Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, April 13, 1898, WEEKLY EDITION, Page 2, Image 2

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    2
Pokrok Západu
Poselství presidentovo ke kon
gresu
Od min týdne očekávané po
selství ke kongresu podáno bylo
v pondělí odpoledne jak dříví
předpovřeno President v po
selství tomto žádá kongres aby
oprávnil jej ku učinění takových
kroků jeŽ by vedly ku skončení
nepokojů na Kubč a k docílení
ustálené vlády tamtéž a aby byl
oprávněn používati válečných i
námořních sil Sp Států dle po
třeby k úČeli tomu President
praví Že jediná naděje jak napra
vit nesnesitelný stav věcí na ostro
vě jest braným zakročením v zá
jmu míru Klade celou záležitost
v ruce kongresu jsa připraven vy
konali každou povinost kterouž
ústava mu ukládá Nařízení Špa-I
nělska aby přestalo další nepřá
telství ra ostrově předloženo jes
kongresu k úvaze že jestli opa
tření toto povede k cíli pak bu
dou též snahy našeho národa mí
rumilovného dosaženy Jestliž
k cíli nepovede bude to pouze
dalším důvodem pro naše opráv
něné jednání Záležitosti válečné
lodi Maine věnována jest valná
pozornost President dovozuje
že rozkotání lodi Maine jest důka
zem Že Španělsko nemůže zaru
čiti bezpečnost v přístavech svých
cizýra lodím Španělsko odmítá
veškeré spojení s touto věcí a na
bízí se předložili k arbitraci každý
spor kterýž by ohledně toho
vzniknul
Poselství toto jest ovšem jed
ním z nejdůleŽitějŠích dokumentů
kterýž po dlouhou dobu kongresu
předložen byl a uznáváme za nut
né k vůli lepšímu seznámení Čte
nářstva se stavem věcí podali po
selství v plném znění Jest jak
následuje:
Poslušen předpisů ústavy kte
ráž přikazuje presidentu aby po
dával čas od Času kongresu zprá
vy o stavu Unie a odporoučel mu
k úvaze taková opatření jež uzná
van Duae za potreuna aneb vý
hodná považuji za svou povinost
abych oslovil Vás ohledně vážné
krise kteráž nastala ve stycích
S Států a Španělska následkem
bojů jež po více než 3 roky zuří
na sousedním ostrově Kubě Či
ním tak následkem toho Že ku
bánská otázka tak blízko dotýká
se naší Unie a vážné kroky kteréž
' nutnými jsou učiniti tomuto náro
du vztahují se k tradicionelní 'po
litice naší vlády jestli chceme be
dlivě šetřiti příkladů kteréž byly
dány zakladateli republiky pro
následující pak vlády až po dneš
ní den Nynější revoluce jest
pouze jenom nástupce jiných po
dobných povstání kteréž sběhly
se na Kubě proti nadvládě Špa
nělska Za dobu skoro půl stole
tí z nichž každá v době svého
průběhu spůsobila Spoj Státům
velké nesnáze a výlohy jež vyža
dovalo udržování zákonů neutra
litních spůsobila nesmírné Škody
americkému obchodu a průmyslu
spůsobila znepokojení nesnáze a
bouře mezi naším občanstvem a
používáním ukrutných barbar
ských a necivilizovaných spůsobů
válečných spůsobila pohoršení a
urážela lidské sympathie našeho
lidu
Od té doby co započala tato
revoluce v únoru 1895 byla naše
země svědkem že tento bohatý
kraj na prahu našem popleněn byl
ohněm a mečem v zápase nevyrov
natelnérn v dějinách ostrova a
vyrovnatelném co do počtu zápa
sících a trpkosti zápasu kterou
jinou revolucí novější doby v kte
réž závislý lid snažil se o dobytí
svobody a jemuž na odpor stála
moc svrchovaného státu Líd náš
zřel prospívající dosud krajinu
popleněnu a uvedenu na mizinu
její obchod úplně zaražen neoby
čejnou úrodnest její obmezenu
její pole popleněny její továrny a
dílny v rozvalinách a její lid hy
noucí po desetitisících hladem j
My byli nuceni z příčiny Šetře
ní přísné neutrality jakouž naše
zákony a zákony národů poroučí
střelili naše vody a hlídati
naše přístavy abychom zabránili
jakýkoliv nezákonitý čin pomoci
Kubáncům Náš obchod trpěl
tak Že kapitál uložený našimi
občany na Kubě byl většinou
ztracen a trpělivost našeho lidu
byla tak těžce zkoušena Že spů-
soben nebezpečný nepokoj mezi
naším vlastním občanstvem kte-
ryz nalezl nevyhnutelné výrazu
Čas od času v národním sněmu
tak že záležitosti úplně cizí zemi
naší poutají pozornost a stoí v
cestě bedlivé péči o domácí pro
spěch jakáž přísluší spokojené
zemi jejiz hlavni zásadou bylo
střežení se zájIetek zahraniČných
še to musí ovšem buditi a arci
vzbudilo největŠÍ účast se strany
této vlády tak dobře za mého
předchůdce jako za mé
V dubnu 1896 nesnáze kteréž
snášela tato země následkem vál
ky na Kubě staly se tak obtížný
mi Že předchůdce můj učinil po
kus zakročením o docíleni míru
jakýmkoliv spůsobem kterýž ved
by k Čestnému skončení zápasu
mezi Španělskem a jeho povstalý
mi osadami na základě nějakého
vydatného systému samosprávy
pro Kubu pod praporem a svr
chovaností bpanélska rokus ten
se nezdařil jsa zamítnut vládou
Španělskou tehdy v moci se nalé
zající kteráž nechtěla připustit!
žádny spňsob zakročení ani vů
bec žádný plán vyrovnání kterýž
nepoČínal s úplným podrobením
se povstalců zemi mateřské a pak
pouze jen na takových podmín
kách jaké Španělsko samo by
uznalo za dobré povolili Válka
trvala proto dále Odpor po
vstalců se nijakým spůsobem ne
zmenšil
Úsilí Španělska se zvětšilo jak
odesláním dalších sil vojenských
na Kubu tak rozmnožením hrůz
zápasu novým a nelidským spůso
bem jakýž na štěstí nemá sobě
rovného v novějších dějinách ci-
'ilisovanýjch křesťanských národů
Politika ničení a soustřeďování
zahájená Weylerem 10 října
1896 v provincii Pinar del Rio
byla rozšiřována až zahrnut byl v
ní celý ostrov na tak dalece jak
právo zbraní španělských sahalo
buď okupací aneb válečnými ope
racemi Rolnictvo zahrnmíc v
o veškeré obyvatelstvo venkova
uvnitř ostrova zahnáno bylo do
opevněných míst' aneb do osamě-
ých míst ovládaných vojskem
ěstování a doprava veškerých
potravin byla zakázána Pole
byla spustošena příbytky pože
hnuty dílny rozmeteny a vůbec
vše co mohlo slouŽiti k spustoše
ní země a učiniti přebývání lidí
aneb výživu jich nemožným bylo
spůsobeno jednou aneb druhou
ze zápasících stran a prováděno s
veškerou mocí kterou po ruce
měli
Když nynější vláda nastoupila
před rokem soustřeďování tak zva
né "reconcentration" bylo v plat
nosti po větší části čtyř středních
a západních provinciíSanta Clara
Matanzas Havana a Pinar del
iio Obyvatelstvo venkovské od
hadované počtem na 300000 aneb
více sehnáno bylo do měst aneb
do nej bližších jich okolí zbaveno
výživy i přístřeší ponecháno
špatně oděno a vystaveno těm nej-
nezdravějším poměrům
Jak zrůstala nouze o potraviny
následkem pustošení krajin oby
vatelstva zbavených měnila se
bída a nouze v utrpení a hlad
Měsíc od měsíce zrůstalo procento
úmrtní stravnou měrou Do března
898 podle konservativních vý
počtů z úředních španělských
zdrojů obnášela úmrtnost mezi
soustředěnci (reconcentrados) ná
sledkem hladu a nemocí z něho
povstalých přes 50 procent celého
počtu Žádné úlevy nedostávalo
se trpícím Iířemeny přetížená
města trpící již sama následkem
tísně nemohla poskytnouti pomo
ci Tak zvaná "pásma" vzdělá
vaná zřízená v nejbliŽším dosahu
vojenské kontroly kol měst a
opevněných' táborů osvědčila se
illusorními co úleva pro trpící
Nešťastníci jsouce z větší Části
Ženy a děti se starými a opuště
nymi muži sesiabiymi nemocemi a
hladem nemohli vzdělávali půdu
bez nástrojů semena a přístřeší
ani pro svou výživu ani pro za-
chování měst Soustředění při-
jaté domněle co opatření válečné ostatních přispívajících organisací
aby jím zmařeny byly zdroje výži- ochotně navštívili Kubu a spolu
vy povstalců spůsobily obmýšlené působili s jenerálním konsulem a
výsledky Jak pravil jsem v po- místními úřady aby vydatně roz-
selství svém minulého prosince
nebylo to válčení civilisovanébyla
to válka vyhlazovací Jediný mír
jehož docílila byla poušť a hrob
wezi um vojenská situace na
ostrově podrobena byla patrné
změně Zvláštní činnost kterouž
vynikal zejména druhý rok války
když povstalci vnikli až do nepo
škozených posud polí v Pinar del
Rio a nesli zkázu a bídu až po sa
mé zde města Havany změněna v
tuhý zápas ve středních a východ
nich provinciích Španělské zbra
V II vsv 1
ne naoyiy částečnou kontrolu v
Pinar del Rio a v části Havany
však za trvajícíh poměrů na ven
kově nezlepšily se jejich produk
tivní poměry I když tak částeč
ně byly obmezeny povstalci ovlá
dali jistý kraj a jejich podrobení
se kteréž Španělsko položilo co
podstatný a jediný základ k míru
zdálo se tak vzdáleným jako na
počátku
"Fakovému stavu věcí stála
vstříc moje administrace Ve
zprávě své v minulém prosinci
pojednával jsem o situaci a vypo-
četl kroky kteréž se staly za úče
lem úlevy a otevření cesty k něja-
ému čestnému smíru Zavraž
dění předsedy ministerstva Cano-
vase vedlo ku změně u vládě špa
nělské Dřívěiší vláda zavázáná
souc k podrobení povstalců bez
akéhokoliv ústupku ustoupila
straně liberálnější kteráž již dáv
no zastupovala politiku opravy
zahrnujíc v se rozšíření samosprá
vy pro Kubu i pro Porto Rico
Na naléhání této vlády skrze nové
ho vyslance generála Woodforda
čelící ku neodkladnému a vydatné
mu zlepšení stavu věcí na ostrově
ačkoliv nebylo přijato do té míry
co nějaké formální zakročení ia-
ýmkoliv spůsobem dostalo se
nám jistého ujištění že samo-
práva pokročilá bude co neod
kladně nabídnuta Kubě bez oče
kávání výsledku války a že lid
štější spůsoby válečné ihned
zahájeny budou ve vedení nepřá
telství Zároveň s tímto prohlá
šením nová vláda španělská po
kračovala v politice své započaté
svou předchůdkyní osvědčujíc
přátelské ohledy na národ tent5
propuštěním amerických občanů
držených pod různými obvinění
mi že měli účastenství v oovstá-
ní tak že koncem listopadu ani
ná osoba kteráž bývala by
oprávněna na naší národuí ochra
nu nebyla více ve španělském vě
zení Mezi tím co dělo se toto vy-
ednávání poutala čím dále tím
větší pozornost zrůstající nouze
nešťastných soustředěnců a hroz
ná úmrtnost mezi nimi Zdar
kterýž provázel obmezenou míru
úlevy poskytnuté trpícím ameri
ckým občanům mezi nimi obe
zřetným vydáním peněz povole
ných výslovně k jejich podpoře
společným usnesením schváleným
dne 24)10 května 1897 prostřed
nictvím konsulátuích jednatelství
spůsobil humánní rozšíření po
dobného spůsobu podpory na ono
velké množství trpících
Návrh k tomu cíli schválen byl
španělskými úřady Dne 24
prosince vydal jsem provolání k
americkému lidu vyzývaje k pří
spěvkům peněz neb jiných potřeb
k podpoře hladem mroucích na
Kubě a tomu následovalo dne 8
ledna podobně veřejné ohlášení o
utvoření ústředního kubánského
podpůrného výboru se sídlem v
New York City skládajícího se ze
tří členů zastupujícího Americkou
národní společnost Červeného kří
že a náboženské i obchodní třídy
Úsilí tohoto výboru bylo neúnav
né a docíleno jím mnoho Velkou
pomocí v tomto díle dobročinném
bylo dosažení bezplatné dopravy
na Kubu Předseda amerického
spolku Červeného kříže a zástupci
dělována bvla oodnora sibraná
snahou ústředního výboru
ro 200000 na hotovosti a
Sko-
bách bylo již mezi trpící rozděleno
a více jeŠté je sebráno
asooy připouštěny jsou bez
placení cla a o dopravu do vnitra
jest postaráno tak Že podpora
kteráž zprvu obmezena by t i musi
ia na navánu a ve-tsi města po
9 v # w
skytuje se nyní ve většině jestl
ne ve všech městech kde bída
trvá Tisíce Životů bylo již za
chráněno Potřeba změny ve sta
vu soustředěnců jest uznávána
vládou španělskou Děhcm mi
nulých dnů zrušeny byly nařízen
gen v eviera a praví se že sou-
_ 1 1 w
středěncům je nyní dovoleno vrá
titi se do svých domovů a že jsou
podporováni v započetí prácí ku
vlastní výživě v míru a pokoji
Obecné práce byly započaty aby
poskytlo se jim zaměstnání
částka $600000 byla povolena k
úlevě jejich bídy
Válka na Kubě jest takové po
vahy že zdá se býti nemožným
konečné vítězství jinak nežli vy
hubením aneb úplným vysílením
jedné neb druhé neb konečně
obou stran právě tak jako skon
čila desítiletá válka mírem zanjon
ským Vyhlídka na takové pro
táhnutí a skončení nynějšího zápa
su jest sotva možností jakou by
připustiti mohl klidně civilizovaný
svět a dokonce ne Spojené Státy
kteréž poškozovány jsou velice a
citelně jeho trváním
Uznávaje toto považuji za svou
povinnost abych v duchu pravého
přátelství neméně ku Španělsku
než jako ke Kubáncům kteříž
mají tak mnoho k ztracení průta
hem zápasu hleděl docílili oka
mžitého skončení války K tomu
cíli předložil jsem dne 27 m m
na základě mnoha vyjednávání a
dopisování prostřednictvím vy
slance Sp Států v Madridu návrh
vládě španělské čelící ku příměří
až do 1 října a k vyjednávání o
mír prostřednictvím presidenta
Mimo to žádal jsem neodkladné
zrušení nařízení soustřeďování
obyvatelstva tak aby dovoleno
bylo lidu vrátiti se na své farmy a
trpícím aby poskytnuta byla úleva
potravinami a zásobami ze Spoj
Států za spolupůsobení španěl
ských úřadů tak aby dostalo se
jim úlevy úplné
Odpověď španělského kabinetu
obdržena byla v noci dne 31 m
m Nabízí k upokojení Kuby
svěření příprav k témuž cíli vládě
ostrovní jelikož souhlas vlády té
byl by nutným k dosažení koneč
ného výsledku však s dorozumě
ním že práva vyhrazená ústavou
vládě ústřední nemají býti zmenše
na neb obmezena Jelikož ku
bánský sněm nesejde se až teprve
dne 4 května vláda španělská
nenamítá ze své strany ničeho
proti neodkladnému zastavení ne
přátelství jestliže o to požádána
bude povstalci skrze jejich velícího
generála od nichž by v případě
tom záviselo trváni a podmínky
příměří
Návrhy předložené gen Wood
íordem a odpověďšpanČlské vlády
byly obé ve spůsobu stručných
memorand kteráž v plném znění
přede mnou leží a jsou v podstatě
jak svrchu uvedeny Úloha ku
bánského parlamentu v příčině
"připravení" míru a způso
bu jak toho učinili nejsou vy
světleny ve Španělském memoran
du však dle vysvětlujících zpráv
gen Woodforda o předběžném
poiednání kteréž předcházelo
konečnou konferenci vyrozumívá")
se že vláda Španělská jest poho
tově dáti sněmu ostrova plnou
moc k vyjednávání podmínek míru
s povstalci však zdali přímým
vyjednáváním aneb nepřímo při
jetím zákona není zřejmým
S tímto posledním úsilím ve
směru ku zjednání neodkladného
míru a jeho nepříznivým přijetím
se strany Španělska přivedeny ke
konci snahy výkonné vlády
V mé výroční zprávě v prosin
minulém pravil jsem: "Z opa
tření posud nezkušených zbývají:
Uznání povstalců za moc válčící
uznání neodvislosti Kuby nestraň
né zakročení o skončení války u
ložením střízlivého kompromisu
zápasícím a zakročením v zájmu
jedné neb druhé strany
Nemltwím o násilném annekto
vání poněvadž na to není ani po
myšlení To dle naších pojmů
mravnosti bylo by zločinným úto
kem Na to jsem zkoumal cesty
nám zbývající ve světle slov pre
sidenta Granta proneŠených v r
1875 kdy po 7letém úsilovném
zhoubném a ukrutném barbarství
na Kubě došel k závěrceže uzná
ní neodvislosti Kuby jest neprakti
ckým a neomluvitelným a uznání
stavu války neoprávněným sku
tečností podle zákonů mezinárod
ních Upozorňoval jsem zejména
na tuto stránku oné otázky vyt
knuv nesnáze a mnohá nebezpečí
jež by uznání provázela neboť by
rozmnoženy byly obtížná břemena
neutrality v obvodu naší právo-
moci a nemohl by nijak rozšířen
býti náš vliv aneb výdatné služby
území znepokojeném Od té
doby se restalo ničeho co by
změnilo můj náhled v tomto ohle
du a uznávám právě tak nyní jako
tehdy že by vydání prohlášení
neutrality jakýmž spůsobem tak
zvané prohlášení stavu válečného
se děje nemohlo samo o soběa
nejsouc provázeno žádným činem
mým docíliti ničeho ve směru
onom kterýž sledujeme totiž ne
odkladného upokojení Kuby a za
stavení nepřátelství
Obrátíme-li se k otázce uznání
neodvislosti nynější povstalecké
vlády na Kubě nalezneme bez
pečné příklady v naších dějinách
z dob dřívějších Tyto shrnuty
sou v poselství ke kongresu po
daném presidentem Jacksonem 21
prosince 18260 záležitosti uznání
neodvislosti Texasu Pravil:
"Ze všech těch neshod jež
vznikly následkem revolucí ve
rancii ze sporu týkajícího e
davců portugalských a španěl
ských z vyproštění amerických
držav z nadvlády evropské a z
mnohých a neustále se udávají-
ích zápasů o-vládu ve Španělské
Americe tak moudře důsledným 1
našimi spravedlivými zásadami
bylo jednání naší vlády že i za
těch nejkritičtějších okolností vy
hnuli jsme se odsouzení a nenara
zili na jiné zlo nežli ono kteréž
spůsobeno jest pomíjejícím vyruše
ním dobré vůle těch proti nimž
sme následkem důkazů nuceni
byli rozhodnouti
"Tím prohlášeno bylo světu že
neustálou zásadou a snahou Spoj
Států jest vystříhali se všeho mí
šení se do sporů jiných národů a
po případě unati právě zvítězivší
strany bez ohledu na naše vlastní
zájmy neb náhledy aneb na pod-
latu původního sporu Však v
omto jako v každém jiném přípa
dě jest nejlepŠÍ bezpečnost k na-
ezení když přidržíme se zásady
této
'V zápasu mezi Španělskem a
vzbouřenými osadami my stáli
tranou a vyčkávali až schopnost
nových států k sebeochraně byla
úplně dokázána nýbrž až i nebez
pečí Že by mohly býti znovu po-
i
I