Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, September 12, 1900, Page 6, Image 6

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Pokrok Západu
QUY DE MATJPAS8ANT
A když mail mrtvola zahalena
v prostěradla jež přinesena byla
ze dvorce zmizela ve voze staře
( na stojíc mezí stromy a podpírá
na mairem kapitánem kvílela
"Nemám nic nic a nic
docela nic ani čepeček její
ani její čepeček nemám
nic nic a nic -docela nic
ani čepeček její ani její
čepeček "
Přivě dostavil ae i farář mladý
ještě ale tlustý již kněz
Tento uvolil se odvést matku
Roquovou a oba pospolu zamířili
ke vsi: bolest stařenina mírnila
se pod dojmem jemného slova
duchovního jenž za utrpení po
zemské nítil v ní nadějí na tisíce
rou odplatu nebeskou
Leč i nadále opakovala bez
přestání:
"Kdybych aspo3 měla její če
peček její čepeček Kdy
bych aspoa měla '
A na touze té lpěla tak houžev
natě že převládala veškery my
šlénky její ostatní
Renardet ozval se z dálky
"Posnídáte s námi pane faráři
za hodinu!"
Kněz otočil hlavu a odpověděl
"Milerád pane maire budu i
poledne u vásl"
A všichni dali se k domuijebož
šedé průčelí a velkou věž trčící
na břehu Brindilly zřít bylo
stromovým větvovím
Snídaně trvala dlouho Vý-
bradně téměř hovořeno bylo o
zločinu Všichni byli téhož ná
hledu: spáchán byl nějakým po
budou jenž náhodou byl se bral
cestou ve chvíli kdy děvče kou
palo se v říčce
Posléz úřadníci odjeli do Rouy
ie-iorsu s -poaotsnutim ze na
zítří záhy z rána 'přibudou opět
do Carvelinu lékař a farář vrátili
se rovněž domu kdežto Renardet
po dlouhé obchůzce lukami ode
bral se do lesa kdež volným kro
kem st rukama složenýma na zá
dech procházel se až do nocí
Ulehl velmi časně a ve spánek
pohřížen byl ještě nazítří když
vyšetřovací soudce vešel do jeho
jizby
Tento si zamnul ruce a pravil s
Výrazem uspokojeni: -
"Ha ha? Vy ještě spíte? Nu
mftj zlatý povím vám něco no
vého!" Maire posadil se na svém lůžku
a opáčil:
"A co?'
"Oh věc podivnou! Dobře
zajisté se pamatujete' kterak se
byla včera dovolávala matka pa
tnitky nějaké po své dceři a zvlá
itě její čepečku Nu když ráno
otevřela své dvéře našla nápřahu
oba malé dřeváky svého dítěte
Toť důkazem že zločin spáchán
bj-l- týíHsi vesnice neb z nej-
MižSlho její i okolí T jemuž "ubohé
zeny bylo se zŽelelo Krom toho
odevzdal mí listcaoš Médéric ná
prstek nůžky a jehelník vesměs
to věci jež náležely nebožce
Plyne z toho že zlosyn odnášeje
Šatstvo aby je skryl vytrousil
cestou předměty nalézající se v
kapse Pokud na mně především
důležitost přikládám události se
dřeváky jež ' poukazuje k tomu
ie chová v nitru svém vrah jakýs
morální cit a přístupen jest jisté
duševní lítosti Líbo-li probéře
me spolu nyní veškero mužské
obyvatelstvo správního vašeho
okrsku'
- "v- - - - -
Zatím byl maire povstal z lůž
ka a zazvoniv aby přinesena mu
byla k holení teplá voda pravil:
"Milerád ale věc bude trvat
dosti dlouho a mažeme počít bez
odkladu"
ťn řatota -rozkročmo posadil
se na židli hově tak i vnitř dsmu
zálibě své v jízdě
-Sklédauv se v zrcadle Renar
det přetřel si bradu bílou mydli
aovou pěnou přeiel několikráte
tfitvou svojí koženým řemenem a
jal se slova: '-
"Předním usedlíkem carvelin
tkým jest Josef Renardet maire
frC-atý statkář muž neomalený
Ltsrf bolí mlátí své hajné a své
telí "
Vyšetřovací soudce dal se do
tacícbo a zvolal:
"Staíí dálel"
- "Druhým usedlíkem zdejším
L řady je pan Pelledent radní
r":t::el skotu rovněž bohatý stat
l velmi prohnaný velmi potmě
Z } a ve vlech záležitostech pe-
r ' '-'J vili opatrný sedlák ale
il i Lízli čího neschopný po-
i Fci:a jej přerušil: :
A o ss tU a cyl Renardet
":vl cravrí iliVíáct
1 cirrIýcb
jménem Paquet
jménem Clovis
a pasáka skot
II
LITERATURA
3 r~t
"i cí a CtčrÚ j:--!
i i ' "2 a r i
t
rairani trvalo ceie teto ani
pachatel byl nalezen neboť ti
kdo se byli octli v podezření a ve
vazbě vyšetřovací snadno doká
zah svoji nevinu a soud posléz
nucen byl vzdát se stihání vin
nika
Leč podobalo se jako by vraž
da ta neobyčejně byla rozrušila
celý kraj V myslích obyvatel
stva pozůstaly úzkostlivá bázeň
neurčitý strach a tajemná hrůza
vyplývající nejen z nemožného
objevení jakékoli stopy ale zvlášť
z podivného onoho nálezu dřevá
ků přede dveřmi matky Roquové
nazítří po spáchaném zločinu
Jistota Že vrah přítomen byl ko
1 _ v w
misionainimu řízeni a ze nepo
chybně ještě žije ve vsi nepoko
jila a tísnila představy a nad
celou obcí zdála se vznášet jak
neustálá hrozba
Ostatně les jenž pokládán byl
za očarovaný stal se místem je
hož každv se obával a vvstříhal
m j - — -
dálky Druhdy obyvatelé každé
nedělní odpůldne přicházeli se
tam pobavit Usedali do mechu
kol kmenů velikých a objemných
stroma neD rozptylovali se do
břehu říčky a dívali se čilému reji
pstruhů kteří hemžili se mezi řa
sami Chlapci hrávali v kuhčkv
v kuželky ra honěnou a míčem
na příhodných mýtinách' jež byli
zvlášť urovnali a upžchovali k
tomuto účelu A dívky držíce se
za ruce procházívaly se ve skupi
nách po čtyřech a pěti a kvikavý
mi hlasy svými popivovaly ro
maoce jež trhaly sluch a jichž
falešné tony rušily klidné ovzduší
jithly zubní nervy jak doušky
Otta
Nyní víc nikdo neobjevoval se
pod hustým a vysokým hvozdem
jako by stále tušit bylo tam ležící
jakous mrtvolu
Nadešla jeseň" a v sadech a v
lesích oprchávalo svadlé listí
Padalo v jasu i šeři vířivě zvolna
lebce snášelo se s korun vyso
kých stromů a větvemi počala
prosvitat obloha Začasté když
silnější proud větru provanul
vrcholky ustavičný a slabý déšť
náhle zhoustl a proměnil se v
matně ševelivý liják jenž pokrý
val mech sypkým Žlutavým kober
cem ostré cbfestivým pod kro
kem chodce
A téměř neslyšný chvějný ne
přetržitý lahodný a smutný šelest
ten podobal se tesklivým vzde
cbům a padající listí ono zdálo se
velkými slzami roněnými velkými
truchlivými stromy jež dnťm
nocí plakaly nad koncem roku
naa Koncem svezino rozbřesku a
vlažného soumraku nad kopcem
teplého vánku a zářcáho slunce n
rovněž snad i nad zločinem jejž
byly zřely spáchat ve svém stínu
na děcku znásilněném a usmrce
ném u jejich paty A plakaly i
tichu obávaného šumného prázd
ného a pustého lesa kdež samot
ná bloudila as malá duše malé
nebožky
Bouřemi vzrostlá bystřeji šplý-
chavé kalné vody své čeřila Brin
dilla mezi suchými břehy a dvojí
řadou vyzáblých a holých vrb
A pojednou Renardet počal se
vydávat procházkou do lesa Kaž
dodenně s šeřícím se večerem ob
jevoval se ze svého domu zvolna
sestupoval s perronj a ruce v
kapsách s tváří zasmušilou ubí
rá val se pod vysoké strom v
Dlouho semotam přecházíval měk
kým a vlhkým mechem kdežto
hejno krkavců s celého okolí
'frl&ajj&fch na ií tiůdtíi 2o velkých
hvozdů za pronikavé příšerného
skřeku v povětří kroužilo a roze-
stíralo sejak ohromná vlající smu
teční roušká
Mnohdy sedali opodál a černý
mi skvrnami pokrývali spletité
větve ostře odslánějící se na rudě
v pozdním soumraku zardělé oblo
ze Pak náhle s hrozným kráko
tem opět se zvedali a znova peru
těmi svými nad lesem vystihovali
dlouhý temný závoj Posléz sná
šeli se na nevyšší vrcholky a
ustávali znenáhla ve svém lorao
zu co zatím nížící se noc černé
peří jejich v souhlas přiváděla s
černí prcitory
A Renardet stále volně bloudí
val pod mohutnými stromy a když
pak neprohledná tma mu nedovo
lovala dáfe chodit vracíval se
domů jak balv?n klesal do svého
křesla před jasným krbem a k
ohništi pokládal mokré své nohy
jel dlouho vypařovaly se v sála
vém žehu plamene
Jednoho dne velká novina roz
nesla se krajem: Renardet dával
kácet svůj les
V práci bylo dvacet drvďližpů
r—ilo se výtíhem nejtlJIirm do
ma a za dozore
'i ku Sx
Předevlím po kmenu šplhali
vzhůru klestiči
ťfipjat naft provazovou smy p0j „ázv-sm Pan-rarlian byl
iou uy uejprv oujai jej svaji vydána v Minntapolis Minn
naruci nacez zveanuv jeanu no- Calderwood & Heffron příručn
nu přírazu ji k nemu železným knížka která se dobře hodí pro
muiem upevacnym db poaeavu každého V nynější politické kam
BOrtec vnikl io areva zůstal tam Dan i t0 knížll mal4 ní moJL
vězet a lezec jak na stupátku se D0 „strčiti do kapsy u vetty' ale
opici oy siejne pnrii arunou obsahuje bohaté poučení pro kaž'
uwuu íirQicro urunym na nemz dého kdo te do t ikon zahúvá
zvedl se znova a dále pokračoval kaížce té jsou platformy a kandi
nohou prvou d4ti v8ech poiitjých 8traD sez
"zayni stoupnutím vyse nam cienQ 56 k0Dgresu a všecb
8 8eDOU provazovou smycKu guvernérů Dále knížka ta obsa
i"HiiWi 1101 Deaer- huje celní sazbu nynější a dob
boku visel a třpytu se mu ocelový dřívějších statistické tabulky vý
icsai apinai siaie use jbk cizo- vozní a dovozní jakož i výrobu
pasné zvíře útokem pokoušející domácí O penězích všeho druhu
a i l ir x r i i i -
= u uiuuroa a niuui se nanoru a jch cirkulaci bankácb cenách
Fuuei oojeinneno pne opjimaje a výrobků atd lze tam nalézt
"WU"JV ii WL Jc mnohi nouřpnl Taká n h nanm
x u I ? ~ r
acwi Sliau 1 imnoriB ismu on tam Iva nrt%l
jakmile dospél k prvým větvím jak se totiž země tato šířila k če
zastavil se odepjal od pasu břit- muž jsou přiložena statistická da-
ký tesák a rozmáchl se k úderu ta o ostrovech válkou se SpanČl-
A rubal — odměřeně a zvolna skem nabvtvch Také Doučení o
utínaje rozsochu při samém kme- železnicích a dopravě vůbec se
ni mhle větev zapraštěla tam nalézá jakož i data o úrodě a
ohnula se a sklonila ulomila se a domácí zvířeně rolnické Tato ve
klesla dolů harašivě pádem svým lice potřební knížka prodává se za
zasáhnuvši v stromy sousední 15 centů při větších objednávkách
Pak sřítila se na zem s velkým dává vydavatelstvo zvláštní výho
hřmotem tříštícího se dřeva a vše-Idy a možno ji objednati pod adre
cky drobné haluze dlouho ještě sou: Calderwood & Helfron Min
chvěly se v celém shluku I neapolis Minn
Půda pokryla se klestem ieiž
u 1 1 d 1111
ju ujucwv ouaii laíaui
vntiw ruuui nDI ' IDI I !( HI' III
otepi a rovnali na nromadv co lítou t t ktiu ninMiMa i i v&i
zatím prostě stojící stromy ostrou &oV1wh1
se
obrovským trčícím stožárům
A když klestič s prací svojí byl
hotov zůstavil na přímém a ten
kém vrcholu stromu provazovou
cstjttllnťm prostHiikem proti této Bemi ci
ikf nyuf liHři ronji ljnvil Jent kutní
iťiuod ouuvjr mual bítl lít souBtHvni
KinKujs primo os tm aiune b!ány)u
rtavyíímiMiiíI tAkhui nomucl eeslli dcdii
néa rnovu zlmdovniiíiii c l lí psré rtrnnlavj
nwil Mlllfí 14 tohoto 'éln tnuli trililr rffvri
IMntA Itlr n v ( Hha 11 JL '
smycKU jez DVía přispívala mu I wijpnia ieni nf jimi neholil Mt vyleíea
_ x I 'píteJ prowwmm ívrtřjčeul
lii lezeni uaccí pomoci uuucu
sestoupil opět po orubaném kme
ni na nějž pak drvoštěpové zdola
bořili se mocnými tanami seker
jež hlaholily po celém ostatním
lese
Jakmile násek u paty stromu
zdál se s dostatek hlubokým za
hlasného pokřiku varovného ně
kolik múzu zatáhlo za provaz
pevněný na temeni a ohromný
sloup náhle zalupl a na zem pře-
ídnwuJUi trJ I1H ENtU CO„ TOLEDO O
flair FsmllT Fllulkr jon nrJlepSi
eroíeí o 'ekárik6 ona T5c
Omaha & st Louis R R Co
Poloviínt ceny do: '
LUU15 30 Zíti I
ST
a 5 října
KANSAS 3- 4- 5
Dne 4
CITY 30
a 6 října
a 18 října
23-
září 1
budou
kotil se s dunivým třeskem po-poloviint ceny (s přirážkou $200)
dobným vzdálenému výstřelu z za obě cesty do téměř všech míst
děla [na jihu Nvní iest Čas učiaiti si
A lesa jenž mýtěním pozbýval prázdniny Podrobnosti v úřa-
svých stromů jak armáda svých dovně Omaha & St Louis R R
vojáků ubývalo den ze dne 1415 Farnam ul (Paxton Hotel
Renardet nevzdaloval se od- block) aneb pište na Harry E
tamtud krokem prodléval tam cd Moores C P & T A Omaha
Výlet pro hledající Hubft
domovy
V první a třetí úterý v květnu
červnu červenci a srpnu Missouri
Pacific dráha prodávat! bude líst
ky železniční na cestu tam i zpět
za ceny velmi nízké do Kansas
Arkansas Oklahoma Indián Ter-
ritory a do některých míst na jihu
a na jiho-východě O podrobnosti
pište neb hlaste se v úřadovně
společnosti jiho-východní roh 14
a Douglas ul Omaha 70tí I
J 0 PMUlppI t FGodfrey
A O F P A P A
H H
n
Pravá muka
Nonf iDid iádné Jiné nempna ktnAl by tolik muk ipůioblla
NBZAžl"T2SroST
Ta pHvátlí fsliidk t poMdka puiobí řelnd
oMlíe Proto lké mfilo by e vfdy ta rčai proti
ní Mkrořlii neboř íanedbání ráioé následky mítl
mftie Kaidy kdos
Dr AIOIST I0ESI0'S
Laciné vyletní ceny do Colorado v
dnech to s Hl birvn 17 l#rwra s £-
h lil £
I7 2I irnnt nm ltl
Ul r i v n 2 7 M Q in v ia 1 -
T%91 rptitt od řeky M lunou rl do Oeoror
uoiowdo Sprlnn Manlto-J Pueblo Dnít
Laka (Jity Onden Utah ipít prodárénT
DitaoD
ROCK
ipu JIidrJndníipHráílcou Í2 0O MOMtjr
ow- tUtkr putny budou do ti Kina -
Plt l pro blIUi podrobnottl oro tDlwk
DL U i 1 " - I
1'ufurauu iud jaitcaiDcieDv — laaroia
JOHN SEBASTIAN
# o p a enic a on [
KOokolly potřebuje prfvnlckí pomoci ěhli-
I ▼ DAlin BorkOVt UPáVník thnlnnáhA bt
dlouholetou xkuienoatt irojl mile kr']n4n
Hamburger -:- Tropfen
' ' uífTit nifiíe bj'! Jiným že rychlá dleva dostaví
1 wmcKMSKmctxMi
i4
art
U
5M
HimmnuaininaiixU!-tixiMdninRiMnU
j NeMa Bhsíbbss uts MM Mm l
II!
v BoydOYÍ operní fcudové Omaha Neb
TĚSNOPIS STROJOPISECTVl KNĚH VEDENÍ
systém Orabsmfiv 1 GreKKfir metbd bmatori tbeoretlek 1 praktické
Ústav vVfcomé povťstl Úplni dokonalý
?1hílen Hdltll tkol předními obchodníky soudními tcsnoplscl
Přou m xradusnta nedávno dostalo dobři mlsu iuupiiiu
Ksídf 1 udltelĎ m dlouholHtou ikuenoKt e §vra oboru
Nors smloura na Underwood psací stroje obnosu HOCO uvfena minulého
Woe by potřeb ae vyhovilo Letos koupilo se Ji 30 psacích stroji pro nove
nky Zscl pMJImsJI se kdykoliv
NORTH— WESTERN LINE
Poloviční cena do
Philadelphie
Chicaga
Charleston S C
Cincinnati
"
mnoha jinoch míst
1'iitiii o katalog a tet nam Hiců jimi mltUt opatřena byla
' rm A C ONC A Ul'
Předseda
"ní lepší ikoly ta žádnou cenn"-
L L B
mnmtsmiMiHtm!Mim n
Kočáry k potirt-ům
obdržíte vždy nejlepší a nejlevnější
NfijpgínejSí LCáry s mmoTtií ráíy opatřené zaollíailly pro nohy t zimě
Telefon 257 si-it Paláce Stables 1623 Davenport St
KRANK E BLI88 prooavaí
r u
nvfíi & irpn m n
BLI88 prodávat bovřa dobytka 1 J H BLIKU urtKlavai dobvei1
JOS BLIS8 prtjd
Kterýkoliv inlcb pracuje v zájmu tfcb sákasolkft
JOSEPH BLISS 1
JiilJUUU JlIIJtlI IIlIsl 1 e e v r 1 1 JI
hc North-westem Line Komisionar so živým dobytkem
230 New Exchange Building South Omaha Nebraska
li
Wá úřatforna: 1401-3 Fajnain nl
KRUŽÁTKO NA ZELÍ
VI-tooná oéfn vínute se víem itsi
íasf itiam 1'fizcn vAe 'et uelvt
Trzni ceny na porádini
lkám I
láni
Franc Wulmann vieobecnS v Colfm CoJ
minií ro Hůnf a sviVloinltý muí s ochotou
obHlnuži kntjany v fif I (eské
33
rána do večera a nepohnutě s ru
kama založenýma na zádech při
hlížel ke znenáhlé zhoubě svého
hvozdu Když zvrácen byl kte
rýsi strom došlápl naS nohou jak
na skolenou zvěř Pak zvedl
zrak k následujícímu s tajnou
klidnou jakous netrpělivostí jako
by bezděčně Hcufal v cos po skon
čení této seče
Zatím blížilo se kácení místu
kde nalezena byla malá Roquova
a zúplna dosaženo bylo večera
kteréhos samým soumrakem
Ježto za pošmourné oblohy val
ně bylo již šero mínili dřevorubci
ustat ve svém díle a nazítří odlo
žit poražení mohutného buku ale
maire opřel se tomu a rozkázal
aby v té chvíli ještě oklestěn a
zvrácen byl onen kolos jenž byl
zastiňoval druhdy zločin
Když klestič byl jej orubal :
upravil takto k popravě jeho ze
vnějšek a když dřevoštčpové byli
podťali jeho kmen pět mužů
rázem napjalo provaz přivázaný
na vrcholu f
Strom odolal neboť mocný je
ho peQ' ač podsekán až dopro
střed byl pevný jak železo Děl
níci pravidelnými tahy hroutili
temeno jeho ohýbajíce se až k
zemi a z udyšenébo hrdla chrap
lavě vyráželi hlasy jež řídily a
dotvrzovaly jejich úsilí Dva
dřevorubci jako kati uchystáni k
další ráně stáli za kmenem se se
kerami svými v hrstech a Renar
det 1 dlaní přiloženou na rozpry-
Vlo kftrti nepohnutě al
v nepokojném a nervosním vzru
šení čekal na konečný pád stale
tého olbříma
Kterýs z mužů se ozval:
'Jste příliř blízko pane maire
až se skácí raoni by va poranit '
T _1 1 IVI
ťneoapoveaei a neustoupil: na
opak podobalo se jako by do
náruče mínil uchvátit buk a po
valit jej na zem jako zápasník
Pokračováni bud
Nebr
fHERB NKVBR WA8 BTJT ONI
t v
ELDBEDGE
It was placed at the Highest Standard
years ago and it ia right there yet
- nTrpnwrRis anv vaw fiM
— - Cg ! i 1 uv rf iwv
I0T BOW IKASBT BUT H0W RELUBU
se sll no£l Jpž vidy zlítanou
ostře pitrouci Dum niavric v 51
miniiLun no nttmifA nrntrsi tuu
téí Jablka mrkev okurkv clhu li brnmhnrv
rotKvicKu vodnici aut pí kné a ryphle Ir
tae ae poiuu vyplacené za SI Tri zaKGU
LUSIIER BROS ELKHART IMJ
ADRESÁŘ SPOLKŮ
ÍVoko-Slor DMuliké Podpar Jednot
pro severozápadní státy:
Miunesola Iowa Wisconsin Nebra
ska a obd Dakoty t
Hlavní Jednota r Montfroaierr Mli
oibf vásvé sch&ze kaldon 4 soboto v micl
siní nt vwyos n večer Velkopředseda
J Nestával Velkotsjeronlk Jaknb Vondra
PO Box 21 Monteomarv Minn Vliinňíui„lk
Jot E ťokol Velkopokladnlk J Marnlka
THE OLD KEUABLE ELDEEDOE
The Wheel that bas for years held tht
cnaorance Kecoroa ot tne World
The Wheel that Kutu Bauer than aay
omer
The Wheel that is alwaya Dp-To-Data
sou ADcaa wiu improvetnenta
A WHEEL TO BE PROUD OP
Eldksdos Rideks ash Respected
BtDumcB IUdeu Get Satistactiom
IT CT4UC
act whv
Natícnal Sewing Machlne Co
BELVIDERE ILL
JaekaeaBsaL
CKKlfii
V3 Xs4s S trtet
RW TOU
— Malarii choroby jater a Žlou
tenku větry nadýmání a bolesti
hlavy jakož i choroby žaludeční
vyléčí jistě Severovy Pilulky pro
játra Jistý a příjemný proti zác-Pé-
' Cena 35c
pokrobníci a pulíovatelé kon
4SMIB sev 1 nl 80 Omaha Ne j
f BBsaB_Teleron ÍUlo
ClumberUii's Congb Reroedy d
velké otliW
Konejšivé a léčivé vlastnosti to
hoto léku příjemná jeho chuť a
rychlá a trvalá jeho vyléčení uči
nily jej velice oblíbeným u všeho
hdu Zvláště oceSován je matka
mi malých dítek proti nastuzení
záškrtu a modrému kašli neboť
poskytuje vždy rychlé úlevy a je
likož neobsahuje opium neb jiné
škodné látky může a důvěrou dán
býti děcku právě tak jako muži
Na prodej u lékárníka
Po dlouhém a horkém letu při
chází t hustá nemoce later a v
kaidém ročním čase roobou jitra
lehce používáním dra Angust
Koenig's Hamburger Tropfen re
gulovány býti Pfisobí vidy tím
nc!e'ai výslaáken
ll iiiimiiíi
llllíi:
W G SLOAKE 4 CO
obchodnlols
itt ílíffl iÉto: roitf
v eisle VI 4 Ul sev 25 ulice
Suulii Otaaba
JMaJaBw___TelefoB í
Zboí! se prodává dle libosti bní za hotov
neb na splátky tut
C E Brewer & Co 1 č i v Xcntffoatfrf Mlan 'T
ibaoTra sve sonnze Kszaoa etvrtoa sodíll v
měsíci rreaseoa rr K titaněk TaJemnk
Yr Mixa Úíetník Joa E SoUnl Pnklulnlk
zomas navei
Č"II Hladoceehr La Snenr Center
Minnesota
odbývá stí ach&ze kaldoa t neděli r měsíci
um mor rreaseoa jakuDKrenik tajemník
Fi Baria LeBueur Center Mino á£et 1 Bi
wm puuaanja vao nrava
Ó III r 8U Pani Mina
oébTásvá schAze každou 3 středa v mesfol
preaseoa Frank Bkok tajemník F J Pavleť-
' uaaton t níetnik rrant Bělka 7l
WTtbít St Paul Minn
Karel Havlíček Beriký ř IT r
MlaaMpallN Mina
odbfvá svá sob&ze kaMos 1 neděli v mtslcl
si ni l tai coraer of Washlnzton & Cedsrave
So Pfedwda řetr Straka la A v S taj
Kr Stodola W Ave 8 pokl Eralt Au
brecht áCetnik Adolf Boubltsek Ul? Waala
Ave S
Č T v Havé Praze Hlnn
odbtváavé schňze kaUoo 4 aedtll v městci
ni áe
Svoboda New Prazue Minn
Komenský l TI v Harward
Mlnaesola
odbývá svá sch&ze I neděli v méslcl Pfeds
Fr ftstckdosorae Ant Ceebtai Vojt Paoov
Sk Box 3 Olenvllle Minn elnlk JosSva
toi poklad Jos Nerad Oakland Mina
Kare! Telfký í TU v Horé Třebanl
KlaaeMta
odbývá svá sch&ze kaldon 4 nedill v mMrl
Předseda Jan Klein pokladník Jan M Klelo
HVtnik Jan Nosks tajemník Jan Jladr
KUkeney Le8ueurOo„ Mino
t TTII Bavaast OwaUnna Mina
odbývá svá schlse ka!4oa L oedill v méslcl
stal C 8 r S Předseda Frant Horák tajem
ník! Jos F Martinek tioiník Karel Kisr
horr anklaa AMa Hykorm t)wmtmn% Minn
Spolek ě IX v Pia City Minnesota
dbývá svá schíte kaldoa druboa neděli v
meslrl Předseda Jan Stm-hl místopředseda
Torná Bailltajem Jos Bartoinox B Beroun
Bosiaa
1)0 TEXAS
-— '
The Limited" evenlng traln and The Expreu
noon train from Omaha tor Chicago
UriEXGELLED SERVICE
ray traln sod erfniog traln frora Omaha fot
MlDuespolla sud 8t PauL
Tlckets of trfol3 ot eonnecllnj Unes
W a BIUU lJUt PT Art Omaha
a H Haww ori
-íi
iW MKBKT i OJ-
dMida Vojta Chalupský taj K J Novot
ářetnik Václav Poaei pokladník Jakub
Nízké ceny
do Colorado
Dac 18 ráH Burlington dráha prodivatl bo
de lístky do Denver Colorado Springt Pneblo
Oienvood Springt Bili Lake City a Ogden a
sp£tta
jedno jízdné l přirážkou $2 CO
Lístky platný k návratu do tl Hjaa
Burlington drába jett nejkratlí do Colorado
a vlaky Jaoa vidy aa£iM
rjřciovaa
1S02 Faraaai
Tat213
itáJriil
10 a JSaaoa
Tcf Ml
al
PaUmanoTT BaífotoT spací rozy i niie
DOfloriore rozf n necli Tlaiách
Kejlepíí dráha do viech axíit
Kansas Indiánském átejsí Texasa
Mexika a na Pacifickém pobraní
) Jde přímo do
"jújs jShcnssiiv íroflovlli
liÚM It Worttt nuiaborob
FaxafcacUoWaoo Tenri
Čoltcn Tajlor (hiMemh
Lxtíúsi EenneitA Sa2aůro)%'
tt Oraago Dcntcr - Airarado
POSTOU GílYESTON llTlI
Jsou silnými a stálými jen kdjf
krev jest eUta a slina
SEVEBŮV
KRVEČISTITEL
ačmaik Jaa Hejda Pí ne City Minn-
JanSambavr PloeOlty Mina
Č X čSie5f 8 f C'íf U Xísia
Předseda Karel Kohn místopředseda M
PetHka tajemník Krmit Btlndl tCetolk B
Bucek pokladník Václav O ťloybart
Čeehla I XL v 80 Omaha Xeb
Odbývá scháze ksidý drahý čtvrtek v mM
tá o eam bodla ve&ar v si ni J Koutskýbo Pred
sedn John Kubát tajemník Adolf Zezulákna
vsuti aeetnik jan uajny pokL jVocáwk
Čil XII Ch radím v Baelae Wb
odbývá svá sebáse kstdoa Metl sobota vmt
sici v 1 bodla veeer PrndMida Jos- Iřutvk 101
HagerrrHt taj Jos Stehlík lauf Mitvauke
n iceisiz é t eys tuac nigo st
Číslo XIII čeký Lev v Seařrtk Bed
wood To Klan
odbývá acbtse kaldoa druboa nedltl v másld
Předseda Pr filstek tajemník Jaa Posekaný
pokladník V 4c Pkrtolsa Relvleir Klooi
Oi Mlnacvrta 4 etnik F BeB aeafortb Bd-
waod uo Min
Čísle XIT Ladlmlr Klieel
v Haav -n Wls
odbfvá sebtz kaldoa druboa neděli v mHírl
Prndaeda Frank Krtlik taternnik Vác Kla
síetnik Jo Meadlík Haua-ea Whv poklad
nik F i Koukl
Jaa Hat í XT Haf kina llnn
odhfvá svá aebaz kaMos dranna tobsat v
sneain rreaa vaciav 17 ra laj Jo Urosaáď
ko aovkksa Mlaa
Itelmaaai XTL v Omaha leh
edbývá STÍ arbta kM4 první i levý T ssWet
w stol s i w Hraeaia Předa Cbaa area
iovrs Jesvf vlek taj Fraak Boakan
Ih a I St DMá A Halím itti a O
roznaořoje krevní fillska
vyživuje vlákaa {lsti a aili krev
Ceaa $100
r
Choroby plie Rýma Chřipku
KaUrrh Kašel i nastuzeni vyléčí
~-'8EVEIí6f"™
tBalsám pro Flicel
Odstraší BeJrycJjioJI každý
i 28 a BO ct
♦ ♦
Stroje ni ploty
TU řízná druhy vel
nati Ona 'JI1 ajum
a ll nn ( dKiávkou na
aehllt stanici Plita al
lim uurazaovy eennik
rff Eurcka Fence H či
- PAn st
ajlťfi ki ort wam
t
r
S-~-m (ATMk
kTTWlCULJí St fZT?
'lil
♦O Ž5U3
vrták dér ktx
ýdi Praoujl v
kaádánádá
a)i sob rovaa
VyvrU as dirs I
stopy biaboká v
aJnaSát-h 'I
CaMa aaradval
aaláalmxM c
rnsansticbtfiest
"s sleeeaaía
aski V tylivM
ramatSiUpaiai
"jCSKSei