé noci aby
obestřela jej svými tenatyzavlekla
ve svoji pomstu a přiměla jejS(
dobrovolné smrtit
Dal se do pláče jak dítě a vzly
kal: _
"Nemám odvahy nemám od
vahy!'' -
Pak sklesl na kolena a koktal:
"Bože můj múj Bože!"
A modlil se ač nevěřií v Boha a
neodvažoval se pohledět víc ani
na okno kde tušil skrytý přízrak
ani na stůl kde blýštěl se revol
ver ť
Když opět se byl zvedl zvolal
hlasitě-
"Tak dále to jít nemůže a třeba
tomu učinit konec!"
" Při zvuku hlasu jeho tichou
jizbeu všemi údy provanul mu
mrazivý záchvěv a ježto stále ne
dospíval k nijakému rozhodnutí a
dobře cítil že prst jeho i pak zpě
čoval by se otisknout! spoušť
zbraně přikroSil k lůžku čelo
položil do poStáŠů a jal se pře
mítat Třeba bylo mu dopátrat se
čehos co přinutilo by jej k smrti
a dopídit se uskoku vňči sobě sa
mému aby nezbyl víc nijaký roz
pak nijaký odklad a nijaký žel
Záviděl odsouzencům kieří pro
střed vojáků voděni bývají na po
praviště Ob kdyby slitoval se
kdos a kulí prohnal mu hlavu a
kdyby vyznat se mohl ze zločinu
svého a ze stavu duše své oprav
dovému příteli nějakému jenž
nikdy o ničem by nehlesl a z ruky
jeho dosáhl smrti! ' 1 '
Koho však požádat o strašlivou
tuto službu koho?
Rozpomínal se řadou na lidi
kteří byli s ním v blízkých sty
cích "'
Lékař? Nikoli! Ten nepochyb
ně později vše by sklevetil! v
A náhle podivná myšlénka mih
la se mu mozkem Dopíše vyše
třovacímu soudci s nímž důvěrně
byl seznámen a udá se úřadní
jeho právomocí V listu tom vy
jeví mu vše zločinný skutek svůj
veškery trapné své svízele a bědy
úmysl svůj zemřít a bázlivou svou
váhavost a konečně prostředek
jehož použil aby vzpružil chabou
svoji odhodlanost Zapřísáhne jej
jménem starého jich přátel jtví aby
zničil psaní jeho jakmile zprávu
obdrží Že se byl vinník odsoudil
sám Mohl spoléhat na úřadníka
toho neboť znal jej jako muže
poctivého mičeiivého a neschop
ného byť jediného jtn lehkováž
ného slova a bez odporu náležejí
cího k lidem kteří honosí se svě
domím nezvratně vedeným říze
ným a spravovaným vlastním
svým rozumem
Jedva Že záměr ten byl se v něm
ustavil divuplná radost jala jeho
srdce- Odtud byl klideo Zvolna
a rozvážní napíše list nacez 6
úsvitem vloží jej do poštovní
schránky připevněné na zdi v
průčelí jeho domu vyjde na svoji
věž aby přicházet spatřil listonoše
a až poslík v modré blůze opět se
vzdálí střemhlav přešioe se přes
cimbuří a lebku roztříští si o ská
lu v níž spočívají základy Bude
hledět aby spatřen byl před tím
dělníky kteří kácejí jeho les po
stoupí na vyčnělý krakorec odkud
o slavnostních dnech vlaje vždy
korouhev rázem přelomí Žerď a
sřítí se s ní do hlubiny Kdož by
rechl pochybovat o něštěití? A
zabije se na místě zač ručí mu
jak váha jeho tak i výška báni
(Pokračováni pfUMJ
ZAckvafy trval vvifenr Mrt%'r oer
% lto'rrt Kerrc KnHnr Zaliete t) pře-
tm - - BKtUtmtt
nn NA tlfU nnPKÍWATFI fl
w — - - — ' - —
K1NGF1SIIER O T 10 září
1900— Ct red Pok Záp Četl
jsem že p Rosický se vzdal re- j
dakce a tu spěchám obych se s
ním vypořádal Novému vyda
vatelstvu pak přeji hodně odblra
telú Úrodu jsme zde neměli val
nou Pšenice sypala od 15 do 20
buŠlů oves od 20 do 30 po akru
Ani brambory a koma se velice
neurodily Pozdravuji Józu aby
jen pokračoval s jeho íeuilletony
S pozdravem Martin Mertl
BRACKLIN vVis 3 září 1900
— Ct red Pok Záp Počasí zde
máme krásné a úroda obilí jest
dobrá Oves sypal od 45 do 80
bušlů po akru pšenice zimní od
25 do 35 a korný jsou též pěkné
ač se dosud nedá říci mnoholi vy-
[dají Také zemáků bude hojnost
ale na seno bylo sucho tak že ho
bude sotva polovice jako jiná letá
a nebude se ho moci mnoho od
prodati Platí letos $15 za tunu
a tu by nám velice prospělo kdy
by ho bylo hodně na prodej nebo
se zde vždycky prodá Půda pro
traviny nepotřebuje také velikého
čistění neb se může síti mezi pa
řezy a druhého roku již přinese
hojnou úrodu Také zeliny se zde
dobře daří a to všecky druhy tak
že začátečník již v prvním roce si
může vypěstovati tolik co spotře
buje k živobytí Také chov do
bytka se zde dobře vyplác(zvlášič
ovce jsou nejvýuosnější neb ty
brzy vyčistí pozemek od podrostu
Když ovce stále opásají výhony a
podrosty kolem pařezů tyto brzy
vyhynou a podehnijí tak že se
dříve nohou vydobýti ze země
Vloa též dobře platí a ovce zde
nepodléhají nemocím které by
chov jejich nějak stěžovaly Zim
ního času asi po 4 měsíce musejí
ovšem býti krmeny a tu potřebují
trochu- sena a přístřeší Pastviny
musejí býti ohraženy a když ovce
vypasou jednu ohradu zaseje se
jetelem a timotyovce se přeženoa
do ohrady jiné a na druhý rok již
možno první ohradu dvakráte se
kat na seno které někdy vydá až
4 tuny po akru Je zde mnoho
farmářů kteří se zabývají chovem
ovcí a dpbře se jim vede kdežto ti
kteří o nic doma nedbají a chodí
jen do leoú na práci nikam nepo
kračují Takový každý má zde
farma na prodej Znám několik
farmářů kteří zde vlastnili hospo
dářství prodali to ale za krátko
se sem opět vrátili a koupili ne
vzdělané pozemky za něž zapiatiii
více než dříve dostali za pozemek
již vzdělaný Teď jsou zde spo
kojeni usadili se tu na vždy a
vzdělávají pozemek svůj znova
Přede dvěma roky bylo zde možno
koupili "dosti pozemků po I250
akr teď ale co to dostali agenti
do moci všecky pozemky zvýšili
na $8 za akr a vozejí sem Jiďi z
východu jimž ukazují ty nej lepší
pozemky a když pak některý něco
koupí a nedá si dobrý pozor
strčejí mu to nejhorší Pozemky
jsou tu velmi rozdílné v malé
vzdálenosti a kdo se nechá napálit
od agenta dostane zápis na poze
mek na němž pak nemá ani kde
vystavět obydlí Proto radím
každému kdo chce koupiti poze
mek aby se dříve přesvědčil u
souseda co vlastně kupuje V tom
ohledu jest nespolehlivějším náš
krajan Prokop Plecitý v Haugen
neb ten každému poctivě poslouží
a prodá mu ten samý pozemek
který mu uscazc Ua ma také v
prodeji ty nejlepŠÍ pozemky ve
zdejší krajině a prodává je laciněji
aei ti agenti kteří sem lid z vý
chodu vozí Zde v okolí Bracklin
a Haugen jest nejvíce českých
osadníků a stále jich sem přibývá
Osadníci jiné národností když ví
dej í jak se Češi činí jak vše vzdě
lávají a staví si pohodlné příbytky
brzy vyprodají a vyskáčou odtud
jako žáby z louže když vyschne
Co zde mají Amerikáni pozemky
nechtějí nic lacino prodat poně
vačvidějí že se tu usazují Češi
neb to jest jim dobrým znamením
pro lepší ceny v budoucnosti Kdo
z našich krajanů hledá dobrý do
mov učiní dobře když se do naší
krajiny podívá a zdé se usadí Je
zde mnoho našinců kteří jsou v
psaní dobře zběhlí ale žádný ne
podá do veřejnosti zprávu o kraji
ně této aby na ní upozornil ty
kteří se na dobrých pozemcích
usaditi míní Proto se k tomu
odvažuje Váš odbíratel
Ant P Cimfel
ODESbA VVash 14 září —
Čt red Pok Záp Moje milova
ná manželka zemřela it září po
strašné nemoci rakoviny Ta ubo
há dobrá duše si podoboé nemoci
a smrtí zajisté nezasloužila Byla
rozena Kuglerova z Lokte rodičů
německých ale co malé děvče při
šla do Kutné Hory k tetě k Jež
přinula k české národnosti celým
srdcem' Před 14 lety přijela do
Spoj Států a nejdelií dobu bydle
la v Denver Col kde vždy če 1
skou společnost vyhledávala a
měla - za zlé českému odrodile!
Nyní pak když si na farmě tichý
domov zařídila musela vše opu
stili Velmi bolestné jí bylo že
již da měsíce před smrtí věděla
že musí umřití Ta bezohlednost
americKvcn icxara nema mezi
Řeknou přímo do očí: "musil ze-
mřfti ' a tak vezmou člověku po
slední trošku naděje i útěchy na
pozdravení ztrpčíce mu ten po
slední troše Života Nečinějí
rozdílu mezi k smrti odsouzeným
vrahem a nešťastným však Šle
chetným člověkem Kde tu zů
stává lidskost kde soucit s trpí
cím? — Ubohá má to již odbyto
a mni i všem již ji znali nezbývá
než čestná upomínka na ní
S úctou Ant N Bok
Dejte pozor na válku Kdykoliv
žaludek a játra (v letní době) pře
stanou patřičně vykonávat! své
funkce připravte se k válce Ope
vněte svou soustavu užíváním Dra
Petera Hoboka a vyjdete z boje
vítězně a slavně
Železniční pozemky na prodej
V severním Wiscousinu Chica
go St Paul Minneapolis& Oma
ha dráha má na psodej při nízkých
cenách a výhodných podmínkách
platebních as 400000 akrů vybra
ných pozemkt rolnických Ti
kdož koupí záhy mohou vybrati
si pozemky při krásných řekách a
jezerech v nichž jest hojnost ryb
a jež posjcytují nevyčerpatelný
zdroj vody ak pro rodinu tak i
dobytek
Pozemky po většině jsou zales
něny půda jest úrodnou a snadno
zpracovatelnou Chicago Milwau
kee St Paul Minneapol'3
Duluth Superior Ashland a četná
jiná prospívající města na dráze
C St P M & O a na dráhách
jiných poskytují dobrých trhů pro
plodiny farmerské-
O bližší podrobnosti pište na
Geo W Bell
IM-ietnkor komisní Hudaon Wts
oebB q H M(Raef
Upros " A O P A St Paul Mlnn
Železniční kájky— XII
Jednou za onoho času princ je
den miloval krásnou princeznu
leč král její táta prince odmítnul
a párek ujel na skvostném bělouŠi
Král však vydal se za nimi na ry
chlém arabském vraníku a párek
chytnul Mladému princovi ne
chal sraziti hlavu a princeznu za
vřití dal do tmavé jedny věže od
ifudž však tato jednoho dne vy
skočila do baíiny a utonula 1
Morálka — Hromá tato tragedie
nebyla by se odehrála v těchto
moderních časech neboť princ
byl by měl dost rozumu ujeti na
jednom z North-Western dráhy
rychlovlaků což kdyby" král byl
spozoroval byl by mladému pár
ku odpustil a týž byl by šťastně
býval potom žil
The Limited" evénlng traliiaiwiTlie Exprett'
dooo traln f rum Oinnlm lr ťhlrago
UNEXGELLED SERVICE
Iay traln and eTening traiu front On&ha fot
MíniK-jpolli and H' rauL
TlrUfi of siwHt oí eoanecíiii linea
W H PRILL UUt IWr AffL Omahi
4HHAWOPi
ClucabQL
J T MEKK V i C J
J'
TEEBB RBVB& WAS BUT ONI
ELDREDGE
It wu placed at tbe Hťgbest Standarf
years ago and it i right tbere yet
ROT HOW CHÍAř BUT HO W GOOft
I0T HOW TRA5ET BUT HOW KEUABLf
THE OLD BEUABLE ELDREDOE
Tbe Wbeal that bas for years held tht
Endnrance Records of tbe World
Tbe Vbeel that Kuna Bauer tbaa aay
otber
Tbe Wbee! that alwaya Up-To-Date
and Abead witb Improvetnenta
A WHEEL TO BE PROUD OP
ELDBJtPCX RlDPRS ASI ReSFECTED
ELD&HDCX RtDEM CET SATISVACnO"
ST CT-UC
ANO BCC WK7
Ifaticsal Scwfcř Macblne Co
BELVIOCRC ILL
ackamBML
cnc&ca
n teai Strast
HW TOUL
JPo dlouhém horkém leto při
chází t busta nemoce jater v
kaldém ročním ř as mohou jitra
lehce poulí viním dra- August
KoenÍg's Hamburger TropfeO re
gulovíuy býti PáfObí vidy s tím
nejlepiím ýledVP '
lii vdejte poagor Vé?
tdáte-liii ie žaludkem
pozor to bude
Nečisté krev
nevyhrttelDým nádedkeni
Dr August Koenig's Hamburger Tropfen
čistí žaludek i Lev a výsledkem
✓ jest úplné vyléčení
3
v Boydové operní tudové Omaba Neb
MIHIII '
TĚSNOPÍS STROJOPISECTVt KNĚHVEDENt
Bj-ntera Grhamliř I OrruuĎř metbodu hmatová theoretlck 1 praktické
'Ústav vVtorné pověsti Úplni dokonalý
' Schválen íťtnf ml řldltoll Iknl předními obcbodu!kjr a oudo!ml t&tnoplscl
l'řin m grartuanta nedávno doitalo dobrá mínta
Kdf i uílltdfl má dlouholvlou ckuteonat ve §wm oboru
Nová umlouva na 1'ndtirwood psací airoje v obmmu l0 uzavřena minulého
týdne by poth-M m v) hovlo lio koupilo e Jli HO paacivb strojo [to nové
láky Žáci plljluiaji kdykoliv
Ptíte li o katalog a $emamiňků jimi mítta opatřena byl
"Nťiií lepší Školy za žádnou cenu
ZliffiímZlIiLlBÍDKA
Abvchom d stali náskatalog do vaíi h rukou a abycliom-naSe
rbofcí úás lavedlifinlme tvliiilni cenu fit lenlur brný BAOLE
íici t)r-j col picdfitivuje skutefnou cenu výrobní Jrt moderní
každém ohledu íWpokojccnt jest zrucnnjnHk zboží se vrátí
Katalog zdarma "Závod Ji-ní vrtni ušetři peiifze" tf
W ESTEKX MEKťAXTILE IU Oqt Z„ Omaha tb
LI
c?if
£11
KBASK K BLI8S 'pronavaí I
K C ULias prodavač bovti aouytaa
Kterýkoliv i nich praraje v iájnu a ycb aákiiínlkň
JOSEPH BLISS
komisionář se živým dobytkem
2J0 Niv Exchange Buililing Sauth Omaha Nebraska
Vímná píCis vínu)e vfm tA-ylkáru 1 1 Krant Welmaon inM-cnh v Colfai Co'
mnHMím t-HwB Vsc Jest uoiivíl" ínátiý co řádný vMoiutty mut aorbotou
Triniceny na piíádáni__— mam—mm I obulouit kiaianv rWI Cenká
ADRESÁŘ SPOLKU
ťfhko-Slor Dílulcké Pmlpor Jednotj
"pro severozápadní stát:
Minnesota Iowa Wisconsio Nfbra-
ska a obě Dakoty
Hlavní Jednota v Jlontironierj Mi iu
Odbývá vá achoxe kaldou 4 aolnto v fníjicl v
slut Aut Váy o 8 b vefer Velkopredseda
J Nestávat Velkotalemnlk Jakub Vondra
PO Box íl Moniíomery Mino Velkoá5tník
Joa K rokol veiaopoKiaunia J Maruna
' Č I t Montotnerj Mlnn
odbývá své sch&ie kaldou ftvrtou nedíll v
mlmcu ťredseda Fr K Stanák Talmnk
Fr Mixa ÚCetnlk Jos E BokoL Pokladník
Tomát Havel
Č II Mladoěech v Le Sueor Center
Minnesota
odbývá svá achiz kaldoo 1 nedéll meaid
ínl OOV Ptedseda Jakub Krenlk tajemník
fi Bárta LeHuenr Center Mino ííet J Bl
cek pokladník Váo Kráva
£ III r St Paul Mlnn
odbývá avá achnze katdouS atredu mtald
predwda Frank Hkok tajemník V J Pavlbt
kaft7CnUntt 6'ťtník Frant Bělka 671
w Tb st M Pani Míno _
Karel Harlíěek Borovaký f IT v
Minneapolls Mlnn
odbývá tré schuxe katdou 1 nedřít v metrici v
siní ( Kál corner 'it Washington & Cedar ave
Ho Predneda Petr Hlraka ilttU A v S taj
F Stodola 438 14 Ave 8 pokl Emil Au
breebt áCetnik Adolf Houbltavk I W Waslo
Ave 8
í T v Sové Praze Mlnn
odbývá svá sebnze kadou 4 nedali v měsíc!
Předseda Vojta Chalupský taj K J Novot
ný ofetnik Václav Pool pokladaik Jakut
Svoboda New Praxue Minu
Komenský ř TI t Harward
Minnesota
odbývá své achftzo I nedíll v mSalcl Pfed
Fr ájslekďrtoroe KlA CrchUj VojL Pnoov
ský Box m Olenvllle Mlnn áCetnik JosBva
tol poklad Jos Nerad Oakland Mlnn
Earel Veliký ř YII v Horé iTebonl
MlnnMwta
odbývá svá schite kafdou 4 nndtll vmettcl
Předseda Jan Klein pokladník Jan M Klein
áCetnik Jan Nosks tajrmnlk Jan Jindra
Kllkeney LeHueurCo Minu
t VIII Romont Oiratonna Mina
odbývá svá schůse kaldon 1 nedíH v měsíci
siní Č S P S Předseda Frant Horáa tajem
nik Jos V Martloek áíetnik Karel lílnr
hořer poklad AiýUEykora úwatunna Mlnn
Spolek l IX r Plne City Minnesota
dbývá svá sch&z kadoo druhou neděli v
měsíci PtedaedaJan Btochl misUiprAdseda
Torná Blllt)m Jos Brtoibox O Beroun
awiuík Jm Hcřla I'Si CllJÍ llii-u iAímI
Jan ían bavr Plne City Mlnn
Č X Čeťboslvvaa t Ollvla Mlnn
Předseda Karel Kohn místopředseda M
PetHfkataíemnlk Karel ivlhovecáíeník B
Bořek pokladniK vsejav rioyoan
Čechie i XL v 8 Omaba Seb
Odbývá vrháso kaídý druhý Čtvrtek ni Ml
ol o osm bodlo veter v slnl J Kontskýbo Před
sedá John Kubát tajemník Adolf Zexnlák aa
O a O nl oíetijík Jan Uajný pokl J Vocáaek
íísU XII ChradÍM v Raclae Wis
odhývasvá schás kaldou treti soboto v Bií
sici v 1 btlo vesr Předseita Jos luáek l'd
Haa-ererfL taj Jos Siehlík & Mliwaukee
Su ařetnik 1 U 8ya iuit Hlh Bt
fUU XIII ftaký Lev v Seafortb Red
d (' Mina
odbývá achese kaldou druhou neděli v nhít-l
PMfwda Fr ftlstek tajemník Jan Posekaný
pokladník Vác Pistulka Belvlew UedwooJ
CoMInnMntaáetnIkF 6ltSesfortb Bd
woodCo Mlaa
tiU XIV Ladlmír Elícel
V Hana' Wlw
ndťývá wtilie kaMoa drubo nedMI nMcl
HHlMa Frant Ksb lateainik Vár Kin
írtmkJo" Mendlík Hauceo Mnk poklad
aik T i KouU
Jaa Has í XT Hfkin Mi
odbývá svá acháse kdon drnkon sobotu v
niSH-i Preds Vár lav Tyra taj J Hnoád
ho Bopklon Vlno
lebnoka L XTI v Osiaba Tteb
odbývá svá sralr kaidá první itevf V Mr4
vhtf 1 W Hrocha Pfeda Cha Maře
aisopeta Josef klek taj Frank Poukap
IIMs lita St f't A Halil' aa UW a A
M pokl V Myalivac
uta Snort
ONG A m
PPedbeda
L L B
JOH BL1HH
prod ovci a irra mni
j h
prouayac uuuveur
S PifMfll
DO TEXAS
&V 1 '
VaMkť'
řůjiuiáuúií Bíiííciuíú spad idzy t roine ' ě
pouonoTé tozj na rSecH TiaiácH
Nejlepál dráha do viech míit
Ejums Indiánském ásemí Teiass
Mexika a aa rac inckém nabřesi
Jde pMmo do
"'jnLa'1 Sisnnaa 9rsnIIt
allas PL WorthffillstoroL
JřaxatacMo Vavjo Temp1
r!ton Taylw flalaocvSls
'xckliart Esnrletta SiaMaroos
Grango Dentcs Mnrzto
I00STOH GÉlVESTOH mu
jsou silnými s stálými jen kdy!
krev jost eista a silná
SEVEBCV
KRVEČISTITEL
2 rozmnoiole krevní tžlíska f
Z vyživuje vlákna Čistí sílí krev Z
Cena $100
Choroby plie Rýmo Chřipka
Kstarrh Kálel I naatnaonf ryléei
SEVERŮV
iBalsám pro Plíce:
Odstraní nejrychleji každý"
kaiel
28 a BO ct
i i
éSBáNáóa%AaáVáaáVáAAAAáAVáAáAAAAa
Stroje na ploty
TM rémá drnh vel
umli Ona OvUU (IU00
a (IMIO s dodávkou os
nelhlIMi stanlrL Plit
proouraskový oennik
a tm-
TA
S Jz B
vnák Alt Uo
výr-h PraruJI v
fcai4 pádt a o
oial - rovna
Vyvrtá se díra t
opy hluboká ve
I oiinnUih I
á'' tris savnteai
linUu -
rprilkin
- - H
imim Hesaaia
Eaftfca Ftaxt Stff U ŤH st
aa 7 w m mm a isimiif
fC ÍATáLtfCkL-íJíi I V'
VílTYfiATECaii & RICHHONq: tšA
A
KtkSkmdM I
1
h )
1 i!
1 1
lil
i
r
I
i