Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, September 26, 1900, Image 2

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Hrůzné konce honby za zlatem
_
Dvacet tlsío zklamaných zoufalých zlato
kopů čeká na pobřeží Aljašky touží
pó návratu do Spojených Států
Tak jako před lety f putovalo
tisíce a tisíce lidi do zlatonosné
Kalifornie vzdorujíce všem svize
lam a všemu nebezpečí v té době
ještě od Indiána jim hrozícím utak
v posledních dvou třech letech
hrnuly se do Aljašky davy zlatoko
pův jichž největší bohatství se
Ktávala z naděie že oodaří se iin
urvati z luna matky země část tan
skrytého zlata
A jako ohromná většina těch
bonců po zlatě vracela se zklamá
na z Kalifornie tak dnes by rádo
vrátilo se devadesát pět procent
těch kdož vydali se do Aljašky
jen kdyby mohli Ale mezi nimi
a Spojenými Státy jsou hluboké
vlny moře a ty činí stav jejich až
k šílenství zoufalým
jeaiue v rtume j==t
nešťastníkův jímž hroz! smrt hla
dem a zmrznutím jestli vláda ne
vyšle k záchraně jich lodě Vydali
se do Aljašky s nejbujnějšími na
dějemi a dnes proklínají onu ho
dinu v niž je myšlénka ta na-
padla
V potocích Aljašky a vyschlých
řečištích nalézalo se sice zlato ale
to bylo již z větší části vytěženo
To zavinilo nynější strašlivé po
stavení zlatokopův v Nome City
z nichž mnozí dohnání hladem
stávají se lupiči a vrahy K udrže
ní rozpoutaných vášní bylo pro
hlášeno v nešťastném tom městě
stanné právo a vyslány tam dvě :
čety amerického vojska k udržení
pořádku Ale ani přítomnost jicb
nemaže - zabrániti zločinům denně
se tam opakujícím
K dovršení těchto hrůz vypukly
tam neštovice a! tyfus což ovšem
jest přirozeným důsledkem usídle
ní se několika tisíců lidí na bahni
tém pobřeží v nezdravých stanech
chatrčích a kabinách
' Když těmto lidem zářila ještě
jiskra naděje na možné bohatství
tn snášeli poměry ty ještě mlčky
ale nyní vzduch Nome City pro
niknut jest kletbami
Od Golono zálivu až do Port
Clarence vzdálenost to dvě stě
mil obnášející — nalézají se různé
k těženi zlata potřebné stroje rezí
pokryté jež zanechány tam byly
rsajitely v zoufalé resignaci Ale
mnohem více těchto strojů jest
dosud t přístavu Vř bednách a
stroje ty lze koupiti za každou na
bídku nikdo však nechce jicb ani
zdarma '' yr:'-
V davu těchto nešťastníkův sve
dených zlatým leskem nadějenení
měli obětovali na zakoupení po
travin dříví a nynf zde leží sku
peni na břehu a čekajf na vykou
pení z této země v níž neočekává
je nic nežli záhuba
Noci severu počínají se tam nyní
již dloužiti a život lidský má pro
mnohé ty: zrofalce menSi ceno
nežli kus potravy který mohou za
tento život urvati Loupeže pe
noci omamujícíbo chloroformu a
Zabijáku jsou častější a vojsko ne
může jim zabrániti ve svém nedo
statečném počtu
Žádný člověk nemůže tam na
zývati nic svým vlastnictvím ne-bájí-li
to s puškou v ruce
Brigádní generál Randall velitel
departementu Aljašky musel pře
vzít! správu Cape Nome do svých
rukou jelikož ale k zavedení po
řádku stojí mu pouze 225 mužů k
rukoum tu úkol jeho jest obtíž
ný '
Vzdor tomu však ač hrozila
tam několikráte již vypuknouti
veřejná vzpoura a anarchie v níž
byli by slabší podlehli silnějším
tu přece jeho rázností podařilo se
mu zastrašit nejhoršl živly v Nome
CAtv shromážděné
- fwmiii) winik (točivá spočívá
fmm na fair cnfté Obchodní IfOmO-
ře ale autorita ieií rovnala se
Bole
Značná část boncův za štěstím
sestává z těch lidí kteří vlastně
přišli sem ze zlatokopů těžit a ne
zabývat se hledáním zlata v
těchto pijavicích nejvíce jest hrá
£a ze řemesla a mezi nimi nalézá
M také pověstný Wyatt Earp je-
hol zná celá Kalifornie a sousední
ttity A tito lidé jsou nejnebez
pečněji lidskému majetku i Životu
k vůli nim vlastně muselo být
preUáSéno stanné právo v Cape
Nome
LIŠsto které zde vyrostlo v jed
bosi roce poskytuje sajímavý ač
bjeí nanejvýš smutný pohled Vy-rczl'-3
na písečnatém pobřeží kde
fzi tíai nebylo nikdy vidět lidské
CJI2 Nejblíže n moře rozkládají
ti 1 'Llné stasy ptal nimiž strmí
a teíay a okolo mcb běnaji
llzií r jichž zuřivý štěkot a
r" ~ zi rzťSi se po okolízatím
- rtrj j:au kabiny a chatrče
"ti a k lícili budov x plechu
1 tlll ni eíiolik Boscho-
ra tJ Lzlj saloony re
stauranty divadla taneční síně a
obchody
V posledním letě zakotvilo pa
desát parníků u pobřeží Cape
Union a vysadilo na břeh 20000
lidí a za 11500000 různého ná
kladu Každý z těchto parníků
feplněn byl honci za štěstím a
trpění všech nežli přistáli ktéto
isti pobřeží Aljašky bylo btrašli
S: U Cape Nome není přístavu
a každý musel se dostati na břeh
jak nejlépe mohl Náklad musel
být dovežen na břeh na vorech a
zde byl složen bez ladu a skladu
v divoké směsici a majitelé museli
domábati se svého majetku s na
pnutím všech sil a Často nežli ho
dostali do rukou tu byl již z po
lovice zničen
V celé saisoně pouze čtyry malé
vlečné parníky obstarávaly dopra
vu vorů od lidí v šírém moři stojí
cích a nejmenší jich cena za služ
bu tu byla I40 — za hodinu
Nikdo neočekával takovýto ná
val lidí na toto pusté pobřeží a ti
síce lidí muselo stráviti noc za nocí
bez jakéhokoliv přístřeší a mnozí
zoufajíce v tomto utrpení volali na
smrt aby je vysvobodila z tohoto
pekla
Většina města rozkládá se na
půdě prosáklé ledovou vodou
Tato podobá se houbě již nelze
nikdy vysušiti Někteří se b to
pokusili a vykopali malé struhy
do nichž chtěli vodu sváděti brzo
však práce té zanechali Poměr
ně nejsušší část pobřeží rozkládá
se asi míli na východ a zde usadili
se ti kdož zůstali zde přes zimu a
vystavěli si zde své příbytky Tato
část města nazývá se Východní
Nome a jest rozdělena v pravidel
né bločky a má též založenou svou
hlavní ulici Když nastal letos k
pobřeží onen přistěbovatecký ná
val tu nově příchozí nerespekto
vali ani v nejmenším práva starých
osadníkův V mnohých případech
když majitel nebyl přítomen tu
odstěhovali aneb rozbili jeho cha-trč-a
postavili tam svůj stán Toto
surové bezpráví vedlo ovšem k
mnohým krvavým sporům Právo
na zabrání celého lotu nešetřeno
již dokonce Každý kus prázdné
ho místa zaplněn byl stáném
hrnoucích se sem zlatokopův a i
hlavní ulice byla jimi zastavena
Jedním z těchto nově příchozích
desperátních honcův štěstěny do
konce byla ukradena i veřejná
studně v East Nome Když osa
da tato byla založena tu obyva
telé její společným úsilím vykopali
pěknou studnu z níž mohi každý
Čerpati vodu pro svou spotřebu
zdarma Tu jedné noci nad stu
dnou vystavěl jakýs Murray cha
trč a učinil jí soukromým svým
majetkem a nyní počítá 5 centů za
každý kbelík odtud vyčerpané
vody Murray dopustil se této
loupeže veřejného majttíu před
příchodem vojska a občanstvo
obávajíc se nikdy nechybivšího
jeho revolveru nyní mlčí a za vo
du platí
Dokud bebyl brtgádním gene
rálem Randallem zaveden jakýs
takýs pořádek tu děly se v Cape
Nome podvody nejhoršího druhu
Loty které nikdy neexistovaly
prodávány nově příchozím aneb
"claimy" úplně bezcenné do
nichž šikovně nasypáno trochu
zlatého písku
Jak se uchází se Slováky
Rakouská říše byla proto rozdě
lena na dvé abr v jedné části
Němci v druhé zase Maďaři ná
rody slovanské utlačovati mohli
Kterak Maďaři ve své uherské čá
sti říše zacházejí se Slováky o tom
nnntf nás neiUne následující:
D 3 kv 1807 "wžííl v "Ná
rodních Novinách" či ''Paralysa
progressiva' v němž zkritisováno
a ovšem odsouzeno násilné poma-
ďařování místných jmen Článek
radil obcím aby na základě záko
na z r 1893 bránily původní svo
je jména
Dne 15 č 1897 uveřejněn v
"Národních Novinách" ČL "Otro
kářství nahoru i dolů" v němž
citovány maďarské časopisy 'Mag
yar Ország' a 'Hazánk' jež ujaly
se pešťaoských cihlářů krutě uti
skovaných továrníky
Pro tyto články "Nár Nov''
byly zažalovány před porotou pro
pobuřování proti národnosti a
církvím a dne 23 č 169S red
Ambrož Pietor jenž článek ani
nenapsal ani do tisku sedal byl
jako zodpovědný redaktor odsou
zen na 18 měs do vězení Pisatel
článku Eduard Kováč jenž se do
brovolně přihlásil jako autor ne
byl soudem pohnán k odpovědno
sti
Pietor odseděl si dFísouzcqv
trest a když po půldruhém letl
vracel se do Sv Martina vlaste
necké obecenstvo vyšlo mn vstříc
oa nádraží část obecenstva vel
mi malá dostavila se následkem
oběžníku adv Matouše Duly
Ostatní přišli t vlastního popudu
Když Pietor vystupoval s vlaku
Dula jej uvítal řečí skiny Věra
Dulova Etelka Cablkova a Elena
Švehlova podaly mu kytky Vše
událo se v tichosti
Ale jakýsi špicl donesl o tom
zprávu slúžnému Attilovi Ujhely
íovi a ten honem poslal Žandar
my aby zakročili Žandarmové
obstoupili vůz na kterém Dula
vezl Pietra tan že to vypadalo
jakoby vezli zločince Lidé po
čali zpívati "Hej Slováci" a zpí
vali až Pietor zmizel ve svém
bytě Nedosti tohočetnící vnikli
do dvora adv Mudrooě kde je
red "Nár Nov'' že prý hledají
jakéhosi vysokého člověka "který
jim do tváře zpíval!" Když byli
upozorněni ie nemají práva vni
kati do cizího domu žandarmové
nabili pušky a mířili na hlouček
10 — 12 lidí na dvoře MudroBova
domu Přiběhl jejich poručík La
zar a odvedl je '
Služný Attila Ujhelyč udal 32
občany soudu a to jen tak od
oka koho chtěl a kdo mu napadl
Tak na př Izáka jenž se mezitím
byl bavil v "Nár Domě" Sauli
nyho Totha jenž jel rychlíkem k
Vídni Pavla Kvítka zámečnické
ho dělníka jenž ještě nebyl vyšel
z práce v továrně Udal i syny
Pietrovy Miloše a Ivana kteří
vyšli naproti vlastnímu otci A zase
neudal mnohé kteří na nádraží
byli
Z udaných 32 osob 28 bylo ob
žalováno pro "schvalování nezá
konných skutků'' načež uherský
zákonník připouští až 6 měs věee
ní Ale zákon výslovně vyjímá
schvalování přečinů politických
Toho však obžaloba nedbala Vši
chni obžalovaní citováni několi
krát až do Báňské Bystřice Jedna
cesta stále je dohromady na 300
zlatých
Dne 24 ledna 1900 bylo závě
rečné přelíčení Proti obžalova
ným vedeni falešní svědci jež oni
po svém odsouzení pohánějí před
soud pro křivé svědectví a přísa
hu
Obžalovaní odsouzeni následov
ně: Mátouš Dula na 3 měs Bla
žej Bulla na 2 Svetozar Hurbar
1 Vladimír MudroB 1 Ondřej
Halaša 1 Josef Škultéty 1 Joseí
Čapko 1 St Cablk 1 Jan Qablk
na 14 dní Jos Fábry na 14 doí-
Jos Cipár na 1 m Ondřej Soko-
lík na 14 dní Samael Kachank na
14 dní Jiří Cajda 1 m Konst
Hurban 1 m Pavel Mudroň 14
d Petr Kompiš na 1 m Gedeon
Turzo 14 d Julius Branecký 14
d Antonín Novák 14 dní Anton
Bílek 14 d slečna Věra Dulova
k pokutě 50 zl slečna Etelka Ca
blkova 100 zl Elena Švehlova
50 zlatých Útraty na zl 47 kr
Odsouzeni se odvoiaii Králov
ská tabule osvobodila sl Věru
Dulovu a ostatní tresty zmírněny
Matouš Dula svou i svých přátel
véd před král tabulí sám bájil a
dokázal nezvratně že protokol
závěrečného přelíčení byl nespráv
ně veden a odpovědi zkrouceny j
Soud nabyl o tom přesvědčení a
slíbil připojit opravu k soudním
aktům ť
Odsouzení odvolali se ještě jed
nou k nejvyššímu tribunálu a tato
soudní stolice jež má býti vzorem
nestrannosti prvotné tresty ně
kterých zdesetinásobila- ale ně
kterým í zdvanáctinásobila A to
všecko pro nic za nic tak že je
patrno že Slováci jsou biti proto
že jsou Slovani a dosud se domní
vali že jim náleží jako spoluoby
vatelům uherského království také
nějaké právo také nějaká sprave
dlnost
Ale buďtež dobré myslil Slo
venská věc pokračuje: přibývá
jim mučedníkův i chrabrosti muka
snášeti Stejným poměrem roste
nespravedlnost jejich protivníků
jež nabývá již rozměrů krutosti
To je stadium kdy k Slovákům
obrátí se sympstšs sjs rodného
věta: nýbrž i mých - Maďarů
kteří v sobě neridnsili j??tě v?ch?n
lidský cit a nezapomněli"" že také
byly doby kdy jim bylo 'snášeti
křivdy útisky nesvobodu a násilí
všeho druhu Maďaři z těch dob
šlechetných zápasů mohou býti
Slovákům příkladem boje' proti
nynějším Maďarům kteří jsou
prodchnutí ctižádostí utlačovate
lov a týratelů svých spoluobčanů
slovanské národnosti
Neodvážíte se žádného risku
koupíte li Chamberlain's Colic
Cholera and Diarrhoea Remedy
Všichni lékárníci vrátí vám peníze
nebudete-lí spokojen po jeho po
užití Všude se doznává že jest
to nejúspěšnější lék proti nemo
cím střevním a jedinkým kterýž
nikdy nechybí Jest příjemným
bezpečným a spolehlivým
— Nemáte-li chuť k jídla m o tá
li se vám hlava trpfte-li závratí
neb nezáživností užívejte Severo
vu Žaludeční Hořkoa a uchraBte
se mnohých nemocí Odporučuje
se zvlášť starým a slabým oso
bám Cena 50c a ftoo
Feulljctjn
Sroraiwtl vad Ujnf iiiiftl
nl:
"l(l€J tjr vo ťh'm my"
1' 111 ní mm iriirumt luunieiiái
I)il4-Ji vy co ilivl Ji"
Krl lluvllfik
Tak napsal Karel Havlíček kdy
si před£jO lety a dces vidíme že
tatáž jeho slova nemohou býti ani
dosti hlasitě našim krajanům v
uši nakřičena aby se jim tam z
nich něco zadrželo Každý na'
říká na nesvornost v českém ná
rodě ale každý chce jen tu svou
svornost Tak i kdysi Bismarck
Volal na německé socialisty: "Ja
a U1G 4 ICIMCJI UIG JIM I1ICIUC
Navrhl totiž zákon protisociali
t?„:u„: j:_ :„u "
stický a dovolával se přijetí jeho
svobodou Když pak se tomu
zástupcové socialističtí posmívali
odpověděl jim ze on má svoji
vlastní svobodu totiž vlastní
představu o svobodě Socialisté
chtěli dáti národu svobodu dle
svého přesvědčení Bismarck zase
dle svého Nu a ta naše česká
svornost je také všelikého druhu
a každý chce jen tu svoji svor
nost s
Teď stojíme v zénitu politiky a
tu se ta mrška vtírá každému na
mysl ať chce nebo nechce Nu
a v té věci panovaliKU nás až do
nedávná svornost vskutku až roz
tomilá Ať j$te vzali do ruky
Katolíka nebo Dennici Novověku
Šotka nebo Svit Svornost nebo
Hlasatele Slavii nebo Svobodu
ze všech vám zavznívaly krásné
harmonické zvuky svornosti poli
tické Jinak si pánové do těch
různých novin píšící nemohou ani
na jméno trefit ba líčejí se na
vzájem jako zločince vyvrhele
darebáky atd ale v politice jsou
ještě dnes jedna ruka A náš
Pokrok Západu počal do toho
svornostenského koncertu česko
amerických novinářů také silně
přiznávati takt ale tu se té basy
chytili jiní muzikanti a tu máš
čerte kropáč — je po svornosti a
po harmonii '
U Pok Záp teď svornost zna
mená: "Dělejte vy co chci já''
Dříve měl býti ten česko-americký
národ spasen jen po demokrati
cku ale když se tu vyskytli lidé
kteří uznali Že ta druhá strana
má jiné ponětí o té svoEodě a
svornosti již je zle Pok Záp
je zaprodán Marek Hanna ho
koupil aby pomoci něj obrátil
Čechy na víru republikánskou
Nu a tím je po svornosti politické
jaká to Škoda? Dennice Novo
věku Amerikán Šotek atd- mo
hou bájiti zásady svobodomysl-'
nosti to jim nikdo ve zlé nevy
kládá' leč Národ-Katolík Jedno
ta Hlas Svít atd Tyto nábo
ženské lity zase mohou fepíiati
předešlým o všecko pryč a potírá
ním jich bájiti své stanovisko
náboženské — to jim také nikdo
ve zlé vykládati nebude Vždyť
jsme v zemi svobodné kde zákon
vání jeho přesvědčení proč by
chom neměli míti také časopisy
věrecké i nevěrecké? To všecko
je hezké ale že Pok Záp svým
krajanům vykládá zásady a ná
hledy strany republikánské to již
není hezké Tím byla ta svornost
česko americkáfco lida rclice po
rušena Kdo pak asi koupil a uplatil
Den Nov Svornost a Šotka
aby psali nevěrecky a kdo uplatil
neb koupil Katolíka ' Hlas Jed
notu Svit a Křesťanského Posla
aby psaly věrecky? A kdo vše
cky tyto časopisy bez rozdílu víry
zase koupil nebo uplatil aby
psaly demokraticky: Tedy ti
včrci a nevěrci mohou býti zásad
ními demokraty aniž by museli
k tomu býti koupeni ale zásadní
mi republikány nemohou býti lidé
bez zaplacení V tom náhledu
jsou svorní Katolík se botketn
ač si vzájemně vytýkají hrabivost
a ziskuchtivost Šotek podkládá
kněŽím jen sobČcké motivy Že
jen ze ziskuchtivosti hájejí nauky
náboženské kdežto Nárcd-Kalo-lík
stejně zpívá o redaktoru Šotka
a všech jinycn novinářích L
toho patrno že pánové ti také
rádi ierťMi---: liu vŽdyf js Slotrčk
od toho živl Nu a když tedy ten
Marek Hanna tak penězi plýtvá a
Pok Záp jich tolik nasypal
proč pak se na něj také neobrátí
aby jim jich také trochu dal?
Vždyť oni ti pánové dobře vědí
kudy se pro ně chodí
Tím tedy že Pok Záp vy
stoupil z toho demokratického
koncertu česko-amerického novi
nářstva porušil zajisté tu naši
národní svornost Teď záleží na
tom kterak jí opět docíliti Buď
vy dělejte co- chceme my nebo
my máme dělatí co chcete
vy? Zkrátka moudře aby ná
rodní svornost byla opět docílena
buď se musejí všecky česko-ame-rické
Časopisy státi republikán
skými jako P Z nebo tento se
musí státi demokratickým
Hrome teď mi teprve napadá
že také Domácnost dělá do poli
tiky a je též republikánskou
Svůj bývalý nepolitický plášť za-
menua za politický — - nemohli
by mi demokratičtí páni novináři
říci jestli jí také Hanná koupil a
zač? Abych pravdě úplný prů
chod dal musím tu ještě povědíti
že také clevrlandvká Volnost jest
ilespoH trochu republikánskou
Zůstalo na ní asi z dřívějších dob
přilepeno kus toho republikán
ství
Nu a teď tedy zase k té národ
ní svornosti Bylo by to velmi
hezké kdybychom tak byli všich
ni jedna mysl jedno srdce Já
se zaručuji za Pok Záp Že bude
ihned se všemi ostatními časopisy
demokratickými unisono chváhti
Bryana a jeho zásady jakmile se
Šotek Duch Casu Dennice Nov
Svornost atd smíří s Katolíkem
Svitem Hlasem Křesťanským
Poslem atd Budou-li všecky
tuto vyjmenované demokratické
české Časopisy svorcě buď hájiti
nebo potírati náboženské nauky
půjdeme za jejich dobrým příkla
dem i my v politice
"Jo sedláře to je něco jiné
ho" — odpoví asi ti věřící jako
oni nevěřící Pod svorností ná
rodní nemyslíme vzdání se náhle
dů náboženských aBychom 6e
shodovali všichni ať ve víře ať v
nevěře Nu a totéž si zase my
slíme tny v ohledu politickém
Jestliže se ti věřící a nevěřící de
mokratičtí novináři nemohou
shodnouti na stejných náhledech
náboženských kterak to mohou
žádati v ohledu politickém? Je-li
dnbré aby měla každá sekta ná
boženská svůj vlastní list k hájení
a šíření svých náhledů proč to
není také dooré že Pok Záp se
ujal obhajoby zásad strany repu
blikánské? A jestliže pánové
druzí tvrdí že to činí ze zásady a
pro dobro lidu našeho kterak se
mohou odvážit! ku tvrzení že P
Z obhajuje stranu svou za pe
níze? Jsou to podivné věci jež se na
tom světě idejí Každý má jen to
své za nejlepší a to jiné musí býti
špatné Věřící se považují za ty
nejlepší lidi a nevěrce odsuzují co
darebáky Nevěrci zase říkají
věřícím že jsou hlupáci a zpáteč
níci oni pak zase že jsou lidmi
pokročilými a uvědomělými Tak
i demokraté se považují za jediné
spasitele národa amerického 'a
republikány staví před zraky ná
roda co zhoubce svobody a škůd
ce národa Kde je pravda? Ří
ká se že pravda jest jen jedna
ale tady je těch pravd celá řada
Co si z toho máme vybrati?
fjsme shluk protivných sil
a tak jdeme k cíli"
Tak píše Jiljí Jahn v jedné své
básni a má zajisté pravdu Kdy
bychom byli všicíhni stejných ná
hledů nepokračovali bychom
nešli bychom nijak k cíli Musíme
se potírati musíme zápasiti o své
náhledy abychom se vzájemně
vytříbili Toto tříbení znamená
pokrok Tím utkáváním se pro
tivných sil v boji spějeme k cíli
lepších náhledů lepších zásad
Proto páni čeští novináři vy
věrecko-nevěrečtí demokraté měli
byste s radostí vítati republikán
ského zápasníka na kolbišti poli
tickém a nkoliv s -úšklebkem po
brdlivým On vám dává aspoň
příležitost k boji za své zásady
Jste-li tak dobrými demokraty a
věříte-li v zásady strany své může:'
te s Pok Záp skřížiti meče v zá
pasu politickém Či měli bychom
zde ty různé náboženské časopi
sy kdyby tu nebylo listů nevěře
ckýchi Síření nevěry mezi Čechy
americkými vyvolalo' do života
Časopisy náboženské Kterak a
proti komu by časopisy demokra
tické mohly hTjiti zásady své
kdyby tu nebylo listů republikán
ských? v
U mne zase svornost znamená:
Dělejte vy co chci já Hajte své
zásady politické hajte je důstoj
ně věcně ne však posměšně
Dělejte co dělá Pok Záp totiž
odůvodSujte náhledy své fakty
zkušenostmi důvody rozumový
mi a pak bude zajisté svornost
mezí námi- Neznamená svornost
jednomyslnost ve všem nýbrž
Šetrné a vážné Vyměňování si ná
hledů Tak na to pohlíží
Józa
Zvláštií nález
' Krátce před tím než zachváce
no bylo největší přístavní město
texaské Galveston živelní pohro
mou učiněn byl nedaleko téhož
města nález který světu ohlašuje
že podobná ba daleko krutější
katastrofa stíhla lidstvo v těch
krajinách před mnoha tisíci lety
žijící Výstava která se pro pří
šti rok chystá v Buffalo N V
bude obsabovati nesčetné kosti
lidí kteří kdysi v dávnověku za
hynuli nedaleko Galvestonu něja
kou živelní pohromou
Před nějakým časem nechala
společnost dráhy Arizona & New
Mexiko kopati u zálivo galveUon
ského pro stavbu dráhy a tu se
přišlo na aosti lidské o nichž bylo
patrno že pocházejí t doby před
bistorické Řiditel dráhy jsa
znám s proí Benediktem který
má na starosti národopisnou část
Pan Americké výstavy v Buffalo
zpravil tohoto o nálezu a ten ne
chal na místech oněch dále kopati
Sotva že se přikročilo ku systema
tickému kopání shledalo te le v
aaplaveném itěrke a pískn te nalé
zají kosti tisíců lidí kteří kdysi v
iiavnovělui zde zahynuli
Jisto jest že záliv Mexický sa
hal dříve dále do země a le pevná
země stále více do zálivu postu
puje Z položení a nahromadění
kostí lidských lze s jistotou sou
diti že náhlé vzedmutí se moře
spojené snad s bouří zachvátilo
tisíce lidských bytostí na pobřeží
bydlících jejichž mrtvoly pak do
moře byly splákouty Z poloh
koster jest patrno že tu byly na
kupeny celé hromady mrtvol v
těch nejrůznějŠích polohách které
tam nemohly býti pohřbeny spů
sóbem obyčejným nýbrž silou pří
rodní nakupeny
Z toho množství kostí lidských
lze také souditi že lidé ti nebyli
úplnými divochy kteří žili porůz
nu nýbrž že to byl již národ čá
stečně civilisovaný který žil ve
společnosti Někde se nalezlo až
14 koster spletených v celek jako
by celá rodina pospolu zahynula
jeden druhému v náručí Naleze
ny tu- byly také podlouhlé kuličky
ze slonoviny v průměru asi %
palce v délce 1 lA až 2 palce po
délce provrtané a na zevnějšku se
zářezy To jest důkazem že lidé
ti již měli značný stupen vědomo
stí řemeslných a zajisté že tvořili
četné obce podél zálivu Mexické
ho
NČkteié z lebek nalezených jsou
rozměrů obrovských ale většina
jich vykazuje nízká čela Zuby
nalezené jsou zvláště pozoruhodné
neboť jsou vesměs zdravé silně
vyvinuté a nasvědčují že lidé ti se
živili nějakou tuhou stravou
Kdežto u lebek indiánských se
jeví velmi mnoho zubů zkažených
nebylo tuto nalezeno ani jediného
zubu nakaženého Kosti vykopa
né byly velmi měké ale když byly
ponechány na slunci vyschly a
ztvrdly tak že mohly býti zacho
vány Žádné však dětské kosti
nalezeny nebyly a tu se má 7a to
že jemné kosti dětskéúplně shnily
a se rozpadly kdežto pevné kosti
lidí dospělých se udržely
Naležiště kostí těch sestává ze
sedmi různých vrstev' z nichž
každá jest asi 3 stopy tlustá mezi
každou z nich pak jest nánost ){
až 1 palec hlíny Na vrchu jest
vrstva hlíny asi 8 palců silná v níž
jsou silné- stromy živého dubu
Spodní vrstvy jsou nestejné v je
dněch je více Stírku' než v dru
hých v některých pak se nalézají
skořepiny z ústřic v jiných z mě
kýŠů V druhé vrstvě od shora a
pak ve vrstvě nejspodnčjší v
hloubce 21 stop nalezeno bylo
těchto kostí nejvíce Vypadá to
jako by dvě katastrafy v různých
dobách zasáhly lid zde bydlící a
nahromadily tu mrtvoly lidské
snad v různých stofetíchneli tisíc
letícb Asi 1500 koster bylo vy
kopáno zachovalých a daleko více
se jich rozpadlo tak Že jen úlom
ky kostí zůstaly zachovány
Tento podivuhodný nález bnde
vystaven v Buffalo oa výstavě
Všeamerické kdež budou kostry
dle nožnosti upraveny aby vydá-'
ly svědectví o tom co se před
mnoha tisíci lety událo na této
pevnině
Vyhnali kazatele
Sekta tak zvaných křesťaoských
Zionistů již založil Dowie v Chi
cagu a okolí jest od lidu všude
pronásledována MitAilé neděle
si vyjel její kazatel Efraim Bass
inger do Mansfieldu O aby tam
obracel lidi na svoji víru S po
čátku jej občané nechali na
pokoji tak že kázal nerušeně
později se jim však jeho víra ně
jak znelíbila a oni se ve velikém
množství seběhli dotírajíce na
B?s6ingera aby se klidil z města
Policajti museli vzíti misionáře
pod svá ochranná křídla a dovésti
jej co andělé strážce na nádraží
aby se mohl aspoň se zdravou
kůží z Mansfieldu dostati Na
cestě jej však lid poházel shnilými
jablky žvanci tabáku a jinými ne
pěknými věcmi Zástup lidu pak
ještě přivedl na nádraží dva obrá
cence Bassingera a všem třem na
řídil sbp- sc s mčsta vyklidili a
více se sem nevraceli '' -
8TATEOP OHIO City of Toledo
Luru CouDiy I
Fr JCheoey (xlpKuáiioul le Jetit atariím
(lénem Uriny tf J Chanejr Co provoiuJUii
obchod mhtti TWIeio oknnitmhi ure
denébo a 2e imlainá firma vyplatí obno )er1
oohotta dolar6 t JfldiHim katdéra připni
t nřmt katap-b nebyl by ryléien nurinin
Halí' Calarrb Care
FKANK J CHBNEY
OdpHstanuto á podepvtno v mi přítomnost
dne do le protluče imt
JTTÍ " AWGLEASON
Hall'a Catarrb Care )nl ulfria vnitrní a
Vlnkuje přímo na krev á tleiiny Poileta !
prodosiridfenl fdarma
9 i UliKNEr aOO TollaO
Prodárá ie lékárník n 7fc
HaU a Family Pilulky Jeo aajlepJt -
Týletj pro hledající sobě
domovy
V první a třetí úterý v květnu'
červnu červenci a srpnu Missouri
Pacific dráha prodávati bude líst
ky železniční na cestu tam i zpět
za ceny velmi nízké do Kansas
Arkansas Oklahoma Indián Ter
ritory a do některých míst na jihu
a na jího-východě O podrobnosti
pište neb hlaste se v úřadovně
společnosti jibo-výcbodní roh 1 4
a Douglas ul Omaha 70ti
J O řillllppl T F Coafrcy
Aorr4 p a
ainiíMiifc4 miri(rl'
nl ytUvA v Omiut oliilrH
im Umru (ilvulm
2Cxirův leJ
ťiibitíct Beer
ZlAIOl' MKDAIII
V!al t'l"a"'r !''"
trlrli a pH6uJii:irU vlitftnimtl
OljJfdnJi iMKlnirkuud
Fred Kru Brcwlnř Co
1007 i7ukaon t
ADKESÁŘ
ČESKÝCHJPOLKĎ
OMAHA
RU lUUrkt l 1 U M
oedMI T m"-l o h nrip udil 11 Klewlky
0H Wllllam ul 1'HlJu Boolck taj
1 l' a J 1L L! til u ál V A hl ř iM~
da 1317 Wllllam uLuokl Kr Mach
Těl Jed Sokol v Omaha
odbyá íví pravidelné Kh6z ketdy f
írvm k v mcol veer ve tv mUtnoetl 223)
4o ijjtb Ht I'rtl Viclr IlureU tajemník
Íart Junák !W-MI to fcítb Ht atxtník Karel
tenlěka Ho lun Ht Pokladník Ant
Kmenu 1347 So lfitb Htř
ťodp Hkol Tjri Č 1
odbfrá anbftxe dvukrit mfiifn kaldon
I neděli a i nondell mtticl v aínl Mctiovt
Oekiroíní whíixe odhf v4 e I nedíll T října
pnuemi MbOie i nefleu auunu a čtvrtletní
v lednu a irono ťferitpda Kr Smítek tni-
itopredaeda JinNetf-pinukf taj John 'hlebo
rád ltaJUnilM4 sretník Jeeeř K Klonu
I4IWJI1 lil ol Pokladník V V Kunci 181Í Ho
II Htr r?bor majetku Jo Ntmec So Vo-
SálU a Ant Vaíák: praDoretnlk J ŠerbakL
oiorce Fr Voltech náčelník A Vtlák
Bohemia Lože ě 814 AOCW
Odbývá ive pravidelné Khtte v Národní lín
Icatnoai a 4 eireou veerr r r řienunauer
tf P Vic J Pakeá Zip 1618 Wmiam Htr
1 V Vacek ototn k Mik So 14 StrO Boaa
water apoL lékař iUi rjee Hulldlnx
Tábor Colunftns ě 60 ftOW
odbývá whftie kad 1 a S aterf V mnl v
íínlp Jo Kloptky na 18 a Wllllam nllol
Vel konaní Jan Námtatek míatokonaul Vic
BlHek pokladn k tli na Kunci klem K J
Kltle 111 NW at So Omaha: DrtvodCI Joa
i Doleji vnitrní etráice Joaepb KreJCi ven
kovní atraxce joeei vanea
Tábor Sebrask ě 4771 MYTÁ
odbývá v pravidelná acháte kaftdou prvou a
třel atreau v tneaici v osm noaio večer
valní Dana Jana Hrocha Konaul K Smrkov-
aký 1113 Dominion 8t návodčí Mlke Votava
Danker joa ynpaixa a a minám unce kiera
J V Přibyl 110 Ulokory: prftvodci Kr Vele-
chovaký: vnitřní etrát Karel Aardlant: ven
kovní atraz jonn ntrnaxr v?uor majeui
Rud Beran Jan Cbleborid Joaef Fluli
Tábor Nebiatwká Lípa ě 188 WttW
odbývá echuzekaCdá poalednídterý v mísící r
fnl Hrochové Josef Sin nrndaeda 1012 Homer
StiVác Dolej mletopředaeda UlOSo Oar-
fleld St John Šafář Dokladnik 1239 Ho Mtk
St A V Novák taj 131 Wllllam 8t: Frank
Swoboda pr6vodd
Sbor Ylastltilara ř 20 JČ'D
odbývá schůze haldou í nedill v mfaicl v So
kolovně o U% hod odp 1'ředAMlkynt Mane
nicnai itun MHn Ul vysloužíte preuwun
K Rurbii námčutkn Maria Koslcký tajemni
ce H Suchánek 1124 Ho ISlIi 8t„ úíetnlre
Josefa Moul!ka 15 a Wllllama ul pokladulce
Karolina Beránek 18 a Wllllama ul do
lorkypí Mane Kunci
Sbor BoleHlara i 60 l(i
odbývá scbDze kaidou inelřll v neslul v Si
rodniainloS b odp Fředitedka Ant Mach
1281 Jlí 1 ulice tajemnice Vinci Čermák
1247 lít 14 nl dčetnlue Marie Příborská lat I
Jlí 12 ul uokludaioe Karolina FlulKar V
Jli 13 ul
Sbor HTězda Xoré Doby i 86 JCD
odbývá eváacbuae kaidou S neděli v mřuicí ve
hod oap v alnl weiaove r-reaseoKyne m
PeHlia wikladnl Marie Zikmund I0 tto l)f!h
Bt dietní Marie Kríál 11 Ho I3tb St tajem
nice Vllb Harto 154 o win bu
tlbor Martba tírore ě 10
odbývá iví pravidelná aeh&ae vdy4 nedtll
v měsíci v dokoiak smi t-reoaeaKyoe nitry
Boukal mlaUipředsedkyni Anna Krťjci
tajemnice Koule Davlil 12M So IS Sl poklad
níceJoaio Janirfcb prftvodkynč řannle Pětek
a Fannie OpoíenikýT lákař lír L Svoboda
Sbor Lilie ě Kraba Břevařek
odbývá avá pravidelná aohnie vidy v etvrtua
nedíll v měsíci v místnosti p J Hrocha Před
sedkyní Marie Pecha 33 a Oasa ul míato
předsedkyně Fannie Krajíček tajemnice M
Samec IŽnft lluí 13 ul aoklkdnlce Marie
Marea š a wiuiam ul provoakyaa iintotne
rnaka v k Anna nova vnitrní airiianoa
Dvořák venkovní strál Katle Sluníčko výtior
majetku EmmaMajatrick Emma MrkvIZka a
Marie MaKk
Fodp sbor Bokolek Trš i 1
odbývá ivá achfixe led nou meaícná a aloa
kaidou druhou nedtll v ahil Metroví Celo:
roíní schůze odbývá ae v říjnu palletnl v du
bna a Čtvrtletní v lednu i srpnu Předsedky
ni Frantllka Koutaký míitopředaedkyniMa'
rle BeUn tajemnice Htasle Čadek 117 18tn a
Q Hta Ho Omaha dcetnice Marie Bílek SI
Charles Su Ouiaba pokladnice Boí Bukácek
Ellaka ťřemjiiloTiia ě 77 tBJ
Bchfue třetí neděli v mřslcl v aínl Joa Kle-
netkr Antonie Kment předsedkyni Joeefa
Bteiger taj 14IK So 4tb 8t Hanna Šebek'
Otetillce 14UT HO 41U Bt
Tábor Mrrta ěís 28 R 5 A
odbývá achazl první nedíll v mísící v sokol
ské síni I ředsedka Marie Boukal tajemnice
rfarle Drbánek 3UJ4 H 18 Ht pokladnice
Frantlika Kousek mariál Pavla Ilauzelín
kanclířka Mary Smrkovský vnitřní strál
Barbory venkovní atrii Mary Pěchota
výbor majetku Anna Setník Frant Peiek
Ant Stejskal spolkový lékař O Bosewater
náleii k Tábora Nebraaka 4771
Český Hrad t 77 Imperiál Mjstie
1sIob
odbývá achfiae kaiíý prvý a třeti etvrtek v
mMlc4 v sin! p Joa Kiepotky na mnu 1J m
Wllllam ul Joa Klepe tito tajemník
SOT7TXX 02£-ATZA
Těl Jed Sokol T So Omaha
sýváavé pravidelné acbQte jednou meeííne
a alce katd lni pondéli v mesicl v místnosti
Jana Koutakýho na rohu tu a Q Htarmta
Bedř Dienstbfer tajemník Fr Betiák Uti iHth
a N Ht dcetnfk Vic Vraliec Ifftb aSHt
pokladník Frsntláok Hájek nu meal N a O ul
Praha Uic ě 328 AOCW
odbývá své pravidelné achfixe Lil atfodu
v tulící v umí p KouUkýko na 20 a Q olici
Fr Wellch Mistr Prái-e F J Fltle taí Sil N
a Joa V áchal ucetoik W a P ulice Poklad
Bedř Dlenatbler 0 ul
feáá Pa! nřeraě 7
Kruh pfevarek%v Ho Omue odbývá achfiie
ítí Er Eauikýb Marie Votná£ka Dastolni
[Kiruínire Katle Vomika mistopřeiiBMila
Katle Vocáeek !7 Ho gt Rtr tajemnl
frantlika P1vofk bankérka Anna Vlach
vřítkyné Barbora Kaček pr6vodcl Elen
Ebel vnitřní stral Terezie Vocásek venko
vní etrái
Přitravtc se na výnosné místo
navStěvováním nejpopulárnějSí
a nejúspěšnější Ikoly
"BoW Covwverca
AND
' 503 Bee budova
OMAHA
Úplný obchodní Wh
knélivcijení krasopls
obchodní zákon atd
Úplný tésnoplscck a
KtrojoplHCfký Wh
t úplný anglický Wh
Zimní m nrM t mu 3 záři
Katalog a úplné podrobnosti
sdělí se na polldant Studujícím
kteří toho by si přáli pomoie st
k vydělání stravy po Cas běhu
školního