Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, April 27, 1898, WEEKLY EDITION, Page 9, Image 9

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Pokrok západu
0
4
I
li
í
ZAJÍMAVOSTI
Z Korey Vláda korejská od
hodlala se min roku otevřití cizí
mu obchodu oba korejské přístavy
t Chmajupo a Mok no Přístav
Chmajupo nalézá se na západním
pobřeží poloostrova korejského v
kraji Pyemganu jenž jest považo
ván za jeden z nejbohatších celé
ho království Pyemgan hlavní
místo tohoto kraje jest vzdáleno
as 30 angl mil od přístavu Chrna
jupo a ačkoliv za poslední války
cínsko-žaponské značně trpřlo
u zotavilo se od té doby velmi ry
chle K tomu příspČla hlavufi
přičinlivost obyvatelstva jež jest
známo svou mírumilovností a ob
chodní bystrestf Proto navšté
vují tento kraj Často cizí obchod
nicí hlavnč Žaponci a Rusové
kteří tu nalézají snadný odbyt pro
pro svoje zboží Ze Chmajupo
vyváží se hlavně obilí boby tabák
hedvábí a kožešiny začeŽ sc vy
měňují nejroznější výrobky cizího
Ďmyslu Přirozený útvar pří
stavu je znamenitý a poskytuje
bezpečné kotviště i lodím největ
Sího ponoru Druhý přístav Mok
po nalézá se na jižním pobřeží ko
rejském v kraji Culla při ústí ře
ky Mongtau jež protéká nejúrod
nější kraje jižní části korejského
poloostrova a jest až do nitra
splavná pro mořské lodi menšího
ponoru Kraj Čulla vyznamená
vá se neobyčejně hustým obyva
telstvem jež pěstuje rýži tabák a
bavlnu a vyrábí bambusové zboží
vějíře rohože a papír Poněvadž
Mokpo nalézá se v polou cestě
mezi Nagasaki a Vladivostokem
bude zde zastavovati většina lodí
plujících mezi těmito přístavy Ci
zí obchod bude i zde soustředěn
většinou v rukou Rusů a Žapon
co O katastrof l mulstva lovce mroM
'Grcenlanď oznamu:í se ze Saint
Johns na New Founulandu násle
dující podrobnosti Parník pro
lov mroža 'Greenlanď přišel sko
rém o všechno mužstvo Když
loď dne 21 března plula as 30 mil
od mysu Bonavista objevilo se
velké množství mroža Na ledo
vá pole vyslána tři oddělení muž
stva různými směry aby zvířata
ulovila a dopravila na loď V tom
strhla se hrozná bouře a ledové
pole se rozestoupilo Parník byl
byl obklopen ledem a nemohl
mužstvu přispět ku pomoci Ne
šťastníci byly na ledových krách
hnáni vždy dále od lodi Po ce
lou noc a po celý následující den
silně sněžilo a panoval krutý mráz
a když bouře přestala vyslal par
ník čluny aby mužstvo zachráni
ly Avšak toliko 6 mužů bylo na
živu Na ledových krách naleze
no 25 mrtvol 23 muži nemohli
nalezeni býti
Noemova archa uenců 'Revue
Scientifique' oznamuje že ruský
učenec pan Andrusov učinil na
mezinárodním kongresu zoologů
návrh aby zřízena byla jakási
plovoucí vědecká stanice Vyslovil
přání aby různé vlády se dohodly
a společným nákladem vypravily
loď jež opatřena laboratoří a pří
stroji všeho druhu neustále by
křižovala po mořích s pracující
mi učenci zúčastněných států: o
ceanograíové zoologové botani
kové zkrátka odborníci všeho
druhu K tomu podotýká 'Le Pe
tit Temps': "Uskůtečnění tohoto
fctprojektu setká se zajisté se znač
nými obtížemi Lze těžko před
pokládat že by rflzné vlády moh
ly se snadno dohodnouti o progra
mu Ale i předpokládajíce že k
této shodfe dojde v které řeči by
se mohli dohodnouti učenci nalo
žení na tuto Noemovu archu nebo
na tuto plovoucí babylonskou věž
Učenec jest svojí podstatou bytost
zcela zvláštní Nejí a nepije ja
ko ostatní smrtelníci Jaké to ii
vadlo takový 'reflektář' tohoto
stáda
učenců Jaké to jídelní
jaké to hovory a spory a
pumo to jaká to práce pro velitele
lodi Můžete si představit vzdo
rovité učence odsouzené pro ne
kázeň do želez nádní lodí? A je
ště osudnější hypothesa! Co by
se stalo pro případ stroskotání lo
di? Jaký by byl Život těchto lidí
na voru jehož nešťastná posádka
skládala by se toliko z učenců vy
hladovělých vyzáblých a hádají
cích se přes to přese všecko Clo
pěk trne při pouhé myšlence na
to je-li dovoleno žertovat vůči tak
osudné příhodě Konečně neza
pomeňme! že věda rekrutuje svo
je pracovníky nejen mezi silným
pohlavím ale i mezi pohlavím
krásným Měli bychom tudíž lo
di zvlášť pro učence a zvlášť pro
učenky nebo mělo by se to všec
ko smísit ve vědeckém brimbo
riu? Poslední svého rodu Z Londý
na se oznámuje: Obrovská želva
galapagosská jež je prý poslední
svého rodu byla v těchto dnech
dodána do zdejší zoologické za
hrady jež má již také obrovskou
želvu Daudinskou jež tam přiby
la v červenci m roku Nová tato
obrovská želva koupena v Syney
a parníkem Peuinsular & Oriental
Co 'Oceana' dopravena do An
glie Zvíře to vzal r 1813 kapi
tán Porter amerického křižáku
NÁMOŘNÍCI
Jedna z nejzajímavSjSfch scén Jei návítívníkftra brooklvnská loděnice v dob5
přítomné se naskýtaje lest cvičeni nováčka jei do služeb námořnictva naSe
ho vstoupili a tam náležitého výcviku nabýti musí dříve než místa na pří
slušných lodích vykázána Jím jsou
'Essex' z ostrovů Chathamských a
daroval ji pohlavárům na ostrově
Rarotonga R 1882 daroval ji
pohlavár Ratuma kapitánu McDo
naldovi jenž ji přivezl do Sydney
a od jehož vdovy byla koupena
pro zoologickou zahradu Želva
galapagosská jest jen o málo vět
ší než želva Daudinská jejíž kru
nýř v přímé Čáře má něco přes 4
stopy ale jest značně těžší neboť
váží %% centu proti 6 centům Žel
vy Daudinské V barvě liší se
obě značně želva Daudinská jest
světlá kdežto želva galapagosská
jest skorém černá Také stáří je
jich jest velice rozdílné želva ga
lapagosská čítá teprv as 130 let
kdežto její družka má věk dvou až
tří století Když zvíře přibylo do
Plymouthu pochybováno o tom
žije-li dosud Doprava do Lon
dýna setkala se s obtížemi koš se
želvou musil býti naložen na otev
řený vagon poněvadž se nevešel
do vagonu na zavazadla Ohříva
cí láhve a dehtované plátno musili
chránit želvu před zimou V Bri
stolu vlak zastavil a zde byly při
praveny nové zahřívací láhve te
legraficky objednané Po příjez
du do Londýna bylo vidět že zví
ře trpělo zimou ale brzy na to
stalo se tak čilým jak jen možno
očekávat od obrovské želvy gala
pagosské Kapesní Útky pro psy! Z Paří
že se oznamuje: NejnovějŠÍ vyná
lez mody tyká se psů Elegantní
Pařížanky nespokojují se více tím
opatřovat! svoje Čtyřnohé miláčky
elegantními pokrývkami opatřují
je i dokonce zásobou prádla Do
těchto pokrývek upraveny jsou tu
díž v pravém rohu malé kapsičky
do nichž se zastrčí ozdobné kapes
ní šátky opatřené jménem psa
Zkušenost ukázala že nej ušlechti
lejší luxusní psíci mají přece jen
plcbejský zvyk všechno očuchá
vat a proto bývají opatřeni kapes
nimi Šátečky aby než vejdou do
budoiru nebo do salonu mohl se
jim očistit čnmáček Zvyk tento
jest rozšířen již tou měrou že jar
ní katalogy velkých módních závo
dů již ohlašují 'mouchettes pour
chiens' — kapesníky pro psy!
Ochrana staroiitnostl na Kavkaze
Časopis 'Kavkaz' oznamuje že
velkokníže Michajl Nikolajevič o
známil ruskému ministru osvěty
že archeologický spolek moskev
ský žádal aby učiněna byla opa
tření na ochranu starožitností kav
kazských před cizími učenci Tak
v poslední době němečtí učenci R
Virchow Lohman a Boelek dosta
li dovolení k archeologickému pro
zkoumání Kavkazu a archeologi
cký spolek moskevský vyslovil 0
bavu Že účelem výpravy těchto
německých učenců jest obohatit
německá musea kavkazskými sta
rožitnostmi Následkem podané
Tftl CVIČENÍ
žádosti připojil se car k názorům
spolku a nařídil velkoknížeti Ni
kolajeviči aby zahájil vyjednává
ní s ministry vnitra a osvěty ve
příčině potřebných opatření
O osudech plakátů oznamuje se z
Londýna: Jeden z groteskních
plakátů jimiž zemřelý těchto dnů
A Beardsley dopaloval milé Lon
dýňany dočkal se dobrodružné
historie Jakýs občan z Filadel
fie koupil plakát za 2 penny a po
slal jej poštou svému příteli domů
jakožto ukázku 'nejnovějšího' an
glického umění Příteli se plakát
pramálo líbil tak že zaobalil do
něho svoje prádlo a plakát dostal
se do Čínské prádelny jakéhosi
Sama Li ve Filadelfii Jedva že
Li spatřil groteskní plakát již zá
řila Šikmá očka jeho radostí a za
přísahal služku aby mu plakát
přenechala Připomínal nebožá
kovi jeho vlast a její archaistické
umění Li vyvěsil plakát hrdě ve
své prádelně a zval všechny svoje
přátele aby se přišli na jeho po
klad podívat Přicházeli nejprvé
po dvou pak po třech konečně po
tuctech ba po stech když sláva
báječného obrazu šířila se vždy
dál a dále Konečně prodal Li
plakát dražbou a šťastný smrtelník
jenž jej získal za S125 byl Van
Fo Li majitel čínského divadla v
Camdemu Van plakát vystavil a
přijal $500 vstupného Pak kou
pil plakát jakýs bohatý Číňan ze
San Franciska jenž zaň zaplatil
J625 Nyní zdobí plakát jenž
vykonal cestu kolem pclgvjcíí Y(h
ta palác tohoto šťastného smrtel
nika ve vzdálené Číně a ve dne v
noci hoří před ním lampa jako
před domácím bůžkem těšícím se
svrchované zbožné úctě
Závody nosatých Z Milána se
oznamuje: Několik výtečníků se
stoupilo se pod předsednictvím
signora Lampugnaniho v komitét
jenž těchto dnů uspořádal výstavu
nosů Podobnou myšlenku měli
r 1891 studenti v Padově Avšak
tehdáž byli veškeří občané vyzvá
ni aby v uzavřených lístkách uda
li nejvyvinutější a nejctihodnřjší
nosy v tomto staroslavném městě
A ceny sestávající z kapesních
šátků a tabatěrek zaslány majite
lům nosů jež dosáhly ne j vyššího
počtu hlasů Milánský komitét
však vyzval smrtelníky nadané
pozoruhodnými nosy aby se osob
ně dostavili K závodění ořihlá-
silo se celkem 36 účastníků ale
když došlo k výstavě dostavili se
toliko 23 Tito uvedeni do 'no-
satheky' světnice ozdobené skiz
zami a podobiznami mužů se slav
nými nosy a podrobeni tu důklad
nému ohledání a měření a koneč
ně komise po zralé úvaze a se sta
noviska ryze uměleckého pronesla
následující rozhodnutí: První ce
na velká zlatá medalie F Míchie
lutti obchodník se sirkami z Be
nátek nos znepokojujících rozmě
rů dlouhý výrazný smělý ostrý
jako nůž Druhá cena malá zlatá
medalie A Vozů mohutný ma
jestátní nos se širokými nozdrami
podobnými slujím Třetí cena
stříbrná medalie I třídy C Asca-
ni nos tohoto elegantního mladí
ka podobá se papírovému nosu s
přilepeným na něm knírem jaký
je vidět na maškarním plese Čtvr
tá cena stříbrná medalie II třídy
A Boccarera tento sedláček má
nevyzývavý naivní nos ale jest
důkladný a trvanlivý Pátá cena
stříbrná medalie III třídy A Ge-
nari značně pravidelný nos Me
dalie udíleny za průvodu hudby a
potlesku obecenstva Cenou vy
znamenaní chovali se důstojnějak
to slušelo slavnému tomuto výko
nu a komise stála na výši svého
kulturně historicky významného
úkolu Dlužno připomenout že
soudci řídili se toliko měřítkem
přísně estetickým Ze závodění
vyloučeny byly nosy ploské a ne
symetrické Také nosy končící
schodovitě anebo v podivných u
hlech nebyly cenou vyznamenány
Ceny uděleny toliko nosům rov
ným beze všech kudrlinek Barok
byl rovněž vyločen jako sloh ide
alisující a předrafaelský Toliko
ryze klasický sloh měl nároky na
cenu
Přípravy k htoínl národní slavno
sti v rařllL Pařížané již několik
let si stěžují na jednotvárnost ná
rodního svátku dne 14 července
Každoročně opakují se v tento
den přehlídka vojska v Longcham
osvětlení města ohňostroj a tanec
pod širým nebem Letos však má
býti program tento obohacen no
vým velmi zajímavým číslem U-
tvořil se komitét jenž uspořádá
velký historický průvod podle ná
vrhu malíře Roedela za účasten
ství nejčelnějších pařížských uměl
ců Velkým počtem obrazů a
skupin má býti znázorněna v hlav
nich rysech historie Francie V
průvodu budou znázorněni Julius
César Chlodvig Panna Orleanská
Ludvík XI František I Jindřich
IV Ludvík XIV a Bonaparte
obklopeni vynikajícími osobnost
mi své doby Závěrečný obraz
bude znázorňovati apotheosu Vik
tora Huga obklopeného Pasteur
cm Lamartinem Ingresem a Bal
zacem Pařížská městská rada se
již usnesla že věnuje 40000 ír
na tento průvod jenž slibuje býti
velmi skvělý
Záchvaty trvale vyléčeny Záchvaty a
nervnwmml smlsl po jednodenním aiiván
Ir Kil ne'iUreat Nerv Kestorer ZaAietesl
prr 2 láhev na zkonku OIHriíteJI zdarma
brHH Klíne Irfd Wl Ach Ht Philadel
phii ť~ HTKDTM-U '
Pobřežní krajina v Texasu
Pobřežní krajina Terasu závodí s
Kalifornii jako krajina kde lze s ú
pěchera přatovatl hruiek vína ja
hod Z třinácti akrů osázených hruš
němi strženo bylo během jedné sézo
ny šest tisíc dolarů což můžete l vy
doc'lltl K L Palmer P A Santa
Fe Koute lock box 1203 Omaha Neb
s ochotou zašle vám bezplatně lllustro
vané pamflety Texas popisující Za
Slete si na nejbllžSího jednatele o ce
ny jízdu i Cena lístků do čelnějších
stanic texasských bývá obyčejně nírká
831 f
American Express
ni
"Money Ordry" do Čech
7J HI Jlt IICJIW T II IIJII
aob k zaaýláni peněz ttpolečnost tato má opa
WOunJ(n]III( nnllAUnl 1 3 f M II trlt IV
třeni ku vypláceni "money ordra jl vystave
ných viiide v Čuchách kde po ta ite nalézá a
kam tnolno peníze umlatl ut-t-h-ka
Joplcy: I NeprnH0no ISc
Ne přes $ 600 fce I " " 40 ) I&c
1UUU K nuuuino
- S0UU 10c I " M IOU0O 30o
Pozorf Pozor
Illeclnjfcí
domovy
upozorfiují se na vf tečnou rolničeni příznivou
krajinu vTaylor a Prlce okresích ve Wlaoon-
Ninu hojní pékného lesa dobři pfida adravi
podnebí a hojnost člHt vody pochybeni úro
dy neznimo The Wlaoonsln Central B B
Co prodává tyto poxemky osadnIk6m v lev-
nýoh cenách a na mírná podmínky Doplite
na E V KOSTEK Jedn 901 Clark BU Chica
go lli neb Marek HOUKaL Worcbester
Wlftconsln H-T-D-Ttf
N
OVÁ
UIVIOIV
zvýšená ! dráha
Jest nyní otevřena
JEDE PO VAN BUREK UL PftÍMO PŘED
Chicago Rock Island & Pacific
CcMtnlirf kUH do Chicaga přijedou mohou
no ivf foné dráze doftáhnoutl kterékoliv čisti
uifota aneb la poplatek 6c navítívltl který-
koliv obchod v středu mřsta Vlaky caHtavuJÍ
na liock itiland staniol každou minutu Vy-
hodu tuto mule skýtali pouze
" i llal T0lj t_lr"
VI I la L uca ibibuu u i aua
ZuJImIa 2rnntiv kolek & nhdriite DoUtoU
perMuuktlvnl obraz Chicaga v 6 barvách Jeni
znázorňuje víe coul oChicairu a svýená drá
i při' joto vřdřtl Mapu tuto mřll byste mít!
al iljute jinde choete-ll mí-sto navltlvitl neb
bTdlite-li v Chicagu DoplAle na
JOHN erllASTIAiN U ť A
Chicago 111
NAVŠTÍVÍTE 0MAHU?
—
Jestli ano nezapomrflts m lutavttl v ekvort-
oeznHscnám boctlnci a botela
J ONDRÁČKA
T Čísle 1232 Jižní 18 o líce
Mimo výtečná lihoviny a doutníky obdrilU ta
vrlkerá pehodlt Jako v kkldám bolelo prvá tří
dy Jídla připravována Jton dle ip&toba £ekáho
i amaríckábo Botiftm a venkova veooje
zvláAtut pozornost a podobnáho pohodli Jsko
a ''Johna"nenaldaa nikde
Krajané navštívivší Omahu ne
měli by opomenouti navštíviti
hostinec
roh (Ué a Pacific ul
fpouze block a pftl východnS od
nádraži)
řízený P A KŘEČKEM
Vf teřntf Omaísktf ležák dobrá vína
doutníky atd naleznou tu hosté v hojná
zásobS a mimo toho jsou v hostinci tomto
bezpečni 28tí
A I WH II —
ax BoobdrzeáTitroJe Talířová
brány vlefná brány stroje
tutjt( hAWwttA vmv IVinlllA
sf odonravní ceny a katalog Empire Mfř
Co Uíver 8U Rock Palla lila hnit
ti rtn III V V Zevní
naUbovac!
nabízíme vámabyste mohli
a prodáváním naieho ibo£l
sapociu £Mime tento wa
niklovaný o-ranovr
roonatabovftcf policejní
revolver & al as H & v
a nae eit-ttantnl W hodinky propána
nen usinus HrysiaioTjmi pisiyosuon
otm strojkem a vičky pozlacenými
uvnitř I sevnit? 14-k zlatem Dril taa zaručená
na 6 roka mají vzhled tóS zlatvrh hodinek a
dají se prodat! od 110 do lli Dále I Java ná
prsní Joíilli-I Vie po CO D na prohlednutí
Jiwtll uspokojí zapištíte Jednateli dopravu a
tpnnKi nioweniDon vyuua
te bojná výtclku Zkoste to
Inaarmnee WbolMa1 MdCes
ilSTDTMm) lflB Desrborn 8t Chicago Dl
iiinaaaoDOPnaaaqi
m
v V
r