Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, September 26, 1900, Page 5, Image 5

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    v -
„
r W IV 1-4 li"!- ti f 1 -rir
! ' "'
Pokrok
ADU
i
J
I
f
n
I
1
SP"
1 'íí
QKOItOltOKOItOltOIOIOltOIOltOKOItOltOltOltOIOltOOltOOItOttOltOllO
L ETEM O O D ' D : B
NEBRANKÝ3I 0 D
ff
f
o
Pilo J J Inter
' K ooooioliotiottolioiiotiotiooft staotoolioltottoaotaoltolionofcotió
OKRES
Zastávka druhá
: Dnes cestovali po Nebrasce jest
skutečným potěšením Člověk by
musel mít lucernu Diogenovu aby
% našel někoho kdo by vedl nářek
na Spatné časy A přece mnozí ti
přátelé demokratičtí se s vámi bu
: dou hádat do krve že strana repu
í blikánská nemá o tj velkou svoji
zásluhu "Všecko to udělali ty
1 úrody to jest jejich vytáčka
která jim slouží za chatrný štít
í proti nezvratným důvodům repu
blikánské strany
David City sídelní město okre'
sulBuMer jest znamenitým příkla
dem nynějšího ruchu obchodního
i rolnického a na hlavní ulici je
živo od rána dov ečera je málo
okresních měst ve státu která by
se mohla rovnati David City svou
výstavností Okresu Butler jest
osazen více nežli e jedné třetiny
Čechy v sídelním městě jeho by
dlí však sotva 50 českých rodin
ale í ten malý počet požívá všeo
becné vážnosti pro obchodní i ob
čaoské své ctnosti češi mají
světovou pověst jako dovední krej
Čí a také v David City si čestně
pověst tu zachovává p JBouše
é svými dělníky p Václ Saglem
£ l v nunciu m jaucui biinaucm a
t páni bratří Sochorové jichž umělá
krejčovská práce oceňována jest v
jcelém okresu
í Vedle českých krejčích jsou tu
I Čeští hostinští kteří požívají nej
chvalnější pověst pro svojí úsluŽ-
i J"dQ v David City jest to pan Jan
' I Stejskal a jeho bratr František
f j 1 v- jichž saloon jest dostaveníčkem
i ' { ' všech kdož touží po osvěžujícím
rěkterém nápoji a dále p Jos
Šrámek jemuž v obchodě vypo
máhá jeho bratr Frank a p Karel
Kašpárek Oba majitelé českých
příjemných těchto hostinců nemají
příčiny stčžovati si-na nynější ob
chod K řadě řemeslníkův čestně ná
I rod náš dovedností a zručností
£ svou zastupujících patří ovšem
také naší statní kováři a tím jest
) v David City vážený p Fr Pe
1 šek Jeden Z jeho synů Frank
jest oblíbeným pomocníkem v re
staurantu druhý Emil jest úsluž
nýmobratným klerkem v oděvním
obchodě '
Banka se ovšem nemůže obejít
také bez Čecha a zde zastává dů
ležitý úřad pokladníka můj starý
známý p E J Dvořák který
dříve bydlíval ve Schuyler a
Bruno
Sedlářství provozuje zde p Fr
W Fiedler a vším právem může
se o něm říci Že slouží českému
řemeslu ke cti a Že svou vlídnosti
a dovedností obchod svůj značně
iTosáířii-
V U mílii vny UBIULCU JCSi vitu
'ní lékař Z GB ! p Dr Breuer
a jako důkladný odborník v lékař
-ských vědách zajistil si rozsáhlou
}£raxi a velké jméno 1 mezi Amen
čanv ' '
' V okresním úřadě mají Češi
( také representanta a sice v osobě
V Louise Straky který jest dist
fiktním klerkem a že svůj úřad
l zastává svědomitě toho důkazem
i jest že byl již podruhé zvolen
I David City múze bonositi se
-českým hotelem jehož majitelem
jest p Jos Otoupalík a hotel ten
rozhlášen jest chvatně pro svojí
úpravnost a stravu Pan Fr
m Otoupalík oblíbený mezí okolní-
9 mi íarmari zastává místo klerka v
železářském obchodě t
Vedle těchto milých krajanů
které jsem zde vyjmenoval bydlí
ieště v David City pp Vine Le
noch Jan Malezníček a Kar Dvo
fík jež zaměstnáni jsou v řezni
ckém obchodě
Zde jest sídlo řádu 'Lobroslav'
[ od ZČBJ jehož předsedou jest
p Dr Breuer a činným tajemní
kem P- Fr Sochor Rád rozkvé-
fá a mohutní v jsa pevnou zášti
tou jeho Členům po dobu nemo-
let 1 úmrtí
[ í Odjížděl jsem z David City
I dobré náladě jsa potěšen z toho
' ie měl jsem tu Čest stisknouti ruku
plika upřímným našincům již
„řdě hlásí se ku jménu Cech!
[ Linwjod a ckoil
' Jednou z nemilejších mých za
ivek v Nebrasce bývá vždycky
i wood to veseléČilé městečko
mi sídlí tak mnoho upřímných
ených krajanův a roznmf se
7 jo sebou ie sotva jsem slezl s
i V ta zamířil jsem do hospody
S! v takovém ctinkn čití se
'ikona kraji v liji P Fr
Jialkterý dříve měl půjčovnu
cJm zařídil ti nyní takový útulný
l"tk ▼ Liowood a věru ze je ra-
j ' zde m osvěžili Zde setkal
1 se s mladým inteligentním
i em p Aot Praiemr t které-
7 V 1 nyoi stal pevný repablikln
BXJTXjBn
a já s radostí uvítal jej do našich
řad Dále potřásl jsem statečnou
pravici p Jana Kršky
Druhou elegantně zařízenou ho
stinskou místnost má p Fr Bar
toš upřímný to našinec kde je
všecko a No 1 Někteří vážení
krajané jako p Fr B Řezáč
Louis Řezáč a Ant Řezáč byli
právě přítomni když jsem k Bar
tosovi zasel na jednu a mile jsem
se s nimi pobavil Z obchodníků
ledno z předních míst zaujímá p
Vác Havlík obchodník nábytkem
který býval členem legislatury
zvolen jsa na pbpulistickém líst
ku v okresu Snunders - Rozsáhlý
obchod s hospodářskými stroji má
všeobecně svou solidností a řád
nýrn jednáním známý p Tomáš
Duda Největší smíšený obchod
ve městě mají bratří Ticháčkové
Týž jest umístěn v pěkné cihelné
budově ale když do tohoto velké
ho obchodu vstoupíš tu Ticháč
kové tam nemají ticho je tam čilý
ruch po celý den a hospodyflky
kupují zde své zásoby od rána do
večera Druhý obchod smíšený
má p Fr Fajtinger a také on ne
má příčiny si stěžovati na nynější
obchody jsa stále zaměstnán
Železářský obchod p AugHáj
ka jest opatřen vším zbožím' do
tohoto oboru spadajícím a obchod
ní pověst p Hájkova je každému
zárukou že je poctivě zdeobslou
ží P J H černý vyniká v Lin
wood třemi věcmi Je předně
znamenitý smírčí soudceza druhé
dobrý hudeboík a za třetí vyrábi-
tel výtečných doutníkův jichž
vonný dým unáší člověka skoro do
sedmého ráje Mohamedova
Bylo mí opravdu líto když jsem
slyšel Že zlá nemoc poutala tak
dlouho na lůžko p Jak Vítámvá
se jehož elegantní krejčovská
práce všeobecně jest uznávána
Slavný obuvnický cech má v pE
P Veselém Člena na kterého býti
může hrdým 1
Pan Fr Černý hodinář jest v
oboru svém pravým umělcem a
není snad hodinek na světě které
by nedovedl opraviti Ve zdejším
elevatoru přijímajícím značnou
část různého obilí zaměstnáni jsou
vážení pánové -Jan Šunka a J L
Hoffman a pro svojí svědomitost
požívají obliby u okolních rolníků
Výchova mládeže spočívá a ří
zena jest v nanejvýš inteligent
ních rukou p Jos HruŠkyuČitele
to vzdělaného který mládeži do
vede dáti řádnou průpravu k ži
votní dráze
Vzorně p Emilem Foldou říze
ná banka podala mi i zde v Lin-
wood důkaz jak se časy zlepšily v
téchío posledních Čtyřech letech
P Folda přijal v jediném měsíci
o $ 26775 více na vkladech nežli
před Čtyrmy roky Tehdy platil
rád 6 proc úroků nyní platí po
lovic 4 bude muset snad zrušit i
toto nízké zúročení poněvač leží
mu příliš mnoho peněz mrtvě na
ruce
V Linwood jest založen zdárně
prospívající řád "Ratolest" Mlado
Čechů" CBPJ a vedle toho če'
ské odvětví "Dřevařú Světa'' a
oba podpůrné tyto spolky slouží
svědomitě ' svému vznešenému
úkolu
Zkvétajíci katolická osada zdej
ší řízená veledůstojným p P Ža
ludem zabývá se myšlénkou po
stavili v Linwood nový katolický
kostel se značným nákladem a tato
chválybodoá myšlénka setkává se
se všeobecným přáním by stavba
záhy hlásala obětavost katolických
osadníkův v Linwood a okolí
Poslední čtyry roky kde repu
blikánská strana dokázala ameri
ckému lidu že umí sliby své plniti
a nejen ukazovati straky na vrbě
ty měly blahodároý vliv na mnohé
přemýšlející rolníky Tak zkuše
ný pan Václav Ticháček a i jeho
syn lan oba rozumní a rozvážní
rolníci uznali že chybovali když
stáli v demokratických řadách 1
přidali se nyní ku svému prospě
chu do' řad republikánských k
mm druzí se čestně p los Sobo-
lík a Ant Sobolík rozhlášení
studnaři dále vážení rolníci p Fr
Juránek a p Petr Knčera z okre
su Saunders
Okolí Linwood jest skoro celé
osazeno poctivými českými farmá
ři Tam rozkládají se pěknédů
kladně řízené a spravované farmy
pp Alb Mareše Fr Boneka J
Hájka Ant Blatného Jos Ho
molky T Ticháčka Fr Ví'átn
váse Jak Blatného Jana Bratr
tovskébo Jos Homolky Vine
Sedleckého Martina Kavana Jos
Macholana Fr Vally Filipa Val-
ly Jana Ticháčka Vác Ticháčka
Fr luranka Tak Kříže Fr Rů
žičky Vác Řezáče Martina Ře
záče los W Černého Ludvíka
Černého Jos Bundy Jana Zade
ry Jana Macholana Matěje Sta
vy Jana Čipery Jana Pelce Jana
Bárty Aat Kříže Jos Urbáafú
POLITIKA
l
Otevřený list "Sedláka z Wllber" Jenž se bllsí v
o slovo y našich schůzkách
PŘÍTELI MILÝI
"Pracuj VMf 1 chuti flillovnou
na národa rol dídlčpí
eealy mohou bjtl roillffn—
ale tíh míjme vllchul rovnou 1"
Mimovoine vzpomněl jsem si
na tento krásný verš Kotlářův
když jsem přečetl Vaši epištolu v
níž hlásíte se o slovo v našich
politických schůzích u báru
My všichni a zvláště já vítám
Vás a radostí do našeho malého
kroužku společnými debatami o
nejdůležitějších otázkách přítom
ností bystří se rozum á pravda —
po níž čtenářstvo novin právem
touží — ta v takovýchto rozhovo
rech objeví se tak jistě tak jako
že olej vyplove na povrch vody
Vím že Vy příteli milý a s
Vámi ohromná většina demokra
tické strany myslí to poctivu s
naší zemí že máte jak - Kollár
výrazně praví "rovnou vůli" a že
chcete aby naše vlasť a lid v ní
prospíval ale je to Šlakovitá věc
ie ty YaSe euty k tomuto dli vidy
cky vedoa do bahnil bídy a strasti
A to jest milý sedláče dějinná
pravda kterou nevyvrátíte poně
vač historie se změnit nedá
Já nepůjdu tak příliš daleko
abych Vám ukázal kam ty Vaše
politické cesty zavedly ku př naši
zem za Buchanana který byl ( 0-
sledním demokratickým presiden
tem před Lincolnem Prohlížejte
ty stránky amerických dějin z
těch dob a naleznete tam ty samé
smutné obrázky bídy mezi rolni
ckým a dělnickým lidem Ale ani
rolník netrpěl tak jako dělník
když ku př mzda za rozřezání a
rozštípání tak zvaného 'kordu''
dří"l obnášela celých 25 centů]!'
Byl to demokratický "blaho
byt" pro dělníka co?
Víte milý soudruhu v povolání
je to sice smutné ale pravdivé že
ty cesty Vaší strany vedou vždy
cky jedním směrem: ku všeobec
nému úpadku rolnictví obchodu
řemesel i průmyslu
A právě tato dějinná pravda
milý sedláče učinila ze mne re
publikána právě tyto důkazy
které minulost mně podávala ta
utvrdila mne v pevném mém pře
svědčení že v nynějších pomě
rech jest strana republikánská tou
nejlepší stranou kterou lid mocí
své vůle může povolat k řízen
svých osudůvl
Vim že Vás to příteli milý
zle trápí že ta pšenice ta koma
ten dobytek a ty ostatní hospo
dářské plodiny tak drží s republi
kánskou stranou a že vždycky
jdou vzhůru když ta je u vesla a
jdou dolů jakmile se demokratům
jednou za onoho - času podaří
ztnocmti se vlády ale není Vám
to nic plátno pravda je to a pře-
čtete-li si článek "Naše odpověď"
P Z ten Vám 1 na všechny
Vaše vytáčky dává jasný a pře
svěičivý důkaz že vláda mi ob
rovský vliv na utváření se domá
cíno trhu a tím na ceny všech
obilin a na hospodářské zvíře
ctvo v
Z jednoho velikého bludu Vás
musím kamarádíčku drahý vy
vésti Cenu pšenice určuje spo
třeba a ne spekulanti bursovní
toho důkazem je Josef Leiter
který v roce 1898 tak mnoho
dobrého vykonal pro americké
rolnictvo vyšroubováním ceny
pšenice do takové výše Vidíte
on spekuloval s pšenicí neohlíže
je se na skutečnou spotřebu a
zlámalo mu to vaz Skoro deset
milionů utopil v této své spekula
ci která se neosvědčila proto že
nestála na zdravém základě sku
tečné spotřeby Ti všichni spe
kulanti bursovní ať býci af med
vědi studuji sklizeS vypočítávají
spotřebu kalkulují jaká může být
poptávka v budoucností a dle
toho spekulují Kupují neb pro
dávají na budoucí dodávky a dle
toho také buď získávají aneb ztrá
cl Jedna nebo druhá strana
může na den na týden a možno i
na měsíc cenu uměle vyhnat do
výše aneb ji stlačit ale skutečná
spotřeba a poptávka na domácím
trhu ta jest základní podmínkou
cen všech obilin a dobytka
je pravaa jsou ime kten v
takové bursovní spekulaci vydč
lali miliony (ač teď se ty miliony
už ztěžka "dělají' ) ale jsou také
mnozí kteří je ztratili jako ku
př Cudahy Hutchin&ou Murphy
atd 1
Buďte ale ujištěn ie i ten nej-
chudšf farmer je spokojenějším
nežli každý ten bursovní speku
lant jenž musí se chvělí před
tím co přinésti mu může budouc
nost
Kamarádíčka ji vím ze zkuše
nosti ie člověk v ráži někdy
přestřelí a nic jiného asi není to
Vaše tvrzení U jil m vlády Mt
Kinltyk sklesla tem frastl ms #-
Utid njntjll ceny
U BARU
'Příteli Lidu
Chtěl byste mi laskavě říci kdy
a kde to bylo?
Víte v takové politické debatě
není nad důkazy napsat se to dá
lehko ale dokázat? —
Jo milý sedláče -'
to je zas jináčel
Příteli milý prosím vezměte
si statistiku zemědělství do ruky
a tam naleznete že za Harrisona
bylo hodně více prasatJ v zemi
nežli za Clevelanda -—' proč tedy
cena prasat nešla nahoru když
jich bylo méně' proč šla s kopce
doiari Nyní dle poslední zprávy
zemědělského odboru máme v ze
mi prasat skoro o třetinu víc nežli
jsme měli za Clevelanda a přece
cena je dvakrát! tak vysoká
A víte co to dělá? „-
Spotřeba milý sedláče Lid
na východě vydělává má peníze
může kupovat může lépe jíst to
je ten blahodárný vliv který vlá
aa má na tržní poměry naší
země i
jriuauii v as pro vseenno na
TU T r v
světě milý sedláče už si najděte
linou výmluvu nežli jen tu stálou
neúrodu Ta byla jen Nebrasce
a v Kansasu ostatní plodné státy
měly více nežli průměrné úrody
a proto také ten "blahodárný
vliv" demokratické strany neměl
na ně tak zhoubný účinek jako
meirna Mebrasku a Kansas
A nyní se Vám musím přiznat
že když jsem četl tato Vaše slova
která zde uvádím že isem Vám
příteli milý tisknul v duchu ruku
a při tom jsem si myslel: viděl
všechnu tu bídu všechen ten
stesk a přece ho to ještě nena
pravilo Chce zase aby lid se
vrátil na tu nešťastnou cestu kří
žovou která mu přinesla tak
mnoho utrpení! %
Vy popisujete tímto dojemným
způsobem ty neblahé poměry
tehdejší:
'Já byl v Nebrasce já viděl po
všechna ta léta naše prázdné krby
jež jako kostlivci harašily já viděl
ten zmořený a vychrtlý dobytek
na vypráhlych jich pastvinách 1
dodáváte "ale bylo lacÍHOr'JJ %
Ano' Nebrasku a Kansas po
stihla dvě neštěstí Předně de
mokratická vláda a za ní hned
neúrody při nichž — jak sám
piavíte i — bylo ještě lacino!
Ano to právě bylo to nejsmut
nější' že se rolníku v těchto stá
tech nejen nic neuvedlo aU taki
ta to skoro nic nedostal!
Já neláteřím milý sedláče na
tu láci ve zlých letech ta je právě
tím nejvýstražněiŠím mámením
pro amerického íarmera aby se
nedal svésti s nykější cesty po
které kráčí ale já láteřím na vlá
du která jediným zákonem uvrhla
miliony pracujícího lidu do bídy
která z tisíců učinila Žebráky
prosící o šálek polévky která
spůsobila armádu Coxeyiho a
která ochromila domácí trh pro
farmerské plodiny a zvířectvo do
takové míry že ještě dnes smutno
na to mysliti
Ano máte pravdu bylo lacino
milý sedláče a v r 1896 byl to
právě Bryan který hrozně "kiko
val" proti té láci a měl pravdu
Letos zas "kikuie" proti drahotě:
mu čerchmant aby mu vyhověl!
Řeknu Vám jedno upřímné
slovíčko milý sedláče Souhla
sím s Vámi Že všechno stouplo
ceně ale rolník má nejméně
příčin si naříkati Ten získal
nejvíc v těchto poměrech e Dej
me tomu že byste vypěstoval
průměrně na každém akru 45 j
bušlů korný za nynější ceny byste
stržil za ní Imio
za tyto peníze můžete koupit
180 lb cukru počítáme-li ' jednu
libru za 7# centů jak Vy udá
váte Když Jste v r 1896 sklidil
svých 45 bušlů korný pj akru tu
stržil Jste za ní "450
(tedy o Í900 méně nežli za ni
dostáváte nyní) s těmi Jste šel do
storu kde stál cukr tehdy 5 ctů
libra a koupil Jste zde jen 90 lb
cukru Čili o polovic méně nežli
můžete dostat dnes za stejnou
hromadu Vaší korný '
Je to sice Váš skrz na skrz
demokratický trust který je tím
nejvČtším Vaším zlodějem ale
vral jsem ho za příklad poněvač
Vy Jste se o něm zmínil
Byl bych Vám náramně vděčen
abyste tni řekl které zboží bylo o
100 procent v ceně zvýšeno aneb
mí řekněte aspoň" některé výrob
ky (kromě cukruf které se o 50
procent zvýšily v ceně Nejen
ji ale i ostatní nestranní naši
soudruhové budou Vam ca to
vděčni čekám dycbtivostí na
tato Valí odpověď ale zirovefi
Vim zde veřejní pravím ie jen
nemoudrý rolník může na toto
zvýšení některých výrobků hubo
vali
rt 1 t - iv r
wrmersivo auy aeiniK
za výrobky a plodiny jeho platu
mu nynější vysokou cenu tu mu
musí zas dopřáli lepší výdělek
aby ji mohl platit Ty přirážky
na různém zboží jsou skoro ničím
„ nnrnVnin( i„
těchto čtyřech letech získal a jestli
se některý český rolník di zašle-
ji a I _
pit tou "dranotou ' a půjde zas
na tu starou demokratickou cestu
tu zaplatí to takovou trpkou zku
šeností jako od r 1892 do r
1896
Je-li ta nynější "draheta" ně
čím tak hrozným pro rolníka
povězte mi prosím mnoholi byste
nalezl farmerů kteX by se chtěli
vrátit k té láci z r 1806
Jestli najdete jediného budeme
ho spolu okazovat iako neivětší
raritu a vyděláme peněz jako
tflstek
S tím se do Vaší přízně poroučí
vzoy k jakémukoli rozumovému a
doklady doloženému "taj tu"
ochotný
Strýc Saums
Z FILIPÍN
Za posledních 7 dní vzmohla
se vzpoura povstalců vůčihlede a
nemine dne aby Filipínci ne pod
nikli útoku na americké vojsko
zvláště pak blízko Manily podél
železniční tratě a v provinciích
Laguna Morong Bulacan Nuéva
Ecia a Pampanga Poslední Sar-
vama svěcena s ruipinci v pon-
aeu neaaieno jsinuvan pti vycb
bretiu zálivu Laguna v níž číst
15- a 37 Pluku celkem 90 mužů
se uucaio s rooo povstalci OzDro-
it 1
kopech
Američané ztratili 12 mrtvých
mezi nimiž i kap Davida Mitchel-
la a druhého pobočníka George
Coopera od 15 pěšího pluku —
Raněno bylo a6 Američanů a po-
hřešuje se jíoh 5 Nepřítel ustoupil
a byl celý den nepřetržitě proni-
sledován -
lak zorávvz okolí Manilv osoa-
mují domorodci jeví mnohem více
J —
nepokoje než kdy před tím -
Uprchlíci z Laguna Morong a
ťampaog hrnou se do Manily
Mnozí domorodci opět opouštějí
Manila Nejznatelněji! známky
nepřátelství objevují se podél tra-
te do ManUy vedoucí a v okolí
— 6""- uicya-
dají posádky a stráže ba někdy
napadn-ou 1 město však vždy ry
chle se dají na útěk
Tak :byla napadena města Gu-
gunto Polo Mololos Caloocan
Manilský vojenský poštovní prů-
vod 130 mužů byl u jezera Cabu-
gao přepaden povstalci a svedena
abodinná půtka Cabuerao bvlo
též napadeno telegrafní stanice
zničena vesnice Rosario byla spá
lena telegrafické dráty na mno
hých místech byly přeřezány a ko
leje vytrhány
V okresích San lose San Ma-
teo a Mariquina povstalci objevili
se opět ve velké síle V proyincii
Nuewa Ecia vozy se zásobami a
aciennou střiži byly povstalci
přepadeny a spáleny Pět členů
výpravy posud se pohřešuje
Zprá vy z Cebu oznamují že po I
vstalci podnikli několikráte útok valo se klacky židlemi lahvemi
na americkou posádku nedaleko noži i revolvery a zdá se že to
hlavního města Ztráty Američa- byla pranice česká poněvač spo
nů u Siniloan nebylo možno dosud jený tisk udává že v bitvě té nej-
zjistiti avšak myslí se že padlo
asi 15 Američanů '
Filipínská komise odbývala již
dlouhou poradu na níž předloha
občanské služby byla přijata
Oznamuje se z Manily že
naldo odpověděl na dopis Buen-1
ca min a že odmítá návrh Spoj dynamitem v brali z ní za $ 300
Států na uzavření míru s Američa- šperků a jiných cenných před mě
ny Vydal provolání k lidu fili- t0 načež zmizeli beze stepy Na
pínskému v němž jej vyzývá aby trat' dráhy Rock Island u Rich
propustil ze zajetí všecky Ameri- fieldu byl odcizen ruční vozík
cany a aoy 8 nimi zacházel vlídně
Který Američan se vzdá Filipín-
cúm tomu slibuje vyplatili I40
Na základě této proklamace byli
již 4 Američané ze zajetí propu-
štěni a dokazují ie jest nyní mezi
poystalci velmi živé hnutí Za to
vojsko americké jest také více
ostražité aby v čas předešlo no-1
vému vypuknutí vzpoury Během
aái 10 dnů bylo asi 100 ameri
ckých vojáků buď zabito neb za-
jato nebo poraněno V okresu
luk Dan Dyn tri Miplnci zavraž-
dění od povstalců za to ie se přá-
telili s Američany I
Ioňel nÚM
money order z Culbertion Nebr
na Ji 00 ' žádáme by zasýlatel
laskavě jméno svoje udal steb ne -
bylo ndino od koho a zač '
Ze všech věcí jest vlhké počasí
rozhodné nejhorší pro nearalfiL
Ze vlech věd nejrozhodněji jest
nejlepšísa proti torna St laccVs
Oei kterýž nervy sílí a bolestí
a I
NEBRÁSKA
V St Edwarda bude v brz-
ku EBveriena elek tr!rk4 navXHnnf
I 1
keré má býti hnáno vodní silou
Také o zařízení vodárny se tam
pracuje
—V Lincoln byl slavnostním
spůsobem dosazen dr E B
Andrew8 za rektora i university
nebrasské kteréž slavnosti účast
nilo se na 3000 lidí
— Farma o 160 akrech 1 míle
od Linwood na prodej za mírné
podmínky a cenu Hlaste se u
Emil Folda Linwood Neb tf
— V Madison bylo hlasováno
o tom má-li býti pro osvětlování
ulic pořízeno elektrické světlo a
návrh ten prošel velikou většinou
ač málo občanů volby se účast
nilo
— V Beatrice byl $25 pokuto
ván John Ellis majitel mnoha po
zemků a někdejší president za
niklé banky Udeřil 7oletou sta
řenu by dlící v domě z nějž vybíral
Ináiemné
—Na své ranči nedaleko Ch„
1
dronu byl jedovatým pavoukem
uštípnul bohatý dobytkář Burns a
9 m
lékaři myslili s počátku že jej při
životě nezachrání Pavouk iei
kousl třikráte v okolí ledvin a než
mohl býti dopraven k lékaři byl
již v stavu téměř beznadějném
— Jeátli potřebujete dobrý va
zac anep seKaci stroje na seno
obraťte se na p V J Uřídila
Abie Neb jenž zastupuje jednu
z neilepších firem výrobou stroiú
takových se zabývající a sice spo
lečnost Deering Harvester Co tf
- ě
_ Vrchní soud státní rozhodl
že společnost dráhy Mo Pacific
musí uvnilil nnAcfim n
Thomosonovi který ve služhánh
Idráhv O Ž votDř šel náhrad c
soudní ta pře došla Dřed vrchní
soud tak že asi příbuzní náhradu
— -
tu J1' prosoudili
— V Lyons byla i4letá dívka
McElhinneyova zabita bleskem
22 září Při bouřce šla pod
deštníkem domů blesk pak se
svezl po držadle deštníku levou
rukou a levou stranou těla do
temě strhav' Íf maso s celé páže
I V a
a strevc 8 leve noliy
— V Grand Island založili ob-
chodní cestující republikánský
klub k němuž se hned přihlásilo
30 členů Ku klubu tomu jsou
přijímáni obchodní cestující jen
ti kteří v Grand Island bydlí
_ -Vi„r ' o„00„í„
vrchní
reAaUtnr Dmaha
Bée
zaplatil
státnímu pokladníku v Lincoln
$500 co pokutu k níž od vrchní
ho soudu odsouzen byl za u veřej
nění článků o záležitostech naší
policejní komise Výpomocný
státní pokladník Patterson který
peníze ty přijal vyslovil se že
neví co si s nimi počíti a ku kte
rému fondu ie přiděliti má
— T Duda v Linwood Neb
má na skladě vozy boxny na vozy
kočáry všeho druhu drtiče šroto
váky větrníky pumpy kádě po
stroje na koně a všeho druhn
řemení Krajané učiní dobře
když si u něho prohlédnou zásobu
a zeptají se na ceny než půjdou
Jinam koupit dtf
i- - vt —
V sobotu dne ±2 září hula vp
Dwieht nedaleko RrainarH noři
dána taneční zábava která skon-
čila všeobecnou pranicí Boio-
hůře pochodil Tony Němec Byl
prý nožem šeredně pořezán a dr
Hahnes v Brainarď jej musel
spravovali
— Do lékárny Batesovy ve
Agui-ppringfieldu se dobyli zloději a
roztrhnuvše železnou pokladnu
I"y naiezen paic veaie trat u
A'bnght z čehož se soudí že
lupiči použili vozíku aby se s
onsti rycbie dostali do Omahy
— V malém městečku Wood-
lawn asi 12 mil od Lincoln pře-
paden byl vlak dráhy Burlington-
ské od 4 zakuklených lupičů v
noci na sobotu 22 září Jak se
zdá chytili se lupiči vlaku hned v
Lincoln na cestě pak donutili s
revolvery v rukou strojvedoucího
k zastavení vlaku Expressní
sluha byl výhrůžkami donucen k
otevření pokladny z níž lupiči
vybrali ze zásilek jen asi I200
Cestující nebyli nikterak obtěžo-
vani elkou pokladnu expressní
se lupičům ott vřítí nepodařilo
Kdvi vlak ODUStilí vvstfplit nn
nich několik ran konduktor na
nějž také lupiči stříleli ale za-
annnt kulemi nikdo nebyl Tajní
policisté se slídnými psy po stopě
lupico vysiani se vratní 00 Lin-
l001 anil br byH vypátrali níja
k'ch t0P P° banditech
— Zpráva ie vrchní stitní ňi-
vládní zadal žalobu naproti Skro-
Ibárnl Argo v Nebraska City apft-
aobila V miltA tam veliké nnnlarh
W a!BQllbB
(PEUBY DAVIS)
JWf a beipeěný prapředek
každém připadá nemocí
střevních Jest
Jewt to tvrzení pravdivé a nemAie
vyjádřeno býti ani dost silni
neb důrazně '
Jest Jednoduchým Jlatym a rych
lym prostředkem pro
Kte Kašel Eermatísm
Koliitn NastnzenI neuralffií
PrUjem ZáStrt Boleni A
Dvě velkosti 25c a 50c
Mřjte ho doma ChraSte se pádil
ků Kupujte jedině pravý-
Ierry Davis'
NA PRODEJ VŠUDE
ITfTTTTTtftftlMtTfTTTTe
Ve škrobárně té" je zaměstnáno
přes 300 dělníků tak že asi 2000
obyvatelů závisí obživou svou na
závodu tom a ti se nyní obávají
že budou práce zbaveni Škrobár
na spotřebuje asi 3000 bušlů ku
kuřice denně za níž platí o 2 až 3
centy za buši více néž obnáší tržní 1
cena a tu není divu že se obyva
telstvo tamní obává o tento pra
men příjmů Mayor města se viděE
nucena svolati minulé soboty in
dignačnf schůzi v níž bylo prote
stováno proti tomuto kroku vrch
ního státního návladního
— Michal Brodbeck z Cedar
Creeku byl v salonu Hicksovu přv
rvačce vloni v červnu postřelen
následkem čehož musela mu ruka
odňata býti Nyní žaluje hospod
ského Hickse a jeho ručitels n
náhradu $5000 za poranění to ne
boť prý Winkler který Brodbeckat
postřelil se u Hickse opil a ten
nezakročil v čas ač slyšel Wink
lera vyhrožovati
-'
— Vrchní státní návladní Smitb -
pedal ne j vyššímu státnímu soudu
žádost aby bylo zakázáno Škro
bovému trustu provozování obcho
du ve státu Nebrasce na základě
zákona protitrustového: Návladní'
dokazuje v žádostí 1 té že Argo -Manuíy
Co v Nebraska City se:
spojila se škrobárnami v jiných
státech za účelem kontroly trhu
škrobového' čímž utvořen byl
trust s hlavním sídlem v New
Jersey V žádosti té se dále udá
vá že trust ten čítá za $9 000000
kapitálu ve svém obchodu z kte
réhož obnosu však jen asi $1000
000 bylo skutečně splaceno
Zachráněné dítě
Každá pečlivá matka - ví jákT
často hrozí nebezpečí její děcku
Jistě by většina matek ráda svůj
vlastní život obětovala jen kdyby
mohla zachrániti své drahé dítě
V některém případě jest pomoc
velmi snadná ví-li matka jakých -prostředků
má užiti Pan Josei
RlŽek obchodník " z Blooming
Prairie Minn nám píše takto:
Severův Baisim pro plíce jest vý
tečný ' Náš pětiletý synáček do
stal záškrt Začali jsme mu hned
dávati Severův Balsám pro plícer
a zárovefi jsme natírali mu krček
Severovým Olejem sv Gotharda
Několik dávek Balsám u a několik
natření záškrt docela zapudilo a
zachránilo život našemu miláčku -
Podivili jsme se tomuto rychlému'
vyléčení a můžeme tyto české léky
každé rodině proti takové chorobé
odporučiti' Jest všeobecně zná
mo že Severův Balsám pro plíce-
sflí plíce a zamezuje vznik nemocí
Kdokoli trpí kašlem nastuzením
záškrtem čili krupem chraptivou -stí
bolestmi a šimráním v krku
jež obyčejně předchází katarrh a
souchotiny měl by užívati Seve-
rova Balsámu pro plíce nejlepší- -ho
to léku proti všem chorobám -plic
a krku Prodává se ve všech
lékárnách a obchodech s lékv z
25 a 50 centů Severův Olei sv
Gotharda má neobyčejnou sílu na_
zahnání bolestí nechť již jsou
kdekoli v těle usazené Takté£í
jest výtečným proti hostci bole
stem v kříži a na prsou zkrátkav
jest lékem jenž v každé domácno
sti jest nevyhnutelným Cena 5c
centů- Léky tyto vyrábí W F
Severa český lékárník v Cedar
Rapids Iowa jenž obal každého
léku opatřil svým podpisem na
důkaz pravosti Bedlivě si vší
mněte tohoto podpisu
□
rIO cei zezrea lil
Wm kiidítna kdnt boasf bednMku 4oa
fcnikft mm S2 85 pknéilirt bdlakv tuniné
M 20 nkl tetitr láréKku i knoflík Iido-
ui di irsTsij z inoniKr ao man tet kDonik
limee do nipraenky IHilete tM
my vin tnllemedoatotl
k prohlédnutí Budela
doutníky prcnlipoexpraa'
Budete-Q apoknieaL uoUru
XW a Tjlohy nprnnl
7 enmni Is
V-
XTllll! XJllll!
BmilK
JmJMá
1 Q
1
ltv
'i
v
s'
V
t -
í
' re-
00
T I
'
8
i -
'
h
VS
Ir
i
5 I
i t
jJ'