Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, April 06, 1898, WEEKLY EDITION, Page 16, Image 16

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    16
Pokrok západu
Z NAŠEHO MĚSTA
— Jistý Whitney zaměstnaný
v dílnách U P dráhy a bydlící
při západních hranicích mčsta
padnul v minulých dnech do pasti
kterouž sám byl na lupiče nalíčil
Whitney koupil si totiž před ně
kolika dny cenné telátko a obávaje
se aby mu nějakým nezvaným
hostem v noci odvedeno nebylo
nalíčil na nezvané hosty pasť tím
způsobem 2e upevnil ve stáji bro
kovnici kteráž při otevření dveří
spustiti měla V jedné z minu
lých nocí zaslechnul jak se mu
zdálo podezřelý Šramot ve stáji
a aniž by si byl na připravenou
pasť vzpomenul uchopil revolver
spěchal aby zloděje při činu
dopadnul Naleznuv dvéře za
vřené rychle je otevřel násled
kem čehož ovšem rána vyšla a jej
do levé strany těla a do ruky za
sáhla K raněnému přivolán dr
Galbraith kterýž prohlásil Že
Whitney za štěstí pokládati může
že při otvírání dveří bokem k těm
to stál tak že rána přímo do
prsou jej nezasáhla
— V zdejší tavírně postřelen
byl v úterý po poledni nebezpeč
ně stroj nik Glen Deyo William
Valentinem Oba zaměstnáni
byli v tavírně již po delší řadu let
a panovalo mezi oběma nepřátel
ství následkem toho Že Valen
tine kterýž topičem tam byl se
domníval že Deyo o práci při
pravili jej chce V úterý odpo
ledne dostali se k vůli tomu oba
opětně do hádky při kteréž peVÍ
do obličeje nějakou si vrazili
když tu Valentine z nenadání re
volver vytáhnul a protivníka své
ho do tváře střelil Než druhou
ránu vypáliti mohl byla mu zbraS
okolními dělníky z rukou vyrvána
a on přivolané policii odevzdán
— V pondělí v noci přepaden
byl na 17 a Jackson dvěma ne
známými dosud lupiči zubní lékař
C B Clark a o Í345 oloupen
Loupež provedena velice rychle a
vzdor tomu že oloupený s nej
větší možnou rychlostí na stanici
policejní sotva dva čtverce vzdá
lenou se odebral a přepadení své
tam oznámil nepodařilo se policii
na místo vyslané lupiče více do
padnouti Dle daného popisu
provedena loupež tato tím samým
párkem kterýmž již dlouhá řada
osob v městě našem přepadena a
oloupena byla
— Okresní komisaři již povoli
li vyplacení peněz všem těm kte
říž měli loty koupené na bývalé
cbudobinšké farmě a jsou k ná
vratu peněz na loty zaplacených
oprávněni Usnesení to přijato
bylo ve schůzi minulou středu a
peníze jsou nyní pro každého po
hotově kdo se přihlásí V téže
schůzi oznámil okresní pokladník
že obdržel od ručitelů za bývalého
soudce okresního J W Ellera
tgoo na vyrovnání za pohledávku
proti němu Společnost výstavní
podala žádost ke komisařům aby
povolili dalších {5000 na udržení
a okrášlení výstavního prostran
ství kterážto žádost odkázána vý
boru finančnímu Dohlížiteli na
chudobinec bylo nařízeno aby vy
hradil čásť chudobinské farmy k
použitf spolku dobročinnému za
účelem obdělávání a pěstování
plodin na téže
— V policejním soudě skonče
no bylo předběžné přelíčení s
Henry Oerterem a James Heffne
rem kteří obžalováni byli z vydr
žování herny na 14 a Farnam a
sice výsledek byl ten že prvnější
pod zárukou $850 soudu krajské
mu odkázán druhý pak žaloby
sproštěn byl Soudce rozhodnul
totiž že proti Oerterovi jest dosti
důkazů v tom ohledu že týž sku
tečně jest majitelem místností v
kterýchž herna se nalézala kdežto
proti druhému v ohledu tom zá
stupcem státním nepodány důka
zy žádné
VELKÁ LACE V CRETE NEB
34 mm
všeho druhu obloků hotových klobouků
spodního prádla~E=£ —
Obleky na zakázku dle nejnovčjšího střihu
CHTíS fíRON
Podporuj to domácí průmyMl
neJIadnřjSÍ ÍMÍÍ
hilníji nežli
kterákoli wn do-Tížená
— Hotovená od —
American Chicory Co - Omaha Neb
I3f~ rtejte se vždy svého groceristy po Flag Brand ciknrli s praporem
roli 1© a Dodge "ul
Vhodná koupe obleků a vvbavného zboží
Za 95c koupíte silný pevný oblek mající cenu $2
Za $150 koupíte celoviněný oblek dvoudolarový
Za $175 a $195 koupíte oblek mající cenu £250
Za I250 koupíte oblek mající cenu $350 a
za Í350 a $395 koupíte u nás nejlepŠÍ obleky pro
hochy jaké lze v Omaze obdržeti
Za $295 a $325 prodáme vám pevný oblek do
práce
Za $395 až $450 jsou elegantní obleky do školy
Za $495 Í500 a $550 nabízíme vám nejlepší vý
běr obleků pro hochy
V oblekách pro muže neznáme soutžže Kupujeme
obleky v takovém množství Že je mažeme
prodávati skoro za tutéž cenu za jakou je
jiní obchodníci kupují
Náš $375 oblek vyrovná se kterýmkoliv $500 oble
kům v městě
Za $450 a $500 nabízíme nejlepší obleky za tu cenu prodávané
Naše $750 cheviotové a Plain Worsted obleky předčí vše co v
městě kdy bylo nabízeao
5000 párů dlouhých spodků pro hochy po 60c 95c a $125
Tirtlí IrlfthMlVv Došly nás Již všechny
J Ulili lilUUUUliJ
zásoby
Ceny našich plstěných klobouk! jsou následující: 50c 75c f 100
$125 $150 $200 $250 $300: mají cenu od 75 centů
do $500
Naše nové tvrdé klobouky jsou po $100 $125 $150 $200
$250 až $300
500 tuctů mužských pěkných nežehlených košil sesflených v předu
i zadu mající cenu 50c po 25c
1000 tuctů mužských barevných košil v nejnovějších vzorcích se
žehlenými límci a manšetami pouze 50c
Naše zásoby mužského jarního a letního spodního prádla po 25c
39c a 50c
1000 tuctů mužských kravat po 25c
500 tuctů Blackstone nežehlených košil v číslech 14 až 19 — ruká
vy 30 až 34 po 50c
Deštníky pro dámy mající ceny Jioo po 75c
-Unií
Prodej pěkné obuvi lacino
Prodá váme poure zboží Jei uspokojí Nikdy
k vůli ceně netnižujeme jakost
hodné koopě t Ženské obuvi
$348 ra teniké jemné kořínkové snerovací
$350 střevíc - bnčdé a černé novými
avrtky v viecb velkoatecb
194 z 1-100 žeoiké přkné Dongola kolínkové
atfevíce ínfrovaci neb zapínací — nové
ipickr — ve všech velkostech
175 ia pěkné- ženiké kozinkové 1225 střevíce
— ioerovací neb zapínací — v v&ech
velkostech
tS& DopiŠte si o katalog obsahující ceny šatstva a výbavného
HAYBBET ©ROS
„Josli nepotíebojeto živůtcL
pro svého hocha dnes můžete jej potfebovati zítra neb příští
týden neb měsíc Co chceme vám vloŽiti na mysl jest abyste
je hledali u nás Máme uejoítSi výběr nejoybranijil výběr vý
běr na němž uSttřite nejcice peníz který kdy přibyl do Omahy
očekáváte že toto řekneme stejně kdyby tomu i tak nebylo
Jest tomu tak Seznáte tak po chvíli jestli to dosud nevíte že
nikdy — ne nikdy nedáváme něco do časopisu co nemůžeme
zaručiti v obchodu Zmiňujíce se a ručení můžeme vám říci
že máme něco pěkných malých obleků pro hochy po I175
£200 $225 a $250 které Šly jako na dračku když jsme je
před několika týdny ukázali Oznámili jsme tehdy v Časopisech
Že obleky ty jsou lepší a pěknější nežli některé obchody pro
dávají za cenu doojndtohtum O tom jste se též pfesn&lčili tře
ba jste tomu napřed nevířili Nyní jest vhodná doba k vybrání
si z těchto obleků k velkonocírn poněvadž se může státi že
kdyby jste čekali ještě chvíli byly by všechny pryč Nepodo
bá se Že budou všechny pryč dnes neb zítra nelze však říci
Obleky ty jsou pozoruhodné ceny a neočekávané věci udály
se zde již před tím
rr
r
i
Trópí-li Vás tácpa mAte-n Mají-H děti Vaše Acrm §
' žlutou pleť kola pod očima sláb- nebo chcete-li gam i jcmne~bo Íčka ®
ncte-li příjemné chuti berte Xft
Seyerův Životní Balsára Severův Laxoton 1
Váa urdravt dodá Váui nové ií- Účinek pravidelný jako hodiny
votní síly 75ct 25 ct X
Bolesti hlavy jsou často Prudká bolesť v kříži č-
tak pnidké £e nemůžete ani pra- často přijde x nenadáni
covati X
Severovy Prášky Severova Hojivá náplasť v
proti bolestem hlavy pomohou 'iví Váa lolcatt rychle a trvale
vždy 25 ct 25 ct
PrŮjettl l mnoho lidí usmrtil XŮttét OČÍ nechť jeat rpW ž
zvláště pak klesá jím mnoho tisíc J
dctikaiáoročné rhrob ben Čmkoh odstraní O
— severúv — Severova Zlatá Mast' na oči Ý
Lék proti choleře a průjmu nejlepSl oční léTc na včti X
má rychlý a jistý účinek 25 a 50c 25 ct ]X
Boláky a vředy hnisavé rány Svrab (praživina čili chráat) V
čerstvé i zastaralé řezy spáleniny zmizt řasto jediným natřením V
a opařeni ny zhojí nejlépe
severova Severovoa Mastí Y
Mast' na rány a boláky frotI svrat0 vyraleninám X
25 ct Dobrá na li seje a vyrážky CO ct
CeíVy působí dčtem mnoho SoUCllOtitiy íánčt plic a tá- f
°jt!ž' duch počínají nastuzením akailem Y
Severfir červokaz Seyer y Balsám ícc
vypudí červy z tčla sesflí a opraví
zažívací aoustavu užívá-lí se ho v čas vyléč! každý §)
35 ct kaSel 25 a 50 c
Severova Růžová Masť Severova Pomáda na vlasy X
udrží pleť čistou a jasnou 25 ct činí je hebkými a lesklými 25ct
Zvláštní léky za $300 pošlete-li popis nemoci §
VINA 90c GALOU
Ní
Port Sherry muškatlové Angelica
a nejiepsi KamornsKa siaaKa vlna
Claret a Riesling jfi 75c galon
Jsou zvláStž vhodné k velkonočním svátkům
Objednávkám poštou vřnuje se zvláStní pozornost — DopiŠte si o náS
úplný katalog obdržíte jej zdarma
EfiE Wollsíein & Co9
staří spolehliví obchodníci s lihovinami
522 a 524 jižní 13 ul Omaha Neb
gt i f Chicago Llquor Hou 402 aev 18 ul Omaha N#h
OdTřtTÍ: ] M WÓlltetn St Co 2eU N ul 8oúthvhNb
M Woilatatn lt Co 630 eroadway Councll Blúffa U
raska
owa