Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, April 06, 1898, WEEKLY EDITION, Page 14, Image 14

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    14
Pokrok Západu'
Z ČESKÝCH VUSTÍ
Sedmdesáte nároitniny dra Eťd
Grégra V nejužším kroužku ro
dinném oslavil 15 března dovrše
ný sedmdesátý rok dr Edvard
Grégr Podobných událostí u
mužů významu Grégrova všude
veřejnost všímá si s pozorností
jež je aktem zasloužené vděčnosti
úctj í lásky Ale dr Edv Grégr
ve známé své skromnosti tajil své
jubileum aby vyhnul se Široké
pozornosti a protože v Riegrově i
Ottově Naučném Slovníku rok
jeho narození udán jest mylně
(místo 1828 vytištěno v obojím
1829) neměl nikdo ze širší veřej
nosti o včerejším významném dnu
dra Edv Crégra ani potuchy
Ostatně jistě i dnes mnohý z čte-
nářův nedůvěřivě potřese hlavou
a zvolá: Jak? Dru Edv Gré
grovi že už je 70 roků? Tak svě
ží ohnivý pevný a mužný pořád
vystupuje že představa o dru
Edv Grégrovi s představou muže
připomínajícího dovržený sedmde
sátý rok zdá se opravdu nám
všem nemožností Jestiže dr Edv
Grégr obmezil se v den svého ju
bilea výhradně jen na nejbližŠÍ ro
dinný kruh o jednom byl jistě
přesvědčen A to o tom že s klid
ným svědomím a hrdě pohiíŽeti
může do sedmdesáti let své minu
losti v níž pro českou věc národní
i politickou vykonal velice mnoho
Činnost jeho pojistila mu takové
místo Že — nebýti skromnosti
dra Edv Grégra — 15 březen
byl by býval jistě dnem nejen ne
sčetných projevů sympatií a osob
ního přátelství nýbrž i — a o tom
není pochyby — projevů politi
ckých O činnosti dra Edv
Grégra jenž nijak neuzavřel ještě
knihu své práce není třeba nám
dnes se rozepisovati Všem je
známa Původně jako učenec po
boku Purkynově pracující rozru
chem národního a politického ži
vota uveden byl na arénu politi
ckou a tu po čtyřicet téměř už
roků pracuje před tváří celého ná
roda Jako politik a člen národní
strany svobodomyslné vynutil re
spekt svou neoblomností Všem
nám v té příčině může býti vzo
rem Co jako řečník pro věc ná
roda našeho pro věc strany naší
a pro věc svobody a pokroku vy
konal toho dnes ani náležitě
docenili nemůžeme Zdráv a
svěží oslavil dr Edv Grégra
jubilejní svůj den Té svěžesti
přejeme mu v největší míře i na
dále aby jako dosud stejně pevně
hájiti mohl společnou víc národní
V Prase budou míli teplé pivo
Následující zpráva ze dne 17
března dochází z Prahy: Ledu
podle všech známek již nebude
Proroci povětrnosti i učené stanice
meteorologické neúnavně ohlašují
počasí sice ku srážkám náchylné
ale při tom vlhké a měké v pra
vdě jarní počasí tedy které vylu
čuje možnost že by Vltava potáhla
se povlakem ledovým Hostinští
a řezníci s touto okolností také již
počítají Z horských krajin ze
severu i jihu stihá jeden vagon
ledu za druhým aby svým obsa
hem naplnil sklepy hostinců a re
staurací Jakost jeho není zrovna
nejlepší jak při letošní mírné zimě
se samo sebou rozumí Než nouze
láme železo Led musí týti ne-má-li
Živnost hostinská utrpěti
vážnou pohromu Pokud se již
nyní dá zjistiti jsou hostinští prů
měrně opatřeni skoro až do dvou
třetin každoročních obvyklých
svých zásob Zásobování by po
kračovalo rychleji kdyby bylo
méně nákladné Cena a doprava
ledu jest drahá Prvnějšímu není
se co diviti Při každé kalamitě
přichází spekulace sl svými vydři
dušskými choutkami aby ze vše
obecné tísně co nejvíce těžila
Dlužno však se diviti že trvají při
dopravě ledu oa starých vosokých
sazbách tarifových Trochu ohle
du na všeobecný zájem by neško
dilo V Německu povolil ministr
železnic pro dopravu ledu vými
nečný tarif (o plnou třetinu niŽŠÍ)
u nás Železniční erár když byl
požádán o slevu městskou radou
pražskou příkře ji odmítl Led
se ovšem přes to horlivě dopravuje
— jest ho nezbytně zapotřelí
Jaké budou ceny ledu přirozeného
nebo umělého později nelze dnes
říci Zejména ne u ledu uměle
vyráběného Na každý způsob
však "ledoví haussisté" vhledem
k jarnímu počasí neustanou ve
Šroubování cen do výše Dopo
ručuje ss proto každému zásobili
se ledem co nejdříve
Jungmannův rodný domek v IIu'
dlictch zůstane národu českému
zachován Zpráva tato pronikla
v posledních dnech veřejností a
vzbudila ve všech kruzích milé
překvapení Právě dnes kdy Ži
jeme pod dojmy vzpomínek na
národní naše probuzení vystupuje
vznesená postava Jungmanna v
jasném světle před zraky naše a
vzbuzuje pocity hluboké vděčnosti
a neskonalého obdivu nesmrtelné
ho tichého genia našeho Pocity
tyto přivedly opět na mysl dávnou
povinnost celého národa k zakou
pení rodného domku jeho v Kudlí
cích a to tím více po události roku
minulého po požáru v sousední
usedlosti jenž hrozil zničiti též
drahocennou památku tuto Věci
té ujal se zvláštní výbor v Hudli
cích a v blízkém okolí v Praze
pak pánové dr Josef Scheiner
s drem Boh Riegrem kteří se
obrátili se žádostí k českým obcím
o přispění ku zakoupení rodného
domku Jungmannova v jehož
další správu k opatrování obec
hudlická uvázali se nabídla Na
vyzvání to došly ihned nejochot
něji z celé řady měst i nejchudŠích
příspěvky k účelu tomu Vyzvá-j
ním tím však upozorněna usnesla!
se záložna vihohradská sama pro-!
vésti záslužný podnik tento a do
hodnuvší se se zmíněným výbo
rem zakoupila dne 2 března do
mek onen od manželů Ondráčko
vých za 2000 zl a převzala jej ve
své držení čímž tento drahocenný
odkaz přešel vlastně v majetek
národa Výbor shora jmenovaný
s obcí hudlickou hodlá postarati
se o slušné upravení okolí tak aby
příjemný Činilo dojem na navŠtě
vovatele šlechetný tento Čin zá
ložny vinohradské pojistil jí vděč
né uznání našeho lidu českého
Nmecký střelec t Václavského ná
méstl U okresního soudu na
Ovocném trhu pokračováno bylo
16 března dopoledne v líčení
proti MUDru Arnimu Kleinovi
israelitovi jenž před 2 hod v noci
na den 18 ledna úplně bez příčiny
na Václavském náměstí střílel a
tím dle žaloby funkcionáře státní
ho zastupitelství dopustil se pře
stupku proti bezpečnosti těla
ačkoliv dle určité výpovědi svědků
lehkomyslným střílením pro pozdní
chodce hrozilo velké nebezpečí
Při prvém líčení obhájce obžalo
vaného pan dr Bendiener jménem
klienta svého prohlásil že střílel
na postrach svým pronásledovate
lům kteří prý jej chtěli ztrýzniti
poněvadž je Němcem a židem
Dle výpovědí bezprostředních
svědků tohoto výjevu jest tvrzení
dra Kleina holou smyšlenkou I
průvodčí Kleinův medik Max
Loewy jenž jinak snažil se sou
věrci svému pomocí z bryndy do
znal že Kleina hned po prvém
výstřelu opustil ze strachu aby
jej některá kulka nezasáhla Klas
sickou byla odpověď p dra Miři
čky jenž se svými dvěma přáteli
v tu ďobu ubíral se po Václavském
náměstí Týž se vší rozhodností
popřel že dr Klein byl pronásle
dován aneb že mu od pozdních
chodců hrozilo nějaké nebezpečí
Svědek dobře viděl' jak se Klein
uprostřed náměstí zastavil zařval
"Jlalt!" a už z revolveru ránu vy
pálil Pak se dal na útek směrem
k museu a na cestě ještě několik
ran vystřelil Pak teprve pozdní
chodci pustili se za zběsilým střel
cem aby jméno jeho zjistili a ni
koli aby mu ublížil Při dalším
líčení svědek p dr Josef Dostál
rovněž se vší určitostí dosvědčil
že Klein neměl pražádné příčiny
stříleli Jakmile vystřelil pustilo
se za ním to osob avšak nikoli
v úmyslu nepřátelském nýbrž aby
jej zdrželi Nevolali také "řežte
ho" aneb "mažte ho" nýbrž volali
na policejní hlídku Pronásledu
jícím hrozilo veliké nebezpečí ne
boť Klein střílel na ně ze vzdále
nosti 10 — 15 kroků! Po výslechu
tohoto svědka navrhoval veřejný
Žalobce policejní komisař p Malý
aby spisy trestní postoupeny
byly státnímu zastupitelství za
účelem stíhání dra Armina Kleina
pro zločin veřejného násilí Soud
ce vyhověl tomuto návrhu a líčení
přerušil
Nadporučík Kloss dopaden V ra
kouských vojenských kruzích ne
malý rozruch vzbudila zpráva o
záhadném zmizení nadporučíka
krakovské posádky JKlossa Dne
7 března dostaviti se měl před
vojenský soud aby se zodpovídal
z nčkolika provinění Lpělo na
něm důvodné podezření z nčkoli
ka nekalých skutků Mimo jiné
vypůjčil si nadporučík Klosse od
jistého setníka cenné papíry v ce
ně 800 zl jež zastavil ačkoli set
níkovi čestným slovem se byl za
vázal že je v několika hodinách
vrátí Prodlužen byl značně že
i svým příbuzným v Olomouci
značnou škodu spůsobil Také z
odcizení spisů je obviňován Jak
se oznamuje dopaden byl nadpo
ručík ve Vratislavi a přes Náchod
a Českou Skalici dopraven byl
pruskou stráží pod dozorem pru
ského důstojníka do vojenské sbo
rové věznice v Josefově Oble
čen jest v Černý šat občanský
Obviňován z otcovraldy Před ro
kem právě zavražděn byl v lese u
Lahovské u Zbraslavi 781etý do
hazovač nevěst T Luhan a olou
pen o hotové peníze Podezření
z vraždy uvalsno z počátku na sy
na Luhanova který také byl dva
týdny držán ve vazbě až byl zat
čen pravý pachatel v osobě dělní
ka Š Charváta Týž byl také
pražským porotním soudem pro
loupežnou vraždu odsouzen k tre
stu smrti provazem kterýžto trest
v cestě milosti změněn mu v doži
votní žalář V obci Lahovské
však v poslední době roztrušovaly
se pověsti dle kterých pravým
vrahem byl prý skutečně mladý
Luhan syn zavražděného Zejmé
na sestra Luhanova B Horká
kteráž zklamána byla ve svém o
čekávání dědictví po zavražděném
otci domnívajíc se že bratr Josef
jako z vraždy podezřelý s nároky
na dědictví bude odmítnut zejmé
na ta netajila se že bratr přece
má smrt otce svého na svědomí
Pověsti nabývaly takového rozsa
hu že Luhan nemohl nikde práci
dostati ano byl již blízek zoufal
ství Aby zlomyslným zprávám
jednou přítrž učiněna byla podal
Josef Luhan u okresního soudu na
Zbraslavi žalobu pro urážku na
cti a sice na svou sestru B Hor
kou dále na ženu odsouzeného A
Charvátovou a A Hůlku Při lí
čení Žalobce své sestře odpustil
setrval však při žalobě proti obě
ma dalším obžalovaným kteří by
li odsouzeni do vězení na jeden
měsíc
Ntslýchaný skutek Co jest to
neslýchaný skutek? Tak říkáme
události nevšední události které
se divíme Že se státi mohla 'Ne
slýchaným skutkem' nazvala 'Bo
hemia' že v Duchcově prodal Fr
von Beer Češce pí M Wernerové
svůj pozemek blíže nádraží na
němž státi má budova Sokolovny
Za tuto národní proradu uspořá
dali duchcovští Němci Beerovi
kočičinu oba místní časopisy by
ly konfiskovány a byt Beerftv hlí
dají četníci Neslýchaný skutek 1
Tedy když Čech v tomto králov
#FARM IM
Jízdné peme Obyřejtie pémt brány Kiral talíroté brány uprarltclné brány
dřevenými hroty kombinovaná brány Columbia pohyblivé a imřnltelpé talířová
brány Columbia xkloneny' klízeě vwač kukuřice reloocelové rothazolkj feta 4
ocelové namoryklápM brábř eeleoeelové rukou vyklápěcí brábf talné
motyčkové ob-travaře
Kalri MtmJ Jttat cartifcn (e )mt uollcpllni av tMdjr Jnky lt zhotovit! pou i dobrotu)
materiálu dokonalou výpravou imilulijíi-Juou irufnonti dlouhou akiiíxiiooii
IILEl)'TE M ji Vyobrazení toto predHUvuje ntiie
- - OSBORXE IUVAL TAlJítOYÉ BRÁNY
pniti Ok ěJLll—SV Je kohIu naílml Columbia bránami Jmu wJlnpM hol o
OlOánc VÍX # tljrmr ynfrh
Oř} £1 fcJ J
ství zakoupí si od Němce pozemek
— jest to neslýchaný skutek! A
jak to máme zváti když Němci
pronajímají si v Českém kraji do
my pro své schulvereinské školy
a zahrádky když staví nové budo
dovy šdolní v ryze Českých obcích
když kde jen trochu možno obsa
zují hostince svou výlučnou spo
lečností sbírají na své 'německé
domy' a staví si divadla? V Če
chách již i několik velkých pan
ství náleží Němcům z říše — to
všechno není neslýchaný skutek?
Když Němci v Čechách se zaku
pují a ujímají pevné posice tnť
podle 'Bohemie' přivozeno u Če
chů však tytéž snahy hned jsou
'neslýchané' Zdá se nám že ti
tul Článku 'Bohemie' o neslýcha
ném skutku v Duchcově jest ne
slýchanou smělostí Duchcov le
ží přece v Čechách slavný orgáne
jedné části pražského kasina!
S výstaviště
Stát Massachusetts bude důstoj
ným spůsobem zastoupen při za
hajovacích slavnostech výstavních
Sněmem přijat totiž zákon jímž
povoluje se $6000 na vyslání ku
slavnosti té delegace sestávající z
guvernéra a jeho štábu a výborů
sněmovny a senátu Pro delega
ci získán bude zvláštní vlak
Na "Midway" jest přítomně Ži
věji než na výstavišti samotném
neboť jednotliví koncesionáři pra
cují se zimničním úsilím aby míst
nosti své za včas hotovy mely
Vesnice marocká pokračuje rychle
ku předu a materiál pro "ulici ka
býrskou" jest již vesměs na místě
Mimo toho pilně pracuje se na
"divokém západu" na zvěřinci
Hagenbeckově na cykloramě na
"Cosmopolis" jakož i na několi
ka podnicích jiných
Dle zprávy řiditelstva zbývají
na výstavišti hlavním ku postave
ní již jen dvě budovy — palác me
zinárodní určený pro výstavku
zemí zámořských a budova dětská
a na ty již kontrakt zadán byl a
kontraktoři zavázáni jsou obě ty
to stavby do 1 května provésti
Ohio dle všeho zastoupeno bu
de též nanáší výstavě zamissíssipp
ské Koncem týdne přijata to
tiž sněmem resoluce kterouž gu
vernérovi nařizuje se jmenování
čtyřčlenné komise kteráž postara
ti se má o náležité zastoupení stá
tu Ohio na výstavě té Komise
sloužiti musí bezplatně a na další
vydání povolena jest částka I3000
Guvernér doufá že komisi podaří
se získati dosti prostředků peně
žitých jakož i zajistili postačitel
ný počet vystavovatelů tak aby
zastoupení Ohio na výstavě bylo
pokud možno co nejdůstojnější
Ve vládní budově výstavní za
počato koncem týdne s upravová
ním výstavky rybářské kteráž má
býti jednou z nejzajímavíjších čá-
fL£ 'VILÍM Iv!
Porn orelová kontra kaiítlé pofuili talirft int
vou pku n riwni tii-uviMit prova kráma
pH kuidém UIIN pákou Iw Jo k řliimmtl
poNunuutl ni l noupHk Kaláxta l£ufclc
— neopotruhujf ftudy maji imJ 8 do lí
talírfiajwiu od 4 ilo H HUip ílrtké: talíř
ímiu t ro-Jli-pti iM-flu vnikům! to ni wo tmk'6
Nekupu)t dokud Jt mvid!l nalrhu
Jodnawltf Kniha u fartnč adotnoré tdanua
D mToSBOKNE & CO i éSHřcViit
1 OMAHA MEB
stí výstavky vládní Výstavka ry
bářská umístěna bude v severozá
padním rohu budovy a v pátek za
počato v pHzemku s umísťováním
strojů ku výrobě ledu jimiž v ka
ždých 24 hodinách Čtyry tuny le
du ku ochlazování vody vyrobeny
býti mohou jakož i s umísťováním
elektrických pump jichž používá
no bude k zásobování nádržek vo
dou mořskou Mimo toho zapo
čato též se stavbou nádržky pro
10000 galonů vody mořské z níž
čerpána pak bude voda do nádrž
ky jiné nad budovou se nalézají
cí odkudž pak potřebná voda do
nádržek dodávána bude
V sobotu přijel do města naše
ho C 11 Ilolbrockze San Fran
cisca kterýž v paláci hornickém
zajímavou výstavku uspořádati mí
ní Výstavka tato spočívati má v
úplném znázornění kalifornského
zlatodolu Strojnická část dolu
umístěna bude na galerii z kteréž
pak pomocí elevatoru spuštěn bu
de divák do dolu vlastního a bě
hem cesty bude moci složení jed
notlivých vrstev zemských jakož
i práci dolovní sledovati Nížeji
viděti budou horníky při práci a
vůbec upraveno bude vše tak že
divákům zdáti se bude že skuteč
ně do dolu sestoupli
Dr Chas Rosewatcr
óoslr- lólcař
— gžffiiďM'
fflees iii Be Iildir roh 17 nl a
ťarnam Telefon 504
Onydlí: 2117 Jones nllee roh 2ótA
VezmMe káru n Loaveowortb nl
Telefon 1217
OMAHA - - NEBR
DrGalbraith&Lord
provádí prakci ranhojičskou
a léčí Ženské nemoce
Office v Psxton líloek ca roba 16 í
Farnam ul Omaha Xeb
Jaoa Ut k nalepeni kaldodenn t St Joeph
euKicnlcl vdh
Dr E Holovtchiner
český lékař
Offirfl na rohu l a Iloward ni Hhm
Sy's lilork dreH 210
Talafoa I43S
V ptiimí k nalrspn! od 10 do IS hodin fiat
Td S do 4 odpoledn a od 1 do 8 reder
Obydlí r ěínle 1619 Center nllee '
Telat os 1674
Dr L H SIXTA
SCHUYLER NEBR
ríxárnt v IIoUmtnoTe bloeka
V druhém poavbodi
Pánům úfadníkflm spolků
Účetní (obchodní) knihy jako Ledjr-
er JournaJn denní kninr a ime c
tSc náboru a Pokmka Zipada