Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, September 19, 1900, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    i % ' 3t M ?'t : n 4fi j yL
i 1
A
l 1
Založen t87Í--IUéiifc
v 7' 'i
Cíd9 10Í
l i í'- i i i i i ' i f i ' iv ii i- i m ! ti - i i j'„ivi i t( n- f
" ' w M MMa " I' " ' ' 1 JI H'l "il !- i I l f I I k ' mm
fc : ! - l f I fl :
9
NOVÉ ífi&Vf DOMÁCÍ
POLITICKÁ
r yoly
odbývány byly ve státu Maine
minulého týdne t dopadly ve pro
spěch j strany republikánské Vaši
3000 a híasy většiny' t)ó státního
senátu zvolen byl jediný demo
krat a ia sněmovny zástupců zvo
leno' o několik demokratů více
l - iVii-m I
tf ' ď II' i
1
y jižní' Karolíně odbývané miuu
léhb týdne dopadly ve prospěch
Mcíiweeneye' který je íaiiůdém
''nyníjšíha ?ikoáa jam paauíííflip
djé híbftř jtí prodej líhpvio reqIo
via státem Jeho oposiinlro kan
didátem "byl f' prdhibičak"' Hoýt
který 'vsak 'přdpaďUjenasi 6ooo
IbláiyiV Navřieni!''MfcSfere'nřý jé
r :tédy 'liajiítřnb áiírti así Jbyde nyf
nější soustavt díspfenserní "jak" se
totiž jm Aufí j obchody lfhóvinami
p-oa íprívbii 'tátMiadíilgf dva
roky áchována
ni u
4 KBONIKA UDA VOSTÍ
Aieirfká řújíttje Evroipí
""Z" !Vo'rkU "dbilí ítprávale
'IIew yrk LifeF tízívjfíhyEvvopě
dvě výhodné obchodot transakce
: Nejprve koupil za" řáioo'o'od' éó
výchj britickýcb státních dlpho-
pisu a vQyni-zas& sa ssoopoop
némeckých státoích' dluhopisů
něsoučích' procebta ířbkQ: DJe
tohó jest patťnói že netSpojeĎé
Státy Evropě ale pAropa Spoj
Státam se žadlužjuié((i É iT„ ( :
:'rV4Noyá výroba ocek1 i
:y Piťtsburgiiy 'bylý'(:oďbýyáóy
minulého týdne zkoušky s novým
spňsobem výroby "ocele které prý
úplnS'uspbkdjiíýr" ' Jž (6 vynálezi
Cosgrnva a zkoušky s nim byly
prováděný v dílnách Crucille Steel
Co Tímto procesem dá se tvrdost
ocele stupBovati gd nejměkíí k
nejtvrdší a výroba oceli bude -jak
zjednodušena tak zlevfiěha Zvlá
ště brnění lodí válečných bude prý
so moci dělali tak pevné že žádná
kule je neprorazí w - i
v ' -' Zkcníký s mínili '- -
TříČlená ivojenská komise při
pravuje zkoušku s potravinami
i které jsou vyráběny v Kansas City
vPasaiNi Ji : jí tósmíšéDÍna
~ mata ť jřnýčh Ďtl?avážaletoyúá
' v plechové krabice 6 palců dlouhé
pjoctie oDiymi rony v nu se
' nalézá btiď íokbláda Mbblěaj'
Jedna aetnina jízdy podnikne po
chod skrze Oklahomu a Indiánské
dzemí na němž bude živena vý
hradně touto zvláště připravenou
rtrunážl aby se zjistilo zdaž jest
spfisobilá vojíny pit zdraví a fle
zadhovatit níwicrri
U1 i
" '? Basové ''kapají ó ais
'Nedávno kolovala zpráva
Že
vláda ruská koupila ve Spojených
Státech veliké množství masa a
dobytka žírriého 'pro své vojsko a
nyní se zase sděluje z tichomoří
že tam ' Rusové kupují stavební
dříví Jednatelcvé "ruské vlády
vyjednávají s dřevaři v San Fran
ciskVa VTacomě Washd řých
lé dodání 30' milionů stop dříví
stavebního do Vladívostoku -Praví
se že dříví to má býtí upotře
beno kil stavbě leženi pro vojsko
ruské tr Mandžuřskii 11
i' y' Somersel Pa "odbývána
byla '12 září svatba 1 s!' Mabel
McKinleyovy jedné (o dcery brat
ra presidentova Abnera McKin
leyho rala 1 si ' dra Hermana
' Baera a veselky "sé úCaStnil též
president s manželkou a mnohými
vysokými bednostáři státními —
Hosti bylo tolik že se nemohli do
jídelny vejiti a proto Upraven byl
v parku před domem stán v němž
byli usazeni k hostině ti již se do
jídelny vejiti nemohli Po hostině
mladí manželé odjeliz-ve zvtáštní
káře na západ k návštěvě příbuz
nýchr z nichž někteří žijí až v Ka
lifornii : v' (
ét-- Boořt oa severa
Hurikán který natropil ohrom
ných škod na některých ostrovech
západo-indických a při zálivu
Mexickém přihnal se 13 září též
na pobřeží s'átA novoanglických a
provincií kanadských' Z Bostonu
a St''j6hns N FídoŠly-zprá-vy
Že bouře k ničila mnoho lodí z
nichž některé- byly éplnl strosko
tány jiňá na pqbřeŽI vrženy —
qzcmppo i bylo-utonutí 14 lidí
ale mi se za to Ze zuáty na živo
tech lidských budou' daleká větší
Nedaleko St Pierre jest viděli 6
lodi vržených' na pobřeží a V záli
vu Plácentia také šéstr V přístavy
Renews slroskotiny byly' 4 lodi v
úžmě Belle dvě a n před hoří Búc-
nlTritr flyfL
Ve státu is bylo městečko
IamiJton čítající asi 300 oby va
tplft oavtíyeno malým tornádem
a velice poškozeno' ěkola půj
čovna povozů a 6 obydelnícb dom
ků bylo sbořeno- £plně a ostatní
více méně poškozeny Té y pkolí
Dyip nkoiiit roliuikycn otaveni
rozbořeno a lidé pp Sněni o život
všakvnepřišel Dlkdoř ir
Česká nereřka zatlta y
Cpicagská herecká společnost
O Clarkova utrpěla značpé ztrá
rja životech na cestě do Mound
Ciíy c yela zvláštní károu která
připnuta byla k vlaku dráhy lili
npis jCeptral Kďyž přiblížil} se
ná(tři míle k cíjj syémun zlámalo
se kolo a kára převrhla se na dru
hé kplee pq qichí jel přešinoyací
parpstoi )(peyět členůbyJq za
bito a (o:_ Anna BellováJVMarga
fBja 'Conipellaj Élíenpvá J
P Patterson A Will-
iámsóvá š K !' WardóVá Po
ranění utrpělo Siných '6 tlénů téže
společnosti ' mfezi ' n?miž 'i řídhel
Clark15 Jak thrcagský" Hlasatel
udává' 'jest Áainá ElíenÍ která za
bita byla dcerou Českých rodičů
Václava a Barbory Widerspergo
výcb z i Chicag jfTeprve e před
krátkým Časem přijala Anna místo
a oné společnosti v dporw a přá
nírn otcovým který si přál $ aby
se věnoval? studiím poněvačse
dobře cučila- ííeuposlocbla a šla
k divadlu a vrátila se-pak lí rodi-í
čůrnco mwvoJa-ji mm s n n
K éBrovská stávka -UhlokcOvé
pehňsylvaPští v po
čtu přes 100000 mužů zastavili
pondělí -$ir září prácJaby si
Syé postavení zlepšili Nejedná
se ani tak p zvýšení mzdy jako o
upravení dpby pracovné a poměrů
hornických y qhlodolech tvrdou-
ielnýcb Sami - zaměstnavatelé
připouštějí že povolení požadav
ků hornických by obnášelo jen asii
1 5 procent zlepšení mzdy dělni
cké "ale" poVolšíi tů nechtějí jen
prPtb aby rozbili organisaci hor
níkfl V dolech pennsylvanských
jsou zaměstnáni nejvíce Slováci
Poláci Krajincí a jiní přistěhoval
ci anglicky 'mluvicích však není 1
uiuuiiu a na 10 se spoienaii maii-
telové ' uhlodolů ' - Přistěhovalci
prý bud" ani nebudou stávkovat!
něho po jedjsotýdsí stávce se' do
práce vrálL r Nyní prý vydělávají
průměrně Í2 50 denně jak tvrdí
bossové a jsou velice spokojení
Jak dalece je to pravda ukáže
nejbližší budoucnost Předseda
hornické jednoty Mitcheíl přijel
do Hazletonu střediska to uhel
ného okrsku pennsylvanskéhoaby
stávku sám řídil Vyslovil íe že
rozkazu uůie v pondělí práci za
stavitiuposlečhlo i 12000 horní
ka a že ještě více jich práce během
týdně zanechá sToto jest největší
stávka' jaká kdy v tétó zemi pro
hlášena byla a na její průběhu i
zakončení bude zvědavo dělnictvo
celého svitawiin fSl!
" lóplt třií jej avít V V : _
i Co praví světa zkušený muž :
Málo jest v Milwaukee tak po
pulárních mužů jako p Gawin
obchodník na rohu 3 Ave a
Windslake St jenž napsal tyto
dny Jos~Trinerovií-437 Wr i8th
St Chicago 111 'následovní: —
Jen velmi nerad blýskám se ve
vefejnpsti ' 'ale ' tentokráte " Puti
mne k tomu přímá povinnost a zá:
jem a prospěch všeobecný' Jsem
přesvědčen že každý kdo tomuto
upřímnému ' projevu vděčnosti a
azalaí Scflujé puoraot bude mi
stejně povdččen jako já by} bych
těm' kdož mne svým časem upo
zornili na Trinerovo Léčivé Hořké
Víno ve kterém seznal 7sem" ten
nejúčinlivější lék proti své dlou
holeté žaludeční chorobě která
mne ničila a valně již ohrožovala
kazíc mi celý požitek života: Žá
dné doktorování nespomáhalo si
tuace stále se horšila a úplně již
beznadějně patřil jsem vstříc bu
doucnosti když tu dověděl jsem
se o Trinerově hořkém léčivém
víně jehož příjemné užívání vrá
tilo mne takřka rázem opět světu
který nabyl pro mne zase půvabů
neboť ed té doby mám zasé poži
tek z potravy i nápoje a zároveň
odstoupil ode ron duch stálé stí
sněnosti a omrzelosti před tím
mne otravující ' Celou tu nesmír
nou zrr ěnii k lepšímu způsobil jen
Josef pTriner (537 ( V i8tb St
Chicago' 111 j se svým nedostiž
ným IJořkým víném kterému ne
váhám vys)oviti tuto nejvřelejŠÍ
dík syůj nemoha výtečný výrobek
jeho ani dosti doporučí ti" '
„ Trinerovio téčívé VjoíÚipo
lze dostati í v lékárnách' avšak
viřtijté se před bezcentrmť paděl
ky- '
S A I 4
Oaisíz
Galvestonu
! i li
Podpora sé yšechstran
s: y ''c-ij i j ( it!:í-'i
V prvních dnech po' katastrofě
galvesionské 1 nejprve se Z hrůz
těch spamatovali živlové zločinní
jejichž prvnf starostí bylo' z ma
jetku bouří rozházeného si co nej
více přivlastniti j Po nejvíce čer
nošir ale také někteří běloši se
vrhli do zřícenin domů a odnášeli
odtud eo pro ně největší cenu
mělo Ano bylo i oznámeno'-že
lidé ti uřezávali mrtvolám prsty a
uši aby se zmocnili prstenů a ná
ušnic ien bouří zabitých : Jakmile
to bylo zpozorováno prohlášeno
hned v městě stranné právo všude
postaveny :blídky vojenské a kaž-i
dý kdo byl při podobné vandal
ské práci přistižen byl bez milo
sti zastřelen lak bvlo oznámeno
zastřelili vojáci asi 100 těchto zlo
dějů 1: vesměs černochů Tímto
přísným zakročením byl 'zjednán
pořádek tak že set mohlo k šou
stí vné práci na vyklizení trosek
přikročili „i v ujřtiií n ísi
1 Největší obtíž' tvořilo'- odklízéní
mrtvolr 'Bylo jich všude po uli-
cích-na ' pobřeží a v troskách do
mů takové množství že nestačili
lidé k jich pohřbívání"' -Mnoho
mrtvol bylo naloženo -na menší
lodě zaveženo daleko na moře a
tam do vody naházeno Některé
zříceniny byly zapáleny-" aby i
mrtvoly pod nimi se nalézající byly
epálenys Na 1 pobřeží i v ulicích
měBta kde to -i bylo možno byly
mrtvoly pohřbeny nn těch místech!
kde byly nalezeny i- Nejea iidské:
ale i zvířecí 1 mrtvoly byly vŠude
po městě a při teplé povětrnosti
počaly i rychle hniti z čehož po
vstal strašný zápach Druhého
dne po bouři byly již mrtvoly ve
lice nabubřelé a zčernalé? tak že
bylo těžko rozeznatii je-li ta která
mrtvola bílého- nebo čeruého £10-
věka fí í ! :" iit: -": t- ' ÍÁtsiííí ' :
Nejpr vnější starostí bylo zao-
PatřMÍ desiníektanty „ Kdekoliv
byly jaké ve městě všecky byly
vzaty co 1 rekvizice a o další tele
grafováno do HoustonnAustinu a
jtuyvu mest Muselo býtt posta
ráno o to aby: se nákaza v ne
šťastném městě meuchytila 'Také
o potraviny! byla nouze v prvních
dnech ale r o- ty bylo v brzku po
staráno' Mayor města s některý
mi obecními-ar státními úředníky
zorgapisp val četyT které rafcly pra
covat! 1 ína} (odklízení j třo!3ek a
mrtvol do těchto čet pak vřaděn
byl každí muž kterfe' kda byl sá-
lezen ar ciuei ci necnrei iaK
bylo úsilovně pracováno po něko
lik dní až docíleno aspoB částečné
uspořádání města Mnohé oby
vatelstvo se z města vystěhovalo
z1 venkova ' pak ' přibylo mnoho
statných mužů' kteří nabízeli ruče
své k dílu a taft v několika dnech
docílen 'aspoft Částečný pořádek
Vodovod byl brzy spraveú' taktéž
potravin' dodáno do města 'dosti
aby nikdo hlád trpěti nemusel
' Mnoho-li lidí' zahynulo- ló se
nikdy ňe'vyšetřf! Aši' 3000 : lidí
bvlo sťotožněnP ale mnoho jiných
bylo pohřbeno aniž se vědělo
kdo jsou s Mrtvoly z Galvestonu
byly ' následkem' vystoupení vody
mořské doplavený přes prérie až
15 mil daleko od města Poněvač
pak rychle žahnívaly nemóhlo sé
jejich pohřbením otáleti a tak
uílí pucuovavany tam noe nale
zeny' " XJ Hitchcock městečka od
Galvestonu 15 míl vzdáleného na
lezeno ' nejen mnoho mrtvol' t
Galv" odplavených' ale i beraá k
zatloukáni kolů á bárka z části
uhlím naložená tam byla přeš
prérie vlnami mořskými zaněšenai
Jisto jest že počet lidi jen v Gal
vestonu zahynulých obnáší ' ná
5000 ' " Jest to ponejvíce lid děl
nický a menší obchodníci z chudší
části města' L ' " ' '
Bližším ohledáním se seznalo
že obilní sýpky á některá skladiště
neutrpěla velké Škody tak' Že sé
můŽé s nakládáním lodí započíti
Také přístaviště dovedla vzdoro
vat! bouři a návalu vln a jen vrch
ní části totiž' kůlny na přístavi
štích byly srneteoý V Galvestonu
bude nyní práce pro někojik tisíc
dělníků jichž se tam' jíž mnoho
hrne a š pomoci těch bude brzy
město ze' zřícenin povznášeno
Nejhorší to bude s dopravou' 'ne
boř mosty všech dráh zde ústících
jsou sbořeny železniční společ
ností jednají nyní me?i sebou že
postav! společně prozatímní most
přes úžinu po nmž by' všecky
vlaky jo města jezjlil Pakli 'se
na tom dohodnou mohl by most
podobný během několika týdnů
f)ýti hotov Každý přichází k pře
svědčení'že sé' musejí příště v
Galvestonu veíkeré stavby prdvá-
aeu důkladněji než se dělo dosud
aby se podobní katastrofa více
1 - tl''" A '
ypaKuvau nemonia ( JJODre Sta
vené budovy dovedly nátlaku bou'
ře vzdorovali a Upe vzdorovaly
uuuiy uicvcuc uesicineme
' Jako yždy'ftakji tentqkr!áíe se
osveqcua americK qoDrocinnost
Sotva 'že telegraf jroznesl po celé
žemi' hrůznou tu zvěst o neštěstí
na pobřeží téxaškíV již se hrnuly
se všech stran " pařý pro obývátel-
stvo postižené (estpu telegrafi
ckou byly peníze poukazovápy k
'1 L i V
po neštěstí poukázala 1000 liber
šterl k vyplácení nešťastném
Nejvtší část příspěvků bylá zásí
láná guvernéru státu Texas kterv
zase odevzdával peníze výboru
podpůrnému á' minule4' neděle '(se
již nalézalo v rukou výboru 'toho
(juuKitzeK asi na ři 500 000 li
šíce lidí přišlo o celý svůj majetek
a bude iuďíŽ třeba! velikých " fabd-
pórj ábý ší aspoá 4 částečně k ma
jetku dopomohli
Ž riešťasthěbo rtěst? Galvestonu
byly vývéžéPy všecky ženy a děti
které si tohó přály & dopraveny
do Houstonu bezplatně Tím
býlo výpomocnému' výboru poně
kud ulehčeno avšak práce s od
klízením "trošek zdá sé býtr pekP
neČná' Po celý týdenbli 'všichni
muži kteří kde' 'naležeňij Pucéni
t u' prácí "zdarma avšak v týdnu
tomto obdrží jiŽ platí íf 156 denně
á stravii f Pod sšúťitjámi še nále
zá dosud velíkfe 'množství hnijících
mrtvol lidských' i' zvířecích ' čímž
nebezpečí nákazy' není dosud od
straněno'' "Mrtvoly jsou ihned
spalovány' jakmile byly " nalézány
i některého dne jest taktP až 100
mrtvol spáleno Dolní Část města
tvoří asi 3 míle dlouhou próstoru
plnou zřícenin z nichž vychází
nesnesitelný zápačh a jejichž od
klizení by bylo nejlépšf ohněm
PoůěVaŽ alé jak vodovod tak ha
sičské náčiní jsou dosud nedosta
tečný obává se správa městskáže
by sevmohl oheálrozšířiti též na
dpmý zachované " a - "
' ypjenský odbor Spoj Států za
slal do GáivČstO&ď ltúO áíaníl z
nichž 300' bylo ponecháno pro ne
mocné ifostatnf rozdělený po mě
stě' O nemocné jest zvláště pe
čováno k jichž ošetřování' se do'
stavilo do města mnoho lékařů a
ošetřovatelek nemocných od spo
lečnosti červeného kříže Věnuje
se nemocným a raněným všemož
ná í péčec již 2 ohledu opatrnosti
aby každá epidemie mohla haed v
aárodkp potlačena býtii Potravin
dodáno bylo dosti do - města' tak
že nikdo nemusel trpěti hlad kdo
se u výboru zaopatřovacího 7 -při- f
hlásil avšak: léků a desinfantů
se dosud nedostává 'm ? t n
Dle nejnovějších zpráv jest již
zjištěno že jeů v Galvestonu1 za
hynulo1' 4728 osob- a počet-ten
jest daleko větší poněvač V městě
se nalézalo také mnoho lidí cizích
Odveženo bylo z města asi 8000
lidí: žen" a dětí ' raněných á ne
mocných z nichž se asi 5000 na
lézá v Houstonu Z veřejných
skladišt 1 jest podporováno asi
16000 lidí Vojsko v Galvestonu
se nalézající bylo stálým namáhá
ním ' tak sesláblé že muselo býti
odveženo a jiným nabraženo n
- I
Z Číny
Čínská otázka se ňaliTzá v riikou
diplomatů a nečiní žádné pokroky
Vlády se na vzájem ujišťují pocti
yými jíimyšlyzatím se ale jen obe
lhávají což 'jedna' o druhé ví
Rusko prohlásilo ochotu odvolat!
své vojsko z Pekingu několik
pluků odtud již odvolalo ale ne
věří se Že by chtělo všecko odtud
vzíti Dosud se nalézá v Pekingu
8000 Rusů a všeho cizího vojska
je prý tam a v okolí 70)000 mužů
Nejvíce ( tam' má Japonsko a sice
22000 mužů z nichž však chce
15000 vzíti dómů t Americké
vojsko sice nebylo také odvoláno
dosud z Pekingu ale to ' které
bylo fia cestě do Číny bylo poslá
no na Filipíny '
~ Docházejí stále zprávy ó bojích
v Číně jež sváděny jsou mezi ypj-
sky cizími a domorodci '' Hned
Rusové hned Japanci ba i Ame
ričané bojují proti Boxerům ale
dle starých zkušenosti jest těžko
zprávám těm yěřiti Rusové svedli
někojik bojů i' ííáany v Mandžur
sku ' neb dráha' do Port Arthuru
stavěná bylá několikráte od ČíSa
nů poškozépa a práce :na ni pře
ruŠepy Protop Rusové vystupují
bezohledně naproti' řifcům' {ín-1
ským a jak poslední zprávy dí
vyplaceni v uaiveqgonu ze vsecn
měst amerických ino i íiverpóol
ská' bursa hned asi Čtvrtého 'dne
mají již celou krajinu kudy se
dráha 6taví úplně ve své moci 1
r -O ukrutnostech všeho druhu se
šíři zprávy světem Brzy se udá
vá že Cífiané ukrutně vraždi kře
sťany brzy zase že Vojska spojen
ců pášf ukrutnosti na Číňanech
Tyto yražedné činy páši jednou
Rpsové podruhé Angličané jindy
Francouzi neb Němci ano j Ame
ričanům ' byly přičítány ale hned
zase v zápětí se to yyvracuje Vě
rohodných „zpráv o tom není žád
ých „:(
0 cíbařské rodině čínské se také
nev( nic prčitého Neví se kde
se zdržuje cp dělá a kdo jest sku
tečným vladařem Zatím přibyl
do Pekingu princ Cing aby vy
jednával se zástupci cizých moc
nostl jnienera císařské roqmy Teď
se naqaji aipiqmaté majiii s nim
yyjeanávati Ci nic Na něi sválo
vána byla zodpovědnost za oble
hání vyslanectev v Pekingu a čing
jest povazován za nepřítele cizin
ců Jisto jest že on sám nebude
přijat co jediný zástupce a spino
mocněnec čínský od mocností
evropských nýbrž že tu musí státi
ceia raaa zoapovednych miijíp} ja
kými jsou Li Hung Čang á princ
Ung kteří by za další pořádek
Cíně a zá dodržení podníínek ru
čili mohli ' ':':
Japanci 'zatkli' v Pekingu vraha
býv německého výšfance Kettéle-
ra a vydali hP německým úřadům
Vrah 1 chtěl jddnomtf japanskému
důstójpikovi pťodati hodiáky s ini
ciálkou hraběte Kettélera'"" Při
Výslechu' 'přiznal šeí žé vyslance
na rozkaz císařské vlády zavraždil
zavražděnému 1 pak '' hodinky
uzmul: a ' 'ít v1'11
Poslední žprává dí žé byl vrah
tam odsouzen Vžaštřeíéní a táké
popraven
lf:
Válka jibo-africká
rjr (:-- í ' r 1íjiuí '
Anglický dopisavatel: "Daily
Mail" oznamujé že mezi uprchlí
ky z Transvaalu jimž návrat byl
zakázán panují hrozné poměry
Většina z vyhuanců jsou Američa
né kteří nuceni jsou žiti ve skal
ních slujích v horách Table po
něvač nemohou platiti nájem ve
městech Tito ubožáci trpí mimo
to i hlad (
"Daily: Telegrapb" v Londýně
uvcřcjSuje zpiávu z Lourenzo
Marquez že president Kruger
tam přibyl Dům transvaalského
kpnsula Potta?-kde Kruger a jeho
družina mešká je zvláště portu
galskou policií střežen „ Schalk
Burger-byl ustanoven za proza
tímního presidentáj Transvaalu i
1( Gen" Roberts zaslal do Londý
pa následující depeši z Machado-
dorpuKrúger prchl áó Lpurenzo
Marquez a Botha vzdal se velení
pad vojskem á přpdaí je generálu
viijoenovi rt)!!
Z Lisabonu se sděluie ževláda
Portugalská dala svolení k tomu
áby se Kruger bez dalšího zdržo
váni mohl odebráti do Evropy
Guvernéru osady Mocarobique se
dále nařizuje vládou portugalskou
aby se ujistil dříve zdaž Kruger
opravdu do Evrppy odjede a aby
mu poskytnul všemožné ochrany
Vláda holandská pak nechala tele-:
gťáfovati do Lureňzó Marquez
že nabízí krugérovi válečný par
ník hblanásltý' který' tý jej do
Hágu dopravil f 1 -- r
r Z Kapská se oznamuje že vo
jenské úřady anglické se zmocnily
dráh holandských 1 V obou repu
blikách r'(V 'f -Ví
Gen Roberts vydal proklama-
cri ve ktmré kzuj na tej že
Kruger vzdal: Ss presidentstvi a
že proto občané z toho poznati
mohou marnost dalšího odporu
Angličané maji v rukách 5000
občanů obou republik z nichž
žádný nebude na svobodu propu
štěn dokud Boerové v poli stojící
bez podmínky se nevzdají Boe
rové konečně doznati musí že
Žádná mocnost ve prospěch jejich
nic nepodnikne a že Anglie jest
rozhodnuta vésti do konce válku
která tolik Životů lidských stála a
která oběma republikami Anglii
vypovězena byla Konec jedině
Anglii může přinést! vítězství
Válka nyní nese na různých
místech ráz boje guerillového V
závěrku ' Roberts "praví: "Pro
středky jichž použiti nucen jsem
při podobném spůsobu vedeni
války obvyklé ničí zemi a budou
mít! pro JJoery a rodiny jejich ne
konečné utrpení za následek Čím
déle tato guerillová' válka potrvá
tím ráznčjí musím tyto válečné zá
kony prováděli" "' '
Dále se oznamuje z jižní Afriky
že gen Frenchí obsadil Barbeton
po slabém f odporu Boerů kdež
psvobodíl 23 zajatá anglické dů
stojníky a j 50 prostph vojáků'
Dále se tam zmocnilo anglické
vojsko 43 lokomotiv' a množství
železpiCních vozů' což mn bude
velice prospěšné ady dopravné
prostředky ' jsou velice' ' aedosta
tečné v Asi ':bo Bobrů1 bilo' tu
zajato á mnoho jejich zbroje: 'V
krajině té se Dalezá též mnoho
dobytka sehúaného "sem 't jihých
krajip což nasvědčuje Žé tu byla
hlavni zásobám á bojujících Boerů
Také gen McDonald V severo
východní 'části Oranžnkk zVítězil
nad ' Boery a zahnal je' Pd íeký
Veti f T zde sé žmocnili Angličané
ji- vozů ' zásobních mnoha kúsů
dobytka a všelikých jinýcrr zás'ob
Vyslancové 'boerští- Fisher
Volmarans a 1 Wesselš -vydali - y
Hágu nové provolání k národům
evropským vjíěmž žádají aby ve
prospěch republik' boerskýctí býlb
zakročeno" Jménem' spravedlno
sti a lidskosti vyzývají'1 národy 1
civilisované áby pospíšili rs ' po-1
mocí svou Boerům V tétP 1 kritické
době a nedali jim' klesnóuti Vi
otroctví — Marná 'touha v žášlýi
avěť %'tf- 'íJv-:! ' i' t y rk-sí f 1
rzhi"
U ir i„vií f
' iv iv Z'PILmHV'"'l
Během' několika dnů '' byfo' zase
povražděno ' několik Filipinců na
Luzonu a' Visáyi kteří napomáhali
Američattům nebo' zastávali úřa
dy1 od Američanů jim svěřené1' V
provinciích Morong a Laguna pá
nuje úplný klid "Vojiko Spoj
Státůi- které bylo původně ňrČéno
pro Čín uVtt bylo' záveŽéňoliá Fi
lipiny rozesláno bylo na místa od
povstalců nejvíce ohroženáňííBě-
hem minulého 'týdne bylo asi 40
Filipínců pobito z Američanů byl j
jeden zabit tři raněni a dva od
povstalců zajatii f fA ilňiti i
' Geri McArthur telegraf ovať do
Washingtonu že sé kapitán Mc-'
vucbiuu uu 4 pesifiu piuKU zuiaz
nil á v návalu šílenosti byl zástře-i
leh: ": Plúk' leží V Bacboru v pro-
vincii CaVitéi!t'u pak kapitán Mc
Qúéston' se jati po yýcťvPjácícn
stříleti a' ' několik ' jich "postřelil
Jeden z takto 'ohrožených vojáků
postřelil ' kapitána v sebeobraně
který na ránu tu brzy zemřel" '
- NEBRASKA' '
J( - - lv XH I
— V Geneva byl z vězení osvé
bozea nezsámými: lidíiíi Gcorge
Gates pdspuzený za pokus násilí
na 0syé ipletéiidceři Jiný vězaSl
t Sř_ 3 f WM
yyprayovai ze ava neznámí muzi
odemkli dveře žaláře nějakým pa
dělaným klíčem- Gatese odvedli a
zase vězení zamklu t- % t
--'Asi i j4 míle ' od Clárkš -na
lezena byla mrtvola mlaďéko mú-J
ze dle jejíž sohavenf insořnP sou-
diti že nešťastník spadl s vlaku ia
byl i přejet n V mrtvole pPznán
Walter Long z Lexingtonu ktérý
byl' zaměstnán-v Columbus1 a jel
domů na cestě pak spadl pod
vlak i %nvíMm Xidu'in -
— Dobrovolný bažíčskv sbbVz
Yórka zvítězil' !v závodečři hasič
ských1 odbývaných ve' Fremontu
Odbýván tam 'byl též" závod řnezí
nejlepšími hasiči iowskými aJneb
rásskými v kterémž yoťkský sbor
zvítězil zřskav takto sázku tíiu
— Do Kearney se yrátil C V
Evans z Cápe NpnienaAlašce a
přijel s nepořízenou vyjma j že za:
své hezké peníze nalezl -trochu
zkušenosti Evans je lékárník ai
byl po takový zaměstnán v Oroa-
ze odkud se v Červnu vydal -do
Alašky Pravil že : tam nejsou
Žádaé vyhlídky již pro zbohatnutí
mnpzí z těchJftpří jsou
vysojt yeljkých í útrap d_d jara
Někteří se vrátili ihned zase zpži
po téže lodí po níž do CapeNpme
PřÍÍeíÍ-(11v-i--(r
— V Blair pohořela dvoupatrová
budova Gutsbowova a v ni mnoho
zboží obchodníku Newtonovi V
budově se nalézal též hotel a ně
kteří z noclehářů s těží ušlí smrti
zadušením Ohefi byl sice uhašen
dříve než se mohl vce rozlířiti
ale zboží v krámě bylo vodou a
kouřem velice poškozeno (V únoru
se vzSal oheB v téže budově a na
dělal také značných škod-
Ve Fremontu byla rozhod
nuta : soudní i přu zlodějské po
jišťovny proti škodám' z krupobití
a súudce rozhodl že Žalovaný
John Reimers není povinen oplatili
asesment r-r Podobné rozhodnntí
soudní bylo vynešeno ') okresu
Saunders neb se při výslechu
shledalo) s že: tak zvaná i Grain
Groweťs Mutual HaiL asociace
byla:švindlem' ct) 'mp i '
Prvé chladné vlhké dny a opcí
podzimku spůsobují Revmatické
bolesti a spůsobují bezodkladné
použiti Štl Jacoba Oel kteráž co
mistrný prostředek léčivý tznám
jest ' "
AUGUST-
i VLASTNÍ
rtu 1 i
t 1 'é'a'á a a aaa a e áa a± -J
SKVOSTNĚ ZAŘÍZEN?!
ánranopoLiTAn
tu
{ HcTEň:
severozápadní roh 27 i X nl
SOUTft OMAHA?
líh' i í-i
Tíljpcíl?4Iel:íiiitéff243
41řMBlnhn íviavdí
'-'w waiaiau '-v uva Jiwf
UUl M MAXIMÁM U1VUVI
v
'V
Žyíátní pozornost věnuje se přes
-í_A_ ---V'
j tuin pauuin nosram m
o TRŽf ' ROZHLEDY '
''Přílišné hrnuti pšenice na vý
chodní trhy udržuje jř na nynější
nízké en&ji'íVrak vyslovil se OE
Lohrkenejpřednější exportér obi
li n ViNevÍMYorkuadoložilí 'byl
jsem na sévorozápadě a zde jsem
se přesvědčilřsži pšeniční žeii ne
jen že je neuspokojivou kromě ně
kterých stáfú: ale poslední deště
ji též poškodilyi takže z ní mouka
nebude nejprvaější jakostLRusko
jest zdrženlivé ve prodeji své pše
nice a pebýtfpřeplflování trhuř tu
by -way pšeničné i byly 5 šly již
vzhůru"! í-jřV'-'-
TentQ výrojsíVelikéo exportéra
by měl sloužit :našemu rolnictvu k
poučeni s
Dp Chicagahrnulp se v posled
nich týdnecb takové množství pše
pceťže ku př rmour byl nucen
přodfiti iopoooq}bpšlů doAn
gliepropedostatek místa ve svých
elevatprech v ' ?
„- Hlavně jihozápad pospíchá se'
svou pšenicí na trh Tak v Kan
sas City ohnáše přívoz za před
poslední týden 34100? buŠlů
kdežto v předešlém jroce apm 4o:
veŽepQ pouze 204000 bu a tako
výto 'L přírostek jeví -etja všech
amerických pšeničních Jtrzícb" V "
čejku rplpjctvo ppslalpy měsíci
srpnu v ná trby 5 roíl bušlůpše-
nice f -„ -- 1
'Obchod mouřoýv jes) velmi do
brý a poptávka po pšenici odmlv-
náiá přivodila na' chicagské burse
zvýšení 01 c ňábušli - 4i" 4
Korná udržuje stálé svóu cenu
vzdor vyhlídce ba 'bejVětší žeS ja
koii kdy Sppjéně Štátv ještfe měly
Wbvšem stávl ae zásluhou iťále
čilé poptávky z trhu5 -dOmacíhP i
cizího ? Vsoboíď ná xhicaeské
bdrsé prodáno pra vývoz 500000
buŠlů koťflý ále Vtelktí nejsPu na
bursé uzavířáný dósůd žádné velké
prodeje- Oběistraný býci i med
vědi se bojí-aby Ise nepřiskřípli a
teprvó -až po nové sklizni trh na
kornu nabyde určitějšího rázu"
ksTrb ovsa byl mdlý ceny ná
sledkem toho byly o něco málo
nižší Objednávky-kupců ovsa z
východu i byly slabé t také vývoz
za poslední týden obnášel jen
8830601 bu r - V
Žito a ječmen následkem malých
dovážek na trh měly lepší cenu a
mlynáři v a - slidai s 1 lihOvarniky
a ochotou nabízeli o cent více za
buši s-žita i ječmené'8 podmínkou
Okamžitého dodání ~rt tu
~ UU'Jl
Zprávy spolkové
- rnr ln''nK'' ' ' ~
TelkoTjbor státa Hebraska J Č D
odbývá schůzi v Národní Siní pří
ští neděli odpoledne dne 22 záři '
5: Em Bai)dhaueroy4itaj
"TábWSebrwfta li 47íl MWA
odbývá' pravidelnou ' schůzi dnes
večer v 8 hodin1 "'v aíni Metzově
Všichni Členové nechť se dostaví
4 "' v ' Jpséí fřibýl clěrk
Háj XHy i W O 1 u '
odbývá svou čtvrtletní schůzi příští
neděli dne 2 3 jZářlve 1 hodiny
odpoledne bestry jsou žádány I
byse v plném počtu dostavily
( Auasiasie samec -laj
8br Martha firere l 10 1Dn
odbývá svoa Čtvrtletní schůzi v
neděli- s-žářírv Sokolovně —
PohěvádŽ velmi' důležité jedaánt
předléhá ' jsůu1 všechny Sestry dů-
tklivě iádányby e v plném počtu
dostavilyi ? a Nepřítomné -podléhají
dle? stamo v pokutě- ' s- h : 1
? f tj RosiéAi David clerlu
sobí na ceiou soustavu teiesni
éistí a)s(lí organy zažívací odstra
ní žloutenku! DledníČku jífelcná
zácpu a' bořeni hlavy' 'Césa:7s
vi ? li
V
a-si r
ty
v"
r
ti:
li----
se
f~ í
tor '
Hz
'ai 4
'
f v i
A -
'i-r-c '
? %
i t
I
1
li
5?
1 1
4
-w XT
1
i
s
I