Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, April 06, 1898, WEEKLY EDITION, Page 5, Image 5

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Pokrok Západu
nou nevyvratitelnou Naopak
mezi zjištěnou skutečností a zá
věrky činěnými jest rozdíl kte
rýž jest nápadným neodvislým
myslitelům Evropy i Spoj Státft
Náhled optimistických důstojníka
amerických ohlední stavu věcí na
lodi před výbuchem jest předpo
jatým jelikož jedná se tu o otázku
znaleckou a vyšetřovací komise
odepřevši uČiniti si určitý náhled
na základě svčdectví potápěčů
zamítá možnost neshody Na
druhé straně není nic co by doka
zovalo jak zpráva potvrzuje že
by nebyla žádná vada na straně
námořníků Pro Spoj Státy jest
nemožným aby vrhaly se do vál
ky na tak slabých základech Kdy
by tak učinily bylo by to vyzvá
ním mravního citu celého světa"
Italský časopis Opinion orgán
to ministerstva považuje návrh
na příměří na Kubě co výtečný a
co čestnou cestu k odvrácení vál
ky Mezitím přípravy k válce se
strany Ameriky byly by nesprave
dlivými Konscrvativní časopis
Fanfula praví jestliže španělsko
setrvávati bude vzdorovitě v do
savadním směru bude to na jeho
zkázu Iíadikální časopis Secolo
praví: "Zapas mezi zemí svobo
dy a Španělskem připravuje se
skoro po jedno století a jest ne
odvratitclným následkem hanebné
Španělské koloniální správy"
nost jeho obnáší 7375 tun a při
18S00 koňských silách zaručena
jest rychlost jeho na 22H uzlu v
hodině Výzbroj jeho spočívá z
dvou děl 6palcových osmi děl
4talcovvch a jednoho děla Hpal-
cového mimo čehož nalézá se na
palubě dvanáct děl Cliberních
čtyři děla ihberní a čtyři dčja ry
chlopalná Válečná loď Iouhx bitevní to
loď třídy prvé postavena v roce
1893 nosnosti jest 1 14 10 tun
rychlost její obnáší 16 uzlů v ho
dině a parní stroje jsou o 1 1000
koňských silách Náklad na ni
obnášel $3 010000 Výzbroj její
sestává ze 4 děl i2palcových
osmi Spalcových a šesti 4palco
vých inimo čehož nalézá se na
palubě 20 děl óliberních 4 jedno-
liberky a 4 rychlopalní děla Gat-lingova
Se stavbou obrněného křižáku
Cincinnati započato v roce 1890
Týž jest nosnosti 3213 tun
rychlost jeho obnáší 19 uzlů v
hodině a parní stroje jsou o
mooo koňských silách Náklad
- — I " — " J
na stavbu obnášel $1100000
Výzbroj téhož sestává z desíti děl
5palcových jednoho děla ópalco
vého osmi děl óliberních dvou
děl 1 librových a dvou děl rychlo
palných Dynamitový křižák Vtsuvius ač
Evropa o výbuchu Maine
Zajímavý jsou úsudky evrop
ských časopisů a vynikajících
osobností o zprávě komise kteráž
vyšetřovala příčiny výbuchu lodi
Maine Z většiny týchž jeví se
le nepokládají událost tu za do
statečnou příčinu ku válce Toť
se rozumí že většina časopisů ev
ropských i politikářů tamnějších
spíše kloní se ku Španělsku nežli
ku Spoj Státům
časopisy v Německu po většině
soudí že budou-li Spojené Státy
požadovati od Španělska náhradu
za potopení Maine může celá
otázka kubánská do toho zaplete
na býti a válka byla by neodvrati
telnou NejrozŠířenější časopis
berlínský Lokal Anzciger ač ne
přátelský Spoj Státům praví Že
nevěří že španělské finance do
volí zemi oné jiti dále než k pou
štění strašáků Tamnější též
Tagblatt insinuje že Členové ko
mise vyšetřovací si zprávu přine
sli již z Washingtonu National
Zeitung praví: "Zpráva komise
vyšetřující neštěstí na Maine ob
sahuje pozoruhodné odporování
si Tvrdí se v ní že komise si
neutvořila žádný určitý náhled z
z výpovědí potápěčů ačkoliv jest
patrným že členové komise vý
hradně z toho zdroje k náhledům
svým dospěli Jestliže neštěstí
zaviněno bylo skutečně z příčin
zevních pak jest Španělsko doji
sta povinno náhradou Lodi
Maine bylo místo vykázáno pří
stavními úřady španělskými a její
povinností bylo pečovali aby cizí
host chráněn byl od neštěstí před
podmořskými podkopy" Vossi
sche Zeitung praví Že Amerika
by měla přistoupit! na návrh aby
nestranně vyšetřen byl původ zni
čení Maine jelikož dá se předpo
kládat že zpráva komise není
úplně spolehlivou"
Graux bývalý belgický ministr
financí vyjádřil se: "Že Špa
nělská vláda neměla podílu ná
zničení Maine to nezbavuje ji ni
kterak zodpovědnosti jestliže pů
vodcem neštěstí byl občan Španěl
ský Však to pak stáyá se pou
hou otázkou náhrady kterouž lze
snadno vyrovnati arbitrací Vlast
ní nebezpečí spočívá v úmyslu
Spoj Států poskytnouti Kubán
cům finanční podporu Žádný
stát by nemohl čestně připustiti
toho aby tak jednalo se pod rou
škou snah humanitních jakéž
jsou v pravidlech válečných úplně
neznámy a za jakých Španělsko s
povstalci jedná Poskytnouti pod
poru finančně aneb jinak jest
casus belli (příčina k válce)
Z Vídně se sděluje že požada
vek Spoj Států aby ustalo vál
čení v zájmu lidskosti může ura
ziti hrdost španělskou a vésti ku
válce Jednáním Ameriky uvede
no bylo Španělsko do postavení
velice nesnadného Vyhlídky Sp
Států v případě války jsou takové
že uvádí je v pokušení jemuž
snad nebude lze vzdorovati jeli
kož zdar konečně vždy zjednává
schválení prostředkům Vídeňská
Freie Presse praví že Španělsko
není v postavení aby se mohlo
pustiti do války s Unií s vyhlíd
kou na zdar jsouc až k smrti vy
čerpáno válkou s povstalci Jestli
že Unie zakročí na Kubě brannou
mocí byť i předstírala Že se tak
děje ve jménu lidskosti bude to
přece jenom pouhou zástěrkou
Neucs Wiener Tagblatt praví že
Španělsko by se mělo vzdáti Ku
by když dostane dobrou za to ná
hradu jelikož jeho nadvládajtam
nemůže beztoho dlouho trvati
Ujišťuje se že jistý vynikající di
plomat se vyjádřil že v pádu vy
puknutí války nelze ani pomýšleti
ua zakročení aneb účast Evropy
jelikož hrozící zápletky na výcho
dě (v Číně) zaujímají mysl Evro
py Pařížský časopis Figaro praví:
"Zpráva komise Spojených Států
ohledni zničení Main není listí-
Naše válečné loďstvo
Vzhledem ku hrozícímu vypuk
nutí války se Španělskem počíná
me v čísle tomto s uveřejňováním
vyobrazení předních válečných
lodí naších kteréž v případě vál
ky ovšem hlavní úlohu hráti bu
dou a kteréž následkem toho v
první řadě pozornost veškeré ve
řejnosti americké v době přítomné
k sobě poutají Připomínáme že
válečné lodi naše nesou jména
států křižáci jména měst a torpé
dové lodě jména námořských
hrdinů — Přinášíme v čísle
tomto vyobrazení lodí následov
ních: Válečná loď Massachusetts po
stavena v roce 1891 nosnosti jest
10288 tun rychlost obnáší 15
uzlů v hodině a parní stroje jsou
09000 koňských silách Posta
vení její vyžadovalo nákladu
$3020000 Výzbroj sestává ze
čtyř děl i3palcových osmi děl
8palcových Čtyř děl Ďpalcových
dvaceti děl óliberních Šesti l libe
rek a čtyř děl rychlopalných
Křižák Columbia jehožto stav
ba v roce 1890 započata vším
právem požívá jména pirát AČ
jest totiž lodí válečnou a obrně
nou přec co do rychlosti vyrovná
se těm nejrychlejŠím lodím do
pravním tak že právě účeli své
mu totiž ničení loďstva obchod
ního a rychlým a neočekávaným
výpravám výborně se hodí Nos-
jest lodí poměrně malou a lehkou
přec jen čítán býti musí mezi nej
lepší lodě naše válečné neboť co
do možnosti spňsobiti spoustu v
loďstvu nepřátelském žádná jiná
válečná loď naše vyrovnati se mu
nemůže Křižák tento postaven
byl v roce 1887 nosnost obnáší
929 tun jest o 3764 koňských
silách a rychlost jeho zjištěna jest
na 214 uzlů Vyzbrojen jest tře
mi i5palcovými děly dynamitový
mi a třemi děly libernimí
Cvičební křižák íianeroft má
délky 188 stop šířky 32 stop a
vnoru 1 1 Y% stopy Mužstva Čítá
130 mužů
Torpédová lodice Ericson zříze
na byla v r 1892 Má délky 118
stop a šířky 14 stop Zřízena by
la nákladem $113500 stroÍe ÍťÍř
mají 1800 koňských sil Vyzbro
jena je třemi liberními děly a tře
mi 18 pal torpédovými Obslu
hována jest 23 námořníky Rych
lost jeho je 24 uzlů za hodinu
Minneapolis jest nejrychlejŠím
z našich křižáků jehož stavba za
počala r 1891 Zřízen byl ná
kladem $2690000 Měří 412
stop délky a 58 Šířky má 22 stop
vnoru Stroje jeho vyvinují 20
860 koňských sil a rychlost jeho
jesl 237 uzlů za hodinu Vy
zbrojen jest 1 osmi palcovým 2
šesti palcovými 8 Čtyřpalcovými
12 šestiliberkami 4 liberkami a 4
Gatlingovými Mužstva s důstoj
nictvem Čítá 496 mužů
Obrněný křižák New York měří
380 stop délky a 64 stop Šířky
Se stavbou jeho započato bylo v
r 1890 a stála táž $2985000
Stroje jeho mají 18401 koňských
sil a rychlost jeho jest 21 uzlů za
hodinu Výzbroj puzůstává ze 6
osm palcových a 12 Čtyřpalcových
děl 8 šeslilibcrnfch 4 jednoliber
ních a 4 Gatlingových děl rychlo
palných -Mužstvo na něm pozů
stává ze 40 důstojníků a 52G mužů
S výstaviště
Montana konečně také se připo
jila k oněm státům kteréž na vý
stavě zamississippské vládní bu
dovou zastoupeny budou Roz
hodnutí toto oznámeno řiditelstvu
výstavnímu guvernérem Stnithem
kterýž prohlásil Že na postavení
státuí budovy $5000 věnováno
bude Co týče se pak výstavky
samotné tu zastoupeny prý v ní
budou veškery zdroje bohatství
státu onoho
V zdejším Miliard Hotelu zahá
jena byla v úterý porada zástupců
různých společností železničních
za účelem rozhodnutí se o tom
jaká cena za lístky do města naše
ho po čas trvání výstavy počítána
býti má Jednání ovšem jest taj
ným z toho však co na venek se
přec dostalo soudí se že pro náv
štěvníky z Nebrasky Iowy Kan
sas a z části Missouri Wyominga
Colorado počítán bude jeden cent
na míli při lístku na pět neb na
nejvýš deset dnů platící z míst
pak vzdálenějších neb při lístku
na delší dobu až do 30 dnů platí
cím počítána prý bude cena jed
noho lístku za obě cesty
♦
Jak se podobá bude Arizona na
výstavě naší zastoupena spůso
bem právě tak důstojným jako
bylo tomu na výstavě kolumbické
v Chicagu Guvernérem jmeno
vána totiž komise kteráž o dů
stojné zastoupení Arizony na vý
stavě starati se má a práce tato
ulehčena jí bude značně tím že
celá výstavka kterouž Arizona na
výstavě kolumbické byla zastou
pena dosud pohromadě jest a ve
Phoenix v kapitolu jest uložena
Guvernér doufá že náklad s obe
sláním výstavy spojený příštím
sněmem státním plně kryt bude a
i kdyby tomu tak býti nemělo tu
prý nalezne se dosti obětavých
občanů tamních kteří výlohu onu
z vlastní kapsy ponesou
Náležité zastoupení Iowy na
výstavě naší konečně jest nadevŠÍ
pochybnost zjištěno V úterý
prošel totiž senátem návrh kte
rýmž položka na obeslání výstavy
dříve povolená z $20000 na $25
000 zvýšována jest a opravená
takto předloha sněmovnou bez ve
škery debaty schválena V těch
to $25000 není ovšem zahrnuta
částka $ to 000 kteráž k témuž
účeli již minulým sněmem státním
povalena byla
#
V Marylandském sněmu předlé
há přítomně ku projednání předlo
ha kterouž povolován byl by
zbytek $3400 z fondu povoleného
na obeslání výstavy kolumbické
na obeslání výstavy zamississipp
ské a jest prý ta nejh-pŠÍ naděje
že přijata bude
Guvernérem státu Indiána svo
lána jest na dnešek porada před
sedu všech obchodnických spolků
a čelnějších obchodníků ve státu
za účelem porokování zda nebylo
by záhodno jmenovati zvláštní ko
misi státní kteráž by o důstojné
zastoupení státu toho na výstavě
zamississippské se postarala K
účeli tomu nepovoleny sice sně
mem Žádné peníze guvernér ale za
to má že by postaíitt lnou částku
soukromými příspěvky sehnati se
podařilo
#
fíiditelstvo výstavní požádáno
v sobotu o povolení koncese
zvláštního druhu Žadatelem jest
"prof"John AI ber kterýž zamý
šlí zříditi na Midway skleněnou
nádržku 25 stop dlouhou 12 stop
širokou a 12 stop vysokou kteráž
vodou naplněna by byla a v níž
by pan profesor s rodinou svou se
produkoval
#
Kansasský guvernér konečně se
rozkýval a oznámil v pátek že
jmenovati bude státní komisi vý
stavní kteráž by o důstojné za
stoupení Kansasu na výstavě za
mississippské pečovala Komise
tato bude míli poměrně práci leh
kou neboť dráhami kansasskými
k účeli tomu upsáno bylo $15000
a podobná částka téměř byla již
soukromými sbírkami sehnána
Guvernér oklahomský jmenoval
v pátek pětičlennou komisi kteráž
pečovati má o důstojné zastoupení
území onoho na výstavě naší při
čemž hlavně na mysl jednotlivým
členům kladl že by povinost na
ně vznešenou zanedbali když by
nepostarali se o to aby výstavka
oklahomská výstavce kteréhokoliv
státu západního se vyrovnala
"Slovo uvědomělým jest dostačitelnú''
a slovo ol i vrdoinelieh múlo bv býti do
stněitelné kdo se však ptá kdo jsou ti
uvědomělí? Ti kdož ví Často op iko
vanií zkušenost věrohodných osob tnftže
býti brána za znalost Pitu W M Terry
praví že Chamberlaiii'8 Cough Hemedy
uspokojuje lépe nežli kterýkoliv jiný
lék v trhu Byl v lékárnickém obchodu
v Elktot) Ky po dvanáct roku prodal
na sta láhví t hoto léku mnohonásobné
více nežli jiných lékft proti kašli což
dokazuje že Chumberlftin léky jsou pro
lid nejuspokojivější a že jsou nejlepší
Na prodej u všech lékárníku
M A Masek v !ic Xel)
—vlastní--—
oScM ze železným zbožím
Má na skladě velký výběr všeho druhu
kamen na měkké i tvrdé uhlí kamna na
vaření rozličného druhu kuchyňské" ná
činí stolní níířiní h vfibec vře do oboru
toho upadající Náčiní pro řemeslníky
zámky a jiné potřeby ku stavbám pum
py trouby a větrníky kleré sám usazuji
hospodářské nářadí jako i zboží najdeto
v mém závodě vidy v hojnosti podušky
chomouty ohlávky přnskv háky atd
Pro nevěsty mám zásobu všeho druhu
nejlepšíbo míbjtku prádelníky postele
umývadla stoly židle pchovky atd
Mám ještě jiných věci v zásobě a nejlépe
bude potřebuji te li něčeho podobného
přijďte se přesvědčit Že vře Jest to nej
lepší a nejlscinější než kdekoli v jinde
Objednávky správky yšeho diuhu výři
zují správně levně 11 co nejrychleji
21116 M A MAŠEK
Itllí Tan SI Hylwn-líf dřivolÍ!iti
tlil J" imiihJ-M nyni li' kilu v Kdltfir
nll UMvnf llu-li }iJ Jeho riiHiUa Kilo by
o ni ni I mb on in ať dnpi tm p Jus
ťlbiirrra ujh tíu U Str Um nim Neb