Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, April 20, 1898, WEEKLY EDITION, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    ' f
ZÁPADU
POK
v
WEEKLY EDITION
KNTKRKD AT THS POST OKFICK AT OMAUA 5KB A9 ÍKCOND-CLA9S MAŤTE
IČMÍK XXVII- ČÍSLO 38
OMAHA NEB VE STŘEDU 20 DUBNA 1898
Předplatné flt Pokrok Západu $220 ba rok
Předclatoc bi Pokrok Kolh An S300 n rok
i?
)
NOVÉ ZPRÁVY DOMÁCÍ
POLITICKÉ
Z kongresu
V sněmovně poslanecké došlo
v úterý k tuhé srážce mezi odpůr
ci a přáteli administrace prvnějš
totiž vyvozovali že prý president
vyrozumívá zakročení na Kubě
tom smyslu aby Kubánci vlastně
přinuceni byli španělské autono
mii se podrobiti což ovšem přáte
li McKinleyho co nejdůrazněji vy
vracováno Zbytek zasedání vě
nován rokování o záležitostech di
striktu Columbie se týkajících —
Ve středu panovalo od samého za
početí zasedání neobyčejné nap-
jetí neboť očekávána zpráva vý
boru jemuž poselství presidente
vo bylo odkázáno a na jejímž při
jetí jak devět desetin poslanců
nahlíželo válka se Španělskem zá
visí Zpráva tato podána sně
movně teprve krátce před 3 ho
dinou a zároveň požádáno - o jed
nohlasný souhlas k bezodkladné
mu jejímu projednání Proti to
mu zvednut odpor Baileym z Te
xas vůdcem demokratické menši
ny kterýž učinil tak jedině proto
an předem zaručeno míti měl jak
mnoho časti ku debatě o zprávě
povoleno bude Z protestu jeho
vyvinula se celá řada spora mezi
jednotlivými poslanci a konečně i
ku rvačce došlo během kteréž pá
ni poslanci knihami po sobě há
zelí a kteréž jedině zakročením
kvestora přítrž učiněno Když
konečně pořádek zjednán a když
zpráva" výboru na jednací pořádek
kterýž odporučil aby s bezod
kladným projednáním zprávy za
počato bylo byla přijata přečtena
zpráva většiny výboru kteráž zn
následovně: "Jelikož vláda Špa
nělská po minulé 3 roky vedla
válku na Kubě proti povstalému
lidu tamnímu aniž by byla učini
la jakéhokoliv pokroku ve směru
potlačení povstání tohoto a jeli
kož vedla válku spůsobem nesou
hlásícím s právem mezinárodním
spůsobivši smrt hladem více jak
200000 neviných osob z nichž
většina byla bezbraných žen a dí
tek a působivši nezměrnou škodu
obchodním zájmům Sp Států ja
kož i ztrátu majetku a životů mno
ha našich občanů a působivši vy
dáni mnoha milionu dolarů na
patrolovánf našeho pobřeží a na
střežení vysokého moře za účelem
zachování neutrality a jelikož ta
to dlouhá řada ztrát Škod a bře
men za něž Španělsko jest zod
povědným vrcholila ve zničení
spolkového válečného parníku na
šeho Maine v -přístavu havanském
a v zabití 266 našich námořníků
budiž usnešeno že president jest
tímto opravňován a nařizuje se
mu zakročiti bezodkladně za úče
lem ukončení války na Kubě s
tím cílem a úmyslem aby trvalý
pokoj a pořádek zaveden tam byl
a aby svobodnou vůlí lidu tamní
ho trvalá a neodvislá vláda na
Kubě zřízena byla a president je
tímto ' opravňován a zmocňován
použiti vojska i námořnictva spol
kového za účelem provedení úmy
slů této resoluce" Zpráva men
šiny výboru zněla následovně:
"Budiž usnešeno že vláda Spoj
Států tímto uznává neodvislost re
publiky kubánské že na základě
pocitů lidskosti zájmů a provo
kace mezi nimiž jest zúmyslné
zakotvení parníku 'Maine' nad
podmořským podkopem a zničení
téhož v přístavu havanském pre
sidentu Sp Států se tímto nařizu
je použiti bezodkladně vojska i
námořnictva spolkového za úče-j
lem nápomoci republiky Kubán
ské při udržení ncodvislosti tím
to uznávané president dále jest
opravňován a nařizuje se mu po
skytnouti bezodkladné úlevy hla
dovícím Kubáncům" O zprávách
výboru dovolena debata lominu
tová a když hlasování o zprávě
menšiny předsevzato tu igo proti
147 hhsům zavržena Návrhaby
zpráva většiny zpět výboru odká
zána byla s tím návodem aby ve
zprávu svou uznání neodvislosti
Kuby vtělil poražen 190 proti
147 hlasům a konečně zpráva vět
šiny 322 proti 19 hlasům přijata
Proti hlasovalo 15 demokratů 3
republikáni a 1 populista Zase
dání v 6:30 odročeno Ve čtvr
tek bylo zasedání klidným neboť
o otázku kubánskou ani nezava
děno a celé zasedání věnováno
projednávání různých předloh
jichž celá řada přijata
V senátu rokováno v úterý té
měř po plné 3 hodiny o záležito
sti kubánské a celkem podány tři
resoluce k téže se vztahující
Prvá z nich podána Lindsayem z
Kentucky a požaduje se jí aby
zamýšlené zakročení naše proti
Španělůra na Kubě vedeno bylo
za spolupůsobení gen Gomeza
UNITEP
vrchním však velením nejvyŠšího
velitele vojska amerického Druhá
podána Wilsonem z Washingtonu
a požadováno jest jí na presiden
tu abv bezodkladně učinil takých
kroků jimiž by neodvislost Ku
báncům zajištěna byla a třetí po
dána Allenem z Nebrasky kterýž
žádal o zastavení války na Kubě a
o zajištění lidu tamnímu pevné a
svobodné vlády Mimo toho též
mluvili o otázce kubánské Pettus
z Alabamy Mason z Illínos a Bu-
tler z North Caroliny Zbytek
zasedání věnován byl projednává
ní rozpočtu pro různá vydání V e
zahálena schůze vykoná a ve
4 US zasedání odročeno Ve stře
du hned po zahájení zasedání po
dána byla zpráva většiny výboru
emuž poselství presidentovo od
kázáno bylo bylo a sice zněla táž
následovně: Jelikož hrůzné ony
poměry jež po více jak 3 roky pa
novaly na ostrově Kubě tak blíz
kém naším břehům otřásly mrav-
ím smýšlením našeho lidu byly
anbou křesťanské civilizaci a
vrcholily ve zničení našeho váleč-
ého parníku a ve zmařeni 26b
životů mužstva téhož když loď ta
přátelskou návštěvou v přístavu
havanském dlela což vše déle ne-
ůže býti trpěno jak to již v po
selství presidentově dne 11 dub-
1 uvedeno bylo a vůči čemuž
kongres k činosti vyzván byl pro-
budiž usnešeno: I) že lid o-
strova Kuby právem měl by svo- f
bodným a neodvislým býti 2) že
jest poviností Sp Států Žádati a
Že vláda tímto žádá by vláda
španělská ihned vzdala se nároků
a vlády na ostrově Kubě a odvo
lala mužstvo své z ostrova a loď
stvo své z vod kubánských 3) Že
presidentu tímto se nařizuje a on
zplnomocňuje se použiti veškeré
ho vojska a loďstva spolkového a
k povolání do činné služby veŠke
ry státní obrany jednotlivých stá
tůd takých rozměrů jak by to
ho zapotřebí bylo aby resoluce
tato v platnost přivedena byla"
Menšinou výboru podána zpráva
následovní: "Podepsaní členové
výboru zahraničních záležitostí
souhlasí úplně se zprávou většiny
výboru avšak jsou pro bezodklad
né uznání republiky kubánské jak
nyní na ostrově stává co svobod
né neodvislé a svrchované moci
mezi ostatními národy světa" —
Projednání obou zpráv odloženo
na čtvrtek a zbytek zasedání strá
ven řečmi senátorů Forakera a
Lode kteří stanovisko své v otáz
ce ospravedlňovali a kteří dovozo
vali ii uznání neodvislosti ku
hánské nezbytným jest Zasedá
ní odročeno v 5:20 Ve čtvrtek
započato s projednáváním výše
STATES BATTLE-SH1P
uvedené zprávy výborové a plných
6 hodin tomu věnováno aniž by
k jakému výsledku bylo se dospě
lo Řečnili Turner z Washingto
nu Hoar z Massachusetts Turpie
z Indiny Gray z Deleware a Fair
banks z Indiány a jelikož ještě
celá řada senátorů ku slovu přihlá
šenou jest sotva as dnes ku hla
sování se dospěje Všichni řeční
ci shodovali se v tom že zakroče
ní na Kubě nezbytným jest a je
dinký rozdíl jevil se v tom zda
zároveň při tom i nynější republi
kánská vláda kubánská uznána
býti by neměla Přátelé plánu
poslednějšího zdají se býti u větši
ně a proto nebylo by divu když
by zpráva menšiny výboru přijata
byla V případu tom president
zamýšlí resoluci vetovati
KRONIKA UDÁLOSTÍ
Stav osení
Dle výkazu hospodářského od
boru byl stav ozimky na 1 dubna
na 86 bodů proti 815 v téraŽe
měsíci roku minulého a proti 77 1
v dubnu r 1896 V hlavnějších
ozimku pěstujících státech stála
si tato následovně: Pennsylva-
nia 82 Ohio 80 Michigan 92
Indiána 85 Illinois 75 Missouri
81 Kansas 101 aCaliíornie 62 —
Star ozimního žita odhadován na
921 bodu proti 889 v dubnu ro
ku minulého a proti 829 v témže
období r 1896 Co se týče pádu
dobytka nechť již nemocí Či kru
tou zimou byl týž menším než v
letech minulých neboť při koních
obnášel pouze 26 proč při do
bytku hovězím 33 proc a při ov
cích 53 proc Zvláště velké sní
žení jeví se při dobytku vepřovém
neboť téhož podlehlo nemocím a
jiným příčinám pouze 63 proc
proti 144 v roce předešlém
Indiáni vyhráli
V nejvyšším soudě spolkovém
vynešen byl počátkem týdne roz
sudek jímž uznáno bylo právo
Indiánů kmene New York na část
ku strženou při prodeji as 2 mili
onů akrů pozemků vlastněných
kdysi kmenem tímto v Kansas a
kterážto částka do pokladny při
šla Pozemky dotyčné rozprodá
ny vládou spolkovou aniž by dle
nynějšího rozhodnutí nejvyšího
soudu rudoši bývali se práva ma
jetnickčho ve prospěch vlády spol
kové vdali a následkem toho ny
ní rozsudek na částku tehdy str
ženou $1250 000 i s úroky Indi
ánům proti Sp Státům vydán
Prodány Španélsku
Newyorský zástupce Hambur
ské paroplavební společnosti £
L Boas oznámil v úterý že par-
IOWA J Lr
niky Columbia a Normania rych
lostí svou dobře známé prodány
byly Španělsku a formální přenos
jejich na Campania Transatlantic
společnost z Barcelony učiněn v
pondělí Společnost prý obě lodě
vládě naší ku koupi nabídlažádné
odpovědi nedostávala a vláda špa
nělská o zakoupení jich usilovala
Zároveň oznámil že nejrychlejší
parník hamburský 'Fuerst Bis-
marck nabídnut v minulých dnech
ku koupi vládě naší a že odpověď
na nabídku tuto od téže dosud ob
držena nebyla
Nové dvě lodí
pro naše loďstvo válečné zakou
peny ve středu a sice jsou to dvě
z nejrychlejších lodí po moři a-
tlantickém plujících parníky St
Paul a St Louis společnosti A-
merican Zaplaceno prý za ně
celkem $5000000 Parník St
Paul vyplul v sobotu ze South
ampton a příjezd jeho dnes v New
Yorku se očekává parník druhý
nalézá se pak dosud v přístavu
anglickém z kteréhož již pod vlaj
kou americkou vypluje Dále o
známeno že vláda naše pomýšlí
na zakoupení brasilskčho křižáku
'Nictheroy' a že vyjednávání ve
směru tom v dnech nejbližŠích již
skončeno bude Podobně vyjed
nává se o zakoupení několika dal
ších parníků společnosti Old Do
minion jichž by ku ochraně po
břeží použito bylo
Jak sehnat peníze?
Finanční výbor sněmovny po
slanecké v posledních dnech jed
nal pilně s odborem pokladním
t vzhledem ku vypracování přísluš
ných předloh jimiž by v případě
vypuknutí války se Španělskem
peníze na krytí útrat opatřovány
byly Jak se ozdamuje rozhod
nul se výbor na zvýšení vnitro
zemní daně z piva z $1 na $2 za
sud jakož i na zvýšení daně na
tabák doutníky a cigarety Mi
mo toho uvalena prý byla by nej
spíše též i daň na poukázky ban
kovní listy úvěrní drafty a vůbec
na všechny cenné papíry jakož i
na léky patentní Odhaduje se
že zvláštní daně tyto přinesly by
při nejmenším $100000000 roč
ně a sice odhadován jest zvýšený
příjem z piva na $35000000 z
tabáku na $33000000 a z cen
ných papírů a patentních léků na
$32000000 Dále pomýšlí vý
bor pro případ války na zvýšení
poštovného z 2c na 3 čímž by
příjem as o $30000000 zvýšen
byl a na uložení daně na světla
plynová i elektrická Mimo toho
vypracovány výborem dvě předlo
hy jedna na uzavření prozatímné
půjčky v obnosu $100000000 a
druhá na uzavření prozatímné
půjčky v obnosu $300000000 až
$500000000 3 proc nesoucí
Detsova osada vTennessee
První Debsova osada soudělni
cká složená z přívrženců sociální
demokracie bude založena na
Cumberlandské výšině v Tennes
see Debs prohlásil že prohle
dal skoro všechny státy až ko
nečně mu byly učiněny tak mírné
nabídky na získání 400000 akrů
půdy v Tennessee 75 mil jižně cd
Nashville že je přijal Půda jest
úrodná má dostatek lesů a jsou
tu bohatá ložiska rudy a tak bu
dou osadníci všech řemesel míti
tam dosti zaměstnáni Vyjedná
vání se společností vlastnící po
zemky ty jest už skončen a osad
níci kteří se přihlásí budou na
místo dopravováni a počne se co
nejdříve na osadě pracovati v na
ději na zdárný úspěch
Malomocenství v lowř
Z Des Moines la oznámeno v
neděli že zdravotní radě státní
sděleny dva další případy malo
mocenství a sice jeden z Iiidge-
way a druhý z Roland V obou
případech stíŽeni jsou hroznou
nemocí touto Norvéžané kteří
teprve před nedávnem tam se usa
dili a nemoc již tak pokročilou
jest že k lůžku upoutáni jsou
Téžfea uhlí
dle předběžné zprávy statistické
úřadovny spolkové obnášela ve
Sp Státech v roce minulém 198
250000 tun v ceně $198100-
000 tak že průměrná cena jeví se
býti o něco méně než $1 za tunu
Proti r 1896 jeví se v těžbě uhlí
přírůstek 6270000 tun nebo-li
33 proc Cena vytěženého uhlí
proti roku předchozímu stoupla
pouze o $1700000 nebo-li méně
než o 9 jednoho procenta Těžba
tvrdého uhlí v Pennsylvanii klesla
téměř o 2250000 tun a sice z
54346081 tun v r 1896 na 52-
122408 tun v roce minulém Ce
na uhlí při dolu zůstala však tou
že totiž $163 tuna
RermatUm tj1mV
ManZelka tnole tiíívnla ChambcrUin-
6t Pain Balm proti reTmaiinmu docí
Iítsí valné úlevy a mobu Jej odporučlti
jako znamenitý liniment 1 roti revinati-
íidu a jiným potřebám v i mácaosli při
nicbiabl' dali Jarně Jej cenným — V J
CuTler d Crt-en Jí Y
Pan Cuylr Jest Jedním z předních nb
cLodnlkft v litu osadě a J'dnfra % ne i vil
iení-JSÍí h muft vokolf— W O Phippin
redaktor Ked Creek Ilerald a wde
U Tnecb lékárníků
í
r