Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, April 06, 1898, WEEKLY EDITION, Image 8

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Pokrok Západu
Válka není žádný špás
Převládající válečná nálada ni
různé příčiny Jednak Živena je
džingoistickýiui demokraty kteří
počínají nahlížet že stfíbrařské
jejich theorie pod vlivem lepšících
se poměrů mizí jako nové padlý
sníh na slunci a obávají se tudíž
když by ztratili heslo stříbrařské
Že postrádali by vůbec hesla ně
jakého k budoucím volbám neboť
to přece nelze oČckávati že by se
chtěli vrátiti znovu ku blýskavé
mu pozlátku svobodného obchodu
s kterýmž za minulé správy presi
denta Clevelanda tak Šeredné po
hořeli
VčtŠí počet než těchto vypočíta
vých bezohledných stranníků jest
těch kteří z pouhých sympathií
vůči Kubě neváhali by zem do
války uvrhnouti neuvažujíce o
následcích Nechybí však také
aie na tecn Ktenz válečné jsou
nadšeni z mrzkých a sooeckých
pohnutek domnívajíce se že by
válka přinésti mohla "dobré ča
sy'
Ze všech pohnutek válečných
jest ovšem tato ta nejpodlejší a
není pochyby že by ti špekulanté
jenž by z války tčžiti chtěli doži
li se zklamání ntjvítŠího Válka
žádná nikdy není a nemůže být
žádným štěstím pro národ a vyža
duje obětě a spůsobí vždy rány
jež velmi dlouhého Času k svému
zacelení potřebují i v případě
nejlepším i když dopadne přízni
vě Jestli že snad pro nějakou
krátkou dobu spůsobí nějaké znač
nější vzrušení a přinese časový
prospěch některým jednotlivcům
může to být pouze jen na újmu a
ku trvalé Škodě celku
Válka proměňuje část výtvor
ných a tvořivých sil národa v síly
ničivé VŠe to co během války
zničeno jest musí býti nahraženo
pílí a přičinlivostí národa musí
býti zaplaceno ve spůsobě
daní Lid sám musí přinésti vál
ce v oběť své životy svou krev a
pak z mozolů a potů svých musí
zapraviti celý účet To co válkou
k zničení přijde nepřinese pro
spěch nikomu
Bláhovou jest domněnka že
válka oŽiviti může obchod neb
průmysl toho národa kterýž vál
ku vede To může platíti pouze
jen v tom oboru průmyslu a ob
chodu který zásobuje ničivé po
třeby válečné střelivo zbraně a
pod Pro potraviny a jiné podob
né zásoby platíti to nemůže jeli
kož vojín dojista nespotřebuje o
nic více nežli by spotřeboval co
občan civilní Poto nemůže oče
kávat! farmář Že by v případě vál
ky plodiny jeŽ k prodeji má mohl
lépe zpeněŽiti ba spíše naopak
když by válka déle trvala a náš
obchod zámořní ohrožován byl
když by lodě vozící přebytky na
šich plodin a potravin i tovarů a
výrobků do krajin zámořských
pronásledovány byly loděmi ne
přátelskými a ničeny mohlo by to
být pouze jen ku Škodě naší a na
újmu neboť kdybychom nemohli
s bezpečností vyvážeti přebytky
své museli by tyto přirozeně kles
nout! na cenu nízkou Nejinak
má se to i se stavem dělnickým
Bláhovým jest ten kdo očekává
že by válka přinesla tomu zlepše
ní Žádná zem neprospívá nikdy
tak jako prospívá za doby míru a
z oněch dob republikánského bla
hobytu byly dojista nejzdařilejší
mi ty doby když byli jsme nej-
vzdálenějšími myšlénce války
Ne ničení životů a jmění ne
válka a boj nýbrž mír a práce
přináší blahobyt a požehnání ná
rodům
Četl jsem nedávoo v čuopinu Worce
Bter Enterprise oznítiiku oCiiomberlaio
ových líkácb proti kolice eholeře prů-
Iraii což mné přimělo k napsání tohoto
!ohu pravdivě řfd žejxem nikdy nepo
užil leku jpnž by se tomuto vyrovnal
proti kolice s prfijmu NemuM-l Jsem
nikdy užiti více nefM jednu neb dré
dávky k vyléření xfich ncjhorAícfc přípa
dů u mne i mých dítek — W A Btroud
1'opomnke City Md Na prodej u všech
lékárníků
Pořáde stejní
Džingoistické demokratické ča
sopisy již po delší dobu hartusí a
usilují o válku a není pochyby Že
zodpovědný jsou za převládající
v národě náladu válečnou Ter
čem jejich jest již po dlouhou do
bu president McKinley kterému
vytýkají zbabělost a při každé
příležitostí usilují o to aby země
do války byla uvržena Tak opět
nejnověji v kongresu vůdce demo
kratů Bailey z Texasu minulou
středu spůsobil značný rozruch
podáním návrhu na uznání neod
vislostí Kuby Návrh ten zněl:
"Usneseno senátem a sněmov
nou poslaneckou že hrdinský zá
pas lidu kubánského proti moci
ozbrojené a hrůzám hladu osvěd
čil je hodnými svobody a
Za druhé Spojené Státy tímto
uznávají republiku kubánskou co
svobodný a neodvislý stát"
Vzhledem k tomu že dobře
známo bylo že president v den
předcházející již zahájil vyjedná
vání s vládou španělskou o ukon
čení války na Kubě a uznání ne
odvislosti tamŽe jeví se tento ná
vrh vůdce demokratů a zvláště ta
okolnost že týž obdržel nerozdíl
nou podporu celé strany té a vů
bec všech odpůrců strany republi
kánské co patrný pokus o rozbití
veškerého vyjednávání o smírné
narovnání á uvržení země do vál
ky Fanatism strannický vede
odpůrce republikánů až do těch
krajností že raději by viděli roz
poutány litice války raději by vi
děli aby obětovány byly statisíce
životů amerických občanů na oltář
Molocha válečného aby obětová
ny byly sta pakli ne tisíce milio
nů jmění a nespočetné miliony mo
zolů lidu amerického to vše ra
ději by viděli nežli aby dosaženo
bylo smírným dohodnutím vládou
republikánskou to co si přeje ná
rod - V obavě Že by zdařilý vý
sledek smírného vyjednávání mohl
ku prospěchu býti snad straně re
publikánské vedl pana Bailey ho
a celou stranu demokratickou ku
tomuto kroku aby možno-li
smírné vyrovnání překazili a když
by k válce došlo aby rnohli pak
celou zodpovědnost za tutéž klásti
před dveře strany a správy repu
blikánské Tímto nejnovějŠím svým kro
kem odhalila se strana demokrati
cká v celé své nahotě Nyní může
národ snadno poznati která že to
strana jest v národě jíž jedná se
o skutečný jeho prospěch a která
jest to strana naproti tomu jež je
odhodlána obětovati velkeren pro
spěch národa prospěchu vlastní
mu Není to ovšem poprvé co
tímto spůsobem počíná sobě stra
na demokratická Otevřeme-li
knihu dějin shledáme že od jak
živa jinak nejednala Nechceme
připomfnati dob starších avšak
chceme poukázati aspoň k jedné
věci kteráž všemu občanstvu ny
nějšímu v dobré jest dosud pa
měti Po třicet roků předcházejících
minulou správu demokratickou
těšila se tato země nepřetržitě
blahobytu a to v míře takové ja-
ko žádní jiní zemž na svítě tak
Že pojmy Amerika a blahobyt
bta'y se totožnými Trpící a uti
štění ze všech světa dílů hledali
zde a nalezli polepšení svého sta
vu Tu však přišli demokraté 8
lákavým heslem svobodného ob
chodu a obloudivše většinu náro
da domohŠe se celé vlády zmařili
rázem veškerý ten blahobyt je
muž se země těšila pouze jen aby
provésti mohli theorii svou Nic
neplatila zkušenost kterouž tato
země prošla v dobách minulých
nic neplatily závazky národa slav
ně učiněné a z pouhé přepjatosti
strannické uvržen národ do krise
obchodní a průmyslové z kteréž
teprve nyní pod blahodárným pů-
sobením zásad republikánských
po nastoupení vlády republikán -
ské zotavovali se nočíná
NyněiŠí úsilí demokratů v kon-
gresu jest patrným důkazem že chodu Orličí nos a monocle (sklf
tato fanatická a nerozumná strana jřko) vtlačený do pravého oka
demokratická nezmoudřela a ni-! cylindr vtisknutý více nad zmíně
Čemu se nepřiučila a že jest tak n'm °kem kroj anglického střihu
jako kdykoliv před tím pohotově a lehká hůlka kterou v ruce klátí
z pouhého fanatismu a ku prospě -
chu strannickému obětovati ve
Škeren prospěch celého národa
Hra tě Thun
NejzajímavějŠÍ osobností v ce
lém politickém reji Rakouska jest
bez odporu František Thun a
jsme přesvědčení Že přijdeme obe
censtvu vhod když předvedeme
jemu dnes Thuna ve famili
árnější formě aby lépe se vědělo
"odkud je a jak vypadá" poněvadž
víme že dožijeme se od něho růz
ných překvapení a Že tak hned
nepůjde
Každý zajisté kdo na své cestě
za oceán opouštěl svou starou
vlasť cestou přes Drážďany ve
doucí ten sedě ve voze rakouské
se v západní dráhy zajisté dosud
živě pamatuje se na tunnel u dě
čínského nádraží který vede mo
hutnou skálou zvanou "Hohen
Stein" — vysoký kámen — a na
temeni tohoto ohromného skaliska
trůuí hrad Děčín rodinné sídlo
hrabat Thúnů z Ilohensteinu Dě
čín byl od nepamětna starou stráží
labského údolí naproti Sasku a
tam sídleli královští purkrabí
jichž stráže bedlivě pozorovaly
dolejší labský tok Z blízkého
okolí Děčín a [časem doby byl slo-
vanský živel Sasíky vytlačen kte
ří utvořili klín mezi námi Čechy v
království a ostatními polabskými
Slovany Naproti českému Ilo
hensteinu strmí saský Koenigstein
O Děčín rozbíjelo se vniknutí
každé nepřátelské hordy do Če
ského království avšak germani
sací se neubránil a tato na obou
stranách jej sevřela a ji neubránili
se ani potomci slavného rodu Thu
nů aČ dříve hrdě hlásili se k naši
řeči Jedno však předec zůstalo
tradicionclním v rodě hrabat z
ThunŮ a tím jest historické právo
našeho království ku jehož nej
vyŠŠÍ Šlechtě páni děčínští pur
krabí patřili a patří Kdo zná
české dějiny z let Šedesátých t
století ten zajisté dobře se pama
tuje na hraběte Lva Thuna Ten
to byl od roku 49 — 60 ministrem
vyučování v Rakousku a toto je
mu děkuje svůj Školský rozkvět
nynější doby Vzdor svému kle-
rikalismu byl hrabě Lev Thun
strýc nynějšího předsedy minister
stva onnivym a neúnavným za
stancem íeďeralisace a práv Če
ského království jichž po létech
šedesátých ve sněmŽ královstv
českého až do své smrti tak o
hnivě zastával Bratr hraběte
Lva František otec nynějšího
majorátního pána rodu Thunů
byl v diplomatických službách ří
še nad prostřednosť však nevy
niknul
Mimstrpresidcnt hrabě Frant
Thun-Hohenstein vládne všemi
prostředky jichž jest potřebí aby
se stal skvělou postavou šlech-
tických rakouských kruhů Je-
"0 vysoká ztepilá postava jest
neobyčejně pružnou ba dokonce
aovaaivc elastiCnou v pohybech i
i cn JeJ nápadným na promená
dách Vídně a Prahy kdež jej ka
ždý zná V chování hr Thuna
brzo se pozná Člověk který ví že
má nejen plné kapsy zlata a v hla
vě rozum ale který jest přesvěd
čen že všichni kteří s ním ve
styk přijdou o tomtéž jsou svatě
přesvědčeni Hrabě Thun má prý
znamenité nervy a velkou podni
kavost Bude jich míti však také
zapotřebí Jeho místodržitelský
record jest v Živé paměti a ve
svém potomním úřadě co nejvyšší
hofmistr arciknížete Františka
Ferdinanda z Este se neosvědčil
Byla prý to pro muže jeho druhu
přílišná titěrnost Kádi mu dá
váme za pravdu že je-li mužem
činů protiví se mu pimprláctví
dvorních komedií dnes však má
po čem snad tajně toužil! Dosud
Žil hr Thun v přesvědčení že ni
koho nepotřebuje bude moci na
své politické dráze nynější zůstati
rovněž tak samostatným jako byl
v Životě soukromém? Gordický
uzel klubko Ariadny Sysifova
námaha Herkulovy práce a jak
se všecky ty mythické divy jme
nují čím jsou tyto oproti zrestau
rování Rakouska? Anebo snad
a ta myšlenka se nám stále více a
více vtírá jest dopředena nit osu
du slávy a moci rodu Habsburgů a
jako z provinciálního hraběte stal
se císař říše římské tak stejně z
nenadání zmizí sláva majestátů
pošlých z téhož rodu jak ve Špa
nělsku tak v Rakousku a Habs
burkové budou opět krajinskou
Šlechtou? Jisto jest že budouc
nost tohotc skvělého rodu jest
Saídským obrazem jehož rouška
jest již na spadnutí
Hluchost nem&i hft Tj!n
místními p!lkiuwml ponfvadi mi nemohou
ku nemocné řitl doUMt
Rtfutb vybotanf hlmboaU
routa Wwt jodinf
Hpfinoh vy
li uf nimi
a to Iťkv konutl-
kv kon
bosi Jft Rt)&otMtna rapalptiím
"llínjch blan létnutích: B Knxtachovu tru olei
Ilxi
Kdi
KOM ae tato tmlilre tupili cittt# babini
v uiú-h a nedoaiýrbát: kdyt a aplně samiC
nanieuuje omui-nauu a pakli capal nand
stráni m tralriee nepHrede do normálního
staro Jmt aiuoh pro vidy miíen
IWH iiWtl připadá hfurhnatl Jeat spino
imo katarem co není nk: Jiného aet zapá
leni atlxnfch blan
Dám Jedno ato dolara aa kajdf pMpad hlu
rtiocti ([)ti)tn katarvmi font netnůia
lýl jW-u lAkam llall'a ('atarrb Cum Io
plito al proelrkuláfa— edarma khtd-kv
Prodává se a lékárníka t 7ta
F i CHEXET A CO TOLElJO O
VT UfciTi ťaaaJlr Wulky Jaou nejlaati
Anglie a Rusko
Z Náplních LUt6 m di 11 břena 1MM
Londýnské 'Times daly si tele
graíovati z Jokohamy: "Vláda
japuaKa nevelí tc uujuu um -I"
A k ln!U n uOlii nrn
ruské požadavky vznešené na
vládu Čínskou to jest na válku
mezi Ruskem na jedné a Japon
skem s Anglií na druhé straně
Vláda japonská mí patrně důvod
nevěřiti v brzký ivýbuch války na
asijském východě a to bude nepo
chybně asi týž důvod který Šíře
vykládá Bismarkňv orgán 'Ham
burger Nachrichten' Tento dů
vod zněl by po prostu a krátce
vyjádřen takto: Japonsko samo
se války odvážiti nemůže a Anglii
se do války s Ruskem nechce
protože je slabší Ruska a to slabší
na moh pokud se aspoň týče
vod východní Asie Síře vykládá
věc Bismarkův list takto:
"Jak známo osvědčuje anglická
vláda ve východní Asii více povol
nosti než schvalovati si troufá
veřejný tisk s brannou mocí An
glie nedosti obeznámený 'Meze
anglické povolnosti' jsou jak jsme
seznali z anclo-ruského sporu na
Nigeru elastické jako kaučuk a
to vysvětluje se prostě vojenskou
malomocí této říše Jak se o
tom soudí v rozvážnějších kruzích
Anglie ukázalo se tyto dni z listu
jejž zaslal jistý anglický důstojník
lenníku 'St James Gazette' kte
rýž dovozuje Že zahraničné mini
sterstvo za nímž nestojí silná ar
máda nic není než toliko nula a
že Anglie aby mohla svým slo
vům dodávati důrazu silné vojsko
si poříditi a za tím účelem všeo
becnou brannou povinost zavésti
musí To je správné avšak opa
tření toto — nehledě ani k nechuti
anglického národa v té věci—- při
šlo by na ten čas přece jen pozdě
neboť účinky všeobecné branné
povinosti mohly by se osvědčiti
teprve po letech a do té doby mů
že býti osud Anglie již dávno roz
hodnut Také dlužno v úvahu
vzíti jak nepříznivý účinek mělo
proměnění Anglie ve stát ryze
průmyslový co se týče schopnosti
obyvatelstva k vojenské službě
V posledním roce mohl býti po
třebný počet branců sehnán jenom
tím spůsobem že se snížily poža
davky ohledně velikosti rekrutů
jich váhy a šířky hrudníku Co to
značí při nepatrné potřebě 35000
rekrutů bije samo sebou do očí
Avšak nejenom pro pozemní voj
sko nýbrž také pro válečné loď
stvo nedostává se v Anglii muž
stva Dokud pro obsazení váleč
ných lodí — na nichž se nyní již
nalézá značné procento najatých
cizinců zejména Němců — 20 až
35000 mužů schází nemohou mí
ti všechny řeči o značném roz
množení loďstva jiného účelu než
nasypati prachu do očí veřejnému
mínění v Anglii a cizině Že An
glie dávno již nezavedla všeobec
nou branou povínnostmstí se při
rozenou měrou nejenom na vojsku
pozemním Již nyní ukazuje se
že anglidské loďstvo nestačí úko-
ům kteréž mu vyplývají z nepo
měrně velikého rozsahu anglické
světové říše
Nejnověji jeví se to zejména ve
východní Asii Rusko nemí tam
sice tolik lodí jako Anglie avšak
mí tam lodi silnější Vezmeme-li
do počtu také oba obrnínce které
Smgapore již opustily má Rusko
ve vodách východní Asie tyto lo-
1 dvě k baltickému loďstvu
patřící obrněné bitevní lodi 'Sisoj
Velikij a 'Navarin' 2 šest také z
baltického loďstva vybraných kři
žáků prvního řádu: 3 tři křižáky
druhého řádu 4 sedm dělových
odí 1 třídy 5 dva k baltickému
oďstvu patřící torpédové křižáky
seam torpédových lodí první
třídy 7 řadu lodí dopravních
Oproti této značné síle loďové
mí Anglie ve vndárh vKnnt
Asie lice 17 lodf avíalr Xrh