Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, April 27, 1898, WEEKLY EDITION, Page 11, Image 11

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    v
" -- - - - - - fč&mm
Pokrok Západu
11
i
s
j£j ZPRÁVY ZAHRANIČNĚ
Telegrafické
voltbntm okrtsu karlínském
k nŽmui patří i Smíchov odbývala
22 dubna volba poslance do
Huká rady an mandát mlado-
cesklho poslance Dr Kajzla pro
padl z té příčiny že týž jmenován
byl ministrem financí Při volbě
zvolen byl Dr Kaizl opčtnfi a nyní
8 úřadem ministra musí zastávati
také povinnosti poslanecké
Snlmovnt utuaee v Kakousku zdá
f£ býti beznadějnou Stálé truco
uni německých skupin říšské ra
dy zlobí velice císaře a ten dal
svému hnžvu zřejmého projevu
Pražský purkmistr pan Dr Pod-
lipný v čele pražské deputace pro
jevil císaři přání aby císař čas od
času ráčil siJliti na Hradčanech v
Praze aneb aby uríil nčkterého
tlena císařské rodiny ku stálému
jf gtoayva v rraze cisar oupoveuci
jí) česky Že jej tčší tento projev od
danosti a o nroieveném ořání že
Ci bude přemýšleti — (Opřt jeden
usekli i f vešli: 'Uiiiin :j
Vídeňský dopisovatel londýnské
ho "Standardu" píše: Císař Fr
Josef I a císař Vilém sejdou se v
sobotu při slavnosti 70 narozenin
a 26 výročí nastoupení vlády krá-
le Vojtěcha saskčho v Drážďa
nech Oba rnocnířové budou pro-
váženi svými ministry zahráni-
čných záležitostí Při té příleži
tostí dají si zmínění tři potentáti
podkuřovati různými vládními lo
kaji a štrébry bude schrána ko
medie na ulicích a v divadlech
při kteréž příležitosti ovšem vo
jenská paráda scházeti nebude
Panstvu přejeme: dobrý apetit a
poplatnictvu: dobré zažiti!
Y Vidní se oznamuje že dr
Baerenreither ministr obchodu a
zástupce Němců v kabinetu pra
cuje o sestavení střední strany
německé která by stála proti vlá
dě v oposici jen na oko a v přípa
du potřeby hlasovala pro vládní
předlohy — Hlavní město kra
jinské Lublaň navštíveno bylo
opět zemětřesením
takous kou vládou vydán byl ve
středu zákaz přívozu amerického
ovoce květin a obalů týchž ve
{ silce dotyčné 1 ta nejmenší stopa
san joseské mšice objevena byla
Rakouskem zakázán 22 dubna
v zájmu domácího cukrovarnictví
dovoz sacharinu
V řlíské radí rakouské profesor
")Pfercher provedl dne 21 dubna
1 v
zase KOuseK nemecKeno uličnictví
Vrhlť se na Mladočecha Březnov
skýho s následujícími slovy: "Jak
mažete se opovážit mluvit proti
násilí Vždyť jste přece kázal
vraždu proti nám Němcům Vra
hové sem nepatří vrahové patří
do káznice kde se z nich vyžene
_V T 1 V IV" _
v uoaani nožem jaeie raueji ao
Prahy kde jste sorganisoval vylu
l pování německých a židovských
obchodů Kde zůstalo to co při
posledním loupení bylo ukradeno?
Anebo jdětě raději pryč nebo se
vám může státi žc váš Červený
1 nn hiiíta itliipn in mnrira _"
j ~— - — — — - — — - — -
Vlečky nfmecki listy závodí v od
suzování Spoj Států jednomysl
ně VeŠkeren německý tisk před
hazuje Spojeným Státům sobecké
a podlé zamčry a chválí chovaní
' ŠnanMska mroti hezfictnému
: tování sc Ameriky
Londýna oznamováno v nedě-
r ií ží
že stav nejvčtšího státníka an-
:kého Gladstona rychle se
horší tak že úmrtí jeho každým
téměř dnem očekáváno býti může
V sobotu zhoršil se prý stav jeho
tou měrou že k němu povoláni
byli oba osobní lékaři královny
aby všemožné úlevy mu poskytli
v 7 Berlína potvrzena ve středu
"'"IDfáva že Španělskem požádána
Icfé vláda německá o odprodání
— 1 F1iva_ rn) víak hvla touto
m - — - i-
p4mítauto
Z Londýna oznamováno v úterý
že prý Rakouskem Německem a
Italu navrhnuto bylo velmocím
evropském zameziti válce mezi
Španělskem a Sp Státy tím že by
tím že by lidu kubánskému dovo
leno bylo hlasovat! o tom pod ja
kou formou vládní nadále Žiti chtí
Z Londýna oznámeno ve čtvrtek
že španělským ministrem války
povolána do zbraně prvá záloha v
počtu 80000 mužů — Též ozná
meno vyplutí z Kadizu tří lodí do
pravních s několika prapory voj
ska Z rařlie oznámeno v pátek že
přibyl tam bývalý náš vyslanec ve
Španělsku gen Woodíord a že
prozatímně setrvati tam zamýšlí
— Cesta jeho z Madridu byla
značně bouřlivou neboť vlak jímž
jel očekáván ve všech stanicích
španělských zfanatisovaným oby
vatelstvem kteréž proti-americké
demonstrace pořádalo K nej
vážnějšímu výstupu došlo ve
Valadoliv kde do osobního
vozu vyslancova vnikla stráž špa
nělská žádající o vydání soukro
mého tajemníka vyslance Joaquin
Mořena kterýž prý podaným špa
nělským jest Tvrzení toto bylo
vyslancem popřeno a prohlášeno
že Mořeno jest poddaným angli
ckým a že nalézá se nejenom pod
osobní ochranou vyslance ale zá
roveň i pod ochranou vystanectva
anglického Násilnému zakročení
OBRNĚNÝ KŘIŽÁK VIZCAYA
se strany španělské zabráněno
bylo pouze zakročením zástupce
spojeného tisku kterýž policii
vysvětlil jak vážných následků
pro španělsko míti by to mohlo
když by zatčením občana angli
ckého i Anglii proti sobě popu
dilo Špansttki ministerstva nabídlo
v pátek královně vladařce své po
děkování a sice učiněno tak za tou
příčinou aby královna s předními
muži všech stran poraditi se mohla
o tom zda nynější kabinet k ve
dení záležitostí v nastávající krisi
dosti silným jest či zda by nové
síly povolány býti měly Výsled
kem porad bylo že ministerstvo
Sagastovo o setrvání v úřadě po
žadováno Jedinký ministr ná
mořnictva admirál Bermejo prý
odstoupí aby velení loďstva pře
vzíti mohl
Španflský kortes zahájen byl ve
středu trůní řečí královny vladař
ky z níž zřejmě vysvítalo že Špa
nělsko vzdalo se úplně veškerých
nadějí na to žc by zápletka se
Sp Státy cestou smírnou urovná
na býti by mohla a Že tudíž niče
ho jiného mu nezbývá než aby
zbraní 'čest a důstojnost' svou há
jilo Při tom ovšem vyslovová
na naděje že všichni Spanělové
co jeden muž k ochraně trůnu se
postaví a řeč končena slovy násle
dovními: "Svolala jsem kortez
aby hájil naše práva nechť si to
již jakýchkoliv obětí vyžádá Sta
víc se tím s národem za jedno
iplfiuji nejen přísahu již jsem slo
žila při přejímání vladařství ale
sleduji zároveil povinosti srdce
mateřského důvěřujíc při tom li'
du španělskému že shlukne se ko
lem trůnu syna mého a že chráni
ti jej bude po tak dlouho dokud
nebude dosti stár by hájiti mohl
sebe sám a důvěřuji zárovefi té
muž lidu že hájiti bude čest a ú-
zemí národní AČ máme temnou
a trudnou budoucnost před sebou
přece jen nepřesahuje to naší moc
S proslavenou naší armádou loď
stvem a se svorně stojícím náro
dem proti cizozemskému uchvati-
telství důvěřujeme v boha že
přemůžeme bez jedinké poskvrny
na cti naší ony bezpodstatné a
nespravedlivé útoky na nás čině
né"
Z Říma telegrafováno v úterý
Že prý velmocí hodlají učiniti no
vý krok ve sporu Spanělsko-ame-
rickém a sice že hodlají obě nepřá
telské moci požádati by v pádu
vypuknutí války nepřátelství na
Kubu a vody okolní obmezeno by
lo a aby nepřátelství ku pevnině
evropské převáděno nebylo
Norvéiský stortiing přijal ve
čtvrtek 78 proti 36 hlasům před
lohu všeobecné právo hlasovací
zavádějící
Z Madridu došla v úterý telegra
fická zpráva že mezi automní vlá
dou kubánskou a povstalci zahá
jeno bylo nové vyjednávání směřu
jící k tomu aby poslednější od
dalšího boje ustali když by nyněj
ší spůsob samovlády ještě více
rozšířen byl tak že by pak pod
danství ku Španělsku vlastně jen
na papíře bylo
V Madridu došlo ve čtvrtek k
vážným proti-americkým výtržno
stem při nichž z budovy Equi
table pojišťující společnosti znak
americký stržen a ulicemi vlečen
byl Úřady neučinily ani toho
nejmenšího ku zjednání pořádku
Tak píše ještě lůzu povzbuzovaly
ba s purkmistrem madridským
když k nohou jeho znak americký
dopadnul při oslovení lidu prone
sena slova následovní: "Lev
španělský probudil se ze spánku
svého Zatřese nyní hřívou svou
a zničí zbytek barbarského tohoto
tvora"
Z Jíong Kongu oznamováno v
úterý Že válečné loďstvo Spoje
ných Států v přístavu tamním kot
vící připravuje se k vážnému za
kročení pro případ vypuknutí vál
ky se Španělskem a sice že zapo
čato nejenom s přebarvováním lo
dí z bila na černo ale zároveň i s
odstraňováním veškerých dřevě
ných částí lodí kteréž při boji
mužstvu jen v cestě by byly
V Jiavanf vydána v pátek gene
rálním guvernérem ostrova gen
Blanco proklamace kterouž ostrov
ve stavu válečném býti se prohla
šuje Zárovefi odvolána dřívější
proklamace kterouž udělována mi
lost všem kdož jakýchkoliv přeČi
nů proti vládě španělské by se
dopustili
TRŽNÍ ZPRÁVY
Chloftgo 2S dubna
Ilorflliml umnťiillo m trhu Jak obilního tak
potravin vfthno I'lnl?B ittoupá na cenu ua
Jak nnbyla jll po kolik deiwtllotf PHťlnou
toho hlavni J stoupáni con r inkh evrop
kuh npfiwilMtné hlavni válkou xárorcO vlak
tlin vfdomlin íu gáftobjr Jhoi' k rovni a do no
vého oblil mttte nuHtutl nouxe Pivnic čer
vená Cl i amih Jurka tUt I dop£U dne aX
ku II 111 lína xnotl hotovi larka řU a m
11 íu rro veu-n pmuava m 1m i ca 1111
pro 'orvenuc pro xáM iíi'4 a pro pronlnou
Kukuřk-e v noiililaau a nfa-nld Mlounátila
pnxUvámi nyní CihIo a 114 XI1 4 al SI pro for-
vttnix: a pro un
Ovtn nPíňslávi U-l pozadu a vystoupil řt
na v unj prouiva tu) za M' ac 11'-
Žito Hloupá té! a ttk-e Jtwt njr nl xa IW'4
Jiriii-n Hetaki linul a prodává ne nrnllll
xa 43 at ioo
InAni Hfinono vytouDÍto na II 10 za íla 1
IhilivlcW hovfnt l4t renv imvné a oonřkud
vvíi JutVni voli nrutláviili vil íl nou iui
H ť az II Dft a K'k n tufnt) a do VU3 Voli k
tirti Jou po Mtó az M 20 a krávy a Jalovice
V'pfcvj (Idliylck byl minuly tfdon wny
1pvo Jl a vyříi vyjma itklonku týdne kdjr
nly oihH ik IihIiiiuI Nyní nnxlává aa do I3Í6
u nmi vviKinou v-iw az n uv
Omaha 2S dubna
V trhu zdcISIm Dnnujn nitur'IUmt aneJldto
ta nU'(lkcin ktirá renv Iwiu ochalilé I'H
clnou tohoJt-Kt vypuknuti války nuludkem
Kicrez (Kfkv mi printt in e clo velké míry
kdv n z'!la dovoz maa do Kvronr roi hv
ovwm tnřlo ípiitny ůlnvt na 11U trh Přívoz
dobytka v niiiiulém týdní v porovnáni před
cházejícím byl Juk náíliKluJe:
HvřI
Vepř
38W
3-11113
Skop
Tjden kont 21 rinhna 12511
Tjdi ii kouř 19 dubna
Tydttn konf 8 dubna IIMW
TJfdi-n kmf 2 dubna 13M7
18318
41575
87V
Jnk vldf il byl pMvoz HlanJi vyjma dobytka
vcplovi-ho !(£ ftcKnř pHíitá wt stavu trhu
a rán uřni té Jarním priu'ím na famiř NeJ
IcpM iMltiyt 111 u J f mlíulé a dobro vykrmme
volky lliifK prodávali s voli Jutciií imi IIuO
az 44r voli k íru po fiUU a£ 47 krávy a Jalo
vice 2iD az iJX
Vi-pfovf (lolivti k v druhi mlovicl minu
lého týdne y ccnř zli-pítl a toto zlepšeni poniid
trvn 1'riMlává mi no M5 ní 3H) PiMtli-dnřlii
euna pluli tus za ptkný Utkf luťný dobytek
Vejce Vrxt vi Jiu stále po 9c
Mihlo prodává nu téí mále za Mejnou al
c-nii dobré domáci 0 a Ua z iiiíkIovcii ze
olnrane imetany 15 az 10 a 1 oibttredované Ittc
Sb-nlce imxlávaii a no 6'i až 7c kohouti
A azfli a Klatí kohouti 3i afl%r
no zuie cny uobre z vysin 1700 z
llrambory Jsou též cny nezmPnřné domácí
Ml ai Vki buňl coloradike TU olilohké ranné k
Házení fcTC
St LouIm 2f dubna
PScnlcelcHtconr Dcvni a KtouiinJíct Čer
vená cizin x prodává ne za VlUH az fl10 pro
Jurka tvrdá íis X za fl ttí
icvcien iiiu pro cerv-ntc ni1 a uro ran bix
KnknMce Ji-xt též ceny Devní a vtíSí čialo
9 za 31 !4 pro fervt nt-c 3SX a pro záři 33i
New Orleans 25 dubna
Bavlna Jest ceny ixmřkud vySJI aC klidné
prortředirí &
Adresář spolků
Česko-Slov Dělnické Podpor Jednoty
pro8?verozápadní státy:
Minnesota Iowa Wíaconaín Ncbra
bka a obi Dakoty
Hlavní Jednola t Monfgomorj- Mimi
(Klbvá -tvé Nchfize kuidou 4 aobotu r niřxícl v
ainl V V Staříka o 8 h veíer Velkopředwda
vj huctor velkotaiernniu rr Míza vel
koiliVtuík Jos E Sokol Velkopokladník Joa
Maruáka
Č I t Montgomerjr Mlnn
odbývá zví arhftze každou ttrrtou neděli v
méHÍti Předseda Fr K Stanek Tajemník
Fr Mixa Cíetnik Jo E Sokol Pokladník
Tomát Havel
Čís II Mladořech t Le Sucnr Center
Minnesota
odbývá tvi schfize každou 9 nedill v mMcl
síni pana J Peroutky Přediieda Jan Blcek
tnJemnik V Štípán Lexfnuton Mlnnú{etnik
Váo Kráva pokladník Jak Peroutka
( III t St Taní Minn
odbývá xvi echaze každou 3 utředu v mřslcl
Předneda Jan Bwlnář laJemník r J Pavleí
ka 657 Canton Ht: ocetník Fr Břlka 304 Col-
born st řt l'aul Mlnn
ť IV T Mlnnoapolis
odbývá vé Kchftre každou 4 neděli v mísíc! v
mni t vil vt aniiinifton nau i fciar ro ave
I'htdMda Fr Jindra taj Jan Mclnhauer 2M
15 Ave 80 MIpneapolÍH Minn
f V r Nové Praze Mimi
odbývá avé arhuze každou 4 nodřll t mři id
přiKlMda Vojta Chaluimký taj F J Novot
ný uriniK Jun j iiimh iioaiiiuniH jnnuu rvu-
xxltt ew rraeue 11 inu
Komenský ř VI t Ilayward
Minnesota
odbývá vé wdiftzo I nedřll r mřicl Před
dozorce Vác Vanúk taj Vojt Pacovský
fJlenvIlle Minn Úřetník J Plevka pokladní
Jot Funfár
Maw-J Hene iniufeueaa t r Vf jkotnkt
Karel Veliký ř VII t Sofé Třeboni
MlnnetMite
wlhívá tví m-huze kažilou 4 nwlřll r niřícl
PhtlMvIa Jan Noaka taj Jan Jindra Kllke-
noy M'Mii'iir H) Minn acemia 11 a i lurea
pokladník Tom Turek
(' VIII Hovnost Owatona Minn
odbývá Nvé ai-huzo každou 1 nediílt v mt-nUrl v
inl č H P Přeťlw-da Jowf A Stránský
tajemník V Martinek v Owatoniia lllnn 0
Ct lník Frank Kar pokladník A Horák
IX Konina zlatýrh dolfi
t 1'ine ( Itj Minnesota
PřfdM-la Antn Pávek miitopřodeda Jan
W Uivfik tajemník Joa Kartu I 33 Beroun
Min úřetnía LeoMdd llalerman pokladník
Frant Pávek
( X íeehoalovan t Olivla Mlnn
předwda Joef Lep5ka miotopředunda Mat
P-tMíkiL talimnU Frant W Kvřch bo
Olivla Mlnn oc'tník Bdřk-h lioCek poklad
ník Várnlar W Ployhan
Přeplácejte mčas "Hospodář"
pouze ti na rok
i Dr
Chas Rosovatcr
čoalerý' lélcař
fflcet 222 Be Dldir roh 17 nl a
Farnam Telefun 504
Onjrdlít 2117 Jones nlice roh iótém
Vuimfte káru na Leavenworth 'il
Telefon 1217 '
OMAHA - - NEBR
Dr E HolOYtcliiner
český lékař
Office na rohu 15 a Howard ul Sheí
lj's liloek ě dveří 210
Telefon 1438
V ptíúriii k nalezeni od 10 do 13 hodin ráno
od 2 do 4 odpoledne a od 7 do 8 veíer
Obydlí ri-íslo 1019 Center ulice
Teleton 1674
DrL H SIXTA
SCHUYLER NEBR
ťísárna t Iíollmanove bločku
V druhém poHchodi
31 A 3Iašck v Abie Neb
—-vlastní-—
Má na skladS velký vbčr všeho druhu
kamen na mřkké i tvrdé uhlí kamna na
vaření rozličného druhu kuchyňské' ná-
fioí stolní náíini a vftbec vše do oboru
toho spadající Náčiní pro řemeslníky
zámky a Jiné potřeby ku stavbám pum
py trouby a větrníky které sám usazuji
hospodářské nářadí jako i zboří najdete
v mém závodě vždy v hojnosti: podu&kr
chomouty ohlávky přasky háky atd
Pro nevěsty mám zásobu všeho druhu
nejlepšíbo nábytku prádelníky postele
umývadla stoly židle pohovky atd
Mám ještě jiných véci v zásobí a nejlépe
bude potřebujete-li něčeho podobného
přijďte se přesvčdčit že víe Jest to nej
lepMa nejlacinčjSÍ než kdekoliv Jinde
Objednávky a správky vSeho druhu vyři
zují správné levné a co nejrychleji
sin M A MAŠEK
Cechové !
Jedet-ll do atare vlasti prea Břemen zapa
matujte al ve trém proeptobu íe íeská firma
Kareš & Stocký
BŘEMEN
29 Bahnhofstrasse 29
železným
obstará Vám nejlťp a nejvýhodnřjl velkere
Vaře táletltoatt Jako vyminu pení-x přeplavní
lÍBtky Vaie tavazadla a J
Chcete-ll koho aa sebou povolat! sdělte ob- 1
adresu Jeho doporučte Jej na náa aby nám
dopaal a my opravně a ku spokojenosti bonám
Bloutime
Hledáte
nový domov
na venkově?
Pak-li ano neilepšf hospodářské po
zemky naleznete v české osadě M0SINÉE
Marathon county wisconsm j
v nejzdravčjší části Spoj Států a ceny
pozemků jsou dosud velmi nízké
Tyto pozemky jsou žádoucí
poažvadž splátky Jsou výhodné
půda úrodná a bohatá cena Je
jich stéle stoupá podnebí zdravé
a příjemné výtečné trhy Jsou na
blízku maji čistou vodu a žádná
sucha blízké železniční spojení'
dobré cesty školy kostely a sou
sedství Jsou uprostřed obydle
ného a vzdělaného county mají
tolik dřivfkteré vynese více než
co dáte za pozemek
Můžete na nich pčstovati viecky druhy
obilí chovat dobytek a provozovat mA
lařství neb sýrařství Proč bvste kupo
vali pozemek ra drahý peníz kdy i múzete
dostatiakrod $5 do $10? a pozemek
jest mnohem lepší nci v nčkteré staré
osadě — v ydali jsme onrazuovou Knižná
o české osadč MOSINliE a Wisconsino
kterou pošleme každému zdarma kdo
míní do Wisconsino přesídliti a zodpoví
me veškeré dotazy co nejrychleji
Dopisy své adresujte:
I I ! I II I I H
i r i íi i f i m i i inií it i :
i
u tu