Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, April 06, 1898, WEEKLY EDITION, Image 7

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Pokrok ZKfáíuu
Ku hrozící bouři na dálném
východé
Ve chvíli kdy evropský tisk
tesknými pocity zaznamenává kte
rak se politický obzor na dálném
východě Í západě bouřnými mraky
atahujc a kterak na východní
tranč spor rusko-anglicko-japon-ký
a na západě konflikt mezi
Španělskem a Spoj Státy severní
Ameriky vždy povážlivěji výbu
chem hrozí není nezajímavá in
formace již dostaly čelné listy
berlínské z Petrohradu ohledně
nového obratu v ruské zahraniční
politice Informace tato praví:
Zahraniční politika ruské říše uči
nila v poslední době překvapující
a vážně rozhodný krok ku předu
Za posledního desítiletí vlády
Alexandra III sledovala petro
hradská vláda na evropském vý
chodě nejpřísnčjší politiku neza
kroČování ve střední pak a vý
chodní Asii politiku práce a po
zvolných opatrných příprav Když
pak řízení zahraniční politiky ru
ské přešlo do rukou knížete Lo-
t i 1 V VSI
oanova uostovskeno priaia nui
cí zásada: Na evropském výcho
dě přísná zdrželivost ale ve vý
chodní Asii rychlý a bezohledný
postup Ohledně stanoviska ku
evropským mocem bylo jasně vy
značeným cílem zachovati přátel
ský poměr k Francii a také k Ně
mecku Čímž docíliti se mělo sho
dy všech mocností evropské pev
niny oproti anglickým záluskům
na koloniální rozšíření a rozhoj
nění moci britské říše
Avšak tato Lobanovem vytčená
dráha byla nyní Ruskem s plným
vědomím a uvážením velikého do
sahu tohoto kroku opuštěna a ny
nějším heslem ruské politiky jest:
rozhodné postupování na evrop
ském východě a neméně rozhodný
postup také v Asii bez ohledu na
ďalŠÍ trvání tak zvaného evrop
ského koncertu
Zpravodaji berlínské "Taegli
che Rundschau" pravil tyto dny v
Petrohradě jistý aktivní ruský
státník: Jak dlouho měli bychom
ještě nechat zesebedčlati blázny?
Naše vláda a náš císař namáhali
se po dvě leta téměř nadlidsky
aby na východě všechny nepokoje
a zápletky potlačili Avšak na
vzdor tomu objevují se co den na
některém místě Turecka nové pi
kle a bohužel jest také všude tam
nahromaděno neskonale mnoho
hořlavin takže každý politický
agent který má k disposici ioo
tisíc franků v několika dnech spů
sobiti může v Albánsku nebo v
Macedonii nebo v Sýrii ba i v sa
mém Cařihradě vzbouření jež pak
donutí velmoci k několikaměsíční
mu často až zoufale odpornému
diplomatickému vyjednávání je
hož výsledek ke všemu bývá ni
cotný Kdyby se Rusko dále ještě pro
pajčovati chtělo k takovéto nedů
stojné hře zapřelo by své dějinné
poslání na východě To seznal
císař Mikuláš a Evropa bude se
musit spřátelit s faktem Že Rusko
zase jakožto přímo jednající čini
tel do východních zmatků zasa
huje Avšak proto nezastavíme
přece svoji činnost ve východní
Asii my zahájili jsme nyní politi
ku na dvě fronty a každý Rus
kterýž pamětliv jest velikosti své
vlasti pozdraví tento dvojitý po
stup jakožto vykoupení z těžkého
tlaku A takž seznají v Japonsku
v Anglii a jinde velmi brzy že
nám naše péče o Krétu a pravo
slavné křesťany turecké říše nikte
rak nevadí abychom svého posta
vení vší mocí uhájili také v Koreji
a severní Číně
Tomuto zde vytknutému zásad
nímu stanovisku ruské zahraniční
politiky nasvědčují nejnovější kro
ky ruské vlády na východě evrop
ském i asijském Onde obnovilo
Rusko s plným důrazem kandida
turu prince Jiřího na hodnost gu
vernéra ostrova Kréty zde pak
polomilo ve formě jakéhosi ultimá
ta požadavek aby mu Port Arthur
a Talienvan od čínské vlády týmž
spusobern odevzdány byly jako
byly Německu odevzdány Kiao-
čau a Tsimo
Dle depeše londýnské "Daily
Mail" ze Šangaje doporučil ja
ponský vyslanec Čínské vládě aby
ruský požadavek v příčině Port
Arthuru a Talienvanu zamítla a
pohrozil bude-li ruskému poža
davku vyhověno že učiní Japon
sko proti tomu rozhodná opatření
Jinými slovy: Japonsko bojíc se
nebezpečného sousedství Ruska
hrozí opovězením války a vídeň
ská vládní ze zahraničního mini
sterstva inspirovaná "Politische
Correspondenz" potvrzuje Že ko
ná Japonsko skutečně vážné vá
lečné přípravy Že je nebezpečí
války na asijském východě sku
tečně velmi blízké vidno z řeči
již měl v anglickém parlamentě
první lord admirality Poschena o
níž přináší stručnou zprávu s hora
položený londýnský telegram
(Nár Listy)
Y salonř a na galejích
Napnul Ponson du Tcrrail
Velký francouzský císař Napo
leon když pokořil každého s Kým
v boji se utkal podnikl své pa
mátné tažení na svatou Rus a
hrůzná porážka kterou utrpěl na
březích Bereziny zlomila jeho slá
vu a zničila jeho nepřemožitelnou
armádu které velká část se uto
pila pod ledem Bereziny a ostatek
byl rozprášen do všech úhlů světa
Byla to hrozná situace ve které
se nalézali zbylí členové velké ar
mády a tisíce jich zmrzlo na útěku
na ruských stepích kde nebylo
lze nalézti útulku před mrazem a
strašným severním ledovým vě
trem Mezi tisíci na útěku jsou
cími prchal s roztříštěným rame
nem nepřátelskou kulí francouz
ský plukovník a potomek staré
šlechtické rodiny hrabě Armand
z Kergazu 35 let starý chrabrý
vojín v průvodě setníka Felipona
rozeného Vlacha jenž sloužil v
téže armádě a husara Bastiena
Na místě zvoleném ku chvilkové
mu odpočinku odehrál se památ
ný výjev hrůzného zločinu Plu
kovník Armand z Kergazu unave
ním a vysílením následkem straš
ného zranění vzdor všem náma
hám svého věrného sluhy Bastie
na při ohni usnul když byl prvé
svěřil svou závěť svému domnělé
mu příteli Feliponovi a jej požá
dal aby zapomenuv události jež
před časem mezi nimi se sběhla
kdy oba se ucházeli o přízeň ny
nější jeho manželky v pádě jeho
úmrtí ii nyní za svou ženu pojal
začež jemu v poslední vůli odka
zoval polovici svého majetku A
věru strašným spúsobera vyplnil
Felipone přítelovo přání Kanou
z bambitky srazil nejprvé věrného
Bastiena a kleknuv plukovníkovi
ve spánku na prsa když tento sel
N-ť
probudil vmetl jemu nejhroznějšf
urážky ve tvář a bezbranného
úkladnfe zavraždil To bylo přede
hrou hrůzného románu který tím
Činem započal Hraběnka t Ker
gazu jež právě v čase líčených
událostí povila svému nešťastné
mu muži 3ynáčka jejž jeho jmé
nem Armand pojmenovala če
kala na návrat svého chotě Pro
cházejíc se v parku svého zámku
byla náhle překvapena černě smu
tečně oděným Feliponem který jí
vyprávěl o slavné smrti jejího
chotě na poli válečném a jeho zá
věť s ní sdělil Strašná předtucha
však vzbudila děsný odpor k vra
hu jejího muže jenž jako had se
lísal a ráznou řečí jej odbyla
Však Felipone neustál a po Čty
řech letech dosáhl kýženého cíle
že krásná mladá hraběnka dala
sluchu jeho prosbám a ovšem ne
majíc ani tušení provdala se za
vraha svého vroucně milovaného
prvého muže Nyní však odhodil
Felipone masku za kterou se
skrýval a připravil své mladistvé
choti tisíceré hoře ba i ze zisku
chtivosti hodil dítě nevinné nia
lého Armauda ze zámecké terra
sy do mořských vln V ten čas
hrůzy objevil se náhle muž o kte
rém již dříve jsme vypravovali a
kterého pokládal Felipone za
mrtvého — Bastien týž Bastien
jehož střelil na útěku od Bereziny
Pokročiv ku Feliponovi který se
stal zatím hrabětem u přítomno
sti jeho manželky naň zvolal:
"Vrah! Vrah!" "Bastien!" za-
THE PIRÁTE v
šeptal Felipone vrávoraje "Ano"
odvětil husar "Ano Bastien
jejž jsi měl za mrtvého a jenž
žije Bastien jejž našli ko
záci bez sebe v krvi hodinu po
zději a odvlekli do zajetí kdež žil
celá čtyry léta Nyní vracím se ze
zajetí abych tě požádal o účet z
krve plukovníka jíž jsou ruce tvé
pokáleny" A když tak Felipone
jako bleskem omráčen stál před
tímto zjevením pohledl Bastien
na hraběnku a pravil: "Tento
člověk paní tento bídník zavra
ždil dítě jakož i zavraždil otce
jeho" Hraběnka seznala vše Tu
stala se z matky která byla před
chvílí žalem bez sebe tygřice u
přítomnosti vraha svého dítěte i
vrhla se naň chtíc rozedrati jej
nehty a volajíc: "Vrahu! bídní
ku! popraviště tě očekává! já tě
odevzdám katu!" — V tom však
když ničemník dosud jak u vyje
vení tu stál vykřikla matka ucí-
tilať hnutí v životě svém
Vzkřikla a zarazila se bledá po
tácející se zničená Člověk
kterého chtěla udati zákonům
spravedlnosti Člověk kterého
chtěla vléci na popraviště tento
bídník tento zlosyn byl otcem
druhého jejího dítěte jež počalo
žiti v útrobách jejích
V idylle italského města Tra
stevere žil mladý nadaný sochař
jménem Armand jenž snažil se
seč mohl aby upevniv svou exi
stenci oženiti se mohl s krásnou
Martou kjrrou jako zřítelnici oka
svého choval ukrytu na břehu mo
ře a jíž dal k posluzc stařici For
narinul Však nebe jich ráje lásky
brzo zaplálo nachem blížící se
bouře a Andrea hrabě Felipone
jenž tuto dívku svedl a na polou
zničil a když tato jemu prchla z
ošklivosti nad vraždami jež tento
mladík — mimochodem řečeno
druhý syn hraběnky Felipone
dříve paní z Kergazu — jednu na
druhou hromadil dověděv se o
útulku Martině podplatil věro
lomnou Fornarinu zmocnil se
Marty a dýkou proklál Armanda
který přispěl pomocí unášené své
milence To bylo prvé setkání
těchto dvou různých bratří kteří
se neznali
Nadaný malíř Pavel Lorat uspo
řádal maškarní ples svým přáte
lům Před půlnocí rozpředly dvě
mužské masky mezi sebou rozho
vor na terasse kde vál noční vě
třík Jeden z maskovaných před
stavoval dvořenína z času Marie
Stuartovny druhý pak měl masku
don Juana Když se na to spo
lečnost k večeři odebrala tu onen
jenž byl oděn krojem Skota jsa
stále v obličeji maskován vyprá
věl celé přítomné společnosti osu
dy ubohé Marty o jejím konečném
opuštění ničemou o vraždách
spáchaných Andreou a sejmuv
škrabošku ukázal na hraběte An
dreu Felipone jako na toho hroz
ného mizeru a vraha o němž mlu
vil V tomto okamžiku otevřely
se dvéře a vkročil Bastien volaje
Andreu aby odešel domů že jeho
otec starý hrabe Felipone umírá
Andrea jako liticemi štván od-
kvapil a v maškarním úboru při
stoupil k loži umírajícího otce
To byla poslední rána pro starého
Felipone a ten obrátiv se na smr
telném lůžku zády k synovi sko
ual Mezi tím co panovalo ve
selí na maškarním plese skládal
účet starý hrabě Felipone ne
úprosnému Bastienn ze svého ži
vota a sdělil s ním že syn hrabě
te z Kergazu Armand neutonul
v moři nýbrž že byl rybáři nale
zen že vyspěl v umělce a že žije
v Paříži pod jménem Armand
Ve své závěti se přiznal hrabě Fe
lipone ku svým hříchům a uvedl
Armanda co nynějšího hraběte z
Kergazu za jedině oprávněného
dědice To bylo vše po čem Ba
stien toužil a přivedl nad chlad
nou mrtvolu hr Felipona mladé
ho Armanda z Kergazu a v přítom
nosti Andrei mu odevzdal veške
ré n majetek Nyní viděl Andrea
jak jeho plány se zhatily a opou-
i štřje rodný dům volal k Arman
dovi: "Uvidíme ctnostný bratře
jkdj z nás dvou vítězství dojde
lidumil či lupič nebe či peklo —
Paříž jest naším zápasištěm" A
tak se stalo Že Armand i Andrea
Šli za pevně vytčeným cílem a ka
ždý používal sobě vlastních pro
středků a dle toho utvářilo se i
nejbliŽší okolí obou bratří An
drea páše zločin nad zločin ma
ličkostí jest mu vražda a vrátiv se
po čase z Anglie pod jménem sira
Williama ničí nelítostnou rukou
vše oč zavadí Ceriska Bacca
rat Ftrnand Roclitr sK-cna Her--mina
atd to jsou prvé oběti jeho
hrozné činnosti kúrou opětné
zaháiil v Paříži Jeho přední sna
hou jest zmocnili se dvanácti mi
lionů které Kermor z Krma-
rouetu odkázal své daří kterou
byla slečna Hermina domnělá
dcera pana z Ikaupiéaii
To jest krátká črta dosud vy
šlých čístl románu "V saloně a
na galejích" Upozorňujeme ka
ždého milovníka zajímavé četby
na toto výtečné dílo znamenitého
francouzského romanopisce jež
zajisté každý čte s utajeným de
chem Oznamujeme že další čísla
zasýlána budou pouze na požádá
ní Předplatné "Americké Kniho
vny ve které román vychází ob
náší $100 ročně za 26 sešitů
Kdo dosud Žádných čísel nedo
stal nechť se laskavě bezodkladně
přihlásí poněvadž prvních tří se
šitů jest na skladě již jen nepatr
ný počet a mohlo by se snadno
stát i že později nebylo by lze
více vyhověti
Hanění jest smulné
Domácí barveni s J)ytimoil'( Dye
jesl příjemné a nýnone
Kníxně a janné barvy ež nevyblednou
Diamond Dyeg maji vlétni barvu
na bavlnu a HHiinení zboží — Jak
rozumná žena hospodaří v spatných
časech — Deseti centoví paklícek
Dyamond Dyes uíietři mnohdy $10
V těchto dnech kdy hospodaření
jest zapotřebí mělo by býti potěšením
pro každou ženu uaičiti se jak napo
řiti vydání 7H oblek pro sebe své
dítky a Jak učinili vybledlý oblek mu
žův aby dostal vzhled jako nový
Diamond Dyeu jež jso-i připraveny
zvláště k domácímu používání toto
vše učiní Jsou tak jednoduché a
snadné k používání e i dítě docílí
jasných a krásných barev když se H
dí návodem přiloženým ku každému
paklíčku
Není třeba p t ří-iiiiti si ruce s Dia
mond Dyes pouze zednél a zamí
chejte látkou dvěmi tyčkami ruezi
tím co se v barvě nalézá t budete u
Setřeni všeho p tříťřní neb skvrn
l'ři barvení Aat-tva kabátu a vět"
Sích předmětů imisí se k ďcílení ií
spokojných vý-dejml pouMti jiná
barva iií látky bavbéué a jiná 11
látky vlněně II -zdil tento j-sl při
Diamond Dyes a před koupe líni měl
by každý vřílřti jestli látka jenž má
býti barvena jest b vlněná neb vlně
na a hleděti ibdržeti správný druh
barvy Nekupujte barvy o nichž se
tvrdí že obarví vše poněvadž použi
tím jich dočkáte se špatněno vý
sledku HT I)T
American Express Gompany
"Money Ordry" do Čech
NcJta-zpWněJíi nellevnřjSí a nejlepíf p&
Mtb k uittýluni iieníx Spoh-řmwt tato mi opa
třeni ku vypláceni money ordru" Ji výstavo
nich ví udě v IWhích kle poRta m nuUtt a
kam moino peniM? winlatl kt-t h-ka
Ne pfe 12c
" l0l ifW
" 5001) IHo
" " IOWUJ 30o
No pře # ftut !
' " I0UI
" au i'-
Cechové !
Ji-riete-ll tlo staré vIiikM pře Itrcmeii napa
imitujte kí ve uvem prtMtpt-eiiU že řesfcá ílrma
Kareš & Stocký
HUKMIiN
29 Bahnhofstrasse 29
olmtarí Váni n JIte a nejvýhndníjl vi-íkerá
V'aeleíitll Jako vými-nu není- pFfplavni
llslky Vaí xavftjuiitlu a J
'hceto-ll koho m nehnu povoiatl iwlěttci ob-ailri-aii
li-ho iloíHinnMe !) na nix aly nám
diipnal a lny pprární a ku xpukoji-inwtl i onátn
uloiiímii'
Frank Doležal
_ ře'iý prrtvtiiu
r N
FREMONT - N EU RAŠKA
V vrt ti i ualkrri iuillilnf A nr4vtlí Xllld
žitoHti při vrchní n aneb krakcni nudu
v kterémkoliv okresu Maje dnkladné
znnloxti práv nnhlzí nlnžel nvvVh ct
krajanům ve viech řnticli st ttu 21tf
)l„ll MrTťAl
JUUUUIl l l Ulm New Vorku Jemu
tel pro táty Ihku a Neliraitku lllunlew)
Delt doplet na J V- l'A If K
pttr orui nenu e