Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, May 04, 1898, WEEKLY EDITION, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    POKROK f SáPADU
WEEKLY EDITION
XMTKRKD AT TO POST OWC AT OliuJCT aíTT"! J--x vSS MATTXB
- -
ročníK xxvu- číslo 40
OMAHA NEB VE STŘEDU 4 KVĚTNA 1898
PředeUtné ni Pokrok Zipidu $220 rok
PřtliUtné si Pokrok Knih Am $ 300 ia ork
Před velkou srážkou
Na pobřeží filipínském
Na kubánský přístav Matatizas našimi stříleno
Havana dosud svírána avšak bez
Z ostrovů filipínských
První srážka mezi loďstvem špa
nělským a americkým stane se ne
pochybně v pacifickém oceánu
blíže ostrovň Filipínských špa
nělské to državy kdež tak jako
na Kubě řádí povstání Ve stře
du o 2 h odp vyplulo loďstvo
naše kotvící v čínském ale Anglií
ovládaném přístavu Hong Kongu
k nedalekým ostrovům Filipín
ským aby tu utkalo se v boj se
se Španělským loďstvem v
přistaví manillském se nalézají
cím Dle zpráv došlých však loď
stvo španělské nevyčkalo loďstva
amerického a opustilo Manillu
Zdali tak se stalo proto aby ono
město nevystavilo nebezpečí boje
aneb zdali snad loďstvu našemu z
cesty jde to dlužno vyčkati Jest
liže snad šlo loďstvo španělské
našemu vstříc a hodlá podniknou
ti boj na moři dojde k srážce již
▼ dnech nejbližších Jestli že bo
ji se vyhýbá tedy nepochybně na
še loďstvo sevře Manillu tak jako
' sevřelo atlantické loďstvo Hava-
nu
Ze Španělska se potvrzuje zprá
va o vyplutí loďstva válečného z
přístavu manillského a nepochyb
ně prý hodlá zaujmouti postavení
blíže Cavite kdež prý může býti
podporováno bateriemi z pevnosti
Americké loďstvo v Asii pozůstá
vá z velitelské lodě Olympia kte
ráž jest jedním z nejlepších
naších křižáků a na kteréž jest ve
litel Dewey dále křižáků Balti
more Boston Concord a Rally
dělové lodice Petrel posýlkový
parník Hugh McCullough a dva
zásobní parníky Španělské loď
stvo pozůstává z křižáků Reina
svedena bude prvá bitva
útoků — Bohatá loď ukořistěna
Christina Častila Velasco a Don
Juan de Austria dělových lodic
Paraguay Lescio a Delduero a
dvou transportních lodic V kru
zích námořních soudí se že se to
to loďstvo španělské může udržeti
pouze jen pomocí baterií v pevno
stech proti loďstvu našemu
Operace proti Filipínám vzbu
dily ostrý odpor časopisectva v
VJEZD DO PŘÍSTAVU MAVANSKÉHO
Německu neboť jest veřejnou taj
ností že Německo již dávno 6Í
brousí zuby na Filipíny Přcvlá
dáť tam vlastně kapitál německý a
sevření ostrovů těchto působí více
Škody obchodu německému nežli
španělskému neb anglickému Ze
3 3 velkoobchodů v Manille pouze
5 je Španělských však za to 14
německých 12 anglických a 4
švýcarské Ze 13 velkých tová
ren 1 jest německou a pouze 6
španělských Z Berlína prý se
usiluje na vládu anglickou aby
společně zakročeno bylo proti plá
nům Sp Států
Před Kubou
Atlantické válečné loďstvo naše
kotví neustále před přístavy ku
bánskými však neplýtvá posud
mnoho střelivem Ve středu tři z
křižáků naších a sice New York
Fullerton a Cincinatti střílely na
pevnosti v ústi přístavu Matanzas
ského Střelba počala ve 12:57 a
ustala po 18 minutách Účelem
útoku bylo překaziti dokončení
náspů u Punta Gorda Naše tři
lodě vyslaly asi 300 střel na pev
ninu ze vzdálenosti 4000 až 7000
yardů Z pevností vystřeleno by
io nSkolikrá na odvetu proti lo
dím naším však úplně bez Škody
Jak dalece bylo pozorovati siřely
naše však nemíjely se cílem a po
kíždém výstřelu bylo viděti kte
rak náspy se boří neb mizí Ve
litel Sampson má za to že učti za
kterým ku střelbě přikročeno bylo
jest dosažen
Dle posudku prý jednoho z čle
na strategické komise měla střel
ba u Matanzas účel jiný a sice
zjistiti kde a jak vydatnými jsou
baterie přístav chránící tak aby
v pádu útoku vědělo se kde a jak
útočiti jelikož ' prý nepochybně
bude v brzku učiněn pokus téhož
se zmocniti Za jednu z příčin
k tomu uvádí se že kubánští
"soustředěnci" (reconcentrados)
totiž obyvatelstvo vojskem Špa
nělským z krajin španělských vy
puzené a kol měst opevněných
soustředěné shromážděno jest
většinou kol Matanzas a trpí
bídou větší než kdy jindy a musí
hladem v nejbližšídobě zahynout!
jestli se mu nepřispěje Španě
lové ovšem soustředěneúm ničím
nepřispějí šetříce všech zásob pro
sebe a podpora kterou dříve pro
střednictvím naším dostávali pře
stala ba tvrdí se že poslední
zásilky téže zmocnili se Špauělé
Uřadní zpráva o střelbě na Ma
tanzas do čtvrtka do Washingtonu
nedošla
Loďstvo svírající přístav havan
ský zachovává klid bpanelé sice
se chlubí že během minulých dnů
dvě malé lodě noční dobou pro
klouzly ' mezi loďstvem naším a
přivezly do města zásoby spíže
Ze strany velitelstva připouští se
možnost toho avšak ujišťuje že
teď bude to nemožným že tak se
státi mohlo jen proto že neměli
jsme v místech těch dosti menších
lodí kteréž by noční dobou pod
rouškou tmy břehy střežily však
nyní jest tomu odpomoženo
Z Cieníuegos se sděluje že
blíže Matanzas podnikl americký
ničitel torpéd útok na španělskou
válečnou lodici Ligera a jsa stře
lami z této poškozen vzdálil se
Ujišťuje se že vláda naše vyjed
nává s povstalci a hodlá jim po
skytnouti zásob válečných načež
prý tito podniknou výpravu po
pevnině proti Havaně Pod Go
mezem a Gurcio jest prý dohro
mady 3oooomužů a když by pod
niknuli povstalci útok po zemi a
soudobně útočilo loďstvo naše z
moře ocitli by se Španřlové tím
v křížovém ohni Vojenská sprá
va naše nemá prý žádný úmysl
posýlati naše vojsko na pevninu
aspoň ne během doby letní kdy
jest na Kubě velice nezdravo ze
jména pro ty kdož nejsou podne
bí tamnějŠímu uvyklými
Konsul Sp Států z Caibaron z
Kuby James Springer kterýž ve
středu do New Yorku přibyl ne
zdá se sdíleti smýšlení havanské
ho konsula Lee Podle jeho ná
hledu vyžádá to neméně než 6o
ooo vojska našeho k porážce Špa
nělů na Kubě Španřlové prý
mohou sebrati tam 250000 až
300000 mužů kdežto povstalci
prý sotva mohou se zmoci na více
než 35000 neb 45000 Podle
jeho náhledu Španělové prý mo
hli již dávno přemoci povstalce
kdyby nebylo korrupce v armádě
Peníze kteréž určeny jsou pro
vojíny zřídka kdy do rukou se
jim dostanou a zásob prý jest má
lo a špatné Vojínové Španělští
jsou nedostatkem zmořeni a proto
lhostejni a nedbají se v zápas pou
štět Vyjdou prý aneb učiní vý
pad a vrátí se osobíce si vítězství
Při zprávě této vzpomínáme si že
podobné pověsti o korupci kolo
valy v době když odvolán byl
Weyler a tvrdilo se o rěm Že za
dobu svého velitelství na Kubě za
choval si ne statisíce nýbrž milio
ny a jiní úředníci podobně
Celkem zajato bylo již 7 lodí
španělských ač jest otázkou zda
li soudem k tomu cíli zřízeným
rozhodnuto bude že všechny jsou
právem kořistí válečnou Budeť
soud ten rozhodovati podle pravi
del presidentem uložených jež ní
že uvádíme Ddůležitou koři
stí jest španělský parník Panama
z Barcelony kterýž vyjel ve stře
du min týdne před započetím
kroků válečných z New Yorku
vezouc zásobu pro vojsko i zboží
pro obchodníky havanské Setkal
se s naší válečnou lodí Mangrovc
když byl 20 mil od přístavu ha-
vanského a tato jej zajala
Ve středu zajat byl monitorem
Terror velký španělský parník
Guido blíže břehů kubánských i
asi iu mil cd CardenaS: Guido
vy plul z Liverpoolu dne 2 dubnavě za účelem úpravy Nyní když
a vezl zásoby 6píže a též něco na
hotovosti na výplatu voska v Ha
vaně a nechtěl se dát zajmouti
Až když dobře mířenou střelou
roztříštěn byl domek kormidelní
kúv a poroucháno kormidlo tepr
vé se loď vzdala a dopravena do
Key West Kořisť tato považuje
se za největŠÍ ze všech až dosud
nabytých a sice oceňuje se na
$400000
Prohláítnl neutrality
Do středy došlo vládu naší úřed
ní prohlášení neutrality od Nizo
zemska Švýcarska Švédska a
Norvéžska Ruska a Columbie
Též Anglie Itálie a" Francie usne
sly se již prohlásiti neutralitu ač
do středy úřední sdělení o tom
vládě naší neučiněno Německo
a Rakousko s krokem tímto váhá
V případě poslednějšího není to
ovšem divu jelikož jak známo pa-
nující rod španělský spřízněn jest
se dvorem rakouským a proto má
Rakousko větší syrnpathie vůči
Španělsku než kterákoliv jiná ze
mě Očekává se že za nedlouho
i Rakousko neutralitu prohlásí
Co se týče Německa tu zdržení se
připisuje na účet toho že uvažo
váno jest v jakém znění prohláše
ní neutrality vydati aby co nejlé
pe chráněny byly zájmy Německa
Německo i Anglie mají za to že
by zadržování a prohledávání lodí
jejich bylo velice na újmu obcho
du a popírají právo stran válčících
vůči tomu V tom ohledu Spoj
Státy zavděčily se spíše ostatním
neutrálním velmocem prohlásivše
již předem že hodlají se přidržeti
prohlášení pařížského a neoprávní
Žádné lodě soukromé ku zajímání
lodí nepřátelských aneb kontra
band vezoucích a ku kořistění vů
bec kdežto Španělsko se v provo
lání svém ohražuje že si právo k
použití tohoto spůsobu boje vy
hražuje a příležitou dobou je po
užije President vydal v útei prohlá
šení v kterémž uvádí pravidla
nimiž má sc válka s naší strany
vésti vzhledem k loďstvu španěl
skému a neutrálnímu a sice: —
1 Neutrální vlajka chrání zboží ne
přátelské vyjma kontrabandu vá
lečného 2 Neutrální zboží kte
réž by nebylo kontrabandem vá
lečným nepodléhá zabavení ani
pod vlajkou nepřátelskou 3 Uza
vření přístavu máli býti závaz
ným musí býti vydatným —
i Španělským obchodním lodím v
přístavech Spojených Států dovo
luje se do 30 dnů naložení a vy
plutí z přístavů a jestliže takovéto
lodě potkány budou na Širém
moři loděmi Spojených Států
bude jim další plavba dovolena
když z jejich listin bude vysvítati
že náklad jejich byl vzat na palu
bu před uplynutím zmíněné doby
Vyjmuty jsou však lodě kteréž by
měly na palubě důstojnictvo aneb
vojíny nepřátelské aneb náklady
uhlí aneb jiného zapovězeného
kontrabandu válečného aneb jaké
zprávy pro vládu Španělskou aneb
od ní 5 Lodě španělské kteréž
vyjely z přístavů přede dnem 21
dubna do kteréhokoliv přístavu ve
Spojených Státech mohou náklad
svůj vyložiti a odjeti bez obtěžo
vání 6 Prohledávání lodí vyko
náváno bude při přísném Šetření
práv neutrálních a poštovní parní
ky nemají býti obtěžovány leda
když jest nějaký patrný důkaz po
dezření
Prohlášením neodvislosti se po-
hatily naše plány s křižákem Alba
ny a torpédovou lodicí Summers
kteréž byly koupeny v Anglicku a
nalézají se v loděnici Armstrongo
í"-í:— X
VXšT 7"W -" l-f--— ""