Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, April 27, 1898, WEEKLY EDITION, Page 16, Image 16

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    IQ
Pokrok Západu
Z NAŠEHO MĚSTA
— Minulou sobotu byl "soud
ný den" pro F J Hromádko
který jak známo uznán byl viným
rozšiřování lživého utrhačství
Žádal soud o nové přelíčení kteréž
vSak mu povoleno nebylo a v so
botu uložil mu sudíSlabaugh trest
za jeho provinční Hromádko pro
sil a plakal aby soudce bral ohled
na jeho rodinu jejíž je živitelem
a která by musila padnouti za ob
tíž obci kdyby měla býti zbavena
Živitele tím že by pro přestupek
svůj potrestán byl delší dobu veze
ním Soudce na jeho prosby s
žadonění se obměkčil a uložil mu
pouze zaplacení I5000 pokuty
útraty Tyto obnáší $ 3 8 1 00 tak
že má k placení maličkost $43100
a jestli je nezaplatí tedy jej očeká
vá 5 měsíců vězení
— V pondělním zasedání poli
cejní a požární komise projedná
vána byla žádost řiditelstva vý
stavního o udělení license kterouž
by celé výstaviště kryto bylo ku
konečnému dohodnutí však nedo
šlo Odklad spůsoben byl tím
že komisi podány četné protesty
proti udělení license a proti pro
dávání lihovin na výstaviště Pro
testy tyto podány byly různými
temperenčními a kostelíčkářskými
organizacemi mezi nimiž na pr
vém místě jmenovati dlužao Spo
lek Křesťanské Snahy Spolek
Křesťanských Temperenčních Žen
a Organizaci kazatelů methodisti
ckých ftiditelstvo výstavní za
stupováno při tom právním zá
stupcem svým C S Montgome
rym a jelikož argumenty protestu
jících mnohem déle se protáhly
než jak zprvu se očekávalo odlo
ženo rozhodnutí do některé ze
schůzí příštích
— Policii naší podařilo se ve
středu zatknouti v osobě Wm
Edwardse lupiče kterýž v Lea
venworth Kan před nějakým
časem do železářského obchodu
jednoho se vloupal a as za $40
zboží tam odcizit Zatčení toto
nebylo však přivoděno zručností
policie naší nýbrž lupičem sa
mým jemuž peníze došly a jelikož
vyhlídky na nějaký jiný "job" ne
měl sám na stanici se dostavil a
sám se udal — Jelikož byl vol
ným vrátiti se do Kansas City bez
čekání zda guvernérem vydání je
ho úřadům kansasským bude vy
hověno byl ještě téhož dne do
Kansas odvežen
— Včera krátce před dvanáctou
noainou oloupena Dyla na 32 a
Dorcas ulici pouliční kára dvěma
lupiči jichž kořist? přes $26 obná
šela Loupež spáchána v oka
mžiku kdy kára na konci tratě
stála a kdy mimo konduktéra a
brzdaře nikdo v téže se nenalézal
Konduktérovi uloupeno $2145
společnosti pouliční dráhy náleže
jících a mezi $5 a $6 peněz jeho
vlastních u brzdaře však vzdor
dvojí prohlídce nenalezeno ničeho
— Lupiči měli obličej bílými Šátky
zavázaný vzdor tomu však oba
zřízenci tvrdí že by je při shléd
nutí poznati mohli
V noci z úterý na středu
navštívena byla nezvanými hostmi
residence John G McNealla na
25té a Pierce ul a za několik set
dollarů Šperků a hotových peněz
uloupeno Rodina odešla z domu
kamsi na návštěvu po 7 hodině a
když pozdě v noci se vrátila na
lezeno vše na ruby zobráceno a
vle co cenného uloupeno Lu
piči dostali se do budovy oknem a
měli k provedení lupu dosti času
neboť vzali si práci i s prohlíže
ním postelí zda v týchž něco snad
skryto není — Po lupičích není
doposud nejmenší stopy
Vín1 90c GALOU
Port Sherry muškatlovó Angelica
a nejlepší kalifornská sladká vína
Claret a Rieslins Jtfaí1 75c salon
Jsou zvláště vhodné k velkonočním svátkům
Objednávkám poštou věnuje sc zvláštní pozornost — DopiŠte si o náš
úplný katalog obdržíte ji-j zdarma
Eff Wollstem & Coo
staří spolehliví obchodníci s -lihovinami
522 a 524 jižní 13 ul Omaha Neb
( Chicago Llquor Housa 402 av 16 ul Omaha Nebraska
UUTťlTi M Wollateln 6t Co 28IO N ul South Omaha Neb
I M Wollateln b Co 635 Broadway Councll Bluffs lowa
Zahradní s
semcnal
lkétMUéIMÍ
Ji
Nachový jetel timotha zvláštní
směs travních semen a vůbec
vše v oboru semenářském —
JJajT Zašlete si pro náš katalog
Obdržíte jej ovšem zdarma
TH-tUm
GriHwold říeed Co
1&7 So ÍO Str Xjlncoln 2Te"b
JIIIII Illtllf llllllllllltltlllf IlItlIttlIlllIIIlIlIII IIIIIIIIIII II lllltlllllllllf llfll Iflllllllllll(tllll) IIIIItlIMltIIIL2:
1 Vyzkoušené semeno kukuřice =s=
= ZaSlete Sjcclnocentovycu kolk&o tfi paklířky nejkpMch druhů kuktiři- =
= ce jež zaslány budou na ukázku a 20 stránkový spis "Hints on Corn =
5 GrowinR llw up to-date Farmers Orow tbo Uie Crops" Iowská bo- 5
E (podáfcká kolej vypěstovala U'to kukuřice U4 buílu po akru Jeř vydala 5
= 62 buftlů kukuřice drolené a 70 Ib Šáchů Adresujte: IMeawuit Valley =
= Sťfd í'rn Funn J B Armstrong Trup Miťnaudoab la Ih242!4m =
=jltllll IlIlIIIIIItlIIIIIIII tlllllllllllllllfjlllltllf ItllIlllllEItl lltltllllttlllllllll IIIII tllllllltllllflltlf f itllllllllř?
Humboldtská
_x i„ w
sirouiuvuu
T)mnA& ua aneb pronajme co nJlevnéll
rrUua BC lOakrft piwniki vjborn e
fcnkrreh b uhradnltení ve ťlorenoe 1'Hhiá
Iky přijímá Antonie HUmh lat Bo IStbhtr
Omaha Neb át-t+I Xx
IIIaIiÍ ca VXW a riceatilébo vftHka
JllCUtt BC den ni taraujpme kilúémn
kdo M veune JednaleWví pro naie auré obra
ty! Žádné obarr pfd atritoo Hlaate m a
OMS Bilbfrmann PuCanl Uma ZmlLte ea
O toaato lUtu— lg't í I
_ mK ušetření času
zaSlete nám seznam toho co
pravé potřebujete v oboru
stromku a mv vám zašleme
zvláhté nízké ceny stromk6
žádaných Zvláštní snížené
ceny na prí&tích 80 dnů Pě
stujeme všeno druhu stro
my křovlny révy atd Z fe
no sestávali? Z lablonl tře
sní ivestek broskví hruSnf a drobného ovoce vSeho druhu Jehličnaté stromy
nellep&lho druhu rože a jiné ozdobné křoviny Stromovka nale Jest umístěna v
krajině řeky Kichardson a stromoví naSe není vysušené nýbrž bujné hladké a za
ručené že uspokojí Zašlete si o katalog a cenník Adresujte: thljm
P NĚMEČEK majitel riBKffiaT$anii HUMBOLDT NEBR
J Ilnmboldt Neb '
llambursKo-Amor akciová paropl spol
iPřeplarní cenyí
Po parolodích expresních nejrychlejší jízda přes moře za 5 dní 21 h
Z New Yorku
do Hamburku:
Z Hamburku
do New Yorku
Po parolodích expressních 130 00 13650
„ „ pravidelných 12800 T 13400
♦
13400
Union linie 12600
Ualtimorské linie 12600
Galvestonské linie 13000 13150
Ohledně přeplavu hlaste se u_
HAMBURG - AMERICAN LINE
37 Broadway fi J' Sew Ttrk I X W eor Randolph k LaSalIe Street
Chicago Illinois
Paroplav Spol Sev-nGmecItáho Lloydu
Po parolodích expresních nejrychlejší jízda přes
moře za 5 dní 15 hod a 10 minut
Přeplaveni ceny
Z Břemen
do New Yorku
$3850
13650
Z Nw Yorku
du Ureuen
Po parolodích expresních 130 00
" pravidelných 12800
HLAVNÍ ÚftADOVNA:
OELEICHS cSc CO-
HLAVNÍ JEDNATELÉ PRO ZlPAD:
©'í-SaSDeavxbcra Street diieag-o XII
VELKÁ LÁCE V GRETE NEB
31 Hm
všeho druhu obleků hotových klobouků
spodního prádla
Obleky na zakázku dle nejnovějšího střihu
Chhs Hron
d Pukrtik Tuoadav I9ib f
PĚKNÝ DÁREK v UPOMÍNKU t
dlsLirinnisj?
5
Pro naše venkovní zákazníky kteří béřou podílu ve velko
lepé Trans-mississippské výstavě připravili jsme úpravné krá
sné album illustrující scény ve výstavišti jež určeno bylo za
trvalý umělecký dárek v upomínku na tuto velkolepou výstavu
-Albumy tyto zhotoveny jsou tak dovedně jak toho tiskařské
umění jen dovede Obsahuje stránkové rytiny následujících
hlavních budov jak následuje: Dudova Spoj Státu budova
pěkných umění hospodářství řemesel dolovní zahradnickou
strojnictví a elektriky administrační svobodných umění bu
dovy dítek dále illustraci vysokého soudu legie a přehled vý
stavy z ptačí perspektivy znázorňující rozličné skupeniny ko
lem jezera Tyto krásné a cenné Souveniry jsou tištěny na těž
kém papíru vázány v pergamenu a staženy ozdobnou stužkou
Pouze jistý počet zaslán bude po i tou zdarma přihlásivším se
kteří se zmíní kde ohlášku tuto četli Albumy tyto jsou cenné
a krásné a nelze je obdržeti jinak nežli když se v brzku při
klátíte a udáte jméno lit tu kde jste ozndmku četli
xvxkxxxxmx:
[JUUUUrjt
a
STAVEBNÍ Oílllíl
dodáno na Vaší stanici
Doorava zaolacena
Za VelkOObChOní Ceny M6ete koupit! stavební dříví tak laci
no Jako vái obchodník a ušetříte Jeho Tjtcžek pro sebe Nenáležíme k
řádné kombinaci Zaftlets nám úfty za dopravu Adresujte:
UNION LUMRER CO Wlnona Minn
H TU 24 -lr ?ite askavS anglicky
xnorMxlorMiriiririYi
pucejte na Knihovnu Americkou
Předplatná obnáší pouze $100 roční
Zač cl kaídý předplatitel obdrlí 26 velkích aeSitu neilepSfch románů kaídí
aťiit o 64 atraaách celkem 1664 atraa Ádreaa :
Knihovna Americká Omaha Neb
1
I
iJste-U stiženi revmatianiem
SEVERÚV
'i
OLEJ Sv G0THARDA
60ctů
t
TIŠITEL DĚTÍ
je ctili uspí a vylécT
25 rtů
!
i
Icdnn tiatretii „„xf
aby vypuieny byly bolesti t Val- 9
de části ttla vezme-li se k torna Z
GS emmoAir W I ÚV DDTTf OCVMATICMII J
-yhle Vám pomůlc fa
$100
Kříčí-1I ditó celé noci dostá-] Ztratil! Jste chuť k jídlu? y
sf3 vi-H tonbky a má-lt horkost ► Jste slabými nevrlými ? J
$ SEVERÚV ] SEVEROVA V
SEVER0VY
PlLfliJCY
Z Vám chuť k jídlu vrátí dodá Vám
J síly a veselé mysli COc a $100
SEVERÚV BALSiM
dda Diťrn
A f0 látí BIVaTí I tAvá posud ncjlepiíra
W ám Stolici íbaví f lťkem oroti naattizinf
jbích
nemoci
25ctft
ša : m v v ws uuslutiii
flS v" naaJ'nn'' ob: $ chřipce chrapota a bolc-
ý "4U Tti™HiiBmn m stem v krku
vzniku mnobÝcň 9
t
XyUU kaidý kaScl
35 a 60 ctft
SEVERÚV I na třle boláky a vředy jste-U
rn irn f ritiriu x-r-n V OSnalí mnutí
dlU I IX LCUYin A JAI Cit _ ' - i
I StvtwUY KKYtCISTITEL V
ŽALUDEČNÍ HORKA V
Kdo trpí 1
bostí nervů vysí- W
leností třesavkou
tomu pomůlejen V
SEVERÚV ty
NERV0T0N V[
Dámy po porodu JIT
mely by bo vidy V
uiívatL $100 i
- i
at
V Máte-li obtíže močením ře-1 Nejistá krev jest přícino0 Třt M
W ravko bolesti v řádech ilutou iiny ncTOOcI Máte-li vyrážky V
8
5
Cl
tt 1 1 1 tyt
vaa rycmc Tyíca w ýiy
75ctŮa$125 $ Vás uzdraví $100
fa Vypadávání vlasu jet mrzu-1 Vnáo nebo dccra řasto
tým holou hlavu nemá nikdo rád " " — ' ' r
® CcvroňvCMTr VACft I SEVEĎV V
o u- — u w recuuTOR 2EWSKYCH XJ
f způsobí Vám bujný vzrůst vlasů a j NEMOCÍ w
A ciaí je jemnými ( n£]nf je r kTrtoodmif sj
A ĎOctůallOO 1 krásnými $100
Zvláštní léky za $300 pošlete-H popis nemocí
r — 1 íí