Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, April 06, 1898, WEEKLY EDITION, Page 13, Image 13

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Pokrok Západu'
t
OD NAŠÍCH DOPISOVATELŮ
CLARKSON Nebr — Ctřná
redakce! Prosím o uveřejnění to
hoto dopisu ale němčíte za zlé Že
Ait to spatně psáno neb jsem již
miic starý a nemohu již ani nerem
vládnout Jak se podobá snad
přece jen dojde k válce se Španěl
skem Vždyť se toho někteří již
'ani nemohou dočkat a jsou i tacf
kteří se z toho radují jen kdyby to
už bylo brzo Já však myslím
abychom se více toho strachovali
nežli se radovali neboť válka ne
ní nikdy prospěšnou ani pro toho
kdo zvítězí Když bylo před vál
kou Prusko-rakouskou jak se Iia
kušani chystali na ty 1'rajze ktc-
rak jim vypráší a šlo tam vojska
možná desetkrát tolik než by mo
hla poslat Amerika na Kubu a
přece RakuŠani prohráli Ono se
ovšem tehdy vyprávělo že rakou
ští důstojníci špatné veleli Ale
když Prusové hnali Rakušany k
Vídni ubytovali se též v naší obci
a když se s nimi občané nemohli
domluvit tedy posílali pro mne
U jednoho z těch sousedu kterýž
si pro mne poslal byli ubytováni
tři Nevím zda-li byli všichni
důstojníci aneb jen ten co se
mnou mluvil LJyli to dělostřelci
všichni tři z Bt-rlína Onen dů
stojník moc přívětivé se mnou
hovořil Já pravil mezi jiným že
staří vojáci říkají když bývali ve
válce že dobývali dříve pevnosti a
v oni Prusové že na pevnosti vů
bec ani nejdou Oni pravili
' "Náš král nebojuje pro zem tedy
nemusíme jít na pevnosti" Já se
jej ptal proč je ta válka a on mně
i vyprávěl že když Prusové bojo
ví vali proti Dánsku Rakousko jim
pomáhalo a když dobyli Schleswi-
gu že bylo Rakousku nabízeno
15000000 zlatých však Rakou
' sko peníze nechtělo nýbrž chtělo
: míti Schleswig do spolku To zas
nechtělo Prusko a tak vznikl mezi
nima spor kterýž dospěl konečně
k válce Pravil jsem též že se
vypráví že rakouští důstojníci
V špatně veleli Oni mne odpovědě
A li že se bránili dost a kdyby to
V bylo trvalo ještě hodinu možno
ff x_ u it: 1: n: „„
£C vy uyu 111uM11 iiundii uui aiv
když s nima bylo nejhůře přišla
jim pomoc ze strany a toho se ra
kouští ulekli a dali sc na útěk
Vzdor tomu rakouští vojáci mluvi-
H tehdy a mluví posud že v tom
byla zráda a faleš a kdo ví může
být že mají pravdu neboť zrádci
se najdou všude Možno že by
jich bylo dosti v Americe vždyť
jsem ceti jiz v nekouká časopi
sech kterak v Novém Yorku jeden
kněz při pohřebním kázání mluvil
k posluchačům dojdc-li na válku
Španělska se Spojenými Státy
aby bojovali proti Spojeným Stá
tům protože Španělsko jest zemí
katolickou a že by bylo tůze do
bré kdyby president McKinley i s
celým kabinetem vyhozen byl do
povětří To myslím že jejižzrá-
x-da když se tak opováží mluvit
americký občan To by snad mo
hlo hlásat katolické kněžstvo po
daným evropských mocností My
Čechové si ovšem můžem připo
menout ta hrozná léta záhuby ná
roda českého kdy po bitvě bělo
horské po několikráte zaplavena
byla vlast naše vojskem z celé
takměř Evropy aby kališníci byli
vyhlazeni a nejhůře řádilo vojsko
španělské Možná Že by tu bylo
takových zrádců jako ten new
yoiský kněz třeba ku příkladu ti
jenž byli nepřátely McKinleyho
před volbou a dávají své nepřátel
ství na jevo posud i povídá se Že
by rádi přinutili presidenta k vál-
ce třeba beze vsí přípravy auy jej
nalí mohli kritizovat kacefovat a
hanobit když by to zle dopadlo
Se vší úctou Vám oddaný
Starý F Fajman
ODESSA Lincoln Co Wash-
:ngtcn dne
A-r -~
1
co
Ctěni redakce:
jsem čtenářům
— Před měsícem
Vašim sdělil že
míním zdejší krajinu dobře pro
hlédnout a pak více o ní sdělit a
protož píši nyní toto bych vyko
nal svou povinnost vůči kraja
nům Počasí jest tu krásné a se
setím se zde započalo ku konci
února Půda zdejší jest bohatá
ornice šedé barvy v hloubce od 8
do 80 stop poloha jest vlnitá a
čím větší vršek tím lepší půda a
více ornice Vody jsou dobré té
nejlepŠÍ jakkosti v hloubce od 15
do 60 stop Pěstuje se zde nejví
ce pšenice a kde nejsou farmy
jest všude hovězí skopový doby
tek a koně Dobře se zde daří
ovoce všeho druhu jako jablka
hrušky švestky třešně maliny
jahody a broskve se zde pěstují
vyžadují však lepší péči Krajina
tato se nalézá na hlavní trati
Great Northern dráhy která vede
přímo ze St Paul až do Seattle
Wash Pravda kdo by chtěl tu
to krajinu vidět tak musí aspoň
dvě míle od dráhy neboť podél
dráhy a potoků jest kámen Mně
se zde líbí a zabral jsem si zde
homestead Jest jich zde dosti a
jinonárodovci se sem takořka hr
nou protož píši toto bych kraja
nům to sdělil Kdo si přeje nový
domov a má právo na homestead
tak ať neprodlévá Nepíši toto
bych sem snad někoho vyžíval by
hned jel ať si každý dělá podle
svého vím však tolik Že krajani
takovouto krajinu hledají a usazu
jí se i v místech která nejsou do
cela se hodící k rolnictví V kra
jině této málo kdo farmaří na 160
akrech od 320 nahoru Osadní
ci zdejší přijeli většinou s ničím a
dnes jsou boháči a kupují více po- j
zemků Vzdělanou farmu zde
skoro ani nekoupí an ji nikdo
nechce prodat každý chce stále
jen přikupoat Je zde 10 českých
rodin jsou však jeden zde a dru
hý tam Skoro všichni jsou na
tom dosti hezky ačkoliv sem sko
ro všichni přišli s ničím a chodili
na práci prvních pár roků než si
pomohli Práce prý je zde dosti
od Žní až do zimy Loílský pod
zimek zde všichni ani nemohli vy
mlátit Z jara zde platili farmáři
na měsíc dělníku od $20 do $30
na osm měsíců a denně se zde pla
tí od $ 150 nahoru podle práce
Kdo sem chce jeti a chce hned
farmařit musí mít nejméně $600
Kdo má do toho kapitál tak zde
udělá Štěstí Pravda přijedou
sem lidé též s velice malou část
kou peněz a pomůžou si Vezme
však to déle Kdo sem chce jet
si prohlédnout zdejší krajinu tak
by měl jeti co nejdřív by využit
koval ty laciné lístky na západ
jež nyní se prodávají Když ve
změte ze St Paul Great Northern
dráhu tak nemusíte slézt až zde
Kdo má právo na homestead a je
americkým občanem tak si zde
může pomoct k domovu obzvlá
ště kdo má syny a dcery dorostlé
Syn Váš musí být 21 a dcera 18)
roků stáří a každý z nich má prá
vo na 160 akrů pozemků Kdo
nemá právo tak zde koupí želez
niční pozemek od I250 do $400
za akr na deset roků na splátky o
šesti procentách úroků ze sta
Odessa jest nové městečko No
vý obchod se smíšeným zbožím se
právě dostavuje Jest zde sklad
prken postů a sáhového dříví
Nové nádraží se zde bude stavět
toto léto a též nové elevatory na
pšenici Dobrý kovář by zde dě
lal pěkný obchod Též se zde
bude stavět jeden nový kostel lu
teránský toto léto Novou poštu
zde očekáváme každý den Vla
ky nám zde všechny staví a my
slím že v krátkém čase zde bude
hezké malé městečko Jelikož
zdejší krajinu teď dobře znám
tak kdo z mých krajanů by si přál
zdejší pozemky si prohlédnout
může ořiiet a nalezne mne zde
rpzn rtd
To ie omyl Ať
liá in uší býi 21
uiuitr utu
roků stáří aby oprávněna byla k
domovině
v Odesse a s radostí pomůžu při
vybírání homesteadu každému kra
janu Krajina jest zde pěkná a
jsem jist Že ti takovou mnohý z
krajanů přeje neví však o ní Ra
dím krajanům by sem jeli pokud
jest místo aby nepřišli zase po
zdě jako obyčejně Na špatné
jest vždy dosti času pěkné však
na Žádného dlouho nečeká Když
vidím že si zde jinonárodovci po
máhají proč by si zde krajané ne
pomohli? Toto není krajina aby
odtud byl někdo už utekl jest
však vzdálena od východu a kdo
jede pouze po dráze tak si myslí
že tam není nic pro rolníka —
musí však od dráhy jak jsem pra
vil míli aneb dvě Však zde ne
byla dříve dráha Great Northern
jest teprve pět roků dostavena a
proto se zde lidé neosazovali aŽ
teď Zimy jsou zde tůze krátké
od šesti do deseti neděl a to jest
hodně zima když přesáhne zima
pod nůlu Sníh když napadne
tak vydrží pouze den aneb dva a
roztaje Proto se nemusíte při
pravovat na zimu celé léto jako
na výchoJě Mnohý si též myslí
že jsou zde samé pustiny — to se
ale mýlí Tato krajina jest ve
všem u předu proti východu Trhy
zde máme dobré jelikož nejsme
daleko Pacifického pobřeží Taco-
my a Seattle na východě pak
Spokane Krajina zdejší jest sa
má prérie kde můžete zasadit
pluh a jet třeba deset mil První
rok se nemůže nic očekávat poně
vadž jaro počne brzy a v breku no
vém se obilí první rok nedaří
Když sem teď kdo přijede tak
může orat do zimy a po jaru pak
může sít Stavební materiál jest
zde laciný a dříví též jest laciné
Dováží se sem po dráze Koně
jsou zde laciné rolnické náčiní
jako pluh brány vůz a podobné
jest zde trošku dražší než na vý
chodě poněvadž to sem tam od
tud posílají není to však tak nej
horší Pluhy jsou zde ponejvíce
"gangy" (dva pluhy za sebou)!
Kdo sem chce jeti ať přijede mí
sta jest zde dosti pro 500 rodin
dlouho to však zde nebude
S úctou C V Dražan
P O Lamona Odessa Station
Lincoln Co Washington
PÍSEK N Dak — Ct redak:
Letošní zimu jsme žádnou neměli
tak že člověk mohl chodit celou
zimu bez kožichu Již jsme tako
vou zimu po deset roků neměli
Naše městečko Písek se velice
vzmáhá Za poslední týden do
hotovil pan Frank Jestřáb dvě
budovy jež hodlá naplnit rolni
ckými stroji Přeji mu štěstí aby
mnoho rolníků podělil Taktéž
pan Anton VavHk má velký odbyt
na loty tak že měřič musí pořádc
vyměřovat Odbývali jsme tu
townovou volbu při tuhém zápase
a republikáné propadli Do úřa
dů byli zvoleni: Do rady Josef
Lála Josef Vyslyšel a Frank Je
línek asesor Chas A Jelínek
klerk L E Sidel soudce J F
LovČík konstébl James Hájíček
cestáři Jan Kadlec Anton Lovčík
Jan Kostohryz a Anton Kadlovec
Zdejší farmeři již jsou přichystáni
začít se setbou a mají naději na
dobrou setbu Písečtí mlynáři
hodlají prvního srpna spustit no
vý mlýn jenž bude velikým pod
nikem Albert Lovčík
Na jaře býváme více neb méně
nedbalými Náhlé ochlazení při
vodí okamžitě bolesti v zádech
Užívejte záhy olej Sv Jakuba a
jisté vyléčení bude následovati
Pobřežní krajina v Texasu
Tobřežní krajina Terasu závodíš
Kalifornii jako krajina kde lze ň
pechem přstovatl hrušek vína a ja
hod Z třinácti akrů osázených hruš
němi itrfeno bylo během jedné sézo
ny šest tisíc dolarů cof můžete I vy
doc'Iiti E L Talmer P A Santa
Fe Koute lock box 1263 Omaha Neb
s ochotou zašle vám bezplatně illustro
vané pamflety Texas popUuJfcí Za
ny jízdní Cena lístků do čelnějších
stanic texasakých bývá obyčejně nírtá
£fllllllllllllflllllllllflllfllllflllltll1tlllfltllllllllllllllllllltllllllllllllllfff IIIItIlIlllIIIISllIIIIIIlIlllllll
i Vyzkoušené semeno kukuřice
= ZuSlcte fi Jednocentových kolku o tři paklfčky nejlep&fck druh 6 kukurl- =
E co jež gat-litny budou nu ukázku a °() stránkový spis "llJnU on Corn £
5 (Jrowinjr IIjw up lo-dnte Karrm-rs Orow tlie Hiij Crops" lowská ho- £
E spodrtSká kokj vynulovala té"to kukuřice ttl buMn po akru Jež vydala £
= OU buMft kukuřice drolené n 70 1b Mchh Adresující HrttMUit talie? £
§ Ved Corn Frni J 11 Ar-iintronfr Trop Shenandoab la tbiMSttm £
SiiiiiaiiuiiniiiininiiniiiiiiiiiiiiiinuiiuiiiiiiiniiiiiiiiiMiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiř
CRETE-SKÁ
— ZJlXjOŽ E1TA JRZZZTT 1073—
Nabízíme ilpinil zásoby ovocných Hromu a Stepu ozdobných stromu keřn a
růží Stromy Jehličnaté ve vScch velkctccb onm palců až pít stop Odkazujeme
se na tisíce naíicli zákazníku a ovoce nesoucích Střpnlc Že naSe ovocné Hromoví
a Štípy nestu ovoce dokazuje úroda ovoce jel Jsme vypěstovali 1 aaa jhnlft
Jablek v jedné aézoně 17 do 24 buMň Jablek na jednom strome
OObuSlů třešní 3J buílu naslroinč 570
vínována jest bulení a výbřru žádaného
ZaSlete si o Mudrovaný katalog s cenami
Humboldtská
Stromovka h&
ní Švestek broskví hruSní a drobného
ncJIepSího druhu růže a jiné ozdobně krovinv
kraiiní řekv Hichardson a stromoví naSe nerl v
kraiinč řeky Hichardson a stromoví naSe
ručené že uspokojí Za&lete si o katalog
P NĚMECEK majitel Kim Ntionaj iBank HUMBOLDT NEBR
lÍKriiKNír
I Zahradní j
j semena !
TH-24-3m
GriHwold Sced Co
lk7 So IO Str Lincoln ZfcTe"b
STAVEBNÍ DR1VI
! Za VelkOObCDOní Ceny
5lt S Jni# II " ni "'"li
žádné kombinaci Zašlets nám tíčty
UNION LUMRER CO
TI12l-lr
IO a DoiiKlaa
_ 1 1 r
f nulo ih) vedoni knih teitnopNu psaní na
- _ I
HTKAVA ZA rKAUl WtuUUJlCI tnonou ODarou mravu zn iri in iiuuiu ucuuc
k ATAUHi — Náioleirantnl nov katalog j vxtirky krasopUa iale idarmin
kaidou adrenu
NJvřll a nejlépe xařÍMinJÍ tívod uveho druhu lipadní od Chicaira Pro studujíc) ktef
íkouíky s dobrf in prcapicbrm !oži caopathiny budou míttta IKiplřte na:
T3Udk4mi rutir noush Jiram Omaha Pfel
'íllH
' Mi
aciuar
mc jnmt t mami ca
Vflkolťpá jarní tj prodej
v
Šatstvo
pro muže hochy a dítky
Otevření sézony a výhodně koupě
s ní spojené překvapí každého a vyplatí
se každému přijeti mnoho mil aby se
mohl súčastniti této prodeje šatstva
Dáme vám zároveň zdarma jeden ze
svrchu uvedených skříněk na
Tíiarma kdvŽ zakouDite
oblek Do skříní těchto lze
tucta vajec bez obavy že se
STROMOVKA
hroznu na Jednom keři Zvláštní pozornost
druhu Tratíme část při vSech ztrátách
na 112 2k
K ušetření času
zaMete nám seznam toho co
práví potřebujete ▼ oboru
stromku a my vám za&leme
zvláStč nízké ceny stromku
zadaných Zvláfitnl snížené
ceny na příštích 30 dnu Pě
stujeme vsefto druhu stro
my křoviny rívy atd Z če
ho sestávaiff Z jabloni tře-
— %jr
ovoce vSeho druhu Jehličnaté stromy
Dtromovka nae Jest umístěna
v
nerí vysušené nýbrž bujné hladké a z
a cen nik
Adresujte: tnljm
Nachový jetel timotha zvláštní
smžs travních semen a vůbec
vše v oboru semenářském —
ficT" Zašlete si pro náš katalog
Obdržíte jej ovšem zdarma
dodáno na Vaší stanici
Doprava zaplacena
MfiZcte koupiti stavební dříví tak laci-
J 1 — ~ — — —
za dopravu Adresujte:
winona mu™
?'žte Askavč anglicky
ul Omaha Neb
A 1: 1 — M-A-i iA Vi vlíStn! fwifiiranst
ntrojt telegrafováni krasoplsu a kresleni pérem
1 1 ii( 1 1 1 _ 1 K
wxnz —
1000 těchto bedniček na vejce
úplně zdarma
„v Boston Storu
J L llrandeis tfc Xon majitelé
roh 10 a Douglas ni Omaha
vejce úplně
leden m
vlož
porouchají
užský f l i l Vi