Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, April 27, 1898, WEEKLY EDITION, Page 3, Image 3

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Pokrok Západu
3
sleduje: "Americký spftsob jed
nání vůči Španělsku vzbudil zde
vleobecné rozhořčení Francie
nedá Španělsku klesnouti bez po
dia! pomocné ruky Příčiny k
rychlému a ráznému zakročeni
z její strany jsou mnohé Již
z ohledu sebezachováaí musí tro
jití proti zásadě Monroea Sta
milionu írancouzkého kapitálu
uloženého ve Španělsku musí býti
chráněno a plémě latinské musí
hájiti se proti anglosaskému
Armáda byla v době právě minulé
jaksi nastíněna a válka byla by jí
vítanou Konečně Francii mohl
by se vrátiti dřívější věhlas jeli
kož by kroky její došly schálení
Ruska Rakouska Itálie ba i
Německa"
V Anglii panuje nálada Spoj
Státům poněkud příznivější v oby
vatelstvu však ne v časopisectvu
Tak ku příkladu Newcastle Chro
nicle obsahuje prudký útok na
Ameriku a londýnský Sunday Sun
praví že málo jest lidí v Anglii
jenž by nesouhlasili s odsouzením
Ameriky kteráž chce světu udá
vati jiné než skutečné příčiny ku
bánských agitací
Nejpřátelštěji vůči Spojeným
Státům počínají sobě ještě časo
pisy ruské Poíoúřední Journal
de St Petersburg kterýž po kolik
dnů zachovával mlčení praví že
po právu lze tvrditi že srážka na
stala následkem neodvratných
okolností Vědomosti praví
"Přátelství kteréž trvalo po mno
há leta mezi oběma státy vylučuje
každé pomyšlení na nepřátelské
postavení ze strany Kuska v ny
nějším zápase" A dodává: "
pochybnost že Spojené Státy nyní
oceňují přátelství lépe než kdy
koliv dříve"
Z kongresu
V sněmovně poslanecké bylo
zasedání úterní velice chabým a
téměř nic důležitějšího nevykoná
no neboť značná část pánů po
slanců vyspávala ještě téměř celo-
noční zasedání dne předchozího
Krátce po zahájení zasedání ozná
měno předsedou Reedem podepsá
ní resoluce kubánské dne předcho
zího přijaté a táž bezodkladně do
senátu k podepsání odnešena Pro
malý počet přítomných uznáno již
ve 12:32 za dobré zasedání odro
čití Ve středu přijata po delším
rokování předloha kterouž dává
se presidentu právo dobrovolníky
vyvolati Předloha tato vypraco
vána bvla dne předchozího odbo
rem válečným a bezodkladné při
jetí jejf na záležitosti vojenské od
poručeno V znění předlohy učí
něno několik změn z nichž nej-
hlavnější jest ona kterouž právo
ku jmenování plukovních důstoj
níků dáváno jest guvernérům pří
slušných států místo presidentovi
jak předlohou navrhováno Přijetí
předlohy bylo jednohlasným a za
sedání v 5:15 odročeno Večtvr
tek započato s projednáváním
kontestu Patterson-Carmackova z
10 distriktu státu Tennessee leč
jednání přerušeno za účelem při
jetí předlohy kterouž dáváno jest
presidentovi právo ku zakázání
vývozu uhlí a jiného ve válce po
třebného materiálu Zasedání
odročeno v 5:45
V sněmovně poslanců v pátek
bez jakéhokoliv odkladu přijata
byla předloha kterouž president
vyvolání dobrovolníků počtem
mo nna mužů opravňován lest a
4 zároveň usnešeno projednání reor
9
:n rařní Dředlohv armádní dne
následovního dokončiti Zbytek
zasedání věnován byl projednání
kontestu Patterson-Carmackova z
10 distriktu státu Tennessee a
nrívn nosle dněišího k zasednutí
ve sněmovně 136 proti 118 hla
1 Z ! ~ T nhnhi nYiiata
SUm Blil VdiCUU —
na přímý nátlak presidenta před
loha na reorganizaci armády jeli
kož v čase přijetí senát již nezase
dal odloženo bio předložení té
že presidentu k podpisu na pon-
AiU Dle předlohy té sestávati
bude armáda z tli praporů a 25
pluků pěchoty doplněno býti má
na 31800 mužů Jízdy bude
12000 dělostřelectva 16150 a
ženie 752 mužů Před odročením
zasedání odporučena výborem fi
nančním ku přijetí předloha o da
ni válečné a prohlášeno že úmy
slem většiny jest tuto před odro
čením v úterý projednati V pon
dělí hned po zahájení podáno sně
movně zvláštní poselství presiden
tovo v němž požaduje se na kon
gresu formální prohlášení války
španělsku a spúsob jakýmŽ žádo
sti té vyhověno byl věru důstoj
ným Přijato totiž prohlášení
války beze vší debaty jednohlasně
a od přečtení poselství do odhla
sování pouze jen minuta a 47 vte
řin uplvnulo Zbytek zasedání
stráven projednáváním kontestu
Wise-Youngova z 2 distriktu vir
ginského
V senátu zasedání úterní bylo
velice krátké a pouze malá část se
nátorů v době zahájení schůze pří'
tom nou byla V 12:27 obdržena
resoluce kubánská s podpisem
předsedv sněmovny a téže bezod-
kladně i podpis místopresidenta
co předsedv senátu pripoien na-
čež resoluce presidentovi k podpi
su poslána Na to podána sen
Allenem z Nebrasky resoluce kte
rouž nynější vláda republikánská
na Kubě uznávána býti má a pro
jednání téže na dobu pozdější od
loženo Zbytek zasedání věnován
byl projednávání rozpočtu pro rů
zná vydání načež ve 3:40 zaháje
na schůze vykoná a zasedání ve
4:05 odročeno Ve středu pro
jednáváno bylo po plných 5 hodin
o záležitostech kubánských při
čemž sen Forakerem členem vý
boru na záležitosti zahraničné
učiněno následovní důležité pro
hlášení: "Myslím Že v týž den
kdy ultimatum Španělsku posláno
vládou naší vlastně kubánská re
publika uznána byla a myslím že
již zítra všichni -bezpečně věděli
budeme že s vládou onou již dne
ska zástupci vlády naši úřadně
jednali" Zbytek jednání věno
ván rokování ó rozpočtu pro růz
ná vydání a po krátkém jednání
ve schůzi výkonné zasedánív 5:35
odročeno Ve čtvrtek přijaty by
ly tři důležité předlohy vesměs
do jisté míry na obranu národní se
vztahující a sice byl to rozpočet
pro různá vydání v němž nalézá
se značně položek na opevnění
různých míst pobřežních dále při-
iata předloha na oreantsaci naší
j a v
armády v době války a téměř upl
ně projednán rozpočet námořní
kterýmž povolováno býti má cel
kem $46277558 proti $38014
oso lez Dovoicnv k temuz uceiu
rozpočtem jak sněmovnou prošel
V 5:50 zahájena schůze výkoná a
zasedání v 7:06 odročeno
V senátu oznámeno v pátek po
zahájení zasedání úmrtí senátora
Walthalla z Mississippi načež v
krátkém zasedání výkoném roko
váno o předloze kterouž presi
dent k vyvolání dobrovolníků o
pravňován jest Další jednání v
zasedání veřejném z úcty památce
zemřelého bvlo odloženo V so-
- - 4
botu odbývány v síni zasedací po
hřební obřady nad sen Walthal
lem z Mississippi po skončení
jichž zasedání z úcty ku památce
zemřelého odročeno V pondělí po
zahájení zasedání předloženo bylo
presidentem zvláštní poselství v
němž poukazováno na nutnost
prohlášení války se Španělskem
O poselství presidentově rokováno
ve schůzi výkoné kteráž ve 2:45
zahájena a do 4:37 potrvala Ve
schůzi této jednáno bylo o formě
v jakéž prohlášení války uveřejně
no býti má a nejvíce času vyžádal
si dodatek navržený Turpiem
jímž uznávána býti měla armáda
povstalecká pod velením Maximo
Gomeze za moc válčící a týž ko
nečně 38 proti 24 zavržen Pro
hlášení války jak oběma sněmov
nami přijato a presidentem pode
psáno zní následovně
"Budiž
usneseno senátem a sněmovnou
poslaneckou Sp Států v kongresu
shromážděnými: 1) že válka jest'
tímto se prohlašuje a Že válka
tato trvá od 21 dubna 189H den
ten v to počítaje mezi bp btaty a
královstvím španělským 2) Ze
presidentu bp btátů tímto se na-
řízuje a se opravňuje k použití ve
škerého vojska i loďstva spolkové
ho a k povolání do služby Spoj
Států veškery milice jednotlivých
států do takého rozsahu jak za
účelem prohlášení tohoto za do
bré uzná"
Blokáda Kuty
ohlášena byla presidentem v
pa-
tek zvláštní proklamací a sice tý
če se táž výhradně jen severní čá
sti pobřeží kubánského a to části
oné ležící mezi Cardenas a Bahia
Honda a části oné až k přístavu
Cien Fuegos na jižním pobřeží
kubánském se táhnoucí Jižní
část ostrova blokádována nebude
(snadz toho důvodu an táž v drže
ní povstalců se nalézá a blokádo-
váním přístavů tamních přívoz po
travin a střeliva zamezován by
jím byl)
Daří válečná
zavedena bude již v dnech nejbliž
kánské většiny výboru finančního
obmezena bude daň tato na pivo
tabák doutníky patentní léky
minerální vody víno poukázky
bankovní cenné papíry a jistiny
na listiny notářské telegramy
lístky přeplavní a lodě dopravní a
výborem odhaduje se že daň tato
vynese částky následovní: Daň z
kvašených nápojů $35000000 z
tabáku $15000000 z doutníků
ííoooooo z license tabáčnické
$5000000 daň kolková $30000
000 a daň lodní $2500000 Daň
z piva zvýšena jest z $1 na $2 sud
a žádná srážka za nespotřebované
neb zkažené kolky povolena nebu
de Daň z tabáku šňupavého
zvýšena jest na 13c 1b z doutní
kfl na li na tis c Kdvz vazi více
F ' '
než lib a na $2 když váží méně
než 1%' na totožné částky zvýše
na daň z cigaret ze zásob na ru
ce jsoucích zaplatí se daň polo
viční Obchodníci s tabákem li
stovým kteří ročně neprodají ho
za více jak $10000 podléhat! bu
dou licensi $24 ti kteří prodají
ho za více než $1 0000 platiti
budou $48 obchodníci s výrobky
tabákovými jichž příjem nepřesa
huje $10000 platiti budou $480
a ti kdož přijímají více $12 Z
patentních léků platiti se bude
daň ic když prodávány jsou za
25c neb méně 2c platiti se bude
z těch jež prodávají se za 25 až
50c 3c z prodávaných za 50 až
75c 4c z oněch prodávaných za
75 až $1 a z každých dalších 50c
další 2C Téže dani podléhati bu
dou voňavky a líčidla Ze žvý-
kavé cumv platiti se bude ic z
paklíčku 5centového a 2c za pa
klíčky dražší Z minerálních vod
platitise bude ic z pintu Dluho
pisy a dlužní listiny vydané kte
roukoliv společností po 1 červnu
podléhati budou dani 5c na kaž
dých $100 a přenos akcií podléhá
ti bude poplatku 2c za každé
$100 Na bankovní poukázky a
drafty platiti se bude když přes
$20 obnáší 2c Směnky pou
kázky splatné na předložení a noty
podléhati budou poplatku sc do
$100 ioc od $100 do $200 15c
od $200 do $350 2oc od $350 do
$500 30c od $500 do $750 40c
od $750 do $1000 $1 od $1000
do $2500 $1 50 od $2500 do
$5000 a každých dalších $2500
poplatku $1 Poukázky do cizo
zemska úvěrní listiny a expresní
poukázky peněžní podléhati bu
dou týmž poplatkům Nákladní
listv stvrzenkv příjmu nákladu a
4 '
zboží určeného k vývozu podlé
hati budou kolku ioc expresní
zásvlkv za něž dopravní poplatek
✓ s
20c nepřesahoval podléhati b
dou kolku ic ony z nichž pláce
[no 25 až $1 2c a z nichž placeno
přes dolar 5c Záruky odškodňo
vací opatřeny býti musí kolkem
50c a všechny záruky ostatní kol
kem 25c Na certifikáty bankov
ní platiti se bude do $100 2C a 5
ctů za částky vyšší Chartery
pro lodě o nosnosti ne více jak
300 tun podléhati budou poplat
ku $4 od 300 do 600 tun $5 a
přes 600 $10 Záznamy prodeje
zboží akcií dluhopisů pozemků
a vůbec čehokoliv podléhati bu
dou kolku ioc Postupy od
$100 do $500 kolku 50c od $500
do $1000 kolku $l od $1000 do
$2500 $2 od $5000 do $10000
$10 od $10000 do $20000 $20
a kazuyen aaisicn ioooo no —
Zprávy telegrafické vyjma telegra
mů novinářských podléhati bu
dou kolku ic do 20c a 3c když
více jak 20c stály V celnici se
platiti bude z vyelívání zboží do
$200 25c od $too do $500 40c
a přes $500 $1 Pojistky na ži
vot podléhati budou kolku 20c na
$1000 a pojistky proti ohni 25CL
Nájemné smlouvy do lhůty 3leté
podléhati budou kolku 50c a na
dobu delší kolku $1 Mortgage
do $500 podléhati budou kolku
50c od $500 do $1000 $1 od
$1000 do $2500 $2 od $2500 do
$5000 $5 od $5000 do $10000
5 10 od Si 0000 do 520000 sic a
každých dalších $10000 $10
Přeplavní lístky do přístavů cizo
zemských když budou státi méně
než $30 podléhají kolku $1 a přes
$30 kolku $5 Plná moc podlé
hati bude kolku 25c plná moc ku
prodeji pronajímání neb leasování
majetku $1 projednání poslední
vůle a jmenování správce pozůsta
losti když tato $2500 nepřesahu
je 50c od $2500 do $5000 $ od
$5000 do $20000 $2 od $20000
do $100000 $10 od $100000 do
$150000 $20 a z každých dalších
$50000 $10 Ku konci předlohy
opravňuje se sekretář pokladny ku
vypsání válečné púiČky v obnosu
$500000000 neb tolika co by
toho obnosu potřebno bylo a to
dluhopisech padesátidolarových
splatných v měně Sp Států v do
dě 20 roků a nesoucích 3 proc
úroků ročně kteréžto dluhopisy
by z odanění spolkového státního
okresního 1 místního vyjmuty by
Do zbraně
Presidentem McKinleym vydána
byla v sobotu $0 několik již dnů
očekávaná proklamace kterouž
125000 mužů státní obrany do
zbraně povoláno jest a sice zní táž
následovně:
"Jelikož zákonem kongresu
ohlaveném "Zákon o zvýšeni vo
jenské moci Sp Států v Čase vál
kv a k účelům jiným" a schvále-
lem 22 dubna 1898 president o
právněn byl za účelem utvoření
armády dobrovolníků k vydán
proklamace kterouž by dobrovol
níci ku službě v armádě spolkové
vyzýváni byli
proto já WilHam McKinley
president Sp Států mocí ústavou
a zákonem tím na mne vloženou a
pokládaje že dostatečných dúvo
dů k tomu stává uznávám za do
bré povolati a tímto povolávám
dobrovolníky počtem 125000
bych ve skutek uvésti mohl úče
zákona onoho a počet tento po
kud možno rozvržen budiž mez
jednotlivé státy území a distrikt
Columbia v poměru k obyvatel
stvu na dobu 2 roků leč dříve ze
služby propuštěni by bylí Po
drobnosti sděleny budou bezod
kladně příslušným úřadům odbo
rem válečným
Na důkaz toho podepsal jsem
pečeť Sp Států připojiti jsem dal
Dáno ve Washingtonu tohoto
23 dne měsíce dubna 1898 a
roce neodvíslosti Spoj Států sto
dvacátém druhém
(Pečeť) Wm McKinley
Za presidenta
John Sherman sekretář státn
Vypsaný počet dobrovolníků roz
vržen jest mezi jednotlivé státy
následovně: Alabama 2500 Ar
kansas 1205 Cahfornia 2238 Co
lorado 1298 Connecticut 1607
Delaware 341 Florida 750 Geor
gia 3174 Idaho 232 Illinois 6608
Indiána 4402 Iowa 3772 Kansas
2778 Kentucky 3407 Louisiana
1940 Maine 1256 Maryland 1942
Massachusetts 4721 Michigan
2268 Minnesota 2874 Mississip
pi 2257 Missouri 541 1 Montana
524 Nebraska 1409 Nevada 138
New Hampshire 752 New Jersey
2962 New York 12513 N Caro
lina 2564 N Dakota 461 Ohio
7234 Oregon 829 Pennsylvaoia
10 769 Rhode Island 710 SoDa
kota 1850 So Carolina 747 Ten
nessee 3000 Texas 4229 Utah
425 Vermont 634 Virginia 2913
Washington 1 178 West Virginia
1389 Wisconsin 3274 Wyoming
31 Arizona 181 Distrikt oí Co-
umbia 449 New Mexico 330 a
Oklahoma 143
Poděkoval se
Z Washingtonu oznámeno v
pondělí že sekretář státní John
Sherman podal presidentu své
poděkování kteréž přijato Úmysl
Shermanův z úřadu se poděkovati
byl již po delší dobu znám a po-
hnůtkou k tomu byl špatný stav
zdravotní kterýž namáhavou prací
a rozčilením neustálým ještě více
zhoršován byl — Nástupcem jeho
stane se nepochybně dosavadní
jeho příručí Day v jehož rukou
vlastně správa odboru státního
spočívala od samého vzniku zá
pletky kubánské jeho přiručím
menován prý pak bude John
Bassett Moorc profesor meziná
rodního práva a diplomacie na
Columbia universitě v New Yorku
Čistého pokladníka
měli v poslední době v San Fran
cisku v osobě AEWidburna kte
rýž po několik roků úřad poklad
níka městského zastával a za do
bu svého úřadování pokud zjiště
no $160000 zpronevěřil Již po
několik dnů proslýchalo se v kru
zích úřadních že v úřadovně po
kladníkově vše as v pořádku není
následkem toho započal ve stře
du mayor s auditorem vyšetřování
kteréž mělo překvapující výsledek
Sotva Že totiž s revisí hotovosti v
pokladně započato seznáno že
všechny zapečetěné pytlíky určité
sumy ve zlatě obsahující byly ve
lice chytrým spůsobem zotvírány
zlaté mince pak z nich vzaty a
stříbrnými penězy nahraženy tak
že při dosavadních revisích pouze
jen převažováním zapečetěných
pytlíků konaných na podvod ten
to se nepřišlo ťan pokladník
dostal o vyšetřování vítr a proto
do bot prásknul a teprve po del
ším hledání na ranči své v okresu
Contra Co nalezen a zatčen
Objednávka z Ruska
Dva válečné parníky prvé třídy
kteréž předčiti mají vše co v obo
ru tom dosud kdy postaveno bylo
objednány byly jak v úterý z
Washingtonu oznamováno vládou
ruskou od firem amerických Stav
ba lodí svěřena jest loděnicím
Crampovým ve Filadelfii výzbroj
a obrnění dodáno pak bude firmou
Bethlehem Iron Co Snosnost
každého z parníku těch obnášeti
má 12000 tun
Generální poštmistr
J A Gary podal ve čtvrtek pre
sidentu McKinleymu následkem
špatného stavu zdravotního své
poděkování kteréž bylo přijato a
místo jeho Ch E Smith z Penn
sylvanie jmenován Nový gene
rální poštmistr byl přítomně reda
ktorem časopisu "Philadelphia
Press" a byl vyslancem aaším při
dvoře ruském v době administrace
Harrisonovy Jmenování jeho
bylo senátem ještě téhož dne po
tvrzeno Zánět povrchu krčního spůso
bený nastuzením přivádí nazvíce
kašel Zahřívací a posilňující úči
nek Dra Augusta Koeniga Ham
burský Prsní čaj ulevuje a hojí