Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, April 13, 1898, WEEKLY EDITION, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    r
1
Í
7
(i
POKROK ZÁPADU
WEEKLY EDITION
AT TB POST OFKIC AT OMAHA WM A8 COWD-CLAS9 IIATTK
ROČNÍK XXVII- ČÍSLO 37
předělala Pokrok Západu $220 rok
Předplatní b Pokrok Kam aib ju
NOVÉ ZPRÁVY DOMÁCÍ
nastalém na to opětní zasedáni
veřejném přikročeno k dalšímu
projednávání rozpočtu pro různá
vydání kteréžto jednání protáhlo
se aS do 5 h kdy zasedání od-
Z kongresu ročeno Ve čtvrtek pokračováno
„ y w y„ v debatě o rozpočtu na různá vy
V sněmovně poslanecké věno- ?v_„ t
POLITICKÉ
vano temer ceic zaseuani uiviui
ká debata o návrhu na zdokonale-
projednávání různých předloh sou u
: J '' ní cřístavu v Mobile Ala tak
kromyen v 5 n ourocenu stase- - „ eK„
dání do 8 hod a jednání večerní by válečné lodě přistát ia i oby
1 své bráti tam mohly Debata se
projednávání soukromých předloh do 2 h„ idy započato s
nfntnn(rh vř-nnvinn Ve středu J i
v : nosmrtními vzpomínkami na zem
V™?™ ""I M4I sandora „msissippskího
přítomným velké rozčílení a to J'8- Zaánl ve 4
hlavně následkem zprávy že oče-00 na Pondžlí'
kávané poselství presidentovo Městské volby
kongresu podáno nebude a to hla- v Chicagu dopadly ve
flí o zdržení f „„Knf
t — — sírany iciuimui i"-u jjj - —
téhož president gen konsulem na- n(cn zvoleno jich 25 kteří stranou
lim Leem na Havaně požádán nnml „ndnorováni bvli a kteří se
byl a to z toho ohledu an týž v zavázaii že za každou výsadu
to t - -
případe tom za bezpečnost ooca- mgstem povolenou náležité pe
ňů amerických na Kubě zodpo-ngjn( n4nra(jy požadovati budou
vědnost odmítnul Hned po za-' y _a(jg buje ra(tj strana reíormn
háiení zasedání předvedena na řa ! 0 hlasfl nebo-li většinu í hlasů
du předloha mající za účel reor-( q j0 politiky zvoleno 17 demo
ganizaci naší armády pro případ j ]ratQ sj republikánů s 1 neod
války kteroužto předlohou počet í vísl Hlasů vrženo o 32 proč
vojska pravidelného na 104000 mčngf nej pfj loňské volbě mayor-
mužů zvyšován býti ma rrou swa většin v zvolených radních
Létací Skadroni
poslána bude prý dle zpráv z
Washingtonu došlých v případě h praskla a celé město
vypuknutí války ku souostroví y nÉkoiika témgř okamžicích nalé-
kanárskému a účelem jejím pry
h odro-
prospěch
335 "d
předloze této zvedl se z různých
stran značný odpor a to hlavně
proto an vyvozováno že tím ná
rodní gardy a státní obrany na
kteréž doposud vždy pro případ
vypuknutí války jsme se spoléha
ly zbytečnými by se staly a odpor
proti předloze byl tak velkým že
: -J — í f n tAXa An r Vi co nrnfihln
jeuudui v ku j ~ -
a zasedání odročeno aniž by ja-j
kého výsledku docíleno bylo Ve(
čtvrtek v debatě o téže předloze
pokračováno při čemž Lentzem j
„dem z Ohio učiněn prudký útok !
na presedenta McKinleyho kterýž
prý rozhodný krok ve sporu Špa
nělském odkládá a s city národa
si pohrává jedině proto aby Spe
kulantům ve Wall ul peníze do
kapes nadháněl Jemu odpově
děno Grosvenorem rep z Ohio
kterýž administraci hájil a jednání
presidenovo ospravedlňoval Vý
sledkem debaty bylo že 150 proti
61 hlasu předloha na reorganizaci
armády zpět výboru odkázána na
čež zasedání na pondělí odročeno
V senátu bylo zasedání úterní
neobyčejně živým neboť projed
návána opětně otázka kubánská a
celá řada řečníků shodovala se v
tom že by Sp Státy prohlásili
měly bezodkladně válku Španěl
sku a že ve válce pokračovati by
měly tak dlouho dokud by svobo
da a úplná neodvislost Kuby zaji
štěna nebyla Hlavními řečníky
byli Chandler z New Hampshire
Turner z Washingtonu Harris z
Kansaa a Kenney z Delaware V
iírt ranočato s dalším projedná
váním rozpočtu pro různá vydání
obnáší od méně jak sta až do 3000
město Shawnectown 111 při řece
Ohio ležící Ochranná hráz ní
žeji ležící město před spoustami
vod řekou se hrnoucích chránící
zalo se pod vodou Jak hrozného
rozsahu zkáza býtí musí seznati
nejlépe z toho že místy stála vo
da v zatopeném městě až 25 stop
vysoko a že nejmenŠÍ hloubka její
10 stop obnášela Prvé zprávy o
neštěstí tomto byly velice kusými
neboť spojení telegrafické i tele
fonní bylo s vešk2rým okolím pře
rušeno a zvěděno pouze to co do
i okolních míst přinešeno těmi
iiímž zvláštní šťastnou náhodou
se životem vyváznouti
Dle zpráv těch zahynulo v zátopě
prý na 250 osob a dle zpráv po
zdějších nebude as číslo toto da
lekým od pravdy neboť již v pon
dělí bylo na 100 mrtvol vyloveno
bude téhož se zmocniti a odtam
tud nejenom pobřeží španělské o-
hrožovati ale zároveň 1 dopravu a
spojení mezi Španělskem a Kubou
přerušovati V případu tom celá
obrana pobřeží našeho obmezena
hvla bv na škadronu atlantickou
přítomně u Tortugas u pobrezi
floridském shromážděnou kteráž
by rozmnožena byla celou řadou
lodí výpomocných kteréž za úče
lem tím vládou nasi zakoupeny podařilo
již byly a s jichž vyzbrojováním D1 t
již započato
Pro neodvislost Koty
Senátní výbor na záležitosti za-
U~~:XnA váhával CO VP fitfedu VV-
hradně rokováním o tom jakých a pocei osoo více ja 'J""uuu
1 _-ia jté „4~xí Ku mM ' rincud nohřešován iest Ze ne-
KrOKU uuivw f J ~- 1 '
vzhledem k očekávanému posel
ství presidentovu v němž týž jak
oznamováno odporučovati míní
pouze j:n zakročení na Kubě z
ohledů lidskosti a zanechání úmy
slů na uznání neodvislosti kubán
ské Ve výboru jevil se hned 7
štěstí tak hrozným jest zaviněno
tím že hráz postavená vládou
spolkovou za úplně bezpečnou
považována byla a nikoho ani ve
snu nenapadlo že by spoustám
vody povoliti mohla A to právě
stalo se krátce po 4 h Na sev
— ~— — 1
hlasů —V Kansas odbývány v u-
terý volby městské v městech prvé
a druhé třídy a ve většině připa-
dech veden zápas na podklade li
cenčním prohibičáci byli téměř
na celé čáře poraženi V Union
town poražen byl ženský lístekna
němž pro všechny úřady ženy na
vrženy třemi proti jednomu hla
V Rhode Island
skončily státní volby rozhodným
vítězstvím republikánů kteří mají
slušnou většinu ve sněmu tak že
znovuzvolení sen Aldricha zaji
štěno iest Celá kampaň byla ve-
váním rozpočtu pro ruza r - an oředem vždělo
Ve 4:05 "hájena schůze vykoná znovuzvoíení guvernéra
a zasedání záhy na to odročeno—- ' Ieřnfkft jcho na Hstku
Ve středu byla zasedac rnístnost m za ištřno jest
senátní nabita do posiecnino lc- socialistické 6trany dělnic-
měř místecká nui VA 'á DOsIedn{
očekáváno napjetim nemjn - mnohých mfstech po
podáni oniaseneno F" f:í razeni na lístku místním demokra
dentova Krátce yu -u
Hino senDavisem předsedou
výboru na záležitosti zahraničné o
zahájení zasedání výkonného a
když o žádosti jeho hlasováno
shledáno Že dostatečný počet se
nátorů přítomen není a teprve po
té od prohibičáků
Hlarhoftt nrmfiže být ijUlen
a K as AtnAnAll
ku nemocni řtl dmtMl 1'ouíe Jit Jediní
imilivni utuAlenim
'tuhfivu irulilct
niiálL řítit buteni
kuínltnl Ulurhot JM ip
illni h bUn lemojicicn t
nátorů přítomen nen oj - ™m{ KrťVini-i tt
1 1 Knliil VnnA V™ ií 1 nLil iiul nniH
hlasováni Ufunem „„e ™K7p„ do noVmilního
ohíicnn Zasedání toto ' lu_h oro M gniín
'il~ M nnuze ien několik I lMrd(U pHpa hlurhU J-t -p
mlnnt a Účelem jeho bylo OZnámi- MOíiinícn blan
minut a UCeitm J vUtn)í Vi-l Wm0lnowdolr4kaMpMpjir hl
ti senátorům preč vlastně oceica iKftttmÍMné „n-uní
vané poselství kongresu piwucu - f-cvkuuVirma hbwi
nř(llo2eno neuyiu
tm iiicuiw'm~ - - i
~trtní téhož dokonce možná Fi r chenkt co toledo o
íi do pondělí odročeno bude V' natrFiTPUik j-ou mjip
počátku velký rozdň v mínění zda
by názorům presidenta vyhoveno
býtí mělo a výíledkem dlouhého
iednání bvlo že dospěno k tomu
- w V I
náhledu a přesvědčení že jedme
prohlášením neodvislosti kubánské
veřejné mínění uspokojeno Duae
Se strany těch kteří presidenta
až do krajnosti podporovati chtl
namítáno že dle ústavy pouze
president právo má neodvislost
státu nového uznati a strana dru
há tázána jakých kroků by učini
la kdyby otázka neodvislosti ku
bánské skutečně v kongresu ku
projednání přišla Odpovědí na
to bylo že pro resoluci dotyčnou
hlasovati budou a že pak presi
dentu za podepsání či nepodepsá
ní a provedení téže zodpovědnost
ponechána bude
Úmrtí
Známá herečka Marg Mather
ová známá Širší veřejnosti nejen
uměním svým ale i rozvodem od
sládka milwaučkého Pabsta se
hrála ve středu večer v Charleston
W Va posledně úmrtní scénu
ve čtvrtém jednání tragedie 'Cym-
belina' kteráž prý nejlepSím vý
konem jejím byla Hrála velice
přirozeně — - a z jeviště odnesena
ve stavu bezvědomém smrt pak
záhy na to vzdor rychle povolané
pomoci lékařské následovala
Celé místo utopeno
Z Evansville Ind došla v
děli k večeru děsná zpráva o
hrmnám neštěstí iími stííeno
ne-
straně města na úpatí Market ul
povstala pojednou ve hrázi malá
trhlina kteráž v jedinkém téměř
okamžiku na plných 20 stop se
rozšířila a již také spousta vod
mocným přívalem 15 stop vyso
kým do města se hrnula Vše
co v cestě dravému živlu stálo
ničeno a dřevěné domky hlavně
černochy obydlené tříštěny jako
skořápky Ti kdož bydleli v
domcích jednopatrových zahynu
li a zachránili se pouze ti kdož
bydleli v cihelných domech dvou
neb více patrových a kteří záchra-
nv v hořeiších posehdích a po pří
padě i na střeše hledali a ti kdož
bydlíce v západní části měla za
včas blízkých vršků dosáhli Je
likož celá krajina do okolí 4 mil
zatopena byla muselo s prací zá
chranou započato býti pomocí člu
nů a těmito na 200 osob na místo
bezpečné dopraveno Že počet
obětí daleko větším nebyl za to
děkovati jest tomu že značně o
hwatelstva hlavně mládež na
hrázi v sad upravené odpoledne
se procházelo a tak ušetřeno zůstalo
VySetřcjí
Výbor sněmovny na záležitosti
zahraničné započal s vyšetřováním
příčin zničení našeho válečného
parníku 'Matné v přístavu havan
ském a jak se podobá bude vý
sledkem vyšetřování tohoto zprá
va kterouž zodpovědnost za ne
štěstí ono přímo na vládu španěl-
skou kladena bude V úterý s
wíetřováním započato a tu prvým
svědkem byl kap Sigsbee kterýž
svědčil že dle náhledu jeho vyho
zena loď do povětří podmořským
podkopem kterýž vládou španěl
skou položen tam byl — zda však
podkop ten vypálen byl s vědo
mím a svolením vlády spaneiske
o tom domněnku svou vyjádřiti
odmítnul Co se týče místa kte
réž parníku 'Maine' ku zakotvení
vykázáno bylo prohlásil že bój
u něhož zakotven byl tím nejmé
ně používaným v přístavu a že v
místě tom loď v dostřelu děl obou
pevností se nalézala
Kubánská junta
prostřednictvím právního svého
zástupce H S Rubense z New
Yorku učinila ve středu důležité
prohlášení úřadní vzhledem k to
mu jakého že stanoviska zaujímá
vůči názoru presidentovu aby na
Kubě zakročeno bylo na ukončení
války pouze jen z ohledu lidskosti
a aby otázka neodvislosti stranou
nechána byla V prohlášení tom
uvádí se že prozatímná vláda ku
bánská i armáda rozhodně odmít
li by zakročení Sp Států když by
toto uznáním neodvislosti republi
ky kubánské předcházeno nebylo
kdyby vzdor tomu Sp Státy na
zakročení setrvaly tu vláda a ar
máda kubánská spolupůsobení své
I bv odřekly a kdyby vojsko spol
kové posláno býti mělo na Kubu
za účelem ukončení války bez pro
hlášení neodvislosti tu prý by
jakožto poslední zoufalý krok
Kubánci zbraní svých i proti Sp
Státům obrátili
Pašoval
Dne 2 dubna přistál parník
'Lucania' z Liverpoolu v New
Yorku a jedním z prvních cestují
cích vystoupivších byldr CBeck
profesor ranhojičství v Chicagu
na cestě z Čech do Chicaga kdež
už jest několik let usazen Jeho
bratr zubní lékař z Chicaga vítal
jej na přístavišti Dr Beck udal
že veze něco voňavek a jiných
drobností a zaplatil z nich něko
lik dolarů cla Dozorci celniční
pozorovali však že má dr Beck
náprsní kapsu kabátu z vnitra sil
ně vycpanou a požádali jej aby
kabát rozepnul Uposlechl a vy
ňali mu z kapsy značně tučnou to
bolku v níž mimo něco papíro
vých peněz měl ukryto značně di
amantovýck šperků zabalených v
hedbávném papíru Diamanty
byly značně veliké a vesměs zasa
zené v náušnicích náramcích
prstenech a jehlicích Dozorci
to zabavili poněvadž doktor nic
z toho neudal Tázali se pak je
ho bratra co má v kabátě a ten
vyňal prázdná pouzdra od šperků
těch v kapsách nastrkaná Beck
se omlouval že dostal šperky ty
od přítele v Londýně pak zase v
Čechách aneb že náležejí někomu
v Čechách a že je chtěl vrátiti atd
Po zaplacení cla a pokuty odjel
pan doktor ihned do Chicaga
Koupil prý šperky ty pro svou
nevěstu chtěje se v Praze oženiti
ale sešlo s toho a dostal zpět své
šperky které vzal s sebou do A-
meriky
"Slovo uvědomělém Jest dofUřitelné'
a íIoto od vdomel ch melo bř býti do
itařitelné kdo se vak ptá kdo Jsou ti
1 uvědomělí? Ti kdoř ví Často op ko
van řkufeoosi verononnyen owu mu o
býti brána za tnalont 1'an W M Terrr
praví eChamberUin'i Cough Itemely
uspokojuje H-pe nezii nierynouv jiný
lék ▼ trhu Byl v lékártickém obchodu
v Klkton Ky po dvanáct roka prodal
n aia 1 tuiin li'kn miHihnniUohnA
více nežli Jinch U kft proti kašli eoi
dokazuje #e Chamberlain !éky Jsou pro
i lid nejuspokojivěji % je jsou oejlep&í
Ňa prode j u vierh lékárnlkft
Prwdnláceite na "Hoauodáře" do
Čech pouze I1W ročně
r
tí -"
!' 1
i
v
r
!!-
ř
- r
i -
i '
t
t '
J
77~
r"