Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, April 27, 1898, WEEKLY EDITION, Page 2, Image 2

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    I 1 1 I
2
Pokrok ZApadu
u
Válka prohlášena
125000 mulu povoláno bylo již do zbraně
Aitiencke loďstvo svira Havanu
Několik španělských
Dne 22 dubna
Ve středu odpoledne spečetíno
presidentem usnesení kongresu
němž minule jsme zprávu podal
Právě e 1124 podepsal president
nejen společně usnesení kongresu
kteréž ukládá mu aby zakročil
o skončení nepokojů na Kubě
zjednal tam trvalý mír nýbrž zá
roveň podepsal též ultimatum da
ne spaneisKu rvroK tento zna
menal ovšem počátek války i
jakmile španělskému ministru do
ručeno bylo ultimatum požádal
týž tím okamžikem o vydání prů
vodního listu
Znění ultimatum totiž depeše
zaslané vyslanci našemu Wood
íordoví v Madridu sděleno bylo
veřejnosti ve čtvrtek a jest jak
následuje:
"Bylo Vám již poskytnuto znění
společného usnesení odhlasované
ho kongresem dne 19 t m
schváleného dnes ohledně zjed
nání míru na ostrově Kubě V
souhlase s tímto zákonem presi
dent nařizuje Vám abyste ihned
sdělil vládě španělské ono usne
sení spolu s formálním požadav
kem vlády Spojených Států aby
vláda španělská vzdala se své
autority a práva na ostrově Kubě
a odstranila vojsko a námořnictvo
z Kuby a kubánských vod Činíce
krok tento Spojené Státy tímto
prohlašují že nemají v úmyslu a
nechtí domáhali se jakékoliv svr
chovanosti práva neb kontroly
nad zmíněným ostrovem vyjma
k upokojení téhož a prohlašují
svou odhodlanost že když toho
docíleno bude ponechají vládu a
kontrolu ostrova lidu téhož za
takové svobodné a neodvislé vlády
jakou si tento zřídí Jestli Že do
hodiny polední příští soboty dne
23 dubna nebude sdělena této
vládě vládou Španělskou úplná a
uspokojivá odpověď na tento po
žadavek a usnesení kterýmž mír
na Kubě bude zajištěa president
pak přikročí bez jakéhokoliv jiné
ho oznámení k použití práva a
moci jež mu byly svěřeny zmíně
ným společným usnesením do té
míry jak bude zapotřeby aby
platnost mu zjednal"
Na to sdělení odpověděl vysla
nec Woodford ve čtvrtek ráno
následovně:
"Dnes ve čtvrtek časně ráno
ihned jak jsem obdržel Vaši depeši
a nežli jsem jí mohl sděliti vládě
španělské oznámil mi španělský
ministr zahraničných záležitostí"
že diplomatické poměry obou zemí
jsou přerušeny a veškeré úřadní
styky meu oběmi zástupci přestá
vají Následkem toho požádal
jsem o průvodní listy a odevzdá
vám vyslanectví do ochrany vy
slance anglického a odjíždím do
a také započata!
lodí bylo ukořistěno
Paříže dnes odpoledne Konsu
lům jsem oznámil"
r-i 1 m m
ro oDOTzent této zprávy od na
šeho vyslance odbývána ihned po
rada kabinetní v kteréž usneseno
považovat! tento krok Španělska
za odmítnutí veškerého dalšího
vyjednávání následkem čehož
sproštěny se považují též Spojené
Státy povinnost! dalšího vyčkává
ní a kladou zodpovědnost za poru
Šení přátelských styků před dvéře
Španělska Zároveň přikročeno
ihned k poradě o tom jaké mají
bytí nejprvnější kroky válečné jež
bezodkladně započnou faké a
kam mířeny budou se ovšem
zcela určitě neví ač má se
za to že prvním krokem- bude
uzavření Havany a požadavek
okamžitého vzdání se posádky na
ostrově tom a jestliže mu bezod
kladně vyhověno nebude že za
počne bombardování To jest
ovšem pouze jen domněnka neboť
plány válečné se v minulých dnech
zcela přirozeně opatrně tajily
Ve Španělsku sešel se ve středu
sněm jehož zasednutí o pět dnů
vzhledem k hrozivému postavení
bylo urychleno Královna regentka
ve sve zahajovací řeči věnuje
ovšem veškeru pozornost jediné
mu předmětu nastávající válce
Praví že zápletky nynější vznikly
následkem úsilí jisté části oby
vatelstva Spojených Států jež vi
douc že Španělsko dalo Kubě
samosprávu obávalo se že tím
zmařeny budou navždy veškeré
plány kteréž se kují proti svrcho
vanosti Španělska na ostrově
onom Kdyby vláda Spojených
Států měla dáti sluchu tomuto
slepému proudu těmto hrozbám
urážkám kteréž aŽ posud byly
nevšímánynejsouce považovány za
skutečný náhled amerického náro
datubyto bylo nesnesitelnou pro
vokací kteráž by donutila Špa
nělsko k přerušení styků s vládou
Spojených Států na obranu své
národní cti
Praví dále že v této velké krisi
papež přimlouval se za mír če
muž se strany Španělska bylo
sluchu popřáno a toto jednání pa
pežovo tak jako i jednání velmocí
osiluje přesvědčení že jednání
pančlska zasluhuje souhlasu a
schválení Jest známo praví dále
královna že chystá se vpád ne
přátelský kterýž nebude moci
snad zadržeti ani posvátaost práv
Španělska ani mírné jeho jedná
ní aniž výslovná vůle kubánského
idu a že litice vášně a nenávisti
rozpoutány budou proti Španělské
otčině Proto dovolává se krá-
ovna souhlasu sněmu a všeho
idu k přinášení veškerých po
třebných obětí a k ochraně trůnu
syna jejího kterýž nemůže jej
_
země
Dle zprávy new-yorského Worldu
zřídka kdy jevili Španělové tako
vou jednomyslnost klidnost a od
Ivanu jakož i odhodlanost k boji
a ochotu položití Život na ochra
nu osad španělských jako jeví
nyní Uznávají sice nestejnost
zápasu a pfesilu Spojených Států
I W a
aie trouiatt si ze dovedou lépe a
houževnatěji vzdorovati nežli si
občanstvo americké myslí Duch
tento převládá ve všech vrstvách
obyvatelstva a zle dílo by se tomu
kdo by připustil Že by mělo Špa
nilsko upustiti od jediné Šlépěje
půdy v západní Indu Casopi
I V V - Š
sectvo vesměs povazuje vaiku za
neodvratitelnou a vítá jí raději
než průtahy
President španělského minister
stva Sagasta měl řeč pozoruhod
nou minutu iWr#tr lll lnAm i-A
nim i sněmovny Pravil žene
může plýtvati slovy když nadešla
doba Činů Kabinet byl nucen urych
liti svolání kortesů a žádá je k
rychlému vyřízení potřebných opa
tření přikročiti S rozhorlením
činil zmínku "o hanebném obvi
ňování Španělska ohledně zničení
Maine pouze jen za tím účelem
aby byla nějaká příčina ke sporu
a připravila Španělsko o právo k
území" Španělsko pravil ne
vzdá se nikdy nýbrž bude brániti
sj s toutéž energií a houževnato
stí jakou předkové odráželi méně
ohavné a méně nespravedlivé úto
ky ze strany cizinců
Časopis Imparcial napsal minu
lý úterek: "Američané kteří spě
chají do války budou překvapeni
až shledají že to není událostí
několika týdnů nýbrž mnohých
měsíců Válka bude trvati aŽ
kramáři budou bažiti více po míru
nežli nyní baží po válce"
Dne 26 dubna
V pondělí předložil president
kongresu zprávu o výsledku svého
jednání se Španělskem na základě
usnesení kongresu ohledně Kuby
že totiž položil Španělsku poža
davky v souhlasu s tím usnesením
a když je sdělil vyslanci španěl
skému tento ihned požádal o
své průvodní listy než pak náš
vyslanec v Madridu mohl sděliti
Španělsku požadavky naše ozná
meno mu vládou španělskou že
její vyslanec je odvolán a styky
přerušeny Sdělil další kroky
učiněné že totiž sevřena Havaaa
našim loďstvem a povoláno do
zbraně 125000 dobrovolníků i
odporučil aby válka íormálně
prohlášena bylu
Po přečtení presidentova posel
ství předložil předseda komise pro
záležitosti zahraniční ihned násle
dující předlohu:
'Budiž usneseno senátem a
sněmovnou poslaneckou Spojen
Států:
1 Aby válka byla prohlášena
mezi Spojenými Státy americkými
a královstvím Španělským a tímto
se prohlašuje že nastala a trvá od
21 dubna r 1898 ten den v to
počítaje
"2 Ze presidentovi Spojených
Států se tímto nařizuje a týž se
opravňuje aby použil veškeru vo
jenskou i námořní moc Spojených
Států a povolal do skutečné služ
by Spojených Států milici růz
ných států do té míry jak bude
zapotřebí ku provedení tohoto zá
kona" Předloha tato byla v zápětí při
jata jednohlasně bez jakékolivěk
námitky a ihned předložena se
nátu
V senátu předsevzata ihned k
jednání a sen Turpie navrhnul k
ní opravu připojením nového
článku který zněl:
My tímto uznáváme právo ku
bánské armády pod gen Maximo
Gomezem aby vůči nim bylo jed
náno co moci válčící ana svoboda
a nedvislost kubánského lidu byla
již uznána zákonem kongresu"
chrámu sám nejsa k tomu dost
starým aby hájil čest a nedílnost
iu upír yji ju ij nu'iiu
né debatě zamítnuta 8 nroti 21
hlasům a předloha jak přijata
v sněmovně byla pak schválena
senátem též jednohlasně Presi
dent podepsal usnesení to bezod
kladně tak Že stala se zákonem a
válka tedy íormálně opovězena
V pondělí bylo též oznámeno
úředně vyslancům zahraničním se
vření přístavu havanského
Minulým pátkem započala vál
ka do opravdy O 5:45~ráno vy
plulo loďstvo americké shromáž
děné ve Key West směrem ku
Havaně aby přístav ten uzavřelo
V týž den vydal president prohlá
šení oznamující uzavření sever
nich přístavů na ostrově Kubě od
Bahia Honda až do Cardenas a
přístavu Cien Fuegos na jižním
pobřeží Kuby V tentýž den též
padla první rána této války a sice
z křižáku INashville kterýž ukoři
stil španělský parník Buena Ven
tura Hned po prvním výstřelu
se parník vzdal
rristav navansky sevřen jest
skoro veškerým loďstvem kteréž
kotvilo v Key West a sice kotví
as 5 mil od břehů Jak se podo
Da neuuue na navánu utočeno a
úmysl jest donutiti posádku ku
vzdání se nedostatkem neboť jest
dosti dobře známo že zásob na
Havaně není a Že tedy dlouho po
sádka držeti se nemůže
V sobotu přijal kongres zákon
čelící k zreorganizování armády
stálé a rozšíření téže na 61000
mužů Zároveň přijat byl všeo
becný zákon vojenský vztahující
se na veškerou obranu země jak
armádu pravidelnou tak zemskou
obranu a dobrovolnictvo Zákon
tento byl potřebným k vůli tomu
aby v souhlas uvedena byla různá
opatření dřívější a zejména aby
upraven byl poměr milice vůči
nastávající službě v armádě Spoj
Států
V zápětí na to vydal president
provolaní kterýmž povolává 125-
000 dobrovolníků do zbraně na 2
roky jestli by totiž dříve nebyli ze
služeb propuštěni
V sobotu byly u přístavu havan
ského ukořistěny dvě menší lodě
španělské a jeden větší parník
Panovala též pověst že naproti
tomu Spanělé zajali americkou
loď Paris kteráž vyplula v pátek
z Anglicka však pověst ta se ne
potvrdila Zajmutí všech oněch
španělských lodí považováno prý
jest ve Španělsku za nepatřičné a
neoprávněné a bude prý proti to
mu protestováno u velmocí a to z
té příčiny že nebylo posud vydá
no žádné formální prohlášení vál
ky a proto zmíněné lodě nepodlé
haly zajmutí
V přístavu havanském zahájily
střelbu nejprvé děla španělská a
sice v pátek večer z pevnosti Mo
ro Asi 10 výstřelů mířených
proti velitelské válečné lodi New
York bylo vypuštěno avšak bez
veškeré Škody
Telegrafické spojení mezi Key
West a Havanou bylo přerušeno a
úřadovna telegrafická v Key West
vzata byla ve správu vládní i za
vedena censura nad vysílanými
odtud zprávami Ohledně pohy
bů lodí nebude dovoleno Žádné
zprávy odtud posílati a proto
zprávy z Havany a po případě o
mořské bitvě jestli taková ve vo
dách kubánských svedena bude
musí posýlání býti z jiných míst
kteréž nestojí pod censurou ani
španělskou aniž Spojených Stá
tů Válečné loďstvo naše nalézají
cí se na pobřeží čínském vyplulo
prý na ostrovy Filipínské Španěl
sku náležející aby se jich zmoc
nilo To jest domněnka kteráž
panuje kdežto jisto jest že loď
stvo toto pozůstávající ze 3 obr
něných křižáků a dvou dělových
lodic zakotvených v Hong Kon
gu obdrželo zapečetěné rozkazy
a vyjelo na Šíré moře teprve v
pondělí
i amwma HM i r i A i : _
i trii w w u
- 1 viaua spaneiska uvereinila v
IfwlMí ví
že diplomatické styky mezi ní a
-y y — v~"u J ~ f
Sp Státy jsou přerušeny a zapo
čala válka ku kteréž nespravedli
vý podnět daly Sp Státy Ve vý
nosu praví se dále: "My šetřili
ly šetřili
jsme co nejpřesněji zásad
d meziná
rodního zákona a projevi
lil iiriui
unvejsi uctu k mravnosti a p
4 rvi ifti
vládnímu Panuje náhled Že je
likož jsme nepřistoupili ku pro
hlášení pařížskému nejsme tím
zbaveni povinosti abvehom šetři
li zásady v témž prohlášené Zá
sada kterouž Španělsko tehdy o-
depřelo připustili jest zrušení o-
právnění lodí soukromých ku za
jímání lodí nepřátelských Vláda
nyní považuje za nezbytné aby
vzala útočiště k zajímání lodíkdy
koliv to uzná za prospěšno a nej
prvé zorganizuje ihned loďstvo
křižáků výpomocných lodím vá
lečným kteréž pozústávati bude
z nynějších lodí obchodních" Ve
výnosu dále prohlašují se pravi
dla jimiž se Španělsko hodlá ří-
diti během války a sice: 1 Pro
hlašuje se že následkem vypuknu
tí války mezi Španělskem a Spoj
Státy pozbývají platnosti smlou
vy míru mezi oběmi zeměmi 2
Po uveřejnění této vyhlášky bude
dáno lodím Sp Států zakotveným
v přístavech španělských 30 dnů
času k odplutí bez překážky
Vzdor tomu že Španělsko nepři-
stouplo na prohlášení pařížské
vláda majíc v úctě zásady mezi
národní hddlá šetřiti a nařizuje
tímto aby šetřeny byly následují
cí pravidla zákonů zámořských:
A) Neutrální vlajka chrání zboží
nepřítele vyjma válečný kohtra
band B) Neutrální zboží vy
jma kontraband válečný nepodlé
há zabaveni pod vlajkou nepřátel
skou G) Blokáda čili uzavření
přístavu není závazným jestliže
nebude vydatným totiž musí u-
držováno býti dostatečnou silou
tak aby zabránilo nepříteli přístup
D) Vláda španělská vyhražujíc
si právo udíleti oprávnění lodím
ku zajímání lodí nepřátelských
vyhražuje si prezatím právo ku
zřízení výpomocných křižáků z lo
dí obchodních kteréžto loďstvo
by spolupůsobilo s loďstvem vá
lečným podle potřeby a pod sprá
vou námořní E) Aby mohli za
jímat! lodě nepřátelské a konfisko
vati zboží nepřítele a kontraband
válečný jakéhokoliv druhu budou
výpomocné lodě křižácké používa
ti práva zadržení a prohlídky na
vysokém moři a ve vodách nepřá
telských v souhlasu s mezinárod
ním zákonem a pravidly jež bu-'
dou uveřejněny F) Za kontra
band válečný budou považovány
zbraně střelivo výprava stroje a
vůbec vše co k válce jest zapotře
by G) Za mořské loupežníky
neboli piráty považováni budou
kapitáui důstojníci a dvě třetiny
námořnictva lodí kteréž nejsouce
americké dopouštěli se budou
skutků válečných proti Španělsku
1 když opatřeny budou
ných Států oprávněním
od Spoje-
k zajímání
lodí
Dle posledních zpráv ze Špa
nělska podepsalo asi 20000 Špa
nělů adresu Sen Castelarovi pod
záminkou gratulace k jeho pozdra
vení se z nedávné nemocc avšak
ve skutečnosti nabízejíce mu pod
poru pro případ prohlášení repu
bliky ve Španělsku
Zaoočetí válkv no stranv Snnip
J J K š
ných Států posuzuje se nepřízni
většinou Evropy Časopisy n
mecké skoro Šmahem odsuzují'
Spojené Státy což ovšem vzhle
dem ku řevnivosti vzniklé násled
kem naších celních zákonů není
ku podivu Od Rakouska nemůže
me též očekávati přátelské smýšle-
ní když víme že regentka španěl-""
ská jest z panujícího rodu rakou
ského Itálie také iest arci naklo
něna Španělsku a ani ve FraudjV
nesmýšlí se přátelsky vůči nL!&
Nedělním časopisům londýnským
telegrafovalo se z Paříže jak ná-