Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, September 12, 1900, Page 5, Image 5

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Pokrok západu
Pšenice
Výsledek žné a spotřeba domácího trhu
Budoucnost tržní ceny v rukou farmáři)
Pšeniční žefi Spojených Států
nalézá se ještě s obrovské většiny
v rukou farmářův jižní Nebrasky
Kansasu a Oklabomy Jest nepo-
pfratelnou pravdou že farmářstvo
zdržujíc prodej své pšeničné žně
prospívá samo sooě a nejen že
udržuje nynější cenu pšenice na
světovém trhu ale ono může í při
vodili tím značné zlepšení nynější
ceny " '
- Následkem toho jest ovšem si-
4 tuace na světovém trhu dosti ne
jistá ale veškeré okolnosti na
svědčují tomu že trh bude stou
pat v blízké budoucnosti
Dle vládního odhadu obnášeti
bude pšeniční žeS v r 1900 asi
480000000 Spotřeba domácího
trhu bude as 400000000 bušlů
na vývoz nezbyde Spoj Státům
nic více nežli 80000000 bušlů
Za posledních dvanáct měsíců
vyveženo odtud 180000000 bušlů
- ao ciziny letos vsak jediné ve
Francii budou potřebovati od 80
do 100 milionů bušlů pšeniceaby
uhradili spotřebu svého trhu a ve
dle toho zprávy z Ruska nasvěd
čují tomu že tamní žeB nedostačí
také k uhražení domácí spotřeby
Dle odhadu nalézá se ještě
151000000 bušlů staré pšenice v
rukou farmářův a na zásobách i
rukou překupníkův bylo v červen
ci 85000000 bušlů Kdyby pře
bytek naší letošní žně a veškeré
zásoby staré pšenice nalézající se
ještě v rukou 'farmářův a překup
níkův dány byly na trh to by
ovšem více než postačilo k záso
bení spotřeby světového trhu
ceny pšenice by ovšem zůstaly na
stupni na jakém se nyní nalézají
To ovšem jest nemožností ne
boť cizina nedostane naše zásoby
jen za cenu kterou si určí ameri
cký farmář nebude-li totiž příliš
pospfchati s dopravením pšenice
své do trhu
Tři severozápadní státy — Min
nesota a obě Dakoty — měly letos
tu nejŠpatnější pšeniční žeB která
je kdy ještě stihla Jedině v těch
to 6tatecn bylo oseto 12000000
akrů pšenicí a až do června slibo
valo osení to žeB asi 165000000
bušlů Však veliké sucho kterým
postiženy byly tyto státy po celý
měsíc červen mělo velice zhoubný
účinek na pšeniční žeB a tyto tři
státy budou míti sotva více nežli
80 mil bušil pšenice ze žně leto
šního roku V r 1893 obnášela
pšeniční ŽeB těchto států 200
000000 baSl4„ Taktéž Mániích
postižena byla suchem a ztratila
následkem toho velikou část své
žně
Poměry na velikém severozápa
dě lišily se lont v přírodních
svých okolnostech od jiných let
V zimě napadá zde mnoho sněhu
Který se vsaje ao pudy a zvibcf ji
na několik stop To má pak bia
noaarny vnv na vzrost osení a
když konečně se i stane že v ruě
sicích květnu a červnu prší málo
áneb neprší tu tato vláha spod
ních vrstev způsobená sněhem
postačí ke vzrůstu osení
Poslední zimy nebylo zde však
téměř Žádného sněhu a na jaře
půda byla suchá Následkem toho
kořínky osení pšeničného místo
aby zapustily se hluboko do or ni
ce zůstaly ve vrchní tenké vrstvě
a když nadešlo ono zhoubné su
cho tu bylo jím mnoho milionů
akrů osení zničeno V některých
místech blahodárný dešt přišel
ještě v čas a jedině v takých mí
stech byla pšenice aspoB částečně
zachráněna v těchto třech státech
které obyčejně vypěstují jednu
čtvrtinu celé pšeničné žně ve Sp
Státech " „
rr A' nejen: řírný - severozápad
utrpěl také Ohio Indiána a Mi
chigan postiženy byly suchem a
zhoubné jeho následky jeví se také
na výsledcích Žně Státy tyto
ctyčcjsČ vypésiuj' okolo 80000
000 bušlů pšenice letošní jich žefi
nebude však obnášeti více nežli as
a 5 milonů bušlů Ohio postiženo
bylo nejvíce takže ani žeB jeho
nestačí k spotřebě obyvatelstva stá
tu a bude nuceno přikoupiti iú
milionů bušlů ke krytí schodku
tohoto '
Naproti tomuto smutnému obra
zu jeví se nám skvělý obraz pše
niční žně státu Kansasu Oklaho—
my a jižnf Nebrasky V Kansasu
samotném vypěstováno letos 100
000000 bušlů pšenice a v Okla
lomě 35 mil bušlů VNebrasce
odhad ještě nebyl učiněn Kansas
má nejbohatší žefi jaká kdy v tom
to státu byla a v okrsku jenž má
Kansas City Mo za středisko
vého trhu vypěstováno tao miL
buílů pšenice nad domácí spotře
bu Toto jest jiictvrtá pěkná pše
niční žefikterou kansasitf farmáři
vypěstovali za kterou obdrželi a
obdrží pěknou cenu Pilné rolni
ctvo tohoto atátu ale také již po-
třebovalo tohoto požehnání dobré
úrody a vysokých cen Za demo
kratičké vlády nejen že stát ten
a ř Nebraska pronásledovány byly
neorodami ale nízké ceny učinily
neorody ty dvojnásobně citelnými
Morgiče na farmy stoupaly peníze
byly stále dražší a konečně an
nebylo možno půjčky dostati leč
za těch nejkrutějších podmínek
veškerou energii muselo farmář
stvo vynaložili na to aby uhájilo
v těch Btrastných dobách svot'
existenci
V úrodných letech počínajíc r
1897 počalo rolnictvo splácctisvé
dávno prošlé úroky z morgičú
konečně v následujících letech do
šlo i na splátky morgičů samých
larmy opravovány nové stroje
koupeny a změna jaká se s Kan
sasem 1 Nebraskou za posledn
čtyry roky stala ta jest přímo ob
divunodnou Nyní nž bankv
Kansasu 1 bankv v Nebrasce si
stěžují na velký přebytek mrtvě
ležícího kapitálu Bankéři v Kan
sas dokonce odbývaliúradu v níž
bylo jednáno co učinili s hroma
dícími se peněžními vklady jichž
polovice ležela na bankách nena
lézajíc použití a tím zúročení
A při tomto dostatku hotových
peněz tu není divu že mnoho
farmářův nezbavilo se zúplna ještě
své sklizně z r 1899 poněvadž
doufají že zpeněží lépe hlavně
svou pšenici což jest zcela roz
umný náhled
T" -1 Ě %! 1 I
xane na uaianomu usmálo se
štěstí v těchto posledních čtyřech
letech Dříve nedosahovala zde
sklizefi pšenice ani 5 mi bušlů
letos však odhadována jest na 25
milionů což znamená _ obrovský
přírostek kapitálu v kapsách pil-
nyen rolníkův Oklahomy
Cle konservativního odhadu
získá farmerstvo Kansasu zasvou
pšenici ani 60 mil 'dollarů hoto
vých peněz a Oklahoma 15 mili
onů K dopravě sklizně 1 těchto
dvou států na východní trhy bude
zapotřebí 200000 železničních
kár z nichž by se mohlo utvořiti
13000 dopravních vlaků a kdyby
tyto káry postavený byly za sebou
na koleje tu by tvořily nepřetržitý
řetěz od Topeka Kans až do
Buffalo New York
ťšemční žefi v Kansasu trvala
5 týdnů a 5000 strojů a 25 tisíc
lidi bylo zaměstnáno mlácením
sklizně Jedině na mzdě vyplatili
íarnifi skoro půldruhého milionu
dollarů dělnictvu při sklizni za
městnanému V celku bylo zde
oseto pšenicí 4796129 akrů
Na dozrávající pěknou pšenici
vyznamenávající se krásným bo
natým klasem (z nichž některé
měřily přes 6 palců a obsahovaly
až 70 zrnek) bylo radost se podf
vati V okresu Bartoň ku př
rozkládalo se více nežli 20 mil
pšeničných polí nepřervaných žád
nou jinou obilinou Tak jako
zlaté moře vlnily se zde těžké kla
sy ve vánku večerním a kdo jednou
spatřil vábný ten obraz bohaté
úrody ten nikdy naň nezapome
ne
A Bartoň okres náležel až do
té doby k neplodným suchopá
rům Vzdor této neobyčejně bohaté
sklizně v jižní Nebrasce v Kan
sasu a Qklahomě Spojené Státy
přece jen jsou zkrátka asi o 80 až
100 mil bušlů na své průměrné
sklizni Indie letos nebude mít
Žádný přebytek pro evropský vý
voz kdežto v loni bvlo odtud vv-
veženo 23 mil bušlů pšenice na
evropské trhy Ruská žeB jest na
UiaoLýcb iiiístech trpkým zklamá
ním a tak uváŽfme-li veškeré okoř
nosti jsou vyhlídky pro americké-
bo' pěstitele pšenice nanejvýš rů
žové Světový trh pšeniční a i trh
chicagský nejeví dosud žádné
trvalé ' známky nastávajícího zvý
šení ceny pšenice spotřebovatelé
hledí ovšem koupiti tak lacino jak
mohou a doufají že farmářstvo
bude se hrnouti se svou sklizní na
trh bude-li ale rolnictvo moudré
pak vyčká až přijdou kupci k ně
mu Železniční Ujky— XI
Poctivý upracovaný farmer
kterýž vlastnil pěknou farmičku
kterouž vedla North-Western drá
ha strávil mnoho Času pozorová
ním krásných vlaků tamtudy je
zdících a lidem naplněných takže
zanedbával úrodu tak Že tato by
la ničena a on konečně zemřel v
chudobinců
MorAuu — Kdyby býval zůstá
val při jiné dráze méně poutavý
mi tlaky možná že byl by býval
zbohatnul a byl by se dostal do
kongresu Takto ale zemřel chůd
avšak co poctivec í
ototoitoitoitoitostostoitoi(oitoitoitoatoiioitoitostotostoitoktoitoitoiioj
jistism d n o o a
IVEBRAHKÝM D O
i nhiiuw ČJISNKÝM SVATEM
VOVlOtlOtlOtlOtlOtlOKOllOtlOtlOtlOltOMOttOUOMOalOllOMOMOilOVlOllOllOtl
OKRES
Brainard
Nic nemůže důrazněji poukazo
vati k zlepšeným poměrům těchto
posledních čtyřech roků nežli zve
lebení městečka Brainard
Není tomu dávno co honosilo
se Brainard pouze dvěma cihelný
mi kloky dnes ale vypíná se tam
cová velmi pěkná stavba d Václ
čabely a v její místnostech nalézá
se rozsáhlý smíšený jeho obchod
Druhý český obchodník pan Fr
J Semín mladý stále ve vážnosti
svých spoluobyvatelův stoupající
muž přestěhuje záhy svůj závod
do prostorné pěkné cihelné budo
vy kterou v Brainard zbudoval
vysocevážený jeho otyc a starý
osadník p Jos Semín zkušený
ro zesky pionýr který se věrně
hlásí k republikánskému praporu
řídě se bohatou svou zkušenosti
že lid za této strany vždy prospí
val Náklad na tuto novou stav
bu páně Semínovu obnáší přes
13-500
Také p Jos Jakl st okrášlí
Brainard novou pěknou cihelnou
budovou do níž přestěhuje svůj
bohatě zařízený lékárnický ob
chod p Jan Bobisud
Otcem zkvétajícího tohoto mě
stečka mohl by být nazván pan
J J Smrž st který jest zde nej
starším českým osadníkem Svou
přičmlivostí a solidností pomohl
si p Ssmrz k pěknému jmění i
mohl by tráviti zbytek svého ži
vota "na pensi ' jak se říká —
ale čilý jeho duch mu nedá a tak
společně se synem svým Karlem
a zetěm p Gustavem Falkem řídi
rozsáhlý se vším zbožím zásobe
ný smíšený obchod vedle' toho
jest súčastněn v elegantním ú-
pravném lékárnickém obchodě
svého syna Theodora Smíšený
obchod lékárna a vzorný řeme
nářský obchod p Fr Matouše
zetě starého p Smrže všechno
to jest umístěno v cihelném bloku
postaveném p Smržem st
Rodina tohoto zákopníka če
hěkého rozdělena jest ve dvou po
litických táborech
V demokratickém je sám starý
Smrž ač nevím skutečně co
ho tam drží při bohatých jeho
zkušenostech a dále jeho zeť p
Matouš a v republikánském stojí
intelligentní jeho syn Karel
druhý jeho zeť p Falk předněj
ší však béře zvláště silnou účasť
politice NejmladŠÍ syn páně
Smržův Otto dokončuje sv
lékařská stadia
K předním '- obchodům výS
jmenovaný u náleží též závod p
Antonína Pošvara při jehož smí
šeném nalézá se též železářský
obchod P Pošvar si pochvaluje
republikánskou prosperitu vzdor
tomu ale hodlá svým hlasem po
máhat! k jejímu zničení doufám
však že si to ještě rozmyslí
Jedním z nejváženějších českých
občanův v okresu Butler test D
os Matoušek majitel velkého
obchodu dřevařského Obchodní
pověsť p Matouškova nejen mezi
krajany ale 1 mezi jinonárodovci
jest výtečnou on musel pro svůj
úspěch pracovali pilně a neúnav
ně a každý mu jej ze srdce přeje
P Matoušek jako intelligentní
veškeré poměry náležitě uvažující
občan jest republikánem z pře
svědčení a v mé přítomnosti po
volán důvěrou občanstva Brainard
okolí na místo předsedy repu
blikánského klubu tamního
O žíznivé pocestné i domácí
občanstvo po tom hořkém říz
ném trunečku toužící stará se v
pěkně zařízeném svém hostinci p
Ant Sobota a jest věru rozkoš se
zde osvěžiti
Aby ten stále rozkvétající ho
stinský svflj obchod mohli asUtí
tu spojili se pan Fr Petrželka s p
Úpalem a věru Že se jim nyní za
těch dobrých časů sype dollárků
papírových stříbrných i zlatých
za to osvěžující pivko které če
pují pilným farmářům a domácí
mu občanstvu Oba pánové byli
v posledních presidentských vol
bách demokraty ale dnes jim ani
nenapadne hlasovali pro stranu
která přináší Nebrasce takovou
smůlu
A konečně: ~
všecko dobré k piti má Jan Dus
kdo přesvědčit se chceš jen to zkus!
Vedle hostince má p Dua též
rozsáhlou taneční sífi v níž tance
chtivá mládež se oďdává ráda zá
bavě v zimních nedělích
Rozumí se samo sebou Že Brai
nard má elevator jehož ředitelem
jest p Bedřich Vaniček kterého
zná celý okres Butler pod názvem
"náš Fricek" P Vaniček požívá
pro tvou milou povahu všeobecné
obliby a když nedávno stal se
Šťastným papínkem roztomilé dce
rušky tu mu každý gratuloval k
čemuž i já připojuji svou gratula
ci P Vaniček xvolil ai republi
kánský klub za tvého tajemníka a
věru že nemohl lepší volbu učinit!
BUTLER
a okolí
Řeznický a uzenářský obchod
Brainard vede přičinlivý p Fr
Hlídek a uzenářské výrobky jeho
pro svoji chuť jsou rozhlášeny po
celém okolí Rádným ještě v Ce
chách vyučeným "doktorem'' obu'
ví jest zde pV Kostka kovářské
řemeslo má zde statného zástupce
v p Janu Janákovi a p Jak
Kirchner vládne krejčovskou je
hlou jako umělec tohoto pro muž
ské důležitého řemesla
Zde jsou dva obchody s hospo
dářskými stroji a sice p Fr No
váčka a p Václava Hlaváče jež
zdárně prospívají a k úplné spo
kojenosti rolnictva zásobují toto
vším možným náčiním a stroji
Ještě nesmím ' zapomenouti na
p Fr J Vondru spolehlivého
dovážeče a dobrého občana Spoj
Států '"
V p Sobotoyě místnosti měl
jsem potěšení setkati s p Ig Pe
kárkem uvědomělým rolníkem z
okresu Saunders který jest úplně
spokojen s nynějšími poměry a
rozhodně se přičiní aby nenastala
v nich žádná změna která by mo
hla vésti ke zhoršení stavu far
mářského Taktéž soudil jiný
vzdělaný farmář p Jan Pelant
jenž pořídil si nedávno krásnou
novou mlátičku kteréžto značné
vydání byl by sotva mohl podnik
noui před Čtyma — pěti lety
A aby do třetice bylo všeho do
brého tu k nim připojil se mladý
rozumný rolník p Jos Blažek
který taktéž v r 1896 stál při
Bryanovi letos však prohlásil se
pro McKinleyho nahlédnuv která
strana rolníku je prospěšná Jaký
zdárný vliv na farmářské majetky
měly poslední čtyry roky o tom
přesvědčil se snaživý p Cuda Až
do nedávná pracoval v elevatoru
v Brainard a jsa šetrným mužem
nejdříve -najal si farmu a před
dvěma lety si zakoupil svou vlast
ní a kdyby dnes jí chtěl prodati
tu by mohl dostat $1000 výdělku
na ní- Zkušený a vážený rolník
pan Jan Staněk taktéž zřekl se
demokratické strany pro klamné
její zásady a cároveS tak učinil
intelligentní a svou rozvahou zná
mý rolník p Jos Šabata
Rolnictvo kolem Brainard pro
spívá 2a republikánské vlády vůči
hledě a jsou zde mnozí jako ku
př p Holešovský který před
čtyřmi roky měl ještě morgič na
své farmě a dnes má již hotové
peníze leželi na bance
r upmeasu pczs&a! jak catsy
pro pilné rolnictvo v okolí Brai
nard změnily uvádím výkaz ban
kovních vkladů v
V červenci r 1896 vloženo na
banku tamní $32224
V červenci r 1000 uloženo
% 100775
Tedy vklady stouply o více nežli
68 tisíc dollarů v jediném měsíci za
této doby farmářského blahobytu-
Za své přítomnosti v Brainard
byl jsem svědkem jaké vážnosti
požívá tam český živel u jinoná
rodovcú Byl tam zakládán re
publikánský klub a ač se v usta
vující schůzi nalézala většina Ame
ričanův tu za úředníky zvoleni
tito vážení čeŠttabčané:
P Jos Matoušek předseda p
Ant Sobota místopředseda p
Bedř Vaniček tajemník Klub
tento jak jsem přesvědčen bude
mít velkou zásluhu o vítězství naší
strany v okresu Butler a proto mu
provolávám na zdarl
Kol Brainard daleko široko pů
da jest vzdělávaná poctivou pilnou
rukou Českých farmářův kteří dle
veřejného úsudku náleží k nejlep
Ším osadníkům okresu Butler
Jsou tam usídlení na farmách
váženi rolníci pp Theo Dvořák
Fred Dvořák Fr Čermák Fr
čuda Jan Horáček st Jan Ho
ráček mi Vilém Čuda Vác Tů
ma Theo Řehorský Fr Bra-
tréovský Fr Kaborek M Kabo-
rek Jan Staněk Karel Staněk
Ant Reder Jan Kudláček Jan
Kučera Fred Holešovský Fr
Dvořák H Topil Fr Bureš
Mike Bureš Fr Kolářík Jos Ja
kub Fr Vitěra Jos Diviš Andr
Tejral Jak Horáček Fr Horá
ček atd atd - -
AŽ později doufám že příznivá
náhoda mne svede se všemi těmi
přičinlivými českými rolníky již
jsou chloubou naší žitné Nebra
sky P S To bych to byl vyved!
Málem byl bych zapomenul Že p
Jan Řezáč má velkou zásluhu o
oslazování tohoto vezdejšího Živo
ta občanů v Brainard a okolí a
sice tím že vyrábf doutníky při
jichž vonném dýmu člověk zapo
míná na ty "truhle" všedního ži
vota — Průjem letni nemoc dětí i
dospělých koliku křeče trvale
odstraní Sever&v lék proti choleře
a projmu Úspěch rozhodný při
věasném užíváni Cena 35 a 50c
ZPRÁVY ZAHRANIČNĚ
Telegrafické
Rakousko-Uhersko - Známý ra
kouský státník bývalý předseda
panské sněmovny a býv miniBtr
dr Jan von Chlumecký zavítal do
Vídně k poradě a předsedou mini
sterstva dr von Koerberem a snad
í 8 císařem Frant Josefem Má
se za to že byl na žádost císaře
do Vídně povolán
l rrany Dyio oznámeno ze z
Plas v 13 roce do Ameriky se vy
stěhovavši Gustav Beck byl při
svém návratu do vlasti pro vyhnu
tí se vojenské službě zatčen avšak
na zakročení amerického konsula
opět propuštěn Byl však z Ra
kouska vypovězen a četníky dove
den až na hranice Čech
Na vídeňském divadle zakázán
byl provozovali kus "Modrý ob
louk' poněvadž v něm jasně di
vákům před očí se předvádí ne
dávné rvačky a výtržnosti 1 říšské
rady
V Štýrském Hradci konán sjezd
rakouských socialistů Do sjezdu
dostavili se i němečtí socialisté a
poslanci do říšské radý Vollmar a
Segitz Vollmar měl k socialistům
obšírnou řeč v niž je vybízel aby
agrární otázce věnovali největší
pozornost
Kongres socialistů vyslovil se ve
prospěch pense v případu stáří
jakož i ve prospěch pense dělníků
práci následkem úrazu neschop
ných Tím chráněni býti mají
dělníci malých i velkých závodů
všeho druhu: dopravy dolů i děl
níci zemědělští a v domácnosti
zaměstnaní Pense rovnati se má
nejméně polovině skutečné mzdy
Pense ve stáří počíti má 60 rokem
kdežto pense dělníka úrázem k
práci neschpnéha počíti má v do
bě kdy nehoda se stala Pensijní
fond opatřen býti má státem a za
městnavateli anebo z daně příjmů
když tyto přesahují 2000 korun
Při vojenských manévrech
Haliči vyšla předčasně rána z ve
likého děla která usmrtila na mí
stě 4 muže a poranila 10 jiných
září byl vydán císařský dekret
jímž byla vídefiská říšská sněmov
na rozpuštěna a nové volby co
nejdříve nařízeny
Srbsko — Z Bělehradu oznáme
no bylo že býv králi Milanovi
roční pense 30000 franků (Í6000)
srbským parlamentem byla ode
přena a pro příště nebude mu vy
plácena
Na srbském parníku Negotin
udál se výbuch kotle při čemž 1 5
osob pohřbeno bylo v Dunaji
Praví se že srbské ministerstvo
vydalo o 4 miliony více než bylo
oprávněno Vyšetřování jest za
vedeno
Halit — Vévoda Abruzzbkv 1
Římě známý jako princ Louis
italský odplul do krajin afrických
12 června 1899 Vévoda je dů
stojníkem v italském námořnictvu
a 27 let stár R 1897 vystoupil
na horu sv Eliáše v Alasce
Vévoda "vyplul & lodí "Hvězda
Polární" z Kristiánie a byli s ním
kapt Cagni hr Quiru a dr Mali
nelli důstojníci námořní Mimo
posádky 20 mužů loď měla dva
silné smělé plavce Cardentiho a
Canepo n 4 alpské lezce Mužstvu
velel kapt Evanson nejlepší nor
ský polární plavec Dříve než
vévoda vypravil se na cestu ozná
mil že dojde dál než Nansen r
1895 anebo že zahyne Loď zů
stala v ledu 1 1 měsíců a poškozena
byla značně tlakem ledu stroje
byly též porouchány Členové
výpravy dosti zkusili a musili jisti
maso psů které měli pro saně
Norský strojník a dva Italové za
hynuli i
I JEST S4-MOZRE
No 696 Pěkná bryěka vknS vý
pravná suknový povlak se svítilna
mi a záclonami Kteráž prodává se o
IňOai 7& dráie neá jest nasečena —
Mate cca $110
tt
!
A1!
prodáváme výhradně jen přímo spotřebovatelům Po 27 roka tak obchodujeme Dáme
vám lepší jakkost za tytéž penfce než váš obchodník velkoobchodník neb jednatel
T
H 707 Kryti bryřka M svítilna
Bil záclonami s jednoduchou neb dvo
jitou voji jnt pékn
kn vypraveni a p ro
dávají JI on) dráte nei náa
naasceu SBO-
a niirjiapl Oarrtano m Utazzza Uczzlzzizzlzi Co K
Americký poručík Peary nalézá
se na dalekém severu a myslí se
že dojde ještě dále k točně než
vévoda Chce zůstati na severu
nejméně 5 let
Dva mladí američtí studující na
universitě v Eichstadt v Něme
cku kteří pšijeli do Říma by sú
Častnili se kongresu studentů Šli
si prohlédnout! katakomby kde
odloučivše se od svých karamádů
zbloudili v podzemních chodbách
Oba byli teprve druhého dne v
katakombách nalezení a když se
to papež dověděl pozval je k sobě
Dekret kongregace obřadů vy
lučuje na příště ženy z kůru De
kret týká se hlavně sólistek které
až dosud při 'mši zpívaly Na
místě sopranistek zpfvati budou
hoši
Francie — Několik francouz
ských paroplavebních společností
oznamuje že omeziti musí plavbu
Jelikož ale některé s vládou mají
smlouvu na dopravu pošty žádají
vládu aby jim přispěla pomocí
by mohly větší zásilky najednou
dopravovati při méně četnější
plavbě Obrovský počet plavců
následkem toho přijde o zaměst
nání Vysoká cena uhlí má prý
vliv na tento krok společností
Anglie — E M Hopkins z New
Yorku je v Londýně a prodává
uhlí Praví že miliony tun jest
připraveno pro Evropu a dodal
londýnským uhlířům oběžník ve
kterém praví že je v stavu dodati
na přesrok 2 miliony tun v měsíci
z Filadelfie Baltimore a Newport
News tunu za 1250
Anglický uhelný ring zatím
zdražuje uhlí přirazil 25 centů na
továrním a 30 centů na uhlí pro
domácnost
Ve schůzi majitelů přádelen v
Manchestru rozhodnuto v měsíci
září nekupovati žádnou bavlnu ve
Spoj Státech
Dělnické jednoty odbývaly v
Huddersfieldu výroční sjezd zá
stupců v němž bylo zastoupeno
asi 1250000 zorganisovaných
dělníků Ve sjezdu byla přijata
resoluce v níž byl vysloven sou
hlas se společným vlastnictvím
výrobných prostředků a protest
naproti připojení boerských repu
blik ku koruně což prý se stalo
jen z rozkazu spojeného meziná
rodního kapitalismu
Vysoké ceny bavlny spůsobily
zavření mnoha továren a není prý
jistoty že budou za měsíc otevře
ny Následkem toho jest mnoho
dělníka bez práce z čehož po
vstane bída v tkalcovských okre
sích Majitelově továren se svo
lávají ku poradě na 21 září aby
se tu usnesli co mají vůči nedo
statku bavlny dělati
Turecko — Radost sultánova z
25letého jubilea panovánízkalena
byla spiknutím proti životu jeho
které objevil turecký lékař Mun
kim bej Dva vyšší úředníci a 118
jiných osob bylo vzato do vazby
Niiozemsko — V Haagu 4 září
byla vyhotovena úmluva mírové
komise a její schválení zástupci
různých vlád uložena do archivu
ministerstva zahraničních záleži
tostí Ministr zahraničních zále
žitostí měl při té příležitosti krát
kou řeč v níž pronesl naději že
příští dějepisci budou s to by
lidstvu oznámili že mírová konfe
rence přinesla lidstvu trvalý pro
spěch' Depeše podobného znění
zaslána caru ruskému
Persie — Dle zprávy z Teheránu
byli perští povstalci s náčelníkem
Ali Mahomet Beyem který zmoc
niti se chtěl perského trůnu kozá
ky na rychlo povolanými na hlavu
poraženi a schýtáni Ali Mahomet
lapen a vsazen do podzemního
vězení Byv chycen rozhodně
že peníze se ošetří
kupováním přímo
od vyrabitele'
Výdělek mezi továrníkem
spotřebovatelem jest
značným a
MS8tíít8 tento Udfilek I
J3'"5 "=J' vyiagmeu
nsnau iciiJCUl U cm 9VCIC
Zasýlárae kamkoliv na
prohlédnutí
Hotovíme 173 druhů povozu a 65
druha řemení Do Elkhart nemá
te daleko a zveme vás k návStSvS
Vběr nái váa překvapí
Náš velký cenník
ukále vám každičký povos a ře
mení jež vyrábíme jako! i ceay
Jest zadarmo
1
(PERKY DAVIS)
Jistý a bezpečný prostředek v
každém připadá nemoci
střevnich Jest
Jest to tvrzeni prardlré a nemalá
vyjádřeno bfil ani dost silně
neb dArmně
Jest Jednoduchým J litým a rych
lým prostředkem pro
i Křeče Mú Rcmiatío
Kolín Nastuzeni Neuralgii
Prtjem attrt Bolení znhfl
Dré velkosti 25c a 50c
Mějte ho doma ChraSite se naděl
M Kupujte Jedině prarý-
Perrjr Davlť u
TTTTTTTTTfTfYTtTTTtTTTfe
NA PRODEJ VŠUDE
popřel že měl úmysl zmocníti se
perského trůnu
Kolumbie — Přes Jamajku do
chází zpráva že v republice Co-
lombii se stále ještě válčí Povstal
ci obsadili město Turbaco a želez--
nici do Carthageny válečný parník
Cordoba asi se 400 muži vládního
vojska odploul z Colonu a strhl se
boj s povstalci o jehož "výsledku
ale nebylo nití oznámeno
1 1 niii HiiiiiiinniH-H
Díkůvzdání
Srdečné diky vzdáváme tímto 4
všem jenž v tak hojném počtu Z
účastenství naši slavnost! odhalení +
praporu podílu brah
Zejména T
76 WOW!
Camp&m Komenius č
a Žižkův Dub í 115 W O W
Dále Těl Jed Sokol ze 80 Omany
a ťodp Sok TyrS 8 2 Zvláštní
dfk nechť přijmou Sbor Palmové
Dřevo í 7 Kruh Dřevařek za jich
vřelé účastenství a spolupůsobení
při slavnosti Paní Marie Vo
máčka za přednesenou reča jich
Pěvecký odbor za Jeho popěvek
jenž ode všech 8 vděčnosti přijat
byl lez iioze rrana cbzbův
T O W a jich cvičící odbor za pro
vedeni skvělých pochodu jent s
velkým potleskem obecenstvem
odměněn byl
Za Oedar Wood Camp 19 WOW
pořádající výbor
4-M-i m n i-hi mm ií-hw
♦ ♦♦ ♦ ♦ 9 ♦ ♦ ♦
Připravte se na výnosné místo
navštěvováním nejpopulárnějši
a nejúspěšnější školy
AND
503 Bee budovat
OMAHA
Úplný obchodní béh
KneiiYcaeni xrasopis
AlAltAř1mí nrn lr s -n ra 4á%
uucuuuiu unavil a tu
tfplný tésnopisedtf a -
strojopisecKY oen
úplný anglický béh
Zimní iů započne y pondělí 3 září
Katalog a úplné podrobnosti
sdělí se na' požádání Studujícím
kteří toho by si přáli pomůže se
vyueiaui šíravy caa lauu -
školního
♦ ♦ ♦
Tikárnil kpronajmnti s celým isHie-
RiMfrivit-
cihelná 24x50 st spodek 11 st vysoký hořej-
20 st vf ika Í0 st Příílna tohn jest írartí
iek 9 stoD na dči
et ano roxaeien t Kuchyně I7z
metio syna kléry ten obchod vedl Zkušený
lékárník ČECH Jest a bude sde vítaným
Okoli osaieno jest bnsti Čechy a město mi -2000
obyvateli Plihláíkau
Fr Mikiiky
v Nová Prase Minnesot
Prodám aneb pronajmu —
dobře laKtenon kovárna v Českém mttteSkn
Clarkson Colfax Co Mebr Jsem nucen ta
£K£lnou mé nemoce kováfství se viiítl (ne-"
oť jsem práce neschopen) proto hledám buď
kupce neb nájemce s kterým udělám ty nej
leDSí DOdminkr takte budo SDokolnn PráA
est dosti proto Ikoda ztratit iasu— V pádu
e bych kovárnu neprodal ani nenronalal
potřeboval bych dobrého kovářského déislka
sa slušný plat— Ať jli kupec nájemce aneb
pomocník nechť se hlásí Jen dobři kováři a
pak co nejdřív na adresu Josef Hájek
Skr Clarkson Nebr
JMYMííS
1
i
1?
No 21 1'neuualicsý vfiz 1 čís
dvoupalcovými pneumatickými
34 a 36ti palcová kola pěkně
dráže než u nás Ceia $115
No- 291- i-tkni bogg t plyšovými
sedadly jest dokonalo v kaldéai
ohledá a prodávají j o SK dráte se
y Raketa avaJlustl
9