Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, April 27, 1898, WEEKLY EDITION, Page 10, Image 10

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    ÍO
Pokrok ZApadu
ZPRÁVY ZÁMOŘSKÉ
F$rálka konservativci v Dánsku
v
— — une 5 dubna konány byly v
Dánsku volby do íolkethingu (do
sněmovny lidu — poslanců) Vol
by skončily velkým vítězstvím ra
dikálů již dobyli 10 nových man
dátů a žádného neztratili umíraě-
ná levice ztratila 4 mandáty a 1
dobyla konservativci ztratili man
dátů deset: socialisté tří mandátů
dobyli Agrárníci nedomohli se
ač kandidovali separátně Žádného
mandátu Budou mít i nyní tedy
radikálové ve íolkethingu 63
umírněná levice 23 konservativci
16 socialisté 12 hlasů Radiká
lové nabudou tak obsolutní ví-tši
ny v lidové sněmovně Jsme zví
daví zda zkusí to vláda i nyní
ještě vládnouti proti většině sně
movny s konservativci a za pomo
ci odelsthingu (horní -sněmovny)
čili zdali konečně — podá de
missi
Milan v koncích — VukaŠin Pe-
trovič dlouho hledal ve Vídni v
Paříži i v Berlíně kdo by poskytl
Srbsku nový uvěr Je zapotřebí
40 — 50000000 Konečně se po
dařilo VukaŠinovi nalézti "pra
men" veřejnosti dosud neznámý
který si uvolil půjčiti Srbsku šest
milionů když se zaváže zaplatiti
deset kromě úroků Tuto lích
varskou puiCKu srbsko uzavřelo a
maskuje ji tak jakoby byla učinč
na u srbského národního banku
Milan stal se v Srbsku nemožným
Již proskakují novinami pověsti
že pro "nedostatečné zdraví" vzdá
se hodnosti generalissima a odje
de opět do ciziny "na léčení"
Milan spolčiv se s Vládaném Ďor
děvičem vzal na sebe úkol vrh-
nouti se na dělání srbské politiky
na tureckém území Oba si sli
bovali od toho velké úspěchy
kterými chtěli odvrátiti pozornost
Srbů v království od věcí bosen-sko-hercegovských
do Starého
Srbska a Makedonie Milan a
Vladan s jistotou spoléhali že se
jim to podaří Vladan se domní
val že mu sultán osobně je naklo
nen a že mu všechno k vůli udě
lá Prcč se to domníval? Pro
tože když byl poslem v Cařihradě
viaaan prosu sultána aby se mu
ukázal velkomyslným a zaplatil
zafi milostivě dluhy které tam
nasekal Sultán za Vládaná dlu
hy zaplatil ale Vladan a s ním
Milan úplně zapomněli že ten
kdo za druhého dluhy platí ku
puje si od tohoto právo' aby jím
mohl opovrhovati Vstoupiv do
takového poměru k sultánovi
Vladan mohl se všeho spíše nadi
tí nežli Že mu sultán bude povo-
lovau z respektu a lásky jak je
Milanovi úzko jak velice pociťuje
tíži hanebného fiaska kterého se
dožil nejlépe vidno z toho jak se
nyní chová k Rusku Po všech
čtyřech by nyní putoval do Petro
hradu kdyby ho tam přijali Ale
všechny nabídky a doprošování o
to zůstaly bez odpovědi Rištič
a nový mitropolit jež Milan chtěl
poslati do Petrohradu aby za něj
orodovali obdrželi zprávu že ja
ko poslové Milanovi nebyli by
přijati Bije také v oči že místo
ruského vyslance v Bělehradě zů
stává neobsazeno
Bulharské viti — Kníže Ferdi
nand odjel po mnohadenním po
bytu z Vídně a vrátil se do Sofie
Do Vídně přijel k loži své nemoc
né matky Hned po svém příjez
du byl přijat od císaře Jak úřad
ní zprávy vídenské oznámily císař ]
knížeti úplně odpustil Před jíz- j
dou Ferdinandovou do Vídně pla
tilo za věc jistou že koncem
března odebéře se na další náv
štěvu do Petrohradu kam měli
přijeti také černohorský kníže a
rumunský následník a kam se
pral sám i exkrál Milan O všech
těchto návštěvách nyní kdy nade
šla doba pro ně ustanovená nic
neslyšet Co se děje? Zjevné
skutky jestc ničeho neprozrazují
ta Časopisy q naznačují "iVícauz Obchod vliv ířincóuziký
urient oznamuje ze v postupu
evropské politiky připravuje se
rozhodný obrat a že Turecko na
dobro přechází na stranu trojspol
ku jenž sesílen 1 Anglií zaháj
velmi brzy práci proti Hušku a
Francii Jde-li skutečně o "prá
ci" Německa a Rakouska prot
kusku zua se ze knize rerchnand
bude mít ochotu zúčastniti se jí
Ale k tomu musil by získati bul
harský národ aneb aspoň mít i ně
jakého nového Stambulova po ru
ce když starého tak nevděčně se
zbavil
V MaktJodi je situace každým
dnem vážnější a hrozivější Po
vstání bulharské v Makedonu sot
va se již dá zaži-hnati Co ale
něho bude když Bulharsko bud
"spřáteleno" s Tureckem i s Ra
kouskem jež čeká na prvou do
brou příležitost aby si zabezpeči
lo cestu na Solun? Dá se před
vídat! že povstání makedonských
Bulharů bude mít analogický prů
běh s povstáním arménským Úlo
hou jeho bude strhnouti Rusko k
nové "osvobozovací"' akci Strůj
ci povstání budou to lidu malovat
jako věc jistou a nezbytnou No
viny vídeňské peŠtské berlínské
a londýnské budou Rusku stavět
před oči jeho povinnost slovan
skou i křesťanskou aby se po
vstalců rázně ujalo a probůh ne
dalo si ujiti tak krásnou příleži
tost k osvědčení své obětavosti a
nezištnosti A Rusko bude se za
tuto lichotivou důvěru děkovati
tak dlouho pokud se Rakousko
jakožto předbojovník Německa na
Východě neodhodlá k nějakému
vážnému kroku ve své balkánské
politice
'Xviwfť' o balkánské politice
Rakouska píší: Vládním orgánům
rakouským naskýtá se příležitost
odtrumfnouti petrohradským "No
vostem" na jejich poslední článek
o balkánské politice Rakouska
Zajisté toho tím spíše neopome
nou že "Novosti' od té doby co
přinesly známý dopis o prosinco
vých bouřích v Praze nabyly v
očích rakouských oíficiosftv auto
ritativně váhy "Novosti" tvrdí
že balkánská politika Rakouska
nikterak nesměřuje k zachování
míru Kdyb Rakousko mělo na
mysli zachování míru neodvolá
valo by své loďstvo od Kréty a
jednalo by svorně s ostatními
mocnostmi Ašak Rakousku ne
ní zapotřebí míru nýbrž zmatků
na balkánském poloostrove Ne
ustálé jitření v Makedonii a agita
ce v Bulharsku i Srbsku podporo
vány jsou hlavně Rakouskem
Čím horším bude stav věcí na
Balkáně tím lépe pro Rakousko
Nechť propadne Řecko nechť
Kréta zůstane' ohniskem věčné
anarchie to nic nedělá jen když
to neublíží záimům Rakouska
Mnoho mluvili o egoismu Anglie
ale zdá se že egoism rakouský
převýšil anglický Anglie svého
času mnoho učinila pro osvoboze
ní Řecka tc jest její zásluhou na
věčné časy Ale co učinilo Ra
kousko? Čím ono může se po-
chlubiti? Snad ne okupací Bosny
a Hercegoviny? Rakouští politi
kové a publicisté majíce tak úzce
egoistickou politiku měli by býti
skromnější a nevystupovati jako
samozvaní obhájci evropského
míru
Ústupky Francii na Cl ní rytnole-
né jsou skuteční vzácné ač-li se
potvrdí zprávy "Timesů" z Pe
kingu potvrzené Zaznamenává
me jen že Francie dosáhla na
Číně 1 aby tato zc svých provin
cií Kvangtuneu Kvanesi a luna-
nu tedy z provincií s francouz
skou državou v Zadní Indii sou
sedících nikdy ani v budoucnosti
žádného území cizím státům ne
postupovala 2 aby směla býti
Francií vystavěna železnice do
Yueníu 3 aby pronajato bylo
Francii některé pobřežní místo za
uhelnou stanici 4 aby ředitelem
pošt Čínských jmenován byl Fran
v Číně všemi těmito ústupky — -
vymoženými ve shodě s Ruskem
značně se rozmnoží
Pifláci poje ihtm nmtekým —
Sotva německý říšský sněm od
hlasoval Že má býti obrácen nový
milion na vyvlastfíování Polákův
a sotva regencím v Poznani Byd
hošti a Opole dán disposiČní fond
400000 marek na pěstování ne
mravnosti mezi Poláky objevuji
se v pangermánských listech ná
vrhy aby na násilnou kolonisaci
německou v zemích polských sté
najících pod německým jhem byl
věnován ještě jeden milion třetí
Furor teutonicus rozpoutal se do
neslýchané míry Pro Němce ne
ní zákona není slušnosti není
ohledu kde jde o germanisaci
Slovanů Polský jazyk vyhnali z
chrámu i Školy i z veřejného živo
ta Statek tak sveřepě pronásle
dovaný je tím dražší Rodiče učí
polskému jazyku sami doma a
kteří se tím nemohou obírati be
rou svým dětem soukromé učitele
a učitelky polského jazyka Mno
hé dámy učí po domech polsky
zdarma Furor teutonicus ani to
nestrpí a pokutuje takové obětavé
vlastenky pod záminkou Že nema-
zákonem předepsané učitelské
způsobilosti Obnovená parcelač-
ná horlivost zahájena již v březnu
měsíci Komise pro německou
kolonisaci koupila v Poznani a
ByahoŠti čtyry šlechtické statky v
zemských deskách zapsané aby
je rozparcelovala a prodala něme
ckým kolonistům Pánu bohu
poručeno ! Němci odstřelují jed-
nohc vlasteneckého Šlechtice za
M jg ' K ' - "A
obrněný křižAk almirante oquf:ndo'
druhým ale mohou býti jisti Že
tím způsobem mohou zničiti jen
šlechtu nikoli ale národ v jehož
společenském stroji nabude větší
ho významu národní demokratická
intelligence jíž zbankrotělá šlech
ta znenáhla ustoupí Věci vyvi
nuly se již tak že i Šlechtici kteří
jsou opravdovými vlastenci a ne
dávají stavovským zájmům před
nost před národními uznávají za
potřebné ano nevyhnutelné aby
polský národ byl zdemokratiso-
ván
Port artur a Taljenvan "No-
voje Vremě" píše: Smlouva kte
rou Rusko učinilo
s Čínou o ob-
sazení Port
arturu a Taljenvanu
bude od ruského obyvatelstva při
jata s pochopitelným uspokoje
ním a není pochyby že také zá
padní Evropa věnuje této události
velkou pozurnost Tato nemá již
žádného práva ani možnosti po
chybovati že Rusko na asijském
Východě provádí jasný určitý a
pevný plán Evropě upřímně pro
hlašujeme že jsme pevně zaujali
území Čínou nám odstoupené a jí
samé zůstavujeme aby uvážila
pokud nová akvisice Ruska pro
spěje i světovému obchodu Upev
nění ruské moci v Port arturu a
Taljenvaně jest jak každému jas
no úplně logickým a nevyhnutel
ným následkem stavby velké si
biřské dráhy jež potřebovala stá
lého a pevného východu k Tiché
mu okeánu k nezamrzajícímu
přístavu aby světový obchodní
obrat na sibiřské magistrále mohl
býti bez závady provozován V
politice vždycky je Škodná všeliká
neurčitost všeliká dvojsmysleost
Západoevropské státy a přede
vším Anglie a takéjapan nyní
dobřn yidí žo Rusko uskutečňuje
Zkušeností každého znjislé zjištěno žo
riecMstá krev
ca doby Jarní celou soustavu tfleinf otravuje a to niinledkem
nepravidelnosti žaludku říniž povstávají nezáživuost a zácpa
V pfípadS takovém odporní ujcino každému
I)r August Kocnlg'
fiiintfntryn XrOpfClt-
Jsoiiť tyto nejiicinlivejhfm jarním lékem který veškeré
tyto žaludeční nepravidelnosti odstraní krev náležití
zíistí a vůbec teló ústrojí tělesné ve stav zdravotní uvede
n
na březích lichého more ne
zvratny neodvolatelně rozhodnu
tý plán v zájmu světa a světového
obchodu
HOVORNA
Pou dotazy plným jménem taut4lenpntferi4
nepudVpHané n anonymní naleznou
poťudlniíbu niikta v koti
DODGE Nebr Prosím sdělte
Hovorně co soudíte o dopisu p
Dražana P O Lamona Odessa
Station Lincoln Co Washing
ton který byl uveřejněn 8 dub
na to jest zakládá-li se ten dopis
na pravdě 2) jak je to daleko
ze St Paul Minn ? 3) Zdali se
tam též pěstuje kukuřice 4)
Zdali tam netrpí suchem neb
krutou zimou — Vůbec vše co
je vám o oné krajině známo
J A Vlasák
Odpoví: 1) Nemáme příčiny
pochybovati o pravdivosti obsahu
dopisu — aspoň ne v podstatě
To jest ovšem pouze náš náhled
který může být tak správný jako
Váš 2) Asi 2000 mil na západ
3) Myslíme že ne 4) Lincoln
Co leží ve východní části Wash
tngtonu lest drunym okresem na
západ od hranic ídaho Krajina
ta jak dalece nám známo nemů
že vždy spoléhati na dostatek de
Šťů ani tehdy kdy západní lesitá
část Washingtonu jich má přeby
tek Podnebí je jinak mírné v
zimě mrazy nejsou kruté Z osob
ní zkušenosti nám není nic zná
mo Dle popisu po ruce měří
Lincoln Co 55 mil na délku a 42
mil na šířku V roce 1890 měl
9312 obyvatelů V roce 1896
odevzdáno tam 2583 hlasů Po
loha krajiny je vlnitá půda úrod
ná vod hojnost (v severní části
jest několik jezer značné rozlohy)
kopečkovitá tráva (bunch grass)
roste hojně Pěstuje se tu pše
nice ječmen oves Žito brambo
ry dobytkářství a ovčářství Okr
sídlem je Sprague s 1689 obyva
tely V okolí Sprague (ležícím v
jihozápadním koutě okresu na
dráze Northern Pacific) je usaze
no několik rodin Čechů
WATSON Neb Prosím sdělte
mi adresu Diamond Iowa pojišťo
vací společnosti na majetek
Josie Krenk
OJp: Nemůžeme poslouŽiti
Nenalézáme nikde ohlášku této
společnosti a nevíme nic o ní
PILSBURY Minn Prosím
sdělte v Hovorně kolik žáků při
náleží ke ikolo podle zákona kde
5
4'
V1
Škola není a měla by se stavět
2 Kde bych obdržel vejce z plno
krevných černých slepic a jak
drahé abych mohl hned za ně pe
níze poslat Anton Čačka
Odp: í Nemáme při ruce zá
konník státu Minnesoty Okresní
školdozorce Vašeho okresu Vám
ochotně v této věci podá vysvětle
ní 2 U F M Munger De Kalb
111 Javas za $200 tucet aneb
za $350 dva tucty Minorky
5175 tucet aneb $300 dva tucty
Spanělky $250 tucet aneb $450
dva tucty
WILUER Neb Puďte tak
laskav a vysvětlete nám jak nazý
vá se v češtině "Cold Jchisel" an
máme rozepři o to jak věc tato
se správně Česky nazývá
Louis BrňŽa
Odp: Dláto na kovy Názvo
sloví řemeslnické jest v češtině
velice neúplné a proto Že průmysl
přicházel do Čech z ciziny a čeští
řemeslníci chodili na "zkušenou"
do ciziny přinášejíce sebou ně
mecké názvosloví pro nástroje
potřebované Nástroji tomu vše
obecně Čeští řemeslníci říkají
"stáhl -meissel" což do češtiny
přeloženo znamená "dláto na
ocel" '
Pojedete do Alaskyí
Jestli ano uřiníte dobře když dopije
te o podrolmriRti na Kmpirc Tranimorta
tion Co Íh First Ave Seattle Wash
která vlastní obrovské množství velkých
parníku dopravních vedoucích nřímo k
Btfedišti žlutých loisk čímž uAetH to
rentujícím mnoho útrap spojených ce
stováním po zemi
žiiitiiiiiiiiuitiiiimtiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiimts
Crete Ntb 25 dubna 'ýS §
Díkuvzdání a odporučení §
Vzdávám tímto vřelé díky panu =
Dr J Rdí -ms !
v Crete 2STe"b
za svědomité a pilné oSetrení v —
tí žké nemoci m5 a úplné vyhojení =
T)!ž přímo vyrval mne z náruči §
smrti a odporučení tohoto právem S
ai zaslouží jak ode mne tak i ro- =
diny mí! =
V úctě
A ntonie SrdlJfek
aiiiHiiiimtimmiiuiiiimiiiiHiiiiHimimwmiiH?
Hostinec
lohto ruHtpnf 1'llielní bu
du vř r Wlltwr Xcli„ imnm
rae ol 1 kvřtna U) vWm nirailim a OHlalnim
co r obor t-nsiU élxtá fTstvá voda Jt
ru "tár" zuviliii: nálitmné velmi mírná
Uliii xirávu ptMliJan lUtř Wllber Neb
I ti I lila wn w rnuíň na celoroční tálou
A nt iri-l tl & šl hlt ltnA
nrice budfi poskytnuta (miijmí tomu kdo mi
i'v ucti vii' v liuiovo-u aiy inulil lakou
ttl Potrmk Ivriá lloliriáV& iwi ílriA Kurlh
Wv+u-rn aJletw nv mlr-y io nejdHvB o a
H h' Ziruba £TJ Haatlima ít Cliicaao lila
Illnďí Ml Jmeni-m Joa £iťpek nt
lo uriniK-nlcB bv jimnra
v OrniiM" ja ni irKK ij Jin m twlrn tam imIiii
odfVI a il ve ditliy mi o hiiu netnohn aovHl
Kdo bv o ! ni víil I aneb on aam n'hr
laxkavé iui"li ji-bo ajlr-u jimrt áUinfk
HpoiíMT řieb íi—iik
Jlriatl MUTUAL
IIKEpiJIHťuJIelna
Hrot epnlofniMiU v
New Vor ku Jtvlna
tl pro hUty lowu
neb dopliu na
Nwbrahku III auto
JíH V PALiK
North H-nd Neb
WICKER PARK SANITARIUM
étí b-ny m vfav-h nvluh& aehornb iHbiinfch
tfriukřinii Dohlaví ťnvoftni a trvale Mulltl
iinb iiké Iřkatl Tlrbf aouknitiié donuivv
pro pani ptint I po l-lifiiní a xkufené itU-ttty
pláf nm KMÍpuridajl pNlnliii(jll zdarma t~
STST4- lir "J -la HuVvW
( krt 1 B liilkv (M iuliililut : rinér
I JI
Josei F
„J Fviof nace cukiio in
blUéBobrttiiUwaukMAvMeirLa(auaa
Ir
-v